P Hoogstraatwinkeliers pal achter ambitieus plan Gevarieerd program op geslaa de zangavond lentiade Kleine groep dirigeert het culturele leven Studiekring verdiept in „de kerk in Rusland" Bijna alles klaar voor Kom over de Brug" Burgerlijke stand AAN DE UI M5 m <j> maas VERGADERING AANVAARDT MOTIE boogaard T.V. REPARATIE „F o gelvrienden'J van NRT voor VKC Burgerlijke stand Tweetal inbraken Oud-schipper van reddingboot 50 jaar getrouwd De Kluyver leidt in damstrijd KUNSTKRING CULTURA VINDT: Prof. dr. Patijn voor Oecumenische Raad Boeiende lezing van profHendrix kom over de brug M? KOREN ZIJN AAN UITBREIDING TOE Van de Hoek fof Wiaardingen IWC SdufOuusta Beroemd om hun spreekwoordelijke betrouwbaarheid, grote precisie en tijdloze élégance. Eigen stmce-altlitr heetrnan 2 AANLEG ONDERHOUD en REPARATIE LICHT- en KRACHT INSTALLATIES Balatred informatie-pakket met handige Meurenkiezer gratis! LOOP DER BEVOLKING SNELLER EN BETER BIJ DE SPECIALIST EEN GOED BEELD Oproep SCHIEDAM Vnndnne, en morgen VLAARDINGEN! HERINNERING VERKEERSPROBLEEM Op bromfiets gewond bij gevaarlijk spel Neêrlands grootste (overdekte) bloemententoonstelling Duizenden zijn enthousiast over de fantastische kleurenpracht t/m zondag 17 maart '68 in Rotterdam Ahoy' 9? 55 giro ?S8fi amsterdam i' Balamandi Nederland N.Y., Huizen N.H. DE ROTTERDAMMER Pagina 3 2A WOENSDAG 13 MAART 1963 droomt anders DAMESMODES ichiedamseweg 57-Te!. 343373-Vlaardingen VLAARDINGEN De bevol kingsaanwas over februari bedraagt 62 personen. Het aantal inwoners is daardoor per 1 maart op 75.779 geko men. Er vestigden zich 45 gezinnen en in totaal 253 personen; er vertrok ken 52 gezinnen en In totaal 250 personen. Het aantal geboorten bedroeg 109; het aantal aangiften van overlijden was 50. Er werden 36 huwelijken vol trokken. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Tijdens een druk-bezochte vergadering in „De Amstelbron" hebben 62 aan wezige (van de totaal 135), Hoogstraatwinkeliers de volgen de motie aangenomen: „De winkeliersvereniging Hoogstraat -Koopstraat op 12 maart in vergadering bijeen, verzoekt de dames- en heren-leden van de ge meenteraad in de binnenkort te ver wachten discussie over de structuur en het bestemmingsplan van de bin nenstad Schiedam de door bovenge noemde vereniging aan het college van B. en W. ingediende wensen in welwillende overweging te nemen en de plannen de grootst mogelijke prio riteit te verlenen, zulks in verband met de in het wensenpakket geschetste mogelijkheden om de consument eigentijds te kunnen ont vangen". De vergadering was belegd door een commissie onder voorzitterschap van de heer P. C. Mouthaan, die de Hoogstraat wil moderniseren. De ont werpplannen van het projekU en In genieursbureau M. L. Magrijn te Schiedam werden op deze vergade ring aan de winkeliers voorgelegd, terwijl de heer A. Marinus, verbon den aan dit bureau, de vragen beant woordde. Schledamseweg 41 Reparaties i contant Indien u 's morgens voor 9 uur aan Boogaard uwT.V.