SCHIEDAM KRIJGT TWEE GROTE KANTOORPAJNDEN m meubelen form Rotterdam bij en niemand anders Beatrixschool nam afscheid van D. Corpel AGENDA Mees &Hope Na 15 jaar afscheid van Het Hoekpunt NV Progress bouwt voor tien miljoen m*l \m^wr BENDER Sparen op een obligatierente-rekening geeft een hoge rente. Over 1967 was dit ruim m Sporthalbouw in gemeenteraad Veel bijval voor „fijne meester" De Kluyver won het topduel van Biel MEVROUW TH. HEUSDENS: Verse champignons lekker! Asfalt westzijde van Randweg Verse champignons lekker! NAVO discussiepunt j eugdgemeenteraad Aansluiting Deconcentratie Wat is een obligatierente-rekening? Gunstige voorwaarden Hoe opent u een obligatierente-rekening? BANKIERS AMSTERDAM - ROTTERDAM Meer activiteiten Uitstel uitzending Onwel en overleden 1x3 wordt 2x3 Emous breidt uit nog 2 if d£rotterdammer_ STOMME PIANO «y»' deskundig in klank Vandaan en morsen en dagelijks Een spaarrekening, waarvan de rente gekoppeld is aan het ren dement op 9 staatsobligaties. Let wei: u koopt geen obligaties en u loopt dus geen enkel koersrisico. Het spaargeld blijft op uw rekening staan. U kunt maximaal f. 2000.— per maand opnemen zonder opzeg termijn. Deze geldt evenmin voor de aankoop van effecten. Voor grotere bedragen Is de opzegtermijn slechts 3 maanden (of 1 maand met rentereductie). Heel eenvoudig. Gireer minimaal f. 1000.— op een der onder staande gironummers, met vermelding van "obligatlerente-reke- ning kantoor(hier vult u het kantoor in waar u de rekening wilt openen). Of stap even binnen bij een van onze kantoren, waar men u graag alle inlichtingen over deze rekening geeft Giro 857S Giro 6400 Overige vestigingen te Alblasserdam, Delft, 's Gravenhage, Heerlen, Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen, Botlek en Europoort. FGKKELMAN Woninginrichting C.V., Nwe.Binnenweg 288-294. tel.250066 (Klassieke meubelen: Nwe, Binnenweg 36) DE STAM N.V. interieurverzorging, Mariniersweg 39-47, tel, 12 0408 Ere-presidente '48 Pagina 5 DONDERDAG 29 FEBRUARI 1968 (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Op de agenda voor de gemeenteraadsvergadering van woensdagavond 6 maart staat een voorstel van B. en W. tot de bouw van de sporthal aan de Floris de Vijfdelaan. Het college vraagt de gemeenteraad het voor de bouw be nodigde krediet van 1.275.000 beschikbaar te stellen. De toelichting die B. en W. op het voorstel geven is dezelfde als die op het voorstel aan de Vlaardingse Raad voor Sport en Recreatie. Zoals be kend heeft de sportraad een gunstig advies gegeven. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN De jeugdge- meenteraad vergadert woensdag avond 13 maart om acht uur in het gemeentehuis. De agenda vermeldt als eerste punt het verkopen van een stuk grond aan het Veerpleln voor de bouw van een ondergrondse parkeer garage. Verder wil men in het pand Westhavenkade 10 een vermaakeen- trum. inrichten. De heer M. Mooij jr. (prot) zal beide voorstellen verdedi gen. Daarna zal warden gediscussieerd over het onderwerp: heeft de NAVO nog bestaansrecht? STAM fokkelmaï (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM —-Na jarenlange voorbereidingen is gistermiddag op een terrein aan de 's-Gravelandseweg hoek Delflandseweg de officiële paal geslagen voor de bouw van twee grote kantoorpanden, die hier worden neergezet in opdracht van het pensioenfonds „Pro gress" NV van Unilever. Dit gebeurde door burgemeester H. Roelfsema op het geheel