Spaarbank krijgt rijdend kantoor Minister Ileiiiemaiin grondrechten centraal lentfade AGENDA Burgerlijke stand NVV pleitte slechts voor veiligheid Samenwerking kerken Kom over de Brug wat i doet met ons geld is üw zaak nMS Ut Hl J flieuwe afdeling van Emous in gebruik „De Vogelvrienden'' in Stadsgehoorzaal s Service nog groter in Schiedam (overdekte) bloemententoonstelling Diploma's uitgereikt aan jeugdleiders F ilmmarathon: groot succes Na verontwaardiging in Rotterdam Medewerkers nodig J, Muis vierde 25-jarig jubileum Oude boeken naar Erasmiaans terug Medische dienst nii| nel GEZINS KREDIET af Httfa, en iv Wi Keep Boo, lea go. L onnERDAMMER Pagina 3 2A ZATERDAG 2 MAART 1968 Sport en Camping /-• (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Met ingang van volgende week gaat een rijdend bijkantoor van de Spaarbank anno 1820 verschil lende gedeelten van Schiedam bestrijken. Hierdoor wordt de spaarders in deze stad, waar op het ogenblik zes vestigingen van de spaarbank bestaan een hoofdkantoor en vijf bijkan toren een nog grotere ser vice geboden, dan nu al het geval is. Kerk reageert nog niet genoeg Neêrfands grootste van 8 t/m 17 maart '68 in Rotterdam Ahoy' SCHIEDAM Vandaag en dagelijks VLAARDINGEN en morgen >"...en dagelijks Vooraf Dammen Standplaatsen Rondrit Hoge cijfers For tuna-jeugd won spelregelwedstrijden heffe» «nj aenJtt de Be. Jooröê spoeöi» fervor wlopi, stelleiL heffer* tel ia Seringj ?e Be. ÉTf 't Tef, (Van een onzer verslaggevers) «GAARDINGEN De firma -nous van de gebroeders C. en M. Tm Woertom heeft vrijdagmiddag Iet eer. receptie de bovenverdie- jj van de lederwarenzaak aan de fefiielweg al in gebruik genomen, fin deze verdieping is een afdeling soort «n camping ondergebracht. ddze aanwinst is de totale ver- CoOfWPpeTvla'lïte van deze lederwa- tnzaak, die eveneens een vestiging Left aan de Hoogstraat, met 85 m2 uitgebreid tot 320 m2. Toen de verdieping boven de win kel in lederwaren leegkwam, 'beslo ten de heren Van Woerkom tot uit leiding, vooral met het oog op de steeds groeiende Ho-lywijk. Aan de hand van een zelfgemaakte maquette begonnen ze begin januari met het vertiouwen. Na drie maanden-werken, vooral 's avonds en 's nachts, is gistermid dag en -avond aan cliënten, vrienden en rdaties het resultaat getoond: een gezellig en prettig aandoende verkoopruimte. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Onder auspi ciën van het Vlaardmgs Kunstcen trum brengt het Nieuw Rotterdams Toneel dinsdagavond 12 maart het spel De Vogelvrieneden op de plan ken van de Stadsgehoorzaal. Het stuk beleefde gisteren zijn première in Botterdam en het kunstcentrum prijst zich gelukkig het nu reeds in Vlaardingen te kunnen brengen. De ledenprijs bedraagt vier, vijf of zes gulden op de diverse rangen. Niet-leden betalen een gulden meer en personen tot en met zeventien jaar hebben voor de halve prijs toe gang. Leden en niet-leden kunnen op de dag van de voorstelling kaarten ko pen van 's morgens tien tot 's mid dags een uur of 's avonds aan de zaal. De toneelavond begint om kwart over acht. VEILING WESZERLEE DE LIER, 1 mrt. Aardappelen 4—7. 3100 kg; andijvie 137—134. 980. spruiten All 177-185, 30 700. Bil 198—215: uitlof 132—144, S30, waspeen A 25, 450; spinazie 105—135, "550; stoofsla 49—65, 1500; tomaten AI 335-300, 700, Cl 320-355, CCI 205—250; uien 15. 200: rode kool 13—21, 510; prei AI 117-135, 2400, BI 114; peterselie 33—W/u 960 bos; radijs 4457 663, raapstelen 7Vi—12'/;, 5800; selderij 44—71, 5000; komkomk. B 63. M25 stuks, C 51—61, D 41—45, E 32—35, F 25-26; sla Ij 29'/.