fi. en W. oneens met plan-IJsseldam EMOUS R 'dam heeft diensten uitvoering plan voor Sanering speelt mee AGENDA ïMmweh }pjj|||[jj|j||j^^ van is verbaasd 1 m Burgerlijke stand Studentenraad blijft vrijwel onveranderd "MS* 12 Of Kt wK Df31öitcr0ammer AAN DE KIN JANa RAN Delfland strijdt voort tegen de waterverzilting m mm f50 M7 pp Extra vergadering nu... beduidend goedkoper zweedse gordijnstof 1x3 wordt 2x3 Emous breidt uit inog 8 ROTTERDAM De Rotterdamse zienswijze over het structuur plan Rotterdam-Oost/Capelle a. d. IJssel staat lijnrecht tegenover die van Capelle. Het college van B. en W. wijst namelijk met klem het vorig jaar juni door de Capelse gemeenteraad aangenomen plan tot vorming van een nieuwe gemeente IJsseldam af. Het wil daarentegen annexatie van een groot deel van het grond gebied van Capelle. Het oude woongebied van Capelle zou dan (als historisch gegroeide gemeenschap) als zelfstandige gemeente kun nen blijven bestaan. EIGEN WONINGEN FINANCIËN SANERINGEN ieït§£t»$éerl^ SCfiilliöAM Vandaag en morgen en dagelijks NIET DUURDER Hémm In de jo Maialiffi speciaalzaakHliiS3SlEKilliESS^Ea3Qi^BBHi KORTE HOOGSTRAAT 15 - VLAARDINGEN BEGRENZING DISCUSSIE (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Burgemees ter J. van Dijk van Capelle aan den IJssel was hoogst verbaasd, toen wij hem vanmorgen tegen het middaguur vertelden dat het voorstel is verschenen. Zelf had hij het nog niet ont vangen. Hij was benieuwd naar de inhoud, maar kon uiteraard geen commentaar geven zonder eerst het stuk te hebben bestu deerd. evénkarr t- iKStlag ÜÜföB =5® ipiifflp iwsterin kralingsif Als u nou toch STALEN HUISHOUDSCHAREN xxiOstert Zelfbedieningszaak A. W. G. de Leede gemoderniseerd nubeduidend goedkoper kamerbreed tapijt van (Van een onzer verslaggevers) DELFT Het Hoogheemraad schap Delfland komt volgende week donderdag in een extra vergadering hijeen. om zijn beleid te bepalen in de strijd tegen de verzilüng. Basis voor het voorstel van dijkgraaf en hoogheemraden is een rapport van prof dr. ir. J, Th, Thijsse en ir. C. Bicmond, die desgevraagd als advi seurs zijn opgetreden. Het is deze adviseurs niet mogelijk gebleken door berekeningen exact te voorspellen wat de gevolgen van de toekomstige veranderingen en de te treffen maatregelen zullen zijn. Men moet zich behelpen met globale be rekeningen die steunen op benade ringen en veronderstellingen. Het verzamelen van gegevens en hét doorrekenen van de waterhuishou ding van Delfland onder verschillen de omstandigheden moet dan ook doorgaan. Dijkgraaf en hoogheemraden con cluderen dat het rijk met alle ten dienste staande middelen moet be vorderen dat het Rijnwater, vooral wat betreft het zoutgehalte, een zo danige kwaliteit bezit als voor de Nederlandse belangen passend is. De Hollandsche IJssel moet toevoerweg voor de watervoorziening van Mid den-Zuidwest-Nederland blijven. Zo lang niet in een reeks van jaren "is gebleken dat deze rivier behoorlijk tegen verzilting is beveiligd, moeten maatregelen die het verziltingsge- vaar kunnen vergroten worden te- Ter vervanging van de waterinlaat bij de Parksluizen in Rotterdam moet aan Delfland een toevberkanaal van Waddinxveen naar Voorburg ter beschikking worden gesteld. De bestrijding van de waterver ontreiniging moet met kracht wor den voortgezet. Aan de financiering daarvan moet voorrang worden ver leend. Wat U het eerste opvalt van deze gordijnen, zijn de gloed volle kleuren van het filmdruk- motief en de