Uitgaanscentrum moet de stad leefbaar maken AGENDA [EUROnXl Ir.Tonkes in Irene: Groei naar dynamisch cultuurbegrip nodig Permanente „zegelactie" van winkeliers Hervormde jongeren gaan bejaardensoos opknappen Visbankoplossing WV-kantoor voor AAN DE (UI mz jm Benzinestation met restaurant huurn 'Nlyane E0ROTAX VLAARBINGEN BELNBENISGESCHENKEN 0. BLULEVEN ^PLANTING* Mimdiana tapijt-informatie met handige MenrenMezer gratis! PLAN VAN STICHTING SOS: Verkeer gestagneerd voor Koemarktbrug Vrouw gewond bij val met bromfiets boogaard T.V. REPARATIE Burgerlijke stand B00MPLANTDAG koelkasten. Parodieën GEMEENTE SCHIEDAM Balamundi Nederland N.V., Huizen N.H. Vandaag .en morgen en dagelijks SNELLER EN BETER BIJ DE SPECIALIST EEN GOED BEELD 584ste STAATSLOTERIJ 032691 019449 092665 0255S9 052060 038196 091000 036969 047946 025399* Presentatie VLAARDINGEN De com-: missie stelt in het onlangs ver schenen cultureel rapport, dat het een goede oplossing zou zijn het WV-kantoor onder te brengen in de Visbank. Zij houdt daarbij rekening met de moge lijkheid, dat het visserijmuseum te zijner tijd ban worden ge vestigd in het voormalig be lastingkantoor, waardoor het pand Westhavehkade 45 vrijkomt voor het houden van exposities. VOORDELEN WSKSfRH Herhaling is de toverkracht van de rektame Mundiana is kamerbreed tapijt van Balanumdi. ïn 4 kwaliteiten: Paros, Mflos, Calypso en Ceres. Vier meter breed. Voor een kamer van 4x5 meter hebt n al Mundiana van waad-tot- wand voor500 gulden. (Exklusief leg- fcosten). Wilt u. meer weten? Vraag even het komplete Mnndiana infor matie-pakket met heel veel wetens waardigheden over tapijt Met staaltjes en de praktische Jdeurenkiezer, om u thuis te helpen bij het vinden van har monieuze kleuren voor uw interieur. Briefkaartje naar SCHIEDAM Het verkeer op de Koemarktbrug is dinsdagmiddag van drie uur tot half vier gestagneerd geweest. Een van de bomen was na bet neerlaten blijven steken, zodat personeel van de gemeentelijke sme derij ter hulp moest komen. Eerst na een halt uur was het verkeer weer normaal. VLAARDINGEN Een paard, be reden doo r een elfjarig jongetje, schrok dinsdag op de Prins Hendrik laan zo van f en tegemoet rijdende auto dat het bovenop de motorkap sprong. Het dier verbrijzelde de voorruit, brak een koplamp en zorgde voor enkele flinke deuken in de mo torkap. Persoonlijke ongelukken de den zich niet voor. Ctir. Soc. Belangen: Tulnbouwvcrenlslng Thurlede, ledenvergadering, so. Irene: KNMTP, lezing. 20. Musi» Sacrum: Middenstand, vergade ring, 29. Wijkcentrum MeuwJand: Handbalver. - uva, ledenveergadering, 29. Musfg Sacrum: sg-toneelwedstrijd, uit voering, 29. Agentschap „De Rotterdammer", mevr. J. van Gog, Dr. ZamenhoZstraat 139, tel. rs^s.oa (ook klaehteWbezorglng). Alarmnummer brandweer: 28.91.23. Alarmnummer politie: 25,86.68. Apotheek: 't Gouden Hert, St. Lidui- nastraat se, tel. 26.sj.ss, GG GB: 26.9290. r 7 t f s n, /r. V h WK J Wf> SCHIEDAM Op de Nieuwe Bamlaan is dinsdag de 48-jarige me vrouw M. J. P. S. met haar bromfiets in botsing gekomen met de fiets van de vijftienjarige scholier W. B. Het ongeluk gebeurde in een flauwe bocht, waar mevrouw P. viel en zich verwondde. De GGD bracht haar met een wond boven het rechteroog naar de-Dr. Noletstichting. De 25-jarige telefoniste M. L. wil de dinsdag op de Rotterdamsedijk tijdens een hagelbui van haar brom fiets stappen. Zij reed echter tegen de trottoirband en viel. De GGD bracht haar met een schaafwond aan de rechter knie naar de Dr. No- ietstichting (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Vanavond