J Burgemeester kreeg catalogus Kuiperij wordt opengesteld in edistilleerd Museum ROOKBOMMEN IN LOKAAL ONTPLOFT - 3 GEWONDEN AGENDA wee je gebeente Eerste elementumblok klaar heetman, Voor TSF-teams gaat de competitie nog door Lia Dor ana how '68 in Stadsgehoorzaal VEROLME ELEKTRA N.V. a m Medische hulp troperdanden Judo-examens Schaderegeling voor gedupeerden van failliete bonthandel „Tuherova" gaat naar Centrum Expositie Crusaders Meisje krijgt plaat op hoofd J. Kool met pensioen bij Reinigingsdienst TE MAASSLUIS WIKKELAARS PROEFVELDMONTEURS FIJNCONSTRUCTIE- PLAATWERKERS TRANSPORTEURS MONTEUR ELEKTROMONTEURS ELEKTROMONTEURS ELEKTROMONTEURS c u i L «nrfERDAMMER seerf er§en rich- fcre- ;gd (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Op hun laat ste gewone schooldag van daag zou er „kolderdag" worden gevierd zijn maandagmiddag twee leerlingen van het Char- loise Lyceum aan het Nachte gaalplein in het zuidelijk stads deel ernstig gewond geraakt. Ook hun scheikundeleraar, dr. J. van Dijk, werd gewond. Het on geluk gebeurde toen het drietal m de middagpauze'Tbëzïg' was met het vullen van zelfgemaakte rookbommetjes die op de kolder dag gebruikt zouden moeten worden. W> riubeduidend goedkoper baretten indaag .en morgen en dagelijks Doffe knal SCHIEDAM Burgemeester H. Roelfsema kreeg maan dagmiddag in het Stedelijk Mu seum het eerste exemplaar van de beschrijvende catalogus van het Nationaal Gedistilleerd Mu seum aangeboden. De tekst en grafische verzorging van de ca talogus zijn van Hans van der Sloot, de foto's van Chr. de Roo en de foto's van de omslag en maquette van Robert Colette. UW VERLOVINGSRING LIEFDESVERKLARING ZONDER WOORDEN Een verlovingsring is meer dan zomaar een sieraad: een romantisch symbool van liefde en tederheid.Van jong geluk tussen twee mensen. Is er iets dat deze gevoelens betervertolkt dan een ring met een vurig fonkelende brillant? Zo'n ring is bovendien blijvend modieus en een trots, waardevast familiebezit Ons Certificaat geeft u volkomen zekerheid over die waarde. Hebt u verlovingsplannen? Komtudan samen eens aan.U zult verrast zijn door de bijzonder grote keuze. En door de prij- zen.dle rekening houden met het budget van jonge mensen! 'Lovely" met f brillant Ï30.« 'Whispar"met11bri!!antles4l6,« edelsteenkundige f.g,a. diamantexpert g.i.a. LIJNBAAN 92 oostzeedijk 155-157 rotteïdam met 'n horloge van altijd "bij de tijd" VONDELSTRAAT 9 Vlaardingen, tel. 344674 ELEKTRISCHE HUI5H. ART. GEMEENTE SCHIEDAM MEET- EN REGELTECHNIEK O p O N VE818R! BI! Pagina 5 DINSDAG 2 APRIL 1968 k de ®a«j Jdorp Iwij. Jbcla slody ikaie irge- za. een irige loot. De 66. rade eide aan- in een uage iari- t Op Eieb de A het Hij !?n dag was zijn leu gen ian- iad- !Cht rM, ïlag aad we» be- ;de aar van ias, jks- ge» ^er- de ren, <PL ten eze' m ror« iel- VLAARDINGEN SCHIEDAM I» de week van 1 tot 6 sofi! wordt de jaarlijkse Simavi- müecte gehouden. Vele dokters Z verpleegsters in de tropenlan- len zetten hun persoon en kennis (n voor de hulp aan mensen, die mn vaak afschuwelijke ziekten tijdenveroorzaakt door onhy- Jënis'che toestanden en onder- loeiing, door onkunde en ver teerde behandeling. Duizenden mensen komen zon- A(f ook maar één dubbeltje op zak naar de zêekenhuzien en poli- klinieken, naar dokters en ver pleegsters, in de hoop van hun ziekten, en kwalen te worden verlost. Velen werden bijtijds gê né Maar ook velen stierven, zonder dat er een dokter aan te pas kwam. Simavi helpt waar zij kan en teil gaarne van de door u gege ven gelden steeds meer ongeluk- kip zieke mensen redden door iet schenken van medicijnen, instrumenten, verbandmiddelen m verplegingsariikelen, Iedere dokter en verpleegster, die in de itopenlanden een verantwoord Aak merk doet, wordt door Sima- t* voorzien van het onontbeer lijke materiaal. Er wordt niet ge vraagd naar geloof en er wordt «let gekeken naar huidskleur. Ie p-reen wordt geholpeiy Laat daarom onze barmhartigheid gro ter zijn dan hun vertwijfeling! Hoe groter uw offer, hoe mèèr ten levenskans! Het Simavi-comitè VLAARWNGEN Bij dt KüksDOitspaarbanlc is vorige maand 135100# gespaard in 1542 handelingen en j «i MO opgenomen in KNS handelingen. tui- izer de iap. een.