ft GOUD VAN KILLY IN GEVAAR Sterling beneden pariteit electronische orgels Hf m i ^mê0Êm^ Drie interlands tafeltennisteams Toch goud voor Karl Schranz Arbiter weigert Europa Cup-duel te leiden Puntendeling voor Donner en Gligorie Ronde van Brabant gaat niet door RIJKEN s de LANGE memsemm m Amateurstatus in twijfel getrokken Zuidafrikaans goud naar ParijSi Wij ruilen uw oude piano of orgel aantrekkelijk in n .üti avK'i |jpp üüsi In onze nieuwe afdeling voor electronische orgels demonstreren wij U gaarne de nieuw ste modellen van EMINENT, SOLINA, PARIE, PHILIPS, SAFIRA,e.a. pE POTTÉRDAMMER Pagina 3 2A DINSDAG 5 MAART 1966 .'ft P'":^: :-•: -« 4 mtm Prmsje ■Zü/'ÏV met e aan lachen 1 jkWl' aliubIm.uiattt.Fii..,!!.1'»!) pswjjit &fev*\S LECH Er is wat geknipt en gefilmd gisteren, toen dan eindelijkde hele koninklijke familie voor de lenzen verscheen. Het werd een allerplezierigst treffen met foto- en cameramensen, en kleine Willem-Alexander was het grappige middelpunt. Er is heel veel gelachenmaar u moet niet denken dat er bij het Prinsje ook maar één glimlachje afkon. Wat zijn vader,, moeder, oma, tantes of ooms ook pro beerden, hij bleef vastbera den ernstig en ook heel ver standig de omgeving in zich opnemen. Het kereltje nam er zogezegd afstand van. Veel belovend voor de toekomst! Gezeten in zijn kleurige slede was hij de hartverove- rende blikvanger, die zo zijn eigen gedachten over het hele gebeuren leek te hebben. Porretjes in zijn rug, kriebel tjes onder zijn kin verander den >daar niets aan. Een lachende Koningin, tante Christina, oom Piet er, tante Margriet, mamma Willem- Alexander blééf serieus (links boven). Zelfs met zijn vader alleen, die de bonte slee voortduwde, bleef zijn ronde gezichtje in de plooi, een tafereel dat prins Bernhard manlijk ge noeg vond om er zijn film camera voor in de aanslag te brengen (rechts boven). Even later vertrokken Ko ningin en Prins, omdat er plaatjesstof genoeg voorhan den was, per skilift maar bo ven. De Prins, sportief als altijd, gaf zijn vrouw daarbij een liefdevol steuntje extra in de rug, onderwijl .van zijn pijp genietend (links midden). Intussen kon een trotse prinses Beatrix niet nalaten haar zoon, nog steeds met ferme blik de witte wereld inkijkend, te knuffelen. Toe nou, jochie, lach toch eens". Maar nee, hoor(links onder). Andere fotografen ontdek ten prinses Irene en prins Hugo Carlos, de laatste inclu sief indrukwekkende skibril, met ski's op weg naar boven (rechts midden), terwijl pal achter hen' prinses Chris tina en de heer Van Vollen hoven zich voort lieten trek ken (midden onder). Voor ons, noeste thuiswerkers, om allemaal jaloers op te wor den IH'd. ui DEN KAAG De komende weken staan drie tafeltennlsinterlandwed- strijden op het programma. Op 13 maart speelt Nederland in Heerlen tegen West-Duitsland. Het is de laat ste wedstrijd voor de Europese be kercompetitie van nationale ploegen. Vrijdag de 15e maart komt in Cuyk (ten zuiden van Nijmegen) het Ne derlands damesteam uit tegen België. De herenwedstrijd tussen Nederland en België is 22 maart in Vught. De Belgische ploeg voor deze laatste wedstrijd is reeds bekend: Norbert van der Waile, Maurice Cornil en Franz Lanckman, Deserve is Alex Rosmarin, PARUS ln enkele Franse dag bladen wordt de amateurstatus van de Franse skiër Jean Claude Killy, die bij de Olympische Winterspelen drie gouden medailles veroverde, ernstig in twijfel getroffen. In no vember al zou Killy in het geheim een contract hebben afgesloten met een Italiaanse ski-fabrikant waarin werd vastgelegd dat Killy tijdens de Spelen ski's van de Italiaanse maat schappij zou gebruiken, wat in strijd is met de regels van de Olympische Spelen. Toen het Franse ministerie van Sport op de hoogte werd gebracht van het contract werd Killy erop ge wezen dat hij onder geen voorwaarde buitenlands materiaal mocht ge bruiken. De Italiaanse fabrikant wei gerde echter het contract te annu leren waarop een afgezant van het Franse ministerie het contract voor ongeveer 20.000 gulden