houdt de „Stichting Opbouw Schiedam i.o." in Musis Sacrum haar eerste openbare vergadering. Voetballiefhebbers be hoeven niet thuis te blijven, want ze kunnen In Musis bij de televisie de wedstrijd volgen. Het gaat hier om een zaak (Schie dam zo leefbaar mogelijk te maken), die alle Schiedammers, het publiek, de bestuurders van verenigingen en de winkeliers, aangaat. Daarom Is SCHIEDAM De weekendcom missie van de Hervormde Jeugdraad Schiedam heeft een hulpgroep gesticht die als eerste actieproject de - sociëteitsruimte van de Algemene bond van bejaarden (achter het voor malig gymnasium aan de Lange Nieuwstraat) een opknapbeurt gaat geven. De ABB heeft in dit plan graag toegestemd en de gemeentelijke Soci ale Dienst heeft verf en gereedschap toegezegd. Het karwei gaat zaterdag morgen 20 april om negen uur begin nen. Dè hylpgroép stelt zich ten doel een coördinatie van de in Schiedam bestaande hulpdiensten te activeren. Haar oprichting is een resultaat van een weekend waarin de wens naar voren kwam concrete projecten ter hand te nemen op het gebied van hulp aan ouderen en vreen delta» an en bevordering van politieke beu _,t- wording. De weekenddeelnemers on," .en elkaar zondagavond 7 april opnieuw in de leerkamer van de Bethelkerk aan de Oude Maasstraat, waar zij het tijdens het weekend begonnen gesprek over de Diensten van Schrift en Tafel gaan voortzetten. Vooraf gaande wonen zij eerst in de Bethel kerk een Dienst van Schrift en Tafel, die om kwart voor zeven begint, bij. De wejkgroep „politieke bewust wording" neemt donderdagavond 25 april deel aan een bijeenkomst geor ganiseerd door de jongerengroepen van D'66 de PSP, de PvdA en de Radicalen. Elke groepering brengt een korte inleiding, waarop onder leiding van de heer Van Vuuren uit Rotterdam een discussie volgt. Schiedamseweg 41 Reparaties A contant Indien u 's morgens voor 9 uur aan Boogaard uw T.V.- reparatie me!dt« dan heeft U gegarandeerd dezelfde avond weer TELEFOON TECHN: DIENST (RADIO-T.V.) 3'46O0O Woensdag 3 april 1968 VIERDE KLASSE PRIJZEN VAN: j 20 zijn gevallen op nummers eindigende op: 50 zijn gevallen op nummers eindigende op: 100 zijn gevallen op nummers eindigende op: 200 zijn gevallen op nummers eindigende op: 400 zijn gevallen op nummers eindigende op: 1000 zijn gevallen op nummers eindigende op: 2000 zijn gevallen op nummers eindigende op.- Een prijs van 5.000 is gevallen op het nummer: 5.000 is gevallen op het nummer: 5.000 is gevallen op het nummer: 5.000 is gevallen op het nummer: 5.000 is gevallen op het nummer: 10.000 is gevallen op het nummer: De prijs van 20.000 is gevallen op het nummer: De prijs van 25.000 is gevallen op het nummer: De prijs van 50.000 is gevallen op het nummer: De prijs van 100.000 is gevallen op het nummer: Let wel: op dit nummer zijn twee prijzen gevallen. Een prijs v. Een prijs va Een prijs van Een prijs van De prijs van 3 99 72 35 699* 722 3457 onder meer aan alle winkeliers een uitnodiging gezonden. De Stichting is :n feite uit nood geboren. Men begreep dat er iets ge daan moest worden. Volgens een twee jaar geleden gehouden Nipo-on- derzoek over de koopgewoonten van de Schiedammers kwam men tot de conclusie dat gemiddeld 20 procent buiten de stad zijn inkopen doet. Voor kleding is dat zelfs 34 procent. Hieruit blijkt dat nog een groot terrein voor de Schiedamse mid denstand braak ligt. Door samenspel van publiek en middenstand wil de Stichting voor de winkeliers een omzetvenneerdering verwezenlijken door het brengen van een speciale voortdurende actie, met