- ran, De en„ Om het al Ier-nieuwst* mode- snufje te bemachtigen voor een. prikje... (cljlc, dat is de kunst, die onze Jonge klanten verstaan, als zij profiteren van deze speciale aanbieding! "Bonnie" baretten, de vlotte, hoogst modieuze baretten, die flatteus en leuk staan gemaakt van prachtig, "soepel, materiaal, morgen voor nog géén drie gulden. y-mn. Morgenvroeg om 9 uur begint de verkoop van deze "Bonnie" baretten, .in veie kleuren, o.a. modieuze /%S% pasteltinten, Vj Cé«n ul, of schrift, bert. VnstelSron: jjeci Bond v. Oud-Stiijders, «mtactavond, 20. «rcade- Natuurgenot in huls, lezing, 20. Chr. Soc. tering, 20. Belangen: N.K.V., ledenverga- belangen: Tuinbouwer. Thur- sis- ledenvergadering. 20. ffijjf5 KNMTB, lezing. 20. ring 'q ®acnim: Middenstand, vergade- "De Rotterdammer", mevr. liKm0E. Br. Zamenhofstraat 139, tel. Ai° J00k Wachten bezorging). mnummer -brandweer: 26.91.23. Sr»™™ politie: 25.46 66. „mRÏÏ?! Gouden Hert, St. Lidui- "asiraat 58, tel. 26 83.64. GD; 26.92.90, De zeventienjarige leerling Rudolf Zweistra, Sophociesstraat 141, werd met zware verwondingen aan het on derlichaam naar het Dljkzigtzickcn- huis gebracht. De evenoude Martin L. v. d. Dassen, Britsenburg 40, kreeg een buikwond en verwondingen aan een hand. Vermoedelijk zal hij enke le vingers moeten missen. Ook hij werd naar het Dijkzigtziekenhuis ge brachte De scheikundeleraar kreeg ernstige verwondingen aan een oog. Hij is in het Oogziekenhuis opgeno men. De leerlingen kwamen-uit klas 5 B, de examenklas die na Pasen met de examens zou beginnen. Zij hadden toestemming gekregen van de rector, dr. D. Kruyt, en de scheikundeleraar, met zelfgemaakte rookbommetjes vandaag een „aanval" op de school te ondernemen. Zij hadden de heren een lijst van benodigde chemicaliën voorgelegd, die de goedkeuring van de leiding had. Omdat de moeder van een van de leerlingen bij apotheker Cohen werkt, werden daar dè stoffen, besteld. Zij waren maandagmorgen aan de school afgeleverd. In de middagpauze zijn daarop le raar en leerlingen met het vullen van de bommetjes begonnen. Om kwart voor twee werd de hele school op geschrikt door een doffe knal, ge volgd door glasgerinkel. Het bleek dat het hele scheikundelokaal was verwoest De amanuensis bluste een begin van brand. Hét lokaal was een grote ravage. De ruiten aan weerszijden waren vernield, al het glaswerk, zo als kolven, flesjes e.d. lag in scherven door het lokaal. Overal lag bloed. De bank waarop men had gewerkt was gedeeltelijk versplinterd. Het overige meubilair was door het lokaal verspreid. Er trad geen paniek in de school op. Van een feeststemming is echter niets meer te merken. De rector ge lastte alle bijzondere activiteiten voor vandaag af. De gewonden wer den onder politiebegeleiding naar het ziekeniiuis gebracht. De brandweer behoefde geen dienst te doen. Nog steeds is niet bekend wat de oorzaak van het ongeluk is. De ar beidsinspectie houdt zieh daarmee bezig. De omvang van de schade kon ook nog niet worden vastgesteld. SCHIEDAM Vrijdag, zaterdag en zondag houdt de Schiedamse Luchtvaartclub „The Crusaders" in de showroom van Garage De Koster, Burgemeester Honnerlage Gretelaan 271-273, een tentoonstelling van de door de