Eerste tanker deze maand op helling Stichting in jaarverslag: Vier dienstencentra voor de bejaarden Chauffeur bedwelmd bij brandende taxi JUH1 Jubileum-uitgave ,0]} naar de velden Morgenstad in discussie AGENDA VEROLMIi ELEKTRA N V. elleboog KUU Bij Verolme Kinderspelen op Koninginnedag Grote Paasruilbeurs in Harmoniezaal Marionettenspel in soos VL '65 Diamanten paar RSB-titel naar Vlaardingen Burgerlijke stand Promotiewedstrijden voor TSF-teams M7 Burgemeester opent padvinderscentrum lierv.-geref. dismt in. De Rank-Kethel Bijzondere diensten op Eerste Paasdag TE MAASSLUIS WikkeSaars Proefveldmonteurs Fijn Konstruktie Plaatwerkers Transporteurs Monteur meet- en regeltechniek Elektromonteurs reparatie binnen en buiten Elektromonteurs scheeps- installaties Elektromonteurs land- installaties Openbare toiletten drastisch verbouwd tot twee winkels Gymnastiek TURNMAMFESTATTE Dit zijn vier ringen uit de eindeloze collectie van Siebel, die u in een gastvrije omgeving op uw gemak kunt passen. Op het graveren kunt u wachten. Uw ringen worden uw hele leven lang gegarandeerd. Rotterdam - Stadhuisplein 24-26/CooIsingel 50» Den Haag - Lange Poten It Haarlem - Grote Houtstraat 63 Amsterdam - Kalverstraat 123 Vandaag en morgen en dagelijks f/,- AêP. snTTERPAMMER Pagina 5 DINSDAG 9 APRIL 1968 BOTTERDAM Eind deze maand i «o de in aanbouw Z0nde werf voor «Bioeitankers op de werf van de Botlek de kiel worden leed voor de eerste van drie tan- van «ik 255.000 ton. De schepen 2jj„ bestemd voor het Esso-concem. vet Haagse aannemingsbedrijf Dirk verstoep is reeds enkele maanden be- v met de werkzaamheden voor de idling. Onlangs is bet eerste beton ?lTotaal moeten 5200 heipalen voor de helling de grond in. Op het ogenblik rimer reeds 2500 geslagen. De fabriek tóe de betonpalen levert, kan de vraag met aan vanwege de snelle vordering ran de bouw. Naast de helling is daarom ook een kleine fabriek ge touwd die een deel van de palen giet. Per week zijn 300 palen nodig. De eerste tanker wordt in z'n ge heel op de helling gebouwd. Een deel van de sekties is al klaar. Oorspron kelijk bestond het plan de schepen voor een deel op de helling en voor een deel in een bouwdok te bouwen. Aangezien de regering echter nog steeds geen beslissing heeft genomen ta.v. de kredietgarantie voor deze werf-uitbreiding, is de bouw van het dolt voor onbepaalde tijd opgeschort. Het eerste tankschip moet eind ja nuari volgend jaar te water worden blaten. De laatste tanker moet eind 1970 in de vaart komen. VLAARDINGEN Burgemeester nr. J. Heusdens zal zaterdagmiddag 20 april om half vier het padvin derscentrum aan de Broekweg ope nen. Vooraf wordt met een aantal drumbands een stertocht door de stad gehouden. Verder zullen de padvinders ter ge legenheid van het openingsfeest de monstraties geven. Bovendien wordt onder het motto „zestig jaar padvin derij" een tentoonstelling gehouden. 9 MAASLAND —Voor het eenheidsdi ploma EHBO slaagden de dames." M. Ver- ploegft - Stolk, M. Oosterlee - Dijkshoorn, 3,1 Kolpa - Zwclsman," J. Korpershoek, A, Klein Hessellnk, W.- A. v. d. Giessen, E. B. visser, P. de Vette, F. van Leeuwen, L. M. ran der Gaag, E. Vellekoop, C. Velle- Jtoop ea de heren C. de Bloois, B. van Feit «n H. C. van de Wetering. