Kuiistinaandorkest met pianist Mogilewski Beschaafde Hervormd koorzang kerkkoor Slotavond met velerlei evenementen Huiskes blijft in Nederland LAGE BOTERPRIJS NOG ONZEKER Ziekenbus] e botst man been afgekneld Schip op rots zeven doden Vergif in eten echtgenoot Schip op zee aan ketting Hulpactie voor Amerikaanse studenten Salarisstijging kost Rotterdam f 15 miljoen ÜMMZEKERDU Sfjiollrrtutttmrr Organist Chris de Goey nam afscheid In kerk 3 mensen doodgeschoten Zaktenrollers aangehouden Stille tocht in Amsterdam Russen lanceren maansatelliet Benen van vrouw in koffer gevonden Hans van Z. in cel in kazerne Russen met meer olie naar Europa Vorming lerareï is bepalend NCHVen HBV gaan nauw samenwerken Ziveeds aanbod afgewezen heetman^jjj Smit-Lloyd 15 in gebruik bij NAM Conservenfabriek trekl goed profijt van fusie voor alle verzekeringen. Schip vergaan: 200 mensen verdronken p—MMT JOff Immofund rekent voor '68 op meer opbrengst onderwijs Key Kramer verwacht geringere groei in '68 DE ROTTERDAMMER nu... beduidend goedkoper extra zwaar rubberdoek ,yuur vogd"noemden wij deze creatie ANTHONY VEDER CO. ASSURANTIËN N.V. Rotterdam - Westplein 11 - tel. 114420 MAASKANT BEHANGSEL nu... beduidend Confessioneel Pagina 4 2A MAANDAG 8 AFSlLte Geniet meer Van ieder rust-, luier-,of zonne-uurtje, thuis of in de vacantie. door zo'n comfortabel luchtbed aan te schaffen 1 Canvas luchtbedden^ van zeer -solide rubberdoek, in matras model, genopt met staande kan ten, zo'n behaaglijk bed, waarop U Uw siësta doorbrengt - of een hele nacht heerlijk slaapt.., zo makkelijk zijn ze. En luchtbedden,in een ommezien in de makkelijkste fauteuil om te toveren door twee riempjes, In een flinke maat.'morgen voor iets meer dan twintig gulden. Morgenvroeg om 9 uur begint in onze Camping afdeling f2e etage) de verkoop van deze Can vas rubberdoekopblaasbare- luchtbedden, comfort en solidi teit in één, kleur blauw, 75x185 cm, "voor GUrt ut. of tehrlft. btit. ROTTERDAM De jonge Russische pianist Eugene Mogilewski, in 1964 winnaar van de eerste prijs tijdens het concours Reine Elisabeth te Brussel, was slechts éénmaal in on ze stad opgetreden, n.l. korte tijd na het behalen van die prijs tijdens de Auschwitz-herdenking in de grote zaal van het Rijnhotei. Het was dus interessant om te horen, hoe zijn ta lent zich verder had ontwikkeld, en deze gelegenheid deed zich zaterdag avond in de Grote Doelenzaal voor, waar de pianist als solist medewerkte aan een concert door het Amster damse Kunsimaandorkest onder lei ding van Anton Kersjes. Nadat het orkest de avond had ge opend met een uitvoering van Rossi ni's Ouverture Semiramis, die wèi in een vlot tempo werd gespeeld, maar die, alle goede bedoelingen en drukke gebaren van de dirigent ten spijt, qua nuancering en gaafheid wel eéns iets te wensen overliet, soiieerde Mo gilewski in Chopins tweede piano concert. Weliswaar bleek zijn destijds zo opgevallen techniek die geheel m dienst van het muzikale staat deze avond met overal even betrouwbaar, maar men kreeg sterk de indruk, dat een bepaalde gespannenheid, zich uitend in grote beweeglijkheid, daar debet aan was. De vertolking was overigens door en door muzikaal en Mogilewski's kleurrijke en tot in de zachtste gedeelten uiterst heldere toucher stond mede garant voor een vertolking, die van begin tot eind wist te boeien. Het orkest onder Kersjes begeleidde uiterst volgzaam. Het hoogtepunt van deze weergave was ongetwijfeld