VOOR NIEUWBOUW ST. FRANCISCUS GASTHUIS KuyVs Hofje naar 's Gravenweg COUZY Een moeder geeft DaritamonlO. Eihe dag. m, ill Hoboklanken kwamen niet over drempel Auto slaat om in tuimel: total loss Niso bracht schildpad Deining om toekomst van haven Hamburg doet toch nog mee met containers t heetman 2 Patricia Paay in kapsalon Maand cel Regelingen voor calamiteiten zijn voldoende mmmsm SCHIP HEE1 HAMBURG Nieuw „nieuws" op schepen van de HAL TIELSA - AANBOUWKEUKENS jB. en W. Maassluis Fmanciermgsmij. voor Hunter Douglas gevormd Stil weer nodig voor bergen Stubbenkammer Y erkeer sr egeling Straat v. Dover doet 't goed ROLEX (Van een onzer verslaggevers) BOTTERDAM Het Kuyl's Hofje aan de Schiekade naast het St. Franciscusgasthuis gaat 'daar verdwijnen. Restauratie ter plaatse is vrijwel onmogelijk en zou veel geld kosten, temeer om dat er onder het gebouw niet is geheid. Men is nu tot de slotsom gekomen dat het gebouw elders herbouwd moet worden, nadat daar wel geheid is. Gekozen daarvoor is de buitenplaats „Vre- deoord" aan de 's-Gravenweg, die trouwens ook op de monu mentenlijst stond. Na lange on derhandelingen heeft men her bouw van Kuyl's Haf je verko- zen boven voortbestaan van het al evenmin onderheid „Vrede- oord". OVERPLAATSING "":«r -v Hamburg da met lede ogen de laatste tijd de ontwikkeling van de containeroversïag van Rotterdam heeft aangezien gaat in april een belangrijke rol spelen in de containervaart op New York. United States Lines opent dan namelijk met vijf 20.000 ton metende schepen een containerdienst op Europa, waarmee in drie weken een rondreis kan worden gemaakt. Er wordt hard gewerkt aan faciliteiten voor containerschepen; tegen het eind van dit jaar is 850 meter kade en 120.000 m2 opslagruimte voor containers gereed. Pagina 3 2A DINSDAG 27 FEBRUARI 19<$S WAAR ELKE HUISVROUW VAN DROOMT - NU BIJ 1e MIDDELIANDSTR. 70-72-, TEL. 235327-230340 V" Van „kiezen" van een nieuwe plaats is trouwens niet zoveel geko men. In verband met de uitbrei dingsplannen is het St.-Fran- ciseusgasthuis namelijk al geruime tijd geïnteresseerd in het „belentScn- de perceel", dat nu per 31 januari in het bezit van het gasthuis is geko men. Andere panden op de Schiekade tussen het ziekenhuis en het pand van Weyers werden al eerder overge nomen, waarmee een terrein is ver kregen waarop men in 1970 met de bouw van hetnieuwe ziekenhuis wil beginnen. In de komende tien jaar imfners moet het thans bestaande ziekenhuis door- een geheel nieuw complex vervangen worden. In de jaren vijftig nam het St.-Franciscusgasthufs „Vredeoord" over, met de bedoeling daarvan een zusterhuis te maken. Snelle ontwik kelingen leidden echter toe een ge heel nieuw plan: „De Hoge Wiek" en daardoor was het mogelijk dat „Vre deoord" langer dan voorzien in ge bruik bleef als tehuis voor werkende meisjes. Dit tehuis heeft nu een nieuw on derkomen gevonden in het voormali ge zusterklooster aan de Slot boomstraat. Ongeveer een maand ge leden verhuisden de bewoners van „Vredeoord" naar Charlois. De laatste werkzaamheden worden daar thans verricht, waarna half maart het nieuwe, fraaie tehuis officieel kan worden geopend, Het St.-Franciscusgasthuis was nu in staat Kuyl's Hofje vervangende grond aan te bieden. „Vredeoord" wordt gesloopt Er zijn nog bespre kingen gaande, hoe de overplaatsing zich precies zal voltrekken. Er is zelfs sprake van dat althans de gevel van het hofjes-gebouw „steen voor steen" in Kralingen wordt herbouwd, maar het architec tenbureau Van der Heyden en Moer man, dat met het ontwerp is belast, is met de plannen nog niet zover dat daarover definitieve uitspraken zijn te doen. In leider geval hoopt men het karakter van het hofje zoveel moge lijk te kunnen handhaven. Afgezien van de later aangebouwde delen da teert het buitenhuis „Vredeoord" uit het eind van de 17e eeuw. De nieuwbouw van het St.