E AGENDA NOTA AAN HERVORMDE KERKERAAD De Morgenstad kritiseert plan kerkelijk centrum Muziekschool voor de radio met Filmkring komt uniek programma Y VmADH Kloosterschool viert eeuwfeest I Waterscouts gaan naar Engeland Burgerlijke stand Delfts lyceum won schoolschaaktornooi J. van Kamnen kreeg bronzen medaille Alternatief: wijkcentrum voor gehele bevolking scheffer V Jeugdfestijn in grote tent Vierdaagse rally van Jeugdhaven Koninklijk goud voor mej. Homkes J eugdgemeenteraad vergadert voor de honderdste keer boogaard T.V. REPARATIE Lijk bleek van verstekeling Wat maakt een shirt sen goed shirt? EL-MIOR De Kluvver ook beste sneldammer Goede uitvoering Conservatorium Journalist bij botsing gewond I 4 Sport tornooi voor S'damse scholieren Concert in Doperkerk voor Vastenactie Vandaag en morgen .en dagelijks Kinderoperette in Stadsgehoorzaal VLAARDINGER GEPAKT VOOR TABAKSMOKKEL ONVERANTWOORD ALTERNATIEF Zonnebril Spaarbank 1820 had gunstig kivartaal Wethouder A. PWeeda reikt eremetaal uit aan J. M. van Klink SNELLER EN BETER BIJ DE SPECIALIST modehuis schiedamseweg i vlaardingen tel.E 61 .343202 SP et'm |rr«nTTERPAMMER Pagina 3 WOENSDAG 10 APRIL 1968 Eén van de fleurige iente- satsyan LOVABLE; Cfiarm ant en praktisch, inéén en hetzelfde dessin. Elk deel is ook apart verkrijgbaar. voorgevormde beha f4.S5 Lvera beha met 3/4 cups f6.95 stipje 12.95 Lycrapanty (slipmodel)f 9.95 japon f5.95 onderjurk fond-de-robe model fll.85 IN ALLE 21 FILIALEN VAN (Van een onzer verslaggevers) "SCHIEDAM De Commissie Schoolvoetbal- en -handbal van de Stichting Nationale Feest- en Ge denkdagen organiseert voor volgende s-eek, van dinsdag 16 april tot en met vrijdag 19 april, in het sportpark Haiga een schooltomooi - voetbal en handbal. De finalewedstrijden zullen worden gespeeld op Koninginnedag, dinsdag 30 april. Hermes-D.V.S.. stelde vier velden ter beschikking, SVDPW twee velden en de Sportraad van de gemeente een veld van Ursus eneen. veld van UW. SCHIEDAM Maandag 15 april (Tweede Paasdag) zal ten bate van de Vastenactie" een' concert worden gege- yen in de St. Jan de Doperkerk, Mgr. Nolenslaan 99. Medewerking verlenen het parochieel gemengd" koor Laus Deo, onder leiding van Jan Rem- merswaal met orgelbegeleiding van Ted Remmerswaal, Marry Jongsma, hobo en Tienie van der Meiden, or gel. Het concert begint 15.30 uur en zal ongeveer een uur duren. SCHIEDAM Donderdagmorgen 10 uur vertrekken vanaf het stadion Schie- damlRotterdam-West tien zeeverken ners met leiding van de Sehiedamse Waterscouts maar Engeland, Zij zullen een week te gast zijn bij de 1st Cud dington Sea Scouts Group te Epsom, van welke groep vorig jaar twaalf ver- kamers een bezoek aan Schiedam brachten. Het programma dat de Schiedammers krijgen aangeboden omvat onder meer zeilen op de Theems, een bezoek aan Londen Airport, en Battensea Pleasure Gardens. Ook wordt een bustocht ge maakt naar de South Downs-. De Schiedammers zullen met klom pen in Engeland aankomen. Een fraaie seheepsbel met inscriptie ,,SWS 1968" wordt als geschenk meegevoerd, even als het fotoboek van 1967. Nadere in lichtingen verstrekt Dick van der Luigt, Rotterdamsedijk 44a, tel. 153784. SCHIEDAM Geboren: Mark J zv A A Putter en GAM WUlemse; Roeiof B, zv R W Koekkoek en J C Nawijn; Judith M, dv B T van der Kraan en M C H Kleinekoort. 