op overheidszetel wethouder Vakbeweging hoort niet ABVA ontstemt brandweerleiding Waarom wens overleg en Franstalige kolonie in Nederlands gebied ffloulij Bezuiniging ten koste van waterschapsbeheer meubelen orm A, in Rotterdam bi) bi ttAT Straat Amsterdam Verolme te water bij 3c31ottcn»nntmer Zorgen over groot aantal buitenlanders op de vloot Werkloosheid ex-stuurman bracht cel m lentxade Ri-hi I Diefdie geen dief is.. 10^ ilElai: n Onbehagen over rijksbeleid Nog steeds geen Pierre Bayleprijs voor B. Stroman Eerste van zes serieschepen Deltabijdragen De kleurenpracht lyt van i** in Verolme wil samenwerken projekt m a in moe twerf Vliegtuig voor zoveel kan alleen de ri-ha u bieden. DE ROTTERDAMMER 2A DONDERDAG 14 MAART 1968 Cr. M- v. Haegendoorn: Een goed kostuum wordt door Moulijns attente coupeurs het voor aller beste kostuum. 89.00-325.00 OBJECTIEF ONTACTISCH VERANTWOORDELIJK Stoffelijk overschot verdronken vrouw VIER VATEN MET TINSLAKKEN WEG snel bespeelbaar! het klinkt geweldig! betaalbaar! ORGELS - PIANO'S ELEKTRONISCHE ORGELS t/m zondag 17 maart'68 Ahoy' Rotterdam mijn huis is geen mu seum en geen toonka- mer. Mijn huis is mijn huis - met meubelen van Pagina 3 NVVn ROTTERDAM Een door de afdeling Rotterdam van de bij het NVV aangesloten Algemene Bond van Ambtenaren uitgege ven verklaring heeft verwonde ring en ongenoegen gewekt bij ir. R. Dijkshoorn, directeur van de reinigings-, ontsmettings-, transport- en brandweerdienst der gemeente Rotterdam en bij de heer J. Worst, wethouder van openbare werken en economi sche aangelegenher en, in welke portefeuille ook de brandweer is ondergebracht. soonlijk. In een volgend nummer van Be ABVA beschuldigt in deze verkla- i „De Vakbeweging" kwam het NVV op ring de brandweerleiding rondweg van I deze zaak terug, openlijk gedane denigrerende uitlatin- wat beter zou hebben geklopt als er niet van vrijwilligers, maar uitsluitend van beroepsbrandweerlieden sprake zou zijn geweest. Er kw„men scherpe reacties, zowel van de leiding van de brandweer als ran het Rotterdamse gemeentebestuur, zells van burgemeester Thomassen per- (Van een onzer verslaggeefsters) ROTTERDAM De aanwezigheid van de Franstalige afdeling aan de Leuvense universiteit wordt door dr. ,j" var, Haegendoorn, archivaris bij hA Rijksarchief te Brussel, niets an ders gezien dan ais een „Franstalige Brusselse kolonie in een Neder landstalig gebied." Deze vorm van kolonisatie wekt volgens hem sterk remmend op de sociaie promotie van de Vlamingen daar, die zich daardoor in een minderwaardigheidspositie ge bracht voelen. Het deze opmerking belichtte dr. van Haegendoorn slechts een enkel facet van het conflict te Leuven, in lezing die er vooral op gericht was een inzicht te geven in de histo rie en ontwikkeling van de Vlaamse taalstrijd die, na evenzeer een so ciaal-economische beweging te z.ijn «worden uiteindelijk in Leuven is toegespitst. Deze lezing was goor- "ÏÏSïSÜL JÏKS^£rSï5~ .DENIGREREND "aiüseerd door de Rotterdamse afde ling van het Algemeen Nederlands Verbond, in samenwerking met het Instituut voor Kultureie Vorming en ontwikkeling, de Stichting Europoort, het Democratisch Centrum Neder land en de St, Adelbertvereniging. Duidelijk werd gesteld dat het pro bleem Leuven ook zonder de taalstrijd bestaat. Het aantal studen ten (22.000) neemt nog steeds toe in Leuven, terwijl 15.000 als maximum geldt. De bisschoppen