—43'/:, 632 000 stuks. II ll'/s—23, Cl 13—19; knolselderij 12—34, »HJ. B 26. -iü re ,)WU; tFAASSAft*. AtifiO -riv ïchsïêAW J svst Het nieuwe rijdende kantoor van de spaarbank, gespoten in de kleuren wit en blauw Het rijdende bijkantoor heeft een wachtruimte met twaalf zitplaatsen en wordt uitgerust met een mobilo- fooninstallatie, die in verbinding (Van onze kerkredactie) ROTTERDAM De VVestduitse minister van justitie, dr. Gustav W, Heinemann, sprak gisteravond voor het genootschap Nederland-Duitsland en de stichting Martin-Behaim-Haus over de demokratische rechtsstaat als theologisch probleem. duizenden voorjaarsbloemen ongelooflijke kleurenpracht Voorjaarsbeurs met informatie over reizen, tulnmaterlafen e.d. op Heliport bij het Hofplein Geopend: van 10-17 uur van 19-22 uur. Zondags van 11-17 uur. Toegang 13.- Kinderen f 1.50 „Sporthal Margriet: Wiener Eisrevue, 14 en 20; clubgebouw Stadboudersïaan 119: Schrikkei-sokke nbal Watervrienden (14 le,rn' 21 jr.) 20: Opstandingskerk: Sociëteit nen Teirquastb, dansavond, 20; Gebouw Cnr. SocIaJe Belangen: UVG. sokkenbak Agentschap „De Rotterdammer", me vrouw j. van Gog. Dr. Zamenhofstraat 139 (ook klachten bezorging) tel. 152400. Alarm- brandweer: 261023. Alarmnummer politie: 264666. Apotheek: D. Evers. Lange Haven 81. tel. 26.82.42. GG GD: 269290. Excelsior: Oosthavenkade 9. ruilbeurs D verzamelaar, 19, Bijkantoor „De Rotterdammer", Smalle «avenstraat 11, tel. "46775, ook voor redac tie. Klachten bezorging: H. Verheij, Wag- fffs'taat 24b, tel, 343345, dagelijks van IS 30 tot 19 Qo uur en zaterdags van 18.00 tot a.aa uur. Alarmnummer politie cn brandweer: 34.44 44. C««rale meld- en regclkamer (voor klachten luchtverontreiniging) tel. 282037. Apotheek: v. d. Corput, Schied.vteg 83, 'Cl 34.32.24. Agentschap „De Rotterdammer", araassrals; mevrouw N. Klein, Damstraat i- (ook voor klachten bezorging). .Apotheek Maassluis: I. de Jong, Markt h, tel. 2234. Hij deed dit door de eerste Duitse demokratie (de Weünarrepubïiek van 1918) met de tweede (sinds 1949) te vergelijken. Toen Duitsland voor het eerst een. demokratie kreeg, was met name het lutherse deel enkele eeuwen anti-de- mokratisch opgevoed. Luther dacht van bovenaf. Van demokratische im pulsen was bij hem geen sprake en zo kende men in Duitsland de typisch luthèrse nauwe koppeling van troon en aitaar, de gehoorzaamheid jegens de overheid en het trouwe dienen in het van God gegeven beroep. Dr. Heinemann noemde enkele re denen, waarom de Weimar-republiek faalde. De burgerlijk-liberale constructie van de grondwet was on toereikend. De plaats van de absolute vorst was nu door het parlement in genomen. Dat was in schijn demo- kratisch, maar het betekende, dat de grondrechten ter beschikking van het parlement waren. Zij waren geen grenzen voor de wetgever, maar ob jecten, die zijn eigen soevereiniteit ongemoeid lieten. De grondrechten behoren aan alle staatsmacht vooraf te gaan, in plaats dat zij door de staat aan de burgers gegeven worden, aldus dr, Heine mann. Hij noemde het verder een zwak punt van Weimar, dat de wet neu traal stond tegenover elke politieke doelstelling, ook van hen, die Weimar wilden opheffen. Maar van grote betekenis was het, dat de Evangelische Kerk en de theo logen faalden. Zij keken terug naar het patriarchalisme en de staatskerkelljke privileges, die de kerk vier eeuwen genoten had en stonden zeer gereserveerd tegenover de demokratie. In 1949 begon de Duitse demokratie voor de tweede maal („niet door ei gen kracht, maar ons opgelegd door de overwinnaars"). Ditmaal staat in de'grondwet de burger centraal. De overheid heeft niet meer een heersende, maar een dienende func tie. Het Bundesgeridht waarborgt, dat geen enkele instantie wetten geeft cf uitspraken doet, die met de grond rechten in strijd zijn. Daarmee is het parlement ontkroond. De grond rechten begrenzen de staatsmacht. De grondrechten moet men niet zien als een magna charta van de menselijke autonomie, maar als dam men tegen onrecht en chaos, waar mee de mens zijn naaste telkens weer bedreigt. Daaraan behoort elk christen mee te werken. De kerk ging de tweede