f tb Hooi staand turnen in uitvoering van RAAD AKKOORD ET BOUW SPORTHAL artfdfcrtt AGENDA Burgerlijke stand m Burgerlijke stand Mees Hope Onderwijsnota oogst veel waardering KASTEN C. (UIT uwi Sparen op een obligatierente-rekening ge eft een hoge rente. Over 1967 was dit ruim elke maat en goedkoop BESTE JD1G K0 BIJH Geen huurkoopsysteem Expositie van drie jonge kunstenaars Jaarvergadering CHU Maasland Samenwerking bouwt 188 buizen in Holy SCHOLEN NIET OPHEFFEN zoveel kan alleen de pi-ha u bieden. mijn ideeën over modem en comfortabel wonen, herken ik in de meube len van VERMEULEN Neêrlands grootste overdekte bloemententoonstelling 8 t/m 17 maart '68 Ahoy* Rotterdam K n a frtlSr EjjEE W1"1 van 11-17 MUf Wat is een obligatierente-rekening? BANKIERS AMSTERDAM - ROTTERDAM VLEERSTEEG 2 - VLAARDINGEN MODERNE MENSEN KIEZEN C0-0P CO-OP-CENTRUM maand blad voor hand werken ariadne >OP snel bespeelbaar! het klinkt geweldig! betaalbaar! (Van een medewerker) SCHIEDAM De tweejaar lijkse uitvoering van. DOK, waarvan woensdagavond de eer ste voorstelling in het Passage Theater werd gegeven, heeft ties van de jongere leden, hoog- naast de „gewone" demonstra- staand turen laten zien, vooral van de ouderen. Bezwaren andaag.... .en morgen dagelijks VLAGGENGROEP De hal is aangenaam, verwarmd 3500 m2 bloemen en planten ïjc complete voorjaarstuinen op ware grootte fresia-show unieke show van jloeiende or chideeën 'ij muziektuin tuincentrum in vol bedrijf sjc voorjaars- beurs met interessante stands A.N.W.B,«informatiedienst:^ mini-bollenveld show van bloemenpostzegels bloemschik demonstraties foto-wedstrijd met f 1000.- aan prijzen. op Heliport bij het Hofplein (op openingsdag vanaf 11 uurToegangf 3.-, kinderen f 1.50 Een spaarrekening, waarvan de rente gekoppeld is aan het ren dement op 9 staatsobligaties. Let wel: u koopt geen obligaties en u loopt dus geen enkel koersrisioo. Het spaargeld blijft op uw rekening staan. Gunstige voorwaarden U kunt maximaal f. 2000.per maand opnemen zonder opzeg termijn. Deze geldt evenmin voor de aankoop van effecten. Voor grotere bedragen is de opzegtermijn slechts 3 maanden (of 1 maand met rentereductie). Hoe opent u een obiigatierente-rekening? Heef eenvoudig. Gireer minimaal f. 1000.op een der onder staande gironummers, met vermelding van "obligatierente-reke ning kantoor.(hier vult u het kantoor in waar u de rekening, wilt openen). Of stap even binnen bij een van onze kantoren, waar men u graag alle inlichtingen over deze rekening geeft. Giro 8578 Giro 6400 Praktijk mOsterti GOOTSTEiNKASTEM CO-OP Dankzij het aanta voetmaten {toonhoogtes) zijn alle Ri-ha or gels zeer gemakkelijk te bespe len. Ri-ha biedt u 5 toonhoogtes per toets. U kunt hem desnoods met een vinger bespelen. Door meer kontrast in klankkleir en de grotere volheid van ioor. Mede hierdoor heeft het Ri-ha orgel een toonaangevend karakter gekregen. Dankzij de grote produktie met «port naar alle werelddelen kun nen in Ri-ha orgels veel .meer speelmogelijkheden ingebouwd worden voor eeri lagere prijs. Voor f 1.995.