Met „Bal Macabremoet cultuurluiheid verdwijnen Burger lijke stand AGENDA kjiykfiwi - TöïïR Rotterdam meubelen bij niemand J. Heinsius ontvangt zilveren medaille BEJAARDENWERK WORDT GEBUNDELD Zet die fles genist midden optafel. Hij mag genen worden. BELIJDENISGESCHENKEN DAGELIJKSE RENTEVERGOEDING gemeente-ziekenhuis Opzet van kunstkring „Cultura" v KOOP GEEN POETSDOEKEN Gratis concert in de Ichthuskerk Kamerorkest in Immanuelkerk Veertig jaar bij ENCK Opnieuw cursus voor aanstaande moeders „De Vaan" kan zijn leerlingen niet meer goed bergen commies commies A openbare werken enz. 2A 'OUDE SCHIEDAMMER GENEVÈR (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Op cultureel gebied moet in Schiedam eens wat gebeuren. Dat is het standpunt van de Algemene Schiedamse Kunstkring „Cultura". Met een groots opgezette feestavond op zater dag 20 april in Musis Sacvrum, zal worden getracht „de apathie van de Schiedamse bevolking te doorbreken". De avond is vooral op touw gezet met de bedoeling, dat de plaatselijke „kopstukken" met de mogelijkheden op cultureel gebied worden geconfronteerd. P1ANO PER CENTIMETER deskundig in klank SCHIEDAM Vandaag en murgen .tm dng *lijka VLAARDINGEN Vandaag en morgen Ria Sas mag naar selectietraining EXPOSITIE Schaakvereniging won van NRSG Drs. XJvterwaal rector Spieringskoeklycemn Wijkraad stemt in mei bestemmingsplan en dagelijks MODERNE MENSEN KIEZEN CO-OP CO-OP Centrum Maassluis kent eigen eerste kievitsei 3.75 4V2, 5 en S'/a p. jaar Tel. 350800 Sehiedamseweg 12/11 Van Hogendorpiaan 45 Dirk de Derdelaan 41 o£ ROTTERDAMMER Pagina 5 DONDERDAG 28 MAART 1968 Variatie en (vaak bizarre) moge lijkheden genoeg in Musis. Sacrum. Hoofdbestanddeel van de avond is een „Bal Macabre", dat een specta culaire opzet krijgt. De Kunstklasse van het Stedelijk Museum is al en kele weken bezig om de zaai met exclusieve wandkunst tot een voor het feest passende omgeving te ma ken. „Fun House", een cabaret in mo derne stijl van Rob van Houten, is het eerste programmapunt. Terwijl de zaal voor het bal wordt ontruimd, zal een „middeleeuwse boetepredi- 372 maaslan'd Notaris W. B. H. de Jong veilde woensdagmorgen in Het Tref punt de woningen 's-Herenstraat 77 en 78. De heren J. Kroes en S. Voorberg, beiden uit. Maassluis, hadden respectievelijk t 5.309 en 4 500 op de pan ingezet. 1 MAASSLUIS --Op ek van de recherche van Groningen werd in Maassluis aangehouden J. C. v. d. D.. een 54-jarlge koopman die tot voor kort In Groningen woonde. V. d. D. wordt ver dacht van „bedrieglijke bankbreuk". Hij verkeert in staat van faillissement en zou diverse- goederen aan de boedel hebben onttrokken. Enkele goederen, voor een ge zamenlijke waarde van vijltien- a twintig duizend gulden, werden in -beslag geno men. vlaaKDINGEN De voorzitter van de tafeltennisvereniging Shell, de heer van Luyk, zal de gemeente verlaten. Hij organiseerde verschillende malen nieuw- jaarstornooien. Tweemaal was hij de grote animator bij de Vlaardingse tafelten- niskamploenschapper,. Gedurende zeven jaar was hij actie" lid van de Rotterdamse Ontspanningsvereniging Shell, afdeling ta- leitennts waarvan drie jaar als voorzitter. VLAARDINGEN .Ondertrouwd: Maar- ten Qverslulzen =6, Varu Beelhov^asm?,el 85b eir Angenita Roseroary Visser 21, Ph at coedestraat 146; Gerard vaa Linden 23, priroulastraat 24b en Gerda Elizabeth Knoester 21. Lombokstraat 33; Arte Johan westerdijk 23. Lobeliastraat 10 en Gerarda Spljkhoven 24, Schiedam, .'laardlngerdijk rns: Ludwlg Beatrix Sluimer 20. Ver- heijstr «3: Jacob Aart Groencndaal 23. Rot terdam. Van Ostendestr 39a en Adnnrsa jriDB Kerkhoven 28. Snenverlaan 343; Ma rtinis Johannes Dominions Josephus V re- denbreet 23, teigerlaaa 31 en jansje Scho- seveld 20. Schiedam. Havendijk 134; Alber- tas van- Maancn tj. Den Bang. Ant Keutsi- lusstr. 