demokratie veel beter toegerust in, dan de eerste. Voor het eerst in de geschiedenis was het Duitse protestantisme onder Hit- Ier in conflict met de staatsmacht gekomen en het had nu de Barmer Thesen. Toch betreurde dr. Heinemann het, dat de kerk nog met genoeg reageert, ais de grondrechten aangetast wor den. Ook werken de grondrechten nog niet genoeg door in de theologie (bij voorbeeld dat van de gelijkheid van alle mensen, terwijl de theologie staat met het hoofdkantoor aan de Lange Nieuwstraat. Het kantoor kan alle diensten ver lenen met uitzondering natuurlijk van verhuur van safeloketten, die de spaarders op vaste kantoren genieten. Voorlopig neemt het kantoor de volgende standplaatsen in: In Kethel aan de Eduard van Beinumlaan, het Joh. Straussplein en de Zwaluwlaan en in Nieuwland op het dr. Wibaut- plein en aan de Delflandseweg hoek 's-Gravenlandseweg. Op de standplaatsen komen borden te staan, die de openingstijden van het kantoor vermeiden. De auto is gebouwd bij de Carrosseriefabriek Visser te Leeuwarden voor ƒ40.000. Deze uitgave ineens weegt niet op tegen de voordelen, die aan een rij dend kantoor verbonden zijn. Hier mee kunnen op verschillende punten veel meer mensen worden bereikt, waarbij bovendien het voordeel bestaat, dat zonodig weer van stand plaats kan worden veranderd als blijkt, dat op andere plaatsen de vraag groter is. Op het ogenblik rijden er in Ne derland ongeveer 60 van deze wagens rond; dit getal zal in de toekomst ongetwijfeld nog groter worden. Vanmiddag is de auto aan het Schiedamse publiek 'vertoond: om half een vertrok hij voorafgegaan door de Rijnmondband en geëscor teerd door de politie naar Kethel met aan het Stuur de heer R, Smits. De eerste duizend bezoekers van de wagen ontvangen ter herinnering aan deze mijlpaal in de geschiedenis van de spaarbank een geschenk in de vorm van en lepeltje. Het gaat tussen haakjes beter dan ooit met de spaarbank, zoals duide lijk blijkt uit de cijfers over januari en februari. In deze twee maanden is ingelegd 9.047.267,75 en terugbetaald ƒ7.628.042,23. Deze cijfers waren het vorig jaar resp. 7.895.122,71 en ƒ6.674.606,07. De inleg is dus globaal toegenomen met een miljoen, terwijl ook de terugbetaling rond dat bedrag ligt. De belangrijkste factor van deze toeneming is de uitbetaling van sala rissen via de spaarbank, waartoe vele bedrijven zijn overgegaan en ver moedelijk ook de gemeente in de toe komst zal besluiten. Ook de personeelsbezetting is gestegen: nu zijn er 37 employé's te gen januari 1966 22. j ROTTERDAM In de Academie voor sociale wetenschappen er, maatschappelijk werk werd donderdagmoigen aan de cur sisten van de jeugdleldersopleidlng de di ploma's uitgereikt Van de 54 gestarten ontvingen 34 cursisten het diploma. De heer J. P. Dlrkx ontving van de heer J, H. Loorbach, hoofd van de Jeugdtei- dersopleidïng, het diploma met een eervoi le vermelding. Kd behaalde het hoogste aantal punten ooit door een leerling van dc opleiding behaald. Geslaagd zijn; Balder, mej. A. M., Bijle- veld, l„ Bliekendaai, mej. J. B„ Bou- destein, mej, A„ Bouwman, P., Diepen, Th.. Dlrkx, J. P., Dragstra. B. R„ Graaf. J. J. v. dKallmann, mej, .3 w. M.. Hille Ris Lambers, m„ Keus. mej. J. J„ Kleisen, mej. G„ Kreuger, Th. H. J„ Lans-de Goe de, mevr. OMaaren, mej. H. van, Oirschot. mej. J. M. EOldert, mej. A„ Oort. mej. A. C. M. van. Pit, K„ Pronk. S.