prachtige kwaliteit van het weefsel. .Zweedse overgordijnstoffen uit de series van 5 tot 6 gulden, in drie zeer geslaagde kleurstel lingen, nu per meter voor nog géén vier gulden. Morgenvroeg om 9 uur begint de verkoop van deze zweedse gordijnstof, In apart filmdruk motief, in 3 kleurstellingen, 120 cm breed, per meter voor Gétn tef. of schrift, best. dagen, en ook in onze zaak aan de Kethelweg kunt U terecht voor CAMPING LEDERWAREN en SPORT Fa. C. P. M. van-Woerkom Hoogstraat 82 Kethelweg la - Vlaardingen Bij Opel garage wil groot deel annexeren (Van een onzer verslaggevers) B. en W. zijn het volledig oneens met het argument van Capelle dat met het plan-IJssetdam zowel plano logisch als structureel een eenheid ontstaat omdat het gebied zich daar toe qua begrenzing, oppervlakte en inwonertal goed toe leent. Toevoe ging;'van het Rotterdamse deel van het gebied aan Capelle miskent vol gens het college de werkelijke situa tie zowel van nu als van de toekomst. De stadsuitbreiding ten oosten van het Kralingse Bos op Rotterdams ge bied is het gevolg Van de behoefte aan woonruimte van Rotterdamse ge zinnen, zegt het college. De behoefte aan het nieuwe woongebied vloeit voort uit de toeneming van het aan-; tal mensen -dat werk vindt in en ook op ander terrein georiënteerd is op Rotterdam. Een administratieve verplaatsing naar een andere gemeente komt B. en W. ongewenst voor, omdat het kunstmatig forensisme dat daarmee ontstaat enerzijds verlies aan burgers en burgerzin voor, Rotterdam bete kent, terwijl het anderzijds evenniin bevorderlijk is voor de ontwikkeling van burgerzin in de woongemeente. Het nieuwe" stadsplan overtreft ve ie malen de omvang van de bestaan de bebouwing van Capelle. Het bestuursapparaat van die gemeente aldus het college is niét 22.000 Inwoners niet berekend op de totstandkoming van een stad van 180.000 inwoners. De verwezenlijking van het plan moet dan ook idoor Rot terdam geschieden. De Maasstad beschikt over de diensten die zoiets kunnen voorbereiden en waar nodig uitvoeren. Rotterdam zal het in het plan ont worpen centrum moeten oprichten, waarvoor met het oog op de finan ciële en economische aspekten speci alistische kennis en grootstedelijke ervaring is vereist. Ook na voltooiing zal voor een goed deel een blijvend gebruik worden gemaakt van de diensten van Rotterdam, zoals voor de voorziening van de bevolking met elektriciteit, gas en water, voor de verzorging van het onderwijs, open baar vervoer en vuilverbranding, alsmede voor sociale en culturele voorzieningen. Het college spreekt tegen dat een te grote uitgroei van Rotterdam on juist zou zijn. Voorzieningen op ve lerlei gebied pleiten juist voor de vorming van grotere stedelijke een heden. THOMASSEN annexeren ningen moeten worden vervangen. Per jaar is dat )500 woningen. Voor 80 tot. 90 procent van de bewoners zal een vervangendewoning'nodig zijn, die in de huurklasse tot maximaal 140 gulden per maand ligt. Nieuwe woningen komen, veelal niet in aan merking. r Zowel ,in Rotterdam als in Capelle ligt de huurprijs in de woning- wetsektor op 180 tot 200 guldén, wel ke prijs door gewijzigde subsidie regelingen nog aanmerkelijk zal stij gen. De benodigde ruimte moet daar om worden gevonden in het betere oude woningbezit, dat met behulp van een van overheidswege bevor derde doorschuiving moet worden vrijgemaakt, Indien de sanering wil slagen, dan moet Rotterdam op grote schaal op eigen gebied woningen bouwen en naar eigen inzicht doen