Trams meer en-meer in vrijheid wmmmm SEó waó ket oude otterdam 4dedingbeurs: tweedehands, maar „Zo goed als nieuw93 „Storm in de haven'9 Dieren ie Blijdorp O» WAGE "ui DAT NUT! Waar... en wai? VCJ'IU» Lammetjes- stralen in v rolijke schoolklas 7» DE ROTTERDAMMER Pagina 4 ZATERDAG ló MAART A LS alle veranderingen in het Rotterdamse tramnet die met de metro verband houden zich zullen hebben voltrokken zal 51 3 procent der tramsporen op vrije baan liggen De RET acht op den duur zelfs een percentage van 71 bereik baar Ook voor de bussen is er wat meer vrijheid ontstaan ten opzichte van het overige verkeer Dit alles m het streven het openbaar vervoer zo snel mogelijk te doen 2ijn Belangrijke veranderingen die nog op til gijn vormen de doortrek king ven lijn 5 naar Schiebroek (over vnje baan viadukt) de komst van lijn 7 (Dijkzigt-Blaak station Rotter dam-Alexander) en 9 (Hudson plein-CS Kralmgen) combinatie van huidige 15 en 22 Als weer later alle met de metro verbonden tramprojecten m gebruik zijn is het mogelijk het vrije baan cijfer op te voeren tot 65 3 door in belangrijke straten een aantal pro fiel wijzingen aan te brengen Als de sanering van bepaalde stadsdelen spoedig werd aangepakt zit er de mo gelijkheid in het cijfer op de reeds genoemde 71 te brengen Bij het begrip vrije baan moet men denken aan sporen vnj van meegaand verkeer In de percenta ges zijn echter nog wel begrepen de kruismgsvlakken van de dwarsstra ten al dan met gesignaleerd De situ atie voor de tramlijnen ziet er nu als volgt uit Lijn 1 - seizoen 1968/69 voor 52 pet vnj kan uiteindelijk (na profiel wijzingen) 81 pet bereiken lijn 2 nu 78 pet bereikbaar 91 pet lijn 3 achtereenvolgens 61 en 92 pet lijn 4 40 en 45 pet lijn 5 - 88 pet een situatie die straks wordt bereikt en niet gunstiger meer kan lijn 6 42 en 55 pet lijn 7 61 en 69 pet ujn 8 - 45 en 63 pet lijn 9 - 15 en 42 pet lijn 11 (versterkmgslijn Spangen Pompenburg) - 44 en 59 lijn 12 (versterking metrostation Maasha ven-TvS station Lombardijen - direct 96 pet MAATREGELEN Dit ziet er allemaal gunstig uit Duidelijk is echter dat de waarde van een vnje baan ten dele weer te met kan worden gedaan Bijvoor beeld door vele kleine ongesigna- hseerde kruisingen Vooral op plaatsen waar linksafslaande autos soms lang op de trambaan moeten staan doet zich dit wel voor Bepaal de maatregelen hebben echter enkele van die voor de tram moeilijke pun ten opgeheven EEN school aan de Molenvliet m Rotterdam Lombardijen vindt het maar lastig van de wachtende bus passagiers die precies voor de ramen staan Vandaar dit affiche achter bet glas Het helpt misschien m omge keerde richting Men kan altijd de EET nog vragen de halte een stukje te verleggen B Andere maatregelen zijn opgeno men om de tram enige verlichting te geven Men denke aan de speciale witte T seinen voor trams op de verkeerslichter mstallaites Die bewij zen vooral uitstekende diensten als na een kruispunt een versmalling komt Vaak wordt de T dan benut om linksafslaande auto s met de gele genheid tot blokkeren van de tram baan te geven De RET tracht van de nieuwe sig nalenngssjsternen profijt te trekken door waar de ruimte er is een vorm van voorsorteren in te voeren Onlangs werd op het Hofplein waar een der grootste en ingewikkeldste verkeersmstallaties ter wereld staa een kleme verbetering ten behoeve van lijn 3 ingevoerd Nu lopen de tr«ms daar feilloos over het plein Op de Schiedamseweg bestaat m het spitsuur een vrije trambaan doordat men de autos met pijleri en hekken van de sporen loodst zodat het vele tramverkeer de ruimte heeft i og even terug te komen op het jLatje van 21 februari waarop gie» in ze lingui kwamen Juist na hel verutrij kt i van de termijn kwamen er toch nog enkele Daarom een uitzondering De prij gaat alsnog naar J Moerman Dorltselaan 194D Rotterdam 