- heeft u reeds een volwaardig Ri-ha produkt (4.fcorig enPreset-registratie. Keuze uit 8 modellen en 3 houtsoorten. ORGELS PIANO'S ELEKTRONISCHE ORGELS mmm BODEGRAVEN Tel. 01726-2541 Kerkstraat 2-28 Bezoekt onze toonzalen of vraagt (brochure De vele aanwezigen (men onder vond kennelijk weinig hinder van de voetbalwedstrijd Real Madrid Spartalt Praag) hebben genoten van een afwisselend programma, dat naasi enkele schoonheidsfoutjes bepaald ook hoogtepunten kende. Zo'n hoogtepunt was bij voorbeeld het optreden, van het tamboers- en pijperskorps, dat .met tamboermaitre Ada van Bommel en algeheel leider A. Meyvogel een show ten beste gaf die het theater ofl zijn grondvesten (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN De gemeente raad heeft woensdagavond JL2T5.000 beschikbaar gesteld voor de bouw van de sporthal naar het ontwerp van de Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij. Het sportbalplan, dat uitvoerig is besproken op de ver gadering van de Vlaardingse Raad voor Sport en Recreatie kreeg ook gisteravond geen duidelijkheid wat betreft de financiering. Het is nog steeds de vraag of -de Bank voor Nederlandse Gemeenten dit bedrag op korte termijn zal lenen. Zo niet, dan zal het gemeentebestuur zich beraden over een andere wijze van financiering. "Wethouder van fi nancien E. P. van der Veen zei, dat men de mogelijkheid van een huur koopsysteem, waarvan sprake is ge weest, buiten beschouwing wil laten. De heer G. Wapstra (prot) had hiernaar gevraagd. Bij hem staat de snelle bouw van de sporthal voorop. Wanneer de bouw met op de normale wijze kan worden gefinancierd en de gemeente de voorkeur geeft aan het huurkoopsysteem, dan bestaat de kans dat een rijkssubsidie van 200.000 wordt verspeeld. De heer nodige aandacht te willen besteden. De heer S. Barendregt (soc) sloot zich bij hem aan. Hij gaf als advies de sportraad in te schakelen bij de bouw van de sporthal, omdat deze raad als toekomstige beheerder waar devolle adviezen kan geven. De heer Barendregt dacht aan een soort bouwcommissie. Wapstra vroeg B. en W. hieraan de De heer A. C. Ph. Hardonk (prot) voerde principiële bezwaren aan te gen het openstellen van de sporthal op zondag. Tegen de bouw van de sporthal en het gebruik op maandag tot en met zaterdag had hij geen bedenking. Daarom zou hij niet te genstemmen. Wel handhaafde hij zijn bezwaren van openstelling op zondag Wanneer het gebruik van de sporthal aan de orde komt zal hij hierop te rugkomen. Wethouder G. Walstra deelde mee, dat de aanvragen om subsidies reeds zijn verzonden, Indien de bouw met kan worden gefinancierd op de nor male wijze, zal de raad ziel moeten uitspreken over een andere financie- ringsregelitig. Verder zei hij, dat d sportraad bij de bouw van de hal zal worden ingeschakeld. Tot slot besloot de gemeenteraad een aantal bevoegdheden eve* te dra gen aan de sportraad. „Er zou sprake kannen zijn van weemoed, maar we geven deze bevoegdheden blijmoedig uit handen", aldus de heer Baren dregt. KORTE UJNBAAN Zl TEL 010/112955 ROTTERDAM G iOTE MAHKTSIR.STEI.O70/11B1Ba OEN H«S MWIAPUWTSg TEL030/1890G UTRECHT TEL. 05700/12411 DEVENTER VRAAG DEMONSTRATIE NAAIMACHINEBEDR1JF Fransenstraat 9 - Waalstraat 38 Vlaardingen. - Telefoon 010 34 (10 75 Magnalla Oeikerk; Jaarvergadering gCVB-NiettWland 20; Geref. Jeugdhuis: Handhaving Statenvertaling, ds. E. Vene- ™a» 21); Mi;-' Sacrum: Toneeluitvoering hehledamse Gemeenschap. 20. Chr. Social Belangen: Kring Maasmond vergadering. 