korting HIT WAPEN VAN DUSSEN Onderwijsnota reden biedt geen tot pessimisme Plannen voor kunstijsbaan OX SERVICE Vr voor horloges IE - W eo van ïenand AGENDA w Wielerbaan dit jaar wellicht gereed Gewicht in voor schepje koffie meer EMOUS MN DHUN m7 JKNS II Metwitteweken Van der Schaft T extiel Herstel openbaar onderwijs groter dan op prot. chrscholen Sleuteltje van kelner paste niet zo best Avondvierdaagse start 18 juni v Vrouwen-gebedsdag KENNERSCLUB SCHIEDAM: w m if Gebroken as van wagon stagneerde goederentrein w op sport textiel Meisje brak dijbeen bij aanrijding N.V. SUPER SEN0RIIAS m i 1x3 wordt 2x3 Emous breidt uit nog 3 nE ROTTERDAMMER Pagina 3 WOENSDAG 28 FEBRUARI 19é8 zonder voorafgaande prijsverhoging Uitsluitend de hetere merkartikelen WAALSTRAAT 12 (bij het stadhuis) VLAARDINGEN TEL 342257 droomt anders, DAMESMODES fchiedamseweg 575«Tc!.343378-VIaardingen (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Naar aan leiding van de teruggang in het aantal leerlingen op de lagere scholen hebben B. en W. vorig jaar bij de behandeling van de begroting de gemeenteraad een onderwijsnota in het vooruit zicht gesteld. Deze nota is thans verschenen en zal in de gemeen teraadsvergadering van woens dag 5 maart worden behandeld. Ook de schoolbesturen van het bij zonder onderwijs zullen deze nota ontvangen. De gemeente wil van deze besturen graag horen, hoe zij nu den ken over de daling van liet leerlin gental. Het is de bedoeling, dat eerst mondeling overleg wordt gepleegd met de wethouder van onderwijs, voordat het bijzonder onderwijs con clusies trekt. Uit de nota blijkt echter, dat er opnieuw sprake is van een licht herstel. Dit herstel is op de openbare lagere scholen groter dan op die van het bijzonder onderwijs. B. en W. trekken hieruit de zeer voorzichtig (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN -- Op initiatief van de Vlaardingse IJsclub is een werkcomité gevormd, dat zich ten doel heeft gesteld zo snel mogelijk in Vlaardingen een overdekte kunstijsbaan te realiseren, waarop ook in de zomermaanden kan worden geschaatst. Het comité nam als uitgangspunt voor haar doelstellingen de noodzaak om de gemeentelijke landijsbaan in de Broekpolder van een geschikte ac commodatie te voorzien. Tevens wil len de initiatiefnemers de schaats sport als permanente recreatiemoge lijkheid verwezenlijken. De plannen van het werkcomité hebben, dank zij de medewerking van architect J. A. van der Sluis, reeds vaste vormen aangenomen. De heer Van der Sluis is de ontwerper van de kunstijsbaan Thialff in Hee renveen. Het comité bestaat uit de heren J. Verschoor, drs. J. R. van Mansum, A. Maat en J. F. Hansen. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De 41-jarige kelner J. C. H. uit Schiedam heeft woensdagnacht tegen half- vijf een dure vergissing begaan. De man was juist klaar met zijn werk in de dancing aan de Burg. Knappertlaan en wilde in zijn auto stappen. Al spoedig kwam hij tot de ontdekking dat het portier niet open ging. Hij maakte zich daar nogal kwaad bij, kennelijk om dat hij snel naar huis wilde. De slaperige kelner probeerde daar op de deur te forceren en toen dat niet lukte sloeg hij maar een ruit van de deur kapot. Eenmaal goed en wel achter het stuur stak hij zijn sleuteltje in het slot. Wederom moest hij echter tot de ontdekking komen dat ook ditmaal het sleuteltje niet paste. Zijn groeiende kwaad heid sloeg niet veel later over in een grote ontsteltenis toen hij bemerkte dat vlak voor hem een wagen stond van hetzelfde merk en dezelfde