2o Beeld je hoek "Veerhaven en Calaiidstraat Rot ter lam gevel fa Ruys wist luj H-el is een schegbeeld voegen we eraan toe Ook voor bus wat meer „vrije banen HET rode licht houdt overig ver keer nog tegen maar de witte T zegt dat de tram kan ruden Door middel van drie seconden voorsprong wordt hier (Bergwegbrug) en elders een veilige scheiding teweeggebracht Het z jn allemaal kleme handig beidjes zegt men bij de RET Ze dragen er toe bij de openbare ver voersmiddelen te ontworstelen oan de algemene verkeersdrukte Wezen ltjke redding uit de verkeersnood is dit met Dat kan alleen een volledig autonoom middel als de mei.ro RET planoloog H. Gras vmdt dat nog niet is bereikt -wat nodig is maar Toch is de situatie in Rotterdam met slecht vergeleken bij andere ste den KC RIJHEID ook voor de bus op de de Jonghweg Zonder tijd verlies rijden de RET bussen In net spitsuur de file autos voorbty naar de Maastunnel (plaat gemaakt voor de opening van de metro) ya In diverse delen van Rotterdam gemeten ook de RET bussen spitsuurpnonteit De bussen op de lijnen voor de tunnel (sedert 10 fe bruari maar éen lijn meer) hebben de mogelijkheid aan beide zijden de fi les een flink stuk voorbij te rijden Deze maatregelen geven tijdwinst evenals het feit da4 op de G J de Jonghweg de bus van de trambaan gebruik mag maken In Schiebroek greep men naar een opmerkelijke noodoplossing De stag naties voor bus 45 waren ernstig zo dat men met op de komst van lijn 5 wilde wachten Op de Melanchton weg (een moeilijk punt in de och tendspits met lange files) werd voor de bus een zg mbaalroute gemaakt over een rijstrook van iet tegemoet komend verkeer De verhouding werd toen drie stroken heen en eén terug \V7IE de vierde klas van de Rot terdamse Schoolvereniging aan het Sandelingplem binnenstapt loopt kans door Sir Lawrence Mont uit de Forsyte Saga te worden aangespro ken Hij zal dan heel vriendelijk m het Engels vragen hoe het met u gaat om vervolgens een praatje te maken met het Franse staatshoofd Charles de Gaulle Beide persoonlijkheden blijken leerlingen te zijn van de bijzonder aktieve klas van mejuffrouw V J van Thijn Zij maken deel uit van een cabaret dat onder de naam Lamm et jesstr alen emd mei door de negen en tienjangen zal worden opgevoerd De kinderen zijn enorm enthousx ast zegt de charmante onderwijze res vooral omdat ze alles zelf mo gen doen Daarbij 15 het een betrek keltjk kleine groep van 25 zodat iedereen mee kan doen In het cabaret wordt 0 a een bruiloft gevierd er worden Franse liedjes gezongen terwijl verder een meisje op beat zal dansen Ook de dieren tien hamsters drie parkieten en wat vissen die in het klaslokaal een voorspoedig bestaan leiden worden m een sketch genoemd Naast dit cabaret wordt er door de kinderen ook veel aan tekenen werken met klei en handenarbeid ge daan Fraaie voorbeelden hiervan zijn in alle delen van de klas te vin flen Mejuffrouw Van Thijn heeft in de klas ook een ideeenbus neergezet waar de kinderen hun vragen pro blemen en zelfs klachten m kunnen deponeren Ondanks al deze activiteiten zijn de kinderen beslist met met de leerstof achter zegt de jonge on derwijzeres Integendeel we zijn al bijna door de stof van dit jaar heen Zo te zien gaan de leerlingen van jufrouw Van Thijn. een reuze plezierige lente tegemoet JB IN een keldertje onder de Bim denmrichtmg aan de Kip straat gaan bloeses weg voor vier gulden en komt een com plet op een gulden of achttien Zowel de bloese als het complet zijn tweedehands maar mogen verder zo goed als nieuw ge noemd worden Taxatrices zorgen dat naam geen dooddoener blijkt bertsiraat waaruit dan verder gratis geput wordt Maar meestal gaat de kleding vlot van de hand en kunnen de ex-eige nu essen driekwart van de opbrengst in ontvangst nemer Een kwart komt de UW-kas ten goede Zo n twmtig UW sters