bezetten, door die gezinnen die door de sanering moeten worden verplaatst. Volgens het college kan alleen Rotterdam dit probleem in al zijn aspekten over zien, ter hand nemen en uitvoeren, waarbij het de steun moet hebben van de Rotterdamse woningbouwcor poraties en organisaties op het gebied van maatschappelijk werk. Bijzondere aandacht verdient de begeleiding van bejaarden. De door Belangrijk vinden B. en W. in Git verband ook de financiële aspekten. Amputering van een deel der ge meente betekent een vermindering van de inkomsten uit het gemeente fonds, gebaseerd op het verlies aan inwoners en gebouwde eigendommen. Het uitgavenpakket voor een cen trum-gemeente als Rotterdam zou door een dergelijke ingreep slechts zeer beperkt dalen. In de afwijzing van het plan-IJs seldam zitten elementen'die pleiten voor toevoeging van het plangebied aan Rotterdam, meent het college. Hei structuurplan dankt zijn ontstaan aan de noodzaak voor Rot terdam om voorhaar beroepsbevol king nieuwe woonwijken te stichten in de Prins Alexanderpolder. De wo ningbouw is mede het gevolg van de voortgaande industriële havenont wikkeling van de stad, de gezinsver dunning en de vermindering van de woondichtheid. De bewoners veel al afkomstig uit andere stadsdelen zijn door hun werk aan Rotterdam verbonden en zijn ook voor hun soci ale en culturele aktiviteiten op de stad aangewezen. Ze zijn Rotterdam mers. Een ander punt dat B. en W. aan voeren zijn de zeer omvangrijke sa neringen. In een periode van 22 jaar (1968 - 1990) zullen in 85 wooncom plexen 33.230 oude, vooroorlogse wo- yHfonrm? nog w HET GEHARDE GLAZEN DKiutcrt -arcviHL Vtó8RPIltGEKJl letivergadering, 20. Jeugdhuis: Wetenschappelijke Chr. Soc. Belangen: Ds. Le Coq en pastoor De Veth, discussie, 20: Schied. Reddingsbrigade, ledenvergadering, 20; Co-op Nieuwe Waterweg Schiedam, dlstrictsledenver; Geret. Kring, bijeenkomst, 20 't Raadhuis, Schledamseweg 200; N.P.V. gr. 4, „Burg. v. Haaren", ouderavond. 19.30 Sporthal MargrleT: Wiener Eisrevue, 20 Sursusm Corda: NCGOV vergadering. 20 Chr. Bibliotheek, utt- Soc. De Vonk, Geref. Jeugdhuis lening, 14.30 - 16.30 Chr, Soc. Belangen: dansavond, 20 Sporthal Margriet: Wiener Eisrevue, 15 en 20 St. Annazusterstr. 49: De Druiventros, dansavond. 20 Bijkantoor „De Rotterdammer", mevr. x. van Gog. Dr. Zamenhofstraat 139a, (ook klachten bezorging), tel. 15.24.00. Alarmnummer brandweer: 26.91.23. Alarmnummer politie: 26.46.66. Apotheek: Gouka, Groenelaan 127, tel. 26.80.35. GG en GD: tel. 26.92.90. de sanering veroorzaakte doorsc'nui- ving komt volgens Rotterdam alleen het plangebied -beschikbaar. B. en W. geven met betrekking tot de toevoeging van het gebied aan Rotterdam twee mogelijkheden aan: a. toevoeging met inbegrip van het gehele grondgebied van Capelle; b. toevoeging van een deel van het gebied, zodat Capelle als zelfstandige gemeente blijft bestaan. Voor volledige annexatie zijn steekhoudende argumenten aan te voeren, maar het college wil hieraan toch voorbijgaan, omdat het oude woongebied van Capelle een histo risch gegroeide gemeenschap is en met de daarop aansluitende nieuwe uitbreiding een duidelijk geheel vormt. De toevoeging echter van dat deei van Capelle dat tot een stadsdeel van Rotterdam zal uitgroeien, achten B. en W. ter verkrijging van een afge ronde begrenzing alleszins noodzake lijk. De begrenzing zou er zo uitzien: Aan de oostelijke zijde de bestaande grens met Nieuwerkerk a.d. IJssel, aan de noordwestelijke