- reparatie meld», dan heelt U gegarandeerd dezelfde avond weer TELEFOON TECHN. DIENST (RADIO-T.V) 346000 (Van een medewerker) VLAARDINGEN In het kerkge bouw van de Gereformeerde Ge meenten aan het Westnieuwiand ver zorgde de zangvereniging „Euphonia" gistêren een zangavond waaraan ook "het kinderkoor en het meisjeskoor medewerking verleenden. Onder leiding van de heer D. den Boer zong het grote koor negen lie deren waarvan als laatste het beken de „Boven de sterren". Het meisjeskoor onderscheidde zich m de Cantate 147 van J. S. Bach. Het kinderkoor liet zich daarna goed horen in de liederen„De slaap wandelende vorst" en „Mijn tante en oom uit Laren." Buiten het programma om werd nog een jeugdig koortje m de gele genheid gesteld van zich te laten ho ren. Ds. L. Huisman toonde zich aan het einde van zangavond de tolk van alle aanwezigen toen hij zei met veel ge noegen te hebben geluisterd. Wel was hij van mening, dat het aantal koor leden aan uitbreiding toe is en hij deed een beroep op allen om zich aan VLAARDINGEN In de tafelten- n:s-aehtkampen voor jeugdleden hebben leden van Intiem aardige resultaten be haald De wedstrijden werden gehouden in ylaardlngen, Rotterdam en Berkel en Ro denrijs. Laurens van Dorp en Ad Rietveld plaatsten zich als eersten. Op de tweede plaats eindigden Niek van Schalk. Jochem Huizinga en Ary Kooy. Derde plaatsen behaald door Peter Pieysier, Harry Vrtjhol en SJaak Goudszwaard. Wlm Moerkerken werd vijfde. Ad Brinkman zesde. Bert v d. Lugt ook zesde, terwijl Sri P'aLsler zich als achtste klasseerde. bi) de dames werd Anneke Don tweede en Rla Sas derde. Chr. Soc. Belangen: Alg. Fotoclub, bij eenkomst. 20 Irene: n.h.e g kerkdienst, 20. Passage Theater: Gymn. ver. D.O.K uitvoering, 20. «erer. Jeugdhuis: Geref. Gemeente, bidstond, 20 Irene: K.N.M.T.P. en Kon. Ned. Natuur vrienden Ver,, lezing. 20. Sporthal Margriet: Sehied. Invaliden 2iü?23 r"Dc Ooievaars"' bijeenkomst, en dagelijks Agentschap „De Rotterdam", mevrouw j van Gog, Dr Zamenhofstr. 139 (ook machten bezorging). Tel 152400 Alarmnummer brandweer: 269123. Alarm nummer politie: 281666. Apotheek: Nieuw- ™d'„,Dr- Wjbautplcin 17, tel. 267532. GG Se GD: 269290, jfks Bijkantoor „De Rotterdammer", Smalle Havenstraat 22, tel. 346775. ook voor redac tie Klachtenbezorging: H. Verheij, Wag- perstraat 24b, tel. 343345. dagelijks van 18.30 uur1'"00 UUr eR van 18.00 tot 19.00 ^Alarmnummer politie en branüweerO Centrale meld- en reeelkamer (voor klachten luchtverontreiniging), tel. 282887. Apotheek: Delta apotheek. Florls de vijfdelaan 112. tel. 348888. Agentschap „De Rotterdammer", Maassluis: Mevrouw N. Klelri, Damstraat iz (ook voor klachtenbezorging). „Apotheek Maassluis: Rijnmond ^po- uieek. Mozartlaan 2208. te sluiten bij één van de koren, die met hun zingen, „liefelijke arbeid" verrichten. Het kinderkoor stond onder leiding van de heer J. Groen en het meisjeskoor werd aan het kleine or gel begeleid door Peter d'Admirant De samenzang werd aan het orgel begeleid door de heer G. Paalbe- rends. (Van een medewerker) VLAARDINGEN Voor het Vlaardings Kunstcentrum speelde het Nieuw Rotterdams Toneel gister avond in de Stadsgehoorzaal „De Vo gelvrienden", een stuk dat op 1 maart bij dit gezelschap in première is gegaan. Ondanks dramatische momenten heeft de schrijver Jens Bjomeboe van zijn gegeven geen somber drama gemaakt. Met veel humor en ironie schreef hij over de zwakheden van de mens. De muziek van Hans-Dieter Hosal- la (vooral bekend als componist voor Bertolt Brecht) werd gespeeld door Henk Lagendaal, piano; Lia Knop- pert, fluit en Tonny Triel, slagwerk. Dit trio bevond zich op het podium; echter niet zichtbaar voor het pu bliek, dat bestond uit bijna 300 be zoekers. De regie berustte bij Luc Lutz. 9 MAASLAND De starclub '68 „The Inn Sect" houdt zaterdag een beatavond In het Trefpunt. Aanvang half acht. VLAARDINGEN Geboren: Llvius Ni- colaas, z v, J. M. van der Minne en W, van Nassau, van Hogendorplaan 36 Alexander Hcndrikus Martlnus, zv K J. van der Hoff en J II. P. de Vreede, Nieuwe Kerkstraat 15; Gino Daniël, zv D H. de Zeeuw en H E van Beukelen, Klaprosstr. 