Decentralisatie posten is nodig Regionale brandweer in Botlek en Europoort Opkomst bij oefeningen blijkt veel te gering 1f]oiêjn Rioolwater 4 gemeenten naar een installatie nwm dB» Df Rotterdammer -WolmerkiiigP tapijt nm Economen Cönferentié met tal van sprekers Hal Hofplein-fontein een lul den DE KLERK&ZN uw trotse bezit rïufiimiiiiiiiiiil Jo Lovende en kritische opmerkingen president-hoofdman J. J. Oster Samenwerking tussen Rotterdam SchiedamVlaardingenMaassluis Weer plakkaten tegen Johnson Bromfietser dook sluiswater in en wilt u nog meer zekerheid koop dat tapijt dan bij de Klerk die weet wel wat u wilt. Op 89 9 en 10 april in Rotterdam Man gewond door wegrollende bal f wereld merken f I demonstraties f h.d èHeer I I I I dE rotterdammer Kritisch bekeken (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Tijdens de jaarlijkse rede voor het college van hoofdlieden heeft de presi- Müulijn staat open voor al Uw wensen. Blijft er nu zelfs langer voor open. Op vrijdagavond. Tot 9.30 uur. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM De gemeen ten Rotterdam, Schiedam, Vlaai- dingen en Maassluis zijn in prin cipe tot overeenstemming ge komen over het aanleggen van een groot rioolwaterzuiverings- bedrijf dat voor alle vier de ge meenten dienst zal doen. Men denkt het te kunnen bouwen op de grens van Vlaardingen en Maassluis. In mijn huis niet: "He, precies ais bij..." Mijn huis heeft persoonlijk heid. Meubelen van dent hoofdman van de Rotter damse brandweer, de heer J. J. Oster Jr., naast lovende opmer kingen ook enkele kritische ge maakt. Hij was enthousiast over het sterk gestegen aantal brand weerlieden van 974 naar 1043. Koopvaardij gezinnen houden bijeenkomst INC VB-dames kregen les in geld uitgeven VL 65 houdt avond over Joegoslavië Spaarderstegoed in februari gestegen fRONI vanaf 325.- contant plus per dag ook u leert spelen met - f Joh. de Heer's unieke systeem I keuze uit meer dan 100 instru- f u kunt elke vrijdagavond tus sen 8-10 uur geheel vrijblijvend de orgels horen, zien en zelf bespelen. Pagina 3 2A DONDERDAG 21 MAART 1968 Botlekbru; nOOB DE BRAND in het Pak- D wd-tankpork fa het knelpunt, dat i B«!lek|>ru8 is' te duidelijker gebleken. Zoals we" K'd> aal herinneren ging (erv,ij! het bluswerk aan de gang jjj.' open cm een coaster door te laten. Enkele brandweervoertuigen, een am- en de hoogste Rotterdamse ^eer-autoriteit, president-hoofdman ft Osier, moesten, onderweg naar het fjrréin *»n de brand, voor de geopende Volgens de leiding van de brandweer onrechte. Die heeft tegenover ons lliik gegeven van grote ontstemming Jt liet feit, dat de brug juist op dit Leitblik »et gesloten bleef. Die ontstem- «tifflt hebben wij in ons blad weergege- Jln daarbij ons commentaar voegend. Vofaens de Rotterdamse havendienst, ,1, bruss niet ten onrechte open. Alle ik as od p i tiacdwcemiatericcl was er over heen, lct' uitzondering van enkele reservewa- jje niet direct dienst zouden moe- L doen. Na overleg met de brandweer- jjtrmcentrale hod men de brug geopend, twee leringen bleven tegenover Die elkander staan. Er kwamen zelfs vragen in de gemeente raad. De wet houder, die dera vragen beantwoordde gaf de laatste lezing, die dus in scherpe tegenstelling stond met de leuagjdie de brandweerleiding ons inder tijd had gegeven. Reden voor ons om tijdens de pers conferentie van woensdagmiddag, waar wffel bnmdweerleiding als wethouder aanwezig waren, eens precies te vragen, hot de vork in de steel zat. laderdaad bleek de lezing van de ha vendienst de juiste: de brug was openge- ga»n in oterleg niet de brandweeralarm- centrale. Ons blijven twee belangrijke zaken ter overdenking. ja de