zijde de noor delijke grens van de provinciale weg 24 tot aan het Capelseplein, aan de zuidwestelijke kant de oostelijke grens van de weg naar de Algera- brug tot het nieuwe tracee van de provinciale weg en de zuidelijke grens van dit tracee ten noorden van de buurtschap Capelle-West en daar na haaks ombuigend naar de Hol landse IJssel, direkt ten westen van de bebouwing. Deze begrenzing betekent dat het plan-Oostgaarde (4000 woningen) en het ten zuidoosten daarvan gelegen industriegebied bij Capelle blijven. De buurtschap Schenkel gaat daaren tegen naar Rotterdam over. Capelle zal in dat geval kunnen uitgroeien tot een gemeente met ongeveer 45.000 tot 50.000 inwoners. De discussie over grenswijzigingen en annexatie is op gang gekomen omdat de uitvoering van het struc tuurplan nhoudt dat de gemeenteg renzen tussen Rotter8am, Capelle on Zevenhuizen op sommige plaatsen willekeurig door ,de bebouwing en groencomplexen zullen gaan lopen. Voor de bewoners van 'het gebied zou de splitsing van diensten plaatselijke verschillen met zich meebrengen die door hen als willekeurig en kunstma tig zouden worden ervaren. Dit geldt met name voor de woon wijk Zevenkamp, de zuidelijke punt van het centrum, het 's-Gravenland en het metrotrajekt. In de ontwikke ling van Rotterdam-Oost/Capelle a.d. IJssel zou een dergelijke situatie eerst ontstaan tussen 1973 en 1980 en wel in de wijk Zevenkamp, zodra de door Rotterdam begonnen bebouwing de grens met Capelle en Zevenhuizen heeft overschreden. Aangezien de uitvoering van het centrum en het 's-Gravenland nog Ia- i!3V;Si=S4am¥|'I jjialingsc' plaSsüStjls jflfUlfljjft HijSinfiJsinaa JPEN kaart van het gebied met de diverse wijken van het structuurplan Rotterdam-Oostf Capelle a. d. IJssel. Binnen de gearceerde lijn het deel van Ca ter aan de orde zal komen en het tijdstip van de metro-aanleg onzeker is, zijn grenscorrekties niet zo urgent dat ze onmiddellijk zouden moeten worden tot stand gebracht. Bepaalde moeilijkheden gaan wel eerder spe len, o.a. bij de voorbereiding van de woningbouwplannen. B. en W. hebben hun visie meege deeld aan de Stichting Sociaal Wij- kopbouw Orgaan Prins Alexan- derstad, die het zodoende kan bespreken voordat deze in de ge meenteraadsvergadering van 14 maart aan de orde komt. pelle dat Rotterdam wil annexe ren. Binnen het deel van de ge arceerde lijn en de stippelijn (rechts onder) het deel dat voor Capelle zou overblijven. aan een nieuwe schaar toe bent. Mostert heelt IN FIJNE PRIJZEN. Koostftaat 146-120 Vloartine** T«L 343007 SCHIEDAM Ondertrouwd: A C Bock- kom. 21 en A C van ceT Heiden 18; J Donker, 49 en H van Deurzen 44; P J van Drlelen. 26 en C A van der Velden, 22: J Hagesteln. 21 en E Zonneveld. 19; A M Hamersma. 22 en P C M van Dulkeren. 20: J Herwig, 21 en L H M van Katwijk. 21: G J van den Hondel. 23'en D S Wlese. 23: J Janssen, 21 en S M Bos, 18; M A JJonas. 21 en J R de Vries, 22: J Post, 18 en S H Klnneglng. Id; C van Tilborg, 20 en A A Kramer Freher. 22; J A Vervoort. 26 en A Westerveld, 23: G de Wit, 23 en L Schip pers. 20. Getrouwd: A F Vermaas, 19 en C van der Helden. 17; G J van Pelt. 21 en A Huksloot, 19; C van den Heuvel. 28 en C P Gordijn, 27; K Bras, 21 en B A P Land veld, 20; R F Koeleman, 23 en A van den Bout. 21; c A Boes, 22 en M J Luijben, 19. Geboren: Marcus J z.v. J H JBroomans en C Gillissen; Normen M z.v. K van Beek en H M van Winden; Lilian H c..v. H D Boogaard en H A van den Akker: Bob G C z.v. P C J Peek en M H de Jong; Ronald E z,v. C Bakker en W M van der Meulen; Charlotte L d.v. P Barto en I Amersfoort. Overleden: A de Bruin, 26; L de Koning, 76, wed. P Wiegel; M G P Verhoeckx, 36; B SlulJter. 