Snelle groei vervoers Nieuw complex genomen Brand verwoest deel peulvruchtenhandel Burgerlijke stand Ned. Kamerorkest Morgen roept de Mok m DtllJN m JA üejlottcrflaminfr 1 - PHILIPS - Veel belan gstelling voor Handels M,P: mmmm Vrachtauto tuimelde in water Noordvliet Schade tivee ton? Gezellige avond HF-si Gewonden bij vechtpartijen Medische dienst Tekenwedstrij d voor alle jongens van 8-14 C. van der Woucle nam afscheid SERVICE 'Lezing voor Nivon over Israël Onwel en overleden Geslaagde avond Chr. Gymnasiasten Bond Zang- en spelavond van „De Zangvogels 2A 'rt/ riV V'-r, v.a! ilÊÉiiiSSlfÉi! fflippili ■fflBK ilÉlliiil HK Groei Gespecialiseerd VLAARDINGEN Vtrulrms.... én maandag en dagx. SCHIEDAM Vandaag ag lijks boogaard die letten op KWALITEIT en PRIJS DE SPECIALIST MET EEN GOEDE Voor mensen met 'n horloge van lliHiHBlIfflSIIkffl altijd "bij de tijd" Club Mëdiierranée DE ROTTERDAMMER Pagina 5 ZATERDAG 30 MAART Tojtp SCHIEDAM Het distrikt Schie dam van „De Nederlandse Padvin ders" organiseert een gratis teken wedstrijd voor jongens van 8 t/m 11 en van 12 t/m. 14 jaar om de creatie- ren, Aan de -deelname zijn geen kosten verbonden en men behoeft geen padvinder te zijn. Er zijn vier hoofdprijzen, twee voor elke leeftijdsgroep, die recht ge ven op gratis deelname aan een pad vinders-zomerkamp en tal van ande re prijzen. De deelnemers moeten een tekening maken van 20 x 30 cm. met als onderwerp „vakantie". Deze teke ning moet voor 1 mei worden ingele verd bij een van de volgende adres sen: Adriaanse, Franselaan 162 c, Rotterdam-7; Cijs, Diepenbrockstraat Lemmer, Da Costastraat 20; v. d. Lugt, Rotterdarnsedijk 44a; v. Raai te, Nieuwe Damlaan 605. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Er was donderdag avond in 'de Juliaoakerk veel be langstelling voor de uitvoering van Handei's Passion naar het Evangelie van Johannes. De kerk was goed be zet: Medewerkenden waren het da meskoor Advendo uit Moordrecht, de Gemengde Zangvereniging Excelsior uit Schiedam, Gouda's Liedertafel, ■het dameskoor Kleine Stem-West uit Rotterdam en' het Koninklijk Schie dams Mannenkoor Orpheus". Verder was er een zestal solisten, en ver zorgde het West Nederlands Sympho- nieOrkest cn Ad van der line-;. ven(continuo) de instrumentale bege leiding. -Dinsdagavond werd dezelfde uit voering in Moordrecht gebracht. Or--: ze bestuursredactie gaf hiervan eer. recense in de krant van woensdag. y, —vv'-'i 1 4'.:-- fifillls pi stelsiiip tvT.-if'i l'-i' iiiMSi tèmÉm ÉÉMÉisjj - - isiiiiia .'i Sn I i' i I r'S |ji /.ü- VLAARDINGEN In alle toon aarden is vriijdagavond in de ontspanningszaal van de Prins Hen- drikschool te Vlaardingen lof toege zwaaid aan de heer C. van der Wou- de, die van deze school afscheid nam als schoolhoofd. Het gemeentebestuur was verte genwoordigd door "wethouder G. Walstra, die dé -neer, Van. der Woude typeerde als een toegewijd onderwij zer, wiens gehele leven in het teken van onderwijs heeft gestaan. Maan dag zal het 60 jaar geleden zijn, dat het scheidende schoolhoofd vóór het eerst de school bezocht en in verband hiermede sprak de heer Walstra van een dubbel jubileum. Van het gemeentebestuur