- J. Ridder, mej. J. S. de Stel. C G M. -van der, Schellart-van Lieshout, mevr. M. J. M.. Scholten, mej. P. N. Steenbergen, R, Uilenbroek, mej. M„ Versteeg, mej. J. M„ Visser. S. P., Waarsenburg-Sehimmei. mevr. M. C. A Zwan. mej. J. E. van der. Zee, mej. G. van der. Wielakker. Joh. Th. M. MAASSLUIS Het jeugdteam van Fortuna Vlaardingen is winnaar van de spelregeltestwestrljden 1968 van de Vlaardingse Scheidsrechters Vereniging gewordeniln de kantine van het Maassluise VDL versloeg het woensdagavond met ruim verschil concurrent Naaldwijk. Voorzitter G. van der Borden van de VSV reikte1 na afloop van de spannendefinale de beker uit. e Vlaardingse jeugdploeg zal op 22 mei uitkomen in de distnetswedstrijd in Delft. De eindstand was: 1, Fortuna VI 544 punten (72 pet.); 2. Naaldwijk, 464 (62 pet.), 3. Excelsior M 408 (55 pet.). ROTTERDAM Zaterdagmorgen heeft een groepje studenten opgewekt ontbeten in de foyer van 't Venster. Zij hadden, zoals vele andere fllmenthon- siasten juist tijdens een fllmmarathon, het doek zien vallen van de zevende film," „Rope" van Alfred Hitchcock, in successie. Deze marathon, als opening van het tiende lustrum van Societas Studioso- rum Reformatorum Roterodamensis (SSRR) gehouden, begon vrijdagavond met de uitstekende film van Alain Res- nais „La guerre est finie". Daarna werd „The loved One", een satire op het be grafeniswezen in Amerika, vertoond, een film van de Engelse regisseur To ny Richardson. Voor een volledig gevulde zaal be gon om ongeveer half een „Une femme mariée" van Jean-Luc Godard, een film waarmee het jonge publiek kenne lijk moeite had. „The wrong box" met Peter Sellers die daarna volgde was een succes, wat ook nva„De man met de wassen beelden" kon worden gezegd. Deze film, die om vier uur in de mor gen begon, hield het publiek voor het grootste deel wakker. Dat werd moeilijker met de film „Les Bamboles", die met veel bloot was aan gekondigd, maar door de langdurige dialogen nogal teleurstelde. Niettemin verliet vrijwel niemand de zaal, wat deze marathon op dit vroege uur reeds tot een succes maakte. Na „Rope" en het ontbijt werd de voorstelling vrolijk voortgezet met de komische Franse film „la belle Ameri- caine". Het programma omvatte verder nog „I married a witch" van René Claire en „Jour de fète" van Jacques Tati, De 21 uur film werd besloten met de vertoning van de stomme fiim „The Kid", met Charles Chaplin. De échte filmliefhebbers hadden na dit amusan te slot nog ruimschoots de tijd om rich op te frissen en een hapje te eten voor dat de eerste avondvoorstellingen van de Rotterdamse bioscopen begonnen. VLAARDINGEN ~- Geboren: Arnoud Willem, z.v. W. C. Oranje en M. de Jong, Spechtiaan 530; Emile, z.v. G. G. van Dies'- en L. Baalj, Maassluis, serlngenstr. 42: Brlgitta Hlllegonda, d.v. J. va-n Vliet en G. G. Laan,Eksterlaan 440; Esther Marjorie, a.v. j. a N.leuwenhulze en N. Ruwaard, Aartana. dv. J. Roodenburg en A. voste- veld, v.,d. waalsstraat 139; Erwin Eric, z.v. C, A. Leydekkers en J. V. van der Mark, v. d. Duyn van Maasdamlaan. 104A; Esme ralda, d.v. A, A. van der Pluijm en. c. van der Wel, Menselssohnplein 5D. Overleden; Koenraad Eieenraam. 86 wedn. van J. Drop, Holysmgel 4: Anna Jacoba Baatenburg de Jong. 46. Schoolstraat 35aWilhelmlna Hangraaf, 90 wed. van L, van Ballegooijen, van Vian- destraat 89; Pleter Burger, 53 echt. van P. E. veenstra, julianalaan 102. Getrouwd: Fredertk de Ligt, 29 en An- nleJanltewltz, 28; Hermanus van der Steen, 25 jr en Elizabeth Wjlhelmina van Noort, 21; Jakob Kloppenburg, -20 en Elisabeth Maria van de voort, 21. MAASSLUIS Geboren: Herman Aoria- nus zv K van Klink en M vd KooU: Jacoba Johanna dv G den Heid en E T Zijderhand; Willem Cornells zv C Bos en W C Sehuurhannes: Ellen dv P H Bogaerts en S M Schellenberg; Maria Miranda dv A Visser cn J M Moreus; Arnoldus Wilhel mus zv G M w Hoogervverf en A Bunt, Rober zv M D Smith en M Deelen; Liesbeth Irene dv M van Lenthe en L B I vd Brink; Jullètte Caroline dv c J Sehoonderwoerd en C J G Smit: Ewoud Martinus zv J P Coppers en J L M Kooit- mans; Jerry zv G C van As en J Hartman; Maarten zv M Pronk en C Mos: Tine Corrine cv A vd Wouden en I»ï Bromberg. Ondertrouwd: ,T G Dubbeld en J de Vries; J J van Noord en H Zomer; P Verhoeve en L Hactog: A van den Heuvel en P K Lotte; A N Wamaar en D M