houden de klethngbeurs aan de Kipstraat in gang 2e Coudse Wagenhof draaiende en gastvrouw is hier mevrouw A Z ton dem Borne Sinds een jaar is er ook een kledlngbeurs in Zuid Iedere De Unie van Vrouwelijke Vrijwil ligers die deze en een tweede kle dingbeurs (op de Linker Maasoever) dnjft als een van haar vele sociale activiteiten heeft de beurzen dan ook de optimistische naam Zo goed als nieuw' gegeven Om te zoigen dat deze naam geen dooddoener blijkt zijn er dne taxa trices (en UW sters) Iedere eerste en derde donderdag van de maand wordt er met koffers tegelijk inge kocht De taxatrices keuren de aan geboden waar en bieden een prijs Voor zomerkleding ligt die tussen de vier en veertig gulden Wollen win terse kleding kan meer waard zijn Na dne maanden wordt de prijs gehalveerd en na zes maanden (het criterium vart onverkoopbaaxheid) verhuizen de kledingstukken naar het UW depot aan de Isaac Hu TNE Rotterdamse redactie van het dagblad De Tijd De Maasbode organiseert een fihnwedslnjd toor amateurs ater de ontwikkeling tan liet moderne triclitter voer 111 de Rotterdamse haten Hei motto zal zijn Storm in de Haven Rotterdam krijgt als grootste hawn ter wereld steeds meer te maken mei de automatisering tan het trachtten oer Het meest in het oog lopend is daarbij het ten oer n et c nldinen w oral s nis de Holland Amerika Lijn als eerste Nederlandse rederij dit tertoer deze zomer oter le Atlantische Oceaan is gaan toepassei in coi enrrenlie met de \nierikanen Zes Europese reders waartan de Holland Amerika Lij 1 tr een is bonnen gezamenlijk een nieuwe tloot op voor dit nieuwe vrachtter toer Honderden containers wor kn 111 tu 11 schip met speciale kranen op topsnelheid aan boord gebracht of op de kade gehesen Tezelfdertijd njden auto s en vracht wagens door het achterschip naar binnen of naar buiten Een schip kan 580 con tamers en tegelykertijd duizend autos oter de Oceaan t erve eren raclnauto s rij deal hy aankomst zo uit het schip weg om de lading 111 het land te bezorgen Ook speciale tremen brengen de containers door Europa en de "Verenigde ^taten De douane doet al het mogelijke om de controle te be poedigen Cargadoors zor gen voor de modernste apparaten Havenarbeiders worden omgeschoold ora het ge automatiseerde werk te kunnen verrichten Zelfs in de haten vakschool waar de jeugd toor het werk in de haven wordt opgeleid dringt de vernieuwing door De Tijd nodigt amaieurfjlnicr' uit om deze vernieuwingen :n Rotterdam te komen zien Wie zich aanmeldt om aan de wedstrijd deel te nemen wordt in <le haven rondgeleid De wedstrijd wordt in iwee delen gesplitst \oor Pasen het sclirij Ven van een eenvoudig scenario waarin althans een tme op het gegeten wordt om ecfireven Daarna tot september het maken tan de film Wie met technische moei lijkbeden komt te zitten kan zich tot de redactie wenden Kodak wil zelfs enkek camera» toor de wedstrijd in bruikleen getcn Vji iemand alleen met een scenario een prijs balen dan kan dat pok "Valt hij 1 <Ie hoge prijzen dan wordt de*gewenst een oplossing gezocht om zijn werkstuk te laten terfilmen Van de andere kant is het ook toegestaan alleen aan het tweede deel van de wedstryd deel te nemen het maken tan een film zonder scenario Een jury tap. deskundigen gaat du* tweemaal een oordeel vellen In de jurj zitten enkele be slourslede" tan de ISO\A (Ned Organisatie van Amateur filmclubs) en oa het hoofd voorlichting en publiciteit van de gemeente Rotterdam, de heer J Bax Wie aan de wedstrijd deelneemt kan een ere-pnjs haleu ter waarde van oOO Er zijn twee prijzen tan 14a twee tan 50 en twee ?an 2j plus een aantal troo»t pnjzen Aan de hoofdprijs is terbonden een door de Holland Amerika Lijn ier be schikking gesteld zilveren miniatuurvlagge»chip Rotterdam" De prijzen worde 1 in beginsel uitgekeerd ut le vorm tan waardebonnen, die