Verolme Elektra N.V. te Maassluis Q t lil AÉÉil Wereldmerken gashaarden te kust en te keur! Commissie trekt conclusies nieuw hart öatóupeel leven VAN AARLE HET GEHEIM Ml HET KONINKRIJK 1 Mart van mnm m sport 't Is volgende week weer boekenweek KOM EENS OM EEN KEIIER -4 KOEKEI FEESTj .'019 4 VOORSNEL '-A HERSTELLEN VAN i f GEBROKEN RUITEN r w FA. F. J. KLOET ZN 1 fijfMIff U f 12.50 KAMPEERMEBBELEN T MART VAN DAM Nieuw bestuur bij A.R.-af deling Hoofdopzichter Smit uitgeluid bij GEW n& bijna 40 jaar Wikkelaars Elektro-monteurs reparatie Proefveldmonteurs binnen en buiten Fijn konstruktie plaatwerkers Elektro-monteurs scbeeps- t Transporteurs installaties Monteurs meet-en regeltechniek Elektro-monteurs landinstallaties BEGIN JE TENNIS GOED!! HET WAPEN VAN DOSSEN Boekenweek 30 maart - O april ONGETWIJFELD Ülk%|iaW I HOOFD VAN DE WERKSTERS Kom kijken en kies Uw gashaard 1968-1969 Nu kopen betekent voor U: Afscheid directeur D. L, A. Geelen van Raiffeisenbank BELIJDENIS-GESCHENKEN D. BLIJLEVEN VAN DER BEEK 2A MET UITSLUITEND DE BETERE MERKARTIKELEN slaagt U beter met Uw inkopen als U eerst de advertenties leest =aschildersbedrijf 2è maasbosstraat 80 - tel. 343276 - vlaardingen GEMEENTE VLAARDINGEN ALTIJD VOLOP PARKEERRUIMTE (Van een onzer verslaggevers) yLAARDINGEN - „De Stadsgehoorzaal in het hart van de stad is ook voor. 'de toekomst zeker aanvaard baar. Deze zaal zal nog meer dan vroeger het culturele ont moetingscentrum moeten wor den, Daarom dient zij te wor den uitgebreid en gemoderni seerd. Bovendien moet de in gang ruimer worden, met veel glas, zodat het complex een uitnodigende rol gaat spe len". Stadsgehoorzaal Expositiezaal Visserijmuseum N Visbank wie verf en behang zegt, denkt UW SPECIALE HISTOR DEALER - HIST0R VERVEN ALTIJD GOED WGNDERWANB 9 ZAKBIJBELS met en zonder ritssluiting PSALM- EN GEZANGENBOEKJES DAGBOEKEN e.a. HOUTEN EN METALEN KRUISJES WANDKLEEDJES MET TEKST LEDEREN BLADWIJZERS Zie onze etalage. Waalstraat 68 (centrum) - Tel. 343808 - Vlaardingen Kunsthandel - Kantoorboekhandel - Leesbibliotheek VERKOPEN «U VERHUREN KAMPEER MATERIALEN ERKEND VOOR AïV.W.B. KETHELWEG 79 o Waar anders dan bij STEEDS VOORDELIGE AANBIEDINGEN Let op het juiste adres -. KETHELWEG 79 ne pcITTERDAMMER Pagina 5 VRIJDAG 29 MAART 1968 Deor de uitbreiding van onze werkzaamheden hebben wij momenteel plaatsingsmogelijkheden yoor: Wij bieden goede sociale voorzieningen en vast werk. Mocht U hiervoor belangstelling hebben, kom dan eens praten op onze voorlich tingsdag. Wij zijn °P zaterdag 30 maart a.s. tussén 10.30 en 12.00 uur in Café-Rest. De Amsteibron, Broersvest 13, Schiedam. Ook kunt U alle- gewenste inlichtingen verkrij gen op de afdeling Personeelszaken van ons bedrijf fe Maassluis van maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 16.00 uur. Geen gelegenheid voor een persoonlijk bezoek? Vul dan bijgaande coupon volledig in en zend hem naar de afdeling Personeelszaken van Verolme Elektra N.V., Postbus.33, te Maassluis. Binnen enkele dagen nemen wij dan contact met U op. Z O a. O u Naam: Adres: Woonplaats: Geb.