1 Overleden: H O Maes, 90, wed C J van Bekhoven; W Vermeer, 19. Chr. Soc. Belangen: Schied. Handels- en Eedrijfsraade vergadering, 20; Alg. Foto club Schiedam, bijeenkomst, 20. Jrene: T.B.C., ledenvergadering» 20. Agentschap „De Rotterdammer", mevr. /■van Gog. Dr. Zamenhofstraat 139, tel. *aZ4M (ook klachten bezorging). Alarmnummer brandweer: 289123. Alarmnummer politie: 2SJSS6, L. Evers, Lange Haven 81, tel. GG GD: 269290, SCHIEDAM In een zeer uit voerige nota, verzonden aan de Centrale Kerkeraad der Her vormde Gemeente, bepleit de Coördinatiecommissie van het maandblad De Morgenstad („Kentekenen van de nieuwe ge meente") het opstellen van een structuurplan voor de Hervorm de Gemeente van Schiedam. De kerkeraad zou er verstandiger aan doen hiertoe, dan tot de bouw van een kerkelijk centrum aan de Van Swindensingel te beslui ten. In de nota wordt op kritische wijze stelling genomen tegen het bestaande bouwplan voor het kerkelijk centrum (Van Swindenlaan) voor wijkgemcen- te 5. Toegegeven wordt dat deze wijkgemeente op dit moment behoef te heeft aan betere accommodatie voor haar activiteiten, maar of die behoefte in de toekomst zal blijven bestaan wordt betwijfeld. Wat dit laatste betreft wordt in de VLAARDINGEN In het Groen van Prinstererlyceum hebben zestien teams van vier spelers afkomstig van tien scholen, deelgenomen aan het dinsdag gehouden schoolschaak-tor nooi. Tussen 10 en 17 uur werd fel gestreden in een tempo van 30 zetten per half uur. De partijen, die niet tijdig werden beëindigd, werden gt- arbitreerd door het schaakechtpaar Vreeken-Bouwman. De eerste prijs, een fraaie grote zuil kwam in het bezit van het schaakteam vari het Christelijk Ly ceum Delft 1, dar vijf punten vero verde. De tweede prijs ging naar Het Charloise Lyceum te Rotterdam dat vier punten haalde. Het lyceum Rot terdam-Noord 1 werd derde met twee punten en het eerste team van het Groen van Prinstererlyceum re Vlaardingen, eindigde in de finale op de vierde plaats met slechts één punt. Helaas deed zich hier het geval voor, dat een deelnemer van het organise rende GvP-lyceum verstek liet gaan zonder iets van zich te laten horen. Zodoende moest dit team steeds met drie spelers uitkomen. VLAARDINGEN Donderdag 18 april wordt in. de Stadsgehoorzaal de kinderoperette „Victor en de gouden bloem" opgevoerd. Aan'deze operette werken mee Ons Clubje, De Sprook jeskinderen en Ons Jongenskoor. Het geheel staat onder leiding van Jo Mulder, die ook de teksten en muziek schreef. De pianobegeleiding is van Thea Roes. De operette wordt gegeven on der auspiciën van de Volksbond te gen Drankmisbruik. Op de dag van de uitvoering kan men van 's mor gens negen tot 's middags drie uur aan de kassa van de Stadsgehoorzaal plaatsen bespreken. Een toegangsbe wijs kost ƒ2,50. De avond begint om acht uur. Jo Mulder zal op 30 mei in de Stadsgehoorzaal een concert geven samen met een kinderkoor uit het plaatsje Usli in Tsjeehoslowakije. Het koor komt op 28 mei raar Vlaar dingen. VLAARDINGEN Wethouder T. de Bruijn heeft vanmorgen de bron zen medaille in de orde van Oranje- Nassau uitgereikt aan de 54-jarige J. van Kampen uit de Boerhaavestraat 38. De heer Van Kampen is veertig jaar geleden in dienst getreden van de Scheepswerf en Machinefabriek A. de Jong N.V. te Schiedam, Het eremetaal werd bij de jubilaris thuis uitgereikt. Hierbij waren aan wezig de familie van de heer Van Kampen, alsmede directeur C. M. Drop van de scheepswerf. De jubilaris begon zijn werkzaam heden als nageljongen en klom op via aanhouder en klinker tot ijzer werker. Daarna heeft hij zich even eens bekwaamd in het afschrijven. De heer Van Kampen heeft zich. ge durende zijn lange dienstverband doen kennen als een uitstekend vak man. VLISSINGEN De douane in Vlis- singen heeft proces-verbaal opgemaakt tegen de Vlaardingse koopman J. van H. Hij bekende in Zienkzee 600.000 si garetten te hebben gekocht eu een Stel- lendamse schipper 1500 steekgeld te .hebben gegeven om het smokkelschip De Pampus van Ostende naar Zierikzee te varen. SCHIEDAM Vrijdagmiddag worden in gebouw Arcade radio opnamen van leerlingen van de Sehiedamse Muziekschool gemaakt. De opnamen die woensdagmiddag 17 april in het VARA jeugdpro gramma „Spelen met beton" worden uitgezonden zijn ensemblewerk