Kant. Getrouwd: APE JI~ de Leeuw en B H van der Hoeven; A L Boers en K de Haas; J van Wolferen en J J Mannaart; L A VLAARDINGEN Overleden: Adriana van der Struijs, 72. Prins Hendriklaan 10: Maria Wilhelmlna Christina de Bock, 39 eehtg van A Hamerslag, Schimmelpen- mnckstr 8b: Gerard Isaac Wijthoff, 7Z echtg van P J Peterbroers. Flatgebouw 159; Nelis Brandse, 67 eehtg van C le Pair, 2e van L Gaelstr 2; Franeiscus Sylvatius Ekelaar, SB eehtg ran C M zwaans. Frank van Borselenstr 113 „De Valkenhof". Ondertrouwd: Johan George Jacobus Boekhoud, 21, Richt Holstr 14 en Cornelia Aagje Tuttel, 20, van Baerlestr 108; Hu- AMSTERDAM Naar aanleiding van cea explosie en een brand in het Botlekgebied heeft het NW zich af gevraagd of het niet de hoogste tijd Is dat door een objectieve* deskundige wordt beoordeeld of de veiligheid van mensen en bezit optimaal kan worden gewaarborgd met het appa raat van vrijwilligers-brand- weerkorpsen. Nergens heeft men kunnen lezen dat het NVV een uit gesproken mening heeft over de or ganisatievorm van de brandweer korpsen in het Botlekgebied. Aldus een stukje m „De Vakbewe ging" van deze week, het orgaan van het Nederlands Verbond van Vakver enigingen, waarin het blad nog eens terugkomt op de in een kaderverga dering uitgesproken zienswijze dat de vrijwillige brandweerkorpsen moeten worden opgeheven met gelijktijdige uitbreiding van de beroepsbrand weer. Vooral voor wat betreft de Rotterdamse brandweer zoudit hoogst noodzakelijk zijn. Zoals be- nog te veel over de ongelijkheid van uit de schepping spreekt, bij voor beeld in ras of geslacht). De minister eindigde met een woord van Reinhold Niebuhr „De bekwaamheid van de mens tot recht maakt demokratie mogelijk. Zijn nei ging tot onrecht maakt demokratie noodzakelijk." kend heeft dit stukje in Rotterdam hevige verontwaardiging gewekt, „De Vakbeweging" schrijft: Wij hebben ons naar aanleiding van ernstige gebeurtenissen bezorgd ge- fraakt over de veiligheid van mensen en bezittingen en wij hebben gepleit voor een objectief en deskundig on derzoek naar de meest wenselijke vorm van organisatie van het gehele beveiligingsapparaat, waarvan de brandweer een belangrijk onderdeel uitmaakt. Wij willen, dit pleidooi na de fatale explosie van 28 februari nog eens onderstrepen. Of moeten er, zo vraagt „De Vak beweging" zich af, eerst catastrofale dingen gebeuren voordat men ons pieidooi serieus neemt? Als dat ob jectieve oordeel van deskundigen „De Vakbeweging" denkt daarbij niet in de eerste plaats aan het college van B. en W. van Rotterdam luidt dat die optimale veiligheid wel kan worden gewaarborgd met inschake ling van vrijwilligerskorpsen dan zul len wij daar volledig vrede mee heb ben. brecht Johan Pieke, 27, Rtmtgenstr 5B en Fetroneila Maria Verheezen, 28. Dr. Wlardl Beckmansingel 437; Jacobus Hofman, 22, Hortensiastr 22b en Ha willemlna Verf douw, 21,, Wagneratr 8b; Jacobus de ïtulj- ter. rt lda M de JRaatbstr H en Wllhelmi-' na MathUtia van der sman,.J9, CuraOaolaan JH2; Marcm Peter rduijdeeèsh/s», Ma'utlts- 'singel 2o en Sika Louise van der Valk, E, Rotterdam, Sulestr sa; Gerrit Noordhoek. 22, Groeneweg 6 en Cornelia Johanna Sas, 21, Hortensiastr 5b: christlaan Eduard van Henswoiiw, 37, Soest Ruijsdadlaan 43 en Maria Theodora Adriana Sehoonderwoerd, 36, Schiedamseweg 22: Martinus Adrfanus van den Bos, 22. Spechtlaan 283 en Maatje Cornelia Oosthoek, 19. vd Driftstr Sa; cor-- nells Poot, 22, Maassluisedljk 209 en Maria Regma van eer Ham, 21. InsuHndesingel 3; Matthijs Johannes Ignatius, 26. Soendalaan 97 en Maria Johanna Roozeboom, 21, De Ruljterstr 68; Adrianus Borsbeom, 19, Goudsesingel 69 en Geertrulda Vlielander, 17, Adr Fauwstr 52a; Jacob van der Reij- den. 23, Speenkruldstr 2 en wilhelmlna Irene Bakker, 22, van Dillenburgsingel 57 Maarten Cornells Zevenbergen, 25, Rotter dam, Portlandstr 38c en Albertina Geertje Ravesloot, 28, Eksterlaan 588; Matthijs Jo hannes Smit. 29, Lepelaarsinge) 288 en Ma- rianna Puister, 21, Lepelaarsingel 288: Er- nest Rudolph Dorré, 22. Rotterdam. Tonne- kresk 35 en Josina Sophia Witkam. 