„Vrii in en kan BIJZONDERE DIENSTE!* PIJTSEPLEINKEUK Prijzen* spreiding, toekomst» pionnen Waar «en wat? nP ROTTERDAMMER ZATERDAG 9 MAART 1968 Umag vrij in en uit lopen. Een kollekte zal de hoge kosten moeten dekken. Neem ge rust uw kinderen mee. Er is een crèche." Dit vermeldde de fol der, die werd gemaakt voor de eerste van een serie „Putseplein- diensten", op zondag 28 januari. Een opmerkelijk initiatief van gereformeerde herkomst, dat buiten die kerk ook is aangesla gen. Men tracht hiermee een brug te slaan naar een groot, van de kerk vervreemd, publiek. STAALKAART Geeti allure DE „Rotterdamse badplaatsen" Rockanje, Oostvoome, Hoek van Holland kampen met problemen. In afwachting van het seizoen zou men zonnige geluiden verwachten. Dat is niet het geval. De instanties, die te maken hebben met het toerisme langs de kust hebben het moeilijk: de vakantiespreiding is daarvan de schuld, de prijzen, die te hoog dreigen te worden. En, niet te ver geten, de toekomst die voor een groot deel een vraagteken is Televisie regelt stromen van metro-passagiers Investeringsangst Recreatieschap Ontspanning Goede discussie van en met niet-gelovigen Rijnmond-revue Het percentage niet-kerkelijken, om wie het eigenlijk ging, was te laag. „Meer illusie dan werkelijkheid op die manier", zegt ds. Boerma. Men wilde een vorm zoeken, waar mee een ander publiek kon worden, bereikt De keus viel op deze kerk, eenmaal in de maand, „op een on christelijke tijd". Om half twaalf immers, ver klaart ds. Boerma, zitten de meeste kerkmensen aan de koffie. Maar het zondagse leven van de meeste niet- kerkelijken gaat dan eigenlijk pas beginnen. Wat we nu doen is een doorbreking van het oude patroon van op je plaats blijven zitten en niets terugzeggen in de dienst. Eigenlijk is het geen kerkdienst meer. Je kunt het noemen: een beschikbaarstellen van de kerkruim- Ds. C. M. Boerma (36), evangeli satiepredikant der Geref. Kerk van. Rotterdam-Z., een der organisatoren, licht een en ander toe. De z.g. welkom-diensten, die zijn kerk al jaren lang houdt in het kader der steeds zeer veel binnenkerkelijk pu bliek. EEN staalkaartje uit de antwoorden, die werden ontvangen op de „enquête" onder bewoners van Afrikaanderbuurt en Bloemhof, waarbij de vraag „Wat heb je nou aan de kerk?" centraal stond: Een 76-jarige vrouw, die zich vnjdenk- ster en atheists en ongelovige noemt, vindt dat Je niks aan de kerk hebt. Op de vraag „Wat kan de kerk voor u doen?" was haar antwoord: Me met rust laten. De gebouwen zijn onnodige steen klompen. zonde van het materiaal, aldus deze inzendster. Anderen weer, ongedoopt en niet-ker- kelijk, vragen juist begeleiding van de kerk en open gesprekken met kerkelijk geschoolde leiders. Er kwam ook veel haat los. „De kerk gaat aan haar eigen overbodigheid ten gronde", schreef Ie mand. Alle leeftijdsgroepen zijn vertegen woordigd. zo van 20 tot 86 jaar. Een achttal ongedoopte en niet-kerke- lijke deelnemers noemt zich „gelovig". Een meerderheid van de inzenders vindt de kerk niet nodig. Met name onder de roomsrkatholieken werd op deze onno digheid gewezen. „Belangwekkend", zegt ds. Boerma van deze resultaten, „maar we moeten er wei kritisch tegenover staan." GENIETEN van zon, zee en zand maar anderen hebben problemen... (links Rockanje, rechts Hoek van Holland). zullen hun invloed op het bezoek niet missen. Nu al komen er 20 pet. min der Duitsers dan vorige seizoenen. Interessant zal het wel worden in dien de dam gereed is (1970) en er een doorgang wordt gemaakt van oost naar wést, met aan de ene kant zout en aan de andere kant zoet wa ter. De dam ligt precies op de schei ding van Helvoet en Rockanje. Voor Hellsvoetsiuis betekent dit nieuwe mogelijkheden tot waterrrecreatie op het dan ontstane binnenmeer. H Van 15 mei af kan men weer toch ten per Spidoboot maken waarbij de nieuwe schutsluis en de nieuwe vis sershaven