door vlaggetjes in de Schiedamse kleuren omzoomde terrein. In het restaurant „In de gouwe pat" complimenteerde burgemeester Roelfsema later dc NV Progress met de terreinkeuze, „Ik kan begrijpen waarom u juist hier gaat bouwen. De omgeving van het station is een van de mooiste centra in het waterwegge bied, uniek van opzet en allure." De panden komen, in de onmiddel lijke omgeving van het centrum te liggen en van de uitvalsweg, die deel uitmaakt van de wegenruit rond Rot terdam. Bovendien is er gemakkelijk aansluiting op het vliegveld Zestien hoven en op de Beneluxtünnel en liggen de kantoren op loopafstand van het station. De burgemeester herinnerde er aan, dat in de laatste raadsvergade ring de economische situatie van Schiedam ter sprake was gekomen naar aanleiding van het Zeehaven rapport „De meningen liepen uiteen, maar dver é'n ding waren alle discus sianten het eens; namelijk, dat Schie dam een bijzonder gunstige ligging heeft voor organisaties, instellingen en instituten in de sector van het I wmcji. rJ&C w> dienstbetoon. Daarom geloof ik, dat deze kantoorgebouwen een goede toe komst tegemoet gaan." Ook jhr. mr. G. O. J. van Tets, lid van de raad van bestuur van de pensioenverzekenngsmij Progress wees op de gunstige ligging, die het zijns inziens had mogelijk gemaakt het plan te realiseren, zonder dat be kend is wie de toekomstige huurders zullen zijn. Een zekere deconcentratie van het handels- en kantorencentrum op de rechter Maasoever in westelijke rich ting viel naar rijn mening in de toe komst te verwachten. Hij geloofde, dat de kantoorruim ten, die Progress te bieden heeft in teressante mogelijkheden hebben voor bedrijven, die zich in de nieuwe industriegebieden aan de linker Maasoever zullen vestigen en die voor hun kantoren toch centraal ge legen en goed bereikbare faciliteiten wensen. Jhr. Tets hoopte, dat de ervaringen met de bouw en exploitatie van dit project zullen leiden tot verdere in vesteringen van Progress in Schie dam. Het project omvat twee vierkante gebouwen naar een ontwerp van het architectenbureau Kraayvanger, waarmee een bedrag van circa tien miljoen is gemoeid. Met de bouw, waarmee het bouw- Tal van genodigden zagen hoe burgemeester Roelfsema een be- gtn maakte met de bouw van een miljoenenproject voor Unilever. en aannemingsbedrijf Van Hoorn NV te Capelle a.d. IJssel is belast, hoopt men in anderhalf jaar gereed te rijn. Beide gebouwen hebben een lengte en een breedte van 34 meter en bestaan uit souterrain, begane grond en vijf verdiepingen plus een dakver- dieping voor de technische installa ties. Het terrein rondom de gebouwen zal worden gestoffeerd met een groenbeplanting en banken. De ge bouwen zijn opgezet als verhuur kantoren met elk circa 5.500 m2 ver huurbare ruimte. 't „Lijkt vreemd voor adviseurs in klank, maar soms adviseren wij pia no's die voor stommetje spelen: we bedoelen plano's die door gebruik van het derde pedaal vrijwel geluid loos spelen. Op deze wijze hebben wij al heel wat flatneuroses genezen, burenruzies voorkomen en de studie van menig adsplrant concertpianist gered. Waarmee wij maar willen zeg gen dat U - zeifs voor een stom advies - beter naar Bender kunt gaan! Rotterdam, Wde Wlthitraat 32 tel. 138113 Amsterdam - Arnhem Breda - Leiden (Van een medewerker) SCHIEDAM In de tot de laatste plaats bezette recreatiezaal van de Christelijke technische school De Poort heeft het bestuur der Vereni ging tot