ontving de scheidende een boek over Vlaar dingen; zijn vrouw kreeg bloemen. MAASSLUIS Twee kraanwa gens zijn ongeveer een uur bezig ge weest- met het lichten van een vrachtauto, die even tevoren in de Noordvliet was gereden. De uit Gou da afkomstige bestuurder A. Hage- 'man had op de Goudsteen bij de Wa- gebrug moeilijkheden met de gastoe- voer. Na enig pompen kwam er wel gas, maar teveel, met het gevolg dat de wagen, vooruit in het water schoot. De bestuurder wist er bijtijds uit te komen. VEILING WESTERLEE DE LIER Vrijdag 29 maart Aardap pelen 6; Andijvie 67—«5 15.018 kg: Dubb. bonen 510—540; Snijbonen 470—150 362; Komkom (krom) 5966 6000; Spruiten All 82—122 2565, Bil 47—48; Witlof 102; Rabar ber 100—120 2330; Spinazie 26—56 25515: Stoofsla 65; Uien 14—16 824: Prei -AI 80—110 2290; Tomaten A 2210—2310 1788 bakjes. 0 23—2350, c 2080—2140. CC 1830—1850: Poste lein 190 per kg; Komkom AA 85. 92.200 stuks, A 59—60, B 48—52. C 43—44, D 35—36. E 31—32; Paprika 8—24 1250: Sla I 19'/:—28'/: 769.247 krop, II la'/t—24'/!. Cl 16; Peterselie 20—28 155» bos: Raapstelen 4V-—11 7950; Ra dijs 14—27 17.415: selderij 18—44 4020: Bloemkool HO per stuk. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN; 'Vanmor gen is het "nieuwe gebouw' van het transportbedrijf NV" v/h Gebr. Hooymeijer aan de George Stephensonweg 25 in. gebruik- genomen. Architect G. Geluk overhandigde de sleutel aan het oudste directielid, de heer J. J. Hooymeijer. V Met zijn twee broers Aart en Arle heeft hij de leiding. Hun vader, de 84-jarige G. Hooymeier, is de oprich ter van het transportbedrijf. Hij ont hulde een glasmozaïek in de voorge vel. .De.voorzitter van de personeelsver eniging de heer G. Rensen, bood na mens het personeel de directie een plastiek aan dat de groei van het bedrijf in beeld brengt. De Vlaar- dingsc beeldhouwer Leen Droppert heeft het vervaardigd. Daarna sprak ir. J. Dorleyn, commissaris. Het transportbedrijf was vroeger gevestigd aan de Vlaardingse Nijver heidsstraat, waar men beschikte over een werkplaats van nog geen 400 m2 en een eigen terrein van gelijke grootte. Door de snelle groei van het bedrijf moest steeds meer vervoer- materieel 's nachts en in de week ends langs de openbare weg gepar keerd blijven. Enkele jaren geleden Icon 'de hand worden gelegd op een terrein van 14.000 m2 in het industriegebided De Vergulde Hand. April vorig jaar sloeg de heer G. Hooymeijer de eerste paal voor de nieuwbouw. Het terrein was al eerder in. gebruik ge nomen voor het onderbrengen van materieel. De NV had dit terrein dringend nodig. Men beschikt thans over twee trucks, 28 trekkers met .30 opleggers, 19 mobiele kranen,' 17 caterpillars, 7 busjes, 3 mobiele werkplaatsen,15 speciale aanhangers op rupsbanden en een rupsentrekker-oplegger, speci aal voor.het vervoer van pijpen door het terrein. Dit materieel diént 'voor het werk, waarin, het bedrijf zich heeft gespeci aliseerd: het vervoer van pijpen voor (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN" Een- fel ■uitslaande brand heeft vrijdagavond grote schade aariSericht inhet pak huis van de NV Peul vruchten ha 11 del v/fc K. van tier' Knoop Azn. aan de