van Stellendam worden aangedaan. In dit kleine stadje met een zeer beperkte accommodatie er is een nieuw kampeerterrein in ex ploitatie komen toch altijd nog ruim 110.000 overnachtingen per sei zoen voor. Het lijkt alsof Helle- voetsluis nog nieuw leven moet krij gen. Maar een bezoek aan het prach tig gerestaureerde raadhuis, het brandweermuseum, het altijd rustige strand bij Nieuw Helvoet kan nog voor velen verrassingen opleveren. meeste badgasten blijken trouwens toch niet zoveel interesse te hebben voor ontspanning. Het zal wel blij ven bij zandtoouwwedstrijden, lampi onoptochten en de motorraces op 11 mei. Aan een autorally die vorig jaar werd gehouden namen maar 15 gasten deel en bij een. optreden van de drumband Ahoy kwamen nauwelijks mensen kijken. Er is ook vrees voor het komend jaar. Ais de nieuwe omzetbelasting zal doorwerken, gaan de pensi- onsprijzen met 12 pet. omhoog. Wan neer dan de pensionhouder een ook al met omzetbelasting verhoogd broodje in de winkel moet kopen, wordt het voor de vakantieganger aanzienlijk duurder. De duurte, de beperkte accommodatie, het weer ook ■pEN metro-nieuwtje, maar nu eens niet •t-1 uit Rotterdam: De stations van de nieuwe Victoria Lijn van de Londense ondergrondse,-dié in aanbouw is, zullen worden uitgerust met een gesloten televisienet, dat zal helpen de passagiersstroom van en naar de treinen in goede banen te leiden. Londen Transport heeft- 74 camera's, 42 monitor sets en andere apparatuur besteld voor de 16,8 kilometer lange lijn, waaraan twaalf stations k'omén te liggen. De lijn zal in gedeelten tussen, herfst 1968 en voorjaar 1969 worden opengesteld. Met het televisiesysteem en. de automatische besturing van de trei nen en de automatische afgifte, controle en inzameling van kaartjes, zal de Vic toria lijn een van de modernste spoor wegen zijn. Zowel de verkeersleiders op de sta tions als de wagenbestuurders kunnen op mouitorschermen de perrons geheel overzien en dienovereenkomstig hande len. I Wat het laatste betreft: langs de „Rijnmondkust" is men huiverig om grote plannen uit te voeren zolang bepaalde definitieve plannen van rijkswaterstaat en Rotterdam niet bekend zijn. Rockanje en Oostvoome vragen: hoe wordt de ontwikkeling van de Maasvlakte. Komt er een ha ven bij de Noorderpier of een Rijn- poorthaven in de Oranjepolder?, een belangrijke vraag voor Hoek van Ho- land. Heel ander probleem: de prijzen van kamers en zomerhuisjes moesten bijv. in Rockanje omhoog. In juli vallen ditmaal vakanties van Neder landers en Duitsers samen. Maar juni en augustus laat een zeer matige be zetting zien. De verhuurders moeten toch hun inkomsten hebben en dus... Er deugt niets van de vakan- ticspreiding, zegt de VVV, die del wordt van de telefoontjes voor reser vering in juli. Het is zo goed als vol, hier en daar nog een kamertje. In deze ontwikkeling zijn prijzen van ƒ200 per week al normaal. Men vreest dat straks de vliegreizen grote concurrentie zullen aan doen... Het kustgedeelte dat de Rotter dammers vanouds graag aandoen had nooit een luxe karakter. Bepaalde te kenen wijzen op verandering. Een stap in de richting was de bouw van het luxe badhotel Rockanje, met verwarmd buitenbad en allerlei com fort. Een allure als in België of die van Scheveningen of Noordwijk zal waarschijnlijk nooit komen. Uit gesprekken met verantwoorde lijke mensen blijkt een investe ringsangst „Als er een dam komt te liggen tussen Helvoet en Goeree als onderdeel van de Deltawerken, zou den wij «aij dood water komen te zitten. Een soort modderbad. Als de industrieën op de Maasvlakte verschijnen, krijgen we met rook en olielucht te maken. Wij weten dat gedeputeerden Voome-Putten als re creatiegebied willen handhaven. Maar we worden een beetje bang. Als Rockanje eens badplaats-af zou zijn. zoals Oostvoome nu al door de vervuiling van het strand door mod- derafzetting, dan