20; Musis Sacrum; Feestavond Grafische Bond, 20; Irene: laarvergadering CHU, 20; Agentschap „De .Rotterdammer", me I. van Oog. Dr. Zamenhofstraat 139 foofc klachten bezorging). Tel. 152400. Alarmnummer brandweer: 268123. Alarm nummer politie: 264666. pot heek: L. E- vars. Lange Haven 81. tel. G GD: 269290. SCHIEDAM =-» Van zaterdag 9 maart tot maandag 8 april wordt in het Stedelijk Museum een ten toonstelling gehouden onder de titel „Confrontatie I", waarin <1. drie jon ge kunstenaars Hendri de Haas, Van tpol en Lancelot Samson hun werk exposeren. De figuratieve tekeninger van Henri de Haas zijn in de verhalende trant en in een dromerige poëtische sfeer gehouden. Van Apol brengt schilderijen en strips, waarin ze verschillende ruimtelijke werkingen weergeven, die elkaar voortdurend bestrijden. De coüagekits en do-it-y- ourself-tekenmgen spreken van een dergelijk inventiviteit. Lancelot Samsom is vertegen woordigd met zijn nikkelen sculptu ren op constructieve wijze aan elkaar gelast, maar telkens even uit balans gebracht. Ook heeft hij een nieuw materiaal gevonden: lichte verticale objecten van plexiglas spelen met de ruimte. In zijn schilderijen toont hij een spel van delicate vormen, het vlak van het, roomwitte doek wordt door broken door een enkele verticale zil- verglanzende streep. De tentoonstellingen zullen gedu rende deze weken ook op woensdag avond worden, opgengesteld. De toe gang is dan gratis. SCHIEDAM GeborenMaria T A d v A A 3 M Wllkens en M E J Hoekstra; tngrid E d v J A Rodin:: en F J Baas. Bas z v T J Bastian en T Ouwerllng; irms d v D Dijkshoorn en B van Beek; tdria- nuS C z r C G Slot»; en A C Maronier; tarcel HP v T* C M van der Meer enJ C van dei Guns Cortina JSvt ran den Berg en C 3 Kloos; Johan F z v 3 vander Gaap en J M C van rootvela: Esther M d v W J collisnon en M A van Hese. Overleden: N Knljnenburg, 64. liet dreunen. Het was groots wat de ze 12 trompetisten en 17 trommelaars op het podium brachten. Voor de pauze kwamen de jonge ren aan bod, na de pauze voorname lijk de ouderen, hoewel de jeugd daarbij ook werd ingeschakeld. Aan beide uitvoeringen (volgende week woensdag wordt de uitvoering her haald) werken meer dan driehonderd leden mee, allen boven de tien jaar. Voorzitter B. van Dam sprak een welkomstwoord, nadat een vlaggen- groep op de muziek van Capncio I ta li ani een groet aan de aanwezigen had gebracht, waarbij "de heer K. J. Tams een fraai solonummer gaf met een vendel met oranje vlag, De heer Van Dam verwelkomde de afgevaardigden van de diverse instanties van het KNCG\ en de ere-leden, ia het bijzonder de heren L. P. Ismgs en J. van Noorwijk. Hij zei, dat DOK gezonde ontspanning tracht te brengen waarbij de onder linge band bovenaan staat. Hij prees de technische commissie, die een bij zonder werkzaam aandeel in de uit voeringen heeft en die na de pauze werd gehuldigd: de twaalf dames ontvingen een ruikertje, de zeven he ren een rokertje of een doosje bon bons. Van het uit twintig punten bestaande programma moet ook ge noemd worden de leuke ritmische oe fening van de meisjes van 14-16 jaar, die op de muziek van „Get me to the church on time" van L. Lemer voor een vrolijke afMding zorgden. Het zelfde kan van de ritmische oefening van de dames worden gezegd. De dames en heren die deelnamen aan brug-ongelijk (dames) en hoog- rek (heren) oogstten veel bijval en lieten gewaagde „duikelingen" zien. Ook het onderdeel hoogbrug bij de heren was goed. Bij de onderdelen waaraan jonge ren deelnamen kregen de jongens van 14-16 jaar bij -de langemat met mini-tramp veel applausjes. Dat er bij de andere onderdelen voor de jeugdi gen wel eens wat mankeerde aan het „recht richten" liet zich begrijpen. Het geheel was een demonstratie van zoals het op de gewone lessen bij