tekortkomingen moeten nu bijgewerkt worden O F ZET VAN METRO IS LANG NIET IDEAAL GEBLEKEN" AGENDA In stations en hallen iedere dag weer grote bende EMOES Vijftigjarige bloeiende vereniging Derde bouwfase Liesveld gegund Nog tot zondagmiddag 5 uur. Van 24 tot 31 maart RUSSISCHE WEEK JN 'T WANT" Morgen roept de klok AAN DE LIJ ff. ri wJ 3Ê& If R II I Burgerlijke stand Effecten van de metro (7 en slot) Grieken botsten tegen muurtje zondagmorgen reeds om 10 uur Amateursexpositie is groot succes Vlaardingse jeugd komt over de Brug KAMPEERPLANNEN? CAMPING-SHOW Personeelsvereniging vierde feest K. Bron1)ver vertelt Europa-cup ervaring Openingstijden van inlichtingenbureaus Ji. ff r|| ff IÉ |P li si |i (Van een onzer verslaggevers) BOTTERDAM De opzet van de metro is lang niet in alle op* achten ideaal gebleken. Drs. C. G. van Leeuwen, directeur van de «ET komt er rond voor uit: Ruim één maand ervaring met de nieuwste vorm van openbaar vervoer heeft nadrukkelijk aange toond. dat er nogal wat veranderingen moeten komen. In het Cen traal Station is zelfs de kans op een verbouwing niet uitgesloten, omdat de hal niet al te ruim en de controlelijn beslist te kort is. gr zijn. nog meer tekortkomingen, zoals te weinig uitgangstourni- miets op enkele stations en niet geheel bedrijfszekere verkoopauto- maten, waaruit de RET bij de uitbouw van de metro beslist lering trekken. Karrevrachten SCHIEDAM r'andaas en dagelijks VLAARDINGEN -en dagelijks Attractie Oplossing Verbinding Drs. Van Leeuwen: „Daar kan ik echt niets aan doen. Het frap peert me wel, dat het opheffen van het busstation aan de Ro- chussenstraat zo'n grote invloed op de koopgewoonten heeft uitge oefend. De metro heeft op aller lei gebied veranderingen teweeg gebracht. Het grote winstpunt is, dat uit die veranderingen weer nieuwe aktiviteiten kunnen voort vloeien. De metro is voor Rotter dam echt meer dan alleen maar de lijn tussen Centraal Station en Zuidplein". Neêrlands grootste overdekte bloemententoonstelling Dit week-end staat in het teken van Lentiade. De bloemen en planten zijn nu op hun mooist in Ahoy' is het nu één en al geurende lente. Speciaal voor de amateur-fotografen, waarvan er al duizenden op de Lentiade zijn geweest, Is besloten de bloemententoonstelling in plaats van 11 uur open te stellen, zodat de foto-enthousiasten in de ochtenduren rustig hun plaatje kunnen maken. Ahoy' Rotterdam Heliport bij het Hofplein zondag geopend van 10-17uur DANSEN DE GROTE VRAAG NAAR GOEDE HI-FI- 3NSTALLATIES is voor ons aanleiding geweest tot het inrichten van een spe ciale akoustische luisterruimte. Ongestoord kunt u hierin de bijzondere kwaliteïtsweergave van alle betere merken (B.enO., Sony, Quad, Braun, Wega e.a.) opuwgemakbeoordelen.Komt u ook eens luisteren? COUZY Aertv.Nesstraat 38 (lussen Lijnbaan en Schouw- burg)UwHI-FI-Specialistvoor Rotterdam. m fjjg De eerste beslissingen zijn al ge vallen ln de stations Beurs en Stad ijs komen op korte termijn bij de «ntrolelijnen meer uitgangstourm- oueis. Deze door vele reizigers ver afschuwde apparatuur, die een snelle doorstroming van reizigers onmoge lijk maakt, verdwijnt dus niet. Dat is volstrekt onmogelijk, omdat men dan zonder kaartje de perrons op zou Snmnen lopen. Controleurs inzetten? Dat is veel te kostbaar. Tientallen controleurs, die in ploegendienst van 's morgens vroeg tot 's avonds Iaat in touw zijn, vergen een te grote smak geld. Met de