Eerste paal in april Station Slinge aanbesteed Iets meer dan vier miljoen SCHOON! SKULTUNA PANNEN nü 'n MINIVAAT-dat betekent: „wèg afwas ellende!" Negen bussen verdwenen... Binnenweg wordt stiller: winkeliers ontevreden Groot aantal passanten wordt gemist lxa.f is u T»kalonl. nutegensterkverlaagdeprijzen: I ITT Kentering op R'damse arbeidsmarkt Motorrijder gedood door openen portier Kostelijke opvoering Die Flederm Imifade DEKLERK&ZN Boete geëist voor negeren BB-oproep Goed tapijt (van De Klerk) is niet duur! Effecten van de metro (3) NeSriands grootste (overdekte) bloemententoonstelling X 3 Hü In all© kwaliteiten en in alle kleuren, beslist eerste keus. EIS VAN f 250BOETE NV. Van Nievelt verkoopt twee schepen 2A WOENSDAG 6 AA AART. 190S KEERSTATION NAZOMER f~~ (4 PANNEN BINNEN ÉÉN MINUUT!) MET HlliaiMlHIHMIilWiJihlf (Van een onzer verslaggevers) Teruggang Hatéma Enkalontapijt „STANDAARD" 390 cm breed, van 96.60 per strekkende M3J w meter, nu voor Hatéma Enkalontapijt „HEAVY" 390 cm gym breed, van 148,60 per strekkende meter, 1// nuvoor Hatéma Enkalontapijt „EXTRA" 390 cm breed, van 134.50 per strokende meter, §§U m nuvoor Verplaatsen showroom 55 55 Meter HAYEN duizenden 'voorjaarsbloemen ongelooflijke kleurenpracht van 8 t/m 17 maart '68 in Rotterdam Ahoy' nP ROTTERDAMMER Pagina 3 BOTTERDAM De dienst van gemeentewerken heeft van morgen aanbesteed het maken van het metro-station Slinge en het daarop aansluitende empla cement met bijkomende werken. Er waren niet minder dan 37 inschrijvers. Laagste was NV Gebam te. Rijswijk (Z-H) met ƒ4.138.470 (met risicoregeling) of 4.198.470 (zonder risicoregeling). Opvol ger was NV BATO te Den Haag met ƒ4.165.000 (met risicorege ling) of 4.228.000 (zonder ri- sicoregeling). Het is de bedoe ling dat de eerste paal in april de grond in gaat. Daarmee heeft de metro de eerste grote stap gezet in de richting van Hoogvliet Het thans aanbestede station Slinge wordt het zuidelijke uiteinde van het viadnet, want het stationsemplace- ment eindigt bij de havenspoordijk en als de metro die eenmaal heeft gepas seerd gaat zij door het open veid via etn gewone aarden baan verder, be halve als zjj Poortugaal en Rhoon pas seert, want daar zijn vanzelfsprekend enige kunstwerken noodzakelijk. Voorlopig zal bovendien het station Slmge het zuidelijke eindpunt van de Rotterdamse metro worden. Het zal nog zeker twee en een half jaar duren eer de metro-treinen van het Centraal Station meteen door kunnen rijden naar het station Slinge, dat tussen Zuid- wijk en Pendrecht komt te liggen. Het uitgebreide emplacement bij het station Slïnge zal in de verre toekomst, als de metro eenmaal doorrijdt naar Hoogvliet, zijn betekenis blijven be houden. Want de dienst op Hoogvliet wordt vanzelfsprekend geen dne-minuten- dienst zoals die op Zuidwijk en Pen drecht en dat betekent dat slechts een deel van de tremen die m het station Slmge aankomt, van daar af zal door rijden naar Hoogvliet De meeste tremen zullen in het sta tion Slinge omkeren nijr het Centraal Station. Het emplacement Slinge wordt dan ook iets gecompliceerder dan de een voudige doorgetrokken „keerlijn" die nu even voorbij het station Zuidplein ligt Want de bij het station Slinge kerende metrotreinen mogen uiter aard de naar Hoogvliet doorgaande treinen niet in de weg staan. Vandaar ook dat de perronopstilling iets anders wordt dan die in het station Zuidpleui. Degene, die, nu de fabriek van via- ductbetonbalken weer op gang is gebracht, vol verwachting uitkijkt naar de eerste metro-betonbalkdie er tussen het station Zuidplein en het station Slinge wordt gelegd, moet nog even geduld hébben. Zover is het nog niet, dat zal waarschijnlijk pas in de nazomer kunnen gebeuren. Eerst moeten de kolommen worden opgericht en die kolommen komen iets dichter bijeen te staan dan die in de Mijnsheerenlaan. Dat hangt samen met een iets andere constructie. Zoals men weet, zijn in het viaduct door de Mijnsheerenlaan vijf