als eerste doel het creëren van een eigen uitgaanscentrum. Daartoe zullen bij de Schiedamse middenstand spaarzegels worden uit gezet onder het kopend publiek, dat voer elk volgeplakt zegelboekje vijf gulden ontvangt De baten van deze permanente ze gelverkoop komen ten goede aan de Stichting, Deze wil er diverse projec ten mee uitvoeren om het aanzien van Schiedam te verhogen. Het publiek wordt in de gelegen heid gesteld in plaats van de vijf gulden contant, vijf gulden-certifica ten te betrekken. Hieraan zijn verschillende voorde len verbonden, o.a, attracties voor de kinderen in de vakanties. Eik-jaar zal één op de 200 certificaten worden uit geloot. Hierop wordt het vijfvoudige bedrag van 25,- uitbetaald. Er worden zo dikwijls opmerkin gen gemaakt als: „In Schiedam ge beurt nooit wat, men doet hier niets, de Schiedammers zijn steeds m»c-r aangewezen op de omliggende ge meenten "en plaatselijke verenigingen gaan van armoede naar zalen buiten de stad". Deze gedachtengang wil het stich tingsbestuur eindelijk eens doorbre ken. Het is van mening dat Schiedam met zijn ruim tachtigduizend inwo ners als tweede stad in het Rijn mondgebied zijn eigen plaats moet innemen. Het bestuur denkt onder meer aas een uitgaanscentrum met diverse za len voor de talrijke Schiedamse ama teurverenigingen (muzitk, toneel, zang enz.) gebruik zullen kunnen ma ken en die tevens geschikt zuilen zijn voor sportdemonstraties. Ook wil uien zorgen dat er weer een ijsoaan komt. Bovendien wil de nieuwe Stichting m verschillende wijken kleine spor- taccomodaties creëren en ten slotte zal ze haar financiële steun geven aan manifestaties, die Schiedam in het middelpunt van de belangstelling brengen en waardoor velen van el ders naar hier zullen komen. Gistermiddag werd in café-restau rant „Europoort" de nieuwe Stichting aan de Schiedamse journalisten ge presenteerd .Aanwezig waren de vol gende bestuursledende heren P. Sterenberg, voorzitter, directeur van de Papaver Drogisterij'en, C. J. van der Klink, secretaris, uitgever, ir. B, Wilton, voorzitter van de Kamer van Koophandel, E. A. I,eenderts, voorzit ter Schiedamse Gemeenschap, G. P. Verhulsdonk, voorzitter van de Schiedamse Handels- en Bedrljfsraad en W. J. C. Wiüemse, grossier. MAASLAND zaterdagmiddag 6 april om 14 uur komen de leder, van de postze gelclub Poslta In het Trefpunt bijeen. Ei zullen 35 kavels zegels uit diverse Janden worden geveUd. Het bestvur van de Stichting Opbouw Schiedam m oprich ting: v.l.nr. de heren W. J. C. Wiüemse, G. P. Verhulsdonk, ir. B. Wilton, F. Sterenberg, E. A. Leenderts en C. J. van der Klink. Initiatiefnemer was de commissaris van politie C. van der Haagen, maar die was gis teren ziek. Ook accountant J. Ooykaas ontbreekt op deze foto. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM „We behoeven nog geen cultuurpessimisten te zijn om te zien dat er wel wat met de cultuur aan de hand is." Zo begon dinsdag avond in gebouw Irene ir. E. Ton- kens, staffunctionaris van het direc toraat-generaal voor de volksontwik keling en de recreatie, zijn inleiding bij de instructieve en geestige Franse film „De drie heren". Cultuur betekent vrijheid. De mens schept afstand tot zijn gebondenheid aan de natuur. Vroeger waren de materiële zorgen zo groot, dat de mensen niet verder kwamen dan hun „maatschappelijk nest" te bouwen. Maar cüt moet slechts het uit gangspunt voor verdere culturele ontwikkeling zijn. We moeten naar een meer dynamisch cultuurbegrip groeien. De technische ontwikkeling en de economische groei dwingen hiertoe. Naarmate