Oosthavenkadc 88. Van het gebouw, Gat drie verdiepingen heeft, brand den beide bovenste etages vrijwel volledig uit.' De schade wordt voorlo pig geschat op twee ton. onmiddellijk na de alarmering rukte de brandweer uit met groot materieel Het vuur, dat vermoede lijk óp de tweede verdieping is ontstaan, vrat zich snel een weg door het dak tot een uitslaande brand. Het duurde niet lang of van het pakhuis stortte het dak in. Met man en macht trachtte het brandweerkorps de brand onder con trole te "krijgen. Dat lukte door vak- kundig optreden vrij spoedig. Toen met-het nablussen kon worden be gonnen, restte van het (oude) gebouw echter niets dan een rokende steen- massa- Een brandje in een partij erwten zou-de oorzaak van de brand kunnen zijn geweest. Het verhaal luidt dat het vuur 's middags is ontstaan en dat de niet door brand aangetaste zakken met erwten naar de tweede verdieping werden gebracht.,. Moge lijk is in deze zakken het begin van vuur ontstaan. ■In verband met de mogelijkheid van instortingsgevaar heeft de politie een deel ,van de Oosthavenkade voor alle verkeer gesloten. Nieuwe Kerk; opvoering Johannes Pas sion door Gloria-Toonkunst, 20. Stadsgehoorzaal: toneelvereniging De Fakkel. 2C. Mtizanda: instuif club In the Mood, 20. Triangel: instuif mei muziek van Nen 1010, 20. Excelsior: Oosthavenkade 9, ruilbeurs De Verzamelaar, 19. Klachten bezorging: H, Verhelj. Wag- nerstraat 24b. tel. 343345.» dagelijks van 18.30 tot 19.00 uur en zaterdags -van is.oo tot 19.00 uur. Alarmnummer meld-* eh regelkamer (voor klachten luchtverontreiniging), tel. 282887. Apotheek: ir. A. D. Backer, Hoogstraat 22$, tel- 342162. Agentschap „De. Rotterdammer", Maassluis: mevrouw N. Klein, Damstraat* 12 (ook voor klachten bezorging). -• Apotheek Maassluis: De Jong, Markt 11, tel. 2234. Arcade: Green, dansavond. 20. Aula Stedelijk Museum: Cabaretavond in het kader Boekenweek, 20. Irene: Vriendenkring, feestavond,. 20. Opstandlngkerk: Sociëteit „Teirquasth", dansavond, 20. Agentschap „De Rotterdammer", mevr. J. van Gog. Dr. Zamenhofstraat 139, tel. 15.24.00 (ook klachten bezorging). Alarmnummer brandweer: 2G.9l.23. Alarmnummer politie: 26.46.66. Apotheek: 't Gouden Hert, St. Udui- nastraat 58. tel, 26S264. GG GD; 26.92.90. Voor alle PHILIPS producten naar hef PHILIPS-CENTRUM {uw vertrouwen waard) Schiedamsewe'g' 41 pijpleidingen èn wel van de fabriek tot naast de sleuf. Het bedrijf speelt een. belangrijke rol bij het tot stand brengen van een buizennet voor aardgas. Meegewerkt wordt aan twee projecten voor aardgasleidingen in Duitsland, wantook in het buiten land heeft Hooymeijer zich een naam verworven. De VlaaFdingse architect Geluk heeft het gebouw ontworpen. Het heeft een grondopperviakte van 50 bij 20. meter. Op de begane, grond is het grootste gedeelte ingericht ..als werkruimte voor reparatie en onder houd van. materieel; Hier zijn onder meer een extra lange "smeerkuil en een zware hefbrug aanwezig. De werkplaats heeft een hoogte van meer .dan vijf meter,zodathet aangrenzende gedeelte in twee bouw lagen kon worden opgetrokken. Hier in. zijn ondergebracht entreehal, ma gazijn- en kantoorruimten, douches