bevrodering van christelijk onderwijs te Schiedam met de leer lingen en ouders van de Prinses Bea trixschool woensdagavond afscheid genomen van de heer D. M. Corpel, hoofd van de school, die de pensioen gerechtigde leeftijd heeft bereikt. De voorzitter van het school- VLAARDINGEN Het kantoor van de aioeling plantsoenen van het bedrijf 'ge meentewerken is verhuisd naar de Hofsin gel 80. Het nieuwe kantoor omvat een srote tekenkamer. VLAARDINGEN Zaterdagavond 'reedt het Hllversumse Flashback combo op voor de leden van Club in the Mood in gebouw Muzanda. De kaartverkoop is van- ai kwart voor acht aan de zaal. Sporthal Margriet: Wiener Eisrevue. 20: Musis Sacrum: Hearing koopavond, (SHBR), 20. Lutherse kerk, Bethelkerk, Magnalla Del- Jtrlt, Vredeskerk, De Ark: Vrouwenwe reld-gebedsdag, 20. sporthal Margrlet:Wle- her Eisrevue, 20 Agentschap „De Rotterdammer", me- /„rpdryJ. van Gog, Dr. Zamenholstraat 139>< look klachten bezorging) tel. 152400, Alarm- t)„,Jj®®er brandweer: 201923. Alarmnummer «MUe; 264806. Apotheek: c. I. Janse, gwammerdamslngel 41, tel. 26-1517. GG "O: 269290. 5i% bestuur, mr. HH. Snoep legde in rijn toespraak het accent op de in Schie dam doorgebrachte tien jaren van de heer Corpel, die een ambtelijke loop baan van 46 jaar achter de rug heeft. Mr. Snoep noemde het scheidende schoolhoofd de man van de klas en de leidsman van. de school, die be trokken was bij vele bestuurswerk zaamheden. „Wij nemen wel afscheid van u als schoolhoofd, maar hopen u in onze verenigingen weer terug te vinden. Tot op vandaag hebben wij de dag geprezen waarop we u van Den Haag naar Schiedam lokten. U stond voor uw taak, u stond er voor en u stond er boven. De heer Snoep zei, dat de heer Corpel ook buiten de school veel ac tiviteiten kende en dat in zijn loop baan van Bodegraven via Katwijk, Den Haag en Schiedam zeker zo'n 1600 kinderen onder de heer Corpei onderwijs genoten, die allen kunnen zeggen: „Fijn, ik heb bij meester Corpel in de klas gezeten." Als geschenk bood dde administra teur van de vereniging, de heer C. van der Most een dia-projector aan. Voor mevrouw Corpel warei) er bloe men. Ten besluite zei mr. Snoep nog dat de heer Corpel stellig tot het onbeschaamde toe gevraagd zal wor den voor ander werk, nu hij gepensi oneerd is. Daarna gaf hij het leiderschap van de Prinses Beatrixschool vol vertrou wen over aan het nieuwe school hoofd, de heer G. J. Vink, wiens ver loofde mejuffrouw Witte ook aanwe zig was. Als „geschenk" kreeg de heer Vink de school en mejuffrouw Witte een ruiker bloemen. Namens de school sprak de heer F. J. Klapwijk woorden van dank tot de heer Corpel, die het scheidende schoolhoofd envriend van allemaal noemde. Als geschenk van het onder wijzend personeel overhandigde me juffrouw A. Vergunst een reisklokje. De oudercommissie werd vertegen woordigd door de heren C. Wasse naar en A. Bezemer, van wie eerstge noemde het woord voerde en een transistorradio overhandigde. Het hoofd van de Koningin Julia- naschool, de heer G. de Raad, sprak namens de hoofden en hoofdleidsters en onderstreepte eerst de woorden van mr. Snoep ten volle, waarna hij de heer Corpel een buitengewoon goed collega noemde en verder een bescheiden, eenvoudig, degelijk man, die in alle zaken goed thuis was. „Wij raken niet alleen een buitenge woon collega kwijt, maar ook een pracht van een vriend." Een boeken tas was het geschenk, overhandigd door de heer Van Herwijnen. Namens de „inwonende" kleuter klas sprak mejuffrouw J. M. Groene- weg. De heer A. Schotte, hoofd van de De Savomin Lohmanschool, te kende ook nog eens de grote capaci- citeiten van, de heer Corpel en gaf hem als cijfer een 10. A MAASLAND Het kinderkoor van de christelijke zangvereniging Te Deum Lau- damus o Lv. Otto de Vaal geelt zaterdag 9 maart een uitvoering ln Het Trefpunt, Op gevoerd wordt de kinderoperette Prinses Rozalljn. Medewerking verleent het Jeugd- korps van de muziekvereniging WGUK. (Van een medewerker) VLAARDINGEN Zelden heeft er zoveel spanning geheerst m het club lokaal van de Vlaardingse Damvere niging VDV als gisteravond tijdens de derde ronde van het toernooi om het persoonlijk damkampioenschap van Vlaardingen 1968. Alle deelnemers speelden fel op winst en zo eindigde er trouwens geen enkele partij m remise. Het klokje van gehoorzaamheid speelde sommige spelers danig parten en dat kostte ir enkele gevallen een kost baar puntje. In de hoofdklasse was alle aan dacht gevestigd op het topduel tussen Biel en De Kluyver. Het middernach telijk uur was al aangebroken toen Biel (in hevige tijdnood) in De Kluy ver zijn meerdere moest erkennen. Van den Kerkhoff tippelde in een bekend zetje en Verburg kon toen zijn eerste zege noteren. Van Leeu wen behaalde rijn eerste zege ten. koste van Van Veelen en Niestadt kreeg zijn eerste nederlaag van Ver meulen xe pakken. De Kluyver heeft alleen de leiding met vijf punten uit drie partijen. In de eerste klasse ontmoetten el kaar de leiders Mast en Van Woer den. Beide kandidaten voor de titel hadden hun laatste seconden om niet op de klok te verliezen, maar juist voor het vallen van de vlag sloeg Van Woerden rijn slag en heeft thans met zes punten uit 3 wedstrijden de leiding in deze klasse. Korver verloor van Lucassen sr. In de tweede klasse won Vos van Mole naar en verloor Klmge van Torn. A MAASLAND Morgenavond, vrijdag:» houdt de lieer Mollinga uit Delft ln Het Trefpunt een lezing met dia's voor de Maaslandse Vogelvereniging. Aanvang acht uur. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Mevrouw Th. Heusdens-Mansholt heeft woensdag middag afscheid genomen als presi dente van de Stichting voor huishoudelijke en gezinsvoorlichting Het Hoekpunt. In het gebouw van de stichting aan de Broekweg 82 hebben velen dit afscheid bijgewoond, onder meer burgemeester mr. J. Heusdens en wethouder A. P. Weeda. Het zal niet vaak gebeuren, dat de burgemeester zijn vrouw in het openbaar toespreekt. Mr. Heusdens deed het echter met plezier: „Ik voel me man van m'n vrouw als ik zeg dat zij meer vrije tijd zal krijgen, die ook mij vermoedelijk ten goede zal komen." „Voor het bewaren van de huise lijke vrede" wilde mevrouw Heusdens de burgemeester niet on vermeld laten in haar dankwoord tot de aanwezigen. Bij een afscheid is het de gewoonte, dat de vrouw van de scheidende bloemen krijgt als dank voor de tijd dat ze haar man voor het werk heeft willen afstaan. De burgemeestersvrouw wilde deze traditie in ere laten en overhandigde mr. Heusdens ook iets geurigs, name lijk een „after shave". Mevrouw Heusdens dankte het bestuur voor de Mevrouw Heusdens (links) verwel komt de nieuwe Hoekpunt-presidente mevrouw E. T. Verhoef-Benjamins. In het midden vice-presidente me vrouw J. C. C. van Wijngaarden- Visser. Gratis recepten bij uw groenteman. SCHIEDAM Het concert dat het Schiedams Politie Muziek Gezelschap zaterdagavond in het programma