^ datum: Beroep: V.E. 818 R Waalstraat 12 (bij het Stadhuis) Vlaardingen - Telefoon 34.22.57 met weer een nieuwe roman als GESCHENK (bij aankoop van tenminste 7,50): Max Dendermonde (winkelwaarde 4.90) met weer een waarin Cabaret KIEKE-BOEK Combo: Trio Ben van der Linden, zang Toetchi van Weel ie Boekenquiz BOEKENBAL EEN AVOND OM ZOMAAR-PLEZIERIG-U1T-TE-ZIJN! Kaarten a 2,50 (inclusief bal) bij: A P. Boekwinkel Boekhuis Den Draak Boekhandel Hoogland Oosterboekhandel Aart Pontier ln een dagblad zit u dus goed met uw,advertenties Bij de gemeentelijke energie- en waterleidingbedrijven kan worden geplaatst een die leiding zal geven aan een viertal werksters, hst werk indeelt en tevens zelf meewerkt. Geboden wordt een maandsalaris van 657,47 bij een volledige dagtaak. Geïnteresseerden kunnen hun sollicitatie richten tot de afdeling personeels zaken. stadhuis, Vlaardingen (tel. 010 - 344544, toestel 74) alwaar tevens inlichtingen kunnen worden ingewonnen. De nieuwste modellen Klassiek en modern Alle modellen met thermostaat vssttz INYENTUM AC10 van 4M? voor 495.- oF 5.75 per week INTERNO DORADO von 669r- voor 395.- of 4.55 per we'elc ETNAGAS von A69r- voor 369.- oF 5.48' per week JECKERS •art voor 356.- of 5.33 per v/eek lage aansluitkosfen en snelle aanleg van de gasleiding aan voor.- en achterzi'jd.e Stadsgehoorzaal op 5(0, meter afstand van 'ónze-zaak': oo Haardenverkoop alléén Schiedamseweg 41 Vlaardingen. - tel. 348744 Een commissie heeft zich gebogen over het cultureel rapport van (al weer)' een sommissie, die speciaal was belast met het instellen van een onderzoek naar de culturele behoef ten in Vlaardingen. De bedoeling was de suggesties in dit rapport nader uit te werken en het resultaat ln (al weer) een rapport neer te leggen. Dit tweede rapport is donderdag versche nen. Be Stadsgehoorzaal neemt hierin een grote plaats in.'Daarnaast wordt aandacht besteed aan het Museum voor de Nederlandse Zeevisserij, de Visbank, repetitieruimte voor zang-, rimziek- en toneelverenigingen en (onder meer) aan werk- en atelier ruimte voor'kunstenaars. Verder ver meldt het rapport een ontwerpveror dening voor de in te stellen „Culture le Kaad Vlaardingen." De Stadsgehoorzaal wordt vooral door verenigingen gehuurd voor het houden van feestavonden met bal na. Hst dansfestijn speelt zich hoofdza kelijk af in de Harmonie, maar soms ook in de wandelgangen van de Stadsgehoorzaal Wanneer deze wan delgangen van éen nieuwe vloerbe dekking zijn voorzien, moet hieraan "aar de mening van de commissie een eind komen. Men acht een grotere balzaal nood zakelijk. Wanneer de Harmonie en het pand Schiedamseweg 49 zijn ffesioopt, .ontstaat een terrein waarop sen, zaal kan worden gebouwd, die even groot' is als de Stadsgehoorzaal. In de te bouwen zaal zouden congres sen kunnen worden gehouden, shows en teiftoonstellingen van grote om vang. „De zaal zal zodanig moeten wor den opgezet, dat er experimentele to neelvoorstellingen kunnen worden gegeven; zij zal voorts door schuif wanden in enkele kleinere ruimten moeten kunnen worden verdeeld", al dus de commissie. Boven de grote zaal denkt de com missie aan kleine kantoorruimte en kleinere zaaltjes voor culturele voorstellingen in klein verband en voor het houden van lezingen en voordrachten. Om het centrum com pleet te maken, zal daarin een ex positiezaal voor het houden van ten toonstellingen op het gebied van de beeldende kunst niet mogen ontbre ken. Vast staat, dat rond de Stadsge hoorzaal door sanering steeds meer ruimte zal ontstaan. Het bestuur be pleit, dat die ruimte in hoofdzaak wordt gebruikt voor het creëren van parkeerruimte. In het rapport wordt