DOK gaat en zo bezien was dit eer goede avond. Het slot was uitstekend gekozen door, aansluitend op een nmtische oefening van de dames, veel vlaggemsten te laten opkomen (muziek lichte cavallene). De heer Kees Hogerwerf zorgde tussen de bedrijven sloor voor een muzikale noot, Sef Baanvinger bespeelde de piano bij een ritmische oefening. Deze groep meisjes van tien tot dertien jaar het gisteravond op de uitvoering van de christelijke gymnastiékvereniging DOK op muziek van „Anatevka" een ritmische oefening zien. MAASLAND De afdeling Maasland van de CHU heeft de he ren A. C. Disselkoen en L. van Staal duinen in het bestuur herkozer In de vakature ontstaan door het bedan ken van de heer A. B. T. Nouwt kon niet worden voorzien. Het bestuur zal trachten een jongere hiervoor te in teresseren. Een voorstel om de contributie te verhogen tot 15 per jaar gaf veel stof tot gesprek Het bestuur zal zich nog beraden m hoeverre voor minder draagkrachtigen een lagere contribu tie gehandhaafd kan blijven. Na de pauze hield de heer Prièlle, secretaris van de CHJO, een inlei ding. Hij verving de heer Jac. Huij- zen te Delft, die door ziekte was ver hinderd. Op duidelijke wijze zette de heer Pnelle de doelstellingen van de CHJO uiteen, waarbij hij in verband met de jongste ontwikkelingen m de KVP de houding van de CHU-jonge- xen tegenover de christen-radicalen besprak. Hij zei dat het toegrip „voor uitstrevendheid" in 1SS8 gestalte zal moeten krijgen. r AlOIMïEX 01EXT. lentode (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN De heer C. van Dam, secretaris van Samenwerking, zal maandagmiddag om half vier voor deze woningbouwvereniging de eerste paal slaan voor de bouw van 188 eengezinshuizen m Holy. De wo ningen zijn voorzien van een grote woonkamer, vier slaapkamers op de eerste verdieping en een zolder met houten vloer onder de kap. De N.V. Beton- en Aannemingsmij. Gebr. Koudijs te Rotterdam zal de huizen bouwen naar het ontwerp van de Dienst Volkshuisvesting te Rotter dam. BURGERLIJKE STAND HOEK VAN HOLLAND M. E. van (Je Ende-Van Velden, dochter; S. C. Bakkee- ren-Meslen, zoon. VLAARDINGEN Geboren: Dorothea Wljnanda Maris, d.v. A 3 Smal. en j u van de Griend, Schepenstraat 49; Paula, d.v. M Kampers en T w M J Bearing, 'Maassluis. BUderdUklaan. 91: Richard Paul. z.v. E Driessen en A van der Hoeven. Maassluis, Noorddljk 34. Augustine The- resia, d.v. C Vogelaar «sa. 3 Van ier Ster, Rozenburg, Ruigeplaat 263; Arno Jacob Hugo, z.v. A Wapenaar en J Boerdam, Dr Wlardi Beefemansingel 2T. Overleden: Paulina Cornelia Prin?, SO, echtgenote van W van der Woude, Swee- lincksiraat 181; Willem Derk van Houdt, 46, echtg /an M S vuijk, Magnoliastr lb. Getrouwds Johannes van der sïeer 29 en Maria Johanna Witberg 24; Adriaan Barto 23 en Agnes Meta van Maaren Z. - Ondertrouwd: Henk Hoogendijk 25, Prins Hendriklaan 4 en Edith Jeanne van Duljn 20, Mozartlaan 20; Komelis Maarte::. Blenk 25, Maassluis, Verweijstraat 1 en Trijntje Cornelia van der Marei 24, Madoerastraat 2; Mart van der Hoeven 23, Lombokstrt 39 en Jacoba Alida Zondag 20, WUhelmi- nastr 40, James Arnold Msodmiliaan Creutzburg 30. Dordrecht en Jansje Corne lia de Waart 28, Insulindeslngei 29: Kome lis van Wasbeek 25, Vaartwëg 112e en Ja- 51% Rotterdam, Blaak 10, Tel 010-111040, Giro 6400 Rotterdam, Beijeriandselaan 204, Tel. 010-192/11, Giro 138318 Rotterdam; s-Gravendljkwal 1Ö8» Tel. 010-236300,. Giro 106380 coba vaft der Lee 19, Corn Houtmanstr 12/14; Aria Maarten Groeneveld 23, Roe kan.: e en Adriaantje Paalvast 21 Sa'lvi* astraat 22b: Reinheid GUnther Hofman 22, Sweellnekstr 41 en «snniaa sneek 18, Mozartlaan 8; Arie Willem van der Kboij 22, Sationsstraat 146 en Dirkje Breederveld 19, Van der Driftstraat 25; Gerrit de Heide 28 Kievitlaa! 