KODAK ter beschikking steli Ook de Stichting ter Bevordering tan de Amateurfotografie zal een pr j en ere plaquette» beschikbaar stellen Ftlms zonder of met geluid worden gemaakt Het mogen speelfilms documci t aires, animations of alstractes zijn Men kan zich opgeven hij De Tijd De Maas Jwde, Ro*iha<= "23 Rotterdam tweede en vierde donderdag van de maand van half elf tot dne uur in het Baken aan de Dordtselaan Me vrouw M Propsma heeft er de lei ding Collecties In beide kledmgbeurzen verdrijft momenteel het linnen en het katoen de winterse wol en het tweed Begm maart startte de ïnlevenng van zo merkleding Ook deze UW boutiek telt een /oorjaars- en zomercollectie Bloemige ïmprlmé s voor de wat gro tere maten en denim rokken voor maat 38 Degelijke modellen van onvershjt bare stoffen hangen tussen grappige zelfgemaakte pakjes van tricel Som mige kledingstukken vliegen een voudig weg maar tot grote verbazing van mevrouw Von dem Bome blijft •t> ij voorbeeld een cameljas van vijf tien piek hangen en blijkt vier gul- Kij nmond-revue WEKELIJKSE PAGIN me» tasle en gevarieerde onderwerpen tekslen tan Jearmette v d Hoek Bram Oosterwijk J tan Rliyi Joris Boddaert Kees Cor nelisse foto» tan Arj Groeneveld J tan Rh ij» Gwcofoto onder redaktie tan Kees Corneliise rPACHTlG JAAR GELEDEN gaf 1 Karl Baedeker een sterretje aan de Boompjes In de Franse editie van de Gids voor Nederland en Belgie van 1888 die in ons bezit is voegde hij er zelfs een vertaling en een ver klaring aan toe Le beau quaz est nomme de Boompjes (les Petits Ar bres) a cause des arbres chetifs dont il est plan te Een honderdtal bo ten zo vervolgt de Baedeker met bestemmingen voor Nederlandse Duitse Franse Engelse Russische of Afrikaanse havens hebben hier hun vaste aanlegplaatsen Men kan ze be zoeken voor zover het werk aan boord dit toelaat Zo nod g wende men zich tot een der officieren Het was inderdaad een machtig schouwspel dat nog verlevendigd werd door de af en aanrijdende sle perswagens Tot de vele vreemdeltn gen die er geboeid naar bleven kij ken behoorde ook de Franse auteur Valery Larbaud (1881 1957) In het begm van onze eeuw bezocht h j Rotterdam In een zijner gedichten beschreef hij dichterlijk hoe hij twee aardige meisjes druk pratend langs de rivier zag lopen Zij hadden elkaar zoveel te vertellen dat zij helaas ner gens oog voor hadden fEDURENDE LANGE TUD be hoorde de kade tot de hoofdstra ten van de stad Het Entrepot was er de Synagoge stond er de Belasting diensten v aren er te vinden het Maas Hotel behoorde tot de belang rjkste hotels tan de stad de Rot terdamse Bankveremging de Vatio nale en de Nederlandsche Bank hadden er hun kantoren En evenzo hadden grote firma s als de Transportonderneming van H W Komg de Stoomsleepdienst tian P Smit Jr Van der Lely s Touwfabne ken Quaker Oats de Victoria Bron Van Es en Co enz er hun kantoren en opslagruimten In de Eerste We reldoorlog werd bij enkele consulaire diensten cite hier achter het brede neutrale front uan de Nieuwe Maas gevestigd waren geducht aan spioua ge gedaan (Er zou een heel boeiend boek over geschreven kunnen wor den') Aan de westelijke kant uan de Willemsbrug lag daar waar thans dikwijls een aantal drtjuende bokken gemeerd ligt in een ver verleden een groot open zwembad Wie oude foto s van de Boompjes bekijkt wordt ge troffen door het feit dat de kade vol stond met kleme houten walhuisjes Op de punt bij de Lpmiehauen stond er een van bijzonder grote afme'in BOOMPJES gen het was <.eshoekig en er was als wij ons niet vergissen een kof fiehuis je voor havenarbeiders m ge vestlgd (Als er lezers zijn die ons corrigeren nullen houden unj ons voor hun brieven aanbevolen') ftlJNA VEERTIG JAAR lang had den de Batavier boten aan de Boompjes hun ligplaats Ze hoorden bij het stadsbeeld die betrekkelijk kleine maar