MORGEN elke eerste donderdag van de maand jTT DE KLERK&ZN Nieuive stad om uit I Niet bovenmaar tussen gemeente staan Ben W bevelen aan: uit 55 leden bestaande raad LEDEN VAN RAAD TEVENS LEDEN VAN RADEN Sfllollcrfltumner Liggers in grootste van Europa liefbrug RU VAN GRIEVEN TEGEN RIJNMOND Praktijk van drie jaar stélde teleur Slavenburg's Bank: 1968 meer winst in Commissie uit raad staat achter nota Calandbrug volgend aar mei open Betonconstructie vrijivel gereed Rotterdam: te zwaar apparaat Nieuwe kantoren op komst (alléén morgen van 9 tot 6 uur): courante coupons overgordijnstof en vitrage met fantastisch voordeel per meter! coupons kamerbreed tapijt tegen sterk verlaagde prijzen! Brengt u de kamermaten mee? Samen doen Afwij: zing Personele unie Minder kosten S.S. Elzinga doctor sociale wetenschappen B m - A:-*-"--:.- é£Tï Dit zijn vier ringen uit de eindeloze collectie van Siebef, die u in een gastvrije omgeving op uw gemak kunt passen. Op het graveren kunt u wachten. Uw ringen worden uw hele ieven lang gegarandeerd. Rotterdam - Stadhuisplein 24-26/Coolsinge! 50 Don Haag - Lange Poten 11 Haarlem - Grote Houtstraat 63 Amsterdam - Kaiverstraat 123 Geen wijziging PRIMEURS PROBLEMEN dE ROTTERDAMMER Pagina 3 2A WOENSDAG 3 APRIL 1968 COMPLETE WONINGINRICHTING BINNENWEG, BEIJERLANDSELAAN ROTTERDAM/DEN HAAG/UTRECHT/VLISSINGEN/HOOBN/OE LIER Rotterdam wil !i|iimond in federatief verband'' (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM B. en W. hebben de raad een nota gezonden over de gewenste toekomstige structuur van het open baar lichaam Rijnmond. Hun visie is een geheel andere dan die van de Rijnmond gecommitteerden. Geen versterkt boven gemeen telijk orgaan staat het dagelijks bestuur der Maasstad voor ogen. Gedacht wordt aan een federatief verband van gemeenten, dat kan uitgroeien tot een krachtig coördinatie- en integratieorgaan. Rotterdam wil een nieuw Rijnmond, dat niet los van en boven de gemeenten staat, maar tussen de gemeenten. Een orgaan dat met die gemeenten door een sterke band is verbonden. Die verbondenheid dient te blijken uit heb feit dat de leden van de Rijnmondraad tevens leden van de bestuursorganen der samen stellende gemeenten moeten zijn en,door de. gemeenteraden aan gewezen. B. en W. geven een voorbeeld van een dergelijk orgaan. Zij gaan er daarbij van uit dat iedere gemeente tenminste één vertegenwoordiger aanwijst. Zo zou dit college er kunnen uitzien: Rotterdam 27 leden, Schiedam en Viaardingen ieder drie. Maassluis en Ridderkerk ieder twee, overige gemeenten ieder één. Totaal dus 55. Rotterdam moet, hoewel het onge veer 70 pet der bevolking van het Rijnmondgebied heeft, uit een oog punt van reeële samenwerking door samenspraak, geen meerderheid in de Rijnmondraad vragen, vinden R. en W. De nota steit dat een openbaar lichaam de juiste vorm is voor een geharmoniseerde behartiging der in tergemeentelijke belangen. In het beraad dat nu aan de orde komt kan men, naar het oordeel van B. en W„ niet voorbij gaan aan de realiteit dat Rotterdam het krachtcentrum van de regio is, dat daar 70 pet. der bevol king is geconcentreerd en dat de stad sedert jaren vele activiteiten, ook buiten de gemeentelijke grenzen, beeft ontwikkeld. „Het breidelen van. de gemeente lijke besluitvaardigheid en daad kracht kan repercussies hebben niet alleen op de economische bedrijvig heid in Rotterdam en in de regio, maar ook op de nationale economie", aldus de nota. „Gezocht zal dan ook moeten wor den naar een structuur van het yan 50 jaar geleden Hongeroptocht. Te Amersfoort lied gisterenmorgen een hongeroptocht van vrouwen plaats. Er waren geen aardap pelen in de stad. Volgende week komen z': weer, zegde de burgemeester toe. En dat bij 't schrale broodrantsoen! Twee den Paaschdag werd om honger te we* r,;n> rijst verstrekt. De militaire autori testen hebben intusscben zes wagons aardappelen afgestaan voor de bevol king. openbaar lichaam, waarbij een nau we en gecoördineerde samenwerking