beton- balken naast elkander gelegd. Voorbij het station Zuidplein worden dat er slechts drie: dat is bereikt door een iets andere wapenings- en voorspan- ningstechniek. Er komen tussen het station Zuid plein en het nieuwe zuidelijke metro- uiteinde 24 kolommen in plaats van, zoals het geval zou zijn geweest als men ROTTERDAM „Hoe kom ik eraf?", is de vraag waarmee de 39-ja rige los-arbelder LRW. rondloopt. Daar hij, naar hij verklaarde, „niet •anger overtuigd is van het nut van deelname aan de Noodwachtplicht", gaf hij geen gehoor aan oproepen van de BJB. Gistermiddag moest hij zich verantwoorden voor het feit, dat hij op 2 december niet voldeed aan de oproep om een geneeskundige keuring te ondergaan. De man wil niets liever dan ont heffing van zijn taak als noodwacht. Dat kan, als hij veertig is, aldus het plaatsvervangend B.B.-hoofd, dat tij dens de rechtszitting inlichtingen over een en ander kwam geven. „Dat is dus al over twee maanden", constateerde rechtbankpresident mr. A. R. Jollest „Nee, het duurt tot mijn vijfen veertigste", wist de man. „Houdt u nou maar vast aan wat die meneer zegt", adviseerde mr. Jolles. Maar die vlieger ging niet op. De getuige stel de, dat er verschillende categorieën bestonden. Blijkbaar zal W. dus toch tot zijn vijfenveertigste aan zijn B.B.-taak vastzitten. De enige reden, die tot ontheffing kan leiden, is lichamelijke on geschiktheid en de man beleed volko men gezond te zijn en daarvoor dus niet in aanmerking te komen. Mr. Jolles: „Hebt u met een of andere rare afwijking?" De verdachte schudde nee. „Bij da volgende oproep kom ik weer niet", kondigde de man alvast aan. En, tot het B.B.-hoofd: „U hebt toch niks aan mij." Even later echter beloofde hi jtoc hmaa rt ezulle nko- me n,„maa nk doe niks." Dat zo'n geneeskundig onderzoek het voordeel biedt, dat de bloedgroep en de rhe- susfactor bepaald worden, maakte op de man weinig indruk: „De papieren heb ik al." Officier van justitie mr. B. van der Meulen eiste tachtig gulden boete, waarvan de helft voorwaardelijk, met twee jaar proeftijd. Uitspraak op 19 maart de constructie van de Mijnsheerenlaan had voortgezet, achttien. De lengte van de balken zelf blijft echter dezelfde. De kortere afstand vindt zijn oorzaak in de aanhechting op de kolommen: de platforms boven de pijlers worden iets kleiner dan die in de Mijnsheerenlaan. En door deze verminderde afstand kunnen ook de pijlers, iets dunner worden. Dat zijn kleine verschillen, maar die betekenen dat het viaduct voorbij het Zuidplem een aanzienlijk bedrag per strekkende meter goedkoper wordt dan het viaduct door de Mijnsheerenlaan. Er komen nog wat karweitjes bij op de begane grond. Zo moeten de singels in het tracée van het nieuwe metro- viaduct in het Zuiderpark en in de Zui- derparkweg worden verlegd. DuPont's beschermde merknaam voor haar FIFE non-stick finish JIOV' ROTTERDAM Een maand geleden voerden iedere dag on geveer duizend busritten naar het autobusstation aan de Ro- chussenstraat. Vooral 's morgens veroorzaakte dat een ware vloedgolf van mensen die ach via de oude Binnenweg naar het centrum begaven. Na de opening van de metro, 9 februari, ver dwenen in één Map al deze busverbindingen met zuid. Het gevolg was dat het rond het Eendrachtspleln in vergelijking met vroeger opvallend stil werd. Voor de daar gevestigde winkeliers van zelfsprekend een minder leuke zaak. Vooral de winkeliers aan de oude Binnenweg missen dagelijks een stroom van honderden mensen langs hun zaak. Voor één van hen, de lampenzaak Edison,'sloeg het verdwijnen van de bussen als een bom in. „We liepen de eerste weken terug van 100 naar 50 procent", zegt de eigenaresse, „vroe- ger leek het of er 's morgens een bioscoop leeg liep, nu is het de hele dag door constant rustig. Natuurlijk weet je al jaren van tevoren dat het zo zou lopen, maar als het dan eindelijk zo ver is, over valt het je toch nog wel". Ondanks deze enorme teruggang in de omzet heeft de firma Edison