het conti, strijk gespeelde Larghetto, Het publiek toonde zich zeer voldaan, en bracht de pianist een warme hulde, waarin hij uitdrukkelijk orkest en dirigent liet delen. Na de pauze gaf het ensemble een met overgave gespeelde lezing van de weinig uitgevoerde „Pauw"-variaties van de Hongaar Kodaly, een gemak kelijk aansprekend en aantrekkelijk werk. Alle instrumentale groepen krijgen in dit stuk de kans om te „soliëren" en van deze gelegenheid werd dankbaar gebruik gemaakt, De afwisselende avond werd tenslotte besloten met een frisse, strakke verklanking van de drie ge liefde dansen uit „El sombrero de tres picos" van de Spanjaard Manuel de Falla. P.V. RHOON In de stemmige oude Hervormde Kerk heeft het kerkkoor onder leiding van Piet Struljk zater dagavond een concert gegeven, waar voor veel belangstelling bestond. Het kleine koor zong zuiver, beschaafd en doorgaans fraai genuanceerd. Wil echter de klankverhouding van de stemgroepen het ideaal nabij ko men, dan zal het aantal mannenstem men groter moeten worden, want nu kregen de tenoren soms de neiging om te schreeuwen. En ze waren zo goed begonnen in „Jesu, meines Le- bens Leben", het eerste van de vier delen uit de „Deutsche Matthaus Passion" van Joh'ann Kiihnhausen. Mooi zong het dameskoor het tweede deel, „Jesu du hast ausgetreden". Heel goed klonken ook het beroem de koraal „O haupt voll Blutt und Wimden" uit Bach „Matthaus Pas sion", het driedelige „Geistliches Lied" van Felix Mendeissohn-Bar- thoidy en enkele geestelijke liederen. De koorpartijen in het negro-spiritu- al „Nobody knows" en in het beken de „The "Holy City" van Stephen Adams werden met de nodige ex pressie gezongen. Bewonderenswaar dig zong Caroline Kaart met haar (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM De Stichting Kunst voor de Jeugd heeft er haar 'zesde jeugdfestival opzitten. Na een viertal kunstzinnige weekenden was er zaterdag in de Havenvakschool de slotavond waar niemand zich behoef de te vervelen. Onder leiding van de heer W. van Zutphen waren er veler lei kunstuitingen te beleven. John Lanting putte vele liedjes uit zijn repertoir en dat deden eveneens Pe ter Blanken en de dichters C. Bud- dingh, J. Hanko, K. Schippers e nJ. Bemlef. In een. andere hoek werden de beeldende kunsten beoefend waarbij Huib Noorlander en H. Sitskoom de toon aangaven. Een aantal van de driehonderd aanwezige jongelui mochten meehelpen een torso uit te hakken. Met tekeningen die onder tussen werden gemaakt vielen er schilderijen te verdienen. Tevens mogen de jeugdigen tussen 18 en 28 jaar een slagzin helpen uit denken die dienst kan doen voor het Jeugdfestival van het volgende jaar. Dan was er een forum waarin zitting hadden mevrouw J. Sluiter, Pieter Lutz, P. van der Meulen, B. ten Ba tenburg, W. Franss en en G. Haliema. Dit gezelschap beantwoordde grappig gestelde vragen op een even ko mische wijze hetgeen trouwens de bedoeling was. Later kon er worden gedanst, op muziek van de Beat-Band van het Leger des Heils, The Salvation Beats en de „Endattemejeugdband". Deze laatste avond van de ontmoeting tus sen kunstenaars en de jeugd mag ze ker als geslaagd worden geschetst. sonore stem en gevoelige voordracht de aria „Busz und Reu" uit Bachs „Matthaus Passion", „Mijn Herder is de Here God", én „Maria's Wall- fahrt" van Johannes Brahms, maar het kwam mij voor, dat zij in het negro-spiritual -„Sometimes" wat te veel pianissimo gebruikte. Maat dit lied