stelden een ho rizontale spreiding voor, de professo ren een vertikale; afhaking van fa culteiten. Brussel echter streefde naar een vorm van „inlijving" van i Leuven. In '66 werd een aecoord «-esloten dat overheveling van Leu ven-Frans naar Wallonië gewenst was. Een bisschoppelijk mandement dat daar tegenin ging had een révolte to: gevolg. De aankondiging van Leuven Frans om in Leuven haar aanwezig- j held niet prijs te geven, kreeg een j tweede revolte van de Vlamingen, j ,Dit had tot het gevolg dat de rege- ring viel en vervroegde verkiezingen J moesten worden gehouden. De poli tieke partijen moesten hun standpunt wel duidelijk bepalen: 60 procent van de kiezers is Vlaams. De Vlaamse bisschoppen hebben zich n'et-solidair vertelaard met de kardinaal, zijn dus pro-Vlaams in de Leuvense kwestie". „Dit nu zijn de resultaten van een hechte eensge zindheid m geheel Vlaanderen." Dr. Van Haegendoorn sprak de hoop uit dat deze eendracht roet zal verslap pen. weer en volgens deze verklaring: stel len de bij de ABVA aangesloten be- roepsbrandwcerlieden zieb achter de wens van het NW een aantal onpartij dige deskundigen eens grondig te aten onderzoeken of de Rotterdamse brand- weeriaken wel kloppen. Men kent do voorgeschiedenis' in „De Vakbeweging", het blad van het NVV, verscheen de in een kadervergadering te Rotterdam uitgesproken mening, dat een vrijwillige brandweer voor een gro- I te stad als Rotterdam een hoogst onge- wenste zaak zou zijn, Ais bewijs voor deze stelling werd i cezegd. dat bij de grote branden bij 1 Pakhoed en Shell de zaak in vele op- I zichten niet klopte en dat de zaak heel voor excellente mode Thans «erft de afdeling Rotterdam van de ABVA de volgende verklaring uit: De bij de ABVA georganiseerde be- roepsbrandweerliederi 95 procent van i deze beroepsbrandweerlieden hebben I in onlangs gehouden ledenvergaderin- j gen tot uitine gebracht dat z.ii de wens. door het NVV in „De Vakbeweging" geuit, onderschrijven, te weten een ob- j jectief en deskundig ondeizoek naar i de meest wenselijke organisatie-vorm van dr brandweer, i Slechts één doei mag daarbij voor oaen staan, namelijk het garanderen j van een oothnale brandveiligheid in Rotterdam en omgeving Deze ABVA-leden verbazen zieb er in hoge mate over, dal de leiding van de brandweer zich, zonder enige vorm van overleg, over de brandweerorgani satie tot het College van B. en IV. heeft gewenst. Ernstig teleurgesteld en l gekrenkt is men doe? het feit, dat de leiding van de Rotterdamse brandweer niet heeft geschroomd rich in nu en dan denigrerende bewoording over de be roepsbrandweer ook openlijk uit te laten. mode internationale langenhorst 253 - r'dam-zuldwük Indien de gewraakte NW-publicatie door de leiding van de brandweer on- i juist wordt geacht, dan is naar het oordeel van de bedoelde beroepsbrand- weerlieden evenzeer onjuist, zo onge nuanceerd te reageren als nu het geval bleek te zijn. Slechts een zakelijke en objective I bemcierin," van het nu aan de orde ge stelde prob'eem kan de tot uiting ge- i brachte twijfel in de organisatie van de I Rotterdamse brandweer wegnemen. Met meer dan gewone belangstelling wordt een zodanige reactie van de lei ding van de brandweer of van het Col lege van B. en W. tegemoet gezien. Wethouder Worst: .Jtlet grote ver wondering en stijgende verbazing beb ik kennis genomen van de mededeling. die de afdeling Rotterdam van de ABVA