Am 1 I EERSTE ASSISTENT - ACCOUNTANT Vink® Co MM. KRACHT (mnl.) is het heus, op deze krant? in uw trommelwasmacMne a IK BENT v GEEN ABONNEE Minister bepleit verlenging hoger rijkssubsidie „Het Huwelijk" van Gomhrowicz bij NRT in première Pietje sliep in schuur achter huis Rita Pavone getrouwd Legioen van Eer voor ir. Philips Rij schoolhouders in Amsterdam werken samen Studieresultaten blijven achter Rang toegevoegd hoogleraar voorgesteld Nog geen eigen inspectie eao A-faculteiten in centrum stad" ACTIEVE MEDEWERKER V. I BELGENKOMEN ALBEE SPELEN Vijfjarenplan voor economie Indonesië Akkoord salarissen voortgezet onderwijs Prijswinnaars puzzel Stroman voorzitter Theatercentrum m t Ip 2A nederisndsesccauntanis-maalschap VAN VLIET en VAN DULST'S BOUWBEDRIJF N.V. TE HUUR RSANTE BUNGALOWS ür •ïs, 5 2.! - w O- ■s I mm 2^ Merk hoe schoon die knoop van Deze theedoek is vuil. Er zit zelfs een grote koffievlek in. In die vuile theedoek leggen we een knoop, die gewoon mee de was ingaat binten wordt! Geen spoor van vuil meer. Maar... is hij binnenin ook zo schoon0 Ja, ook binnenin wordt de knoop volmaakt schoon.Weg koffievlek. Dat bewijst: Omo-matic haalt zelfs het diepstliggende vuil eruit! Dieptewaskracht! Zo werkt alleen Omo-matic. :m sta m» M mïï :,4! •tH ;C0 nc POTTERDAMMER Pagina 6 WOENSDAG 20 MAART. 1968 Amsterdam, Rotterdam, 's-Gravenhage, Aimelo, Amersfoort, Beverwijk, Breda, Eindhoven, Enschede, Gouda, Groningen, Haarlem, Heerlen, Hilversum, Leeuwarden, Middelburg, Zwolle, Brussel. vraagt voor haar kantoor Westplein 10, Eotterdam bi] voorkeur gevorderd met de studie voor register accountant. Enige jaren ervaring als eerste assistent is vereist. V Geboden wordt: e gevarieerde werkzaamheden behoorlijke beloning Vergoeding van studiekosten minimaal zeventien werkdagen vacantie per jaar, welke gedurende de dienstperiode kunnen oplopen tot maximaal twee en twintig werkdagen per jaar. In onze maatschap zijn gunstige perspectieven aanwezig voor hen die het accountantsdiploma behalen. Gehuwden worden bij indiensttreding in het pen sioenfonds opgenomen, ongehuwden op 25-jarige leeftijd. Sollicitaties met uitvoerige gegevens te richten aan bovenstaand adres. Ons telefoonnummer is (010) 134740. Op de Afdeling Administratie van ons kantoor aan de Wes terstraat kunnen wij plaatsen een in het bezit van het Mulo-diploma en het Praktijk- diploma Boekhouden of hiervoor studerend. WH bieden een aangename werksfeer met een goed salaris en een gunstige vakantie- en vakantiegeldregeling. Sollicitaties wórden gaarne ingewacht bij de Afdeling Perso neelszaken, Haringvliet 88, Rotterdam, tel. 144500, toestel 66. REDERS CARGADOORS EXPEDITEURS Rotterdam - 's-Gravcnhage - 's-Hcrtogenbosch heeft plaatsingsmogelijkheid voor een Voorkeur heeft hij, die de Militaire dienstplicht heeft vervuld, en in het bezit is van MULO-diploma. Een geschikte kracht bieden wij een aantrekkelijke werkkring met afwisselende werkzaamheden. Met vakantie-afspraken kan reke ning worden gehouden. Sollicitaties te richten aan bovengenoemde N.V., Postbus 534, Rotterdam, met vermelding van de letters F.L. Aan de Italiaanse Rivlèra op circa SO kim van vliegveld Genua* gelegen op 2 km van Middellandse Zee De bungalows zijn compleet gemeubileerd. Het park waarin de bungalows zijn gelegen beschikt over eigen zwembad, ivlnkel en wasserette. Goede weg- en spoorverbindingen. Indeling bungalows: grote woonkamer met openhaard, terras, keuken met koelkast, badkamer, 2 of 3 slaap kamers. Inl.Bungalowpark „VlUaggio tra Plnl ed Ollvl", Hoofdstraat 66, Best, telef. 