zou hebben „afgekocht". Bovendien zou Killy volgens „L'Humanité" en „Le Monde" na de Spelen een bedrag van ongeveer 25.000 gulden hebben opgestreken voor de rechten van een foto over twee pagina's in het tijd schrift „Paris-Match". Het Franse sportblad „L'Equipe" wijst erop dat Killy de amateurstatus heeft ge schaad en dat de drie Olympische medailles hem daarvoor kunnen wor den afgenomen. Ook Guy Perillat en Marielle Goitschel worden ervan be schuldigd de amateur-regiementen te hebben overschreden. De Zuldafrikaanse zwemster Ka ren Muir heeft in Kaapstad met een tijd van 1.07.5 haar wereldrecord op de 110 yard rugslag geëvenaard. Zij versloeg de Canadese Elaine Tanner met een halve seconde. Karin Muir heeft op 27 januari de afstand in 1.05,7 gezwommen, maar deze tijd moet nog als wereldrecord worden erkend. LONDEN Voor het eerst sedert de devaluatie van het Britse betaal middel op 18 november 1S6T is de koers van bet pond sterling gisteren op de Londense wisselmarkt beneden de officiële pariteit van 2,40 dollar gedaald. Op een gegeven ogenblik werd 2,3992 dollar genoteerd, maar later herstelde de markt zich iets. Als voornaamste achtergronden van die ontwikkeling noemde men. de onzekerheid over de goudprijs, de niet verstommende geruchten uit Jo hannesburg dat Zuid-Afrika speelt met de gedachte om zijn goudverko pen van Londen naar Parijs of Genève te verplaatsen en de mening van valutahandelaren dat de Bank van E -'.geland de markt niet met aan kopen heeft gesteund. Wat de geruchten uit Johannesburg betreft, minister van financiën Die- derichs van Zuid-Afrika zei hierover, dat een wijziging van de goudver- kcoppoUtiek niet onmogelijk is. Maar, zo zei hij verder, Engeland blijft nog steeds de beste markt. Diederichs zei verder dat Zuid-Af rika zich voortdurend beraadt op zijn goudverkooppolitiek en dat gehan deld wordt in het belang van het land. Alles hangt ervan af of we een. betere markt voor ons goud kunnen vinden, zo zei hij. WENEN De skiër Karl Schranz heeft maandag een gouden herden kingsmedaille aangeboden gekregen van de Oostenrijkse regering. De sorekers tijdens de uitreikingsplech tigheid staken niet onder stoelen of banken dat Schranz in Grenoble Olympisch goud had moeten krijgen. In Oostenrijk heerst de mening dat Schranz „beroofd" werd van het wel verdiende goud toen hij werd ge diskwalificeerd na de beste tijd ge maakt te hebben op de slalom. BERN De Zwitserse scheidsrech ter Huber heeft geweigerd dp beslis singswedstrijd voor de kwartfinales van het Europese bekertomooi tussen Eintracht Braunschweig en Juventus te leiden. Huber baseert zijn weigering op de ongeregeldheden bij de wedstrijd tussen FC Zurich en Juventus op 15 juni 1986, die de Zwitserse arbiter bij - de stand 22 staakte. Hij zou toen zijn aangevallen door twee Juven- tus-spelers. De plaats van Huber zal nu worden ingenomen door zijn land genoot Dienst. EERSEL In Eersel is maandag de vijfde partij van de tweekamp tussen Gligorie en Donner in remise geëindigd. De stand is nu 3V*IV* in het voordeel van de grootmeester uit Zuidslavië. Het werd opnieuw een Konings-In- dische partij, waarin wit (Gligorie) andere wegen bewandelde. Misschien had hij voordeel kunnen bereiken de meningen lopen daarover uiteen doch de hardwerkende Neder landse grootmeester wist allengs wat beter spel te krijgen. Om die reden sloeg hij op de 32ste zet een er- mise-aanbod af. Hij moest evenwel op de 36ste zet toch in een puntende ling berusten. De tweekamp is nu voor de helft gespeeld. Dinsdag heeft Donner wit in de zesde partij. BREDA De tweedaagse Ronde van Brabant, die gepland was voor 15 en 16 juni gaat niet door. De finan ciële moeilijkheden rond dit wieïer- evenement zijn te groot gebleken. Irt plaats daarvan komt op zaterdag 11 juni een ééndaagse wedstrijd, even eens voor amateurs, die de naam krijgt Brabantse Pijl. Start en finish zijn in Breda. JL8 52 KORTE LIJNBAAN 28, ROTTERDAM,TEL010-119400 UilUf

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1968 | | pagina 1