heeft menen te moeten uitgeven. Ik ben ten zeerste verwonderd dat de vakbeweging niet heeft gebruik ge maakt van de haar naar mijn mening openstaande gelegenheid, deze aangele genheid aan de orde te brengen In het overleg met het gemeentebestuur van Rotterdam. Als de ABVA van mening is, dat de optimale brandveiligheid in Rotterdam en omgeving in het geding is, kan deze bond zich wenden tot B. en W. Daar voor is het overleg. Blaar dat is niet ge beurd. Los van dat alles meen ik, dat het voor de ABVA thans het meest onge schikte moment is om met deze affaire aan te komen, juist nu de Rotterdamse brandweer heeft bewezen uitstekend te functioneren. Dat is wel bijzonder on tactisch van NW en ABVA. Natnurljjk kunnen we proberen de zaak te perfectioneren. Nu, dat doen wij dan ook altijd." Ir. Dijkshoorn: „Ik ben mü niet be wust, dat ik mij oit denigrerend zou hebben uilgelaten over de beroeDS- brandweer. Of ik de leiding heb over een beroepsbrandweer, een vrijwillige brandweer of een brandweer die voor een deel uit beroepsmensen en voor een ander deel uit vrijwilligers bestaat, mag voor mij als gemeente-ambtenaar uiter aard geen verschil maken. Het NVV kan zich niet met de orga nisatie van de brandweer bemoeien die is immers voorbehouden aan het gemeentebestuur maar niet de ar beidsverhoudingen voor het beroeps- personeel. Die zijn hier niet aan de orde. Over de organisatie ven de brand weer is de brondw-crleid'ng sleehts verantwoording schuldig aan het ge- m «""itches tuur. Van enige inspraak van de vakbewe ging in de manier waarop de brand weerleiding ten opzichte van haar su perieuren verantwoording aflegt, kan nooit sprake zijn. De vakbeweging hoort niet thuis op de zetels van B. en W. en van de gemeenteraad I DE STAM FOKKELMAN Woninginrichting C.V., Nwe Binnenweg 283-294, tel. 250066 (Klassieke meubelen: Nwe Binnenweg 36) DE STAM N.V. Interieurverzorging, Mariniersweg 39-47, tel. 120408 (Klassieke meubelen: Meent 7) C? C7 NIJMEGEN De 170 blind? en slechtziende jongens van het Sint Henricusinstituut in Nijmegen heb ben vanmorgen hun vliegtuig gekre gen. Met een speciaal transport is het toestel woensdagmiddag en de afgelopen nacht van het vliegveld Eelde in Groningen over de weg ver- EoTTERDAM Op advies van de i voerd naar Nijmegen jury, bestaande uit de heren prof. W. j Ph. Pos, H. J. Bliehaë! en J. Kassies, heeft het bestuur van de Rotter damse Kunststichting besloten, de Pierre Bayleprijs (dit jaar voor to- i ncelkritiek) toe te kennen aan de j heer B. Stroman in Amsterdam. i ROTTERDAM Het is onbegrij pelijk en onverantwoord, dat de al gemene maatregel van bestuur ter uitvoering van verschillende bepa lingen van de wet uitkering wegen welke wet reeds meer dan een jaar in werking is nog steeds niet is verschenen, aldus de Zuldholland- se Watersehapsbond in zijn jaarver slag over 1967. Daardoor staat nog steeds niet vast aan welke eisen wegen dienen te voldoen en daardoor staat even min vast, welke wegen in aanmer king komen voor bijdragen terzake van het onderhond. Ook wordt in het jaarverslag on behagen uitgesproken over het feit dat de totstandkoming van de bii- dragenwet Deltawerken nog steeds niet verder komt. De memorie van antwoord is nog niet verschenen zo dat de dijkbeherende waterschappen die zeer grote uitgaven moeten doen ter verbetering van de waterkerin gen overeenkomstig het in de Delta wet bepaalde, nog altijd