verkoopautomaten loopt het allemaal ook nog niet gesmeerd. Ze zijn nog steeds met geheel bedrijfsze- ker. Het publiek, dat-soms nogal ruw met de automaten omspringt, heeft echter ook schuld aan de defecten. Drs. Van Leeuwen: ,,'t Is af en toe gewoon een smerige troep. Sommige mensen vinden het kennelijk leuk de gleuven met kauwgom dicht te sme ren. Anderen proberen weer met stukjes metaal ter grootte van een rijksdaalder twee guldens en twee kwartjes uit de wisselautomaten te halen. Dat lukt natuurlijk niet, maar de automaat geeft onmiddellijk do geest." Ook over de vervuiling van de me trostations en de rijtuigen is de»heer Van Leeuwen allesbehalve te spre ken: Jn de stations en de hallen is het iedere dag weer een grote bende. Pe mensen smijten overal kranten, papier en afval neer. Een speciaal treinstel voert elke nacht karre- vrachten vuil af. Rotterdam beweert altijd zo trots op z'n metro te zijn. Wel, laten de reizigers die trots dan ook tonen en de boei niet zo vervuilen. We hebben tientallen mil joenen besteed aan het aanzien van de metro. Het publiek schijnt daar eenvoudig niet aan te denken". De slogan „De metro in voor een avondje uit" is bij vele mensen niet MAASLAND: J. W. Oltmans, 's-Heren- straat 4, tel. 01899—2039. Dierenartsendienst a Slikkerveer, Julianaweg 184. tel. 01899— 4470. maassluis: G. A. A. van de Poel, Alb. Cuypplein 11, tel, 2900 Wijkverpleging: Groene Kruis. zr. De Visser. H. Bosmans laan 60. tel. 4808; Oranje Groene Kruis. zr. Bijl, Noordvliet 99, tel. 2190 ROZENBURG: H. F. Ponne, Olmendaa! 3 tel 2005. VLAARDINGEN: P. C Dwarshuls, Schie- JjamseweK 89, tel. 342013: C. Lambrechts. Schiedamseweg 56, tel. 342314. Arcade Green's Rhythm and Blues So- 1 cletelt, dansavond, 20. Musis Sacrum B.Il.B. '61 dansavond, 20. Opstandineskerk: SociBtelt „Den telr- guasth", jaarfeest, 20. Tivoli Fanclub Squib, lanavond, 20. Trefcentrum Dansclub Harg, dansavond. 20. Agentschap „De Rotterdammer", me vrouw j. van Gog, Dr. zameholstr. 139 (ook klaehtenbezorging)Tel. 152400. Aalarmmimmer brandweer: 269123. A- larmmunmer politie: 254555. Apotheek: Rembrandt, Rembrandtlaan 5, tel. 268853. GG GD: 269290. Bijkantoor „De Rotterdammer", Smalle Havenstraat 22, tel. 346775, ook voor redac tie. Klachtenbezorgtng: H. Verheij, Wag- "erstraat 24b. rel. 343345, dagelijks van 18 38 wt 19.00 uur en zaterdags van 18 00 tot 19 00 uur. Alarmnummer meld- en regellcamer 82887 k'ac!nen luchtverontreiniging), tel. Apotheek: Van Hogendorp, Van Hogen- dOrplaan 129a, tel. 344233. Aeenschap „De Rotterdammer", Maassluis: Mevrouw N. Klein, Damstraat j°ok voor klaehtenbezorglng. Apotheek Maassluis: De Jong, Markt 11, tel. 2234. in goede aarde gevallen, omdat zij na afloop van het „gezellige borreltje" niet meer met een openbaar vervoer middel naar huis konden. Drs. Van Leeuwen tilt niet al te zwaar aan deze klachten: „Het aantal passagiers is 's avonds laat vrij ge ring, Voor het groepje „nachtbra kers" kunnen we de metro echt niet langer laten rijden. In het buitenland gebeurt dat ook niet. Wanneer er in derdaad behoefte aan vervoer in de nachtelijke uren zou bestaan, kan de RET niet passief blijven. Die behoef te is er echter beslist niet." De heer Van Leeuwen voegt daar nog aan toe, dat de metro die enkele uren rust in de nacht hard en hard Drs. G. C. VAN LEEUWEN nog wel wat op te merken nodig heeft. Het schoonhouden van stations en rijtuigen vergt veel tijd. De