en toiletten. Op de garage en eerste verdieping van het zijgedeelte is nog 'een verdieping gebouwd bestaande uit kantine, kantoorruimte en twee dienstwoningen. VLAARDINGEN Een' goed -be zette Stadsgehoorzaal en een goed programma, gepresenteerd door de. Vlaardingse conferencier Gé Borden, betekende een bijzonder gezellige vrijdagavond voor de 75 pupillen van de Herman Frantsenstichting en de vele andere personen, die allen be trokken zijn bij de Vlaardingse afde ling van de vereniging Helpt-Elkan der. Vooral het optreden van de ballet groepen van mevrouw Kassels-Kroon vormde een prettig onderdeel van het programma. Gé Borden had zelf ook een groot aandeel aan het slagen van dé avond. Zijn conferences deden het goed en ook had men veel waarde ring voor de „meezingertjes", die een succes werden. The Flardinga Girls.- ;waren; ook weer eens aanwezig en methun nieuwe repertoire oogstten ook zij succes. Hetzelfde geldt overigens ook voor Gé Borden en zijn vrolijke Tiro- lers. Andere muziek werd gebracht door Bordens Combo o.l.v. Leen van Dijk. VLAARDINGEN In gebouw Tri angel hield de plaatselijke afdeling van het Nivon de laatste bijeenkomst van het seizoen. De aandacht van de aanwezigen, werd gericht op Israël en wel door de heer Van Dijk, voorzitter van de Zionistische beweging te Rot terdam, die sprak over de achter gronden van het „joodse probleem", het ontstaan van het Zionisme en al les wat met dit joodse streven sa menhangt. Na de toespraak van de heer Van Dijk waren er nog 'diverse vragen, met name over het nieuwe Israël. De kleurenfilm die werd vertoond gaf de toezoekers een goede indruk van het Israël van vandaag. ROTTERDAM De 40-jarige Spaanse zeeman- J. S. heeft vannacht in de Spanjaardstraat de 24-jarige scheepstuiger N. L. van de Ael- brechtskolk met een gebroken rech- terenkël het Dijkzigtziekënhuis in- geslagen:'-Ze," kregen -ruzie ''hadat -L. zich bemoeide met S.t die;-fietsen te-; gen een pui smeet. S. is in .bewaring. gesteld. In de Atjehstraat stak de 20-jarige Duitser H. J. met een mes de 24-jari- ge H. S. in beide armen,teen deze met een prostituee een woning wilde binnengas®. J. had kennelijk datzelf de plan. S. moest de wonden in het Zuiderziekenhuis laten verbinden. Twee onbekende mannen hebben op het Noordplein de 63-jarige auto handelaar A. v. d. A. neergeslagen met een ..ploertendoder. Ze wilden geld hebben, maar de man verzette zich zo hevig dat de mannen vlucht ten. Hij liep een hoofdwond op. ROTTERDAM Op het Zuidplein werd de 47-jarige monteur W. Meier uit de Korhaanstraat vrijdag onwel. Bij aankomst in het Zuiderziekenhuis bleek hij te zijn overleden. VONDELSTRAAT 9 Vlaardingen - tel. 4674 SCHIEDAM. -Ondertrouwd: M G Braakhekke 23 en w H-van' Knotsenburs: 20; O A J Colet 29 cn C T Krommenhoek 21: H .1 Engelman 21 en E Dijkhuizen 24; E J van Erk 22 en A van der Sloot 21; H D M Geul 46 en 3.1 L Scutcher 26; E den Hertog 20 en jden Brlnker 23; J Lemmen 23 en J.C Cijs 22: J A Meijer 21 en. C H M van Veelen 18: w A R M Peek 26enSC brelg 2'.; D W Stuit 21 en G de Gids 29: H A van der Vlies 20 en A van Wolfswinkel 19, Getrouwd: \v Bravenboer 21 en A Boe- kee