Él Vijf procent Turken W erkgelegenheid is toegenomen p Skjloilcrdammer AGENDA Burgerlijke stand Irfriïvsi ii sm Blijspel „Jeugd zwak vertolkt Vandaag begint feest voor ODI en Animo Kamer aanvaardt grens wij ziging PPSC'er Kalden in Zaterdagelftal PPSC DINSDAG TEGEN SPARTA Araiiramlêr vlucht met meisje (17) verkoopt geen damesschoenen ÜMi®. vrijdagavond tot 9 uur open naadloze panty kousen zij dromen van zon... reis- en passagebureau Rotterdamsedijk 401 tel. 010-266735-156807 SCHIEDAM TURKEN vrijdagavond tot 9 uur open salonkarpet 140x200 cm Vandaag. .en morgen .en dagelijks Meubelen voor mensen met smaak, die veel eisen en weten wat ze willen. Wij hebben geen woord teveel gezegd. Komt'ü rnaèr eëns zién wat wij bedoelen. interieurverzorging Westblaak 101 - Rotterdam - tel.010-127147 (tussen Karei Doormanstraat en Eendrachtsweg) ..Neem de andere tunnel -.Uur-W; ."G' -*• - 'y.bi'V'v.";' na ivorsteling Benzinedieven gepakt vrijdagavond tot 9 uur open Cf BOTTER DAMMER Pagina 3 VRIJDAG 5 APRIL 1968 STRUCTUURPLAN IN BEELD Van een fabrikant van de mooi ste dameskousen kochten wij deze Panty Nylons, die zo slank afkleden en zo prettig zitten. Broekjes'en kousen aan elkaar, dus zonder jarretelles of cor- setjes toch keurige lange kousen dragen. De kousen zijn van Mousse Ny lon, 't broekje van steviger brei- se|, naadloze pantykousen voor rog géén twee gulden. Vrijdagavond om 6 uur begint de verkoop van deze Nylon Pantykousen, met verwisselbaar elastiek in de taille, in lichte tienerkleur en midden-beige, japon maten 36 t/m 44 perstuk voor m Ciin ut. of schrift. be it. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM In een bijeen komst in het Stedelijk Museum hebben burgemeester H. Roelfse- ma en de stedebouwkundige R. H. Fledderus donderdag middag een toelichting gegeven op het „Structuurplan Schie dam", waarover wij in onze krant van gisteren reeds uit voerig berichtten. Deze toelichting werd gegeven aan de hand van grote kaarten en foto materiaal, waarop de ontwikkeling van Schiedam in beeld is gebracht. Het geheel is ingericht als exposi tie, 'die iedere Schiedammer en an dere geïnteresseerde vrij kan 'bezoe ken en waarmee de gemeente de ambitieuze plannen op duidelijke wijze illustreert. De expositie is ten dele een his torische weergave van de ontwikke ling van Schiedam, zoals blijkt uit vele oude prenten 'tekeningen en foto's .en. voor het overige gewijd aan het nieuwe structuurplan. Zanaf zondagmorgen 10 uur is de tentoonstelling gratis te bezichtigen. Zij duurt tot en met zondag 23 april. Burgemeester Roelfsema zei te verwachten, dat de raad toet struc- Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN De werkgele genheid is in maart aanmerkelijk toegenomen. Dat blijkt uit de cijfers van hei gewestelijk arbeidsbureau Nieuwe Waterweg-Noord. Het aantal werkzoekenden liep namelijk met 87* terug tot 321. De vraag naar ar beidskrachten steeg daarentegen met 150 tot 2.073. De voornaamste wijziging deed zich voor m de bouwsector, uaar 27 mensen werk vonden en waar de vraag naar arbeiders met 20 steeg tot 163. De toename wordt voornamelijk dus van reisbureau van 50 jaar geleden De oorlogsbelasting en de Ameri- tomje milliurdairs. Volgens