11a: Lulse Karoline, dv w. J. Doudeljns en L. K. Rijntaider, Kethelweg 37: Caroline dv M. van der Zwan en A. J. Hartog. Jan Thljs- senstr 23. Rowdy, zv H F. Voogd en P. Oveikleeft, Broek weg 1)8: Johanna, dv J. van Houwelingen en H C Harlaar, Cai- lenburgstr. 113: Anita Jaeoba, dv J. A. W. van 't Hof en J C Blom, Maasslulssedljk 94, Leendert Cornells Jacob, zv J. Maaskant en J van Weijen, Primulastr. 33d: Cora, dv J. c Dingenouts en T. A, Schade, Sam. Esmeljerstr 11. Overleden: Johannes Brobbe! 50, ev All- da Hoogeveen, Primulastr 19c; Elisabeth van der Hoeven. 61, wv Jacob Klinge, Maassluis Kon wilheiminalaan 30 Getrouwd: Matthijs Johannes Smit, 29 en Marianna Pulster, 21. VLAARDINGEN Geboren: Johannes Frederlk, zv L F M Krleger en P A van Sprang. Maassluis. Vineent van Goghlaan 193. Louis Frederlk, zv I. F M Krieger en P A van Sprang, Maassluis, Vincent van Goghlaan 193, Anita, dv J van der Kooij en, C J Boer. Van Schravendljkpleln 84. Bernadette Erna Catharlna, dv H M B Wessels en C van Dijk, Maassluis, Peter van Anrooylaan 96, Claudia Patricia, dv A Schippers en M Smith. Sweelinekstr 60. Jurjen Willem Erik. zv A G J volmer en B Jorna, Datheenstr 233. Overleden: Klaas Chardon, 71, echtg van C A van der Lelij, Prins Bernhardlaan 29, ArlJ Bogaarï, 85, weduwn van M Klein, Maassluis: Dutoltstr 13. VLAARDINGEN -Het eerste twaalftal van de cko Spir.lt behaalde zaterdag op eigen terrein een verdienstelijke overwin ning van 8—1 op Waterschap 1 uit Hoog vliet. Hiermee is de ploeg ln de hoogste regionen terechtgekomen, van de hoek tot vldg Achttien winkeliers hadden bericht van verhindering gezonden, maar die zuilen persoonlijk worden bezocht. Unaniem was de vergadering voor de plannen. Op 13 november 1967 had de com missie reeds contact gezocht met B. en "W". en op 21 maart zal ze op een vergadering ten sladhuize haar plan nen nader kunnen toelichten. Aan het begin var de avond hield de heer ir. B. Wilton, voorzitter van de Kamer van Koophandel, een geestige inleiding. Hij zei van de Hoogstraat te houden, omdat ze hem herinnerde aan de vroegere Rotter damse Hoogstraat, die hij als kind zo goed had gekend en hij vertelde van het excentrieke raadslid Koremans, die in het heel smalle Panne- koekstraatje een mini-café dreef met een nog smaller trottoirtje ervoor, waarvoor hij drankvergunning vroeg. Een ganse raadszitting hebben de Rotterdamse „vroede vaderen" eraan moeten wijden en hij kreeg de ver gunning met. De heer Wilton hoopte, dat het met de Hoogstraatplannen beter zou gaan. Hij vond, dat een oude binnenstad, zoals Schiedam nog bezit, vanwege haar pittoresk karakter op prijs gesteld moet worden. In Rotterdam is die weggebombardeerd, maar Amsterdam heeft haar nog, wat aan deze stad een eigen sfeer geeft. De Hoogstraat is een van de 'Weinige monumenten, waar Schiedam trots op kan zijn, aldus de heer Wilton. Uitvoerig werden de verkeerstech nische problemen van de Hoogstraat besproken, waarbij men parkeergele genheid 's zaterdags op de Lange Ha ven voor de auto's van de Hoogstraatbezoekers urgent achtte. Ook de vele facetten van aanvoer en afvoer van goederen werden kri tisch onder de loep genomen. Bevoor rading tot elf uur 's morgens en af voer na vijf uur *s middags moeten gehandhaafd blijven. Verder meende de heer Mouthaan dat men gebruik moest maken van