kleur. Het bleek zijn eigen auto te zijn VOOR UW AANKOOP afgeregeld. Fabrieksfouten uitgesloten. TIJDENS AANKOOP deskundig advies. NA UW AANKOOP Elk horloge wordt getest en afge regeld op onze nieuwe vibrograph type 1968. Bij voorkeur laten wij U adviseren door gediplomeerde horloge makers. Ook na Uw aankoop blijven wil Bijzondere garantie en nazorg voor belangstelling voor Uw horloge een lang leven van Uw horloge, koesteren, hiertoe in staat gesteld 2 Jaar gratis verzekerd. door ons eigen, met de meest mo derne apparatuuruitgerust atelier LIJNBAAN 50 - ROTTERDAM gestelde conclusie, dat de gevolgen van geboortebeperking zich momen teel het duidelijkst demonstreren bij de protestants christelijke en rooms katholieke volksgroepen. In elk geval spreken de cijfers een duidelijke taal. De nota heeft de be zetting van de eerste en zesde klas sen naast elkaar gezet en dan blijkt, dat bij het openbaar onderwijs spra ke is van een stijging van 19 procent. Bij het prot. chr. onderwijs bedraagt dit percentage 6 en op r.k. scholen 8. Verschillen Dit wil niet zeggen, aldus B. en W., dat de prognose van 1964 voor het aantal leerlingen bij het openbaar onderwijs moet worden verhoogd. In tegendeel. In de toekomst zal het werkelijke aantal leerlingen, dat de openbare lagere scholen bezoekt, nog meer verschillen van het in de prog nose genoemde cijfer, dan momenteel al het geval is. Voorlopig is het nog niet nodig openbare lagere scholen op te heffen. Wel zal het aantal leerkrachten op zes openbare scholen tot vijf beperkt blijven. Bovendien staan nog drie scholen op de lijst hun zesde leer kracht te verliezen, omdat het aantal leerlingen op deze scholen de mini mumgrens van 179 gevaarlijk dicht heeft genaderd of al overschreden. Onder de huidige omstandigheden is het rijk niet bereid boventallige leerkrachten voor zijn rekening te nemen. Wanneer de gemeente hiertoe zou overgaan komt dit neer op een extra post van ruim 400.000 per jaar. Combineren B. en W. geven de voorkeur aan het combineren van klassen, hetgeen bij zes lagere scholen noodzakelijk is geworden. Het gemeentebestuur wil pas dan tot boventallige leerkrachten besluiten, wanneer vaststaat dat door de combinatie van klassen het onder wijs wordt geschaad. Volgens inge wonnen adviezen behoeft dit niet het geval te zijn. Indien de praktijk an ders uitwijst, zal opnieuw een onder zoek worden ingesteld. Bovendien, aldus B. en W., zal het opheffen van een of meer scholen bij vele ouders op grote bezwaren stui ten. Voor een aantal kinderen zal dan de afstand school-huis groter worden. Het college wil de ontwikkeling af wachten en tot opheffen van scholen overgaan, wanneer een verdere terug gang van het aantal leerlingen dat noodzakelijk maakt Over een andere huisvesting van de Prof. Kohnstammschool, school voor kinderen met leer- en opvoe dingsmoeilijkheden (l.o.m.), thans ge huisvest in .de houten opvangschool aan de Floris de Vijfdelaan, is het college van plan binnenkort overleg te plegen met de betrokken rijksinspecteur. Wanneer tot het op heffen van scholen moet worden overgegaan, zal hierdoor definitieve ruimte voor deze lomschool vrijko men. Hetzelfde geldt voor de protestants christelijke lomschool, die thans reeds drie lokalen in gebruik heeft van de Prinses Wilhelminaschool, welke niet meer nodig zijn voor ge woon lager onderwijs. Kleuterscholen In de Westwijk zijn momenteel twee drieklassige kleuterscholen in aanbouw: namelijk 1 voor het open baar en 1 voor het protestants christelijk onderwijs. Voor het