jes van Orff, Ziechler en Graetzer (twee harpduo's) en het muziek schoollied van Kees Bak, directeur van de School (koor en orkest). In de week van 20 tot en met 27 april is de Sehiedamse Muziek school met een stand vertegenwoordigd op delnhabé in de Sporthal Margriet. (Van een onzer verslaggevers) nota gewezen op de voortgang van het secularisatieproces, op de veran deringen in de sociale structuur van de wijk en die in de kerkelijke struc tuur in verband met specialisatie en differentiatie van de kerkelijke orga nisaties. Onder meer wordt een her indeling van de gemeente onvermij delijk geacht. Uitvoerig wordt in de nota de fi nanciële situatie van hervormd Schiedam onder de loupe genomen waaruit men de gevolgtrekking maakt dat de exploitatierekening van het te bouwen kerkelijk centrum flinke tekorten zal laten zien. Men staaft dit met prognoses van te verwadhten verhuringen enz. De bouwkosten die geraamd wor den op zes ton, zouden financieel on verantwoord zijn. De Morgenstad schrijft: „Het is ernstig de vraag of deze last op de schouders van de toe komstige generatie gelegd kan wor den, te meer daar het niet zeker is of dit kerkelijk centrum in de toekomst nog noodzakelijk is." Voorzichtig vragen de opstellers van de nota zich af of het pian voor het kerkelijk wijkcentrum wellicht zo gewijzigd kan worden dat het op èen andere plaats, en eventueel in overleg met andere kerken een func tie voor de centrale kerkelijke ge meente kan gaan vervullen. Positiever is de nota van de Mor genstad met het geven van haar al ternatief: het plan voor het kerkelijk centrum moet plaats maken voor een plan voor een wijkcentrum bestemd voor de gehele bevolking. Als voorbeeld wordt genoemd het ontmoetingscentrum De Engh in Bus- sum, waaraan een functionaris kan w DAMESMODES j 6 Schiedamseweg 57® - Tel. 343378 Vlaardingen worden verbonden die mogelijkheden tot vrijetijdsbesteding kan creëren, Zo'n wijkcentrum, dat sociale en culturele diensten verleent aan de gehele wijkbeyolking zou ook een voudiger te financieren zijn omdat er subsidies voor beschikbaar zijn. De nota die tot doel heeft een basis te geven voor een serieuze discussie over de juistheid van het plan voor de bouw van het kerkelijk centrum, mondt uit in het voorstel aan de kerkeraad om in samenwerking met anderen de bouw van een wijkcen trum te bevorderen. De Morgenstad wil echter niet dat hiertoe zal worden besloten voordat eerst een nader onderzoek naar be hoeften van zo'n wijkcentrum zal zijn ingesteld. met enkelvoudige gla zen ongeacht de sterk te 32,50 Alleen bij Mostert. Hoogtlrcet 146-150 Vlaardins&n - Tel. 343007 SCHIEDAM De Spaarbank 1820 te Schiedam had een zeer gunstig eer ste kwartaal. Het inlegoverschot van de afgelopen maand bedroeg 66.381,37, waarmee het totaal kwam op ƒ1.486.677,72, tegen ƒ1.218.031,04 in 1967, De omzet is in dat kwartaal enorm gestegen. Er werd ingelegd voor ƒ12.683,32 en 11.176.640,60. Dit is te danken aan het grote aantal salarissen dat via de bank wordt uitbetaald. VLAARDINGEN De CJV Liefde en Vrede houdt op 26, 27, 29 en 30 april een jeugdfestijn in een grote tent aan de Cronjéstraat, tussen het parkeerterrein Veerplein en de wo ningen aan de Van Riebeeckstraat, De opbrengst is bestemd voor de ver bouwing van Obadja. De tent is veertig meter lang, 29 meter breed en 8,5 meter hoog. In de tent zullen stands worden ingericht voor allerlei attracties. Men denkt onder meer aan een schiettent, spookhuis, rad van avontuur, kop van jut, Hollandse keuken, grabbel ton en theetuin. Rond het jeugdfestijn zullen zich nog enkele activiteiten afspelen. Op het programma staan een ballonnen wedstrijd en een optocht van versier- r de fietsen. Op Koninginnedag wil men 's avonds een muziekfestijn organiseren met medewerking van The Soul Sound