komt er geen gast meer. Voor Rockanje dat voor 70 pet. van het toerisme afhankelijk is, zou dat een enorme klap betekenen. We hebben hier 4000 inwoners met 20.000 badgasten in een seizoen, afgezien van de dagjesmensen. Maar op de laatste raadsvergadering is al gezegd: ze hebben ons er nog niet onder, hoe wel wc heel goed beseffen dat hier gebeurt wat Rotterdam wil. Rockanje heeft samen met Oost voome een tegenzet beraamd: er komt een recreatieschap van beide plaatsen. De oude rivaliteit lijkt op te lossen. Vorig jaar nog was er de harde strijd om het strand al of niet voor auto's open te stellen. Rockanje wilde niet dat er doden en gewonden op het strand kwamen. Oostvoome heeft wel doorgezet. Dit jaar wordt er een strook afgebakend waardoor auto's veilig het strand kunnen oprij den zonder dat de strandgasten ge vaar lopen. De V.V.V.-'s van Oostvoome en Rockanje werken samen. Er gaan nog steeds geruchten dat beide gemeen ten ook bestuurlijk aaneengevoegd zuilen worden. Als Oostvoome straks geen strand meer heeft, zal het zich vooral op het watertourisme moeten concentreren in de Brielse Maas. Men hoopt in Rockanje dat het Rotter damse gemeentebestuur inziet dat meer dan de helft van de dagbezoe- ken aan dit gebied uit Rotterdam mers. bestaat en dat het dus belangen heeft bij het behoud van dit gebied als recreatie centrum. Voor de ontspanning wil men meer gaan doen, maar het moet toch geen Renesse worden, zegt men. De Als men nuchter de situatie be kijkt is men geneigd te stellen: een unieke mogelijkheid voor een Water wegagglomeratie als hier, met zo'n anderhalf miljoen inwoners, bet strand binnen een half uur bereik baar via uitstekende wegen en met directe trein- of busverbindingen, Maar Hoek van Holand mist alle allure van een Belgische badplaats. Wat tentjes, een enkel klein hotel, geen avondvertier, geen zomerhuisjes die in vrije verhuur zijn. Toch ko men er per seizoen naar schatting anderhalf miljoen bezoekers. Net to-winst, rekende de nieuwe V.V.V.-voorzitter H. .van. Nleuwkerk, uit: ƒ1.038.624. En dat was al enige jaren geleden. Hoek van Holland zal waarschijn lijk nooit een grote badplaats wor den. De 965 zomerhuisjes zijn parti culier bezit en alle bijeengebracht in het gemeentelijke Recreatieoord. Daar gaan ze over van vader op zoon. Er is een zeker defaitisme aan het groeien. Stadstimmerhuis, Rotter dam, is bezig met een plan strand- centrum-zuid. Daar werd acht jaar geleden al over gesproken. Nu ligt het dan op de tekentafels. Wat zegt het Stadstimmerhuis? „We weten 'het nog niet. Als de Rijn- poorthaven er komt, zal het wel luk ken, maar als de plannen voor een zwaaihaven of werkhaven doorgaan, komt er weer niets van. Dit plan is dan nog niet zo groots: wat winkels, eetzaakjes, kiosken, woonhuizen en een hotel. Aan de boulevard is ook niets te beleven. Daar beheersen de oude At- lantikwallbunkers het strandver- maak. Waarschijnlijk de enige langs de hele kust die nog niet gesloopt BOULEVARD In De Hoek. Je kunt er rijden, lopen en kijken. Ver der is er weinig te beleven. Duinen met oude bunkers en prikkeldraad domineren TYE nv Spyksaai, fabrikant van D elektro-wagens en landbouwma chines, heeft in zijn showroom aan de Zijlstraat in Spijkenisse de nieuwste snufjes op het gebied van bezorgwagens. Naast het ruime as sortiment op het gebied van de elek tro-wagens heeft de fabriek zich met name toegelegd op de vervaardiging van de zogenaamde winkelwagens, die vooral de laatste jaren grote op gang maken. De winkelwagen is de oplossing van het probleem op de steeds stij gende exploitatiekosten van de be zorging van de branch-eigen artike len op te vangen dcor de sterke stij ging van de dagelijkse omzet in eigen wijk, zo staat in één van de folders over deze wagens te lezen. De elektrische winkelwagens, (kosten, per stuk ƒ31.000) van Spyksfaal kenmerken zich door de gemakkelijke