de „Daily rel." moeten aan oorlogsbeiasting beta len: Rockefeller 7 niillioen pond ster ling, bij een jaarlijksch inkomen van 12 mdlioen p st., Frick 1% millioen p.st. bij e«a jaarlijksch inkomen van 2 millioen Pond sterling, en Carnegie 1 millioen P.st, bij een jaarlijksch inkomen ran 1 millioen p. sterling. Of deze personen, wegens hunne reus achtige vermogens, om deze belasting tcn sigaartje imnder zullen rooken? veroorzaakt door de water-, spoor- eji wegenbouw. Zo is vorige maand de bouw yan de Rozenburgse Sluisvoor ee.i be drag van ruim dertien miljoen gul den opgedragen, aan een aanne merscombinatie te Breda. In Schie dam is een begin gemaakt met de bouw van een bejaardentehuis. De bouwkosten hiervan zullen rond oe drie miljoen gulden bedragen. In de metaalsector is de vrasg naar arbeidskrachten nog steeds zeer groot. Vorige maand nam deze vraag nog toe met 89 tot 1.454, terwijl daar tegenover het geringe aanbod staat van 47 metaalbewerkers. Aan de dringende vraag om arbeidskrachten van een constructiebedrijf kon bijna helemaal worden voldaan. Dit is mede gelukt door wer vingsacties in samenwerking met an dere arbeidsbureaus, waarbij vooral dat'van Brabant een grote rol heeft gespeeld. Verwacht wordt, dat ook ditjaar voor alle nieuwe leer ling-metaalbewerkers een geschikte arbeidsplaats beschikbaar zal zijn. In de chemische industrie is vooral vraag naar ongeschoolde arbeiders voor functies in de expedititeafde- lingen. Esso Chem2 zal ongeveer m de maand juni personeel aannemen in verband met het starten van de nieuwe chemische fabriek. De vraag zal uitgaan naar ongeveer dertig ope rators van eenvoudig tot wat hoger niveau. Vorige maand zijn 71 mannelijke buitenlanders als werkzoekenden in geschreven. Er konden 62 buitenlan ders worden geplaatst; onder hen be vonden zich 51 Turken. Eind maart stonden nog acht buitenlanders als werkzoekenden ingeschreven. Een groot aantal buitenlanders is afkomstig uit andere gebieden in Ne- - derland. Meestal hebben ze daar al gewerkt, zodat de bemiddeling geen moeilijkheden oplevert. In februari en maart konden 83 buitenlanders, m hoofdzaak Turken, naar één bedrijf worden bemiddeld. Gebieken is dat veel Turken, die hier hebben gewerkt en naar hun vaderland zijn teruggekeerd, opnieuw naar Nederland komen en zich weer voor werk laten inschrijven. Dage lijks melden zich ook buitenlanders, die als toerist Nederland zijn binnen gekomen en hier nog met eerder heb ben gewerkt. Zn worden met in geschreven, omdat volgens voorschriften voorrang moet worden verleend aan mensen uit de EEG-lan- den. Dit een steekproef bij 23 voorna melijk industriële bedrijven is geble ken, dat van de 13.000 man personeel 1.200 buitenlanders zijn: ongeveer ne gen procent. Directeur van het ar beidsbureau J. J. Hoogcarspel schat het percentage buitenlanders in het Waterweggebied op vijf van de totale mannelijke beroepsbevolking. Het landelijke cijfer'is twee procent. SCHIEDAM De collecte voor de stichting „Tehuizen Gehandicapten" heeft ƒ12.565,37 opgebracht. Een ac tiecomité onder leiding van de heer D. J. de Brum en mevrouw Meulen- dijk zorgde voor de incassering. De stichting wil voor geestelijk gehandi capten een