Zwitsers satijn- weefsel Patatkraam brandde fi ein C0UZY mKsrmm Jaarvergadering CHU: G. Ormel kandidaat voor de Unieraad AGENDA lentfade niiartr"8» Kiesvereniging CHÜ in jaarvergadering Korfbalclub 0D0 financieel gezond GTB verrassend naar zege na achterstand HÉ$ HBSS-jeugd nu op zesde plaats Overstekend kind aangereden op Horvathweg Wethouder G. de Vos naar Hoek v. Holland ODI HOUDT FEESTMAAND Reparatie leidt ren AA TAKAC Geen kampioenschap voor ODI team ,Den Teirquasth bestaat 2 jaar Rotterdam heeft 6000e schip DE NIEUWSTE WAS-AUT0MATEN v v f 4 mhm AANKOMEND VERKOOPSTER Pp. Spaaroverschot bij bank Vuno 1820" Verlies voor ODO Inbraak zonder buit bij Daalmeyer Auto over de kop: meisje gewond fortex kledingmagazijn K en K-team verspeelt laatste kansen VLAARDINGEN en dagelijks SCHIEDAM j Vandaag .en morgen Strijd om damtitel Juniorenteam Financieel Feest Neêriands grootste (overdekte) bloemententoonstelling Hsëm Ai TT MAURER+WIRTZ stolberg im rheinland MAASSLUIS Vrijdagavond s de CHU-kiesvereniging haar Vergadering, Aftredend en her- i-Shaar zijn de heren P. van der Va Koenen en P. van der Snoek. de aanvang der vergadering is iJjt mogelijk namen in te dienen van S' de aanvang der vergadering is t mogelijk namen in te dienen van ^««kandidaten. Een belangrijk punt de contributieverhoging. Ka de pauze houden de leden der Cfj.gemeenteraadsfractie korte inlei- ^ïlethouder P. van der Snoek zal «Teken over bejaardenzorg. De heer p j L den Duik zat aandacht vra- L 'voor het werk van de vorig jaar «darte Jeugdgemeenteraad, fractie- 'norzltter* D. Pons zal daarna het be- iPld in de gemeenteraad aan een kri- tLhe beschouwing onderwerpen, fflaama tenslotte de heer H. G. van Hoeven zal spreken over „De huidige politieke situatie en haar weerslag- Voor onze gemeente". MAASLAND De jaarvergade ring van de chr. korfbalclub ODO wordt op donderdag 21 maart in het ODO-ciubhuis gehouden. Uit het financieel jaarverslag blijkt dat de vereniging in 1967 de touwtjes aan elkaar wist te knopen: het nade- li<. saldo bedraagt 13,07. Aan de uitgavenzijde van de jaarrekening is post Afschrijving clubhuis met 1.000 verreweg de grootste. Dit be drag is toegevoegd aan het reserve fonds (voor toekomstige club- tuisbouw). Per 31 december was dit reservefonds 2.659,82 groot. De jaarrekening kon zo goed als stuitend worden gekregen door ver hoging van contributies en donaties. De begroting voor 1968 kon slui tend worden gekregen dank zij een actie waardoor meer dan 25 nieuwe donateurs konden worden genoteerd. Ket totaal aan kosten is op 3.000 begroot en hier staat een even grote geschatte opbrengst aan contributie, tombola e.d. tegenover. Wij verwerken jaarlijks tien duizenden meters van de unieke zwitsersesatijnweef- sels. In één van deze series zijn van de tien beste kleu ren er twee uitverkocht. Het restant van de voorraad van dit kostbare gordijn (colieo- tieprijs 12.75) verkopen wij voor minder dan de halve prijs. Effen effect satijn- gordijnstof in een fijn kleu- ren-assortiment Nu ais weektopper per meter WONINGINRICHTING binnenweg, beuerlandselaan aotterdam.'oek KAxs/uTREatr,'vi.isstriGaJ/HooaH.'oe uen (Van een medewerker) SCHIEDAM Zowel GTB als GSS hebben zaterdag hun wedstrijd gewonnen en vooral van GTB was dat een verrassende zege. De' geei-zwarten kwanten op ongelukkige wijze achter te staan, toen de arbiter een volgens de reglementen ongeldig doelpunt aan DVO toekende (01). Nog voor de rust kwamen de Viaar- dingers op 0—2, maar GTB kwam na de thee goed terug, Eerst scoorde midvoor Schenk 12, daarna