had zo'n succes, dat het herhaald moest worden. Ook haar aandeel in het reeds genoemde „Nobody knows" klonk mooi, en bijzonder fijn zong zij „Waiilie, Waillie". Ter herdenking van dominee Mar tin Luther King zong zij daarna het beroemde „Were you there", wat een diepe ontroering verwekte. Stralend klonk haar stem in „The Holy City", waarmee zij en het koor een groots slot maakten aan een goed geslaagd concert. Behalve de leiding van het koor was ook de begeleiding op de vleugel bij Piet Struljk in uitnemen de handen. G. M. Dersjant ROTTERDAM Tijdens de zon dagmorgendienst in de Koninginne- kerk heeft de organist Chris de Goey nu officieel afsc)heid genomen als or ganist van die kerk. Hij heeft die plaats 33 jaar lang bezet, en eigenlijk was het vorige jaar zijn tijd om heen te gaan al gekomen, doch er was toen nog geen opvolger. Dat is nu gewor den Jaap Nieuwenhuyze, die organist te Zierikzee was; hij bespeelde deze zondag reeds het orgel. De dienst werd geleid door ds. J. W. van Swïgchum, die zich voor de aanvang van zijn opdracht kweet, de heer De Goey te danken voor de vele jaren trouwe dienst. Hij sprak de hoop uit, dat hij de Gemeente nog vele jaren even trouw zou blijven. Na afloop van de dienst was er gelegenheid de scheidende organist persoonlijk te ontmoeten en te be danken. Hiervan maakten zeer velen gebruik, en tijdens deze gezellige bij eenkomst bracht dr. H. J. Eykman, voorzitter van Gecommitteerden tot de zaken der Nederlands Hervormde Gemeente te Rotterdam hem namens deze instantie en namens de Kerkra den dank voor zijn langdurige trou we dienst en overhandigde hem een geschenk onder couvert Ditzelfde deed ds. Van Swïgchum namens de Konmgmnekerkwijken, en zo is het een morgen geworden, die de heer De Goey zeker nog lang aan genaam in de herinnering zal blijven. UTRECHT Anton lluiskes, de oud-schaatscoach van de Koninklijke Nederlandse Schaatsenrijders Bond heeft de Zweedse schaatsbond laten weten dat hij niet langer als coach van de Zweedse schaatsploeg wil op treden. Huiskes was een contract van vier jaar als trainer-coach aange boden. Hij heeft definitief gekozen voor de recreatieve sport en zal zijn functie van directeur van de afdeling spel en sport bij de katholieke jeugdraad voor Nederland blijven vervullen. Smds oktober 1960 was hij m deze functie werkzaam. Huiskes gaf ais reden van zijn be sluit m Nederland te blijven, op dat Zweden hem niet de garantie kan geven voor een gelijkwaardige positie, zoals hij die hier heeft, na zijn trai- ner-coaehsehap. Bovendien voelt Huiskes zich meer aangetrokken tot de recreatieve sport dan te blijven voortgaan in de topsport. Een edel en zeer chic bijou waarbij wij u met tnots het unieke Heetman Certificaat uit reiken. Dit dokument dat alle gegevens en zelfs ©en foto van uw sieraad bevat, geeft u volstrekte zekerheid omtrent de waarde. m 23 brillantjes Vef575.- edelsteenkundige f.g.a. diamantexpert g.i.a. WNBA AN 92 tel, 116$ 70 filiaal oostzeedijk 155-157 rotterdam ROTTERDAM De Nederlandse Aardolie Maatschappij N.V. heeft het bevoorradingsschip Smit-Loyd 15 in gebruik genomen voor de bevoorra ding van het op 80 kilometer ten westen van Texel aan het werk zijn de booreiland Transocean I. Binnen kort komt daar nog een zusterschip bij. De NAM heeft in de Eemhaven een bevoorradingsbasis, vanwaar de sche pen met materialen e.d. naar de eilanden heen en weer varen. De Smit-Loyd 15 is eigendom van Smit-Lloyd N.Y. te