de hoofdin gang sfeerloos genoemd. Bij de uit breiding van het complex dient deze ingang veel ruimer te worden opge zet In het complex moet er, foyer annex café-restaurant komen, dat ook buiten de tijden van de voorstellin gen geopend is. „Met al deze voorzie ningen wordt dit complex hèt cultu reel ontmoetingscentrum", aldus het rapport. Wat het visserijmuseum betreft heeft het bestuur een onderzoek in gesteld naar de mogelijkheden, die het leegstaande belastingkantoor aan de Westhavenkade 53-54 biedt voor de huisvesting van het museum. Dit pand heeft een vergelijking met het Reedershuys aan de Westhavenkade 45, waarin het museum thans is ge vestigd, glansrijk doorstaan. Het pand Westhavenkade 53-54 heeft tweemaal zoveel inhoud als het Reedershuys, dat geen perspectieven biedt voor de ontwikkeling van het museum, zoals die het bestuur voor ogen staat. Voor tijdelijke exposities ELS, mijn compliment, wat is je kamer gezellig geworden met die lamp van boorgaard. Zaterdag ga ik met mijn man ook eens bij boogaard kijken. is nauwelijks ruimte, de filmzaal is te klein, er is geen ruimte voor het opbergen van niet tentoongestelde voorwerpen, evenmin als voor het restaureren of schoonmaken van ma teriaal. Aan het oude belastinggebouw zijn ook nadelen verbonden, maar deze wegen naar de mening van het museumbestuur niet op tegen de voordelen. Omdat het gebouw al ge ruime tijd leegstaat, wil het bestuur zo spoedig mogelijk het museum overplaatsen. Het Reedershuys zou, aldus de commissie, een mooie expositieruimte kunnen worden. Het is beter geoutil leerd dan de Visbank, die zelfs niet is voorzien van het meest normale ge rief. Dit gebouwtje legt beperkingen op aan de aard en omvang van de te houden tentoonstellingen. Niettemin ziet de commissie het Reedershuys slechts als een tijdelijke oplossing. De meest ideale situatie wordt een expositieruimte bij of in het Stadsgehoorzaalcomplex ge noemd. In het rapport wordt een pleidooi gehouden voor de Markt, een van de weinige historische plaatsen in de ge meente, als een centrum van culture le uitingen. Als een. begin daarvan wordt de muziekschool Dominant ge noemd. Het pand Markt 47, waarin nu nog het bedrijf gemeentewerken is gevestigd, zou een tweede stap in de goede richting kunnen zijn. In dit pand kunnen mogelijk de organisa ties, die onlangs in het gebouw Zo merstraat 31 zijn gestart, een plaats krijgen, wanneer ook dat gebouw wegens sanering moet verdwijnen. Reeds nu blijkt, dat het concentre ren van een aantal uitingen van het plaatselijk culturele leven stimule rend werkt. De commissie meent geen overdreven verwachtingen te koesteren als zij stelt, daarin voor de toekomstige ontwikkeling veel ver trouwen te hebben. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM =i Tijdens de jaarver gadering van de A.R. Kiesvereniging „Nederland en Oranje" werden de heren T, N, A. van Est, A. Gerkema, P. van Rij, L. C. Schneider (herbe noeming) en J. Zwart in het bestuur gekozen. Uit het jaarverslag bleek dat het ledental is teruggelopen van 565 naar 545 leden per 31 december 1967. De financiën geven een minder rooskleurg beeld te zien. De vergade ring besloot een nieuwe contribu tie-regeling in te voeren. De leden zullen per circulaire hiervan op de hoogte worden gebracht. VLAARDINGEN t=a Het voltallig personeel van de gemeentelijke ener gie- en