benutte Sants een pass van Miharto (22) waarna het herboren GTB door rechtsbinnen Visser alsnog de. volle winst greep (32). Scheidsrechter Van Toledo had kennelijk zijn dag niet. Ook GSS kwam in de wedstrijd% tegen Flakkee aanvankelijk achter te staan (01), maar door twee doel punten van Van Putten werd het 1—1 en 2—1. Kalo liet de rust met 31 ingaan door een goed doelpunt. In de tweede helft pakte Flakkee de zaken steviger aan en men liejj de achterstand in tot 3—2. GSS liet zich evenmin onbetuigd en nadat Van Putten de Schiedammers op 42 had gebracht scoorde Kalo zelfs nog 52. DE KEUS IS GROOT - LAAT U DESKUNDIG VOORLICHTEN BIJ 10 MIDDELLANDSTR.78 TEL. 010-235327 iFiSi. V" f: f I; év ■i s£|swÉj^'j! i SCHIEDAM De patatkraam op het Rubensplein is vrijdagavond fi naal uitgebrand. De brandweer heeft het vuur onder leiding van waarne mend commandant J. Keuzenkamp met drie nevelstralen geblust. Een half uur voordat de brand uit brak was de exploitant, de 63-jarige heer A. van Oudheusden nog in de kraam geweest Hij had toen alleen geconstateerd dat het zogenaamde waakvlammetje rustig onder zijn oven brandde. Het is dan ook nog een raadsel hoe even later de brand kon ontstaan. Toen de 26-jarige straatmaker Nooitrust vlammen zag brak hij een raam open en bracht hij met een aantal coilega's snel enkele gevulde butagasflessen naar buiten. Hoewel dit erger voorkwam brandde de kraam geheel uit. De eigenaar raamt zijn schade op ongeveer twintigduizend gulden. Hij was slechts voor zesduizend guiden verzekerd. SCHIEDAM In de maand febru ari werd bij de Spaarbank anno 1820 4.116,622,26 ingelegd en 3.4071151,83 terugbetaald, tegen een inleg en een terugbetaling van 3.440.818,09 en 2.871.058,84 in fe bruari 1967, Het inlegoverschat steeg hiermee tot 709,470,43. Het aantal spaarrekeningen be droeg ultimo februari 59.208 tegen 57.772 op 28 februari 1967. De aan inleggers verschuldigde be dragen en de reserves waren op 29 februari 1968 voor 36.416.064,38 be legd in effecten, voor ƒ8.452.426,33 in' hypotheken en voor 20.340.234,78 in onderhandse leningen aan gemeenten e.d. De onbelegde middelen bedroegen 6.758:953,46. MAASLAND De hervatting van de competitie heeft de Maaslandse korfballers aangetoond, dat flink zal moeten worden aangepakt, wil men degradatie naar de tweede klas voor komen: ih de uitwedstrijd tegen het Rijswijkse O.D.S. werd, na een 20 en i—l voorsprong, uiteindelijk met 43 verloren. Hierdoor wisselden O.D.O. en O.D.S de derde en tweede plaats van onder in klasse LA en zijn de Maaslanders in de gevaarlijke^ zo ne beiand. Het enige lichtpunt is, dat ODO twee wedstrijden minder speelde dan ODS, zodat de achterstand van 1 punt nog wel kan worden ingelopen. ODO 2 had met Dijkvogels wel meer moeite dan in de eerste compe titiehelft, maar kwam toch tot, een 70 zege. De Maaslandse pupillen lieten in D_g Lier met 10 de eer aan de jongste V.AJL.T.O.-ers. SCHIEDAM Bij de distilleerderij en likeurstokerij Daalmeijer aan het Raam 13 werd zondag een poging tot 'inbraak gedaan. De inbrekers for ceerden een ruit, maar er wordt niets vernist, In het Sportfondsenbad werd van de 35-jarige kantinebeheerder T. W. v. d. H. een portefeuille met dertig gulden ontvreemd, Op de Gedempte Baansloot raakte ziJndag een oude personenat iu door onbekende oorzaak in brand, po litie heeft het vuur gedoofd met een brandblusapparaat. VLAARDINGEN Op de Holyweg sloeg in de afgelopen nacht een perso nenauto, bestuurd door de 21-jarige J. W. H. uit Den Haag, tweemaal over, de kop. De bestuurder zei te zijn geslipt. Zijn