r.k. kleuteronderwijs moeten in de West- wijk nog twee tweeklassige scholen worden gebouwd. Voor de wijk Holy zullen naar ver wachting nog dit jaar urgentie-ver klaringen worden verkregen voor SCHIEDAM De gezamenlijke Avondvierdaagse wordt dit jaar van 18 juni tot en met 21 juni gehouden. Maandag 17 juni kunnen de wande laars van start gaan, die op een van de overige avonden zijn verhinderd. Het vertrek geschiedt uit de sport hal Margriet. In verband met de gestegen kosten moet het inschrij vingsgeld enigszins worden ver hoogd. SCHIEDAM Dinsdagmorgen liep de negenjarige Johanna Gröneveld bij een ongeluk in de Lange Kerk straat een gebroken dijbeen op. Het meisje moest naar Ihet gemeente ziekenhuis worden gebracht. Het slachtoffertje zat achterop de fiets van haar broertje, de twaalf jarige Anton. De jongen wilde links af de Lange Kerkstraat inslaan maar bemerkte daarbij niet de uit de Grote Markt komende personenauto, be stuurd door de 51-jarige werkmees ter J. B. van de H. Het jongetje liep bij de botsing slechts wat schaafwon den op. Vandaag en morgen cn dagelijks drie kleuterscholen met totaal acht lokalen. Naar B. en W. stellig ver wachten zullen in deze wijk nog dit jaar twaalf lokalen voor gewoon la ger onderwijs gereed komen. Met in begrip van de houten opvangschool zullen dan 31 lokalen beschikbaar zijn, genoeg voor leerlingen van het lager en kleuteronderwijs. Volgend jaar zal moeten worden begonnen met de bouw van kleu terscholen in Holy. Teneinde over enige reservelokalesa te beschikken willen B. en W. voorlopig de houten school aan de Goudsesingel voor dit doel vrij houden. Zonodig zal deze school kunnen worden overgeplaatst naar Holy of Westwijk. SCHIEDAM Op vijf plaatsen in de stad worden vrijdag de diensten in het kader van de Vrouwen Wereld gebedsdag gebouden. Zoals eerder ge meld is het thema: „Verdraagt elkan ders moeilijkheden". De liturgie is van de Ceylonse me vrouw Rathie Salvaratnam, die tot de Anglikaanse kerk behoort en reeds tal van conferenties van christen vrouwen in Afrika, Azië en de Vere nigde Staten heeft bijgewoond. Het plaatselijk comité Vrouwenwe reldgebedsdag, waarvan mevrouw L. Everard-Beukers secretaresse is, roept alle Schiedamse vrouwen op een der bijeenkomsten bij te wonen. Zij worden gehouden in de evange- lisch-lutherse kerk aan de Westvest hoek Oranjestraat; de hervormde Be- thelkerk aan de Oude Maasstraat, de gereformeerde Magnalia Deikerk aan de Albardastraat (Nieuwland), de hervormde Vredeskerk aan de Engel sestraat en de Ark in Kethel. Allé diensten beginnen om acht uur. showroom NW. BINNENWEG 20 - iTDAM - TEL 25 6422 SliÉtffl (Van een medewerker) SCHIEDAM Wanneer het opti misme van de Rennersclub Schiedam niet de bodem wordt ingeslagen, bestaat er hoop dat dit jaar de wie lerbaan in Harga voltooid zal wor den. Op de idinsdagavond in gebouw Irene gehouden jaarvergadering van de rennersclub bleek uit het jaar verslag van secretaris M. Letterman, dat erin 1967 besprekingen zijn ge weest over dit project. Tijdens de vergadering kwamen nieuwe voorstellen aan de orde, die de ver wachting wekken dat de afwerking in 1968 voltooid zal worden, waarmee een lang gekoesterde wens in vervui ling zou gaan. Er is reeds een wielerbaanfonds (waarvoor 70.000 gebruikte postzegels werden ingeleverd). Hieruit kan het clubgebouw gefinancierd worden. Financieel gaat het de rennersclub Schiedam goed. Uit het jaaroverzicht van penningmeester J. W. C. Gordijn bleek, dat de bezittingen in het afge lopen jaar met 1200 vermeerderden, ondanks grote