22 en Johanna Jaccba Zuldmeer 22 Mesadostr 21: Leendert HokUe 21» Kuipers HietSergstr 37 en Antonla 'Apolonia Kloot wijk 20; Brederostraat.13; Sljtse van Heijst ta. Maassluis, pr Beatïixlaart M en Anna Maria prints JO.ZYan »Wessemböö!stT^i"VeU- Muzikale flatbewoner "of concertpia nist. Wij streven naar maatwerk in ome adviezen. Daarom nemen wij de tijd ons in Uw problemen te ver diepen. En daarom hanteren wij naast de stemvork ook de-duimstok. Uw woonruimte, budget of extreme eisen prikkelen ons tot het vinden van een passende oplossing. Neem bij Bender de tijd om dit zelf te ervaren. Rotterdam, W. de Withstraat 32 - tel. 1381U Amsterdam - Arnhem - Breda - Leiden j Sporthal Margriet: De Ooievaars, sport avond voor invaliden, 29 Arcade: Leger des Hells, concert. 20 chr, Soc, Belangen: C. M. B., vergade ring, 20 Irene: Oec. Raad van Kerken. 20. C.Ï.V.-geljouw: Lange Haven 129. S. C.-tittwisselng, contactavond, 20 Chr. Soc. Belangen: S.B.L. vergadering. 28 Magnalla Dclkerko Wljkavond Gerei. Kerk. 20 ■tliisls Sacrum: Verolme Electra leest, 20 Bursum Corda: NCGOV, vergadering. 20 Wijkcentrum -Nlemvland Hengelsportver. Schiedam e.o., ledenvergadering, 20 't Raadhuis, Schiedamseweg: Wijkver. Blijdorp, oprichtingsvergadering, 20 Agentschap „De Rotterdammer", mevr. J Van Gog. Dr. Zamenhofstraat 139, tel. 13.24.00 (ook klachten bezorging). Alarmnummer brandweer; 26.91.23. Alarmnummer politie; 26.46.66. Apotheek; Westendorp. Parkweg 207, tel, -5.(6.74. GG GD: 26.92.90. Ichthuskerk: korenconcert, 20. triangel: jaarvergadering vereniging te- ge" luchtverontreiniging. 20- ^Pniëlkerk: jaarvergadering NCVB-west, rfi?ode Knrisgebouw: Emmastraat 38, oienst herv. geref. comité, dhr. Hubaen, Verenigingsgebouw: Markgraa^laan 42. lezing leden KNMTP, 20. rw ^^koorzaal: feestavond Helpt Elkan der, 19.30, Triangel: bingo -avond Pro Rege, 20. lem Albert Prudhomme van Reine 23. Kot- terdam. Dr. J. P. Oudsineel en Irma Louise Goedhart 23. Prol Teldersstr «9: Johannes Pieter Kroos 24. Oosterstr 22b en Cornelia Meeuse 19. Korte Hoogst: SM; Lambertus Martlnus van tier Heijden A poeldijk Jar. Barendselaan 36 en Maria Antonla Ham 31. Joh Poststr 29. Geboren: Nancy dv A L Verburgh en G j den Breems, Van Schrevendtjkpleln j; Christine dv J A Hogendoarn en C ürinlt- man, Chopinstr 26B. Overleden: An toon Johannes Marinus van Es 33, Dirk de Derdelaan 249A; Hille- gonda Maria Zeljlemaker SI wed van A J de Bidder, Parkweg 86. MAASSLUIS Geboren: TJdo Walter Z-V. A van Rijn en I M Mlehler: Mireille Elisa beth d.v J J de zeeuw en Th c p Jansen: Jesn Paul Marie d.v. M Th Schriksen M. de Jong: Eugene: Patrick zv j t»K vjn tent "rit 11 vander Hoeven; Ewout Leen dert z.v. T, Smitshoek en J Gouw; Walter Tom z.v. W A Waslander en M M van der Meijden: Clartne d.v. R Bakker en A F Lambooy: Jacqueline Anremsrie d.v. M N J Krabbe en ,T D M Kole: René z.v. HRolaff en P de Sruyn. Erik Marcel z.v. J Nlehor en D. M Th Heestermans: Adriana Eliza beth d.v A C. van der Hoeven en M Th Dries: Jolanda d.v. K van Dorssen en A M vd Sluis; Jaeobus Marinus z.v. L van der Spell en S van der Gelze; Dinesh z.v. p K Kapll 