verloofde moest met enige gebro ken ribben in het Holyziekenhuis wor den opgenomen. De auto werd zwaar beschadigd. heren- en jungenskleding, damesregenkleding Korte Hoogstraat 11a Tel. 346151 vraagt voor spoedige indiensttreding 5-daagse werkweek, prettige werkkring. Vlaardingen SCHIEDAM De plaatselijke af deling van de CHÜ heeft tijdens haar vrijdagavond in gebouw Irene gehou den jaarvergadering haar - voorzitter, de heer G. Ormel kandidaat gesteld als lid van de Unieraad. De op 17 en 18 mei te Groningen te houden alge mene vergadering zal twaalf nieuwe leden in de Unieraad benoemen. De heer Ormel herdacht het on langs overleden bestuurslid, J. H. van Krieken. Hij noemde hem een man van bezadigd en wijs oordeel, die ge durende vele jaren de kiesvereniging in tal van bestuursfuncties heeft ge diend. Tevens kondigde hij. het eerstdaags vertrek aan van secretaris B. Bagger man, die in Vlaardingen gaat wonen. Hij betreurde dit uitermate. Er is nóg geen nieuwe secretaris gevonden, maar penningmeester A. H. van Krieken, 'zal tijdelijk deze functie waarnemen. - Het aftredende bestuurslid, A. Jon- gejan, werd herkozen. Namens de kascontrolecommissie bracht de heer S. Kuiper (voorzitter van de raadsfractie Prol Schiedam en lid van de Rijnmondraad) verslag uit. Voor de commissie van 1969 wer den benoemd de heren J. van Beuze- kom en A. Sonneveld. Het bestuur had geen voorstellen voor de Algemene Vergadering. Ver leden jaar heeft men reeds twee voorstellen over Kerk en Staat en Ontwikkelingshulp ingediend. Ook werden geen kandidaten voor het hoofd bestuur, gesteld. K. en K. 2 verspeelde de laatste kans op de belangrijkste tweede plaats door van het laaggeplaatste 21 Up 6 te verliezen; hoewel men met Invallers moest uitkomen, kon dit toch niet als een verontschuldiging gelden: K. en K.'s sterkste speïer c. Ker- kum had al spoedig twee nederlagen te pakken en toen viel er voor de invallers J. 't Hart en C. Verkerk weinig meer goed te maken. Resultaat: een 7—^ nederlaag. Het tweede team was niet opgewassen tegen de sterke kampioen Stad Rotterdam 1: slechts éénmaal werd er gescoord: een 9—1 nederlaag. Slechts K. en K. 3 kwam tot winst bij de Hollandiaan 6; hier werd geen set verlo ren, hetgeen een. 1—0 overwinning tot resultaat had. Ook K. en K. 4 liet het er lelijk bij zitten: L. Berggwerff kon tegen Eurostand wel driemaal winnen, maar D. Rijpsma en J. v. d. Doel konden niet voor de nodige punten zorgen; uitslag 64 voor Eurostad. Bijkantoor „De Rotterdammer", Smalle Havenstraat 21, tel. 38775, ook voor redac tie. Klachten bezorging: H. Verheij, Wag- nerstraat 24b, tel. 343345. dagelijks van 18.30 tot 19.00 uur en zaterdags van 18.00 tot 19.00 uur. Alarmnummer politie en brandweer; 34444. Centrale meld- en regelkamer (voor klachten luchtverontreiniging) tel. 282887. Apotheek: Delta apotheek, Floris de Vijtüelaan 112, tel. 348888. Agentschap „De Rotterdammer1*, Maassluis: Mevrouw N. Klein, Damstraat 12 (ook voor klachten bezorging). Apotheek Maassluis: Rijnmond Apo- j theek, Mozartlaan, tel. 2209. j Arcade: De Verzamelaar, ruilbeurs, 19.30. Chr. Soc. Belangen: t. S. W., cursus ass.-econom., 19. AViJkver. Nieuwiand. kla verjassen, 20. Geref. Jeughuis: Wetenschappelijke Kring, bijeenkomst, 20. Irene: Aqua fauna, bijeenkomst, 20. Arcade: Ned. Bond van Vogelliefhebbers, bijeenkomst, 20. Chr. Soc. Belangen: Chr. Metaalbond, jaarvergadering, 20. Irene: Tropica, bijeenkomst, 20. .en •ingulijks Agentschap „De Rotterdammer", me vrouw J. van Gog, Dr. Zamenhofstr. 