04998-14 08, of na 18.00 uur 04998 - 24 66. door deze bon kunt u het worden O CC 3? Q o J i c gQe bo uj E -5-5 1 l I 3 3 8 Q fflP.j Knoop chf OMO-MMTC wast door-en-door schoon (Van onzer onderwijsredactie) dkn HAAG Een wetsontwerp is ingediend dat voorziet in een verlen ging van het verhoogde rijkssubsidie voor de bijzondere universiteiten en nogcscholen van 98'/i procent in de kosten van exploitatie en investerin gen over 1968. Verder is in het wetsontwerp opge nomen een verhoging van het rijksaandeel in de bijdrage voor de universiteit van Amsterdam van 95 tot D8Vt procent in dezelfde kosten over de jaren 1966 tot en met 196B. De bijdrage van de gemeente Amsterdam daalt dus tot anderhalf Procent. Intussen zijn drie werkgroepen in opdracht van minister Veringa bezig een herziening te ontwerpen van de subsidieregeling voor het bijzonder wetenschappelijk onderwijs en de ge meentelijke universiteit. Die herzie ning beoogt financiële gelijkstelling van bijzonder en openbaar we tenschappelijk onderwijs. Deze her ziening moet een terugwerkende kracht krijgen tot 1 januari 1968.. (Van onze kunstredactie) ROTTERDAM In het kader van de culturele uitwisseling zal het Na- °naal Toneel van België dinsdag 2 april in de Rotterdamse Schouwburg voorstelling geven van Edward A wee's „In wankel evenwicht", on der regie van Lode Verstraete. Hier nam de Nederlandse Ccmedie dit trieste stuk op het repertoire'met Bob de Lange en Ellen Vogel in de belangrijkste rollen. Het werd in het vorige seizoen uitgebracht onder re gie van Han Bentz van den Berg. (Van onze kunstredactie) ROTERDAM Het Nieuw Rotter dams Toneel introduceert zaterdag 20 april het toneelspel „Het huwelijk" van de Poolse auteur Witold Grombrowicz. In dez egrote, spectaculair productie komen onder regie van Robert de Vries meer dan dertig medewerkenden op de planken. Gombrowicz' moeilijkste levenspro bleem is de strijd tegen de door een vaak huichelachtige maatschappij op gedrongen normen en de vergeefse po gingen om terug te keren tot de zui verheid van de jeugd. Josephine Soer vertaalde het stuk, de jonge kunstnaar Frank Raven ontwierp het décor en de bijzondere costuums en Louis Andriessen zorgde voor de mu ziek in de doormwereld van de sedert 1939 buiten zijn vaderland zwervende Poolse schrijver. DEIL Het ging van mond tot mond: Pietje van Malsen (13 jaar en op school in Geldermaisen) is zoek. Toen Piet niet op de afgesproken tijd thuis kwam en niemand hem had gezien, schakelden de verontruste ouders de politie in. De po litie ging op onderzoek uit, later geholpen door een groot deel van de burgerij. Het werd donker en Pietje was nog steeds zoek. Met schijnwerpers op de auto's werden alle sloten afgezocht. Men vreesde, dat hij door de storm in het wa ter was gewaaid. Het zoeken bleef zonder resultaat. Het was reeds elf uur geweest toen een van de zoekers de jongen half- slapend aantrof in een schuurtje achter zijn ouderlijk huis. Hij was dwars door de boomgaarden naar huis gegaan en had zich in het schuurtje'verstoet. Piet durfde niet in huis, omdat zijn schoolrapport' niet al te best was. aangehouden. ITALIË Het 22-jarige