-Fran- ciscus-gasthuis igaat zich in drie hoofdfasen voltrekken. In het voor jaar hoopt men op het oude terrein aan de zijde van de Banierstraat de eerste paal te slaan voor de nieuwe afdeling traumatologie. De tweede fase omvat de nieuwbouw op het ter rein van-Kuyl's Hofje en omliggende percelen. In de derde fase worden de bestaande oude gebouwen gesloopt en door nieuwe gebouwen vervangen. Met het verplaatsen van het hofje verdwijnt een van de laatste histo- ROTTERDAM Patricia Paay, het achttienjarige Rotterdamse zangeresje van „Je bent niet hip etc." opende maandag haar kappers zaak aan de Spoorsingel 31b. De 23- i arige kapper en ex-beatzanger Gerard Visser is haar compagnon. De Barbershopheeft nog geen naam, telt drie stoelen en drie kappers en is alleen toegankelijk "oor mannen. Het is de bedoeling dat Patricia, wanneer haar ster van het show- firmament mocht vallen, gaat ,,meeknippen". De opleiding volgt ze in elk geval en volgens Gerard heeft ze het ook in haar vingers. riscbe monumenten uit het stadscen trum. In maart is het 154 jaar gele den dat de eeste steen voor Kuyl's Fundatie werd gelegd en de laatste wilsbeschikking van Anthonette Kuyl werd uitgevoerd: de stichting van een hofje voor weduwen of vrijsters. Anthonette Kuyl was schatrijk; ze bezat naast een groot kapitaal land goederen in Nederland en Engeland. Op een week na een jaar voor haar dood dicteerde ze notaris Elllinck- huysen haar testament. Dat was 17 ■december 1812. Anthonette werd 20 mei 1936 gebo ren in een huis aan de Nieuwe Ha ven. Ze was de oudste van drie kin deren; toen ze een "meisje van tien jaar was, stierf haar vader. Over haar leven zelf is weinig bekend, maar dat het ingetogen was, zoals van alle rijke joffers uit die dagen, staat wel vast. In 1803 stierven haar oudste broer en haar moeder en An thonette bleef met haar broer Antho- nij beiden ongetrouwd over. Samen moeten ze veel hebben gesproken wat er met het familiebe zit moest gebeuren als zij ook zouden overlijden. Ze denken aan een tehuis voor mensen die verzorging nodig hebben. Anthonij sterft in 1811. An thonette is 73 jaar en moet nu orde op zaken stellen. Een jaar daarna is het testament klaar, enige tientallen vallen groot. Anthonette heeft niemand verge ten. Ze bedenkt haar familie, kennis sen, (dienstbode, koetsier, huisknecht. T/REDEOORD" aan de 's- Gravenweg verdwijnt. Men is reeds begonnen met de sloop. J~)E voorgevel van Kuyl's Hofje, straks staande aan de 's-Gracenweg. Haar enige en algemene erfgename wordt het op haar buiten aan de Schie gelegen op te bouwen en in te richten Hofje en Fundatie. Het is bestemd voor „zestien wedu wen of vrijsters en geene zoogenam- de jufvrouwen, gezond van lijf en leden en dus zonder slepende ziek- tens, teering en diergelijken, ook dat het alleen dezulken moeten zijn die door een eerlijk gedrag en wandel en niet door dronkenschap of ander wangedrag echter in omstandigheden gekomen zijn van een dusdanig sou tien te behoeven". De inwoonsters moeten verder protestant zijn en tus sen de 50 en 65 jaar oud zijn. Op 8 december 1813 sterft Antho nette. Ze wordt begraven in het fa miliegraf in de Groote Kerk, „nabij de predikstoel". ROTTERDAM Tot een maand cel en een ontzegging van de rijbevoegd heid voor drie jaar veroordeelde de rechtbank vanmorgen de 47-jarlge chauffeur M. M., die op 13 december een dodelijk ongeluk veroorzaakte 'op de kruising Kethelweg Burg. Vcrka- desingel In "Vlaardingen. Hij verleende daar als bestuurder van een personenauto geen voorrang aan een andere wagen met het gevolg dat er een botsing ontstond. Het der tienjarige zoontje van de- bestuurster van de tweede wagen kwam bij dit on geluk om het leven. De officier bad twee meenden en. eveneens, drie laar •K&j (Van een onzer verslaggevers) MAASSLUIS B. en W. van Maas sluis hebben geen behoefte aan meer of betere regelingen voor hulpverle ning bij calamiteiten dan de bestaan de. Wel vinden zij dat