21, Juüanastogel 7a; Jan Hofman, £2, Rotter dam, Pinasplein lid en Elizabeth Johanna Hendrika van Toor, 22, Catsstr 33, Hanemaaljer en J L Moerman; G Jonkman en H c vreugdenhil; A J M Spruijt en A van Kleef. Overleden: FUippus van Meggelen, geh met M J F Keljzer. 64 v. MAASLAND Geboren: Arno Marin, zv C Moerman en van C A Zonneveld, Huis te Veldelaan 55a, Theo, z v M Rlngelberg en van L C c van der Ende, Weverskade 27, Jeannette Berendina, dv B Th Nleswaag en J Paauwe, Nieuw Huls ter Lucht 13. Gerrit Johan, zv J J Hollaar en J Hoogenctam, 's Herenstraat 7. Overleden: Adriaan Stans, 78 wedutvn v H Kok, Nieuw Huis ter Lucht 18, Jan Sonne veld, 87 .weduwn van B Noordam, Nolweg 2, Katharina Johanna Goedknegt, 71, eehtg v A J Kamermans, 's Herenstraat 3. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN In Vlaardin gen is er tussen een aantal kerken en het Leger des Hells een goede samenwerking om de landelijke actie „Kom over de Brug" tot een succes te maken. Alle leden van de hervormde ge meente, gereformeerde kerk, remon strantse kerk, evangelisch-lutherse en oud-katholieke kerk moesten, samen samen met de Heilsoldaten worden on- degebraeht in een groot adressen- systeem. Men beschikt nu per straat over alle adressen, die op 18 en 22 maart zullen worden bezocht. De organisatie van dit „huisbezoek" is een omvangrijke taak. De stad is in negen wijken verdeeld met in elke wijk een organisator, die de adressen in groepjes van ongeveer twintig ver deeld. Op 18 maart wordt een folder en een zakje overhandigd en op 22 maart wordt het (hopehjk gevulde) zakje weer opgehaald. Voor het verspreiden en ophalen van de zakjes heeft men 750 roedewerkers nodig. De eerste honderd hebben zich opgegeven bij de plaatselijke aktie- groep, Van der Waalsstraat 48 iA de Westwijk, tel. 341421. Aan honderd ver enigingen zijn inmiddels brieven ver zonden, waarin om medewerkers is ge vraagd. Morgenochtend (zondag) zal bij de ingang van dertien kerken een kaartje worden overhandigd. Indien men aan de aktie wil meewerken kan men het ingevulde kaartje weer inleveren bij het verlaten van. de kerk. Hiervoor be staat ook op zondag 10 maart de gele genheid. De actiegroep wil een zo ruim mo gelijke informatie geven over het ont wikkelingswerk en het aandeel van de ROTTERDAM Omringd door familie in een der scholen aan het Henegouwerplein nam de heer J. Muis, administrateur van de Vereni ging voor middelbaar Onderwijs, Handelsonderwijs en Voorbereidend Hoger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag vrijdag de felicitaties ter gelegenheid van zijn 25-jarig ambts jubileum in ontvangst. De heer N. -de Vries, voorzitter van de vereniging 'had zijn toespraak wit drie delen opgebouwd: felicitatie, dankwoord en zegenbede voor de toekomst. Deze drie vatte hij mate rieel samen - in een cadeau onder- couvert. Hij memoreerde dat de ju bilaris met één assistente begonnen was en nu een stai van twaalf man leidde. Een persoonlijk: woord sprak de penningmeester ,van de 'vereniging, de heer H. Buesink. Hij dacht de heer Muis een „zesde.antenne,-een gevoelszintuig voor allerlei' extra dingetjes" toe. Hun samenwerking was altijd uitstekend geweest. „Er zijn misschien wel 10.000 of 100..000 papieren waarop wij samen onze handtekening gezet hebben", aldus de heer Buesink, die als symbool van vriendschap en dank een boe- ken'bon overhandigde. Dr. W. K Walstra, directeur van een bij de vereniging aangesloten school, bood de heer Muis namens alle zes scholen een envelope met inhoud aan. „U deed bij tyd en wijle ook Wi vulling in een envelope, zo dat het een envelope met inhoud werd, nu