eerste plaats: het is. hoe dan ook, met of zonder overleg, een hoogst onbevredigende toestand, als een brug in staat is een brandterrein van het „achter land" te scheiden. Er is nu niets gebeurd. Maar wat zou er zijn geschied, als men de voor de brug wachtende reserve-ambu lance en reserve-brandweerwagens plotse ling nodig zou hebben gehad? Als de omstandigheden zich zo zouden hebben gewijzigd, dat persoonlijk ingrijpen van president-hoofdman Oster ineens drin gend noodzakelijk was? Ve zullen dan ook de inrichting van de sterke brandweerpost Rozenburg niet alleen met instemming, maar vooral met een zucht van verlichting begroeten. Ten tweede: waarom ons niet metéén goed ingelicht. Dezelfde brandweerlei ding, die indertijd tegenover ons haar verontwaardiging uitsprak over de op het ogenblik van de Pakhocdbrand geopende Botlekhrug is eerst vele weken later daarop teruggekomen. Onjuiste inlichtin gen geven aanleiding tot onjuiste bericht geving, vooral als figuren, die op het allerhoogste niveau verantwoordelijkheid dragen,deze onjuistheden vertellen. (Van een onzer verslaggevers) DOTTERDAM Om een optimale veiligheid te garanderen voor de industrie in Botlek en Europoort heb ben Rotterdam en Rozenburg besloten een regionale brandweer te stichten. De brandweerpost zal samen met de reeds bestaande Rozenburgse brandweer on derdak krijgen in een nieuw gebouw van gemeentewerken-Rozenburg dat, nu vergroot en aangepast, zeven ton moet gaan kosten. Men rekent er op dat, na de twee grote branden bij Pak hoed en Shell, de provincie snel en goede financiële hulp zal geven. Rotterdam zal veertig beroepsbrand- weeriieden ter beschikking stellen. Ro' zenburg levert vrijwilligers, Rotterdam zal ook enkele spuiten leveren. De vrij gTote groep is nodig omdat men steeds een wagen volledig bezet (dat is met acht man) paraat wil hebben omdat in dit gebied vrijwilligers niet zo snel ter plaatse kunnen zijn als in de stad waar de wagens met enkele mannen rijden. Wethouder J. Worst tóie dit tijdens de woensdag gehouden jaarlijkse brand weer-persconferentie meedeelde zei ook dat dit niet een streven is naar een Rijnmond-brandweer. Hij zei: „De Rijnmond-grenzen zijn maar willekeu rig. Het is beter samen te werken waar nuttig en nodig is." Deze regionale brandweer zal geheel zelfstandig in het hele gebied optreden. Rotterdam zal wel voor de opleiding zorgen. Deze regionale brandweer is een voorbeeld van een verdere decentra lisatie van de Rotterdamse brandweer. Dat is urgent geworden omdat door de steeds voller wordende stad de mini mum uitruktijd, van vijf minuten in de spitsuren moeilijk gehaald kan worden. Bij B. en W. ligt een lijvig rapport waarin tal van suggesties worden ge daan om politie, brandweer en GG en GD een snel optreden ook in de spitsu ren mogelijk te maken. De nieuwe brandweerposten moeten, volgens Roteb-directeur ir. J. Dijkshoorn er dan ook snel komen. Het gebeurt nu reeds dat de brandweerwa gens van de post Brielselaan (vlak bij de Maastunnel) op andere plaatsen In Rotterdam-Zuid worden gestat lonncerd. De verplaatsing van deze post noemde de heer Dijkshoorn urgent In dit verband wees hij er op hoe belangrijk een vrijwillige brandweer is. „Die mannen rijzen zo uit de grond op. En vaak is blussen al mogelijk zonder dat de wagen er is. Het is wonderlijk wat je al met een emmer water kan doen," zei hij. Over de van socialistisch? zijde geuit kritiek op het systeem van de vrijwil ligheid wilde wethouder Worst niets meer zeggen dan: „Laten we er niet te veel over praten. Wij zullen altijd blij- er geen ven streven naar de grootst mogelijke waren. brandveiligheid van de stad. Pakhoed en Shell