76. SCHIEDAM Geboren: Marco z v J van Deursen en A H Sonneveld; Michel M z v M Ouwens en N M Sas; Ronaldus C z v C Erkens en C M Schoenmakers. SCHIEDAM Geboren: Bianca T M d v B van der Leee n T M H van Groningen. André R z v B Leer en A de Bakker, i Cornells W z v W. Bachman en N van der Meer. Overleden: J Xool. 33 wed. J Guls. D Bernard, 38. R HettLnga, 51. E Valentijn, 63 echtg. G B L Llnschoten. K Pleljsier. 74, wed. J de Klerk. J M Marges, 87 wed. J DMA Meijer. J van der Werf, 60. J G Nlentled. 74. w A Landsbergen, 68 L (Maagdenburg, 88. SCHIEDAM Het secretariaat van de Wijkvereniging Nieuwland is overgenomen door de heer M. W. Eg- thuijsen. Het is gevestigd aan de Burg. Van Haarenlaan 858. SCHIEDAM Met een drufc-be- zochte receptie is gisteren het ver bouwde zelfbedieningsbedrijf van het echtpaar A. W. G. de Leede aan de Nieuwe Maasstraat 99 B heropend. De moeder van de eigenaar, mevr. De Leede-Rood, knipte een koord tussen winkel en bovenhuis Idoor. De winkel bestaat al vierenveertig jaar. De ouders deden er zevenender tig jaar zaken in en het jonge echt paar de laatste zeven jaar. De heer De Leede heeft ook nog een drukke melkhandel. Zes weken geleden begon het aan nemersbedrijf J. van den Tempel en- Zn. met de verbouwing. Eerst woon de het gezin De Leede achter de win kel, die toen 25 vierkante meter groot was. Thans heeft men het bovenhuis erbij en is de winkeloppervlakte zestig vierkante meter geworden. Het winkelinterieur is modern en smaakvol, met een uitstekende ver lichting. De heer De Leede laat zich opti mistisch over Schiedam-Zuid uit. Er zit toekomst in, vindt hij. Er wonen veel jonge gezinnen. Het is niet meer de wijk van louter vergrijzing. Ook hebben de winkelirs veel. bewoners van de flats aan de Maasboulevart tot klant die dit ouderwetse winkelen wel leuk vinden en de winkeliers zorgen ervoor, dat ze zowel met hun assortiment als met hun prijzen „bij" blijven. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM De studentecverkiezingen hebben donderdag in Rotterdam een rustig verloop gehad, het totaal aantal uitgebrachte stemmen bedroeg 1080; dit is 22,7 #/o van het totaal in Nederland. Vorig jaar bestond er in Rotterdam meer animo, het percentage bedroeg toen 27,5. Het Nederlands Studenten Akkoord (NSA) ontving 536 stemmen, De Stu denten Vak Beweging (SVB): 375. De PSO/Stud '75: 125 en de ANPS 44 stem men. De zetelverdeling in de Rotterdamse studentenraad blijft vrijwel gelijk aan die van vorig jaar: NSA bleef met 11 onveranderd. SVB, die voor de tweede maal meedeed, steeg van 6 naar 8 zetels, PSO daalde van 3 naar 2 zetels. De nieuwe ANPS zal dit jaar nog niet in de studentenraad vertegenwoordigd zi)n. Een unieke partij kamerbreed tapijt, in diverse breedten, kwa liteiten en kleuren,.kunt U nu gaan uitzoeken voor prijzen, tientallen guldens isger dan normaal. Wollen Frlsè tapijt 450 cm breed Nylon tapijt met rubber rug M - 400 cm breed ËM M pan- Gebïoemd Gripper .450 cm breed - Gedessineerd Nylon 300 cm breed Morgenvroeg om 9 uur begint de verkoop van deze unieke par tij kamerbreed tapijt, met kleine schoonheidsfoutjes - voor prij zen, die voor zich zelf spreken. Géin tel. cf schrift, belt. van 50 jaar geleden Een driftig vrouwtje. Mevrouw H. F. in Delft werd door een agent van politie