krij'gt u er eens een van ons." Namens het bureaupersoneel sprak de heer C. L. Beverloo. Deze wees op het griezelig voorgevoel van de ju bilaris voor fouten en vergissingen. Van het bureaupersoneel kreeg de heer Muis een schemerlamp. Andere sprekers waren nog de heer J. van de Meer, namens het bedienend personeel en de heer N. van Dee, als secretaris van het dagelijks bestuur. De Westduitsers Kemper en Oldenburg hebben vrijdagavond in ^remen bij afwe zigheid van Peter Post en Kudi Aitlg het Europees kampioenschap 100 kilometer voor koppels gewonnen. Bongere en De Wit werden zevende. De behandeling is zakelijk, soepel en snel. Zoals reeds honderdduizenden gezinnen hebben ervaren. Op wettelijke voorwaarden binnen 5-10 dagen contant geld tot 9.000,—. Aflossingen En maximaal 3 jaar. Geen borg. Zonodig 3 maanden gratis uitstel van aflossing. Kwijtscheiden restant iening bij overlijden. ■Ml gmmmm sinds 1926 N.V. NATIONALE VOLKSBANK Rotterdam Maurit®w#g45 tal. 135743 Dan Haag Rivlervismaifct 4 tai. 633566 Amsterdam Wealaind* 10 te!. 237271 In de laatste wedstrijd van het Ijshoc key tornooi om de coupe Brabant heeft Den Bosch vrijdagavond in Tilburg met 4—2 gewonnen van TYSC Tilburg. De tus senstanden waren: 9—0, 2—1 en 2—1. Er waren 1800 toeschouwers. Beide clubs zul len elkaar nu nogmaals ontmoeten om uit 4e maken, wie winnaar wordt van het tornooi. VLAARDINGEN: Herv Rem; Grote Kerk 9 en 1040 ds Seinen 5 ds Bouterse Nieuwe Kerk 10 ds Van Veen 5 dhr Van Lambat- gen Bethelkerk 10 en 7 ds Nauta (HA) Immanuelkerlt 10 dhr Van Lambalgen 7 ds Blei Rehobothkerk 10 ds Biel 1 ds Bouterse ichthuskerk 10 ds De Jong 7 ds De Jong Holykapei 10.30 ds Kolkert (HA) Holyzie- kenhuis 9 ds Kolkert Zonnehuis 10 ds Bouterse. Gerei Kerk Oosterkerk 19 ds Tlemersma 5 ds Krol Emmauskerk 8.45 en 10 30 dr Bos 5 ds Lever Holykapei 3 ds Swen 7 ds Kouwenhoven Pnlëtkerk 8.45 en 10 45 ds Krol 5 ds Tlemersma Maranatha- kerk 10 ds Lever 5 ds Swen De Wetering 10.15 ds Kouwenhoven Holyziekenhuls 9 ds Kolkert. Chr Geref Kerk Emmastraat 116 10.30 en 5 ds Buljs Philips de Goe- destraat 162, 9 en 3 ds Buljs. SCHIEDAM' Geref: Oosterkerk Brilman 5 ds Duurscma. 10 ds KETHEL: ..De Ark" 9 30 ds Schuring 5 ds Penning Magnalia Dei Kerk 10 ds Van veen 5 ds Schurring „De Goede Haven" -10 ds Nammensma 5 ds Van Veen Jullana- kerk 10 ds Duursema 5 ds Nammensma. Leger des Hells: L. Haven 27. chr Geref: Chr Gerer Gem: Tuinlaan 50. Chr Geref: Kantine Kartonnagefabriek 9 ds Velema 3 ds Nieuwenhuljze. Herv Gem: Grote Kerk 10 ds Hoffman 5 ds Kastelein Bethel kerk 10 ds Spallng 7 ds Le Coq OPstan- dingskerk 10 <ls Klaasje r> 7 ds Spallng Vredeskêrk 10 ds Jansen 7 ds Groenewegen De Rank m ds Verwaal 7 ds Vons St Martlnuskerk 9.30 ds Vons. MAASSLUIS: Herv gem Grote kerk 10 ds Meijer 7 ds Kalkman .tehthujeentrum 10 ds Groenenwegen Zalencentrum 10 ds Keljzer te Maasland Gem huls S.45 dhr De Rooy. Geref vrijg 8.30 er« 3 ds Van Tongeren. chr geref Bi» dienst 2.45 ds Verhage N.P.B. 10.15 ds Slecema, Leger des Hells lo en 7 30 samenk 6.45 Open! samenkomst. MAASLAND; Herv Gem 10 u ds Keljzer. Geref 10 en 7 ds Fotjer. ROZENBURG: Herv gem Immaijuelkerk 9 45 ds Evelein 6.30 ds Van lepéren De Schans 9.45 ds Westerveld. Geref 9.30 en 6.30 T. Chr geref 9.30 en 5 ds Plantings. Geref vrijg 9.45 en 4.15 ds Deddens. Geref gem (Poortugaal) 10 en 2.30 Jeesd. kerken daarin. Daarom zullen de ko mende drie weken bij toerbeurt boe-~ kentafels verschijnen m elk der deel nemende kerken. De boekhandels Pon tier en Den Draak zullen de netto-op brengst van de yerkop afstaan, aan de actie. De keuze van de boeken geschiedt in overleg met deskundigen. Ook de Gemeentebibliotheek zal aandacht schenken aan deze actie met het ten toonstellen van boeken, die betrekking hebben op het ontwikkelingshulp, De boekhandels zelf zullen in de week van 17 tot 23 maart zelf ook