IS; T Scheefhals 23 en M Roelfsema 2iA van Kielen 18 en F J Staal 20; J Post 18 en S H Kinneging.lS); D P de Haan 18 en P Hazewindus 22; H J Noordzij 23 en E Velth'uizen'21J Metselaar 22 en' N Groen 21; C H Brugman 23 e.n G van Sijndel'21; M A M stoftels 23 en G C M Hollerhoelc 29. Geboren: P Spruit 48; F van der Spoel 72; B C Maas 88 wed A Schreuder: C FJ Wouteleers 78 echtg w Meijer; j Verhaar 32. VIAARDIKGEX Geboren: Peter Jacob Cornells, zv J J G Speijer en M. J ,C Fiikweert, Maassluis. Kieuw-straat 13; Mar cus Cer ar dus. zv G T A Dalmeijer en M K Groeneveld, Verheijstraat 173: Ewoud Hen drik Leenden, zv E H L Verbeek en J Bravenboer, Brederostraat -K JacqueLLne. dv H Zierts en H In 't Veld, Trompstraat 22; Brenda 'Bregina. dv D G Springer en R Hermans. Prof. Rutgersstr. 407. Overleden: Wllhelmina Katharina van den Boogert, 80, Hoflaan 45. Getrouwd: Jan Hendrik de Winter, 23 en Johanna Hendrica Baatenburg de jong, 21; Adrianus Bagchus, 22 en Dirkje Janse, 20; Kornetis Maarten Blenk, 25 en Trijntje Cornelia van der Marei. 24. HOEK van HOLLAND Geboren: L v Dam-v d Caag d; W c A Biesot-v d Bend vlaardtngen Getrouwd: Jacques Louis Johannes van den B.erg. 22 en Anna Moerman. 18; Cornells van Hartingsveldt, 21 en Annette van Dijk. 21; Jacob Hendrik Poldervaart, 23 en Janny Adriana Wtide- uoer. 21: Srnion. Marinus MOlijr:, 40 en Maria - Catharina van Steln, 33: Maehiel Johannes Gerardus-Verbrugge, 25 en Cor nelia Maria Margriet Kik, 21 Frans Wil lem Schulz. 23 en Wilhelmina Johanna van Hoon. 21; p.elnhhold Glinther Hofman. 23 en Hermina Sneek, 18: Marinus Bot. 20 en Ali'da Bertha Veth, 19; Jacob Engel Koe vermans. 28 en Judith Helena Hennink, 22: Abraham Roodenburg, 23 en Bertlna van der Pijl, 18; Geboren: Adrianus Petrus, zv J- M Be vers en H w .M. Zoetmulder, Sperwerlaan 55'; Johanna, dv p J van der Lee en G Smits. Nic Beetsstraat 21; Overleden: Arle Nieolaas Korpeishoek, 52 echtg van M W Hoogerboord. Gedempte Blersloot 68; Willem Westhoff. 75 echtg van A Lagraauw, v d Duynstr -35; Hille- gonda Adriana Verkade, 71 echtg van M IC Eoozeboom. Roerdompstr 44. MAASSLUIS Onder auspiciën van de Maassloise kunststichting heeft het Nederlands Kamerorkest vrijdagavond onder leiding van Da vid Zinman in de Immanuelkerk een concert gegeven dat meer belangstel ling verdiende. Er is voortreffelijk gemusiceerd met een programma dat iedere bezoeker moet aanspreken. Maar zestig bezoekers voor zulk een concert is toch wel ontmoedigend. Bij dirigent, orkestleden en instru mentale solisten was van ontmoedi ging niets te bespeuren. Hoe kostelijk was hun spel reeds in het eerste werk, Mozarts Divertimento in. D, De verzorgde en rijk geschakeerde or kestklank, die overal een grote buig zaamheid vertoonde, kreeg nog een extra accent door de prachtig .resone rende kerkruimte. Het moet voor de musici wel een genot zijn om in deze kerkruimte te spelen. Op het eerste gezicht zal het som mige bezoekers misschien wst vreemd zijn voorgekomen, dat Zin man op het programma onmiddellijk na Mozarts Divertimento een piaats had ingeruimd aan het Concerto in D voor strijkorkest van Igor St'ra-' winsky. Maar deze Strawinsky