reparaties en het onderhoud van baan en rijtuigen niet minder. Zon der een rustperiode kan de metro eenvoudig niet draaien. De monteurs en de schoonmakers moeten elke nacht hard aanpakken om de eerste metrotreinen op tijd van start te la ten gaan. De metro belooft deze zomer één van de grootste toeristische attracties \;an Nederland te worden. Bij de HET komen uit alle delen van het land verzoeken om inlichtingen over ex cursies binnen. Talrijke reisbureaus willen de metro in combinatie met andere Rotterdamse trekpleisters ln hun dagrips opnemen. Daarnaast zijn er vele aanvragen van scholen, (be jaarden) verenigingen en Volksuni versiteiten. Directies van Hogere Technische Scholen vragen zelfs om een deskundige begeleiding. De afdeling voorlichting van de EET probeert alles zo goed mogelijk te regelen. De toeristische stroom zal beslist geen overbelasting van de me- Dc ervaring is immers, dat het pu bliek wel snei moppert, maar zeiden z'n tevredenheid uit. De klagers ston den uiteraard weer vooraan. Na de eerste metrodag regende het ai klachten. En dat terwijl het gehele KET-personee! zich tot het uiterste had gegeven om maar liefst 243.000 mensen met de metro een ritje te laten maken. De RET'ers stapten die avond doodvermoeid in bed. Als dank kre gen zij prompt allerlei klachten en verwijten naar hun hoofd geslingerd. Naast vele klachten ever de ver bindingen zijn er ook heel wat op merkingen over de tarieven ingeko men. Talrijke bejaarden zeggen de ritprijzen niet te kunnen betalen. Fa milies met kinderen, die ergens op bezoek gaan, zijn gauw vijf a zes gulden kwijt. Vooral het overstappen, in bepaalde gevallen twee of drie keer, vergt een Oinke greep in de portemonnee. Duizenden reizigers pleiten er dan ook voor de overstap- tarieven weer in te voeren. Drs. Van Leeuwen: „Die overstap- 1 ies komen beslist niet meer terug. Het is technisch ook onmogelijk, om dat voor de metro andere rittenfeaar- VLAARDINGEN Geboren: Marius Wil lem, zv M Schippers en J M H Krowlnkel: Robert, zv K Abu Kaiifa en A M van de Schelde. Overleden: fifaukje de Jong, 76; Hendrik Struljs. 62. echtg van A Wildenboer. Getrouwd: Joost Johan van de Zande, 23 en Adrlana Johanna Sluimer, 22; Jakobus Johannes van der Klein, 24 en Akke Siestverda. 23. dan eerst naar de grote in eigen stad op 20 -21 -22 -23 MAART in de HARMONIE (naast Stadsgehoorzaal) Hoogstraat 82 Keihelweg 1 a Viaardingen (bij Opel-garage) ten worden gebruikt dan voor de trams en bussen. Juist door het tro tot gevolg hebben. Veie vaste klanten van de metro zijn dan met vakantie, terwijl de gezelschappen beslist niet tijdens de spitsuren van de metro gebruik zullen maken. Bij de RET zijn overigens nog meer brieven ingekomen. Brieven met klachten en merkwaardig ge noeg brieven met complimentjes Drs. Van Leeuwen is met die lofui tingen „fantastisch", „enorme ver betering" echt wel in z'n schik, afschaffen van de overstapjes zijn we in staat geweest de rittenkaarten aanzienlijk in prijs te verlagen. We derinvoering van de overstaptarieven zou dan ook verhoging van de rit prijzen met zich mee brengen. We denken er eenvoudig niet aan". Is er voor de bejaarden en de ge zinnen met een gering inkomen een andere oplossing mogelijk? De heer Van Leeuwen: „Bejaard en arm wor den nog steeds te veel op één lijn gesteld. De RET is een vervoersbe drijf en geen sociale dienst. Wanneer bepaalde bevolkingsgroepen niet van het openbaar