genoegen moeten nemen met een voorschot op de te verwachten rijksbijdragen in de kosten van die werken. Dat voorschot is 75 procent en het wordt berekend op een manier die niet aan dc gerechtvaardigde wensen van deze waterschappen voldoet, zo staat in het jaarverslag. De onbillijkheid van deze gang van zaken is. aldus het jaarverslag, des te opvallender nu uit het voorlopig verslag van de Tweede Kamer duide lijk blijkt dat naar het oordeel van de kamer de bijdrage belangrijk ho ger dient te worden gesteld dan het thans toegepaste percentage. De Zuidhollandse Watersehaps bond constateert, dat de regering ten koste van de dijkbeheerders bezui nigt. hetgeen moei lijn is te begrijpen nu de ambtelijke werkgroep water- schapsfinanciën tot de slotsom kwam, dat vele waterschappen in ernstige financiële moeilijkheden verkeren. En de minister van water staat heeft verklaard, dat daaraan iets behoort te worden gedaan* Uit de verschillende berichten van 50 jaar geleden uitbreiding der distributie en bezui niging, In de Tweed? Kamer heeft do Minister tan Landbouw meegedeeld, dat uitbreiding der distributie waarschijnlijk is, o,a. niet boter. De Minister deelde let en- mede, ii.it de toestand in de naaste toekom-t nog ongunstiger zat worden, waarom Ije/ui- niriging door Regeering en tolk een eer ste vereisclite is. De Minister uil de be zuiniging tan de zijde der Regrering zoeken in een indeeling tan "t land in groepen en classificatie van prijzen. krijgt de Zutdhollandse Watersehaps bond voorts de indruk, dat de bag- gerwerkzaamheden aan de geul bui ten de Nieuwe Waterweg reeds in uitvoering zijn, maar dat de werk zaamheden tot vastleggen van de rivierbodem en het ondieper ma ken van de Nieuwe Maas boven de Maasbruggen, noodzakelijk om de verziiting tegen te gaan, nog niet zijn aangevangen. Het bestuur van de watersehaps bond hoopt dat de nodige voortva rendheid zai worden betracht met het tot standbrengen van een water schapsconcentratie in Zuid-Holland. Daarover heeft het waterschaps- bondsbestuur via GS een nota van provinciale waterstaat ontvangen. Aan te nemen is dat de uitwerking van deze denkbeelden tijd zal kos ten. ROTTERDAM De rijkspolitie m Ridderkerk deelde woensdag mee dat het stoffelijk overschot an de maan dag 11 maart bij de ankerplaats Steen- j moeten verwerven, met als doel zich plaat m de Nieuwe Blaas verdronken van vakbekwame Nederlandse zeeva- schippersvrouw A. Roeiofs-Schimdt renden te voorzien, aan de oever van de Lek bu Nieuw- Op 1 januari 1967 bedroeg het aan- poort (gemeente Streefkerk) is ge- tal arbeidsplaatsen op Nederlandse vonden en weid herkend. Mevrouw koopvaardijschepen ruim 14.000. On- Roelofs woonde op het sleepschip Cie- i geveer 55 procent hiervan wordt door mens Maria. 1 buitenlanders ingenomen. Ben Stroman (1902 in Rotterdam geboren) werkte aanvankelijk als journalist in zijn geboortestad. Van 1934 tot 1938 was hij redacteur van „De Vrije Bladen". Na de oorlog ver bond hij zich als kunstcriticus aan het Algemeen Handelsblad. Hij publiceerde tal van romans en essayistische werken, o.a. „Stad", „Obbe Philipsz", „Het huis Carbenti us" en „Kleine diefjes worden groot" (waarvoor hij in 1950 de Rotterdamse Nutsprijs ontving. Voorts schreef de heer Stroman een overzicht van de Nederlandse roman in de periode 1940 - 1950 en veriaalde hij in 1959 het bekende theateroverzicht van Melchinger: „Van Shaw tot