en The Midnight Packet. MAASSLUIS De stichtinR ...Teusdha- ven" van de plaatselijke Gereformeerde Evangelisatie hondt van donderdag tot en met zondag een vierdaagse raUy in de lokalen van de jeugdhaven aan de Pres. Steynstraat. voor deze rally is het thema „komt op het feest" gekozen. Het programma is als volgt samengesteld: Donderdag een specia le avond voor personen boven de veertien jaar; vrijdag een geluidsfilm „Schaduw van de boemerang", toegang vijftig cent. Zaterdag „Een loop-maar-in-avond" van en voor de jeugd: zondag 's morgens om tien uur een jeugdsamenkomst, 's middags om drie uur wordt met ouders van de jeugd- en kleuterclub een paasviering ge houden, 's avonds om zes uur volgt een gezamenlijke koffietafel voor de jeugd bo ven de veertien jaar. Om 21) uur wordt cle rally besloten. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Vandaag -viert me juffrouw E, Homkes haar veertigja rig jubileum als onderwijzeres bij het openbaar lager onderwijs. Burge meester Roelfsema heeft de jubila- resse toegesproken op een bijeen komst in de Erasmusschool aan de Huijsmansstraat 3 en haar de ere-medaille in goud verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau uitge reikt. Mejuffrouw Homkes werd 2 ok'ei ber 1907 te Rotterdam geboren. Zij woont aan de Burg. van Haarenlaun 1434. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Woensdag avond 17 april houdt de jeugdge- meenteraad om half acht de hon derdste vergadering sinds de oprich ting in 1954, Ter gelegenheid van dit jubileum zal de jeugdgemeenteraad in de raadzaal van het stadhuis bij eenkomen. Op de agenda staat een ope ningswoord door de voorzitter, ge volgd door een toespraak van burge meester mr. J. Heusdens over het onderwerp „Democratie en gemeen te"", waarover na de pauze zal wor den gediscussieerd. Na afloop van de vergadering bestaat er voor oud-leden en overige belangstellenden gelegenheid tot feli citeren in de hal van het oude raad huis. De receptie duurt van tien tot elf uur. 1 Ter gelegenheid van de honderdste vergadering is een herdenkingsboekje verschenen, waarvoor mr. Heusdens een inleidend woord schreef. Verder is een artikel opgenomen van drs, H. P. M. van der Drift, die het idee van een jeugdgemeenteraad aan de orde stelde tijdens de algemene beschou wingen in de gemeenteraad over de begroting 1954. De gedachte vond onmiddellijk weerklank, zowel bij B. en W. als bij de overige raadsleden. In okto'oer 1954 kwam de jeugdgemeenteraad voor het eerst in openbare vergade ring bijeen. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN De heer J. M. van Klink (61) uit de Eendrachtstraat 57, heeft vanmorgen uit handen van wethouder A, P. Weeda de bronzen medaille in de orde van Oranje-Nas sau ontvangen. De heer Van Klink trad veertig jaar geleden in dienst van. de gemeente Vlaardingen, name lijk als terreinwerker. De jubilaris' kreeg de medaille op gespeld tijdens een bijeenkomst in het Hoiyziékenhuis. Hierbij waren aanwezig mevrouw Van Klink, de di rectie van het ziekenhuis en enige afdelingshoofden. De heer Van Klink werd in 1931 aangesteld als koetsier-chauffeur en twintig jaar later als chauffeur-mon teur. In 1952 volgde zijn aanstelling t als chauffeur-monteur bij de zieken- s dienst, waar hij verscheidene rangen doorliep tot chauffeur-brancardier. Momenteel is hij beheerder van het mortuarium van het Hoiyziekenhuis. Bovendien treedt hij op als sectiebe- diende. De directie, aldus wethouder Weeda, is vol lof over de manier waarop de heer Klink deze zeer moeilijke functie vervult. Hij geeft daarbij blijk over de nodige vakken nis te beschikken. De jubilaris is een groot liefhebber van paarden. Veel van zijn vrije tijd besteedt hij aan de verzorging van deze dieren in de manege Duindigt te Wassenaar. Van deze hobby getuigen ook de in het mortuarium hangende afbeeldingen van paarden. MAASSLUIS Drs. J. F. H. Eijzeri, directeur-generaal voor het Midden- en Kleinbedrijf heeft in de Irenehal in Utrecht de prijzen uitgereikt van de zesde Nationale Beroepsmanifestatie. De zeven tienjarige Jan Booster uit Maassluis plaatste zcih als tweede in de afdeling schoenherstellers. Dank zij dit resultaat is hij aangewezen als reserve voor de inter nationale beroepswedstrijd te Bern, die Schiedamseweg 41 Indien u 's morgens voor 9 «ur aan Boogaard uw T.V.