leden gebouwde modelvlieg tuigen. Er staan zowel kleine begin nersmodellen als een groot gecompli ceerd draadloos bestuurd model, vrij- vliegende zweefmodellen en lijn bestuurde modellen. De tentoonstelling is vrijdag geo pend van 19-22 uur en zaterdag en zondag van 10-22 uur. HOEK VAN HOLLAND Drie leden van de SHBO-brigade nebben de .,Dr. Tl- lanusmcdaille" ontvangen. De heren K. v?n Balen en J Boel ontvingen de medail le voor hun assistentie bij het vervoer van zieken en gewonden. De neer J. van Wil genburg kreeg de medaille voor zijn werk op de sportvelden. I (Van een onzer verslaggevers) De burgemeester vertelde in zijn dankwoord dat de Schiedammer Coen Kramer tijdens de Duitse be zetting bij flikkerend kaarslicht als tijdverdrijf het gehele proces van de oude branderijen had beschreven. De eerste branderij dateert van 1394. In 1888 waren er in Schiedam vierhon derd branderijen en thans vormt een dertigtal distallateurs nog steeds een belangrijk aandeel van het in dustriële patroon van Schiedam. De heer J. Paalman, directeur van Stedelijk Museum, memoreerde nog het feit dat het Nationaal Gedistil leerd Museum in juni I960 in zijn museum werd geopend. De voorzitter van de stichting Nationaal Gedistil leerd Museum, de heer J. Coebergh, zei trots te zijn op de fraaie catalo gus. Hij vertelde dat tegeleijkertijd als onderdeel van het museum een gereconstrueerde kuiperij zou wor den opengesteld. Hans van der Sloot vertelt in Ide catalogus op badinerende wijze en toch zakelijk over de vele facetten van deze typische Schiedamse in dustrie. Achtereenvolgens behandelt hij de brandewijn, korenwijn, mout wijn, de zakkendragers, de mouteriji de jenever, maten en gewichten en 'ie neven-industrieën, zoals het kui- persbedrijf en de glasblazerij. SCHIEDAM Het zestienjarig meisje A. R. G. kreeg maandag een triplexplaat, die uit een winkel aan de Rotterdamsedijk was gewaaid, op haar achterhoofd. Zij raakte gewond en moest naar het Gemeentezieken huis worden gebracht. Wee je gebeente als een pan talon niet goed zltl Dat bete kent kritiek, smalende blikken en terecht. Enfin dat kan u met een FORTEX kostuum niet gebeuren Daar zit de pantalon als ge goten. Niet mal-smal, maar ze ker niet te wijd. Gewoon goed Een bewijs voor alle aandacht die aan eik detail van een FORTEX kostuum wordt be steed Kies uit onze prachtige kollaktle Tel. 346151 ""ft i'tljtf mi kliiu Vfaardingen Korte Hoogstraat 11a SCHIEDAM Het eerste Schiedamse blok van de serie hoogbouw- woningen, gebouwd volgens de industriële bouwmethode van de Maassluise huizenfabriek Elemenium, is praktisch klaar. Burgemeester H. Roelfsema verricht woensdagmiddag 10 april om kwart voor vier de officiële ingebruik stelling. De huizen worden gebouwd in Groenoord. Het eerste blok heeft 108 woningen verdeeld over negen lagen. Burgemeester H. Roelfsema heft een glaasje samen met de wethouders, mejuffrouw G. D. de Graaff en de heer M. Eijkenaar in het Gedistilleerd Museum. SCHIEDAJVI Bij Sportschool Bishoff slaagden de volgende judoka's: Jeugdjudo, gele slip: Tonny Eichelsheim, Rene Hollaar, Awé Krijger, Hans Lodder, Bart Schrijver, Ronald Verkerk, Rob Vroegop Jan Zwaan. Gele band: Adrie Bijl, Henk Bijl. Gerard van der Does, Ineke van Duyn, Cock van Dijk, sonja Gloudemans, Eddy Kempen. Nico van der Kraan, Jan-Willem Moer man, Maria Vorstenbos. Oranje slip: René Brandsema. Kees Hen derson, Rob Jansen, Aad de Knegt, Hans van Leewuarden, Rudi Wittkampff. Oranje band: Ruud van Haasen, Bert Vos, SJaak van der Zouwen. Groene slip: Dick van Gendt, Jeffrey Oost, Henk Vermeulen. Senioren, gele band: A. Krijger Oranje band: C. van Geyl, J Lips, W. van Steenoven, Groene band: Th, Bruggelding. Bruine band: Th. Hertog De examens werden afgenomen door mejuffrouw M. Immerzeel en de heren P. J. Jagtman, H. C. de Jong, B. van Thiel, Th. Veldhoven en W. Bishoff van het Zwarte Banden College. SCHIEDAM De* Stichting Bont- waarborg en de Stichting Neder landse Huishoudraad hebben het ini tiatief genomen om tot een schadere geling te komen voor de vele teleur- gestelden van Bonthandel Piek. Zoals bekend, heeft de Rotterdamse Officier van Justitie tegen de eige naar van deze failliet verklaarde bonthandel een strafvervolging in gesteld. Genoemde stichtingen hebben nu m overleg met de Schiedamse afde lingen van vrouwenorganisaties een regeling voorbereid ter tegemoetko ming in de schade. De gedupeerden kunnen zich schriftelijk melden bij het bureau van de Nederlandse Huishoudraad, Anna Paulownaplein 7, Den Haag, Zij zullen binnenkort worden uitge nodigd voor een bijeenkomst in Schiedam, waar nadere mededelingen zullen worden gedaan. „Solitair ringen" met 1 steen vanaf 125,- SCHIEDAM Het bevolkingson derzoek op ziekten der borstorganen ln het stadsdeel Noord, zal vrijdag eindigen. Die dag wordt voor het laatst zitting gehouden m de houten noodschool aan de Ed. van Beinum- laan, zodat aan de bewoners van deze omgeving, die om welke reden dan ook niet aan het onderzoek konden deelnemen, daartoe nog gelegenheid wordt geboden. Ook wie geen oproep heeft ontvan gen kan zich daarvoor op het bureau aanmelden mits hij of zij ouder is dan 1,4 jaar. Dinsdag 9 april wordt begonnen m het centrum, waar het bureau wordt gevestigd in de school achter het v.m. Gymnasium aan de L. Nieuwstraat 181. De voor dit stadsdeel voor onder zoek in aanmerking komende bewo ners, ontvangen nog een persoonlijke oproep. (Van een medewerker) SCHIEDAM De laatste competi- tieweek van het seizoen 1967/68 heeft voor de TSF-teams tot resultaat ge had dat de vier seniorenteams een verlengstuk te spelen krijgen in de vorm van promotie- of idegradatiebe- slissingswedstrijdcn. Drie teams gaan deelnemen aan de promotiecompetitie, één is gedoemd een of meer beslissingswedstrijden te spelen om te bepalen of het al of niet degradeert. Zijn de beslissingen in de senioren competitie voor de TSF-ers dus nog (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Zaterdags ond 6 april is de Lia Dorana Solo '68 te zien en te horen in de Stadsgeïioor- zaai. Lia Dorana brengt een afwisse lend programma rondom een aantal chansons, geschreven of vertaald door Nederlandse tekstschrijvers en begeleid door een klein orkest. Dit orkest staat onder leiding van Henk van Dijk, de muzikale leider van onder meer de musicals Kiss me Kate, Irma la Douce, A. Lovely War en The Fantasticks. Lia Dorana geniet bekendheid door haar samenwerking met Wim Kan en Wim Sonneveld, als Liesbeth Doorsnee of als. de volbloed Rotter damse Ali Cyaankali. Daarna gmg zij plotseling naar het „grote" toneel en speelde onder meer in de Kauka- sische Krijtkring van Berthold Brecht, een spel dat haar de Bouw- meestermedaille en de verkiezing tot actrice van het jaar opleverde. Ook oogstte zij successen in de musical Irma la Douee. Verder ver tolkte ze rollen in de Meeuw en de Drie Zusters van Tsjeehov, Don Juan van Molière, de Wilde Eend van Ibsen en de musical Kiss me Kate. Voor haar grammofoonplaten kreeg zij een Edison. En even plotseling als de vorige keren stapte zij weer over naar een heel andere kant van showbusiness: naar het lied, het liedje en het chanson. Toegangsbewijzen voor dit optreden zijn vrijdag en zaterdag van 10 tot 13 uur aan de kassa van' de Stadsgehoorzaal te koop, evenals een uur voor de aanvang van de voorstel ling. Een kaartje kost ƒ2,50. De - avond begint om kwart over acht. SCHIEDAM Het personeel van