Brecht' De uitreiking van de prijs op 5 april volgt na de uitvoering van een Brederode-programma in het Piccolo Theater. ROTTERDAM De overkoepe lende organisatie van kapiteins en koopvaaxdijofficieren maakt zich on gerust over de toename van buiten landse scheepsbemanningen in de Nederlandse koopvaardij. Het betreft hier vooral goedkope arbeidskrachten uit de volksrepubliek China, Volgens de vereniging heeft de toe neming van buitenlanders op de schepen de animo voor het zee- mansberoep in ons land negatief beïnvloed. Bovendien achten de offi cieren de veiligheid aan boord der schepen in gevaar De laatste tijd hebben zich meer dan eens-inciden ten voorgedaan op schepen, die met i smoesje een radio van 720 lichter Chinezen zijn bemand. f maakte. De vereniging vindt dat de rederij- Het Sint Henricusinstituut heeft dit als stuk speelgoed bedoelde vlieg tuig te danken aar, orins Bernharcl. In september vorig jaar schreef fra ter Marcel de Groot de Prins een brief met het verzoek, of hij een af gedankt vliegtuig kon krijgen voor zijn jongens. Na twee weken was er een toezeg ging, dat er voor gezorgd zou wor den. Op 27 maart zal het vliegtuig officieel worden overgedragen. De Luchtmachtkapel zal de plechtigheid extra-feestelijk opluisteren. ROTTERDAM Tussen 4 en 8 maart zijn van een terrein aan de Prinses Be- atrixhaven vier vaten met metaalslak ken (een tinlegering in dit geval) ter waarde van ongeveer 38 000 gestolen. Het expeditiebureau Kiewit, die de benadeelde partij is, heeft een beionmg in uitzicht gesteld voor aanwijzingen, die leiden tot opsporing van het gesto len metaal. (Van een onzer verslaggevers) ALBLASSERDAM Op de werf van Verolme is dinsdagmiddag aJs - eerste van een serie van zes vrachtschepen voor de Koninklijke Java-China-Paketvaart Lijnen NV te Amsterdam de Straat Amsterdam te water gelaten. De waterstand van de rivier de Noord was bijzonder laag, maar het schip gleed zonder vertra ging niettemin vlot het water in. I.v.m. de smalte van de Noord zaten negen ankers van elk TVs ton aan het schip. De Straat Amsterdam werd ge doopt door Vnevrouw O. J. Samkal- den-Meijers, echtgenote van de Amsterdamse burgemeester. (Van een onzer verslaggeefsters) ROTTERDAM De 25-jarige stuurman J. F. P. T. had een blanco strafblad, totdat hjj twee jaar gele den plotseling alterlei auto-onderde len ging stelen, winkeldiefstallen pleegde en Radio Modern met een en zich met gerichte maatregelen een blijvende p'aats op de arbeidsmarkt Haftrlands grootste overdekte bloemententoonstelling J In april 1967 werd hij gearresteerd, maar door bemiddeling van een ad- vokaat was hij na enige tijd weer op vrije voeten. Deze eerste ontmoeting met de cel had op T. blijkbaar niet de gewenste uitwerking; kort na zijn vrijlating zette hij zijn praktijken voort. Begin september trouwde T. en de i verminderde werkgelegenheid in de haven speelde hem parten. Hij werd werkloos zonder dat zijn vrouw het wist. Hij kon het verdoezelen door regelmatig dure gestolen cadeaus mee naar huis te nemen. De raadsman mr. A. E. Stoop drukte het vanmor gen op de rechtszitting minder zacht zinnig uit „Hij komt als een papoea in de kampong met die ellendige din gen als bokalen en dergelijke aan dragen en zegt „Ik heb wat voor je gekocht j „U bent een beetje een eigenaardige man" vatte de president van de j rechtbank, mr. R. ,T. Brunner, kort I -samen. T. gaf volmondig toe „Ik heb j me misselijk gedragen". Officier van i justitie, mr. A, Niessen, was de enige, die zich openlijk scherp tegen de verdachte keerde. „Dit duidt allemaal op een volko men verkeerde geest. Ik denk ook helemaal niet aan een gecombineer de straf, zoals de reclassering advi seert. Voor deze vergrijpen zijn ge woon geen excuus te vinden. Ik eis twee jaar met aftrek" aldus mr. Nies sen in zijn kort en hard requisitoir. Emotioneel reageerde de raadsman op de eis van de officier, die hjj on gehoord hoog noemde. „De officier legt de reclasseringsrapporten gewoon naast zich neer" beschuldigde hij. En terwijl de verdachte zijn tranen niet langer kon bedwingen, vervolg de mr. Stoop op felle wijze zijn ver dediging. „Er is wel degelijk een aan leiding. Hij teerde op de zak van zijn vrouw: Hij wilde voor haar niet we ten dat hij werkloos was. Op de werktijden verliet hij de woning en kwam 's avonds weer terug. Hij heeft als een normaal echtgenoot gewoon de kost willen inbrengen." Het was aldus mr. Stoop „al erg genoeg dat T's omgeving nu alles wist". De verdediger vond dat T zo snel mogelijk de kans moest krijgen om opnieuw te kunnen beginnen. Zij het dan nu met behulp van zijn vrouw en de reclassering. Hij vroeg dan ook een celstraf gelijk aan het voorarrest (vierenhalve maand) en een voorwaardelijke straf. „Geen twee jaar celstraf, want dat is waan zin, edelachtbare" riep mr. Stoop uit. Uitspraak over 14 dagen. Dankzij het aantal voetmaten (toonhoogtes) zijn alle Ri-ha or gels zeer gemakkelijk te bespe len. Ri-ha biedt u 5 toonhoogtes per toets. U kunt hem desnoods met eén vinger bespelen. Door meer kontrast in klankkleur en de grotere volheid van toon. Mede hierdoor heeft het Ri-ha orgel een toonaangevend karakter gekregen. Dankzij de grote produktie met export naar alle werelddelen kun nen in Ri-ha orgels veel meer spee!mogeli|kheden ingebouwd worden voor een lagere prijs. Voor f I.S95.- heeft u reeds een volwaardig Ri-ha predukt (4-korig en.... Preset-registratie. Keuze uit 8 modellen en 3 houtsoorten. BODEGRAVEN TeL 01726-2541 Kerkstraat 2-28 Bezoekt onze toonzalen - of vraagt brochure. begint nu op haar hoogtepunt te geraken. De regelmatig ververste bloemen en planten maken Ahoy' tot een geurige en oogverblindende lente. Oagelijks geopend van 10-17 en 19-22 uur. Zondag geopend van 10-17 uur. Toegang f 3.- Kinderen f 1.50 Verolme en Van der Gïessen-de Noord, bouwen elk drie 1 schepen. President-direkteur C, Verolme zei na de stapelloop in de werf! an tine dat dankzij deze samenwerking de order voor de Nederlandse scheepsbouwindustrie 'kan worden behouden. Rederij-direkteur A. M. v. d. Schalk merkte op dat de Straat Amsterdam het eerste schip sinds 1964 is dat de KJCPI, in Nederland liet bouwen. Twee seriés van elk vier schepen gingen de laatste jaren i.v.m. prijs en. levertijd naar Japan. Het schip heeft een draagvermogen van 13.250 ton en als afmetingen: lengte ruitn 160 meter, breedte 23 meter en holte ruim 13 meter, Met een Stork motor van 13.500 pk loopt het schip 21 knopen. Op de werf in Alblasserdam is de bouw van het tweede schip dat Straat Auckland gaat heten al een eind gevorderd. ROTTERDAM Scheepsbouwer C. Verolme wil met- de combinatie van vier grote werven (RDM, Wilton, Schelde en NDSM) samenwerken bij de houw van een mammoetwerf in het gebied van de Nieuwe Waterweg. Hij heeft dat verklaard naar aanlei ding van