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Het be stuur van de Stichting Vlaar- dingse Bejaardenzorg streeft naar een eigen volwaardig dien stencentrum, waarin het open bejaardenwerk gestalte kan krij gen en van waaruit bejaarden helpsters hulp kunnen bieden. Aan dit dienstencentrum zou een deskundige „full-time" kracht moeten worden verbonden. Dit is in de huidige huisvesting van de stichting niet mogelijk. Overleg met het gemeentebestuur over toe wijzing van een gebouw is zonder resultaten gebleven. Het stich tingsbestuur gaat zich nn beraden over een eigen nieuwbouwplan. Het bestuur schrijft in het jaar verslag over 1967 dat totaal vier dienstencentra in Vlaardingen beslist noodzakelijk zijn. Met deze centra wil men de bejaarden in staat stellen zo lang mogelijk hun zelfstandigheid te behouden en hun vrije tijd zo zin vol mogelijk door te brengen. Het bestuur is dan ook bijzonder blij met de stichting federatieve raad voor het bejaardenwerk i.o., die het zogenaamde open bejaardenwerk wil coördineren. In deze federatie ont moeten overheid, kerken en particu lieren elkaar. Mevrouw H. Qualm-Hoogerwerf zal de stichting in deze federatieve raad vertegen woordigen. De heer P. Esseveld is plaatsvervangend lid. De stichting heeft vorig jaar twee onderdelen van het open bejaarden werk van de grond gekregen, name lijk de pedicuredienst en de bejaar- dengymnastiek. Aan de pedicure- dienst werken zes pedicures mee en van hun diensten hebben 120 bejaar den gebruik gemaakt. De bejaardengymnastiek is vorig jaar februari gestart met 23 deelne mers in het clubgebouw. In novem ber werd een tweede groep overgeno men van de stichting huishoudelijke- (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Op onverklaarba re wijze is maandag een gloednieu we taxi van Eurotax in brand ge raakt. Het ongeluk gebeurde bij de garage aan de Krommiezenlaan tij dens het tanken van gas. De 48-ja- rige chauffeur J. van Bergum raak- (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM In gezamenlijk overleg tussen de Stichting Nationale Feest- en Gedenkdagen en de vereni gingen in de verschillende wijken zijn voor 30 april (Koninginnedag) kin derspelen op zes plaatsen voorbereid. De verzorging van deze spelen in de verschillende wijken berust bij Oranje Vereniging Wil'helmina, Jeugdhaven Nieuwland, Jeugdhaven West-Frankenland, Middenstandsver eniging Zuid, St. Joris Doele en de Vereniging Het Singelkwartier. Nadere gegevens worden nog op de scholen verstrekt. SCHIEDAM s= Op Eerste Paasdag houden de Hervormde Gemeente te Kethel en de Gereformeerde Kerk van Schiedam een gezamenlijke avond-kerkdienst in gebouw De Rank. Voorgangers zijn ds. W. Vons (herv.) en ds. J. C. van Veen (gerei.). Aanvang 19 uur. Op hetzelfde tijdstip wordt in de Grote Kerk een oecumenische Paaszangdienst gehouden met als voorganger pastoor Pr. Smit. te onwel doordat hü teveel gas had ingeademd. In eerste instantie probeerde de chauffeur zelf de wagen te blussen. Dit lukte hem echter niet, zodat de brandweer eraan te pas moest ko men. Het voertuig werd zwaar bescha digd. De bedwelmde chauffeur moest voor observatie in het ziekenhuis worden opgenomen. De vierjarige Francis van Loe- nen is maandag aangereden door een personenwagen, toen zij onver wachts de renbaan van de Grote Markt overstak. De achttienjarige bestuurder van het voertuig zag geen kans meer het kind te ontwij ken. Het meisje liep schaafwonden op aan gezicht en benen. In de Lange Nieuwstraat is maan dag een mandfles met alcohol ge sprongen, De mand stond op een vrachtwagen, bestuurd door de 51- jarige chauffeur M. C. M. De in houd stromde op straat. De auto van de 25-jarige chauf feur B. van de H. uit Rotterdam is door de politie in beslag genomen wegens technische