vervoer gebruik kun nen maken omdat het geld daarvoor ontbreekt, moet er uiteraard iets ge beuren De RET is daarvoor echter niet de aangewezen figuur. De mensen moeten bij de sociale dienst zijn of bij organisaties, die zich met deze problemen bezig houden". Een groot probleem vormt nog steeds het openbaar vervoer naar het academisch ziekenhuis Dljkzigt en omgeving. In de gemeenteraad zijn hierover al vragen gesteld, zodat de heer Van Leeuwen er niet al te diep op ln kan gaan. De RET heeft de zaak in studie. Het ligt echt een beet je moeilijk. Een andere moeilijkheid is de var- binding van Rotterdam-Zuid naar Alexanderpolder, die maar liefst vier fasen in beslag neemt. Het wachten is op het gereedkomen van een nieu we weg, hetgeen vermoedelijk in september het geval zal zijn. Bus 48 gaat dan een rechtstreekse verbin ding vormen van het NS-station Lombardijen naar de Alexanderpol der. Drs. Van Leeuwen kwalificeert goed openbaar vervoer als een geïntegreerd onderdeel van de stad. De metro heeft naar zijn mening een verbinding tussen de twee delen van de binnenstad tot stand gebracht. De twee zijden van de Coolsingel, die ver uit elkaar liggen, zijn door de voetgangerstunnel en de metro nu nauw met elkaar verhonden. Met het metrostation Beurs heeft Rotterdam er volgens de RET-directeur een stadsplein bijgekregen. Vele mensen gaan er voor de gezelligheid naar toe. Ze zitten op een bankje, gaan er win- TT^r LAATSTE woord in deze serie is ook aan de RET. Drs. Van Leeuwen, de directeur, had nog veel op zijn hart. Hij gaat in op de vele klachten, die uit vo* rige delen van deze reeks naar voren sprongen. Eerlijk komt hij er voor uit, dat de metro te kortkomingen vertoont. Maar hij signaleert ook mankementen bij het publiek kelen of in het restaurant iets ge bruiken. Een ritje met de metro ma ken deze mensen echter niet. Station Beurs is voor hen gewoon een uitje. De heer Van Leeuwen: „Door de metro komt nu ook het Zuidplein, dat altijd een kale en woeste vlakte was, tot leven. De omzet van de winke liers geeft ai een stijging te zien. De metro betekent een stimulans voor het op stapel staande winkelcentrum en Wedt de Groote Schouwburg nieu we kansen." Daar staat dan weer tegenover, dat andere winkeliers sinds de in- dienststellmg van de metro en de daarbij behorende reorganisatie van bet tram- en buslijnennet een duide lijke achteruitgang in hun omzet constateren. ROTTERDAM Een kleine groep studenten heeft op 28 januari 1918 de studentenvereni ging Societas Studiosorutn Re- fonnatorum Roterodamensis op gericht. Men trok in een klein ge bouwtje vlakbij de economische hogeschool en richtte een kleine sociëteit (onder de naam Koi- noonia, in het Nederlands: Ge meenschap) in. Nu, vijftig jaar later heeft deze, aan vankelijk gedurende lange tijd klein gebleven, gemeenschap rich ontwikkeld tot een bloeiende vereniging met in to taal zo'n 400 leden. De heer L. Saïy. praeses van SSRR. toont zich over deze groei vanzelfsprekend verheugd. Twee jaar geleden werden we een gemengde vereniging, zegt de 21-jarige praeses, dat heeft de groei natuurlijk nog be vorderd. Ieder jaar april houdt de Nederlandse Economische Hogeschool enkele voor- VLAARDINGEN De Perso neelsvereniging A. de Jong besloot het seizoen 1967/1968 met een bijeen komst in de Stadsgehoorzaal, waar de Rotterdamse toneelvereniging SDV (Samenwerken doet versterken), vrij dagavond het blijspel „Bloemen