bleek niet de ongebreidelde en obsederende componist van Petroesjka er, Le Sa- cre du Printemps. Strawinsky schreef zijn Concerto voor strijkers' in 134G, en toen was hij reeds Jang verzeild in de zg. neo-klassieke schrijfwijze. Overigens merkwaardig, hoe Stra winsky, ongeacht zijn schijnbaar conservatisme toch zichzelf blijft. Juist hieruit blijkt de grootheid van deze thans vijfentachtigjarige compo nist. Hij kan alle compositietechnie ken gebruiken tot de twaalf toonstechniek toe, maar hij behoudt steeds zijn volle persoonlijkheid. ROTTERDAM De Christen Gymnasiasten Bond had het feest dat vrijdagavond in de Groote Schouw^' burg werd gehouden als de jaarlijkse „Grote Avond" aangekondigd. Welnu, vele leerlingen hebben zich ingespan nen om er iets acceptabels van te maken en dat lukte uitstekend. De verontschuldiging van de praeses, A. Peter Riemersma, die in zijn openingswoord clementie 'vroeg wanneer er evantueel iets minder zou slagen, bleek achteraf niet nodig te zijn geweest. Een compliment voor het decor, compleet met een waterput in het midden bij het Middeleeuwse sproök>3 van Frits Kroes: „Willen doen is ook gedaan". Ook de kostuums waren geheel aangepast. Het verhaal werd door de eersteklas sers op een eerste-klas-manier ge presenteerd. Dat gebeurde ook "met" de eenakter „De gebroken kroeg", de eenakter „De gebroken kroes"'-. De twaalf spelers en speelsters brachten het stuk bekwaam óp de planken. - hi-'v»;"-' »-v-< Het programma werd omlijst met zang, pianospel van Paul van der Stelt en samenzang. Tot in 'de kleine uurtjes werd het feest voortgezet in het Mamix Gymnasium aan de He- negouwerl'aan, waar een nafuif werd gehouden onder auspiciën van het oudercomité. Men kon er dansen op muziek van „The Scarlets" en van „Thé Lazy River Ragtime Band". De rector saltandi was drs. H. J. van der Spiegel. - ROTTERDAM Het christelijke kleuter- en meisjeskoor „De zangvo gels" gaf vrijdag een zang- en spel avond in een volle zaal van Lommer rijk. De kleuters zongen enkele lied jes en daarna kwamen de meisjes aan de beurt o'm een gedeelte van hun repertoire te laten horen. Na de pauze voerden de koren een operette op van „Goudhaantje en de troubadour". Het werd een leuke voorstelling, die door alle toèschou- wers, maar vooral door de jeugdigen, bijzonder werd gewaardeerd. Mevrouw E. Takkebos-Huvers, de dirigente van beide koren, verdient alle iof voor haar goede leiding,. Loes Pontier begeleidde de uitvoerenden op de piano. GESLAAGD VLAARDINGEN Voor de op 29 febru ari en 28 maart te Rotterdam door de Vereniging van Examinatoren in Stenogra fie en Machineschrijven gehouden exa mens slaagden de navolgende leerlingen van het Handelsinstituut, Schiedamseweg' 217, vlaardingen: Kantoorsteno Nederlands: de dames J M Anchelon, Schiedam (met lof). T M Hooge- veen, A Dijkshoorn (met lof). A C van Katwijk, A J Moerman, A vd Steen. C Th M van Tienen. H M: van Woerden (met lof). M C van Zeventer. Kantoorsteno Engels: mejuffrouw A Dijkshoorn. Typist(e): de dames I M van Arkelen, A E vd Berg, E Breederveld. W GoedknegL W Hemtninga. J L J Kortland. J M Kuypers, c L Langbroek, B K Leer dam. M Lievaart, J