gezinsvervangende wo ning kopen en inrichten. tuurplan in de vergadering van jurii in behandeling zal nemen. Tevoren zal het plan ter visie worden ge legd, waarbij de bewoners eventueel bezwaarschriften kunnen indienen. B, en "W. zullen de raad zowel toet plan als de bezwaarschriften ter be handeling aanbieden. Zonodig zal het plan gewijzigd worden indien 'de bezwaren worden erkend. Na de vaststelling 'wordt het plan medegedeeld aan Ged. Staten, die er ook het hunne van zullen zeggen. Op -de foto is de maquette te zien van het nieuwe stadhuis, dat zal verschijnen op toet aan de oude kern aansluitende Stadhuisplein aan de Broersvest, Daartegenover zal de mogelijkheid worden gerealiseerd tot het stichten van 'kantoren annex parkeergarage. Tussen toet nieuwe stadhuis en het station NS is een weg geprojecteerd, begeleid door woongebouwen in zes woonlagen. Als U dit saionkarpet ziet, weet U waarschijnlijk het merk... maar omdat wij een magazijn partij kochten en de karpetten voor een uitzonderlijke prijs kunnen brengen... noemen wij géén namen... Een hoogpolig saionkarpet; in prachtig modern dessin, zeer dik geweven -en van een bijzonder mooie kwaliteit, Iciest U nu uit voor nog géén honderd, gul den, Vrijdagavond om 6 uur begintde verkoop van deze salonkarpet ten, met hoge pook In rood, goud, of blauw, 140x200 cm, voor Gein tel. of schrift, best SCHIEDAM Met het blijspel „Jeugd" heeft de toneelvereniging „Entre Nous" gisteravond in Musis Sacrum deelgenomen aan de toneel wedstrijd van de Schiedamse Ge meenschap. Dit stuk van Claude André 'Puget heeft Entre Nous zwak vertolkt. De zes spelers misten allen iets van persoonlijkheid in de hun toebedeel de rollen. Stuk voor stuk deden de spelers iets té geforceerd. Dit kwam vooral tot uitdrukking bij het intoneren, dat tegen het kinderlijke aan was. Ook spraken de meeste spelers onduide lijk. Bijzonder fraai bij deze uitvoering was het decor, een woonkamer van een buitenhuis. (Van een medewerker) SCHIEDAM Voor het tienjarige Kethelse Animo en voor het gouden ODI beginnen vandaag een reeks van festiviteiten. Animo is om acht uur in de Sporthal Margriet om een uitvoe ring te geven waaraan alle afdelin gen meewerken en waar een groot aantal toeschouwers wordt verwacht, vooral uit de Kethelse wijken. Voor ODI begint het 50-jang bestaan vanavond met een vraagte- kenreis, waaraan alle leden deelne men. De organisatoren laten een tele foonnummer en een adres in Schie dam achter zodat ouders in eventuele noodgevallen te weten kunnen komen waar hun kinderen naar toe zijn ge gaan (fam. Bastiaans, B.K.-laan 80, tel. 26.14.46.) Tussen elf uur en half twaalf wordt de feestvierende groep terugverwacht. DEN HAAG De Tweede Kamer heeft gistermiddag zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming het voorstel tot rechttrkking' van de Schiedams-Vlaardingse gemeente grens aanvaard. In de omgeving van het Beneluxtunneï-tracé gaat een gebied van totaal 92,6 ha van Vlaar- dingen over naar Schiedam, terwijl Schiedam 18 ha aan Vlaardingen moet afstaan. De grenswijziging gaat in daags nadat het besluit van de Tweede Kamer in het Staatsblad is ver schenen. DEN HAAG Het Nederlands za- terdagelfta! speelt