hieraan spe ciale aandacht besteden. m (~)OK vandaag kan ik niet „on- der die metro uit" komen. Want de beer A. Heidema, Stellen damstraat 73A, Rotterdam, schrijft me uitvoerig naar aanleiding van de dienstregeling. "Van het Zuidpleirt rijdt de eerste trein om 5.33 uur, zegt hij, maar dat is ongeveer 45 minuten te laat. Waarom? Voor de vroege treinrei zigers, dat wil zeggen ide mensen die eerste treinen van de NS in diverse richtingen willen halen. Een de heer Heidema geeft me een voorbeeld. De eerste treinen vertrekken als volgt: Amsterdam en verder 5.24, Utrecht e.v. 5.35, Eindhoven e.v. 5.10, Roosendaal e.v. 5.20, Hoek van Hol land 5.15 uur. En rekent u dan maar uit. Klopt niet, ziet u? Wat dit betreft heeft de heer Heidema gelijk. Per metro is zo'n trein niet te halen, zeker niet als je van. de linker Maasoever moet komen. Hier zit dus een leemte. De heer Heidema stelt iets voor. Hij herinnert erajfn dat burgemeester Thomassen bij de opening van de metro op 9 februari pleitte voor samenwerking in het openbaar vervoer, met name tussen RET en NS. Maar van die samenwerking ziet mijn briefschrijver op dit ogenblik niet veel. Zijn verzoek (en dat zal zeker ook voor vele anderen gelden) is: Voor vroege reizigers, personeel van PTT, NS en dergelijke diensten één vroege reisgelegenheid te bieden, bijvoorbeeld omstreeks 4.45 uur van het Zuidplein af. Via de NS was de heer Heidema meegedeeld dat aan dit verzoek niet kon worden voldaan. Naar zijn 'ei gen informatie zou de mogelijkheid moeten worden' gezocht v< in Bet- be nutten van de metrobestuurder,*, die 's nachts in (dienst is vóór reserve en onderhoud. Welnu, ik leg het de RET op deze wijze voor. Jan Krarit hoopt dat deze vriendelijke vraag eens wordt bezien! 'TOT BESLUIT van de week even iets anders. De afgelopen dagen heeft de kwestie „vrijwillige brand weer" de kranten beziggehouden, en zij doet dat nog. Daarom-kan ik het, niet laten deze reactie van lezer JJ D. Brakel, Adr. Klüitstraat '34, Rot terdam, weer te geven Hij schrijft: Is het u ook. al eens opgevallen, dat er ïn Amster-C dam met zijn beroepsbrandweer,- heel vaak mensen, verbranden, als er. een brand Is van wat ernstige aard? In 'Rotterdam komt dat gelukkig* zelden voor. Ende VB (vrijwilli-; ge brandweer) is voordeliger." Ik ga er verder niet op in, maar 'u- voelt wel zo'n beetje aan wat ik er van denk ROTTERDAM „Deze boeken heb ik in Engeland verworven. Ze wer den in 1681 en '85 als prijs gegeven aan leerlingen van de Erasmiaanse school in Rotterdam. Het is mij' een groot genoegen ze te schenken aan de bibliotheek van deze school die ze in het verleden heeft uitgereikt." Dit zei professor G. Hutton tijdens een korte plechtigheid in de hal van het Erasmiaans gymnasium. De professor die in verband met een lezing aan de NEH in Rotterdam is opperde de veronderstelling dat de eigenaars van deze boeken samen met Koning Willem III naar Enge land zijn gekomen en zich daar blij vend hebben gevestigd. In dat geval zijn deze boeken een symboolvoor de goede verstandhouding tussen de ze twee volkeren. Ds. J. C. J. Dijkstra dankte namens het curatorium de heer Hutton voor dit geschenk. Hij overhandigde de professor een penning die aan alle geslaagde eindexamenkandidaten wordt uitgereikt. Een van de leerlin gen bood tenslotte een reproductie aan van het bekende 'schilderij' „de scholier" van Jan van Schorel, In verband met de plechtigheid was in de docentenkamer een kleine tentoonstelling met boeken uit de ou de schoolbibliotheek en documenten betreffende de lange geschiedenis van deze school,die zoals bekend reeds van voor 1328 bestaat MAASLAND j. w. Qltmans. tel. leim - 2639. Arisendienst, A. slikkerveer, tel. 01899 - 4470. MAASSLUIS P. L. Wekker, tel. 2125. ROZENBURG A. de Vries. tel. 2217.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1968 | | pagina 1