voor Barbara" bracht. Dit blijspel dcor Dick van Maasland werd vlot en goed gespeeld oiaar het was toch wel jammer, dat slechts 150 personen deze slotbijeen komst bijwoonden. De heer B. Hoogerwerf, voorzitter van de p.v. zou het toch wel prettig vinden als er ook zoveel belangstel ling zal werden getoond als op dfnsdag 9 april in het verenigingsge bouw aan de Markgraaflaan de le denvergadering wordt gehouden. VLAARDINGEN De Vlaardingse scheidsrechter Koen Brouwer die donderdagavond als grensrechter fungeerde bij het Europacupduel tus sen Benfica en Vasas, te Lissabon, zal daarover zijn belevenissen vertellen in Maassluis waar hij woensdag avond de gast zal zijn van de voet balvereniging VDL. Speciaal de jeugd is voor deze avond uitgenodigd. De wedstrijd werd geleid door jde Sehiedamse scheidsrechter Lou van Ravens. lichtingsdagen. De aankomende studen ten vernemen dan tegelijkertijd welke gezelligheidsverenigingen voor hen klaar staan. Een deel van hen, meest protestants, meldt zich dan eind au gustus bij ons. Na een enkele weken durende groentijd kan de student zich dan als een volwaardig lid van onze vereniging beschouwen. Eon van onze bijzondere trekpunten is een ruime mensa die bekend staat om haar goede sfeer en kwaliteit. Op één avond kunnen daar ongeveer 300 mensen ontvangen worden. Na de ver bouwing zal de capaciteit 500 bedragen. In september zal er in het sociëteits gebouw ook een open café verschijnen waar niet-leden, na ln de mensa ver toefd te hebben, nog iets kunnen drin ken. Met uitbreiding van sociëteit Koinoonia zal begin april een begin worden gemaakt. Het verenigingsleven zai don enigs zins tot rust komen, zegt de heer Saly. Maar daar zijn we misschien wel een beetje aan toe na deze twee enerveren de lustrumweken. VLAARDINGEN De dienst Ge meentewerken heeft de bouw van de derde fase van het Liesveld-viaduct opgedragen aan het Rotterdamse be ton- en aannemingsbedrijf Gebr. Koudijs NV. De aanneemsom be draagt f 1.806.000. Hetzelfde bedrijf kreeg opdracht van de Bouwvereniging Samenwer king voor de bouw van 188 eenge zinshuizen en 51 garages in de wijk Holy voor een bedrag van 6.191.335. De Rotterdamse dienst van volkshuisvesting gaf de NV Gebr Koudijs onderhands opdracht tot het bouwen van 57 eengezinswoningen in het uitbreidingsplan Oost te Hoek van Holland, VLAARDINGEN Vrijdagavond maakte een personenwagen een slip in de Burgemeester Luyerincksingel, juist nadat de auto vanaf de Burge meester Verkadesingel was gekomen. De auto waarin twee Grieken zaten draaide geheel rond en kwam tot stilstand tegen een muurtje. Het muurtje werd vernield en de auto aan de voorzijde beschadigd. De Grieken waren uit Brussel ver trokken op reis naar een landgenoot in Viaardingen. Vermoedelijk is met te grote snelheid gereden. lentiade A Dagelijks geopend van 10-17 en 19-22 unr. Toegang f 3.- Kinderen f150 (Van een medewerker) VLAARDINGEN De (ge reformeerde) sociëteit aan de Schiedamseweg In 't want" houdt van zondag 24 tot zondag 31 maart een Russische week, waarvoor reeds veel belangstel ling wordt getoond. Het doel van deze bijzondere week is het nader kennis te maken met Rus land in verschillende opzichten. De weck wordt begonnen met een causerie over de cultuur, de nationa liteiten, het leven van elke dag, het onderwijs en over de sociaal-econo mische structuur van Rusland. Ook zal daarbij een film worden ver toond. Het geheel zal werdsn ver