dinsdagavond a.s. (9 april) om 6 uur in het Sportcen trum van de KNVB te Zeist de laatste oefenwedstrijd voor de ko mende interland tegen Frankrijk. Het bondsteam zal het militaire B-elftal daarbij als oefenpartner treffen. In dit elftal spélen o.a. Ooft van Vccn- dam, De Quant van. CVV, Van Delen van Feijenoord,"Weimar van Ajax, De Ridder van PSV, Kareis van NEC, Pansier van Xerxes en Warnaar van SVV. Het zaterdagelftal is voor deze wedstrijd als volgt, samengesteld: •doel: Beukers (Spakenburg); achter: Gouman (Heerjansdam), v.d. Gïesen (Zwart Wit), Schinkel (Go Ahead) en Van Effrink (Zuidvogels); midden: Cornelisse (Ostrabeke) en Kiel (Go Ahead); voor: Diepeveen (DOVO), Kaptnga (SJS), Kalden (PPSC) en 'Slagboom (De Zwerver).- s u u t» Alle overige lede, van de kern ploeg zijn reserve. Aan hen is toege voegd Rralt van Rij'nsburgse Boys, die weer is genezen van zijn voet blessure. DeKC behoudt zich het recht voor wisselspelers in te zetten. Aula Stefl. Müseum: Prot Dansacademie Barokensamble (alleen CPJ'ers) 20 IS Clir. Soc. Belangen; ken. Ned. Brigade tot het Redden van Drenkelingen, bijeen komst, 20. Chr. Soc. Belangen: C.B C„ gezamenlijke vergadering met .B.C. en St. WilUbror- dus, 20. Sporthal Margriet: ,Gymn. Ver. Animo, jubileümuitvoëring, 2f>. Gevet. Jeugdhuis: Chr. Leesbibliotheek, uitlening, 14 30 - 10.30. Chr. Soc. Belangen: „Adventskerk, ker- dlenst 10. IreneVriendenkring, cpntaetavond, 20. Nous, Irene: Toneeiver. Entre dansavond, 20. Musis Sacrum: B.R.B dansavond Opstandlngskerk: Panic,ue, fanavond, 20. De Bank: Prema, dansavond, 20 De Waag: Dansavond, 20 Wijkcentrum Nieuwland: Ned. Ver. v Gerepatrieerden, contactavond, 20 Agentschap: yDc' 'Rotterdammer", -mevr. J van Go#,1" Ör. Zamenhofstraat 139, tel. 15 24 00 (ook klachten bezorging). Alarmnummer brandweer': 26.91.23. Alarmnummer politie: 26 46.66 Apotheek: 't GoudenHert, St. Lidu.- nastraat 58, tel. 26 83 64. GG GD;: 26 92 90 SCHIEDAM Geboren: Er win R zv C JLems en J c Admiraal; Henri zv G H Rinck en T Llndeland; Jolanda dv J Ver voort en H F de Groot; Ernestlnus H J C zv C J G Tubbing en M A J Klein Gebbink; Carlo H zv P M L Dries en M M Bosch; Gaberllna C dv D Wlnsveen en T M Bouman; Hendrlcus J zv H J Brand en W p Voets. VLAARDINGEN - De Maastunnel is wegens werkzaamheden gedurende het weekeinde gedeeltelijk afgesloten. Directeur van de Beneluxtunnel C. A. „van Eeiwteüburg adviseert daarom automobilisten van zijn tunnel gebruik ■te maken* om* Opstoppingen, te voorko- mor» .L l SCHIEDAM —.Op dinsdag Ó'april on'cvangt de SchiedamSto-„derdgkiasser PPSC' toet eredlvisiéteam">an^Sparta Wp Tiet sportpark -Thurledevoort het ^spelen van», een vriendschappelijke wedstrijd. Hgb(jdpel -cèeginföm zes e - i ROTTERDAM Ou de Blaak, achter- het Historisch' Museum, is donderdagavond een zeventienjarig meisje aangerand door een man In de leeftijd van achttien tot twintig jaar. Het meisje wist een nauwkeurig signalement van de aanrander te geven: lengte 1.80 m„ smal gezicht met grote spitse neus, donkerblond achterover gekamd7haarJ met kleine kuif. Hij, „was gekleed jn„'een bruin corduroy 'colbert, „rode trui met col, waaronder' een wit overhemd. Bij de worsteling heeft de man vermoede