139 (ook klachten bezorging). Tel. 152400. Alarmnummer brandweer: 289123. Alarm nummer politie: 264666. Apotheek: Niéuw- land, Dr. Wibautplein 17, tel. 267532. GG GD: 269290. Uitvoerig werd gediscussieerd over het vaststellen van het contributiebe drag, dat aanzienlijk werd verhoogd. Derwijze vari inning werd eveneens besproken.. De heer J. Bot hield de dagsluiting. (Van een medewerker) SCHIEDAM De jeugd van •HBSS heeft in de afgelopen weken deelge nomen aan de spelregelwedstrijden, die de Schiedamse Scheidsrech ters-Vereniging (SSV) elk jaar orga niseert. Op de laatste arvond waren de A-junioren aan de beurt en HBSS had daarvoor afgevaardigd de junio ren Siem v. d. 'Marei Ben Scholten en Ruud Corveleyn. De kennis van de voetbalspelregels was bij de ande- re deelnemers zoveel beter, dat" HBSS uiteindelijk niet hoger kwam dan de zesde plaats. Winnaars werden de junioren van Excelsibr'20 die het tot 226 punten brachten, hetgeen een percentage van 84 betekent' Ursus werd met 212 punten, tweede, Martinit derde'met 197 punten, Schiedam met 185 punten vierde, DRZ metJ177 punten vijfde, HBSS verwierf op de zesde plaats 176 punten, SVV kwam daarna met 170 punten en tenslotte PPSC, dat met 162 punten de rij sloot De prijsuitreiking geschiedt, don derdag 25 april in de kantine van SVV. SCHIEDAM Bij het plotseling oversteken van'de Horvathweg werd vrijdag de zevenjarige Elizabeth Zeeuw uit 'srGraveland gegrepen door een personenauto, bestuurd door de twintigjarige Schiedammer J. A. C.' M. Het kind kreeg een her senschudding en schaafwonden aan gelaat en knieën. He tis opgenomen in het Gémeénte-ziekenhnis. Zaterdagavond- werd de 68-jarige veehandelaar K'. v. d. B., die op een fiets zonder verlichting reed, op de kruising SchiedamsewegNieuwe- damlaan, aangereden door een per sonenauto bestuurd door de negen tienjarige'automonteur A. de G. De fietser die door de auto werd ge schept brak een been en liep wonden aan zijn achterhoofd op. De auto reed 'op een verkeerszuil, die afknapte en werd zwaar be schadigd. 9 .Een grote loslopende Duitse her dershond heeft .vrijdag in de Van Dijckstraat ide driejarige Hans van der Berg in het rechter oor gebeten. Het kind werd ter behandeling naar dé Dr. Noletstichting gebracht en de hond haar het dierenasyl. «Dé 45-jarige ^Rotterdamse monteur A. van V. reed, zondagavond onder invloed -in een auto op de Burge meester Knappertlaan. De politie achtervolgde hem door de Frangois Haverschmidtlaah en de Julianalaan, waar de auto "tot stilstand werd ge bracht;. 'f v ■Bestuurder en auto belandden in het politiebureau. HOEK VAN .HOLLAND V/et- houder G. Z. 'de Vos woont dinsdag avond. 26.-maart 'de vergadering van de wijkraad .vóór Hoek van Holland bij. De agéöda vermeldt het uitbren gen van adviezen over de ontwerp- bestemmingsplannen Hoek van Hol land-Noord-en-het gebied ten zui den" van.de. Nieuwlandsedijk tussen Haakvveg en Hillwoning. Ook,'zal een bespreking over de werk,gelegenheid in Hoek van Hol land worden gehouden. heelt goede toekomst (Van één medewerker) SCHIEDAM'Nauwelijks is de strijd óm hét clubkampioenschap van dè Damclub Schiedam teneinde, of dèzè vereniging organiseert weer een nieuw, tornooi.