Rotterdam, die het schip vanochtend tijdens een korte plechtigheid aan de Parkkade overnam van de scheepswerf Van der Giessen-de Noord te Alblasser- dam, INDIANAPOLIS Norris Ed wards is gisteren bezweken aan een regen van kogels die hem troffen, nadat hij zelf drie mensen in de Amerikaanse stad Indianapolis had doodgeschoten en drie anderen had verwond. All e slachtoffers zijn negers. De man awkm tijdens een dienst de kerk binnen en schoot zijn van hem gescheiden levende vrouw Gla dys, zijn schoonzuster May Bell en een achtjarie meisje dood. De ge- meentte vluehete voor de schietende van. Toen de politie verscheen, ver schanste hij zich in de kerk. Met traangasgranaten werd hij gedwon gen het gebouw te verlaten, waarna hü werd neergeschoten. (Van onze soc.-econ, redactie! AMSTERDAM Berichten als zou de vereniging van groothandelaren ln bo ter besloten hebben aan bet produkt- schap voor zuivel woensdag voor te stellen koelhuisboter op de markt le brengen tegen een prijs van minder dan een golden per pakje, werden vanmor gen door de heer Van Els, secretaris van de vereniging, bijzonder voorbarig genoemd. Be prijs voor roomboter be draagt op dit moment 1.67 per pakje. Het verenigingsbestuur kwam van morgen m vergadering bijeen om een standpunt te bepalen. In het vroege middaguur was echter nog geen be slissing gevallen. Terwijl de vergadering voortduurde deelde de heer Van Els ons mede, dat het bestuur nagaat, of zij een initiatief kan nemen ter oplossing van het vraag- ROTTERDAM Zondagavond zijn aangehouden de 29-jarige P. J. van D. en de 21-jarige Johanna M. de J. Zij worden er van verdacht een por temonnee met ongeveer vijfhonderd gulden te hebben gestolen van een 51-jarige ambtenaar die met zijn echtgenote op bezoek was bh een hotelhoudster aan de Maashaven. De portemonnee werd gestolen uit zijn overjas die hij op een kapstok in de gang had gehangen. AMSTERDAM Morgenavond wordt in Amsterdam een stille tocht gehouden ter nagedachtenis van dr. King, De stoet, die van het Haar lemmerplein vertrekt, heeft ais eind punt het monument op de Dam, waar bloemen zullen worden gelegd. In hotel Krasnapolsky zal daarna een bijeenkomst worden gehouden, waarop drs. E. Th. Waalwijk, ds. W. van Asperen en nog enkele anderen het woord zuilen voeren. DEVENTER De bedrijfswinst van •de conservenfabriek Thomassen en Drijver-Verblifa N.V. is het vorig jaar met bijna twintig procent gestegen tot 20,1 miljoen (voor belasting). De net towinst is toegenomen van 8,8 miljoen in 1966 tot 10,2 miljoen. De verwachte voordelen van de uit de fusies van 1964/65 voortgevloeide in tegratie komen thans voor het eerst goed tot uiting, aldus het jaarverslag. Voorgesteld wordt het dividend te ver hogen van 4 "tot 4,30 per aandeel in contanten. t, j (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Bij een verkeers ongeluk op de Doenkade, heeft van morgen, maandag, de chauffeur, A. M. van EUk van de GG en GD zijn been afgekneld. Zijn passagier, de 68-jarige patient S. Vos liep een slagaderlijke bloeding op. HR was met zijn zieken- bnsje gebotst tegen een trilmachine die door een vrachtauto werd getrokken. Het busje kwam uit de richting Ro denrijs en reed achter de vrachtwagen. Hoe het ongeluk precies gebeurde, is nog niet bekend, maar men vermoedt dat de trilmachine onder het rijden heeft geslingerd, waardoor het tegen het busje is gebotst. U bent jong, u wilt zekerheid voor uw gezin én een premie die in uw budget past? Die Is er, kijkt u maar! U betaalt voor 50.000.