uitgaven. Men zal dit geld bij het gereedkomen van de wielerbaan hard nodig hebben. Voorzitter H. Breur gewaagde met trots van het groeiende ledental van de club, die eind 1966 2Ï6 leden en donateurs telde en dit aantal in 1967 tot 226 zag opgevoerd. Huldigin Er werden «ok enkele ïeden gehul digd op de jaarvergadering, dit vol gens een onlangs genomen bestuursbesluit. Een zilveren insigne werd uitgereikt aan de heren H. Breur, T. v.d. Ent, G. v. Gaaien, M. Letterman, J. Letterman en F. Trom mel wegens hun 25-jarig lid maatschap. Een bronzen insigne ging naar de heren J. Blaazer, J. Gordijn, Martin de Bruin, N, Fillekes sr., A.- v. d. Heiden en W. de Jong, die 12Vs jaar lid zijn. Het jaar 1967 kende veel activitei ten en ook voor dit seizoen staan weer diverse wielerevenementen op het programma, zoals de Ronde' van Schiedam voor adspiranten en dames op zaterdag 3 augustus, de Ronde van Kethel voor nieuwelingen op woensdag 7 augustus en de Ronde van Schiedam voor amateurs op za terdag 10 augustus. Op Koninginne dag (dinsdag 30 april) wordt de tra ditionele ïnterclubontmoeting aan de Vlaardingerdijk 'gehouden en wel 's middags om twee uur. AL dikwijls heb ik aan deze lijn. ■t*- over geldzaken geschreven. Dat geld was dan altijd nodig voor nut tige doelen en de mensen die er zich voorspanden riepen myn me dewerking in. Bijna altijd heb ik die gegeven er. niet zelden mocht ik na verloop van tijd horen dat mijn geschrijf niet voor niets was geweest Vandaag wil ik het ook over zo'n geldelijke zaak met u hebben, maar het verschil met al die ndere keren is dat nu niemand mij daarom heeft gevtaagd. Het betreft de grote lan delijke actie „Kom over de brug". Eigenlijk hoef ik er niet veel meer van te zeggen want de zaak heeft al een overvloedige publiciteit ge had: Een bedrag van twintig mil joen gulden moet bijeenkomen voor 140 projecten op het gebied van zeg maar kerkelijk werk, onderwijs en medische hulp in arme landen. De meeste protestantse kerken en het Leger des Heils hebben zich er achter gesteld en men heeft bere kend dat als ieder één procent van zijn inkomen geeft dat bedrag er kan komen. Toen ik die berekening voor het eerst hoorde dacht ik „ze doen d'r best maar". Ik vond het zo lang-- zamerhand welletjes worden met al die acties en ik meende nog ge gronde redenen te kunnen aanvoe ren om mezelf buiten schot te hou den ook. Maar ik moet u zeggen dat ik van mening ben veranderd. Ik heb namelijk eens nagedacht over de manier waarop hier in Ne derland dat kerkelijk werk, dat on derwijs en die medische verzorging reilen en zeilen. Vergeleken met de onstellend grote leemten in het grootste deel van de wereld, zo ben ik tot de conclusie gekomen, zitten we hier op rozen! En nou praat ik nog niet eens over het zogenaamde voedsel- vraagstuk. Dat is een kous apart, waaraan ik een andere keer nog wel eens wat wil breien. 7 ONDAG zijn in de meeste kerken medewerkers gevraagd voor de actie „Kom over de brug". Alleen in Rotterdam zijn er vijf- a zes duizend nodig. Ik hoop dat ze er komen, want met hen staat of valt die twintig miljoen. Wat dat betreft is het net als met de straatcollec ten: vele mislukken bü gebrek aan collectanten. Nu is er helaas zondag niet in alle kerken gelegenheid geweest om je als medewerker op te geven. Er schijnen nogal wat kerken te zijn die niet meedoen. Bij de ene groep rust dat op principiële redenen om dat ze vinden dat je zomaar niet met iedereen kunt samenwerken, een andere groep vindt dat ze al zo verschrikkelijk veel op dit ge bied doet en weer