waren goede test-cases voor ons systeem." Overigens heeft die kritiek geen af breuk gedaan aan de belangstelling voor de brandweer. Er is zelfs een wachtlijst van mensen die beroeps wil len worden. En ook de vrijwilligers blijven zich aanmelden Het corps bestaat nu uit 751 vrijwilligers en 292 beroeps, totaal 1043 mannen. Volgens president-hoofdman J. J. Oster jr. is de brandschade ondanks de grote brand bij Reesink in januari in 1967, gezien tegenover de landelijke cij fers laag. De schade was namelijk vijf miljoen (Inclusief drie miljoen van Reesink) tegen 4A miljoen in 1966 toen speclaie grote „uitschieters" jT)E brandweer-„kopstukken" - van Rotterdam achter een tafel. Van rechts naar links, Ro teb-directeur ir. R. Dijkshoorn, president-hoofdman J. J. Oster jr. en wethouder J. Worst. Ge heel links een van de hoofdlie den, J. P. van Eest er en jr. voor excellente mode mode internationale langenborst 253 - r'dam-zuidwUk SÏ».J5Sr-t1 De bedoeling is niet dat deze Installatie de bestaande installaties in de vier gemeenten vervangt, maar slechts aanvult. Doel is een verder gaande vervuiling van de rivier tegen te gaan. Het is nog steeds zo dat een groot deel van het Rotterdamse rioolwater «reet op de rivier wordt geloodst. Bovendien dreigt de capaciteit van K8IgLUNBAfiN£1 TEL 010/112955 ROTTERDAM S»«n!¥.%T^at,eTEUQ70/116162 WABIAPLAAT32 brink 03 TEL. Ö3Ö/18900 UTRECHT TEL. 0G70Q/12411 DEVENTER de bestaande installaties in deze vier gemeenten te gering te worden. Hoewel een bepaald bedrag nog niet kan worden genoemd, is het wel zeker dat het een kostbaar geheel wordt, ook In verband met de afstand. Vier aparte installaties zou den echter nog duurder zijn, reden waarom men het zoekt in samenwer king. Hoek van. Holland wordt er niet op aangesloten omdat verleden jaar een dergelijke vorm van samenwerking met 's-Gravenzande en Naaldwijk tot stand is gekomen. ROTTERDAM Op het studen- 'tenschip Seven Seas in de Trirkhaven Is met verf de woorden „Jou..-,on oorlogsmisdadiger" geschreven. De politie stelt een onderzoek in. O Aangehouden is de 21-jarige J. W. H. die voor de ramen van zijn wo ning in de Waterloostraat een pam flet had opgehangen met opschrift „Johnson oorlogsmisdadiger". Hij kreeg een proces-verbaal. van 50 jaar geleden Onze vloot onvoorivaardelijk in be slag genomen. Washington, 21 Maart. De Neclerlainlsclie schepen in Amerikaan- scha havens werden hedenhacht in be slag genomen, daar de Amerikaansche Regeering van de Nederlandsche Regee ring de mededeeling heeft ontvangen, dat 't ultimatum der Geassocieerden niet wordt aanvaard. MAASSLUIS De zestienjarige C. W. Western is dinsdagavond met zijn bromfiets bij de Monsterse sluis aan de Noorddijk/Veerstraat in het water gereden toen hij rechtsaf sloeg om de Geerkade op te rijden. De bromfiets, waarvan de remmen weigerden, schoot het trottoir op en kwam na tegen een afscheidingsmuur te zijn gebotst in het sluiswater te recht. De berijder wist zich met be hulp van omstanders op de sluisdeur te werken, waarna men hem op de wal trok. Nadat hij zich bij de fami lie Pons aan de Veerstraat van droge kleren had voorzien werd de jongen met een politie-auto thuisgebracht. Minder enthousiast was hij over de opkomst bij oefeningen. Deze was ge middeld 38 procent. Twintig procent van de opgeroepen bluseenheden verscheen in het geheel niet. Ook drong hij er bij de brand meester-commandanten op aan aan drang uit te oefenen op de adspj- rant-brainlwachten hun diploma's te behalen. Hij vond het aantal gediplo meerden te laag. Kritisch was hij ook ten opzichte van de telefoondienst omdat nog steeds niet alle nieuwe brandweerlie den. snel genoeg