- zeker heid, per jaar slechts f 187,50 bij een leeftijd van 30 jaar, 237,50 bij 35 jaar, 304.50 bij 40 jaar (gedurende 10 jaar). Vraag een3 inlichtingen. MOSKOU Rusland heeft giste ren een automatisch station, Luna 14, m de richting van de maan gelan ceerd, zo heeft het persbureau Tass meegedeeld. Deze lancering gebeurt m het kader van het programma van ruimte- onderzoek, zo werd gemeld. Het voornaamste doel van de lan cering is wetenschappelijk onderzoek van de ruimte in de omgeving van de maan. Uit de eerste gegevens blijkt dat de Luna 14 de berekende koers volgt. De verbinding met de kunst maan is goed; de instrumenten aan boord werken normaal. Gistermiddag was de Luna al 40.000 km van de aarde verwijderd. Tot dusver hebben twee Luna's een zachte landing op de maan gemaakt. De eerste was de Luna 9, die dit als eerste in de geschiedenis deed op 31 januari 1966, de tweede Luna 13. Lu na 10, 11 en 12 werden in een baan om de maan gebracht. Met de nieuwe Luna 14 hebben de Russen hun stu die van de maan hervat. stuk van de boteroverschotten. In de hele EEG is thans 150 000 ton boter te veeL Nederland draagt hiertoe bij met een betrekkelijk geringe hoeveelheid van 16.000 ton. De botercomsumptie in ons land be draagt per week b'OQ ton of 30 000 ton per jaar De Europese Commissie in Brussel heeft reeds 450 miljoen gul den ter beschikking gesteld voor het opkopen van overtollige botorvoorra- den. De heer Van Els noemde de voor barig berichten over prijsverlaging bij zonder ongelukkig, zowel tegenover de vereniging zelf als tegenover het pu bhek en het produktschap voor zuivel. Komt er een bepaald voorstel, kaar- over de heer Van Els op dit moment echter nog niets kon zeggen, dan zal ook minister Lardinois hieraan zijn goedkeuring moeten hechten en boven dien kan Nederland geen prijsmaatre gelen treffen buiten Brussel om. Komt de vereniging woensdag met een prijs voorstel bij het produktschap, dan is bovendien de kans groot dat de be sprekingen van dit voorstel in een be sloten vergadering zal geschieden. DEN HAAG Het 1.877 ton metende Griekse vrachtschip Mama- mina is vandaag bij het eiland Skerry aan de Schotese kust aan de grond gelopen. Er zjjn zeven men sen om het leven gekomen, twee anderen worden vermist. De vijf overige bemanningsleden zijn gered. UTRECHT De 33-jarige mevr. B.R. heeft bekend dat ze medio februari en begin maart haar 36- jange echtgenoot heeft willen ver giftigen. De man, die broodbezorger is, is buiten levensgevaar. Het slachtoffer werd donderdag in het ziekenhuis opgenomen. Hjj voel de zich onwel en was verontrust door een plotselinge haaruitval. Dit kwam doordat zijn echtgenote vergif kocht, het maalde en het door zijn eten mengde. Het huwelijk was al geruime tijd mis. LONDEN In de Engelse rivier de Roding is bij liford een koffer gevonden met een paar vrouwenbe- nen. Volgens de politie behoorden de ze benen waarschijnlijk bij de romp die enkele dagen geleden in een soortgelijke koffer werd aangetroffen in een trein op het station van Wol verhampton. Het hoofd van het slachtoffer, een kleurlinge van 25 30 jaar, is nog niet gevonden. UTRECHT De van drie moor den verdachte Utrechter Hans van Z. is zaterdag overgebracht naar een cel in de zeer modern geoutilleerde marechausseekazerne in Soesterberg. Hij zal daar blijven tot hij voor de rechter moet verschijnen. De politie vond het „klimaat' van