- reparaiie meldt, dan heeft U gegarandeerd dezelfdo avond weer EEN GOED BEELD Reparaties A contant TELEFOON TECHN. DIENST (RADIO-TiV.) 346000 SCHIEDAM De Filmkring brengt vrijdagavond 19 april een uniek programma van Nederlandse films in de kantine van de Rijks HBS en MMS. Deze filmavond is mogelijk gemaakt dank zij de me dewerking van de ciniast en de fil- motheek van de Rijksvoorlichtings dienst. Een bijzondere plaats neemt de film van. Nico Crama in over het nationale park „De Hoge Veluwe". Een boeiende film is eveneens die van de veelbelovende cineast Adriaan Ditvoorst, getiteld „Ik kom wat later naar Madra". De film van Henk en Fredarice van Faaszen laat een experiment zien op het gebied van de tekenfilmproductie. "Verder is er een film van Jan Keja en Dirk H. van Beek genaamd „Perfectionist". Een geraffineerde film is die van Bob Langestraat. Hij is getiteld „Onder de Bomen" en handelt over een soldaat die aan- ROTTERDAM Het lijk dat de sleephopperzuiger Geopotes 7 op 29 maart van de bodem van het Csl- landkanaal opzoog, is geïdentifi ceerd. Het was van de twintigjarige Ethiopische verstekeling Mihiretab G/Indrias Hibity wonende in Asma ra. Hij werd vermist aan boord van het Zweedse schip Disa dat op 25 maart in de Chemiehaven afmeer de. Het is niet uitgesloten dat de man over boord is gesprongen om zwemmende de kant te bereiken. De snit, de stof en dan de boord. De El-Mior boord. Met de pijl! Die wijst naar wellicht de beste boord ooit op shirts gemaakt SCHIEDAM Op 29 april 1868 arriveerden drie kloosterbroeders van de congregatie van de Broeders van Maastricht in Schiedam om het r.k. onderwijs aan jongens op poten te zetten. Het waren Maximïlianus, overste, Edmond, onderwijzer en Franciscus, kok. Ze verdienden f350 per jaar, exxlusief een extra bedrag van twaalf gulden voor het geven van onderwijs aan kwekelingen. De Sint Jozefschool begon met 66 leerlingen en in 1898 had zij al 3721 Sehiedamse jongens opgeleid. Omdat de start van het r.k. jon- gensonderwijs in Schiedam honderd jaar geleden is zal er zondag 5 mei een plechtige eucharistieviering in de Frankenlandkerk aan de Nieuwe Ha ven zijn. Celebrant: de nieuwe deken van Schiedam J. J. Oudshoorn. Na afloop open receptie in het klooster aan de Warande, waar o.a. 25 broe ders die vele jaren op de Sehiedamse scholen hebben les gegeven worden verwacht. De lesgevende broeders wonen thans allen in een klooster in Rotter dam. Aan de Waranda wonen nog maar vijftien broeders, die hoofdza kelijk een administratieve taak heb ben. Onder het Sehiedamse leidingge vende centrum ressorteren op het ogenblik 700 broeders en ruim hon derd scholen. De hoogste leiding resi deert nog steeds in Maastricht. passingsmoeilijkheden heeft. „De Gewonde" van Theo van Haren No- man en „Facade" van Jan Wiertse- ma maken het programma compleet. De films worden slechts een maal in besloten voorstelling gedraaid. VLAARDINGEN Jan H. de Kluyver, die enkele weken geleden de nieuwe damkampioen van Vlaar dingen werd, heeft dinsdagavond be wezen dat hij. ook de sterkste snel dammer is. In gebouw Excelsior nam hij deel aan de jaarlijkse sneldam- kampioenschappen, georganiseerd door VDV en in de hoofdgroep werd hij onbedreigd eerste met de zeer ho ge score van 18 punten uit tien