met Rotterdam en met de andere gemeenten is gewaarborgd. Voor sa menwerking in welke vorm ook is steeds een bereidheid tot samen doen vereist, maar voor het samen doen laat de huidige Rijnmondwet weinig ruimte over. Als men het huidige Rijnmond met eigen bevoegdheid toerust zal de eenheid van beleid in het gebied meer en meer op de achtergrond geraken, menen B. en W. De omstan digheid dat Rijnmond door zijn sa menstelling een niet uit de gemeen ten geboren lichaam is, dat op het zelfde territoir een afzonderlijk le ven leidt is hieraan grotendeels de bet De weg, die het Rijnmondbestuur op wil zal onafwendbaar tot gevolg hebben dat er een uitvoerig geregle menteerde onderschikking der ge meenten aan het openbaar lichaam tot stand komt, zegt de nota. Voor de Rijnmondgemeenten en in het bij zonder voor Rotterdam is dit onaan vaardbaar. Daarom vinden B. en W. een nieuwe start noodzakelijk om twee groeperingen Rijnmond en de gemeenten te verlossen uit een groeiende, onontkoombare controver- Dit wijst het dagelijks bestuur der Maasstad af: „Een nieuwe vorm van hoger bestuur, een bijna onvermijde lijke conflictsituatie, die niet allen ontstaat door „betuttelen", maar ook door structurele fouten in de organi satorische opbouw, door verspilling van energie in eigen kring in plaats van gecoördineerde krachtsinspan ning." Volgens de ideeën in deze nota wijzen de kiezers, die hun gemeente raden aanwijzen ook (indirect) de raad voor Rijnmond aan. Gemeente lijke taken worden op die manier uitgevoerd door twee organen: de eigen gemeenteraad en de eigen herindeling (die de nota wenselijk acht) zal de verhouding Rotterdam- overige gemeenten dezelfde moeten blijven als nu aanbevolen. Voor de samenstelling van het dagelijks bestuur lanceren B. en W. deze gedachte: De 27 Rotterdamse leden wijzen de helft der gecommit teerden aan, de 28 overige leden de andere helft Deze methode ligt voor de hand als men Rijnmond, be schouwt als een intergemeentelijk orgaan, dat in de openbaarheid zijn besluiten neemt. Dit openbaar lichaam is dus via de weg van een soort „personele unie" met de gemeenten geïntegreerd. Het zou geleidelijk met gemeenschappe lijke taken kurmen worden belast, waarbij gemeentelijke diensten kun nen worden ingeschakeld. De nota herinnert eraan dat Rot terdam ook vroeger voor een krach tig Rijnmond pleitte. Daarbij werd echter gestreefd naar een duidelijke verstrengeling met de Maasstad. Dit beginsel moest o.a. in het koppelen van de functies Rijnmond-voorzitter en burgemeester van Rotterdam tot uiting komen. B. en W. zien voor deze keuze ook nu goede argumen ten. Zij laten die echter rusten, omdat het onderwerp pas in een later stadium aan de orde komt en dan naar hun mening onbevangen moet worden besproken. B. en "W. vinden dat de besluiten van een met de gemeenten verbon den Rijnmondin het algemeen op dezelfde voet aan het goedkeurings- recht van GS moeten zijn onderwor pen als in de gemeentewet voor de gemeenten is bepaald. Men accen tueert daarmee dat geen vierde be stuurslaag wordt gevormd-, maar dat gemeentelijke taken door een inter gemeentelijk lichaam op regionale schaal worden uitgevoerd. Welke taken zouden geleidelijk en naar gelang van -gebleken behoeften in deze opzet kunnen worden gege ven? De nota noemt: openbaar ver voer, oeververbindingen, openbare nutsbedrijven, millieuhygiëne, beheer van havens en industrieterreinen, planning voortgezet onderwijs, be hartiging regionale recreatie. Rotterdam verricht reeds nu diver se taken, mede ten behoeve van andere gemeenten, die geen inspraak hebben, laat staan bestuurlijke ver antwoordelijkheid dragen. Een Rijn mond volgens de conceptie van de Rotterdamse bestuurders zou op dit stuk tegemoet komen. Overigens be doelt de nota in dit verband slechts enkele hoofdlijnen te schetsen. Wat het financiële aspect betreft; volgens tfeze conceptie zullen de kosten van het openbaar lichaam geringer zijn dan die volgens de ideëen van Rijnmond zelf. De lasten van gemeentelijke taken dienen over de gemeenten evenredig te worden omgeslagen. Voor niet zuiver-ge- meenielijke zou een bijdrage van het rijk moeten komen. Maar uitwerking van deze onder werpen vinden B. en W. nu voorba rig. Eerst dient over de toekomstige structuur een beslissing te worden genomen en daartoe wil de nota een bijdrage leveren. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM B. en W. zeggen in hun nota over de gewenste struc tuur van Rijnmond dat zij dit stuk diepgaand hebben besproken niet de daartoe ingestelde raadscommissie (waarin de negen fractievoorzitters zitten). "Van die commissie werden vele aanbevelingen overgenomen. De commissie vindt de ideëen In de nota juiste uitgangspunten om met bet bestuur van Rijnmond en de besturen der Rijnmond gemeenten een vruchtbare gedachtemvisseling te heb ben, die tot een in bestuurlijk op zicht praktisch resultaat kan leiden. Als de gemeenteraad die de no ta binnenkort zal bespreken in al gemene zin de inhoud kan onder schrijven zullen B. en W. trachten het gesprek met de overige besturen op gang te brengen. „Wanneer een ge zamenlijk uitgangspunt voor het op stellen van een advies tot wetswijzi ging kan worden gevonden zullen wij aan het voorbereidende werk gaarne deelnemen", aldus B. en W, SS v« W —er v V 1 V -v '-i. V 1 T t 5, X"* - „v 's. "irtyf*- j. Xv- v- \f ïkuv ■■yXc' <-•;& vk:< (Van een onzer verslaggevers) BOTTERDAM Het verkeer krijgt volgend jaar mei ruim baan op de Calandbrug over het Calandkanaal, de verbinding tussen de Brittanniëhaven en de Noordzee. Met het plaatsen van de lig gers wordt deze week een nieu we fase ingeluid in de bouw van verloven CONSTANT Model 701, Model Claudia Model Romance Model Margriet f218,- per paar, 690, f 162,-p.p. f 192,-per paar. f120,-per paar. IEBEL juwEtjtns (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM B. en W. sommen in hun nota, terwijl zij de praktijk van ongeveer drie jaar Rijnmond in deze vorm na gaan, een rij grieven tegen het optreden van dit openbare lichaam op. Rijnmond ging niet bedachtzaam te werk, menen zij, doordat bijv. on danks waarschuwingen de Rijn mondraad al direct een zwaar dage lijks bestuur vormde. In korte tijd werd een apparaat opgebouwd, dat in 1968 al ruim ƒ2,6 miljoen kost en volgens B en W nu niet meer evenre dig is aan de taak, die Rijnmond krachtens de wet heeft. Hiermee wordt vooruitgelopen op een mogelijke toekomst, ervan uit gaande, dat na een omvangrijke wetswijziging nieuwe omvangrijke 'caken komen. De nota 'heeft daarvoor begrip, maar vraagt zich toch af of het beter was geweest de weg van een grotere geleidelijkheid te volgen. De functie van gecommitteerde zou als een neventaak moeten zijn begon nen. Met enkele praktijkvoorbeelden verduidelijken B en W hun stelling dat een 'te zwaar bemand orgaan in afwachting van wetswijziging wegen zoekt om het teveel aan energie em plooi te geven. De meeste gemeenten zagen niet in welk nut de richtlijn woonruimte- beleid, die leidde tot een legitimatie bewijs voor woningzoekenden, zou hebben. Na aanvankelijke bezwaren hebben de meeste gemeenten zich niet meer willen verzetten. De prak tijk bevestigt deze mening. Voor de Rotterdammers althans mist de rege ling elke betekenis. Rotterdam heeft toetreding van Rijnmond tot het verkeers- en econo misch onderzoek, waarvoor het zelf het initiatief nam en de voorberei dingen bijna had voltooid, aanvaard. Het werk kan aan Rijnmond's aktivi- teiten voor de ruimtelijke ordening ten, goede komen. Een en ander bracht geen wijziging in de gang van zaken, die Rotterdam had uitgestip peld. Hetzelfde geldt voor onderwerpen als de instelling van de raad voor milieuhygiëne en de oprichting van een centrale meld- en regeikamer voor luchtverontreiniging. De.:e insti tuten zouden ook in onderlinge sa menwerking hun beslag hebben ge kregen. Bemoeienis van Rijnmond op het gebied van de vuilverbranding kan nuttig zijn voor de oplossing der fi