de parkeerruimte, die in het struc tuurplan is verdisconteerd. Hij zei, dat reeds geruime tijd de omzetten op de Hoogstraat-winkeliers zich in SCHIEDAM Uit een personen auto van de 25-jarige machinist W. C. W. uit Rotterdam werd dinsdag op een bouwwerk bij de Nieuwsluis aan de Westfrankelandsedijk een accu merk Tudor ter waarde van 200 ontvreemd. Een bedrag van 100 werd ont vreemd bij een inbraak in de Don Savioschool aan de Sehaapmansin- geL In de kamer van het schoolhoofd had men uit de ruit eerst de spon ningen genomen en was op deze manier binnengekomen, waarna men alle laden van een bureau hajl door zocht. Uit een geldkistje en enkele spaarpotjes werd in totaal honderd gulden meegenomen. VLAARDINGEN Bij de aanbesteding m het herprofileren van de Burge meester Prulssingel, een gedeelte van de Van aeethovensingel en de Biliitonlaan, met bijkomende werken, hebben tien aan nemers ingeschreven. De laagste is de NV Slikkerveer te Slikkerveer met een totaal bedrag van 263.210. 0 MAASLAND Uitslagen onderlinge schietwedstrijden S.V. Maasland: Korps wedstrijd op basts van 59 punten: C. Klein Htsseilnlc 46. M. C. Verploegh 42. G. Dekker 44, A. Korpel 48, H. J. Korpel 46. J van Zwienen 41. A. Moerman 44. Fr. v.d. Wel 43, S. v.d. Kaaden 39, c. Moerman 35, H v. Woerden 45, J. W, Greenewegen 45, wegt 45, G. Bakker 43, .L Lelchtenberg 47, wegt 45, G. Bakker 43, L. Lelchtenberg 47, P, van Buuren 33, C. J. Poot 39, J. Klei- A, Poot 44 en IJ. Boekestijn 43. Klein Hesseünk 27, M. C. verploegh 25, G, Dekker 28, A. Korpel 30, H. J. Korpel 30, J. van Zwienen 27. A. Moerman 27. Fr. v d. Wel 30, S. v.d. Kaaden 29, G. Moerman 18, H. van woerden 20, J. W. Groenewegen 29, P van Buuren 26, C. J, Poot 27, J. Klel- wegt 27, A. Poot 27 en IJ. Boekestijn 28. a VLAARDINGEN Het tweede tiental van de schaakvereniging hvo behaalde een 8'/i—IVi overwinning op Charlois 4. De volle winst veroverden Smsskes, Kornaat, Van der Vaart, Koopman, Van Embden jr Torn, Van der Kloet en Hoos. Het halve puntje kwam op naam te staan van Korpel die aan het eerste bord speelde. De enige nederlaag was voor secretaris Sparreboom. Voor aanvang van de wedstrijd werd stilte in acht genomen ln verband met overlij den van het HVO-lld W. van Houdt. HOEK VAN HOLLAND In het tafel- tennlstornool voor scholieren zijn de laatste wedstrijden gespeeld onder leiding van de heer A. ouw. Dlni Gagesteln (21-15 en 21-13) en Joke van de Berg wisten tot do finale door te dringen. Van de Jongens plaatsten Henk Boon en Jan Zwart zleh ln de eindstrijd. Henk Boon werd winnaar met 21-18 en 21-K. In de verliezersronde won Erik Klok een medaille. De andere finalisten kregen een beker en een takje. ROTTERDAM wettiéuder J. Worst zal ileivijkmarkten ln Ussehnonde en Schie- brock op respectievelijk donderdag 14 en vrijdag 15 maart openen. Donderdagmor gen om half tien hijst de wethouder op de IJsselmondse markt (het parkeerterrein tussen Keyerdijk en Kerstendijk! een vlag ten teken dat de verkoop kan beginnen. En een dag later opent hij op dezelfde wijze de Schlebroekse weekmarkt op het Rhododendronpleln. Aan de opening Is ook nog een wedstrijd verbonden. Een drie-koppige ju ry. bestaande uit mevrouw H. Worst-Vis ser. mevrouw E. M. Rljkee-Kleyne en de heer J. wülemsen, zal de bestverzorgde kramen uitkiezen, die dan voor een prijs van de Stichting Onpersoonlijke Reclame Ambulante Handel in aanmerking komen. LIJNBAAN 92 OOSTZEED1JK155-157 ROTTERDAM dalende lijn bevinden. Daarom is het