de cultuur zich ontwik kelt, is er meer groei naar geestelijke vrijheid en vollere menselijkheid. Deze ontwikkeling gaat tevens naar meer mondigheid. Hierbij is het vor mingswerk bijzonder belangrijk. Om de wereld bewoonbaar te ma ken, moeten we de mensen mondiaal leren deniken en daarnaast de mensen zelfbewust maken. Boven dien moet m de spelvormen en de vrije expressie de creativiteit worden bevorderd. Mens zijn betekent een keuze doen", aldus ir. Tonkens. Het WV-kantoor, dat nog is ge vestigd aan de "Westhavenkade i2, biedt te weinig ruimte. Het folderma teriaal kan nauwelijks meer worden opgeborgen, laat staan geëtaleerd. Bovendien is de balie te klein om, zoals in de zomermaanden gebruike lijk is, twee informatrices gelijktijdig het publiek te woord te doen staan. Daar komt nog bij, dat» het aantal gevraagde informaties gestadig toe neemt. De commissie ziet m het Visbankgebouwtje verscheidene voordelen, die voor het inrichten nis WV-kantoor pleiten. Zij heeft1 zich daarbij terdege rekenschap gegeven van de noodzaak van enkele voorzie ningen. Als voordelen noemt de commissie de totale oppervlakte van ongeveer zeventig m2, de aanzienlijke wand- ruimte voor het etaleren van affi ches en foldermateriaal (ongeveer 23 m), het pittoreske karakter van het gebouwtje, de markante en centrale ligging in het hart van de stad. Dit laatste in tegenstelling tot het huidi ge kantoor, dat niet voldoende op valt Een nadeel zesu kunnen zijn het gesloten karakter aan de voorzijde. Hiervoor kan naar de mening van de commissie een oplossing worden ge vonden, die het karakter van het ge heel niet of nagenoeg niet aantast De commissie wijst nog op de noodzakelijke voorzieningen, die üij vestiging van de VVV in de Visbank noodzakelijk zijn. Zij denkt aan een toilet, een eenvoudig aanrecht et» tzn magazijntje, Dit zou door een wand moeten worden afgeschut van de ont vangstruimte. De Franse film in kleuren, die be gon met geestige en. spotzieke teken parodieën ging ervan uit, dat wij mensen door de moderne communi catiemiddelen nog nooit zoveel met elkaar in aanraking zijn geweest, waarbij we echter meestal eenzaam blijven, want geestelijk ontmoeten we elkaar meestal niet. Door een. toevallig en op zichzelf onbeduidend ongelukje in een café komen drie heren tot een dieper gesprek. Ze besluiten een jeugd- en cultuurcentrum te stichten en krygen al gauw aanhang. In optocht gaan ze naar de burgemeester, die het gewel dig vindt en vol pathos zijn handen omhoog heft Hij doet zelf evenwel niets en stuurt de afvaardiging naar de minister. Deze vindt het plan nog mooier en doet evenmin iets, Het centrum komt zeer primitief tot stand en stort in. De initiatiefnemers zitten met de brokken, maar ze versagen niet en gaan verder, totdat er op de duur een prachtig, modern jeugd- en cultuur centrum tot stand komt. Op het ogenblik telt Frankrijk vele honder den van deze tehuizen van maatschappelijk werk. Er was vrij veel belangstelling voor deze maatschappelijke oriënta tiebijeenkomst van de gemeentelijke Sociale Dienst. VLAARDINGEN Op de kruising leende de 27-jarige U. E. R. met zijn personenauto geen voorrang aan de wagen van V.W.S., die bij de botsing zwaar werd beschadigd. De 22-jarige C. Baghus, inzittende van de aange reden auto, moest met' onbekend letsel naar het Holyziekenhuis wor den gebracht. SCHIEDAM Geboren: Anlta ItdvHB Menke en M G Brans: Ho bert H zv S M Vogeiezang en H Jordaan. Overleden: E Ur] 64 wed v A van Maa- nen; p F Brandenburg 67; A van Gerven 94 wed vPJ Poolman. SCHIEDAM Geboren: Patrick 