gebreken. en gezinsvoorlichting in het flatge bouw Billitonlaan. Een gediplomeer de kracht geeft de lessen, die drie kwartier duren. Om aan alle activiteiten van de stichting te kunnen meedoen moet men lid worden van de sociëteit. Dit lidmaatschap kost drie kwartjes per persoon per jaar. In 1967 zijn 1221 bejaarden ingeschreven. Het aantal bezoekers van de sociëteit bedroeg 13.436. Het aantal verstrekte consumpties was 17.568. Er zijn vorig jaar zes ontspan- ningsmiddagen gehouden. De stich ting heeft afgezien van de ontspan ningsavonden, omdat de televisie een te grote concurrent is gebleken. Bo vendien spelen hierbij de steeds stij gende kosten aan zaalhuur en hono raria een rol. Aan de bustochten heb ben meer dan 1300 bejaarden deelge nomen. aOUOS£SINCEL221.RCTTEOTAW-T0_11W73-123O3I (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Op Eerste Paas dag zal 's morgens om half elf in gebouw Triangel aan de Fransen straat een. Paasdienst worden gehou den, die uitgaat van het Viaarding's Konvent van Kerken. Hierin werken samen de hervormde gemeente, ge reformeerde kerk, rooms katholieke kerk, remonstrants gereformeerde ge meente en het Leger des Heils. Spreker zal zijn kapelaan L. A. M. Banning. Verder zal de dienst wor den opgeluisterd door solozang, mu ziek en declamatie. Iedereen, die an de kerkgang nog geen gewoonte maakt, wordt uitgenodigd deze dienst bij te wonen. 's Avonds wordt om acht uur in de Pniëlkerk aan de H. R. Holststraat een Faasmeeting gehouden. Orga nisatoren zijn -de Centrale Gerefor meerde Jeugdraad en Liefde en Vre de. Eén van de Vlaardingse gerefor meerde predikanten zal een korte toespraak houden. Medewerking verleent het CJV Ba zuinkoor, dat nog wordt uitgebreid met dertig bazuinblazers uit Westfa- len in. Duitsland. Iedereen is welkom. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Op Tweede Paasdag zal in de Harmoniezaal aan de Schiedamseweg 51 een grote Paasruilbeurs worden gehouden on der auspiciën van de Nederlandse Vereniging De Verzamelaar. Deze ruilbeurs wordt gewoonlijk in Rot terdam gehouden, maar dit jaar moesten de organisatoren daarvan afzien in verband met gebrek aan een geschikte zaal. Het aantal ruilobjecten is groot. Onder meer kunnen worden genoemd prentbriefkaarten, munten, postze gels, sigarenbandjes, sleutelhangers, speldjes, lucifersmerken, suikerzakjes en documentatie over de Tweede We reldoorlog. De ruilbeurs is geopend van *s morgens tien tot 's middags vijf uur. BURGERLIJKE STANAD MAASLAND Geboren: Pieter, zn van M Poot en E Zwemstra, Weverskade 4; Mark, zn van M Plooij en C M van den Heuvel, Keynbolt van Maesiantstraat 20; Teuntje Adriana, dr van J Ruijsbroek en P M Vermeer, Westgaag 36, Overleden r H van der Hoef w/v de Vast 72» Doelstraat 2. VLAARDINGEN In de sociëteit van de Kunstenaarsvereniging Vlaar dingen '65 «heeft de Amsterdamse ma rionettenspeler Feike Boschma, za terdagavond een klein gedeelte van zijn repertoire gebracht Na een korte inleiding waarin hij onder meer zei, alle poppen zelf te vervaardigen en vertelde wat daar allemaal aan te pas komt, verbaasde hij de aanwezigen door de ongelooflij ke wijze waarop hij zijn marionetten de bewegingen liet uitvoeren. Zo bracht 'hij „Moederliefde" van Jacques van Hattum, dat zioh voor deed als een wrang verhaal, niet ge heel zonder moraal. Bijzonder inte ressant bracht Feike Boschma verschillende parodieën op cir- cusscènes. De kunstenaar toonde zich een ma rionettenspeler in hart en nieren, die geheel in beslag werd genomen