deze maat regelen slechts dan getroffen kunnen worden, als de gemeenten en andere betrokken instanties tijdig melding ontvang. Dat laatste is bij de brand bij Pakhoed en de explosie bij Shell, althans voor wat betreft Maassluis, niet efficiënt doorgevoerd. B. en W. antwoordden dit op schrif telijke vragen van verscheidene raads leden naar aanleiding van de twee genoemde gebeurtenissen. Zij geven geen oordeel over de situering van bvolkingscentra dichtbij explosieve en luchtverontreinigende industrieën, omdat zij zich dtartoe niet competent achten. De vraag of er evacuatieplannen bestaan die zonodig snel (overdag, 's nachts en in het weekeinde) kun nen worden uitgevoerd beantwoordt het Maassluise college bevestigend. W et* «SR*!? Vv4 e. ,"e viSfcr A w* tv AV ,v< v v wHl+fMtC vaZiX vlS&v GOUDSESINGEL 221-ROTTERDAM-TEL.TI6673-123082 AMSTERDAM De vennootschap onder firma Hunter Douglas te Rot terdam, producent van luxaflex-zon neweringen en horren, heeft met drie hoofdwederverkopers, J. P. Wijers Industrie en Handelsondernemingen n.v. (Amsterdam), Dehnert en Jansen n.v. (Rotterdam) en twee assembleurs van haar artikelen, t.w. de n.v. Ne derlandse Jalouzieën fabriek (Rotter dam) en W. A. Hamel n.v. (Rotter dam), een naamloze vennootschap op gericht onder de naam: N.V. Consu menten-financiering Confinance, ge vestigd in Zeist. Van de directie van Confinance wordt nader vernomen dat de nieuwe onderneming zich ten doel stelt aan particulieren persoon lijke leningen te verstrekken bij aan koop van door Hunter Douglas ont wikkelde produkten. 'Aanleiding voor ,de oprichting van Confinance is o.m. dat niet van het afbetalingssysteem kan worden gebruik gemaakt bij de verkoop van jaloezieën, omdat deze tot het onroe rend goed worden gerekend. Het maatschappelijk kapitaal van de consumenten financieringsmaatschap pij is r* 500.000, verdeeld in' 5000 aan delen van elk 100, zo blijkt uit het bijvoegsel van de Staatscourant. ROTTERDAM Gistermiddag is op de Schonebergerweg de 14-jarige scholier G. L. van Ommen uit de Snellinckstraat bij het onoplettend oversteken aangereden door een per sonenauto. Met een hersenschudding werd hij naar het Dijkzigtziekenhuis vervoprd. ROTTERDAM— Jean Wolfs, orga nist Van de Onze Lieve Vrouvvekerk te Maastricht, liet maandagavond in de Laurenskerk al dadelijk horen, dat hij uit het goede organistenhout is gesneden. Dat was In een „Dialo gue" van Louis Marchand, waarvan hij de snelle boekdelen speels liet dartelen met sterke tegenstellingen in de registratie. Dat van de „Hymnus Veni Creator" van Jehan Titelouze de eerste twee delen wel, maar de volgende twee delen nauwelijks boeiden, zal wel niet aan de concertgever hebben ge legen, -en evenmin, dat het „Choral joyeux" van Jan Mul ondanks het flonkerende begin tóch wat te lang viel. -Met .het briljant gespeelde „Transports de joie" uit „L'ascension" van Olivier Messiaen. besloot ihij ,zijn solistische aandeel in dit concert, dat getuigde van een warme muzikaliteit, een gedegen techniek en veel temperament. Dê eerste hoboïst van het Concert gebouworkest te Amsterdam, Han dê Vries,, had zich in de klankverhou dingen -vergist toen hij meende zit tende te moeten spelen (mede omdat hij dan met zijn gevoelige instrument dichter bij de verwarming was). Maar daarmee wekte hij de indruk, dat zijn spel van heel ver kwam. Het geluid bleef achter de balustrade van ROTTERDAM Het Hamburgse bergingsbedrifj Ulrich Harms wacht al weken op stil weer om het enige mijlen buiten de Nieuwe Waterweg gezonken Oostduitse vrachtschip Stubbenkammer te kunnen lichten. Al die, tijd is de deining op zee te hevig om het schip binnen te bren gen en voorlopig in Europoort aan de grond te zetten. Er is reeds een groot aantal strop pen rond de 'romp van de Stubben kammer .gelegd. Met twee moet dat nog gebeurend De vijf drijvende Mag- nus-bokkën, gaan als de deining te sterk wordt,-op