een eerste vereiste, de huidige plan nen op korte termijn te verwezenlij ken en niet te wachten op een struc tuurplan, dat misschien nog wel twintig jaar kan duren. Hij onderkende bij deze plannen drie fasen, die van bestrating 300.000), verlichting 75.000) en versiering 275,000). „Het mag dan met topografisch zijn, maar ver- kooppsychologisch blijft de Hoogstraat het hart van Schiedam, vooral tijdens het weekeinde". HOEK VAN HOLLAND Het vooral bij oudere Hoekenaren beken de echtpaar J. Slis en J. Slis-Ooster- brugge, viert morgen het feit, dat het vijftig jaar getrouwd is. De heer Slis •was schipper van de Hoekse redding boot Ruim 38 jaar was hij in dienst van de Koninklijke Zuidhollandse Maatschappij tot redding van schip breukelingen. Hij heeft daarvan ruim 25 jaar in Hoek van Holland doorge bracht. Hij werd in 1923 benoemd als schipper van de reddingboot Presi dent van Heei, die m 1921 verging en waarvan slechts een opvarende gered werd. Nadat het schip was hersteld kreeg de heer Slis de taak om het weer in de vaart te brengen. In 1930 werd hij benoemd tot schipper van de voor die tijd zeer moderne Presi dent Jan Leis. De heer Slis is onge veer 150 keer uitgevaren. Na zijn overplaatsing naar Breskens, waar hij dertien jaar werkte, besloot hij bij zijn pensione ring weer naar Hoek van Holland terug te keren. De heer en mevrouw Slis, respec tievelijk 70 en 71 jaar, zullen het feest in familiekring vieren. SCHIEDAM De vijftienjarige J. van der S. en de veertienjarige K. A. v. d. S. reden dinsdagmiddag op hun fietsen op de kruising Nieuw Damlaan —Mgr. Nolenslaan met een touw tus sen hen in. De negentienjarige bakker HH.A.G. die op een bromfiets reed wil de de jongens ontwijken, maar viel. Hij brak zijn neusbeen en liep een wond boven net linker oog op. Hij is in het Gemeenteziekenhuis behandeld. s 7 Binnensingel 165 tel. (34)2486 Vlaardlngen (op Heliport bij het Hofplein) Geopend: van 10-17 uur van 19-22 uur, Zondags van 11-17 uur. Toegang 13.- Kindereri 11-50 HOEK VAN HOLLAND Mevrouw L. C. Bot-Don uit Schiedam spreekt woensdag 29 maart In Irene over „Gezag en democratie" voor de NCVB. Aanvang acht uur. HOEK VAN HOLLAND De liarmo- nieverenlglng „Rotterdam aan Zee" houdt dinsdag 26 maart ten bate van het Instru menten- en uniformenfonds een klaver- Jasavond in De Harmonie. Inschrijfgeld 1,50. Aanmelden bij de heer L. van Ooi- Jen, Mahustraat 135, tel. 2804. VLAARDINGEN Met nog twee partijen te spelen heeft De Kluyver alleen de leiding in de strijd om het persoonlijk damkampioenschap van Vlaardingen 1968. Via een fraaie combinatie won hij van Verburg, ter wijl hekkesluiter Van Veelen tegen Vermeulen remise speelde. De stand luidt thans: 1. J. H. de Kluyver 8 punten uit 5 partijen; 2. J. Vermeulen met 7 uit 5; 3, 4 en 5 C. Bjel, D. v. d. Kerkhoff en J. J. v. Leeuwen met elk 4 uit 4; 6. W. E. Verburg 3 uit 5; 7. W. H. Niestadt 2 uit 3 en 8. C. W. v. Veelen 2 uit 4. In de eerste klasse verspeelde Van Woerden zijn eerste punt dank zij een remise tegen Smits. Mast won van Korver en liep zodoende een puntje in. Hier luidt de stand: 1. R. C, v. Woerden 7 uit 4; 2. D. Mast 6 uit 4;-3. L. Smits 5 uit 4; 4. L. Boude- wïjns 3 uit 3; 5. J. Lucassen sr. 3 uit 4; S. M. Korver 0 uit 4. In de tweede klasse waren de uitslagen: L. Tom—J. Lucassen jr. 20; J. KlingeG. Vos 02; A Mo lenaar-L. Mechielsen 11. Stand: 1. L. Torn 7 uit 4; 2. L. Mechielsen 6 uit 4; 3. G. Vos 6 uit 5; 4. A. Molenaar 5 uit 5; 5. C. v. d. Mark 3 uit 3; 6. J. Lucassen jr. 1 uit 3 en 7. J. Klinge 0 uit 3. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM „Cuhnra vindt, dat het culturele leven In Schiedam te zeer gedirigeerd wordt door een kleine groep mensen die over het ge heel genomen niet een afspiegeling vormt van de gemeenschap. Een eu vel dat echter niet alleen in Schie dam voorkomt. Wij kunnen ons voorstellen, dat de opgroeiende mens van rond de twin tig geheel andere wensen en een. heel afwijkende visie heeft dan de gearri veerde, die zijn toekomst al veilig stelde. Toch bepalen de gearriveer- den het klimaat, waarin de jongeren straks moeten leven. Ook deze jonge re mensen zien wij graag vertegen woordigd in de te vormen of de te hervormen Schiedamse instellingen." Aldus de heer .J J. F. Morel in het maandblad van de Algemene Schie damse Kunstkring Cultura. De heer Morel vraagt zich af, wat er zal moeten gebeuren als de kwestie Passage Theater eenmaal is afgesloten. Zal dan de volgende stap zijn: Het huren van de Vlaardingse Schouwburg? Maar dan met alle Schiedamse inbreng erachter. Cultura zou dit natuurlijk alleen kunnen zien als een overgangsfase naar een nieu we zaalruimte in Schiedam. Aan of in het nieuw te bouwen stadhuis? De hetr Morel noemt dit een modern huwelijk van overheid en cultuur dat kans van slagen heeft. Beide hebben dezelfde gerichtheid: de zorg voor de gemeenschap. Waarschijnlijk is dit ook financieel aantrekkelijker. Wanneer dit nog te duur mocht blijken, dan is in ieder geval een piccolo-theater te verwezenlijken. Met een vierhonderd zitplaatsen is dit uitermate voordelig in de bouw kosten. Zo'n klein theater kan tal van mogelijkheden en een aparte sfeer hebben, indien men tenminste niet (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Voor de Oecume nische Raad van Kerken te Schiedam spreekt op donderdag 28 maart prof. dr. C. L. Patijn uit Den Haag over sectie IV („Op weg naar gerechtig heid en vrede tussen de volken") van de Wereldconferentie van kerken te Uppsala. Daarbij komt waarschijnlijk ook ter sprake het resultaat van de in 1966 gehouden wereldconferentie te Genève. Daar werden de betrek kingen tussen de kerkmogendheden en het streven naar vrede bestu deerd. Er zal veel tijd zijn voor vra- gensteliing en discussie. De titel van het onderwerp en de plaats van de bijeenkomst worden nader medege deeld. (Van een medewerker) VLAARDINGEN Voor het eerst in haar 25-jarig bestaan werd bij de Studiekring Vlaardingen een onder werp behandeld waarin „de kerk" ter sprake kwam. Gisteravond sprak prof. dr. P. Hendrix uit Dordrecht in gebouw Triangel over: „De Kerk in Sowjet-Rusland" en mede omdat hij diverse bezoeken bracht achter het IJ zeren gordijn kon hij uit ervaring spreken. De kerk heeft het in Rusland lang niet gemakkelijk, maar wel is sprake van een legaal bestaan. Kerkbladen mogen er niet verschijnen en de ge lovigen houden contact met elkaar via de preek. Als een kerkdienst is beëindigd, wordt gezamenlijk (met de getrouw de priester) de lunch gebruikt. Daar na kunnen de kerkgangers met de priester van gedachten wisselen, wanneer deze zich opstelt bij de uit gang van de kerk. Huisbezoek is niet toegestaan, zo dat er m feite niets anders opzit dan na een kerkdienst het een en ander te zeggen. Dr. Hendrix merkte ook op, dat Rusland een land is van scherpe te genstellingen. Men kan namelijk van de zijde van de staat tegenwerking verwachten op kerkelijk gebied, ter wijl het ook wel voorkomt dat veel wordt