3 zv J V Verbeek en M J H Coppers; Maria J dv P T van Kasteren en C M E Kneppsrs; polinda M dv H Moerer en M M de Vries; Panlella dv E H Hoza en W F Honing: •Jacqueline E dv H H GuUger en B J van Zessen; peter W zv w van der Veer en M A Ebell: Nikolas zv M 3 Palet en N a Smit; Corinne E X. dv S A Schuller en E C A Vermeulen; Arle H zv H T L Coster en L Verwaal. Mirjam dv li Brouwer en N van Oort Overleden: T Zaswiln 61 wed J den trijl. utt&fó VLAARDINGEN Vanmorgen hebben 180 jongens en meisjes van zes lagere scholen de nationale boomfeestdag gevierd met het plan ten van zestig bomen aan de Stad houder-slaan, de Maria Louisestraat, de Ernst Casimirswraat en de Johan Willem Frisolaan in de wijk Holy. Het gebeurde onder het toe zicht van het personeel van de plantsoenendienst. "Vooraf kwamen de leerlingen bijeen in de Wielewaalschool, waar wethouder G, Walstra een inlei dend praatje hield. Hij vertelde over de geschiedenis van Holy, dat vroeger een landelijk gebied met boerderijen is geweest en waar nu een geheel nieuwe woonwijk ver rijst. Het hoopte dat, nu de jongens en meisjes zelf bomen gingen plan ten, zij ervoor zullen zorgen dat het groen intakt blijft. Daarna trokken de kinderen naar het plantterrem waar met grote schoppen de plantgaten wer den gegraven. De leerlingen waren al op de boomfeestdag voorbereid, in een aantal lesuren. Chef van de afdeling plantsoenen G, J, Da vid se en hoofdopzichter C. Storm hebben hun toen een bouwplaat en een instructieboekje gegeven en dia's vertoond. Na het plantfeest kregen de jon gens en meisjes in Muzanda enkele ontspanningsfilmpies en een na tuurfilm te zien. Verder ontvingen zij een hennneringsvaantje van het Staatsbosbeheer. De jeugdige plan ters waren leerlingen uit de vijfde klas ven de Mr. Terps tra school, Jan Ligthartechool, Meidoorn- school, Bilderdijkschool, Wiele- waalschool en ds. De Stoppelaar- school. IJET begm van een nieuwe maand is net zo iets als beginnen in een schoon sehnft. Niet zo'n hee dik, maar met maar dertig blaadies Twee zijn er al vol. En met de lénte voor de deur komt er die dran*~om op te ruimen en schoon te mak»a Laat ik dat dan ook maar doen'ik heb nog twee brieven te beantwoor den en een verzoek in te wilhora Om met een brief»te beginnen"Ét- staan drie heel concrete vragen m Het zijn: „Waarom was Rotterdam vroeger voor de tram en nu bijna anti?", „Waarom wordt er geen hand gehouden aan de snelheidsbe perking?" en „Waarom zulk jacntoi in auto's." De eerste vraag: Rotterdam is een van de plaatsen in Nederland waar de tram weer in ere wordt hersteld. De metro is in feite ook een tramj maar dan op vrije baan. Dat het aantal tramlijnen is teruggelopen komt omdat bepaalde straten niet meer geschikt zijn voor trams en omdat de tram op vele punten het overige wegverkeer te veel hinder de en daardoor de trampassagiers niet naar behoren snel kon vervoe ren. Rotterdam wil wel trams, maar dan op vrije of bijna vrije banen waar de tram het wegverkeer en het wegverkeer de tram met hindert waardoor de hele dag, zelfs m de spitsuren, de trampassagiers snel kunnen reizen. Voorbeelden: hjn 2 in Rotterdam-Zuid en aan het emde van het jaar lijn 5 tussen Schie- broek en het stadscentrum. Waarom men harder rijdt dan is toegestaan? Haast, haast, haast, de mensen willen steeds vlugger, üja is duurder. Toch ben ik blij dat :k de laatste tijd auto's heb gezien waarop plakplaatjes waren beves-, tigd met de toezegging: „Ik nj niet harder dan ik mag." Ik hoop dat steeds meer automobilisten dat ook zeggen, en vooral doen. "Want al