energieke zangeresje Rita Pavone en haar ma nager Teddy Reno hebben dinsdag eindelijk toegegeven dat zij getrouwd zijn. Al jaren gingen er geruchten da', er tussen het tweetal een roman ce bestond. Bij een voorstelling voor een zaal met vierduizend toeschouwers stelde Reno het zangeresje met de vele sproeten dinsdagavond voor als me vrouw Rita Ricordi. Ricordi is de ei genlijke naam van Reno. De veertig jarige Reno was-al eerder getrouwd.' DJAKARTA Na twee misluk kingen als gevolg van financiële moeilijkheden gaat Indonesië volgend jaar als- het parlement zijn goed keuring hecht aan de plannen van de regering een begin maken met de uitvoering van zijn derde econo mische vijfjarenplan. Generaal-majoor Alamsjah, de voornaamste medewerker van waar nemend president Soeharto, deelde gisteren mee dat het plan vijftien ontwikkelingsprojecten omvat, onder meer op het gebied van voedsel, kle ding en buitenlandse handel. DEN HAAG Ir. F. J. Philips, president directeur van N.V. Philips Gloeilampenfabrieken te Eindhoven, is benoemd tot officier van het Legi oen van Eer. De Franse ambassadeur de heer P. Siraud, heeft ir. Philips gisteren de bij deze onderscheiding behorende versierselen overhandigd- (Van onze onderwijsredactie) DFN MAAd De minister van onderwijs er. wetenschappen en van landbouw en visserij en de commis- s;es in het Georganiseerd Overleg f lebben in grote lijnen overeenstem ming bereikt over de salarisvoorstel- len voor het voortgezet onderwijs. Dat heeft minister Veringa in een brief aan de Tweede Kamer meege deeld. De nieuwe salaris regeling zal voor het gehele voortgezet onderwijs gel den, waardoor er een einde komt aan de thans bestaande afzonderlijke sa- larisbesluiten voor de verschillende onderwijstaken. Zoals bekend worden de meer dan 100 thans bestaande salarislijnen, ver minderd tot tien, komt er een sala riëring naar leeftijd en is de volledi ge betrekking gebaseerd op 29 lesu ren. AMSTERDAM De georganiseer de autorijschoolhouders in Amster dam gaan algeheel samenwerken. Zij hopen dat hierdoor de misstanden in de autorijopleiding zullen worden weggenomen. Voorts zien zij hierin een belangrijke bijdrage aan de be vordering van de verkeersveilig heid. Voorzover bekend is deze vorm van samenwerking de eerste in zijn soort in ons land. Overwogen wordt meer in contact te treden met de politie om te komen tot meer controle van lesauto's en tot uniforme tarieven en voorwaarden. DEN: HAAG Volgens gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek over de studentengenera ties 1961 t/m 1963 blijken de studie resultaten voor het kandidaatsexa men afgelegd binnen maximaal 5 jaar na het begin van de studie bij verschillende faculteiten ten achter te blijven bij die dergeneraties 1954 t.m.. 1957. De grootste verschillen vertonen voor wat de mannen betreft de facul teiten aardrijkskunde (van 60 procent naar 39 procent), tandheelkunde (van 77 procent naar 65 procent), rechtsge leerdheid (van 81 procent naar 73 procent) en. economische wetenschap pen aan de hogescholen te Rotterdam en Tilburg (van 54 procent naar 46 procent). Alleen de faculteiten dierge neeskunde (van 69 procent naar 73 procent) bij de mannen en sociale en politieke wetenschappen (bij de man nen van 44 procent naar 47 procent en bij de vrouwen van 38 procent naar 41 procent) geven een verbete ring te