bekeurd wegens het rijden met een rij wiel door een verboden straat. Zij maak te zich daarover zoo boos, dal zij de fiets voor den agent op straat wierp en weigerde ze mede te nemen. De agent deponeerde de fiets in alle kalmte aan het bureau als gevonden voorwerp. A/TEER burgers op de publieke tribunes bij gemeenteraad- en Rijnmondvergaderingen, dat is de mening van mevrouw J. H. H. Ger- ding-Eggink uit Schiedam. „En wan neer men geen tijd heeft, moet het in toerbeurten gebeuren. De burge rij heeft recht op openheid maar het is eveneens - billijk dat de burger zich op de hoogte stelt van al wat er in gemeenteraden en de Rijnmond- raad gebeurt", aldus mevrouw Ger- ding. De belangstelling van de burger voor wat zich allemaal afspeelt bin nen de gemeente mocht inderdaad wel eens wat groter zijn en zich niet alleen beperken tot het vernemen '-ia bijvoorbeeld door radio, televisie of dagblad. De publieke tribune is meestal maar matig bezet. Een uit zondering was de gemeente raadsvergadering van enige weken geleden, waarin beslist zou worden of Rotterdam al dan niet bij wijze van proef een koopavond rijk zou worden. De publieke tribune was toen afgeladen en er werden zelfs extra stoelen aangesjouwd. Goed, ik kan me best voorstellen dat alle voorstellen, nota's vragen en begrotingen u niet zo bijster in teresseren. Maar als er iets in het Waterweggebied gebeurt, wat ook reeds aandacht heeft gehad in ge meenteraad of Rijnmond,' komen er plotseling van alle kanten protesten, requesten en dergelijke. Ik citeer mevrouw Gerding: „Er is vaak kritiek bij de burgerij en dan komt men ook wel met onrechtvaar dige verwijten. Neem nu eens dat comité in Hoogvliet. De heer De Boer vraagt met zijn comité om een centrale rampenregeiing. Maar dat is vragen naar de bekende weg. Wij hebben in Rijnmond tegen de lucht vervuiling een Centrale meld- en regelkamer. En voor de rampen (die je tegenwoordig „calamiteiten" noemt) is er door het dagelijks bestuur van Rijnmond een calami teitennota ontworpen en die is be handeld in december 1967 tussen de begrotingsdebatten". "yERDER twijfelt mevrouw Ger- ding er aan of de voorlichting in de pers wel uitgebreid genoeg is. Ik deel die twijfel niet, de Rotterdamse pers brengt over al deze zaken wat maar interessant is om te geven, maar elke krant betekent een keus uit het nieuws! Hoeveel cr ooi; in een krant staat, altijd zijn er nog mensen, die zich niet voldoende bedeeld voelen. Dat is de journalistieke strijd van elke dag- Voorlichting hoe uitgebreid ook voorkomt geen calamiteiten en ook wordt dan niet gegaran deerd dat de organisatie besproken in deze Rijnmond-nota ook sluitend is. Het is allemaal theorie en voor zorg op papier, maar de realiteit kan heel anders uitpakken. Do Shell- ramp is het voorbeeld. Een school voorbeeld bijna, zou ik willen zeggen. Van deze ramp hebben alle be trokkenen ongetwijfeld veel geleerd. Typerend is bijvoorbeeld, dat er nu een regelmatig overleg tussen een aantal burgemeesters tot stand ij gebracht Dat overleg was er niet Was de ramp niet voorgevallen dan zou het ook niet zijn geopend. Voor het overige ben ik met me vrouw Gerding eens dat de publiek® belangstelling wel wat groter kon zijn. Maar dat ligt beslist niet aan de pers, die al het mogelijke doei om belangrijke zaken in de aandacht te brengen. Maar ja, het leven is zo druk en het grote publiek is niet snel op gang te brengen....

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1968 | | pagina 1