19 en Paulina Hendrika Au thorise 19, Kerke: in Rodenrij;.; Pieter van Oeveren 24. Van Baerlestraal 226 en Kor- nella van Zanten 19, Julianalaan 93; Hen drik vonk 24, Chcpinstr 5a en Herma Vos 21, Botterdam, vuesridderstraat Ua; Jan Leendert Brouwer 23, Javastraat 42 en Ne eitje Elizabeth Maria ie visser 20, Van Heutzpark 5; Huibert Cornells Prins 22. Parallelweg 106a en Adrlana var: der Arend 2:: Soendalaan 95, Johannes Adrla- nus Kortleven 19, Valeriusstraat 101 «in Lverdina Johanna Geertruida Maria Grims 23. COomhertstr 199A; Edga- Teunis Mar- kestein 21, W Beukelsznstr 84 en Gertrude Johanna Maria wapenaar 20, KW Haven NZ 31; Jar i/an dei ïnüe 38. Schiedam en Trijntje Vellekoo 32, Zuidbutsrt 38, Mssrti- nus Moolj 22, Geraruumstr S3 en Elizabeth OVerdulve 21, zeemanstr 42; Adrian:; Fee- man 24, Lusthofstraat 7 en Aaitje Dijkstra 20, Apeldoorn; Leendert Sehwagermann 19, Baljuwstr 28 en Henderina van Leeuwen 19, Baljuwstraat 21; Hendrik var: Vu - 44, Botterdam er Dorothea Frida Hermann 43, Prof Teldersstraat 121; Hendrik Leendert de Jonge 40 Insulindeslngei 9 en Eüsa Bertha Verkalk 42. Insulindeslngei i; Jacob Engel Koevermans 26, Rotterdamse weg 2 er Judith Helena Hennink 22, Da Costaatraatlï; Gerard Hooljmeijer 27, Schiedam, Kerklaan ts en Franclsca Josep. hina Menslnga 25, Sars Esmeljerstr 1ST: Kurt Lunger 23, le van L Gaelstraat 85 en Frederlka Wllhelmina de Koning 21. le van L Gaelstr 85; Adriaan de Ligt 22, Rietgansstraat 54 en Adrlana Cornelia Ver- maat 22, Walraven van Hallstraat 9. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Verscheidene raadsleden hebben woensdagavond op de vergadering van de gemeente raad huis waardering geuit voor de uitvoerige onderwijsnota. Daarin was de raad voorgesteld voorlopig geen scholen op te heffen, geen extra leer krachten aan te stellen en de voor keur te geven aan, Indien nodig, het samenvoegen van klassen. De raadsleden die over dit onder werp het woord voerden waren het met deze zienswijze eens. De onder wijsnota is op verzoek van de ge meenteraad opgesteld, omdat de te ruggang in het aantal leerlingen her ziening vereiste van verouderde prognoses. Dr. A. P. de Jonge (soc.) drong er bij B. en W. op aan toe te zien, dat het onderwijs door het combineren var klassen geen schade lijdt. Ook zei hij, dat drukke verkeerswegen fu nest zijn voor de leerlingen, die deze barrière elke dag moeten nemen. Hij pleitte voor stoplichten hij bepaalde oversteekplaatsen. Mevrouw M. L. Hoogendijk (lib.) wees op de verstrekkende gevolgen var het besluit zonodig klassen te combineren, hetgeen ware eisen zal stellen aan leerkrachten en leerlin gen, Na enige tijd zou hiernaar een onderzoek moeten worden ingesteld. Dat diende naar haar mening te ge beuren in samenwerking met de hoofden van de betrokken scholen, leerkrachten, oudercoxnmissies en commissie van onderwijs. De heet P. J. Halkes (kath.) vroeg of de raad elk jaar op de hoogte kan worden gehouden van de ontwikke lingen. Hij pleitte voor verplaatsbare noodgebouwen, omdat de gemeente anders met leegstaande scholen zou komen te zitten. De heer T, Bol (prot.) zei niet zo