nancieringsproblemen. Maar het gaat om gemeentelijke plannen. Voorbereiding, uitvoering en directie zijn in Rotterdamse han den, zodat Rijnmond voor het eigen lijke werk geen taken heeft. Voorheen werd volstaan met toe zicht van Ged. Staten. Dubbel toe zicht ontneemt nu Rotterdam het tempo om te voldoen aan de eisen van tijd. Als voorbeeld wordt de gang van zaken met de Rijnpoortha- ven genoemd. Volgens Rotterdatn zijn er geen bezwaren, zodat snelle goedkeuring mocht worden ver wacht. GS zijn in overleg getreden met Rijnmond. „Geen 'port de Vites se* dus", zegt de nota, „maar een 'port de delibération'." Overneming van de RET door Rijnmond zou slechts leiden tot on verantwoorde verzwakking der slag vaardigheid van het openbaar ver voersbeleid en tot grote mate van ondoelmatigheid bij het beheer. Slechts technische maatregelen kun nen de wezenlijke bezwaren tegen het openbaar vervoer oplossen, geen wijziging in de bestuursvorm. leden van de Rijnmondraad schrifte lijke vragen over talrijke onderwer pen, die lagen op terreinen waar Rijnmond geert- bevoegdheden heeft. De vragen werden niettemin beant woord, zodat omtrent de afbakening der taken van Rijnmond en gemeen ten onduidelijkheid ontstond." In de loop der jaren stelden Wie de praktijk van de voorbije jaren overziet, aldus B. en W. van Rotterdam, komt tot een eenvoudige conclusie: „Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald". UTRECHT Aan de Rijksuni versiteit te Utrecht promoveerde vanmiddag de heer S. S. Elzinga uit Schiedam tat doctor in de sociale we tenschappen. De titel van zijn proefschrift luidde: „Jeugd voor de drempel van het bedrijfsleven". Dr. Elzinga (39) is als docent ver bonden aan de Gemeentelijke Kweekschool en de Nutsacademie voor pedagogische en maatschappe lijke vorming te Rotterdam. Zijn promotor was professor dr. M. J. Langeveld. deze grootste en duurste brug, die de gemeente Rotterdam ooit op stapel hééft gezet, de grootste hefbrug van geheel Europa. Vier enorme betonnen hefto- rens kunnen het brugdek in zes tig seconden tot 45 meter hoogte ophalen om de .zeescheepvaart op het Calandkanaal alle ruimte te geven. Medio 1966 is een begin gemaakt met het imposante project, dat ixt'n 33 miljoen gulden opslokt. De Ca landbrug is een kapitale schakel in de Europaweg. De brug krijgt een lengte van 345 meter. Naast twee aanbruggen van elk 85 meter komt er een hefgedeelte in met een door- vaartbreedte van zestig meter en een lange overspanning van 105 meter om ook de. duwvaart op het Calandka naal mogelijk te maken. Het brugdek ter breedte van veertig meter krijgt tweemaal twee rijstroken, twee spoorbanen, één rijwielpad en één pad voor voetgangers. Drie drijvende bokken zijn volgens de plannen tot 19 april in actie om de liggers, 'de tussenliggende vloerdelen en het brugwachtershuisje te plaatsen. Een spectaculair karwei, dat bij windkracht vijf al grote moeilijkheden zal opleveren. He't be wegende deel van 60 bij 40 meter, dat op een Dordtse werf in aanbouw ds, wordt op 8 mei op bakken gezet en ingevaren. In de loop van septem ber volgende aanbruggen en twee maanden later de lange overspanning van 105 meter. Evenals in de Hartelbrug en in de Harmseöbrug zijn in de Calandbrug T\E "bokken liggen gereed, maar de brugdelen zijn er nog niet om op de pijlers en landhoafden van de Calandbrug in Europoort te worden geplaatst. enige primeurs verwerkt. Dank zij een in Amerika afgekeken methode behoeft voor de periodieke vernieu wing van de 'kabels in de -heftorens- de brug niet tijdelijk voor Ret scheepvaartverkeer te worden geslo ten. Het nieuwe systeem is zo uitge kiend, dat de veertig 'kabels zonder bezwaar één voor één kunnen worden verwisseld. Het 'brugwachtershuisje, twintig bij tien meter, komt in een L-vorm om één der heftorens te zitten. De brug wachter heeft vanaf z'n plaats ruim zicht op het verkeer te land en te water. Het imponerende bedie ningspaneel is in decorbouw nage maakt om van een feilloos werkend systeem