de gemeentelijke vervoer-, reini- gings- en ontsmettingsdienst heeft afscheid genomen van timmerman^ le klas J. Kool, die in verband met het bereiken van de 65-jarige leeftijd, na ruim 38-jarige diensttijd, het bedrijf per 1 april met pensioen heeft veria ten. De heer Kool werd toegesproken door directeur E. T. Kraan. Als ver tegenwoordiger van de jubileumcom missie overhandigde de heer G. J. Koppenol een verrekijker. Mevrouw Kool kreeg bloemen. SCHIEDAM De 5l-jarige me vrouw A. C. de G. is maandag in de Edisonstraat in een rioolgat gevallen en met haar beide benen klem- geraakt in de put. Omstanders heb ben haar eruit gehaald, waarna bleek dat zij haar scheenbenen had ge schaafd. Het ongeluk gebeurde door dat was verzuimd het deksel op het gat te doen. niet gevallen, voor de junioren is met nog één wedstrijd te spelen dat wei het geval: door een 73 overwinning op naaste concurrent TOGB 2 en een 82 zege op Xerxes 2 behaalden Hans van den Broek, Steven Poll en Ruud van der Linden het kampioenschap van de eerste klasse. TSF I versloeg in zijn 20ste wedstrijd van deze competitie Insu- Imde 2 met 82; Paul de Looze en John Schilperoord leden elk een ne derlaag, Peter van der Broek bleef ongeslagen. Het puntje achterstand op koploper Amroba 1 werd daarmee echter niet Ingelopen: Amroba werd kampioen door een zege op Germinal 3. Hetzelfde resultaat bereikte TSF 2 door een zege met 64 op Sunlight 1; de voorsprong op nr. 3, Elan 6, be draagt hier echter slechts één punt. De beslissende zege op Sunlight is bijzonder moeizaam tot stand geko men; na acht partijen was de*stand' 44 en een gelijkspel lag in de lijn van de verwachting. Winst in de laatste twee partijen deed de balans toch ten gunste van de TSF-ers doorslaan. TSF 3 verloor van mede-kandidaat voor de degradatieplaatsen 21 up 7 thuis met 28; alleen Jan Baard kwam voor de Schiedammers tot winst. Met Hermandad 3 en mogelijk ook Telefoon 2 zullen nu beslis singswedstrijden moeten worden gespeeld om de degradanten aan te wijzen." Voor TSF" 4 betekende een 8—2 ze ge op Xerxes 5 een definitieve bezet-, ting van de tweede plaats en dus het spelen van promotiewedstrijden. De junioren werden kampioen dank zij overtuigende overwinningen op TOGB 2 en Xerxes. Héns" van den Broek, die in deze competitie on geslagen bleef, heeft in dit eindresul taat een belangrijk aandeel gehad, maar ook Steven Poli en Ruud van der Linden hebben tot dit fraaie resultaat het hunne bijgedragen. HUINIURCSIR.IZ HOiR EHtlRSTff m.Ulü-342221 VlRPMHHOtÜ SPREEKUUR De Wethouder van Onderwijs en Culturele Zaken IS VERHINDERD om op woensdag, 3 april a.s. spreekuur te houden. Schiedam, 1 april 1968. Door de uitbreiding van onze werkzaamheden heboen wij momenteel plaatsingsmogelijk heden voor: REPARATIE BINNEN EN BUITEN SCHEEPSINSTALLATIES LANDINSTALLATIES Wij bieden goede sociale voorzieningen en vast werk. Mocht U belangstelling hebben, kom dan eens praten op onze voorlichtingsdagen. Wij zijn op woensdag 3 april a.s. tussen 19.00 en 20.00 uur in en op zaterdag 6 april a.s. tussen 10.30 en 12.00 uur in CAFE MES Schiedamsevest 17, Vlaardingen CAFÉ-REST. DE AMSTELBRON Broersvest 13, Schiedam. Ook kunt U alle gewenste inlichtingen verkrijgen op de afdeling Personeelszaken van ons bedrijf te Maassluis, van maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 16.00 uur. Geen gelegenheid voor een persoonlijk bezoek? i Vul dan bijgaande coupon volledig in en zend hem! naar de afdeling Personeelszaken van Verolme Elektra. N V Postbus 33 te Maassluis. Binnen enkele dagen nemen wij dan contact met U op. iNaam: (Adres: j Woonplaats- Geb. datum Beroep:

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1968 | | pagina 1