zwaai te tillen aan het combineren van klassen. De praktijk, had hem geleerd, dat het onderwijs daaronder niet behoeft te lijden. Voora: in Vlaardingen-Ambacht en de Bab- berspolder is de situatie moeilijk, zo dat men in de toekomst mogelijk toch wordt genoodzaakt scholen op te heften. Wethouder G. Walstra gaf de hem toegezwaaide lof door aan het ambte narenkorps. Ook hij was blij, dat de raad de zienswijze van B. en W. heeft gevolgd en niet wil overgaan tot het aantrekker van extra zoge naamde boventallige leerkrachten. Zou de raad anders hebben beslist, dan zou dat voor de gemeente neer komen op een extra uitgave van een half miljoen gulden per jaar. Hij wilde ingaan op de suggestie van dr. De Jonge om de verkeersvei ligheid ie bevorderen. Mevrouw Hoogendijk deed hij de toezegging de gevolgen, die de gecombineerde klas sen net zich meebrengen, in geza menlijk overleg te onderzoeken. In Holy zullen aan het eind van dit jaar en begin 1S69 vier scholen in gebruik worden genomen. Iu septem ber kunnen echter niet alle leerlin gen worden opgevangen- B. en w. hebben daaron; besloter de leerlin gen, waarvoor in de scholén in Holy geen plaats is, per bas te vervoeren aar de leegstaande klassen ia "Vlaar- dinger-Ambacht. Als u nu toch een goedkope leesbril wiif hebben, kom dan naar Mostert. Dan hebt meieen een goeie.: Hoogifrad 146-150 VIaoix(ina»n - Tal,343007 0 MAASLAND In Januari boekte de Coöperatieve Ralffeisenbank een trslego- verschot van 53.885.64. In februari was dit f 47.299.3S, Per eind februari was verschul digd aan spaarders f 5318.794.17. MAASLAND Dinsdagmiddag 12 maart zal een extra bejaardenmiddag wor den gehouden. Het kinderkoor van de zangvereniging Te Deum Laudamus zal de operette Prinses Rozelljn opvoeren. LEGKASTEN 195 cm 75 cm 40 cm met 6 planken 57.50 195 cm 75 cm 3D cm met 6 planken i 55,— 195 cm 75 cm 60 cm met j plank f 57,50 168 cm 75 cm 60 cm met 1 plank f 47,50 168 cm 75 cm cm met 5 planken f 4,.50 168 cm 75 cm 30 cm met 5 planken 45,—- 168 cm 60 cm 40 cm met 5 planken 45, 168 cm «0 cm 60 em met 1 plank 1 45,— 2-DEURS HANGKAST Hoog 195, breed 90, diep 60 cm met 1 plank 67,50 2-DEURS LEGKAST Hoog 195, breed 90, diep 40 cm met 5 planken 70,— KEUKENBORDENKASTEN Hoog 78, breed 30. diep 30 cm met 2 planken J 27,50 Hoog 78, breed 60. diep SO cm, wis. gelakt, 1 pL 45.— Met teak deur J 50- Hoog 78, breed 60 diep 30 cm. wit gelakt, 2 pl, 45,— Met teak deur J 50,-- PANNENKAST Hoog 39, breed S0, diep 30 cm met 1 plank 25,— Met teak deur j 3U, Opzetkasten voor elke maal hang- of legkast v.a. 32,50 10 platen hardboard 2 x 3" 90 cent per meter FORMICA 60 X 50 cm diverse kleuren S 1.75 per plaat GROTE PARTIJ FORMICA PLATEN incourante maten spotgoedkoop 2 04 x 84 Iets nat 30,- 100 m hout x 4'j S 60.— Gegolfde planken 2,50 per str. meter IN VLAARDINGEN GRATIS BEZORGD In Maassluis 2,50 in Hoek van Holland 3,50 Na 18.00 uur, telefoon 34 40 75 Ook voor: COMPLETE WONINGINRICHTING HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN GASAPPARATEN - WASMACHINES MEUBELEN - TEXTIEL Koemarkt 1 - Schiedam - tel. 26SS75 Waalstraat 60 - VJaanfiaceu - tel. 3435SS Machinist gr. handelsv., won. Ie Venlo en stud, in Vlaardingen, zoekt voor 4 dagen per week een kamer en volle maaitijden. Brieven onder no. 6243 aan het bureau van dit blad. Uinraarkt 43, Utrecht winkels en op het kantoor Telefoon 343544

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1968 | | pagina 1