door het ideeënspel, dat hem zo na aan het hart ligt. Hij is dan ook zelf van mening, dat het marionettentheater leeft bij de gratie van de parodie en verder van de variatie. Het bestuur van VL. 65 heeft na afloop van de voorstelling met de heer Boschma een afspraak gemaakt, dat hij 1969 opnieuw naar Vlaardin gen zal komen om een optreden te verzorgen. SCHIEDAM Het echtpaar G. H. Huigen-M. Huigen-Van Munster uit de Vriendschapstraat IS viert vandaag zijn diamanten bruiloft. Bruidegom (86) en bruid (78) houden vandaag een familiedag in de zaal Beatrix aan de Lange Kerkstraat, waar vanmorgen om elf uur de eerste gelukwensen binnenkwmen. Men werkt door tot vanavond acht uur. Onder de vele gasten was burgemeester H. Rolfsema die namens het ge meentebestuur een fruitmand kwam brengen. De heer Huigen, die geboren werd in Buurmalsen, heeft tot zijn 69ste jaar bij de Vereenigde Glasfabrieken gewerkt. Zijn vrouw werd in Capelle aan den IJssel geboren. SCHIEDAM In het kader van een zaterdag 1 mei te houden sport dag wordt die middag een grote gym- nastiekmanifestatle uitgevoerd, die met een ster-wandeltocht zal begin nen. De organisatie berust bij de Schiedamse Bond voor de Lichame lijke Opvoeding. VLAARDINGEN In de eers'.e klasse van de Rotterdamse Schaak bond is het niet uitgesloten, dat de kampioenstitel bij een Vlaardingse vereniging terecht zal komen. De laatste ronde zal de beslissing moeten, brengen. De belangrijke ontmoeting tussen Shell 1 en HVO 2 werd afgebroken in een 33 gelijke stand. De wedstrijd tussen Messemaker 1 en Eeuwig Schaak 1 is ook van groot belang. Eindigt deze ontmoeting in een 55 resultaat, dan is de winnaar van Shell 1HVO 2 kampioen, maar dan moet HVO 2 minstens met 64 win nen, omdat het bordgemiddelde van doorslaggevende betekenis is bij fle bezetting van de eerste plaats. Wannet en Van der Kloet wonnen van HVO, terwijl Uithol en De Koe remise behaalden. Met allen nog een wedstrijd te spe len, leidt Shell 1 met 9 punten en 34'/; bordpunten. Messemaker 1 volgt met 8 punten (33Vs), Eeuwig Schaak i is derde met 8 punten (32) en HVO 2 is vierde met 7 punten (33). De overige vier verenigingen zijn kansloos voor de titel. In de promo tieklasse behaalde ILVO 1 een 73 overwinning op hekkesluiter NRSG 1. HVO is daardoor definitief op de derde plaats geëindigd. verloven CONSTANT CONSTANT CONSTANT Model Klassiek 4 mm f 98,- p.p. Model Claudia 790, f 181,- p.p. I Model Claudia met 3 briljanten Model Romance 285,-per Stuk. f 192,- per paar. JUWCLlCRS (Van een medewerker) SCHIEDAM Het gouden ODI heeft een goed verzorgd jubileum nummer van het clubblad „Op naar de velden" het licht laten zien. De fraaie omslag (in moderne stijl; is verzorgd door Hoh. van Veen. Schrij vers van de artikelen zijn: Burge meester H. Roelfsema, mr. P. van Bochove, oprichter A. Bovenberg, CKB'er J. Kuilman, CKB-voorzitter P. M. Nagtegaal, J. v. d. Driest (CKB-afd.;, W. Benjert (competitie- leider), F. P. 3. Troost (DSO), 3. P. Winkelman en I. van Keulen (beiden oud-voorzitter van ODD, E. Mast, H. Roozenbeek en J. H. Verhey jr. (le den jubileumcommissie). Burgemeester Roelfsema schrijft dat hij zich kan vooritellen dat het vijftig jaar geleden voor een kleine groep belangstellenden een hele stap was om een korfbalclub op te richten op confessionele grondslag. „In een sfeer van enthousiasme en energieke sportiviteit werd Schiedam de baker mat van de Christelijke Korfbal- bond", aldus Schiedams eerste bur ger, die besluit met: „Behalve mijn gelukwensen