verzekerd te zijn. Het is zelfs niet denkbeeldig, dat de Harmsenburg via een tv-oircuit wan-, uit het forugwaehtershuis wordt be diend. Bij het ontwerpen van de Calaridt brug zijn. de deskundigen op véle' technische problemen gestuit Eén daarvan was -de geconcentreerde be lasting van de brug als gevolg van de twee spoorbanen. "Deze belasting is even tgroot als zestien banen voor het wegverkeer. In Europoort en Botlek zijn vier kapitale bruggen tegelijk in aan bouw: de Calandbrug, de Hartelbrug de Harmsenbrug en de Brielsebrug, die elf meter boven-het Brielsc Meer komt te liggen. Er zit flink schot in deze projecten, die samen ruim 55 miljoen gulden vergen. Begin mei wordt de grote aanbrug voor de Harmsenbrug over een afstand van honderd meter overgerold en op z'n plaats gezet Voor de Hartelbrug wordt nog dit jaar de be'conbrug ingevaren. Van de Calandbrug zijn de betonnen funda tie en de heftorens vrijwel gereed. Het accent ligt nu op de staal constructie, die in vrij snel tempo is te monteren. ROTTERDAM Slavenburg's Bank zal over 1968 als de bestaande tendens zich voortzet een belangrijk hogere winst behalen dan over 1967, aldus president-commissaris T. Sla venburg in de sinsdag gehouden aan deelhoudersvergadering. De bank overweegt de gebouwen op basis van taxatiewaarde op de ba lans te zetten. De heer Slavenbur zei dat de open reserves van de n.v. dan honderd procent zullen bedragen van het aandelenkapitaal. Hij achtte het niet onmogelijk dat de wetgever in de toekomst zal voorschrijven dat gebouwen op basis van taxatieprijzen op de -balansen moeten voorkomen. Slavenburg's bank zal in de nabije toekomst vestiging van nieuwe - kantoren aankondigen. Ten aanzien van de internationale monetaire situatie zei de heer Sla venburg dat deze althans voorshands voor geruime tijd is geregeld. Hij is niet bang dat ee nvrede in Vietnam tot een slechte economische situatie zal leiden. Er is in de wereld nog genoeg te doen, en de president-com missaris noemde onder meer projec ten voor ontwikkelingslanden. De directie zei dat men erg tevre den Is over de samenwerking met The First National Bank of Chicago, die een belang van elf procen'c in Slavenburg heeft verworven. Slaven burg's bank heeft reeds vele relaties gekregen met Amerikaanse bedrij ven, die zich in Nederland willen vestigen. Ook werkt men samen in de kredietsector. Er zijn ook goede con tacten met de bijkantoren van deze Amerikaanse bank in Londen en. Frankfort. De onafhankelijkheid van Slavenburg is op geen enkele wijze in het geding, zo verzekerde men. Een der aandeelhouders deed in deze vergadering een gedetailleerd voorstel tot verhoging van het aande lenkapitaal en de uitgifte van con verteerbare obligaties. Zijn ideeën kwamen in opzet overeen met de re cente kapitaaloperaties van de Alge mene Bank Nederland. President-commissaris T. Slaven burg vroeg de voorstellen op schrift te zetten ten einde ze nader te bekij ken. Men is, aldus de heer Slaven burg, bij het bestuur van de bank zich er wel van bewust dat deze on- dergekapitaliseerd is. Tot dusverre is de beleidslijn het kapitaal geleidelijk op te voeren om te voorkomen dat da dividenduHkèring in het gedrang komt. De directie deelde verder onder meer nog mee, dat in de dochteron derneming Fortuna, een huizen- maatschappij, een „aardige stille reserve" zit „Het huizenbezit staat bijzonder laag te boek". Deze deelne ming staat te zamen met enkele an dere op de balans voor ,2 miljoen op een balanstotaal van bijna 596 miljoen. In dit jaar heeft Slavenburg's Bahk nog voor een half miljoen aan aande len onderhands geplaatst tegen een koers van 200 procent ex dividend. Da aandeelhoudersvergadering keur de de jaarstukken goed en stelde het dividend vast op negen procent in contanten en twee procent in aande len uit de agio-xeserve (vorig jaar: contant dividend van achtprocent plus eenzelfde uitkering uit agi o-reserve).

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1968 | | pagina 1