'en M vissers. Ondertrouu-d: M J Wïjnands en P w Moolman: J Bogdam en H daSilva Furta- Getroutvd: J C H Kukler enM Stigter; L A vd Hoest en J M van Tonr; A Weste en J J Nieuwpoort: J Lub en B V Was senaar. Overleden: Dirkje Maria Voois, gehuwd met W Ouwendijk oud 56 jaar. SCHIEDAM Geboren: Peter zv H P Fisser en C; H V van Oort, Johanna M dv J Verhaar en H p L de Kok. Albert zv A J NlemeUer en A Roos, Overleden: B H PSi. 6» jr. C van Oossa- nen 75 Jr.. eclDg T B Krullaars. VLAARDINGEN De afdeling Rotterdam van de Nederlandse Tafel- tennisbond heeft Ria Sas, jeugdspeelsster van Intiem, uitgeno digd om deel te nemen aan de weke lijkse selectietraining, die woensdags wordtn gehouden in het Rotterdamse tafeltenniscentrum. De training staat onder leiding van bondstrainer Ton Hoefnagel. Het bestuur van Intiem heeft Ferry Pattiapon aangetrokken als trainer van de vele jeugdleden, die Inmiddels in. functie is getreden. De training begint vrijdag 5 april van 19 tot 21 uur in de gemeentelijke turnzaal aan de Rode Krui slaan. De jeugdcommissie heelt een sele- tie van zestien leden gevormd van wie de prêstaties nauwlettend zullen worden gevolgd. Voor de jeugdleden die niet zijn uitgenodigd is er altijd nog de kans om via goede prestaties voor de slectietreining te worden uit genodigd. Deze training zal het gehe le seizoen voortduren. De senioren kunnen voortaan op donderdagavonden zich bekwamen in de tafeltennissport. De overige jeugd leden komen op de zaterdagmiddagen aan bod ker" de aanwezigen op luide toon op hun plichten ten aanzien van de cul tuur wijzen. Voor de muzikaie omlijsting van het „Bal Macabre", waarvan de op zet ten dele nog geheim wordt ge houden, zorgt het orkest van Jack Redler. In het bovenzaaltje, waar men ook kan dansen, wordt een Hammondorgel bespeeld. In het bovenzaaltje wordt ook een aantrekkelijke expositie ingericht van maquettes vat: kleine schouw burgen, waarschijnlijk tegen de ach tergrond van een aantal fraaie fo to's van oud en nieuw Schiedam. De foto's zijn werkstukken van leden van de Algemene Fotokring Schie dam. Gesoigneerde, bij de avond passen de kleding, stelt het bestuur van „Cultura" op prijs. De toegangsprijs bedraagt vijf gulden per persoon. De voorverkoop is in het SG/WV-ge- bouw bij de Plantage. Aan de zaal zullen eveneens kaarten verkrijg baar zijn. Uitnodigingen worden in de eerste plaats gezonden aan burgemeester en wethouders, raadsleden, bestuurs leden van verenigingen en aan alle prominente figuren in de Schiedam se samenleving. „Cultura" hoopt en verwacht, dat het initiatief het cul turele leven zal doen opwakkeren. De heer J. S. F. Morel, secretaris van de Schiedamse Kunstkring, deelde woensdagavond tijdens een persconferentie mee, dat de kring „de massa in beweging wil bren gen." Op cultureel gebied moet iets gebeuren. Schiedam heeft een eigen schouwburg met minimaal vierhon derd zitplaatsen hard nodig. Dit moet' mogelijk zijn in een, stad met meer dan 30.000 inwoners." (Van een medewerker) CHIEDAM In de voorlaatste ronde in de hoogste klasse van de Rotterdamse Schaakbond is het Schiedam 1 opnieuw gelukt twee punten te veroveren. Met klein verschil 5":4V« werd van N.R.S.G. 1 gewonnen. Voor overwinningen zorgden C. "Vrijland, J. v. d. Driessche, H. de Uyl en P. Sey, terwijl C. Harmanny ge lijkspeelde. Door deze uitslag is Schiedam I weliswaar beter komen te staan maar het zal de laatste wedstrijd op 2 april tegen Spangen 2 dienen te winnen. Behalve