een andere groep is bang dat haar eigen acties door kruist zullen worden. Ze hebben nog zoveel voor zichzelf nodig. mmwm mm Ik weet dat ik nu hele tere dingen heb aangeroerd, maar zo liggen de zaken. Niemand moet hierom boos zijn, want het is echt niet mijn be doeling iemand te kwetsen. Jk kan zelf ieders standpunt respecteren, al ben ik natuurlijk niet verplicht al die standpunten toe te juichen. Maar wat ik nu wü zeggen is dit: daar waar de kerken, om welke reden dan ook niet kunnen of niet willen meedoen, daar kan particu lier initiatief de zaak redden. Oolj zonder de bemoeienis van kerke raden en dominees kunnen plaatse lijke- en wijkcomités aan het werk gaan. Ik begrijp dat men in zulke ge vallen vooral, veel behoefte zal hebben aan publiciteit. Welnu, ik ben er ook nog. Als ik wat dit be treft iemand verder kan helpen, dan belt hij mij maar. „Kom over de brug." (Van een onzer verslaggevers) QCHIEDAM Mejuffrouw R. van de Most, Dr. Dauwer- siraat 15, heeft het aan één schepje koffie te danken, dat zij nu 54 kg koffie rijker is gewor den, precies haar gewicht. Zij is namelijk een van de winnaressen van de koffieronde, die reeds enige jaren door de stichting Koffiepropaganda wordt gevoerd. Vijf dagen lang heeft zij een extra schepje koffie in de pot ge daan. Na die tijd moest zij, vol gens de opgave van de stichting bepalen op welke dag de koffie het lekkerste smaakte. Haar er varingen stuurde zij in naar de stichting, waar een deskundige jury besliste dat de inzending van mejuffrouw Van de Most de aardigste was. SCHIEDAM Een goederentrein is in de afgelopen nacht ter hoogte van de Plesmanstraat tot stilstand geko men nadat reeds eerder bij een sta tion in Den Haag bij één van de wa gens rook was geconstateerd Het bleek dat een as van een ke telwagen was gebroken, waarin der tig ton ruwe olie zat Onder het rijden moet wat olie op de assen zijn gelopen, waardoor wrijving is ont staan. De wielen van het rijtuig wa ren geblokkeerd. vult u natuurlijk uw linnenkast aan baddoeken - washandjes ontbijttafellakens badlakens en slopen RIJKESTRAAT 9 - VOORSTRAAT 31 VLAARDINGEN VLAARDINGEN De recherche heeft dinsdag een proces-verbaal opgemaakt te gen de 25-jarige J. G. F. en de 15-jarige R- J. L. P. die verdacht worden van het beledigen van een bevriend staatshoofd, namelijk president Johnson. Een aantal borden met beledigende opschriften zijn ln beslag genomen. O VLAARDINGEN Op de Koningin Wilhelminahaven Is maandagmiddag de 57-jarige bromfietser .5. S. door een perso nenauto aangereden. De bromfietser was naar links uitgeweken zonder op het ver keer te letten. Hij liep bij de botsing een hoofdwond op en brak zijn linkerarm. Passage Theater: Cultura met Lia Dora- na, 20: Geref, Jeugdhuis, Lange Haven: Jhr. F. T. Roeters van Lennep voor SGP-kiesvereniging, 20; Sporthal Margriet: Wiener Elsrevue, 20: Chr. LTS, Laanslootseweg: alscheld D. M. Corpel van Prinses Beatrixsehool, 20. Sporthal Margriet: Wiener Elsrevue, 20; Musis Sacrum: Hearing koopavond, Schled. Handels- en bedrijfsraad, 20. Bijkantoor „De Rotterdammer", mevr. J. van Gog, Dr. Zamenhofstraat I39a, {ook klachtenbezorging), tel. 152409. Alarmnummer brandweer: 269123. Apotheek: C I Janse, Swammerdamsingel 41, tel. 264917. GG «n GD: tel. 269290. AGIO y.'fw.v dagen, en ook in onze zaak aan de Kethelweg kunt U terecht voor CAMPING LEDERWAREN en SPORT Fa. C. M. van Woerkom Hoogstraat 82 Kethelweg la - Vlaardingen Bij Opel garage SSfil DE NIEUWSTE

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1968 | | pagina 1