wateleidingbedrijven, heeft gistermiddag in gebouw Train gel afscheid genomen van de chef-cón- troleur A. Smit die: de pensionege- rechtigde leeftijd heeft bereikt. Wethouder E. P. van der Veen, zag hem als „een getrouwe dienstknecht", die als trouwe ambtenaar de dienst verlaat. Vee waardering had hij voor 'de wijze waarop de scheidende ambtenaar -gedurende 38 jaren en ne gen maanden de belangen heeft ge diend van de bedrijven en daarmee van de bevolking. De gebruikelijke enveloppe met inhoud vormde het geschenk, dat de heer Smit namens B. en W. ireeg overhandigd. Ir. G. B. Meyer, dixeegeur, typeerde de heer Smit als „een onverslijtbaar stuk meubel van de kamer van het bedrijf. Hij greep terug op de overschakelin gvan stadsgas op aard gas, tijdens welke periode de heer Smitde centrale figuur is geweest De moeilijke gevallen wist hij steeds op de juiste en beste wijze op te lossen. De directeur bood hem namens het personeel een werphengel met molen aan. Hoofdopzichter J. Visser verstrekte enkele statistische gege vens. Namens de afdeling inspectie- en controle sprak de heer A. Ouweneel, die een gasaansteker met inscriptie aanbood en een foto van de „brom- merploeg". (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN De heer D. L. A. Geelen heeft donderdagmiddag in verband met zijn pensionering afscheid genomen als directeur van de Raiffeisenbank Vlaardingen Hij deed dat met een receptie in gebouw Muzanda, Onder de vele aanwezigen bevonden zich burgemeester mr, J. Heusdens en wethouder E. P. van der Veen. De heer Geelen werd op 1 mei 197 benoemd tot directeur van de bank, die toen nog was gevestigd in een woning aan de Kethelweg S. In 1953 kon een bankgebouw worden ge bouwd aan de Kethelweg, dat vorig jaar nog eens werd uitgebreid. In 1965 verscheen aan de Van Baerlestraat een bijkantoor. Aan al deze ontwikkelingen heeft de heer Geelen meegewerkt. Zijn opvolger is de 2-jarige S. Seinen, voorheen pro curatiehouder bij de centrale Raif feisenbank te 'Rotterdam. De heer A, Keijzer, voorzitter van het bestuur van de Raiffeisenbank Vlaardingen, bood de scheidende di recteur een cadeau onder couvert aan. De heer J. C. van Oostveen, ray on-inspecteur van de Centrale Raif feisenbank te Utrecht, overhandigde de heer Geelen een boekwerk met oorkonde. Verder mochten de oud-directeur en zijn vrouw veel geschenken en bloemen in ontvangst nemen. de grootste en best gespecialiseerde zaken in Nederland autotakken bootlakken - industrieverven - muurverven - gereedschappen - spuitcom pressors - schuurmachines, ventilatoren. ZONNEWERING ELKE MAAT FLORIS DE VIJFDELAAN 134 TELEFOON 348210 CANADEES VOORGELIJMD BEHANG ■v.'a. 6,90 GROTE ROL FLAKTAFELS BESCHIKBAAR VAN HOGENDORPLAAN 101 TELEFOON 312658 VLAARDINGEN Voor al uw WONINGTEXTIEL BEDDEN en MEUBELEN WONINGINRICHTING-' Ged. -Biersloot 42—48 Tel. 348703 VLAARDINGEN' DR. HELMUT THICUCKE Gelijkenissen wn Jezus Verkrijgbaar in de boekhandel X N.V.GEBR.Z0MER&KEUHIN8S ÜITGEVERSMU - WA6EHIH8EN ENORM ASSORTIMENT ALUMINIUM (b(j de v. Hogendorplaan), VLAARDINGEN TELEFOON 342504—310059—341373 Kijk naar de tuin met vlaggen, in Vlaardingen geen filialen. (Bij de Van Hogendorplaan) VLAARDINGEN Telefoon 342504 - 340059 - 341373 Kijk naar de tuin met vlaggen. In Vlaardingen geen filialen. Adverteren doet verkopen

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1968 | | pagina 1