aantesloten kunnen worden op de alarmcentrale. Een an der kritisch geluid gold automobi listen die nog steeds daar parkeren waar het verboden is in verband met de bereikbaarheid van brandgevaar lijke objecten. Hij vond het een gemis dat er in de algemene politieverordening een bepaling ontbreekt waarbij de politie de vergunning krijgt verkeerd gepar keerde auto's weg te slepen. Ook wees.de. heer Oster, op het groot aan tal branden dat ontstaan is doorbal dadigheid, liefst 353 maal. Vorig jaar nog 443. De initiatiefneemster van de meisjes jeugdbrandweer Hannie van Daal is boos dat de uitwerking van haar plannen nog steeds niet is vol tooid. Het plan is echter binnenkort te beginnen. De meisjes, een groepje van zeven, krijgen een opleiding bij het Jeugd Rode Kruis, voor cantine- dienst en een mobilofoontraining. Op 8 juni zullen op het terrein van het Kleinpolderplein de natio nale jeugdhrandweerwedstrijden worden gehouden. Het aantal meldingen bedroeg in 1967 3.433 (v.j. 3.373). 3.384 maal was er klein alarm, 48 maal middel alarm en een maal groot alarm. Het aantal malen dat moest worden uitgerukt voor hulpverlenin gen was 1.327. En van die hulpverle ningen waren er 364 in verband met stormschade (in 1966 184). Er was 'slechts een dag waarop geen enkele melding binnenkwam, maar ook een, de drukte, met 213 meldingen. Dessolux is een topklasse-tapijt van zuiver scheerwol waardoor u zeker bent van de duurzaamheid, onontvlambaarheid, kleur echtheid en motechtheid. Het trekt geer» vuil aan en kan gemakkelijk worden gereinigd. Dessolux heeft de weefde van een handge knoopt tapijt: luxueus en toch een tikje "ruig". Opvallend is de ruimtelijke werking. Leverbaar in 5 decoratieve tinten-op kamer- breedte van 375 cm. en kóst perm2 52,80 per strekkende me ier JSjS.- zuiyér- scheerwol I COMPLETE WONINGINRICHTING Rotterdam Binnenweg -7 tel.010-.117700 Rotterdam .Beijerlandseiaan 72-78 tel. 010-193500 ROTTERDAMDEN HAAG UTRECHT/ VUSSINGEN HOORN DE LIER (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Dinsdagavond 26 maart wordt om acht uur in de zaal van de Rehobothkerk een bij eenkomst voor koopvaardijgezinnen gehouden. De avond gaat uit van de commissie zeevarenden hervormde kerk Vlaardingen en van de her vormde zeemansraad Maasmond. Als gespreksthema is -gekozen de opvoe ding in het christelijk gezin. Er zullen twee films worden ver toond, namelijk over de Antillen 'en over Europoort. Na de pauze komt de discussie aan de orde. Iedereen boven de achttien jaar is welkom. VLAARDINGEN Zaterdag 23 maart houdt de kunstenaarsvereni ging VL 65 in haar sociëteit aan de Zomerstraat 31 een Joegoslavische avond. Er zal muziek ten gehore wor den gebracht uit Macedonië, Servië en Bosnië. Verder zullen Leen Droppert Joe goslavische reisschetsen en Theo Kwak foto's tentoonstellen. De avond begint om negen uur. VLAARDINGEN Voor de afde ling Vlaardingen-Holy van de NCVB hield mevrouw G. J, Vos-Bouman uit Oegstgeest een causerie over: „De vrouw en het inkomen". Als verte genwoordigster van het Gezins-Be- grotingsinstituut te Rotterdam gaf zij haar visie over het inkomen en hoe de verdeling ervan zou moeten geschieden. Mevrouw Vos stelde, dat het inko men in drie porties moet worden ver deeld: vaste uitgaven, huishoudgeld, en reserve, voor kleding en huisraad, die aan slijtage onderhevig zijn. Het betalen op papier (giro enz.) zag mevrouw Vos wel als betaalmid del van de toekomst, maar wel zag zij daar het gevaar in, dat men on voldoende op het saldo let. Als een portemonnee bijna leeg is, valt dit direct op, maar bij een. girosaldo ligt dit anders. De leiding berustte bij de tweede presidente, mevrouw Preésman. Het