M Molendijk, H M W Oosterlee. K F Rijke, G B Stans, H C P M vd Vaart, M J vd Valk, J van der Veer, N A v d Velden, P Verklei. S Vermeer, J M E Vermeulen, A Vogelpoel, A de Vries. N Ch C vd Werf. J L Wigman, E E de Willigen. A Mvan Beek. C Boogaard, J M Boom-Boon (met lof), MIP Bos, A M van Dorp, E J van Dijk, A vd Hoek, I M de Jong. M= A- Kloeg. Maassluis. ,C M Pleters, •C vd Ster, Maassluis, G M ve Windt en de' heren Bot en J M Spoor. MAASLAND Herv Gem: 10 ds Keijzer, 19 ds Duisterhol; Geref Kerlt: 10 ds Fotjer en ds De Jong, 19 ds Potjer. MAASSLUIS Herv Gem: Grote kerk. 10 ds Kalkman, 19 ds Vogel: Icnthuscen- trum, 10 ds Van Veen (Jeugddienst); Zalen centrum, 10 ds Vogel:Gemeenschapshuis. 9.45 dhr Van de Velde (jeugddienst); Geref Kerk: Immanuelkerk. 9.30 ds Kraan, 16.30 ds Bohlmeijer; Maranathakerk, 9.30 ds Bohlmeijer, 16.30 ds Van Leeuwen; Andre- askapel. 19 ds Bohlmeijer: Geref Kerk (vrljgcm): 8.30 en 17 ds Van Tongeren: Chr Geref Kerk: 9.30 en 17 ds Blom; Prot. Bond: 10.15 ds Werner. SCHIEDAM Geref Kerk: Oostorkerk, 1» fis Bakker, 17 ds Schuring:'De Ark. 9.30 en 17 ds Van Veen; Magnalia Dei Kerk. 10 ■ds Everaars, 17 ds De jong: De Goede Haven, 10 ds Schuring, 17 ds Everaars: Jultanakerk, 10 en 17 ds Nammensma; Chr Geref Kerk: 10 dienst, 15 ds Van Leeuwen: Herv Geref Evang: 10 dhr Van de Hoeven: Bethelkerk 19 ds Vroeglndewey. VLAARDINGEN Herv Gem: Grote Kerk 9 ds Bouterse. 10.30 ds Bouterse. belijdenis, mmv cantorij, 17 ós Ten Brug- genkate: Nieuwe Kerk 10 dhr. Henzen, 17 ds Bos; Bethelkerk' 10 d5 Nauta. doop- dienst mmv kinderkoor, 19 ds Van Veen: Immanuelkerk 10 dhr Van Lambalgen, 19 kand. Van Oosterom; Rehobothkerk 10 ds Van der Made. 19 ds Bos; Hoiykapel 10.30 dhr Van Zetten: Holyzlekenhuis 9 Le-ger des Hells; Zonnehuis io ds Kolkert; "Wete ring ds Bos; Geref Kerk: Oosterkerk 10 dr Bos, 17 ds Krol; Emmauskerk 10 ds Ter Hart. 17 ds Tiemersma; Hoiykapel 9 ds Tlemersma, 17 ds Swen; Pniëlkerk 9 en 10.30 ds Krol, 17 ds Bos; Maranathakerk 10 ds Swen. 17 ds Ter Hart: De Wetering 10.15 ds Bos: Chr Geref Kerk: Emmastraat 116, 10.30 en 17 ds Buijs: Philips de Goedestraat 162. 9 en 15 ds Bulls; Geref Gem: West- nleuwland 56,10 en 17 leesdienst. MAASLAND J. W. Oltmans. 's;He- renstraat 4, tel. 01899 - 2039; Veeartsen- dienst: A. Slikkerveer, Kon. Julianaweg 1B4. tel. 01899 - 4470. MAASSLUIS j, L. van Loon, Veerstraat 15, tel. 2108; Wijkverpleging:; O- ranje -Kruis, -zr: Schipper, Haven22,..tel. 2577; Oranje iGroene Kruis. zr. Van Melsen, P. van Anrooylaan 44, tel. 3821. VLAARDINGEN H. S. Mülder. Hof- laan 31, tel. 312203; H. A. R. Nlkkcls, Gansfoortstraat 4, tel. 315100. Na de pittige en ritmisch marlsart® uitvoering van dit Concerto werd hri eerste programmagedeelte bedoten met het algemeen bekend geworden Concert voor vier violefi en striii-J,; v.an Vivaldi." (Bach gaf er een bewer king van voor vier klavieren.) Vier orkestleden, de violisten Jac ques Hartog, Jean Tassoul, vvim Breemer en Jeanne van Tol, traden als solisten op. Het werd een uitvoe ring op hoog niveau, strak, klankvol en met een perfect samengaan van de kleine solistengroep en het orkest. Na de pauze heeft het NKO nog