Musicerende Dilettanten voor de KRO-radio zou brengen ts uitgesteld tot zaterdag 8 juni, 19.05 uur. De KRO heeft het bestuur bericht dat de uitzending van zaterdag 2 maart niet kan doorgaan in verband met een onvoorziene plaatsing van een pro gramma Vasten-uitzendingen. ROTTERDAM Gedurende naar verwachting ongeveer 15 weken zul len aan de westzijde van de Randweg werkzaamheden worden verricht. Ge meentewerken gaat onder meer over tot asfaltering, aanleg van een nieuw trottoir met parkeerkommen e.d. Voor rijverkeer blijft de Randweg in het algemeen via de Walravenstraat bereikbaar. Voor belangrijke familiegebeurte nissen zoals huwelijk of sterfgeval kunnen de bewoners contact opne men met de dienst (tel. 27 23 25 of 17 14 98, de heer J. HoUebrand, opslagterrein Putsebocht 183). goede samenwerking. „Bij een afscheid lijkt het nu eenmaal alsof je alles alleen hebt gedaan, maar dat is natuurlijk niet waar." Zij gaf de se cretaresse, mevrouw P. M. J. van den Berg-Man in 't Veld, en de vi ce-presidente, mevrouw J. C. C. van Wijngaarden-Visser, een blijvend aandenken. De leiding van de afscheidsbijeen komst had mevrouw Van Wijngaar den. Zij zei dat het werk van de voorlichting vooral is geslaagd, dank zij de presidente. „U hebt ons altijd met veel energie door de moeilijkhe den geloodst Ondanks een strakke leiding stond u nooit boven het dage lijks bestuur." •e Op grond van de verdiensten voor het werk van Het Hoekpunt, gedu rende vijftien jaar verricht, werd mevrouw Heusdens benoemd tot ere-presidente. Deze benoeming ging vergezeld van een oorkonde en van een elektrische rechaud. Mevrouw Heusdens memoreerde dat in de afgelopen vijftien jaar het aantal cursussen van Het Hoekpunt zich uitbreidde van zeven tot maar liefst 139. Zij dankte het gemeente bestuur voor de verleende subsidies en wethouder Weeda voor de keren, dat hij als pleitbezorger is opgetre den, evenals wethouder G. Walstra. Daarna volgde de installatie van mevrouw E. T. Verhoef-Benjamins tot presidente van de stichting. Me vrouw Verhoef hield een pleidooi voor de voorlichting en hoopte het in haar gestelde vertrouwen waar te kunnen maken. Verder spraken nog de heren J. J. H. van der Brug namens de provin ciale stichting, de heer fa. Booij, di recteur van de nationale federatie en mevrouw S. Berkhout namens alle leidsters en leerkrachten. Zij lieten hun woorden vergezeld gaan. van bloemen en geschenken. Gratis recepten bij uw groenteman. A HOEK VAN HOLLAND De Thuisha ven heeft de bejaarden van Hoek van Holland gisteren weer een aantrekkelijke avond bezorgd. ZIJ kregen een ontspan ningsprogramma voorgeschoteld dat werd ingezet door een blokflultgroep en een toneelgroep van de prot cnr. lagere school. Na de pauze werden kleurenfilms vertoond, waarvan vooral die over het werk op een onderwater-scooter veel waardering kreeg. De opkomst was zo groot dat de organisatoren misschien spoe dig naar een andere zaal moeten gaan uitzien of gedwongen worden twee avon den te houden. ROTTERDAM Woensdagavond is op de Schiedamsevest de 62-jarige N. H, Scheffer, gepensioneerde, uit de Heer Vrankenstraat onwel geworden. Bij aankomst in het Dijkzugtzieken- huis bleek hij reeds te zijn overleden. dagen, en ook in onze zaak aan de Kethelweg kunt U terecht voor CAMPING LEDERWAREN en SPORT Fa. C. M. van Woerkom Hoogstraat 82 Kethelweg la Vlaardingen Bij Opel garage

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1968 | | pagina 1