het huis van bewaring niet best voor Van Z. In de kazerne is hij gevrijwaard tegen elk contact met (onderwerld)-figuren uit Utrecht. van 50 jaar geleden Licht in de studeerkamer. Voor de studeerkamers der predikanten zullen geen toewj zingen van petroleum meer gedaan kunnen worden. De Minister heeft mi in overweging gegeven gebruik te maken van ealdum-carbid, hetwelk aangevraagd kan worden tot 5 K.G. per maand. Mochten enkele verbruikers van liet werken bij carbidiicht op hun oogen nadeelen ondervinden, dan kan op ge neeskundig attest alsnog, en zulks bij hooge uitzondering, een kleine hoeveel heid petroleum worden aangevraagd. ANTWERPEN De Sowjetunie wil via België steeds verder de Westeufo- pese aardoliemarkt binnendringen. Vo rig jaar Importeerde België ruim 260.009 ton Russische aardolieproduk- ten. Dit jaar zal naar verwachting het zesvoudige worden ingevoerd. De onlangs opgerichte Russische olie maatschappij Nafta heeft in Antwerpen een terrein van 27 hectare gekocht, waarop zij tanks met een totale capaci teit van 560.000 ton wil bouwen. Nafta wedijvert bovendien met twee Ameri kaanse maatschappijen, die eveneens in Antwerpen een raffinaderij willen bou wen. De westelijke oliemaatschappijen zul len de Russische plannen niet zonder meer accepteren. Zij vrezen vooral een verkoop van de Russische olie tegen la ge prijzen. De ruwe olie kan betrekke lijk goedkoop in 3]'2 dag aangevoerd worden uit Litauwen, die via een pijp leiding met de Russische olievelden in verbinding staat. DOEBAX Een schip van 500 ton, met aan boord ongeveer 350 mensen uit Pakistan die van een bedevaart naar Mekka naar huis terugkeerden, is bij Doebai aan de Perzische Golf vergaan. Men vreest dat meer dan 200 passagiers, merendeel vrouwen en kinderen, zijn verdronken. De 250 overlevenden zijn m scholen in Doe bai ondergebracht. Ome mooie - met een house uit 600 s/jarim. direct te leveren behangsels, uwden gratie thuisbeiorgZ 2eimDBEU.aHDSTBAAT2.TH wtws* WOIFHAEBTSBOCHT236 -TEL2M«25 De luxe van Trevira 2000 Jer sey, de modestof bij uitnemend heid - morgen binnen het bereik van al die klanten, die èen fijne neus hebben voor iets bij zonders. De Ideale japonstof (want U voelt ze niet, zo soepel.,.) die modieus is en waarvan U de éigenschappen wel kent:... snel gewassen - zó droog,., deze Tre vira 2000 jersey van 23,50, ver kopen wij morgen, liefst 140 cm breed, per meter voor nog géén veertien gulden. Morgen om 9 uur begint de ver koop van deze bijzonder fraaie Trevira Jersey, in uni en gedes sineerd in vele kleuren, 140 cm Yoor Ciin Uk of schrift, out. ROTTERDAM - Op 1 Januari 1967 waren van het vastgoedbeleggingsfonds immo fund 1962 uitgegeven 10.009 participaties en daarmee was dit fonds overeenkomstig de voorwaarden gesloten. Hetzelfde geldt voor de fondsen 1963 en 1964 a. De intrinsieke waarde van een participa tie 1962 per 31 december jl, bedroeg f 1206,53, de totale waarde van de objecten naar schatting ƒ221, min en de kostprijs ƒ20,2 min. Op dit moment zouden de kost prijzen van de bjecten. door de aanzien lijk gestegen bouwkosten, belangrijk hoger liggen dan de geschatte waarde, zoals dit ook slaat op de fondsen 3983 en 1964a. De bezittingen waren per 31 december 1987 ƒ10,1 min met hypothecaire leningen gefinancierd. De gemiddeld betaalde hypo theekrente bedroeg s'Is pet Het batig saldo lm 1967 bedroeg 768.779 overeenkomend, met 76,88 per participatie. De Intrinsieke waarde van