zien. Aangenomen kan worden dat deze daling in de numerieke rendementen mede veroorzaakt wordt door veran dering in de opbouw van studie. Voorts wijzen voorlopige uitkomsten van oudere statistische berekeningen erop dat het zg. omzwaaien voor beëindigen van de studie relatief toe neemt. Van de generaties 1954 t/m 1957 zijn ook gegevens opgenomen van de studieresultaten binnen 11 jaar. Bij vergelijking van de studieresultaten van de generaties 1954 t/m 1957 en 1948 t/m 1950 bleek, dat van de gene raties 1954 t/m 1957 een hoger per centage het einddoel bereikte. (Van onze onderwijsredactie) DEN HAAG In een nog niet gepubliceerd rapport stelt een com missie van de Academische Raad voor, de nieuwe rang van toegevoegd hoogleraar te creëren. Deze rang, te vergelijken met die van associated professor in Amerika, zal ongeveer tussen lector en hoogle raar in komen. Volgens de Nieuwe Rotterdamse Courant, die gisteren de inhoud van het rapport van de commissie Herstructurering wetenschappelijk corps publiceerde, zou een we tenschappelijke carrière er straks als volgt uit gaan zien: De eerste fase is die van doctoran dus naar wetenschappelijk assistent in tijdelijke dienst, de tweede van wetenschappelijk assistent naar sta giair, de derde van stagiair naar lec tor, de vierde van lector naar toege voegd hoogleraar en de vijfde van toegevoegd naar gewoon hoogleraar. Het is de bedoeling dat het rapport in mei in de Academische Raad besproken zal worden. Daarna zou het gepubliceerd worden. De commis sie die aan de herstructurering werkt onder leiding van prof. dr. F. L. van Os, diende vorig jaar reeds een inte rimrapport in, dat echter op te genstand stuitte. Men vond het te weinig flexibel. De prijswinnaars van de puzzel uit ons Zondagsblad van 9 maart zijn: B. de Waard, Burg. Van Esstraat 125 te Pemis ƒ5,-; H. van Klaveren, Genti aanstraat 44 te Rotterdam 2,50 en B. de Haas, Zuidendijk 43 te Dordrecht 2,50. (Van unze onderwijsredactie) DEN HAAG Gezien (het feit dat. het economisch en administratief on derwijs nog volop in ontwikkeling is, is de tijd om afzonderlijke inspecteurs voor het lager, middelbaar en hoger eao te benoemen nog niet gekomen. Dat zegt staatssecretaris mr, J. H. Grosheide in antwoord op schriftelijke vragen van het Tweede Kamerlid H. J. L. Vonhof (lib). Het is echter niet uitgesloten dat in de toekomst tot -de instelling van gescheiden inspecties zal worden over gegaan, aldus de staatssecretaris. (Van onze onderwijsredactie) GRONINGEN Een universitaire 'commissie heeft geadviseerd de a-fa- cultèiten van de rijksuniversiteit in de binnenstad te concentreren. Dat betekent een soortgelijke ontwikke ling als in Amserdam. Een actie-groep heeft onlangs te vergeefs geprobeerd De Harmonie voor afbraak te behoeden. Men, wilde het gebouw opnemen in de universi taire gebouwenreeks. Voor de con centratie heeft de commissie aange voerd dat het studentenleven sterk is aangewezen op de binnenstad. (Van onze kunstredactie) ROTTERDAM De heer B. Stro man, tot voor kort kunstcriticus van het Algemeen Handelsblad, is-benoemd tot voorzitter van het Nederlands Cen trum van het Internationaal Theater Instituut van de Unesco. Hij is -de op volger van jhr, mr. P. J. W. de Brauw, die deze functie sinds 1953 heeft be kleed. mm fis? li HT

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1968 | | pagina 1