Schiedam 1 verkeren ook Spangen 2 en Overschie 1 nog in degradatiegevaar. Het tweede tiental heeft zich defi nitief veilig gesteld door tegen Span gen 5 gelijk te spelen: 55. Hier werden niet minder dan acht partijen remise t.w. die van A. van Seters, J. Hölsken, J. van Grootveld, D. Dek ker, G. Rademaker, W. den Uyl, A. de Koningh en invaller H. Stoof die >aan het derde bord een goed debuut maakte. Het derde tiental tenslotte verloor de uitwedstrijd tegen Dordrecht 4 met 71/:2V;. A. Scheele, H. Stoof en F. van Vorle, remise, wisten de eer te redden. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Met ingang van X april is tot rector van he Spie- ringshoeklyceum benoemd pater drs. J. P. J. Uyterwaal o.s.a. Per dezelfde datum zijn benoemd tot eerste con rector drs. J. F. Coumans en. tot tweede conrector drs. J. L. H. Metsters. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De Schiedamse geen poetsdoeken te kopen bij de welbespraakte en vrijpostige dames, met een Amsterdams accent, die deze „langs de deur" proberen te verko pen. De prijs van deze doeken Is exorbitant hoog, 4,90 per stuk) ter wijl de kwaliteit inferieur is. 0 VLAARDINGEN In de Ichthus-- kerk aan de Van Maerianiiaan wordt morgenavond, donderdag, een concert gegeven dat vrij toeganke lijk is. Medewerking vei leent de man- nenzangvereniging Apolio uit Viaar- dingen in samenwerking met de Chr, Mannenzangvereniging Excel sior uit Hendrik Ido Ambacht. Beide koren staan onder leiding van de heer jk. Noordegraaf en het dames koor Con-Amore uit Vlaardmgen onder leiding,van de heer Th, ter Laak. Organist is de heer C. Holle man. Aanvang 20 uur. Aisfi de stam (Van onze correspondent) HOEK VAN HOLLAND De wijkraad voor Hoek van Holland heeft zich in principe verenigd met de bestemmingsplannen voor Hoek van Holland-Noord en voor het ge bied tussen de Haak ;eg en de Hill- woning. De raad sprak de wens uit dat er spoedig een volledig structuur plan voor heel Hoek van Holland zal komen. FOKKELMAN Woninginrichting C.V., Nwe Binnenweg 288-294, tel. 250066 (Klassieke meubelen: Nwe Binnenweg 36) DE STAM N.V. Interieurverzorging, Mariniersweg 39-47, tel. 120408 (Klassieke meubelen: Meent 7) MAASSLUIS Het» Nederlands Kamerorkest concerteert vrijdag avond in de Immanuelkerk aan de Lange Boonestraat. Het orkest staat onder leiding van de jonge Ameri kaanse dirigent David Zinman. De Maassluise Kunstkring organiseerde het concert, dat om kwart over acht begint. Het programma is zeer gevarieerd. Jacques Heetman, Jean Tassoul, Wim Breemer en Jeanne van Tol spelen solo in het concert in b voor vier violen en orkest van Vivaldi. Het or kest speelt een spiritueel Diverti mento (in D, KV 136) van Mozart, het Concerto van Strawinsky en Serena de in C van Tsjaikowki. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Burgemeester mr. J. Heusdens heeft woensdagmid dag de zestigjarige J. Heinsius uit de Valeriusstraat T25 dc zilveren me daille in de orde van Oranje-Nassau uitgereikt. De heer Heinsius vierde dat hij veertig jaar geleden in dienst is getreden bij de Eerste Neder- tandsche Coöperatieve Kunstmestfa- briek. c De jubilaris kreeg toen de functie van magazijnknecht. Vervolgens werkte hij in de superloodsen als zakkennaaier, aftapper en tally-man. Daarna was hij een aantal jaren Xa- brïeksarbeider in de contact zwavel- zuurfabriek, Ook heeft hij nog op de afdeling Granimix gewerkt. In september I960 werd 'hij overge plaatst naar de Delta Chemie, waar