uitgegeven om een oud kerk gebouw geheel te restaureren, zij het dat het dan wordt ingericht als museum. In Moskou bevinden de kerkgebou wen zich in de buitenwijken; slechts één kerk staat in het centrum. Maar deze kerk, „De redding der verlore nen" heeft geen zitplaatsen. De bij eenkomsten, die lang duren worden staande beleefd. SCHIEDAM GeSoTen: Jan P zv J P Plooij en W van Nieuweburg: Arnoud A J zv A Wvan der Heijden en M G Groen- hard; AAnemieke dv J M van der Leije en G WeiJ: Ingrid dv J Broeren en M van Luijn: Raymond zv W CVleghert en E J Looten. Overleden: A van Appelen 18 wed G W Vermeer: J C Schuurman 76 wee H J Nooteboom; C Dries 70 echtg c F M Hengst; A Jde Groot 56. SCHIEDAM Het plaatselijk aetiecommité „Kom over de Brug" legt de laatste hand aan de voorbe reidingen voor de krachtsinspanning van volgende week. Alle medeweiS kers zijn nu (door middel van een circulaire) uitvoerig ingelicht over wat de komende dagen van hen wordt verwacht. Maandagavond 18 maart wor den zij tassen half zeven en zeven uur op de contactpasten van hun wijk verwacht, waar dan foldersets met offerzakjes-en een papieren zak voor het opbergen van de offerzakjes zullen worden uitgereikt. De folder sets moeten dezelfde avond bij de verspreiding persoonlijk worden af gegeven, Zij jjjogen dus niet in de brievenbussen worden gestopt. De medewerkers moeten de men sen wijzen op de radio- en televisie- uitzendingen van vrijdagavond (van af 10 uur). De medewerkers voor Kethel-Groendord behoeven zich maandagavond met op hun contact- post te melden. Zij krijgen de folder sets en de offerzakjes thuisbezorgd. Op vrijdagavond 22 maart moeten de offerzakjes zo spoedig mogelijk worden opgehaald en naar de con- tactposten worden gebracht. Met be hulp van telmachines zullen daar de VLAARDINGEN In de Stadsgehoor zaal wordt donderdag 21 maart een bulten- gewone algemene openbare ledenvergade ring gehouden van de Vlaardingse IJsclub, Daar worden nadere bijzonderheden be kendgemaakt over de dringend noodzake lijke accommodatie voor de landljsbaan en de aanleg van een dubbele kunstijsbaan. De kernploegtrainers W. de Graaf en P. Zwanenburg worden gehuldigd. Ook zal de film van de Nederlandse Sportfederatie: „Usshow der kampioenen" met Sjoukje Dijkstra en andere toprijders(sters) wor den vertoond Aanvang acht uur. giften worden geteld en vervolgens zo spoedig mogelijk naar de cen- traalpost in Amsterdam werden doorgebeld. Het is de bedoeling dat de mede werkers zo vroeg klaar zijn dat zij tijdig voor de radio- en televisieuit zendingen thuis kunnen zijn. Balatred is de beste vinyl-op-vilt vloer bedekking, die u kopen kunt. De ideale kombinatie van warmte-isolerend, veerkrachtig vilt met kleurecht, slijt vast vinyl. Ligt voorjaren. Als u er alles van wilt weten, vraag dan het Balatred informatie-pakket. U krijgt dan ook die praktische kleurenkiezer. Om thuis uit meer dan 76 mogelijk heden te kiezen welke kleur en kwaliteit 't worden zal. Briefkaartje s.v.p. naar uitgaat van het vertrouwde zaaltje met de stoeltjes in een rijtje en voor in een toneel." yr/bafeS-S- TVTAASMONDIG" wi.YA nioimr TVTarl in heet een nieuw blad in Rotterdam. Het is aardig uitgevoerd wil het tïjd- tijdschrift zijn van de Raad voor het Maatschappelijk Weizijn en dus vertellen wat zo'n instantie allemaal doet. Op de kleurige omslag staat een meerpaal een dukdalf, zo u wilt die van enkele gaten is voor zien. Ik laat de voorpagina hierbij even zien. Grappenmakers hebben meteen