de beslissing die minister De Sloek van economische zaken heeft genomen over de kredietgar&n- tie voor zo'n projekt aan slechts één werf of één combinatie. Verolme zei dinsdag na de sta pelloop van het vrachtschip Straat Amsterdam in Alblasserdam niet ongerust te zij'n over de samenwer king. Deze zal er volgens hem zeker komen. Deze week gaat hij met de andere bedrijven aan tafel zitten. Hij verklaarde later wel dat hij beslist niet naar de Maasvlakte gaat, het gebied waar de combinatie van vier een grote mammoetwerf wil vestigen. Daaruit kan worden opge maakt dat Verolme verwacht dat de vier andere werven meedoen met de bouw van een grote helling en twee dokken op zijn werf in de Botlek." "G Verolme is reeds enige maanden geleden begonnen'tóet dtf'weikamïKi- heden voor de bouw -vat de-hélling. Binnenkort'zal hetverste beton daar- vaor-worden gestort. Hij „.vergeleek de kwestie van de twee mammoetwerven met de ge boorte van een kind: „We zijn aan het eind van de negen maanden be zig. De weeën zijn al aan de gang". Minister De Block heeft de werfdi- rekties vorige week verzocht voorlo pig in het openbaar geen commentaar te willen leveren op zijn beslissing. Verolme denkt over enige dagen een definitief standpunt van hem en de andere vier werven over een eventuele samenwerking in één pro jekt te kunnen geven. (Van een onzer verslaggeefsters) ROTTERDAM Deze dief is geen dief", vond de raadsman mr. C. Kraakman van verdachte C. C. v. H., een 37-jarige bottelaar uit Gou da, die op een zaterdagavond in de cember naar Rotterdam was getrok ken om zich binnen te werken in een supermarkt aan de Sehiedamse- weg, waar hij eige tijd had gewerkt, maar was ontslagen. Hij sloeg er de boel kort en klein en nam een par tij levensmiddelen mee, die hij op liet Mareoniplein aan voorbijgangers verkocht. ,,Veei geld heb ik er niet voor ge vangen", merkte verdachte op, „ik had teveel gedronken om er een handeltje van te maken." De presi dent van de rechtbank, mr. R. J. Brunner. was daarvan niet geheel overtuigd. „U bent weer teruggegaan naar de supermarkt om nog wat op te halen wat u had klaargezet." Dat waren een radio, flessen sherry, een rol spaarzegels en een geldbedrag. De man. die nooit 's avonds naar Rotterdam reisde was op de be wuste avond van zijn gewoonte af geweken. In een café dronk hij tien tot twaalf flesjes bier cn trok daar op naar de hem welbekende winkel. Het ontslag dat hy daar had gekre gen kon hij nog steeds niet ver kroppen: „Ik werd zonder meer aan de kant gezet", zei hij tot de presi dent. De officier meende dat hier wel sprake was van een wraakoefening, maar begreep het waarom hiervan niet. De raadsman maakte duidelijk dat verdachte in grote financiële moeilijkheden had verkeerd, en dat zijn ontslag de zaken alleen maar erger had gemaakt. „Het enige wat hij heeft gedaan was het afreageren van zijn gevoelens. Hij heeft er geen geld aan overgehouden. Mijns in ziens is hier geen sprake van het op zettelijk wederrechtelijk toeëigenen van goederen." De eis van de officier luidde een gevangenisstraf van tien maanden, met aftrek van voorarrest, waarvan drie maanden voorwaardelijk, een proeftijd van drie jaar en toezicht van de reclassering. KORTEUM8MMM TELOIOrtlSBS ROTTERDAM GROTE MABKTSTR.STEL.OiW1 ISt6Z BEK HAAS 14 ELOSC-i UT BRINK S3 TELO570a/T24tf DEVENTER

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1968 | | pagina 1