toch wel hoop zich in de toekomst te handhaven. De kranten- en tijdschriftenzaak van Van Ditmar had de eerste twee weken een kleine teruggang in de verkoop. „Maar", zegt hier de bedrijfsleider, „dat herstelt zich langzaam weer. ta; o£( CHT1NQ BINNENWEG, BEIJERLANDSELAAN KMEBBAMIBEN HAAG/UTRECK7/VUSS1NGEH/HOOBM/DE LIES r - j BïvirWili 1 Veel mensen lopen vanaf de Coolsln- gel naar Ter Meulen, het is dan een kleine moeite om even door te lopen. Verder op de Binnenweg heeft men er veel meer last van". Deze bewering blijkt juist wanneer inen met mevrouw P, M. Tille- mans-Hamel spreekt. Zij is eigena resse van de souvenir-shop Lidy aan de Nieuwe Binnenweg, schuin tegen over de plaats waar eens de vele bussen een deel van haar* klanten dropten. „Het is schrikbarend stil", zegt me vrouw Tillemans, „vroeger infor meerden buitenlanders altijd of het hier het centrum was, nu nooit nteer want daar is het eenvoudig veel te stil voor. Ik merk het ook duidelijk aan m'n omzet, ik vraag me af hoe dat in de toekomst moet lopen als deze toestand zo blijft". De eigenaar van de bekende patat- kraam vlakbij het oude busstation heeft deze toekomst niet willen af wachten, sedert enkele dagen is zijn onderneming gesloten. Hij hoopt zijn kraam te verplaatsen naar het Zuid plein, naar het lijkt geen ongunstige plaats met zo'n negen buslijnen in de directe omgeving. Enkele winkeliers waren er niet zo happig op om over deze nieuwe, iet wat sombere toestand te praten. Wel licht wilden ze nog niet in een ko mende omzetvermindering geloven. Misschien verwachten ze ook wel dat de toekomst beter wordt, dat de mensen op den duur vanzelf terugko men. Voorlopig blijft het echter stil ler rondom de Binnenweg. A Ij staan er dan veel auto's, de Binnenweg heeft toch veel van zijn drukte verloren NA wat indrukken uit delen van Charlois, waar het verdwij'nen van de bus sen een aderlating betekent nu de „andere zijde". Al die bussen reden in het „pre- metrotijdperk" door de tun nel naar het bussta tion. Vele passagiers gingen via Binnenweg en omgeving naar hun werk of winkelen. Ook hier is dus een bepaald effect opgetreden. Het derde artikel geeft daarvan enige aanduidingen. ROTTERDAM ïn januari ston den bij het gewestelijk arbeidsbureau te Rotterdam 4.209 werkzoekenden Ingeschreven, in februari waren dat er 3.742. In diezelfde maanden liep de vraag op van 4.60S naar 4.670. Er is een duidelijke daling in de werkloosheid te constateren, vooral in de bouwnijverheid, de metaal en in de groep ongeschoolden. Ir. A. J. de Wildt. directeur van het Gewestelijk arbeidsbureau, meent dan ook dat de ontwikkeling op de arbeidsmarkt weer naar een zekere spanning tendeert. Als voornaamste oorzaak daarvan zag hij de gunstige weersomstandigheden. „Ik ttób de indruk," zei hij, „dat er dit jaar een piek komt in de activi teiten van een aantal bedrijven, on der meer door de uitbreidingsplannen van allerlei industrieën. De Rotter damse arbeidsmarkt zal die piek niet eens kunnen opvangen." Bovendien meent de heer De Wildt, dat de publikaües rond het „niet reële aanbod" van arbeidskrachten waarmee hij bedoelde degenen die niet reëel op een plaats in het ar beidsproces reflecteren gunstig hebben gewerkt Duidelijke bezwaren levert nog de groep van vijftig jaar of ouder. De heer De Wildt vroeg zich af of het bedrijfsleven tegenover deze groep niet te sterk bevooroordeeld is. Juist in deze groep bevinden zich (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Zonder nog bij kennis te zijn geweest, overleed op 9 december een motorrijder aan de verwondingen, die hij op 18 augustus bij een verkeersongeluk opliep. Weer voor de derde maal in twee weken tijds kreeg de rechtbank te maken met een ongeval, waartoe het openen vormde. In dit geval was 'het niet de bestuurder zelf die zich hiervoor m. RNHFHWFH 50 - B'fÜU - TB. 9B &U» ROTTERDAM In de stampvolle Rotterdamse Schouwburg is dinsdag avond intens genoten van een bijzon der boeiende opvoering