zorgd door de Russische ambassade te Den Haag. Woensdag 27 maart zal de cabare tier Jaap van der Merwe uit Amster dam een optreden, verzorgen in de sociëteit. Overigens zal deze avond niet geheel Russisch getint zijn om dat het hier gaat om wat afwisseling. Op donderdag 28 maart gaan de le den gezameniijk naar Cinerama te Rotterdam waar een film over Rusland wordt vertoond. Vanaf het station Vlaardingen-Oost wordt ver trokken met de trein van 19.39 uur. Vrijdag 29 maart zal de heer Van Hemert een aantal Russische verhalen komen vertellen. Ook zuHen dan Russische dansen worden uitgevoerd en wel door de dansgroep „Eienvee" van Liefde en Vrede. Een Russische maaltijd zal op za terdag 30 maart worden geserveerd in de sociëteit. Het beknopte recept dat verder een verrassing moet blij ven, luidt: Russisch ei, Russische soep, Russische haringsalade, Russische cocktail met slagroom en thee met citroen. Deze Russische siotavond zal zijn eigen stijl hebben, namelijk een gala diner-avond. Na de maaltijd zal wor den gedanst waarbij de muziek zal worden gespeeld door het dansorkest „The Golliwogs" uit Haarlem. Het programma is voorbereid door Nel Brinkman, Hanneke Soeters, Kees Boer en Joop van Gijn. SCHIEDAM Geref: Oosterkerk 19 ds Everaars 5 ds. Nawijn. KETHEL „De Ark" 9.30 ds. De Vries 3 ds. Everaars. Magnalia Dei Kerk 10 ds. Terlaak 5 ds. De Vries. „De Goede Haven" 19 ds. Schuring 5 ds. Terlaak. Julianakerk 10 ds. Nawijn 3 ds. Schuring. Ned. Herv. geref. Evang.: gebouw Irene 10 dhr. De Groot Grote Kerk 5 ds Kruyt. Leger des Hells Lange Haven 27. Vrije Chr. Gcrcf. Gem: Tumlaan 50. Chr. Geref.: Kantine kartonnagefabrlek 10 leesd. 3 ds. Nleuwen- huljze. Herv. Gem: Grot Kerk 10 drs. Wjs- sink. 5 ds Kruyt. Bethelkerk 10 ds Hoff man. 7 ds Aalbers. Opstandingsberk: 10 ds Spallng, 7 ds Spaling. Vredeskerk 10 ds Zimmerman, 7 ds Groenewegen. KETHEL: De Hank 10 ds Vons. 7 ds Verwaal. St. Martinuskerk 9.30 ds Verwaal. MAASLAND: herv sem: 10 en 7 ds Ketj- ze geref: 10 en 7 ds Potjer. MAASSLUIS: herv gem: Grote kerk 10 ds Vogel 7 ds Meijer Ichthuseentrum 10 ds Meijer Zalencentrum 30 ds Blei gem huls 9.45 dhr v d Velde geref: Immanuelkcrk 9.30 ds Kraan 7 ds Goumare Maranatha- kek 9.30 ds Bohlmeljer 4.30 ds Kraan Andreaskapel 7 ds Kraan geref vrljg: 8.31! en 5 ds Van Tongeren chr geref: 9.30 Slist 2.45 ds Sneep NPB 10.15 ds v Van ze "Lezer des Hells 10 en 7.30 samenk 6.45 openl samenk, ROZENBURG: herv gem: Immanuelkcrk 943 ds Eveteln 6.30 ds Westerveld De Schans 9.45 ds v d Most seref: 9.30 en 6.30 ds Mantz chr geref: 9.30 en 5 ds Fiantlnea geref vrijg: 9 45 en 4.15 ds Deddens geref gem: (Poortugaal) S0 leesd 3 ds Honkoop. VLAARDINGEN: herv gem: Grote kerk 911EN 10 30 dhr Hoogendam 5 ds Van Veen Nieuwe kerk 10 dhr Westmaas 5 ds Bos Bethelkerk 10 dhr De Pater 7 ds Nauta Immanufelkerk 10 ds Nauta 7 ds Hoorn Rehobothkerk 30 ds Bouterse 7 dhr West- maast Ichthuskerk 10 ds De Jong 7 ds Van Veen Holy-kapel 10.30 ds Hoorn Holyzle- kenhuls 9 ds Hoorn Zonnehuis 10 ds Krol Zaal Harmonie 10 ds Van Veen geref: Oosterkerk 10 ds Aaftink 5 ds Swen Em- mauskeric 10 ds Swen 5 ds Krol Holykapeï 5 ds Ter Hart Pniëlkerk 9 en 10.30 dr Bos 5 ds Kouwenhoven Maranathakerk 10 ds Kouwenhoven 5 ds Aaftink De Wetering 10.15 ds Ter Hart chr geref: Emraastraat 116 10 leesd 5 ds Buljs. Ph de Goedestr 162. 10PEN 3 ds Bulls oud geref gem in Ned: 10 en 5 dienst geref gem: Westnieuwland 56, 20 en 3 ds Huisman. VEILING WESTERLEE DE LIER Vrijdag 15 maart: Komkom A 60. 