zeer comfortabele sche pen die tn de nachtdienst op Lon den plachten te varen (Wij hebben nog zeer goede herinneringen aan de voortreffelijke keuken Verscheidene malen hebben leden van de komnk hjke familie gebruik gemaakt van een Batavierboot om naar Engeland over te steken Met een der schepen van de door Wm H Muller geexploi teerde lijn werd m 1904 het stoffelijk overschot van Paul Kruger naar Die Ou Transvaal gebracht De Batavierboten voerden de dienst uit met de regelmaat van een klok Het was dan ook een wel heel ongewoon gezicht toen men t» de na zomer van 1914 niet minder dan vijf boten werkeloos aan de Boompjes kon 2ien liggen door het uitbreken van de oorlog waren ze (tijdelijk) tot rust gedoemd In 1931 verhuisde de it jn naar de Jobskade waar men over meer ru m te beschikte voor het opslaan t an het vrachtgoed en de ontvangst der pas sagiers Het steeds tr tenser wordende verkeer was er de oorzaak van ge worden dat men op de Boompjep met meer utf de voeten kon J v R DIJ tussengevallen zoals deze fa» L> met een gaatje in het nigpgad beslist de gastvrouw (rechts «v a. foto) De goede kwaliteit stof spreekt ook een woordje mee en na «jir overleg gaat ook deze jas in IE (tweedehands) verkoop 188 den voor een grijs lambswool tm\u ook nog te veel Van half elf tot half twee worijt ci getaxeerd en druk verkocht In«B met gordijnen afgeschermd stuk ke) der de paskamer draaien allerlei ten voor de spiegels De klantenkring v an de kledingbeurs breidt zich ov*. rigens uit als een olievlek Vooral jon ge meisjes voelen zich er senang" Wat past gaat mee m de tas want op geld wordt hier niet gekeken. Dat hoeft ook met De prijs is hier juist de grote troef Je kan het er niet voor laten hangen is een bekende verzuchting Een maat 44 die ach moeizaam in een zomerjurk werkte, riep zelfs uit hij past nog ook JVH, TNE vogelweretd tan Nieuw Guua 1» rijk geschakeerd en vele soorten behoren tot de zeldzaamste dieren tjf wereld Diergaard» Bbjdprp heeft er A verte van in de cpDeclie Het eiland wordt trrdeclu in dne grote gebieden \ogelkop zui lelijke kustvlakte en noordelijke kustvlakte Ze zijn tan elkaar gescheiden door hoge bergketens waardoor de soorten ia de verschillende gebieden zich vnjwel wet met elkaar hebben vermengd Dt moeste vogelljpen vindt men lit elk der gebieden maar elke streek heeft tod zijn eigen soorten Een tan de vele soorten vormen de kroonduiten De bekendste daarvan op wel de Scheepmakers kroon luif Waas erkroonduif (de teren ton de kuif em digen m fraaie witte waaiertjes) en de gewone kroonduif De meest domineren de kleuren ztjn blauw rond en wit Blijdorp heeft altijd suetts gehad met het houden tan kroon luiten In 1M werd in Blijdorp na 22 jaar weer ia Nederland een kroonduif gebwttt Is 1936 was dal met een Scaler kroonduif in Am» toor het laatst gelukt In 193? waa het broeden in de drr gaarde mislukt omdat liet ei in een i«r primitief nedje op de grond werd ge legd en onbevrucht bleek Het jaar daarop besloot de t0f«- deskundige tan Blijdorp bet paartje kroonduiten te helpen In een gevorkt' boomstam werd een nestje gebouad, a kwam een ci en liet kroonhuvenpMt begon serieus ie broeden Na enigft öju echter kregen de dieren la«t tan andere togels m de kooi en moest het pwtje naar een aparte sobere worden overge bracht Er werd weer een ei gelegd en na enkele weken broeden was hei jong er liet stierf echter reeds 11a eén dag. liet vrouwtje leg Ie toen voor de let- de maal een ei en na er» maand kwam er een gezond jong ter wereld Na ten dagen kwamen le eer le kroonteertjf* uit en na drie weken had het togehjt een complete kuif Sindsdien heeft Blijdorp nog enkel* malen jonge kroonduit«m geïnd in die renlumen beslist nog altijd een LetaBf rijke gebeurtenis KROONDUIF

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1968 | | pagina 2