- Dit keer wordt de inschrijving opengesteld voor het persoonlijk damkampioenschap van Schiedam, waaraan iedere damlief hebber mag deelnemen. "Op vrijdag'22 maart zal dë eerste róndé worden: gespeeld en wel in het clublokaal aan de Nieuwe Maas straat/Oude Maastraat, bij de Bethei- kerk. De ihschrijvingsluit op 17 maart. VLAAKDINGÉN In de Tweede Maasbosstraat" zijn zaterdagavond twee geparkeerde auto's beschadigd toen een andere-auto er tegen op botste. Deze was vat? de 25-jarige B..B, die in deze straat zijn.auto aan het repareren was. De auto begon plotseling te rijden en botste tegen een auto daarvoor, die Wéér tegenieen tweede wagen aanreed. (Van een medewerker) SCHIEDAM Wanneer het gezeg de „Wie de jeugd heeft, heeft de toe komst" geen loze woorden inhoudt, ziet het cr voor de christelijke korf balclub voor wat de toekomst betreft goed uit. ODI telt immers nagenoeg allemaal jeugdige leden cn men zou uit de huidige leden heel moeilijk een veteranenteam kunnen vormen. Dat houdt dus in, dat de wit-zwarten piepjong zijn en met gunstige perspectieven de Jcomende jaren te gemoet kunnen zien. Toch zijn er voor ODI in het verle den echt wel eens problemen ge weest, maar door een wilskrachtig beleid van het bestuur heeft de vere niging het vijftig jaren volgehouden en gaat zij dit feest in de volgende maand op grootse wijze vieren. De oprichtingsvergadering werd 11 april 1918 gehouden in het toen nog bestaande „Maison van der Heyden" aan de Hoogstraat 144. Vijftien jon gelui waagden de stap om een christelijke korfbalcub op te richten. Voorzitter was de heer Johannes Jonker en na zijn ontroerende ope ningswoord zette Frits Bovenberg uiteen welk nut het korfbaispel kan brengen en hoe belangrijk het is dit in christelijk verenigingsverband te doen. „De vergadering was zichtbaar ontroerd" aldus de eerste notulen van ODI. J. Jonker werd voorzittter, J. Bovenberg secretaris, mej. J. Tanis penningmeesteresse en mej. N. Tanis- alg. adjuncte. De contributie werd vastgesteld op .vijftien cent per maand voor de da mes en dertig cent voor de heren. Met 12 dames en 15 heren werd begonnen en na enkele jaren kwam er zelfs een junïorenteam. ODI was de eerste christelijke korfbalcub van Nederland en na twee jaar richtten de Schiedammers met nog enkele an dere clubs de Christelijke Korbal Bond (CKB) op. CKB-voorzitter J. Kuilman schreef niet voor niets bij het 35-jarig jubi leum dat er ook veel bondsbelang in schuilt wanneer hij ODI een goede toekomst toewenst als bewustleven- de christelijke clu-b, die als voor heen bereid is het ideaal der christelijke sportgedachte te volgen. Bij dat 35-jarig bestaan telde de club reeds 74 leden, waarvan de vol gende personen tot ere-lid waren verkozen: wijlen M. Bovenberg (e- re-voorzitter), A. Bovenberg, me- cvrouw R. Bos-Bos, A. M. Vroom, W. M, van Hoogdalem en ,J. Verschuur, allen ere-leden later aangevuld met J. J. Bos en Magda v. d. Brugge. Met drie senioren- en twee juniorenteams nam men toen deel aan de compe titie. Dat er financieel vroeger met heel wat minder geld moest worden rond gekomen blijkt wel uit het kasboek van 1925, dat in een bepaalde maand een saldo van 5,18 laat zien, een inkomsten aan contributie van 2,25 en een terreinhuur over een kwartaal van 25,10. Tegenwoordig lopen de cijfers van het financieel verenigingsbeleid in de duizenden en met HBSS heeft ODI enkele jaren geleden het zo fraaie clubgebouw op Harga ge bouwd, waar men thans nog is ge huisvest. Ket huidige bestuur bestaat uit H. Roozenbeek (voorzitter), A. van 't Hoff (sekretaris), mejuffrouw E. v. Otterloo- (penningmeesteresse), C. Toussaint, P. Bastiaans, H. Berman, H. v. Houtg en „manusje-van-alles" B. Sleeuwenhoek. Trainer is de heer J. van Heemskerk, die geassisteerd wordt door de de ODI-leden H. Ver- hey (junioren) en C. Toussaint (adspi- ranten). ODI neemt aan de competitie deel met drie seniorenteams en verder telt de jubilerende vereniging een