lijk verwondingen, aan -jgezicht of handen opgelopen. Inlichtingen over deze aanranding kunnen worden verstrekt aan de Zedenpolitie, tel. 143144, toestel 3624. Ondertrouwd: S B van der Beek 21 en M A Roilje 22: H Deurloo 21 en M J Vreden- bregt 20; J A Gerrets 31 en C H S Herben 28: M L T Hakkennes 23 en W F A Meijer 23: A Harms 22 en K. Plambeck 18: J H Haverkamp 11 en M C R T te RLele 29; J van Hees 22 en E Bart 24; F L Heikoop 21 en A A Veringmeier 29; J G van Koert 24 en C A M van Werkhoven 22; V Louis 23 en G Groeneweg 21; B Otten 21 en S A M Blom 20: G C van Otterloo 51 en J van Noortwljk 42; L H c Roelofsen 27 en L Ouborg 23: F Sllgterman 23 en E C Hoog- erboord 20; N van Tl! 22 en A M Feelders 20M zuidgeest 22 en c M Meester 20. Getrouwd; L van Unen 23 en M S Steen- horst u; T van 't Hoenderdaal 21 en B Metnster 21: w Baelemans 35en M T Minkman 40; J A Vervoort 26 en A We.-terveld 24; Cl van Loenen 20 en R M Dame 21; H Hilberlnk 28 en J C ververs- 2i: H H J westdljk 21 en L van Wagtend- onk 20; J Schell 2» en, J.A,schouwenburg. Overleden: p van Doorn 74; P J cJ Helnsbroek 87. VLAARDINGEN Vannacht heeft de politie de 23-jarige fabrieksarbeider J. A. S. aangehouden die samen met een 18-jarige vriend S. S, -de G. benzine zou hebben gestolen uit geparkeerde auto's aan de Galgkade en in de In dustriewijk De Vergulde Hand. Zij zijn in het bureau ingesloten. VLAARDINGEN Bij werkzaamhe den aan de nieuwbouw van het Uni lever Research Laboratoriuni aan de Öïivier van Noorttóan kreeg 'donder-' dagmiddag de 36-jarige stukadoor J. M. de Dieke. uit Deii Haag een* ijiferen schroefstempel tegen zijn achterhoofd. Hij is met een vermoedelijke hersen schudding naar het' Holyzfekenhuis vervoerd. 10 daarom onvardselde aandacht voor de heren- schoensnmode. Sportief, klassiek of exclusief, proot of klein. Uw smaak is er altijd bij. Géén schoenen voor U, mevrouw, we zeiden het almaar mocht U desondanks Uw man willen assisteren bij zijn keuze, U bent van harte wel- kom! U kunt het ook "versieren"... net zo goed als een ander... en zo'n heel mooie, luxe, opvouw bare parapluie opsteken... Zo'n opvouwbare parapluie met sierknop, bespannen met onge looflijk mooie fantasie dessins, die met de hand geschilderd tijken, parapluies uit de series van f.40.-en meer. En deze opvouwbare para- pluies van westduits fabrikaat en met feilloos werkend mecha nisme, voorheen een aanschaf die U niet verantwoord vond - koopt U nu voor nog géén zes* tien gulden. Keren- en Jongeniachoenen Rotterdam Scheepstimmermanslaan 9 (Zaterdags volep parkeerruimte) „Oude" Binnenweg 129 Groene Hilledijk 255 (bij Sandelingpiein) Vrijdagavond om uur begint de verkoop van deze luxe opvouw bare damesparapluies, (opge vouwen slechts 32'cm ling) die U makkelijk in Uw tas meeneemt, met fraaie fantasie dessins, voor Geen tel. of schrift, best. Aan de lijn "yANDAAG breng ik een Schie dams verhaaltje in mijn lijn. Tenslotte is deze rubriek geen speci fiek Rotterdamse: ik verschijn in al le Rijnmondgemeenten. Uit Schiedam dan, bereikt mij een epistel van stadsarchivaris G. v.d. Feijst over het uit 1836 daterende tolhuisje dat aan de oude weg van Schiedam naar Overschie even voor de kom van het