met uw gouden jubi leum wens ik u toe, dat u, een van de oudste christelijke korfbalclubs in Nederland, door gezamenlijke inspanning het kampioenschap zult bereiken, tot vreugde van uzelf, uw supporters en geheel korfbalminnend Schiedam." Mr. Van Bochove memoreert het feit, dat oprichter A. Bovenberg in het verleden ook in SBLO-verband veel voor de plaatselijke sport heeft gedaan. Competitieleider Benjert beëindigt zijn felicitatie-artikel met: „Doorgaan ODI met dit alles. Doorgaan ook in. deze tijd, nu aan vele waarden wordt getwijfeld. Doorgaan om je na inspanning te ontspannen in onze mooie sport. Ga door de christen-jeugd van Schiedam een ge- (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De coördinatiecom missie van het maandblad De Mor genstad („Kentekenen van de nieuwe gemeente") houdt op woensdag in ge bouw Irene de eerste van een serie discussie-avonden, waar alle tot nu toe versohenen nummers ter discus sie worden gesteld. De avond die om acht uur begint is voor ieder vrij toegankelijk. Om persoonlijke redenen hebben Eddie Boas en Hans Krabbendam zioh moeten terugtrekken uit de da gelijkse leiding van de Morgenstad. Voortaan berust deze bij Marjolein Molenaar, Nelly Wey, Kees Bosdijk, Dick van den Hoek en Wim Oomen. Vanaf heden beschikt de Mor genstad over een eigen gironummer. Men kan zijn bijdragen storten op postrekening no. 1460003 t.n.v. Admi nistrateur De Morgenstad te Schie dam. SCHIEDAM Geboren: Bianca, dvlW Absboven en C Kruithof; Sjouke J, IV J Noordenbos en P C scheU; Stefan, zv I B K Marscha!! en C L Fhülppi. Overleden: j de Jonge, 88, wed v M L Janse; E Noltee, 79, echt'gen v J Vermeer: A C van der Loo, 72; j w G van Slobbe. Ned- Bond van Vogelliefhebbers. Clubgebouw, Stadhoudersiaan U9: Wed. sÏmÜL „R°nd. oprlchtingsblieenkomst VÏÏedV.v°lksdansver.. 20. •oit-J'j '8' Belangen; Schietver. Schiedam. vergadering. 20. Irene: Tropica, bijeenkomst. 20. Wllkcentrum Nieuwland: Voetbalver. wilton-Fljenoord, klaverjassen. 29. Agentschap „De Rotterdammer", mevr. ji.-TFt Gog, Dr, Zamenhofstraat 139, tel. Machten bezorging), «larmnssnnner brandweer: 269123. politiek: 264S86, KMI? L" Evers. Lange Haven 81. tel. GG GD; 259290. Door de uitbreiding van onze werkzaamheden hebben wij momenteel plaatsingsmogelijk heden voor: Wij bieden goede sociale voorzieningen en vast werk. Mocht U belangstelling hebben, kom dan eens praten op onze VOORLICHTINGSDAGEN: Wij zijn op woensdag 10 april a.s. tussen 19,00 en 20.00 uur in Café Mes, Schiedamseweg 17, Vlaardingen; en op zaterdag 13 april a.s. tussen 10.30 en 12.00 uur In Café-Rest. De Amstelbron, Broersvest 13, Schiedam. Ook kunt U alle gewenste inlichtingen verkrijgen op de afdeling Personeelszaken van ons bedrijf te Maassluis, van maandag t/m vrijd&o tussen 9.00 en 16.00 uur. Geen gelegenheid voor een persoonlijk bezoek Vul dan bijgaande coupon volledig in en zend hem naar de af deling Personeelszaken van VEROLME ELEKTRA N.V., Postbus 33 te Maassluis. Binnen enkele dagen nemen wij dan contact met U op. Naam Adres. Woonplaats: Geb datum. Beroep- VE 818 B. *75 US iv'V- BINNENSINGEL165.TBL- 342486 VLAARDINGEN werk Let altijd op de mouw van een kostuum. Dat is be palend voor de snit. U zult zien dat ook .n dit onderdeel bij een FORTEX kostuum „uit de kunst" is. Omdat juist bij een FOR TEX kostuum aan alle de tails de grootste aandacht wordt besteed. Kies uit onze prachtige kollektie Korte Hoogstraat 11a Telefoon 34 61 51 Vlaardingen zonde geest in een gezond lichaam te