bij de verschijning al gezegd dat die gaten niet zo'n best teken zijn. Alsof het houten gebouw van de Raad voor het Maatschappelijk Wel zijn nu ai vermolmd is, of woorden van soortgelijke strekking, zeiden ze. Waarop het kersverse bestuur onder leiding van wethouder De Vos maar eens wat glimlachte. Eerlijk is eerlijk, „Maasmondig" is beter dan zijn Voorganger „Sociale Contacten", orgaan van de. Sociale Raad, die vroeger bestond als voor loper van de Raad voor het Maatschappelijk Welzijn. Het oude blad was wat stijfjes, het nieuwe ziet er attractiever uit. De aangele genheden waarom het gaat worden wat meer „verkocht". QIlt "V "V -.1" Daarom en daar wilde Jk op terecht komen is het leuk eens iets in zo'n blad te lezen dat in feite niets te maken heeft met die Raad voor het Maatschappelijk Welzijn. Een buitenlandse ervaring van een Rotterdammer, in dit geval de heer L. W. Schmidt, hoofd van het voor lichtingsbureau „Het Open Boek" en lid van de Maasmondige redaktie. Dit schrijft de heer Schmidt en ik laat hem verder aan het woord van daag: „Ik wil een telegram naar Rotter dam verzenden." Ik zat ver van huis, ergens in Oostenrijk, met een spoedeisend geval, waarvoor een schriftelijk antwoord nodig was. "Vandaar dat telegram. Het postkan toor in dat lieve dorp was niet gro ter dan een flinke kamer en had twee loketten. En tot de jongedame achter een van die loketten zei ik dus: „Ik wil een telegram naar Rot terdam verzenden". Ze tikte met een potlood op haar lessenaar, glimlach te en vroeg: „Is daar een telegraaf kantoor?" Ik verborg mijn verbazing over haar geografische kennis zo goed mogelijk, begrijpend dat ik met eni ge tact te werk diende te gaan. „Na tuurlijk is daar een telegraafkan toor. Rotterdam is de grootste haven van de wereld". Ze keek me wazig aan. „Weet u dat wel zeker?" „Ja, ik weet hef zeker". IJ ET maakte niet veel indruk op haar. Rotterdam, dat stond wel vast, zei haar hoegenaamd niets. Er ger, ze had er nog nooit van ge hoord, Terwijl ze met een routine beweging een dik boek uit een kastje trok, zwierven mijn blikken gejaagd door het vertrek, hopend een proefpersoon te vinden die mijn verklaring zou bevestigen. Maar er was niemand. Er hingen een paar affiches van Wenen, Rome en Bay- reuth en een telegram naar een van die steden zou dan ook zeker geen moeilijkheden opleveren. Maar wat had ik daaraan? Ik loerde weer door het loket. Het meisje bladerde nog steeds in het dikke boek, nu naar het mij voorkwam, bij de R. Haar potlood liep langs de kolommen met plaatsnamen. Toen zag ik haar gezicht, verhel deren. Ze knikte voldaan. „U heeft gelijk. Rotterdam heeft inderdaad een telegraafkantoor". „Dat heb ik toch g>2zegd." „De mensen zeggen wel eens meer wat."' „Maar het is een grote havenstad." Ze zuchtte. Ik kreeg opeens het gevoel dat ik haar irriteerde. En ik dacht aan mijn stadgenoten, die met de borst vooruitlopen omdat Rotterdam de grootste haven van de wereld is en aan de heer Posthuma, die van een tweede Maasvlakte droomt, en ik dacht; In Oostenrijk kunnen ze wat hun lokale trots betreft een mooie dreun op hun hoofd krijgen. Toege geven, het was een petieterig dorp en ik zou me kunnen voorstellen dat ik uit Rotterdam een telegram naar dat dorp moest versturen en dat de juffrouw aan de Coolsingel aan ma zou vragen: „Is daar een telegraaf kantoor?" Zo is alles betrekkelijk, vrienden. Maar het zat me wei even hoog.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1968 | | pagina 1