voormalige dorp Overschie staat. De archivaris is bij zijn dagelijks snuffelwerk gestuit op de toeschrijving van de tarieven die Voor deze tol golden en dat papier, geeft een leuk beeld van het leven van honderddertig jaar geleden aan ossen en ezels, diligences, postiljons, hondekarren en renboden nog zowel het openbaar vervoer als het vrachtvervoer in handen, c.q. in po ten hadden. Leest u even mee?: „Bij den aankomst aan den Tol boom zal voor Tol moeten worden betaald: voor elk los paard of muil ezel 2Vs ets; Runderbeest of Ezel 1 ets; Kalf, Schaap of Varken 1fs ets; een kudde Schapen of Varkens, sterkér dan 50 stuks, in eens 25 ets; eiken bok, geit of hond, gespannen voor een rij- of voertuig met twee wielen 1 ets; eiken bok, geit, of hond gespannen voor een rij- of voertuig met vier wielen IV: ets; rij- of voertuigen met twee wielen, mitsgaders voor elk aangespannen paard Muilezel of runderbeest 4 ets; rij- of Voertuigen met vier wielen, voor als boven 5 ets. Wanneer twee of meerdere rijtuigen aan elkander gekoppeld zijn, zal bovendien be taald worden voor ieder paar wielen 4 ets; voor een met Vrachtgoederen geladen handwagen, door menschen getrokken of voortgeduwd met twee wielen 1 ets, met vier wielen IV: ets. Voor diligences of Postwagens, inge- rigt voor niet meer dan zes perso nen, voor elk paard 5 ets; idem voor meer dan zes personen 7 ets." Ik vraag mij af of dit tariefstelsel niet dikwijls tot problemen zal heb ben geleid. Welk tarief bijvoorbeeld zal hebben gegolden voor een bastaard van een muilezel en een runderbeest? Daarin voorziet het reglement namelijk niet. Ik kan u verder nog meedelen van de tolbetaling waren vrijgesteld: a. De paarden en rijtuigen be- hoorende tot 's Konings huis en die der Prinsen en Princessen van het zelve* zo mede op reis, de paarden en rijtuigen der personen welke het gevolg des Konings, der Koningin of der Prinsen en Princessen uitmaken, b. de paarden en rijtuigen van ren boden, in 's Konings dienst en op reis zijnde, c. de paarden en rijtui gen, uitsluitend gebruikt wordendê voor de brievenposterij, wanneer in het Rijtuig behalven den Controleur en Postiljon geen of slechts één reizi ger is, d. de paarden en rijtuigen van de Ambtenaren, in dienst van het bestuur van de groote wegen en de Inspecteur-generaal, Inspecteurs. Ingenieurs en Aspirant-Ingenieurs van den WaterstaatI zelve reizende en geene andere personen bij zich hebbende dan beambten tot dezelfde dienst behoorende en alleen voor den Kring omschreven in het Vrij- biliet. dat hun door of vanwege het voormelde bestuur zal worden uit gereikt en hetwelke zij den tolpach- ter of gaarder zullen moeten verto nen, e. de paarden van militairen in uniform, zoo ook de wagens en voertuigen behoorende aan den Staat of aan de Nationale Leger corpsen en welke voorzien zijn van het door het Departement van Oor log vastgestelde distinctief teeken, f. de onaangespannen, ongezadelde en onbeslagen Veulens, zoolang dezelve nog geen Snijtanden hebben." Het stuk is nog langer maar zo vind ik het welletjes. Wilt u het nu allemaal nog eens lezen, maar dan hardop? Dank u voor uw aandacht.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1968 | | pagina 1