een mijl afstand van het schip 'ten anker. Als de deining dan weer minder wordt, keert men terug en gaan de bergers door met het werk. De verwachting is d%t het schip binnen kan worden gebracht als het weer'een dag of twee vrij stil is. de orgelgaierij hangen, wat tot ge volg had dat de klanken in de snelle delen vaak door elkaar vloeiden. Dat was jammer voor de prachtige „So nate in g" van Georg Philipp Tele- mann, voor de waarschijnlijk uit de tijd van de grote Italiaanse vioolcom posities stammende „Sonate in D" van Santo Lapis en voor de „Derde sonate" van. Willem de Fesch, even eens voornamelijk voor viool ge dacht. Gelukkig kunnen de getrouwe be zoekers van deze concerten weten, dat Han de Vries een voortreffelijk hoboïst is, die het een volgende keer wel anders zal doen. Jean Wolfs bleek ook een zeer be trouwbare begeleider te zijn. G. M. Dersjant (Van een onzer verslaggevers) BOTTERDAM Vanmorgen is in de Beneluxtunnel het eerste spec taculaire ongeluk sedert de opening in juni vorig jaar gebeurd. In de westbuis sloeg een gesloten vracht auto om, die onderweg was van noord naar zuid. De bestuurder van de wagen, die met 1200 kr. groenten en fruit was geladen, verloor door onbekende- oorzaak de macht over het-stuur. De auto ging slingeren en sloeg over de kop. Wonder boven wonder liep de chauffeur geen letsel op. De auto was total loss en moest worden, weg gesleept, Het verkeer ondervond enige stagnatie. ROTTERDAM Kapitein B. van Bon van de Nederlandse Shell-tanker Niso heeft een zeeschildpad gegeven slag ooit Rotterdam de loef zal kun nen afsteken, lijkt onwaarschijnlijk. Daarvoor is de voorsprong die Rot terdam heeft genomen reeds te groot Hamburg heeft met de beslissing van de Amerikaanse rederij iets van zijn verloren prestige als belang rijke haven in Europa kunnen te rugwinnen. Al maandenlang name lijk heerst er deining om de toe komst van de haven, die volgens velen te Iaat is aangepakt. Zij voe ren aan dat Rotterdam met zijn jaarlijkse overslag van 140 miljoen ton te schril afsteekt bij Hamburg, dat in 1966 nog geen 38 miljoen ton verwerkte (een hoeveelheid die niet temin de grootste was sedert 1936). Marseille met ruim 60 miljoen ton ligt onbereikbaar op de tweede plaats in Europa. Een groet deel van de overslag in Rotterdam en Marseille is te danken aan grote tankers en containersche pen, die niet naar Hamburg kwa men fbf niet konden komen). Wel heeft men in Hamburg veel nieuwe loodsen en andere faciliteiten ge bouwd, maar kaden voor contai nerschepen en een toegangsmoge- 1'jkheid voor supertankers kwamen te laat aan bod. De goederenover slag daalde vorig jaar (het container jaar) dan ook met vijf procent! Kritiek is er ook op het gebrek aan samenwerking tussen de deelstaten Hamburg, Bremen, Sleeswijk-Holstein en Nedersaksen, Sleeswijk-Holstein bijvoorbeeld heeft op de plaats waar het Kieler- kanaal en de Elbe samenvloeien voor 100 miljoen DM een oliehaven voor grote schepen gebouwd. Ham burg was daar kwaad om, want het zei eenzelfde haven te hebben kun nen bouwen voor nog geen vijfde van de prijs indien er op het juiste moment sprake van samenwerking zou zijn geweest. Hamburg daarentegen heeft destijds een aanbod van Bremen af geslagen om voor gezamenlijke re kening in Bremerhaven een contai ner-terminal te bouwen, vooral op aandrang van het bedrijfsleven. Gelukkig voor Hamburg dus dat United States Lines voor de haven l-.eeft gekozen. De beslissing is voor de Duitse spoorwegen aanleiding ge weest een speciale trein voor contai ners te laten rijden, die in 14 uur in Zuid-Duitsland lading kan afleve ren. Hamburg is nog net op tijd, heeft nog net niet de (container)boot ge mist. Dat het in de container-over- Het eerste na de oorlog op een Westduitse werf gebouwde, voor een Westduitse rederij bestemde passa giersschip is te water gelaten. Vorige Week verrichtte mevrouw Marie-Lui- se Kiesinger