par tijen. Niestadt, die tweede werd met 13 punten was de enige speler, die hem twee punten afhandig wist te maken. In de overige vier groepen werden de meeste punten behaald door Van Veelen, Mast, Tom en Sluimer. De tweede aankomenden in deze groepen waren Lucassen en Boudewijns, die beide met evenveel punten eindigden, Vermeulen, De Ligt en Mechielsen. Aan de sneldamkampioenschappen namen 30 dammers deel die voor ie der putn een ei als beloning kregen. Er werd in alle groepen een dubbele ronde gespeeld, zodat in totaal 360 eieren de inzet waren van het snel- dampaasconcours 1968. VDV-voorzitter H. A. Lansbergen, die de prijzen uitreikte en tevens de bekers uitreikte aan de winnaars van de Vlaardingse damkampioenschap pen, bracht hulde aan De Kluyver, die hij typeerde als een magistraal dammer, die zich op glansrijke wijze •de beste -dammer van Vlaardingen heeft getoond. Volgende week wordt een begin gemaakt met de Zomer wedstrijden van VDV. ROTTERDAM Enige zeer talent volle jeugdige pianisten en houtbla zers hebben gisteravond tijdens een uitvoering van het Rotterdams Conservatorium in de kleine Doelen- zaal het vrij talrijke publiek de over tuiging geschonken, dat er van de nog niet zo lang aan dit instituut studerenden in de toekomst veel te verwachten valt. De technische en artistieke beheersing, waarmee Cor- rie de Raat, Jos van Kraay en Peter Bakker (resp. uit de klasse van Jaap Callenbach,. Lilly van Spengen en Bart Berman) werken van Bach, Bar- tok, Chopin en Debussy vertolkten, hield zeer goede beloften in. Maar ook de blazers frappeerden met bij zonder verzorgd spel. Een voorbeeldig ensemble vormden Rob Kraanen, Erik Keuning en Ag nes Bedeker (allen uit de klasse van Simon Houttuin), die Beethovens trio opus 87 voor twee hobo's en Engelse hoorn bepaald spiritueel voordroegen. Agnes Bedeker deed zich als hoboïste nog alleen horen in Louis An- driessens Flower song en Drie her dersliedjes van Koeberg. Voor de luisteraars, die Andriessens stuk meer hebben gehoord zal het interes sant zijn geweest, de oplossing van de jonge soliste te vergelijken met die van anderen. Andriessen laat na melijk vooral ten aanzien van de no tentekst vrijwel alles aan de speler over en Agnes Bedeker bracht tonale elementen in het stuk, die menige „modernist" juist angstvallig mijdt... Er was voorts een klarinettist (Bert Franssen uit de klasse van Herman. Wester), die vaardig de Fantaisie van GaubTt vertolkte en een fluit-klave- cymt duo, bestaande uit Hannie Bare. echt en Marijke van Bemmel (resp. studerend bij Hubert Bar- wahser en Janny van Wering), dat met veel gevoel voor de intimiteit der barokstijl een sonate van Bach deed. horen. Alle uitvoerenden oogst ten groot succes. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM De 45-jarige journa list A. Trouwborst van de Noorder- havenkade is dindsdagmorgen frontaal in botsing gekomen met een personen auto. Het ongeluk gebeurde doordat de Loefstraat, die hij met zijn brom fiets inreed, door geparkeerde auto's te smal was geworden voor een auto en een bromfiets. De heer Trouwborst is met hoofdletsel en een gebroken knie naar het St. Frnciscus-Gasthuis ge bracht. Op de Burg. De Josselin de Jong- laan bij de Giessenweg is dindsdag- avond een gecompliceerde aanrijding ontstaan toen de stuurarxn van een bestelauto brak. De auto kwam in botsing met een tegemoetkomende autobus van de RET en een naast de bus rijdende fietser. Niemand werd ge wond. De bestelauto werd zwaar, de fiets en de bus licht beschadigd. Als u nou toch aan een camera toe bent. Mostert heelt camera's voor zwart/wit-foto's, kleuren foto's en dia's in alle prij zen. Mostert leert u foto graferen. Heegilraaf146450 Vlaardinflti» TtU 3430Ö7

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1968 | | pagina 1