57300 stuks, B 56—57. I C 43—16, D 35—36. E 33—34. F 30. Extra A 70. Sla I 24Vr—33'ü, S38 000, II 12'/,—24, Cl 13'/:—lBVt Tomaten A 2470—2550, 436 bakjes v. 6 kg., B 2039. C 2270—2380, CC 1990. De eerste dubb. bonen aangevoerd door J. P. v. d Drift, welke 1310 per kg opbrachten. De eerste snijbonen aange voerd door H. D. Ferwerda welke 340 per j kg opbrachten. Aardappelen 4—8. 3900 kg. Andijvie 124—144, 6400. Dubb. bonen 1310, 20, Sntj- S40—900, 31, Komkom, (krom) 83. 2000, Spruiten All 184—190, 18500, BH 193—209, VLAARDINGEN Sinds de instelling van de vier gemeentelijke voorlichtings- en inlichtingenbureaus op 1 februari is gebleken, dat er nog veel onbekendheid heerst over de openstelling van de bureaus. Iedere maandagavond van 7.30 tot 9 uur kan men voor inlichtingen te recht in hef kantoor van de be drijfsleider van. de Stadsgehoorzaal aan de Schiedamseweg 51a. De heer M. Baas houdt aldaar zitting. Op dinsdagavond van 7.30 tot 9 uur zal de heer J. A. Monster telkens inlich tingen verstrekken in de benedenzaal van het bejaardencentrum De Val kenhof aan de Frank van Borse- lenstraat. In de hoofdenkamer van de school aan de Meerkoetstraat in de wijk Holy bevindt zich de heer J. C. Spruyt iedere woensdagavond van. 7.30 tot 9 uur. De vierde avond wordt telkens op donderdag gehouden in het filiaal van de gemeente-biblio theek aan de Schimelpen- ninckstraat 16 waar de heer M. R. v.d. Linden zitting houdt van 7.30 tot 9 uur. MAASSLUIS Spontaan en in groten getale hebben Maassluise amateur-beeldende kunstenaars ge hoor gegeven aan de oproep om deel te nemen aan een expositie van hun werken. Van 33 deelnemers zijn wer ken tentoongesteld. Er zijn werkstukken tentoon gesteld, die traditioneel mogen wor den genoemd, er zijn ook gedurfde spelletjes met allerhande materialen en fantasierijke expressies. De ten toonstelling wordt 22 maart door de heer A. Vos, ambtenaar culturele za ken van de gemeente Maassluis, geo pend. De tentoonstelling duurt tot 5 april. Vanaf 9 april verleent het gemeen temuseum gastvrijheid aan werkstukken van de Maassluise schooljeugd. Schooltekeningen nemen hierbij de grootste plaats in. Daar naast zijn er ook andere werkstuk ken van de leerlingen uit de hogere klassen. De heer O. Zeegers, hoofd van de Prinses Christinaschool, zal deze tentoonstelling openen. VLAARDINGEN Zondagmorgen om tien uur wordt in de Stadsge hoorzaal een interkerkelijke Com- bo-jeugdbijeenkomst gehouden in het kader van de actie „Kom over de Brug". De heer L. Osinga, landelijk leider van de KodB-jeugdaetie zal daar spreken over zijn werk in Port Harcourt (Nigeria), waar hij geruime tijd met een maatschappelijk werkster in een van de buitenwijken ontwikkelingswerk heeft verricht. Uiteraard zal in deze samenkomst een collecte worden gehouden voor Kom over de Brug. De bijeenkomst staat onder auspiciën van de Her vormde Gemeente, de Gereformeerde Kerk, de Remonstrantse Broe derschap en het Leger des Heils. Zondagavond om zeven uur wordt in de Holy-kapel een Dynamo-jonge- rendienst gehouden, eveneens in het kader van de actie „Kom over de Brug." CII 140. Waspeen A 24—26, 2100. Spinazie 68—107, 178(10. Stoofsla 33—57, 1400. Rode kool 17, 455, Kroten 5—7, 1000, Prei A 80—90, 1200, Peterselie 22—29Vj, 1100 bos, Kaapstelen 6—lOVa, 9509, Radijs 42-49, 3700, Selderij 38—79, 4600, Witlof 133—154, 2150. TA, MEVROUW