echtgenote van de Bondskanselier de doop van het sneeuwwitte schip, dat Hamburg heet. Het 23.000 ton metende schip is van de Deutsche Atiantik Linie te Ham burg en gaat afwisselend in de trans- atlantische en in de cruisevaart ope reren. In het eerste geval kan de Hamburg 800, in het tweede 660 pas sagiers vervoeren. Het schip zal 23 mijl per uur lopen. De Hamburg wordt een uiterst com fortabel schip: elke hut krijgt een bad kamer, een televisietoestel en een te lefoon. Volgend jaar april zal de Deutsche Werft te Hamburg het scliip afleve ren. West-Duitsland heeft dan zes passagiersschepen, waarvan de Bre men (32,360 ton) de grootste is. De in juni vorig jaar ingegane (vrijwillige) verkeersregeling voor de scheepvaart door de Straat van Dover doet het goed. Uit radarwaar nemingen is namelijk gebleken dat ongeveer 90 procent van de schepen zich aan de opgestelde regels houdt. Het belangrijkste van de regeling is een éénrichtingsverkeer via be paalde routes in de Straat van Do ver, opgesteld door het Institute of Navigation. Het hoge percentage van do schepen dat zich aan de re gels houdt, bewijst dat de gezag voerders overtuigt zijn dat de rege ling de verkeersveiligheid in het nauwe vaarwater ten goede komt. Het Institute of Navigation bestu deert het probleem verder nu de schepen voortdurend groter worden en de kwestie van veiligheid nog urgenter wordt. Gedacht wordt over een maximum-snelheid Voor de Straat van Dover. CCLÊB De Hoïland-Amerika Lijn heeft een nieuw systeem van nieuwsvoor ziening aan de passagiers np haar grote schepen Ingevoerd. Tot voor kort was het zo dat ,de passagiers enige milen tijdens de reis met een passagiersschip een geïllustreerde scheepskrant kregen, die in de Vere nigde Staten werd gedrukt 'en waar van de voorpagina was vrijgehou den voor liet nieuws van het persbureau United Press Internatio nal, dat op de telex aan boord verscheen. Hoewel deze „Ocean Post" dankzij het informatieve karakter van de artikelen over toeristische onder werpen veel waardering had, kwam de nieuwsvoorziening zelf echter wat achteraan. Om dit laatste te veranderen werd na een studie besloten een ander systeem te gaan gebruiken. Dage lijks ontvangt elke passagier nu op zee, maar ook in de havens *s ochtends een nieuwsbulletin waarin het laatste nieuws van UPI en het Algemeen Nederlandse Persbureau is opgenomen. Tijdens alle transatlantische rei zen, de Westeuropese cruises en de wereldcruise van de Rotterdam, wordt in dit bulletin ook nieuws van het Engelse persbureau Wire less Press en het Hamburger Abendblatt verwerkt. Tijdens de Europese cruises en de wereldcruise van de Rotterdam bevat het bulletin ook nieuws van Agence France 1 .-esse. Al het nieuws wordt in morse door het radiostation opgevangen en in het kantoor van de purser voor publikatie gereed gemaakt. oan Diergaarde Blijdorp. Nadat het schip dezer dagen afgemeerd was in Europoort, overhandigde hij het dier aan Blijdorp-chauffeur M. van Win den (rechts). Toen de Niso zich, komende uit de Perzische Golf midden februari ter hoogte van Gibraltar bevond, liet een hoge overslaande golf een zeeschild pad, afkomstig uit tropische zeeën, op het dek achter. De schildpad werd in het met zee water gevulde bad van de ziekenboeg gestopt, waar het dier voor de rest van de reis liefderijk werd verzorgd. De enige zeeschildpad die Blijdorp in het aquarium bezat, heeft nu een kameraadje. Het officiële horloge van de .PANAM" AIRLINES. Geeft gelijktijdig de exacte tijd aan op 2 verschillende plaatsen, waar ook ter wereld. Een officiële chronometer met automatische opwinding. Gegarandeerd waterdicht tot op 50 meter. Duidelijke datumaanwijzing onder ingenieuze Cyclops lens. ROLEX GMT-MASTER 705,- edelstaenkundige f.g.a. diamantexpert g.i.a. Lijnbaan 92-Oostzeedijk 155-157 Tel. 1166 70 Rotterdam

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1968 | | pagina 1