van „Die Fle dermaus" van Johan Strauss. Uiter aard boeit het allermeest de onster felijke muziek, die deze operette ge lijkwaardig aan een opera heeft ge maakt, maar voor een groot deel toch was er die aantrekkingskracht om wat er op het-toneel en in de orkest bak werd gepresteerd. Om met het eerste te beginnen: daar waren louter solisten, die het zingen èn het acteren in hun macht hadden, wat voor een werk als dit een eerste vereiste is. Gretel Hartung beheerste de voor een dramatische coloratuursopraan heel erg moeilijke rol van Rosalinde voortreffelijk. Wilms Driesse» werd op slag de lievehng van het publiek door haar sprankelende uitbeelding van het ka mermeisje Adele; Anton de Ridder zong en speelde overtuigend Gabriel von Eisenstein; Simon van der Geest had zich goed ingeleefd in de rol van de zanger Alfred, al was zijn stem met zo heider als anders; Paolo Go rki was een kostelijke gevangenisdi recteur Frank; Pieter van der Bilt bicnk uit als dr. Falke, de vriend, die von Eisenstein de poets bakt, waar de hele opera om draait: Hannelore Schulz-Pieard wist haar travestie-rol van prins Orlofsky waar te maken; Chris Reumer voldeed goed als de advocaat dr. Blind, Hans Grünhut lokte als cipier Frosch menig lachsal vo uit, en Ans Philippo kon zich als Ida m de schaduw van haar toneel- zuster Adele goed handhaven. Het Nederlands Operakoor, waar van Cor Olthuis de leiding heeft, zong fraai en speelde levendig, en het Nationale Ballet liet in het tweede bedrijf kleurige en fleurige volksdansen op muziek van Johan Strauss zien. Opmerkelijk was de vaart, die re gisseur Reinhard Miéke in de hande ling heeft weten te brengen. De kostuums en decors van Harry Wich waren prachtig. In het tweede bedrijf Jokte de verwisseling bij open doek van de wintertuin in het paleis van Prins Orlofsky naar de grote balzaal terecht een bewonderend applaus uit. Ook de solisten kregen tal van „open doekjes", o.a. Rosalinde voor haar csardas in het tweede bedrijf en Adele voor haar drie zo heel verschillende uitbeeldingen in de derde acte. In de orkestbak heeft het Kunst- maand Orkest de bloedwarme muziek van de grote Walskoning met grote overgave gespeeld onder de voortref felijke leiding van Franz Bau- er-Theussl, die ook de solisten en het koor uitstekend in de hand had. Door alle medewerkenden was de laaiende ovatie aan het slot van de avond ten volle verdiend, want het was een opvoering, die smaakte naar meer. Daarom is het alweer te be- teruen, dat Rotterdam maar één voorstelling krijgt tegen Amsterdam zes. Denkt de Nederlandse Ope rastichting op deze manier publiek in het Rijnmondgebied te kweken? G. M. Dersjant ROTTERDAM Van Nievelt, Goudriaan en Co's Stoomvaart Mij. heeft de schepen Alhena en Alnati verkocht aan Alda Shipping Co. Ltd. te Cyprus, De m 1942 gebouwde en 9407 ton metende Alhena wordt deze week in Rotterdam overgedragen en zal onder de naam Alda in de vaart komen. De Alnati (m 1941 gebouwd en 8906 ton metend) wordt eind deze maand in Rotterdam of Hamburg overgedragen en krijgt de naam Alfa. moest verantwoorden, maar zijn pas- sagiere, de 52-jarige mevrouw M.v.L.-v.d. S., tegen wie de officier van justitie wegens grove schuld een geldboete van 250 of 25 dagen eiste. Het ongeluk gebeurde ev«n voorbij een der tunneltjes dij naar de Maastunnel leiden. De auto van het echtpaar v. L. stond daar, aan de linkerkant, in een dubbele file. Op een gegeven moment sloeg de motor van de wagen f, waarop man en vrouw besloten uit te stappen en de auto een eindje te duwen, zodat het verkeer niet zou worden gestagneerd. Vlorens het portier te openen, keek de vrouw, naar zij verklaarde, achte rom te zien of dit onder gevaar kon. Zij zag niemand aankomen en duwde het portier open. Die manoeuvre werd de 61-jarige motorfietser nood lottig. De man, die met zijn zoon achterop tussen de twee files door manoeuvreerde, botste met het stuur tegen het portier op. Zijn zoon kwam er praktisch zonder