eer. participa tie Immofund 1W3 was op 31/12/67 1112,15. BIJ een kostprijs van 17,6 min. was de geschatte totale waarde 18,7 min. Het batig saldo bedroeg 621.S59. overeenko mend met 62,16 per participtaite. De geschatte intrinsieke waarde van een par ticipatie immofund 1664 a was op 32/12/67 1058,80. BIJ een kostprijs van 21,9 min. ts de totale geschatte waarde van de objec ten ƒ22,5 mon. Het batig saldo was 600.676, overeenkomend met 69,09 per participatie. Voor 1968 kan op een hogere opbrengst worden gerekend, zegt het verslag. DEN HAAG Vannacht is het 10.000 ton metende schip Marinna tegen een boei ten noorden van Ter schelling gevaren, waardooor de schroef van het schip in de boei- ketting kwam vast te zitten. De sleepboot Holland is ter assistentie van het Duitse schip uitgevaren. DEN HAAG ik ben van mening dat over enige tijd zon knnuen bill ken dat confessioneel, Drn testants-christelijk en rooms-katha" Rek onderwijs staat, of valt met dp levensbeschouwelijke vorming vin de leraren. Dat zei vrijdag prof. dr. M. van Straten, hoogleraar aan de Katholle' ke Universiteit te Nijmegen in het Kurhaus, waar de r.k.-leraren-vere- niging Sint Bonaventure haar vijf. tlg-jarig bestaan vierde. De katholiciteit van een school moet allereerst gefundeerd worden in de gemeenschappelijke katholiek- inspiratie, van waaruit het onderwijs gedragen wordt, zo zei prof, Van Straaten, Men moet de leerlingen de christelijke visie op de wereld bij brengen, maar men moet hen ook le ren te leven met andersdenkenden. Dat is het enige hanteerbare uit gangspunt, vanwaaruit een argumen tatie voor confessioneel onderwlja kan worden opgebouwd. UTRECHT De Nederlandse Christlclijke Handelsreizigersvereni ging heeft zaterdag op een besloten buitengewone algemene vergadering met algemene stemmen besloten met de Christelijke Bedrjjfsbond HBV (handel, banken en verzekeringen) een federatie te vormen. De NCHV werd in 1959 door het CNV als lid geroyeerd, Omdat rij weigerde op te gaan in de bedrijfs- bond HBV. De organisatie sloot zich in 1966 voor een proeftijd van een jaar aan bij de categorale vakcen trale Fewo, maar zij voelde er niet voor dit lidmaatschap te verlengen. Verwacht wordt dat het CNV te gen de federatieve samenwerking geen bezwaar zal hebben, waardoor het mogelijk zou worden dat de NCHV in de christelijke vakcentrale terugkeert. AMSTERDAM Aan de gemeen telijke universiteit is een actie be gonnen om morele en later misschien ook financiële steun te verschaffen aan studenten in de Verenigde Sta ten, die op grond van de Vietnam- politiek van Washington dienst wei geren. Men wil handtekeningen verzame len en werkgroepen oprichten, van hoogleraren en studenten.' Het initia tief is ontstaan in de theologische faculteit Prof. dr. tV. F. Golterman zegt: „De actie was opgezet voor de jongste ontwikkelingen inzake Vietnam, Maar ik heb nog steeds weinig ver trouwen in de stappen van de Vere nigde Staten." Overwogen wordt Jen „solidari- ieitsdienstweigeringsactie" te begin nen onder de Nederlandse studenten. MAASSLUIS Het boekjaar 1967 is voor Key en Kramer N.V. bijzonder gansUj verlopen. Zowel omzet als winst zijn weet gestegen. De omzet was 26 pet. bogor daar de kosten naar verhouding minder stegen, is de netto-winst beduidend groter dan in 1966 l.w. 40 pet. Alle afdelingen droegen tot de omzetstij ging bij. De afdeling pljpasfalterlng moest enkele maanden op topcapaciteit werken. Het saldo exploitatierekening