hij sinds 1 maart 1967 als voorman werkzaam is. De burgemeester spelde hem het eremetaal op de borst tij dens een. bijeenkomst in het hoofd kantoor van de ENCK. Mr. Heusdens zei tot de heer Heinsius, dat de directie hem een ij verige werkkracht heeft genoemd, die met accuratesse, verantwoorde lijkheidsgevoel en leidinggevende ei genschappen zeer uiteenlopende werkzaamheden tot volle tevreden heid heeft verricht. Daarna ontving de jubilaris de draagmedaille. Bij de plechtigheid van^ de uitrei king waren aanwezig de directieleden ir. W. A. den Bakker, dr. ir. W. A. Dekker, drs. G. Vaikiër en secretaris mr. H. Westerhout. Ook hoofd perso neelszaken Z. J. Konings, bedrijfslei der ir. C. Stolk waren aanwezig, evenais een vertegenwoordiging van ondernemingsraad en collega's. VLAARDINGEN Het koor van het bejaardencentrum De Valkenhof verleent zaterdag 30 maart medewerking aan. de dienst van „Kom zing mei ons" in de Pnlélkerk. De samenzang begint om eil uur 's morgens. boek van holland wethouder De Vos heeft de wijkraad geadviseerd te proberen een bijdrage van het NSï' en het ministerie van sociale zaken te krijgen voor een clubgebouw voor de verenigin gen. Het plan ondervindt vertraging door de ziekte van wethouder Langerak. HOEK VAN HOLLAND - De begro ting van de wijkraad «oor 1969 bedraagt 6.900. De Stichting WV-Avondvierdaagse krijgt een bijdrage van 350 en het trai ningsfonds van de Hoekse IJsclub 200.' Maar de wijkraad ziet graag een van zijn leden aan het beherend comité toegevoegd S MAASLAND Woensdag .is een begin, gemaakt met het plaatsen van een ijzeren stelling rond de toren van de r.k. kerk. die gerestaureerd moet worden. Het werk. wordt uitgevoerd idoor het plaatselijk aan nemersbedrijf Gebrs. Vermeulen. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Meer dan twintig kerkelijke en particuliere instellingen hebben besloten een Stichting Federatieve Raad voor hei Bejaardemverk op te richten. Doei van deze stichting i.o. is een verdere uitbouw van het zogenaamde open bejaardenwerk en een bundeling van de dienstverlening aan bejaarden. B. en W, stellen de gemeesteraad voor in de stichting deel te nemen. Het college wil het werk van deze stichting financieel steunen en zal op een later tijdstip komen met een subsidievoorstel. Het voorlopig dagelijks bestuur bestaat uit wethouder A. P. Weeda (voorzitter), de heer G. Ferwerda van het diaconaal convent Vlaardmgen (tweede voorzitter), adjunct-directeur kJ?cllten bezorging: H. Verheij, Wag- inrLat 24t>- te** 343343, dagelijks van 18.30 Si. 00 uur en zaterdags van 18.03 tot 19 00 uur. Mr'?iarn?1?umtncr meld- en rceelkamer 282887 klachten luchtverontreiniging), tel 34^0 93heekt Walrave, lloflaan 49, tel. w.^^ntsehap „De Rotterdammer", v» A uis: mevrouw K. Klein, Damstraat voor klachten bezorging). Apotheek Maassluis; Rijnmond-Apotheek «ozartlaan, tel. 2209. ook voor: COMPLETE WONINGINRICHTING HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN GASAPPAKATEN - WASMACHINES MEUBELEN - TEXTIEL Koemarkt 1. Schiedam. tel. 268875. Waalstraat 60, Vlaardmgen, tel. 343588. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Woensdagmid dag 3 april begint om half drie in het gebouw aan de Goudsesingel 81a een cursus in moederschapszorg en kin- derhygiène. De cursus omvat acht lessen, samengesteld dóór de Vlaar dingse Vereniging voor Gezond heidszorg „Het Groene Kruis - Het Oranje-Groene Kruis". Districtsverpleegster mejuffrouw A. v. d. Burgh geeft voorlichting over de betekenis van de leefwijze der aanstaande moeders voor en na de bevalling; hygiënische en medische verzorging van de baby gedurende het eerste levensjaar en hulp en raad bij de babyuitzet. i De cursus wordt besloten met een filmavond, Waarop echtgenoten of verloofden welkom zijn. Na afloop van de lessen wordt nog een vaderles gegeven. De cursus kost vier gulden. van de gemeentelijke sociale dienst J. A. F. Lanjn (secretaris), voorzitter van de Stichting Rusthuizen der her vormde gemeente (penningmeester) en mevrouw H. Qualm-Hoogerwerf, die de Stichting Vlaardingse Bejaar denzorg vertegenwoordigt (algemeen adjunct). (Van een onzer verslaggeefsters) ROTTERDAM De christelijke technische school „De Vaan aan de Montessoriweg heeft donderdagmid dag en -avond haar jaarlijkse open bare lessen gehouden. De lessen die vooral bedoeld zijn om het contact tussen de ouders en de school op peil te houden, lieten zien hoe de leerlin gen metaal bewerken, timmeren, schilderen, electrisch meten, bakken e.d. Voorts waren in het gebouw werkstukken van leerlingen, waarbij vooral de fraaie bakkerijstand de aandacht trok. De school was opgevrolijkt rnet ve le bloemversieringen, gemaakt door de lagere tuinbouwschool „Hugo de Vries" aan de Haverlandstraat. De Vaan, die behalve 983 full-time leer lingen nog een 250 partime, semi part-time en avondscholieren telt, kan deze leerlingen nauwelijks ber gen. Met behulp met een dependence aan de Aalscholverstraat en een aan bouw aan de school die voor de zo mervakantie gereed zal zijn, kunnen de vele scholieren hun opleiding krij gen. De hoop is gevestigd op de bouw van een vierde chr. technische school in Kreekhuizen, waarvan de eerste paal begin 1969 de grond in moet gaan. Wanneer alles volgens plan verloopt hoopt men ongeveer autug- tus 970 met de lessen te starten. MAASSLUIS Woensdagmorgen bood de heer A. Teijema van het Burgemeester Dommisseplein in het gemeentehuis een kievitsei aan. Het eerste kievitsei voor Maassluis werd in handen gegeven van loko-burge- meester P. van der Snoek, die de heer Teijema een exemplaar van het boek „Maassluis, Stad aan de Water weg" overhandigde. Gemeente-secre taris H. Kramer woonde de korte bij eenkomst bij. De heer Teijema, Fries van geboor te en werkzaam als operator bij iiet ICI-bedrijf op Rozenburg, verliest ook in zijn nieuwe woongemeente de natuur niet uit het oog. Dinsdag le verde een speurtocht door de groene delen van „Maassluis-West" hem de vondst van het kievitsei op. ■AARBANK VLAARDtMQEH Het gemeente-ziekenhuis (Nassaulaan 75, tel. (010) 26 91 26) vraagt Sollicitaties aan de adjunct-directrice, desgewenst mondeling na telefonische afspraak. Wij verwachten binnenkort de vaststelling van het structuurplan voor de gemeente. De secretarie-afdeling Openbare werken (hoofdtaken: stadsontwikkeling, openbare werken, woningbouw, grondzaken) zal zich dan gesteld zien voor een snelle toeneming van werk op het gebied van bestemmingsplannen, sanerings- en bouwaktiviteiten. Vooral hierom willen wij deze afdeling versterken met twee medewerkers in de rang Salarisgrenzen 843,-- - 1335, Vereist: diploma GA I, ervaring, redaktionele vaardigheid. Studie voor GA II strekt tot aanbeveling, leeftijd bij voorkeur 25 - 30 jaar. Wilt u uw sollicitatie met volledige personalia, ervaring en referenties binnen 10 dagen zenden aan burgemeester en wethouders?

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1968 | | pagina 1