verwondingen af, voor de vader bleek de aanrijding fataal. De ruimte tussen de twee files be droeg ongeveer een meter. „Daar kan een motorrijder op zijn sloffen door", meende officier van justitie mr. B. van der Meulen. Volgens een getuige, een buschauffeur met tien jaar erva ring op dit traject, is er op dit punt in het algemeen sprake van „kruipen en sluipen" door motorrijders. De raadsman sprak over een „nau we pijp" en over een „sluisje van een meter". Zowel de verdachte als de buschauffeur meende, dat de motor rijder gezien de omstandigheden te hard had gereden. Als voornaamste oorzaak van dit ongeluk zag de officier het feit dat het echtpaar door het afslaan van de motor zenuwachtig werd en in een zekere paniek is geraakt. Daardoor werd naar zijn mening het portier abrupt geopend. „Het openen van het rechterportier in een linkerfile is op zichzelf al ongelooflijk gevaarlijk, maar zeker als dit roekeloos ge beurt". Het „trekken" tussen twee files door is» iets wat, aldus mr. Van der Meulen, voortdurend gebeurt, evenals het rechts passeren door fietsers in andera verkeerssituaties. Dat het echtpaar nerveus was ge weest, bestreed de raadsman mr. J. G. C. Kamphuisen. „De man zelf is buschauffeur en hij wist precies wat er aan zijn auto mankeerde." De ad vocaat stelde, dat zijn cliënte de mo torrijder niet heeft kunnen zien en dat, als het autoverkeer tot stilstand komt, een motorrijder ook hoort te stoppen. Als hij toch doorrijdt, zal hij dat met een veel lagere snelheid dan hier gebeurd is moeten doen. In tegenstelling tot de officier zei de raadsman, dat het portier slechts een klem eindje geopend was geweest. Mr. Kamphuisen stelde, dat noch van grove schuld, noch van de subsi diair ten laste gelegde verkeersover treding spreke was. De rechtbank zal 19 maart uitspraak doen. zeer serieuze werkkrachten. Aan dacht voor deze mensen ziet de heer De "Wildt niet alleen in hun persoon lijke belang maar ook in het belang van het bedrijfsleven. Ter overwin ning van aarzeling denkt hij bijvoor beeld aan een langere proeftijd. Gunstig vindt de heer De Wildt de ontwikkeling in de bouwnijverheid: op 1 december van 1967 was voor 1,3 miljard gulden aanbesteed, een. maand later was dat cijfer reeds 1,35 milj'ard gulden. In de metaalindustrie hebben, on danks de gunstige ontwikkeling in de ibouwni j verheidde kleinere constructiebedrijven 59 tot 190 man personeel het moeilijk. Er is een ernstige concurrentie in deze be drijfstak, mede uit Duitsland; een structuuronderzoek is noodzakelijk. Verder is er nog altijd vraag naar havenarbeiders. „Het maakt tegeno ver de buitenwacht nog altijd een vreemde indruk; eerst ga je de zaak ontslaan en nu vraag je weer mensen," zei hij. „Er is echter een duidelijke structuurverandering in de haven en er is overleg om een herha ling te vermijden. Er wordt nu veel meer gemeenschappelijk opgezet. Dat betekent echter ook dat de kwali teitseisen hoger worden." De heer De Wildt meent dat in verband met de technische ontwikke ling in de haven het personeelsbeleid van kwartaal tot kwartaal zorgvuldig moet worden „bijgestuurd" èn dat „de invloed van dfe ontwikkeling; op*de voet moet worden'gevolgd. ROTTERDAM De 15-jarige A. den Heyer uit Schiedam is dinsdag middag ernstig gewond geraakt toen bij het omtrekken van een muur van de voor de sloop bestemde kathedraal aan de Westzeedijk een muuranker van 20 kilo wegsprong. Hij passeerde juist op dat moment. De jongen kreeg het anker tegen zijn borst en is met inwendige kneu zingen, een gescheurde lever en een shock naar het Dijkzigtziekenhuis ge bracht Tevens vernielde een. ander wegspringend stuk ijzer de rutten van een pand op da eerste étage. Op de foto: een agent met het muuranker. Voorjearsbeurs met Informatie over reizen, tu Inmate rteion op HeBpcït bij het Hopen Geopend: van 10-17 uur van 13-22 uur. Zondags van 11-17 uur. TOCSMSfl Naderen tusa

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1968 | | pagina 1