geven." Oprichter Bovenberg spreekt de wens uit dat ODI nog een lange reeks van jaren in de geest van de oprichters een bloeiend bestaan zal leiden en dat velen daarin de vreug de zullen vinden die hij er zelf zo ruimschoots in heeft beleefd. Voorzitter H, Roozenbeek eert de vroegere voorzitter wijlen M. Boven berg, door een artikel van de overle dene, geschreven bij het 15-jarig bestaan te citeren. Ook de andere schrijvers roemen ODI voor de Wijze waarop het 50 jaren de korfbalsport in christelijk verenigingsverband in Schiedam le vendig heeft gehouden. Aan felicita ties ontbreekt het dan ook niet in dit uit 22 pagina's bestaande jubileum nummer. SCHIEDAM Het programma voor de promotiewedstrijden die TSF 1, 2 en 4 gaan spelen is be kend. Het eerste team, dat een po ging doet de eerste klasse te bereiken speelt in een poule van 3 kandidaten om één plaats; het tweede en vierde spelenin poule van drei om twéé plaatsen Sn de hogere klasse: Nog maar één van de 'cwee te-' genstanders van TSF 1 is bekend: De Hollandiaan 1, dat ook een 2e plaats in de tweede klasse bereikte en zich daarmee het recht tot het spelen van promotiewedstrijden verwierf. Het team da'c in deze groep nog niet bekend is, is de degradatiekandi daat eerste klasse. Insulinde 1, SVA 1 en Hermandad 1 zijn gelijk op de negende plaats in IB geëindigd en spelen nog een beslissende serie van drie wedstrijden om die kandidaat aan te wijzen. Insulinde won al van SVA, dat op zijn beurt-Hermandad versloeg. TSF 2 is ingedeeld met Gulf 1 en Xerxes 4. Aangezien twee 'teams pro moveren is bij een normaal ver loop één zege vrij zeker voldoende voor promotie. Die zal eenvoudiger kunnen worden behaald op Gulf 1 (op 11 april thuis) dan op het zeer sterke Xerxes 4. Het vierde team van TSF 'heeft als mede-gegadigden voor een plaats in de 2e klasse URTTC 1 en Intiem 3. Ook voor het enig TSF-senioren- team dat geen promotiewedstrijden speelt heeft de kompetitie 1967/'68 een staartje: in een poule van drie moet .gespeeld worden om één degra- datieplaals. TSF 3 is slechts begon nen: met een 27 nederlaag 'tegen Hermandad 2. Slechts een zege op Telefoon 2 zal TSF 3 van degradatie kunnen redden. De TFS-junioren sloten de competi tie af met een 64 overwinning op het Berkelse TOGB 3. Ze worden daardoor kampioen met drie punten voorsprong op nr 2, TOGB 2, De TSF-jumoren hebben een fraai sei zoen achter de rug: nadat in decem ber het bekerkampioenschap 2e klas se werd behaald is nu het fcompe'ci- tiekampioenschap eerste klas ge volgd. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN De belde on en- bare toiletten aan de Kuiperstraat (naast de Liesveldviaductjes naar de Hoogstraat) zijn verbouwd tot twee winkels. De toiletten kwamen drie jaar geleden gereed en zijn nooit in ge bruik genomen, omdat de gemeente er niet in is geslaagd voor de exploi- tat gegadigden te vinden. In een van de beide ruimten heeft de heer T. Groeneveld een zaak ui luxe geschenken gevestigd. De sfeer vol ingerichte winkel wordt donder dagavond met een receptie van half zeven tot acht uur in gebruik geno men. De volgende morgen gaat de zaak voor het publiek open. In de andere winkel heeft de heer A. Gijsbers vorige week een sigaren magazijn geopend. Beide winkeliers beschikken over een ruimte van 39 vierkante meter. De verbouwing van de toiletten tot winkels is vorig jaar begonnen door de Gebrs. Koudijs te Rotterdam. De heer Groeneveld had voorheen een zaak in koper en antiek in de Prof. Rutgersstraat, die hij van da hand