heeft men nog zo'n haast, men moet zich aan de regels houden voor de eigen veiligheid en die van anderen. T|E tweede brief behelst veertien, al even zakelijke punten, over de verbetering van voetgangersover-" steekplaatsen. Van die veertien zijn de meeste het overdenken waard.1, Enkele zijn er al door de feiten ach terhaald. Wat veel mensen beslist niet weten (en waaraan veel auto mobilisten, fietsers en andere weg gebruikers zich niet storen) is dat/- een voetganger die een zijweg over- steekt voorrang heeft boven afbui-*5* gend verkeer dat die zijweg komhV ingereden. Hopelijk zal de politie daar eens extra aandacht aangeven.-' Er zijn ook punten bij die tech nisch niet uitvoerbaar zijn. Ik be- loof de briefschrijver de heer E. H. Hulst, dat ik met zijn brief naar de verkeerspolitie zal stappen om er daar eens over te praten. Hij hoort nog van mij. En tenslotte die belofte. Die heb Ik gedaan aan de redactie van de schoolkrant van de Gemeentelijke School voor de Detailhandel. Tot voor kort verscheen de schoolkrant in klein formaat en gestencild. Bin nenkort komt er een hele echte krant, in normaal dagbladformaat en ook gewoon gedrukt. De oplaag zal ongeveer achthonderd zijn en de lezers zullen een groep van 3200 vormen. U begrijpt het al, dit is een zware financiële opgave voor de leerlin gen. En die willen ze wat verlich ten door het werven van adverten ties. Ik heb beloofd dat ik daar over zou schrijven.. Zijn er bedrijven die willen adverteren, voor zich zelf uiteraard, maar ook met het idee het aardige initiatief van de jongelui te steunen, dan kan men schrijven naar D. A. de Laat, Post bus 1789, Rotterdam. De prijzen zijn voor een eenmalige plaatsing in dit maandblad: ƒ50 voor een hele pa gina, ƒ27,50 voor een halve, ƒ17,50 voor een kwart en ƒ9,50 voor een achtste pagina. Dan heb ik hiermee ook weer schoonmaak gehouden en is het derde blaadje van het nieuwe april- schrift beschreven. Zware schade veroorzaakte de 21-jarige J.L.W. de B. toen hij op het Mendelsohnplein met zijn perso nenauto in botsing kwam met een tegenligger en daarna een geparkeer de wagen ramde. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Aral Nederland NV te Den Haag heeft de rijks- goedkeuring ontvangen tot het bouwen van een servicestationa niet restau rant aan de Marathonweg. De Nieuwe Matex NV" aan de Koningin Wilhelminahaven kreeg de rijks goedkeuring tot het bouwen van een Ketelhuis met werkplaatsen ten be hoeve van haar tankopslagbedxjjf en het Vlaardingse gemeentebestuur tot het bouwen van een noodbestuursposi, gecombineerd met een districtsver- bindingspost van de Bescherming Bevolking. BINNENSINGEL165.TEL' 342486 VLAARDINGFJM VOUW MIJN klndtrzcbcetn HANDJES too tmijrv-Spi*r»nDUr> Vwrkriigbus in V bowfchindé XX BEUL 2QUEX KUNMÖS urTacnxsMu «ABExtxeni VOOR NAAR Kunsthandel Waalstraat 68 centrum, Tel. 343898, Vlaardingen. kantoorboekhandel leesbibliotheek De burgomeester van Schieëam brengt ter openbare kermis, aat met Ingang van 5 april 1968 gedurende één maand ter ge meentesecretarie (afd, openba re werkenvoor een leder ter inzage ligt het ontwerp-struc- timrplan. Gedurende deze termijn kan een ieder schriftelijk bij de ge meenteraad bezwaren indienen tegen dit ontwerp Schiedam, 3 april 196S. De burgemeester voornoemd, H ROELFSEMA. VLAARDINGEN' of een eend of in elk geval een Citroën. Maak zo voor delig kennis met de klasse van Citroenen garage agent Citroën Bel 010-341044 na 18 uur 010 -342281 V. HOGENDORPLAAN 139

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1968 | | pagina 2