B. Werner-Na- J mink, N. Binnenweg 384, Rotter dam, u hebt goed gelezen dat ik een zwak heb voor koren. Ik vind die koren en wat ze doen, wat er van uitstraalt een belangrijk element in het verenigingsleven, dat toch al zo veel klappen heeft moeten incasse ren. Het klopt dus wat u in uw brief zegt. „Dan toch zeker wel voor een koor van ouderen", gaat mevrouw Werner verder. Ik weet niet zeker of er gradaties in mijn „zwak" bestaan, maar natuurlijk heeft deze categorie mensen recht op mijn aan- dacht. Waar gaat het nu om? Het Chr. Bejaardenkoor Delfshaven zal woensdag 20 maart van zich laten horen. Dit koor bestaat nu anderhalf jaar, zo blijkt uit de brief.- Samen met het reeds langer bestaande koor uit het noordelijk deel van Rotter dam wordt om 14.30 uur in de grote zaal van de Tidemanstraatkerk een openbare zangbijeenkomst gehou den. De koren zullen dus optreden, maar er is ook samenzang op het programma. Het geheel staat onder leiding van de heer Herman de Wolff. „Deze naam alleen al zegt dat het goed wordt", zegt mevrouw Werner, en ook daarmee ben ik het eens. Wie in de gelegenheid is weet dus wat er volgende woensdagmiddag in het westen der stad te horen is. U'R ZIJN toch altijd nog meer acties aan de gang dan u en ik weten. Daarom vond ik het passend even iets te zeggen over „Vuur voor water". Rotterdamse doopsgezinde jongeren, zo lees ik in het Algemeen Doopsgezind Weekblad, zijn daar mee in 1967 begonnen. In dat jaar werd een boorinstallatie verzonden naar-.de doopsgezinde kolonie in Pa raguay. Deze jongeren gaan voort met hun streven voor het einde van 1968 tien mille te „verdienen". Er zijn name lijk meer pompen nodig in het verre Zuidamerikaanse land. Hoe wordt dat geld verdiend? Men liet onder het motto „Vuur voor water" pak ken lucifers maken, die bij verkoop a vijftig cent een „winst" van 50 pet. opleveren. Normaal kost zo'n pak een stuk minder, dat is duidelijk. De stich ting „Bijzondere Noden" heeft de actievoerenden een lening verstrekt om de lucifers te kopen. Dat geld moet er natuurlijk eerst uit. Ik zou zeggen: men stelle niet teleur als er zo'n pak wordt aangeboden. U weet nu voor welk doel dit is. T\AN HEB IK nog een aktie: Het is een aktie binnen een ak tie, binnen nog een aktie. Kunt u het nog volgen? Juist, drie akties en de overkoepelende aktie heet „Kom over de brug". Daarbinnen is zojuist de, eveneens landelijke, „Tientjes van tieners" van start gegaan. Nu gaat de afdeling Rotterdam der Vrijzinnig Chr. Jeugd Centrale haar achtste lustrum vieren met de aktie „Sumber Asih", een project binnen de tienertientjes en „Kom over de brug" „Sumber Asih" slaat op een soort blo-school in Djakarta, waar onder zeer primitieve omstandigheden de toenemende stroom van debiele kin deren moet worden opgevangen. De VCJC-Rotter-dam wil helpen en zij doet dat door op zaterdag 16 maart dat is dus vandaag al! vijf zangers en gitaristen een „real Ame rican" Hootenanny-show te laten verzorgen. Twee .gulden kost een toe gangskaart voor het evenement, dat wordt gehouden in gebouw „Ruim te", Gaffeldwarsstraat 5. De op brengst gaat in zijn geheel naar de school in Djakarta. Wie inlichtingen wil kan die krijgen bij: Joke Bönker, Bentincklaan 68, tel, 289641 en J. Wieman, Pluimhoefstraat 4, tel. 232352. Nu hoop ik maar dat het niemand van al de acties gaat duize len... 11

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1968 | | pagina 1