heeft gedaan en waarin mo menteel een dierenwinkel is ge vestigd. De heer Gijsbers exploiteer de in de Waalstraat een sauna, die moet worden gesaneerd in verband met de uitbreiding van het stadhuis. m p IJ ziet ons, lieve Heer, hier saam, Wij bidden U in Jezus Naam. Gij roept ons hier, o help ons nu. te luisteren naar het woord van U. Geef mij Uw zegen, trouwe Heer, dan zal ik zingen tot Uw eer, Amen! Met dit gezamenlijk gebeden ge bed, begon zondagmiddag in de Vre- devorstkerk in Rotterdam-Schie- broek een bijzondere kerkdienst voor geestelijk gehandicapten en hun familie. Jan Krant die eerder over dit on derwerp schreef, heeft die dienst bijgewoond. En ik ben er, eerlijk gezegd stil van geworden. Ik was'eï op verzoek van de organisatoren, -de „Commissie voor interkerkelijke diensten voor Geestelijk Gehandi capten". Deze actieve mensen zon den namelijk willen dat de „huiten- wacht" wat meer belangstelling ea medeleven voor deze diensten, dia nog met een te grote tussentijd wor den gehouden, zou hebben. Nee, niet om die diensten bij te wonen, maar om wel bij voorbeeld eens te helpen met uw auto of op welke andere wijze dan ook. Erjs altijd veel hulp nodig. De blijdschap waarmee deze mensOn de dienst beleefden, hun ge zang, (er was ook een koor), hun gebed, maakten er een feest van. Het lijkt me voor de predikant, dit maal was het ds. F. .Spoelstra uit Bleiswijk bijzonder moeilijk derge lijke kerkdiensten, die overigens slechts op een enkel punt afwijkëh van „normale" diensten, te leiden. Hij deed het, vond ik, geweldig. - De rustige kalme wijze van pre ken, de eenvoudige en daardoo- -»er duidelijke bewoordingen maakte, dat vrijwel alle aanwezigen het konden begrijpen en dat zij onder de indruk kwamen van Gods "Woord. 'Dat bleek ook uit, en dat is nu een maal in een gewone kerkdienst niet mogelijk, de reacties die otns door ds. Spoelstra werden uitgelokt maar die ook spontaan kwamen. Je kon voelen dat de kerkdienst veel betekende voor de meeste geestelijk gehandicapten. Sommigen wisten zich nog te herinneren de dienst van een half jaar «rieden toen ds. Langbroek preekte. Hij had de aanwezigen toen een tekst ge leerd die nu vlot werd uitgesproken. Het lijkt voor u en mij misschien wat kinderlijk, wat te eenvoudig, als er wordt gevraagd waar het wel eens donker is en er wordt dan van uit de kerkzaal geantwoord: „In je hart", of op de vraag wat je moet doen als je hart donker is, hoort: „bidden om vergeving." Als je daar zo temidden van deze mensen met een handicap zit ervaar je het heel anders. Dan krijg je het gevoel dat al die mensen in die kerk' zeer sterk meeleven. En dat doen zij misschien zonder allerlei dogma tische kennis en een op de Bijbel gebaseerde kritische instelling, maar- ook zonder problemen en daardoor en dat is toch het belangrijkste he-, lemaal open staan voor Gods boodschap. Je ziet en je voelt dat ze elk woord in zich opnemen. Ais die boodschap maar duidelijk zonder veel omhaal van woorden, direct wordt gebracht en als de predikant maar contact houdt met zijn gehoor zodat hij onmiddellijk kan reageren' als hij bemerkt dat het niet hele maal wordt begrepen en dat hij met veel geduld alle interrupties accep teert en er eventueel op ingaat. Ds. Spoelstra deed het uitstekend, maar, nogmaals het lijkt mij erg moeilijk. Voor mij staat in ieder ge val vast dat deze diensten moeten doorgaan.,.» Misschien kunt u ook eens de helpende hand uitsteken?

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1968 | | pagina 1