junio ren- en drie adspirantenteams. Het gouden jubileum zal met di verse festiviteiten gepaard gaan; die nagenoeg alle volgende maand wor den gehouden. Op 18 november X966 werd reeds een jubileum-commissie in het leven geroepen, die bestaat uit de heren H, Roozenbeek, L. Basti aans, E. Mast en H. Verhey. Deze commissie heeft de volgende feeste lijkheden op het programma ge plaatst: Vrijdag 5 april intieme feestavond „ergens in Nederland" met diner voor de leden; vrijdag 19 april recep tie in Chr. Soc. Belangen, zaterdag 20 april oud-ledendag met wedstrijd te gen DES op Hargaterrein en vrijdag 26 april grote feestavond met o.a. een revue (geschreven door Henk Verhey) in Musis Sacrum. Voor de oud-ledendag heeft zich een speciale commissie van oud-leden ge vormd. duizenden voorjaarsbloemen ongelooflijke kleurenpracht Uit het A.D. van 8 maart: "LENTIADE voer voor fotografen" t/m zondag 17 maart '68 Geopend: van 10-17 uur van 19-22 uur, Zondags van 11-17 uur Toegang 13.- Klnderen 1150 FLUMS Bij Flums in Zwitser land is gisterochtend vroeg een mini- busje op een spoorwegovergang on der een passerende trein gekomen. Vijf mensen werden gedood en vier ernstig gewond. Aw.,-:.--.-— r.a.~22rrr !s*vt*L Haartabac.is een individuele haariotion; Bestemd voor de persoonlijke verzorging van uw haar. Haartabac bevordert de natuurlijke bloed circulatie van de hoofdhuid en bestrijdt haaruitval, roosvorming en hoofdjeuk. Regelmatige massage met Haartabac geeft u het gewenste resultaat; gezond, levendig en glanzend haar. Haartabac werkt verfris send en opwekkend. De individuele geur accentueert het gevoel goed verzorgd te zijn. Haartabac in de doserende flacon vanaf 3,95. (Van een medewerker) SCHIEDAM De stille hoop van ODI, dat het gouden jubileum dit sei zoen gepaard zou kunnen gaan met een kampioenschap, is zaterdag door de 64 nederlaag tegen het leidende Oranje Nassau vervlogen. Vooral in de eerste helft waren de gasten in vorm en speelde ODI teleurstellend. Met vier treffers namen de a.s. kam pioenen een ruime voorsprong, bij de thee. Na rust begon ODI goed en het was Ton Spruyt, die 14 aantekende. Het werd zelfs 24 toen Arie van 't Hoff scoorde, maar daarna kwam het steeds stugger spelende Oranje Nassau weer aan bod en men liep tot 26 uit. ODI gaf de moed niet op en door twee rake afstandsschoten van Wim van Winder, werd het 36 en 46. Verder liet Oranje Nassau het niet komen, waardoor de zege een feit werd en de achterstand van ODI te groot om nog serieus kans te ma ken op de titel. SCHIEDAM Zaterdagavond viert sociëteit „Den Teirquasth" haar tweejarig bestaan met een exclusief en duur programma. Ondanks de ho ge kosten is de toegangsprijs voor leden 1,50 Voor deze prijs speelt The Soul Sound en verlenen ook EUy Nieman en Rikkert Zuiderveld hun medewerking. The Soul Sound trad reeds eerder op 3 februari op. Eliy Niemand won in 1965 het „Cabaret, der Onbekenden" in Eindhoven, waarna zij regelmatig optrad samen met Job Pannekoek en Rikkert Zuiderveld. Rikkert Zuiderveld begon in 1965 onder artistieke leiding van Job Pan nekoek te zingen in het A'damse Jido-café. Zijn langspeelplaat „Ach ter glas" heeft 12 eigen teksten en muziek. ROTTERDAM Vier dagen eer der dan vorig jaar liep maandag als 6000e schip van dit jaar het Liberi aanse m.s. World Fight (73 ton) de Rotterdamse haven binnen. Het schip kwam met olie van Mena al Ahmadi en meerde af in Europoort. Vorig jaar arriveerde als 6000e de Nederlandse Oosterburgh op 15 maart.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1968 | | pagina 1