een warmbloedig musiceren doen ho ren in de populaire maar om zijn grote melodieuze rijkdom altijd meeslepende Serenade voor strijkor kest in C. Het zeer aandachtige publiek toon de zich enthousiast. W. H. WOLVEKAMp. QPEN BOEK: het gemeentelijke voorlichtingscentrum aan het Kruisplein in Rotterdam, dat u hopelijk wel kent. Ik heb er op deze plaats al meer over geschreven en als u zich dat herinnert weet u dat Jan Krant blij is met de manier waarop de stad zich daar presenteert, of om. in boekentermen te blijven „ontvouwd". Het Open Boek .is een afdeling van het gemeentelijk bureau Voorlichting. Iedereen kan er binnenlopen en veel te weten komen óver Rotterdam en zijn vele facetten. Het centrum wordt veel bezocht door scholen, organisaties e.d. Men krijgt er een lezing aangeboden als dat op prijs vverdt gesteld, er kunnen dia's worden vertoond en men kan allerlei informatie op papier krijgen. De nieuwste publicatie op dit gebied is een fraaie, modem uitgevoerde folder (ook in 't Engels en Duits) die veel wetenswaardigs geeft over de stad. Het is een met zorg samengesteld drukwerk in paars en blauw. Op zeven pagina's Iaat de folder diverse kanten van Rotterdam zien. Hij staat vol feiten waaraan ook de Rotterdammer zelf echt wel wat heeft. Ik ben er namelijk een paar aardige dingen in tegen gekomen. A Jk Ik zal zo maar een greep doen uit hetgeen de Open Boek-folder biedt. Een stukje historie kort en-bondi'g onder het kopje „Van dorp en stad". Enkele feiten uit dé oorlog en de opbouw van de nieuwe stad: Ten tijde van het bombardement woenden er in de oude binnenstad 100.000 mensen, evenveel als in 1850. Na de verwoesting '(er .gingen 25.000 huizen verloren) wonen er in de historische stadsdriehoek nog maar. 15.000. Voor de verwoeste huizen, kwamen 8000 nieuwe terug,, waarvan nog geen 5000 in hel! centrum. Ontbreken in zo'n folder doet de' haven natuurlijk niet. Ook onderwijs, kunst en cultuur krijgen aandacht. Wegen en tunnels zijn ook van groot belang voor Rotterdam. Over de recreatie in Rotterdam vertelt" de' folder dat de stad de beschikking heeft over 486 hectare openbaar groen. Daarin zitten Het! Park (aan de Maas) met 23 hectare', en het Kralingse Bos met 174 hectare. De Zuiderparkgordel met 245 hectare neemt het grootste deel voor zijn rekening. Het zijn zomaar wat feiten uit een folder. Wilt u meer weten van Rotterdam, ga dan eens naar het Open Boek. De folder zegt terecht: Rotterdam moet u zién, u leert het kénnen door het Open Boek. 31 EXCLUSIEVE VAKANTIEDORPïN rond de Middellandse Zee voor echte VAKANTIE-CENJ ETERS AMSTERDAM Amstel 24 - Telefoon 020-62917 ROTTERDAM Blaak 4 - Telefoon 010-114420 vaa 50 jaar geleden Wouderlijke optocht. Zaterdag werd te Winschoten een dozijn smokkelaars gevankelijk naar de trein gébracht, 0111 naar Veenhuizen verder te worden ge* transporteerd. De „laatste" begroeting, die dnor familieleden en kennissen ann bet transport smokkelaars werd gebracht, was zoo groot dat als l\et..>varc iu-cgn optocht; van eennlüèine Cidiuzcnd: nen naar het spoorwegstation; gfeivahflclu werd. V- ify

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1968 | | pagina 2