ledental werd opnieuw uitgebreid. J "5T---S--FS" 5T~ u~s ROTTERDAM De fontein op het Hofplein wordt netjes in een grote tent opgeborgen. Zoals men weet, wordt de tegeltjes-bodem vervangen door een vloer van kunststof. Iedere winter vriest een groot aantal tegeltjes kapot en ieder voorjaar kwam de dienst van gemeentewerken tot nu toe te staan voor nogal kost bare herstelwerken. Daaraan wordt nu definitief een eind ge maakt. Maar bij het maken van die kunststof-vloer kan men beslist geen regen gebruiken. Pas als alles door en door hard is mag er water aan te pas komen. Rotterdam krijgt er dus tijde lijk een hal bij. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Op 8, 9 en 10 april zal in Rotterdam voor de twee de maal de jaarlijkse economenconfe- rentle worden gehordeu. Het onder werp van deze conferentie, die door de Economische Facnlteitsvereniging Rotterdam wordt georganiseerd, zal zijn: De kosten van de economische groei. Deze economenconferentie, die se dert 1963 wordt gehouden, zal dit jaar ook duidelijk open staan voor deelnemers buiten de wetenschappe lijke wereld. Er worden ongeveer 400 deelnemers, waarvan de helft studen ten, verwacht. De opening zal maandag 8 april om 14 uur door de minister van. finan ciën, dr. H. J. Witteveen, in het Hil- tonhotel worden verricht. Die zelfde middag houdt dr. E. J. Mishan, assis tent-hoogleraar aan de London School of Economics, een voordracht over het gekozen thema van deze conferentie. Dr. A. Heertje, hoogle raar aan de gemeente-universiteit te Amsterdam, zal uitgebreid ingaan op de lezing van dr. Mishan. 's Avonds zal er een forumdiscussie worden ge houden onder leiding van professor C. J. van Eijk. Dinsdag 9 april zal professor L. J. Zimmerman een voordracht houden over: „Is op lange termijn ontwikke lingshulp noodzakelijk voor onze groei?" Het Tweede Kamer-lid drs. B. Goudzwaard zal deze zelfde mor gen. spreken over: „External econo mies or diseconomies in consump tion". 's Middags zullen de deelne mers een aantal industrieën in Rot terdam en omgeving bezoeken. VLAARDINGEN Bij de Spaar bank Vlaardingen is gedurende «3e maand februari 4.426.000 ingelegd en 4.147.000 uitbetaald. Het totale tegoed aan spaarders kwam zodoende te staan op G0.059.000. Aan spaarbe- wijzen is vorige maand 23.350 ver kocht. In de spaarbusjes is in februa ri 60.885 gespaard. Op 38 scholen werd 9.313 gespaard en de 3133 deelnemers aan de jeugdspaarregeling beschikken over een tegoed van 2.502.662. VLAARDINGEN In de Botha- straat viel woensdagmiddag de 53- jarige G. K. met zijn brommer over een bal die op de weg was gerold. De man is met een vermoedelijke hersenschudding en. een hoofdwond naar het Holyziekenfhuis vervoerd. Op de Kethelweg is woensdag middag de elfjarige Wendy Sears door een fietser aangereden toen zij voor een geparkeerd staande auito ide rijbaan, opliep. Het 'kind moest met een beenbreuk naar 'het Holy- •Ziekenfouis worden 'gébracht. De laatste dag van de conferentie zullen in de kleine zaal van De Doe len 's morgens voordrachten worden gehouden door professor J. M. Polak, drs. S. E. Pronk en ir. J. A. Beukers. 's Middags zal drs. J. M. den Uyl de achtergronden van het groeibeleid in Nederland, nader toelichten. Er zal daarna een forumdiscussie onder lei ding van professor H. W. Lambers worden gehouden. Studenten kunnen zich tot 30 maart voor deze conferentie opgeven bij de Commissie Economen Confe rentie, Haringvliet 36, Rotterdam 1. menten CONN - HAMMOND PHILIPS - Ri-HA - SOLINA VISCOUNT e.a. OOSfZEEDU, Ityziet ei K 330, HOT r meer bij: TêRDAM, TEL(01O) 115255

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1968 | | pagina 1