steeg tot 7,3 min 5,4 mln>. Na afschrijvingen ad 2,4 min 1.9 min) en belastingen ad 2.» min 1,8 min) resteerde een hogere net to-winst van 2.05 min 1,46 min). ZdaU bekend wordt een onveranderd divide™ van is pet, in contanten plus 5 pot. m aandelen voorgesteld. De directie verwacht niet dat in 1969 een zelfde hoog groeipercentage als in mj Mi kunnen worden gerealiseerd. Desondanks worden de resultaten in dit jaar met ver trouwen tegemoet gezien. Over het geneei genomen wordt over 1958 een netto-wlBSt verweent die in dezelfde orde van grootte zal liggen als over J9S7- Het streven blijft gericht op verdere spreiding en internationalisering van ae activiteiten. De krachtige positie die net bedrijf heeft bereikt, biedt hiertoe mogelijkheden. In de sector aanne mingsbedrijf en produktenverkoop woroi een verdere stijging verwacht. ,Wat de P'JP- astaltenng betreft wordt met de moge lijkheid van een iets lagere omzet reke ning gehouden. Men is er in het verslagjaar ln gesluga de sterk gestegen omzet met eigen midde len te financieren, zodat geen gebruik vw bankkrediet behoefde te worden gemaald. De liquiditeit ts thans zeer ruim. In W werd 2,4 min geïnvesteerd. Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM De twee procent salarisverhoging voor het gemeente- nersoneei per 1 januari, zal Rotterdam dit jaar 15 miljoen kosten, zo delen B. en W. de gemeenteraad mee. De middelen tot dekking kunnen slechts icn dele worden verkregen uit ver hoogde uitkeringen van het Gemeente fonds. Zodra de juiste cjjfers bekend zijn wordt de raad de regeling der kre- dieten voorgelegd. B en W. herinneren aan de motie, die de raad indertijd aannam, waarin net college werd uitgenodigd „de rijks overheid te verzoeken in onderzoek te nemen of een ander systeem dan dat van procentuele verhogingen der sala rissen te prefereren is. „Voor de ef fecten van de procentuele stijging heb ben B. en W. in de bespreking met de staatssecretaris aandacht gevraagd. Zij hebben waardering voor de wijze, waarop het kabinet de grondsiagen van het beleid toelicht. B. en "W. zouden er echter de voor keur aan hebben gegeven indien de mogelijkheid van een Onderzoek als de raad heeft gevraagd zou zijn nage gaan De regering is, zo bleek, ge negen ten behoeve van het overheids personeel nadere maatregelen te over wegen als een systeem van een andere inkomensverdeling in het bedrijfsleven vrij algemeen ingang blykt te 'vinden. Inmiddels is de stijging uitgekeerd m de vorm van voorschotten. De perso neelsorganisaties, die deel uitmaken van het georganiseerd overleg hebben verklaard de verhoging te laag te ach ten inmiddels is een verdere verho ging aangekondigd) en dat onder de huidige omstandigheden van een ge differentieerde maatregel sprake.baa moeten zijn. Om een vlotte inwerkte®* treding te bevorderen verzetten zij zien niet De organisaties hebben er op aan gedrongen dat het gemeentebestuur de eerstkomende gelegenheid, zowel w het beraad met andere gemeentebe sturen, als in het contact met de rijks overheid, aan deze zaken aandacht z» geven. De commissie voor de fina®" cién kan zich met het voorstel ver enigen. De raadscommissie voflr algemene personeelszaken heeft gy® bezwaar tegen het voorstel. Zij kan echter met het daaraan ten grondslag liggende regeringsbeleid niet onder schrijven. In verband daarmee benouos zij zich haar eindoordeel voor.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1968 | | pagina 2