bediening en de grote wendbaarheid. Daarnaast hebben de wagens nog het enorme voordeel dat gedurende een reeks van jaren een laag cnkostencijfer berekend kan worden. In deze elektrisch aangedreven winkelwagens, waarvoor geen rijbe wijs nodig is, kan de huisvrouw naar binnen gaan, haar keuze bepalen en aan de kassa afrekenen. Met: andere woorden: de winkel komt voor de deur. Vooral in de nieuwe wijken blijken de wagens een succes te zijn. Ook kunnen ze na een kleine in greep als marktwagen dienen. Verder ontwikkelde Spykstaal een auto-winkelwagen, waarmee een snelheid kan worden behaald van zestig kilometer per uur en waarvoor wel een rijbewijs ncdig is. Deze wa gen wordt pas voor de bezorger ren dabel wanneer afstand, snelheid en een groot assortiment een belangrijke rol spelen. JP TTANS Kop Jansen (27) gaat na jaren weer naar school. Naar de lagere school zelfs, waar hij een lo kaal voor zich alleen heeft. Hans Kop Jansen heeft namelijk sinds enige tijd zijn atelier in de Singelschool. Het lokaal in de oude dorpskern van Ridderkerk heeft maanden leeg gestaan. Waar vroeger schoolbanken stonden vindt men nu een schilderse zel en tafels met materiaal. Na lang zoeken naar een geschikte ruimte kreeg hij het lofkaal van de oude school toegewezen. 8 Vanuit zijn nieuwe atelier heeft de kunstenaar een schilderachtig uit zicht op de Singelkerk. Het lokaal is door zijn afmetingen (10 x 10) een ideaal atelier. Hans Kop Jansen is dan ook erg tevreden met zijn nieu we werkruimte. Hij heeft hier genoeg ruimte om onbelemmerd te kunnen werken. hij een maand lang schilderijen en wandkleden in kunstzaal „De Oost- poort" in Delft. Dat was niet de eerste expositie van de Ridderkerkse schilder. Werken van hem zijn ten toongesteld op kunstmarkten iri di verse grote steden. Eén van zijn al lereerste exposities werd niet in Ne derland gehouden, maar in België. 8 Hans Kop Jansen kreeg zijn oplei ding aan de Rotterdamse academie voor beeldende kunsten. Van oorsprong is hij ook Rotterdammer. Sinds een kleine drie jaar woont hij met zijn vrouw en zoontje in Ridder kerk. Naast zijn uiteraard grote be langstelling voor kunst, is hij hevig geïnteresseerd in politiek. In zijn doeken is van politiek engagement niet veel terug te vinden. 8 Zijn baan op een reclamebureau als ontwerper neemt nu nog de meeste tijd in beslag. De verkoop van zijn schilderijen en wandkleden gaat de laatste tijd echter beter. Hij heeft er dan ook wel eens over gedacht zijn reclamewerk op te geven. Vooral zijn wandkleden vinden steeds, greti ger aftrék. Hij wordt ook meer ge vraagd voor exposities. „Ze beginnen me een beetje te kennen", zegt Hans Kop Jansen. 8 Dat was voorheen anders, zegt de schilder. „Tot voor kort werkte ik thuis, maar de ruimte in een drieka- merfiatje is beperkt en verre van ideaal. Mijn schilderijen en spullen namen bijna alle plaats in. Het was zo geen doen meer". Er is even aan WEK FLUKSE PAGINA met vaste en gevarieerde onderwerpen teksten Harry Wülemse, Hans G. Janssen, Jim Postma, Kees Cornelisse foto's Ary Groeneveld, J. v, Ooijen, Hans G. Jans sen onder redaktie van Kees Corne lisse. /"VNZE voorraad moeilijkheden is niet uitgeput. Ook ditmaal zal het wel licht niet gemakkelijk, zijn. Hoewel... het is niet altijd met zekerheid te voor- spellen. „Waar en wat?" onder" dit motto per briefkaart inzenden aan Rijn mond-revue, De Rotterdammer, postbus 948, Rotterdam vóór donderdag 21, uitslag zaterdag 23 maart. TJANS Kop Jansen in zijn lokaal op het trapje, waarmee vroeger kin deren tot het bord reikten. gedacht de watertoren in Slikkerveer te betrekken. De toren wordt echter in de toekomst afgebroken. 8 In zijn nieuwe omgeving kan Jansen in alle rust zijn exposities voorbereiden. In januari exposeerde 'TOENEMENDE strandvervuiling Hoek van Holland

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1968 | | pagina 1