wil exploitatie Schiec am een „eerlijk" kostuum van zuiver scheerwol van woningen overdragen MBS AGENDA Serie orgelconcerten Schielandkring van AAN DE LU VEROLM I ELEKTRA N.V. GLAS oopiÏSs I boogaard VeMi^iUny IN KERKEN TE SCHIEDAM Zet die fles gerust midden optafel. Hij mag gezien worden. M i] i 8 BOUWBLOK GROENOORD IN Stedelijk Museum j 's avonds onen F oio-wedstrijd opening Meubelmeesters Kerkdiensten Goede Vrijdag c m Brandiveer bedwong grasbrandje snel Vrouwengroep hield paasbij eenkomst Woonblokken Vervuiling TE MAASSLUIS Wikkelaars Proefveldmonteurs Fijn konstruktie plaatwerkers Transporteurs Monteur meet- en regeltechniek Eiektromonteurs reparatie binnen en buiten Eiektromonteurs scbeepsinstailaties Eiektromonteurs iandinstaliaties u ii 1 pê RQTTERP^MMER Dit zijn vier ringen uit de eindeloze collectie van Siebel, die u in een gastvrije omgeving op uw gemak kunt passen. Op het graveren kunt u wachten. Uw ringen worden uw hete leven land gegarandeerd. Rotterdam - Stadhuisplein 24-26/Coo!singel 50# Den Haag - Lange Poten 11 Haarlem - Grote Houtstraat 63 Amsterdam - Kalverstraat 123 Vandaag en morgen en dagelijks (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Met het doorknippen van een lint heeft burge meester H. Roelfsema woensdagmiddag in Groenoord het eerste blok van 108 woningen aan het Bachplein officieel geopend. In totaal zullen hier vijf woonblokken, die 572 woningen bevatten, worden gebouwd. Er komen tien vijfkamerwoningen, 562 vierka- merwoningen en 36 tweekamerwoningen ;or bejaarden. Deze wo ningen vormen een onderdeel van een serie van 2500 woningwetwo ningen die in hoogbouw zullen worden opgetrokken m Maassluis, Vlaardingen en Schiedam. NIET DUURDER I ln de speciaalzaak BMaBiflIiHHiflaMÉflMiHMMilH KORTE HOOGSTRAAT 15 - VLAARDINGEN MUSICI Scheidsrechters gevraagd SUCCES VERZEKERD B0ERDAM O p O N m C.V. GLASTECHNIEK 3e INDUSTRSESTRAAT 11 TELEFOON 34 47 75 JONGE WHlfËl-AB JENEVER^ r tit AUTOMOBIELBEDRIJF bachstraat 27 vlaardingen it LI J4 i Pegina 7 DONDERDAG 11 APRIL 1963 S :jAX. nJMK SCHTEDAM Hef Ste<M'-k MU- »um zal in verband met de ten- frorste^inc Structuurolan pro- voor de toskomst" eritwor- ven ^oo het erch'tec^enburpAn Rein H Fledderus XV te Rotterdam tot 21 an"i' vol- 's avonds obenreateld i 7<m Ten behoeve van be'anestellen- Jen wordt voorlichting °egeven De ">erant tot ^et museum is gedurende deze t"d g-at"- De ten^oonste'hne van wecken van 1 I anre'ct Srmson. Van Apo1 en Henn de Haas rullen tot en met de Paasdagen verlengd word* n. Van 20 april tot 20 mei exposeert Bouke IJlstra schi'derijeii, gouaches, grafiek en tekeningen Een expositie van Deense kunst- 1 nijverheid met keramiek van Gertrud Vasegaard en textiel van Lis Ahlmann ral op 26 apnl geopend I worden en tot 26 mei duren. SCHIEDAM De politie beeft gisteren aan de Horvathweg tien bromfietsen en achttien automobi listen moeten bekeuren omdat zij met een te hoge snelheid reden. vei ioven Model 605. 166,- per paar. Model 701, f 213,- per paar. Model 551 B, f 165.- per stuk. Model 607, 178,- per paar. JEBEL d UWEHERS SCHIEDAM Aan de Philippus- vsg is gisteren op een braakliggend terrein een gasorandje ontstaan. Het personeel van een naby gelegen zaïïdstraalbedryf trachtte m eerste instantie het vuur te blussen. De brandweer, die even later arriveer- ce, heeft uiteindelijk het vuur be dwongen. VLA A RDIX GEN De Hervormde Vrouwengroep Holy hield woensdag avond in de Hoiykapel een paasbij- eenkomst. Mevrouw Van Veen las een verhaal van de joodse schrijver Sjolem Asch, „Christus in het gnetio". Ook bracht zij gedichten, onder andere van Huub Oosterhuis. De heer ,J. van de Velden (Van de gemeentelijke kwekerij) liet nog zien hoe het beste voorjaarsbloemstukjes kunnen worden vervaardigd. Boven dien kregen .allen nog een foldertje waarop diverse tips stonden vermeld. vr.AAHDI.N'GEN —De gemeentebiblio theek aan de Fransenstraat 8 en >le filialen Drlk de Derdclaati 43 en Schlmmeipen- n'Dckstraat is rullen op Goede Vrijdag en zaterdag 13 april gesloten zijn. Chr. Soc. Belangen: WJltonXoor, repetitie, 30 Oir, Soc, Belangen: Rhetorics, spreken in het openbaar, 30, Chr, soc. Belangen: Adventskerk. cursus, 33 Chr. Soc. Belangen: c B.C., bestuursver gadering. 30. Irene: t.b c -ver., ledenvergadering, 30, Cta. Soc. Belangen: chr. Gerei. Kerk dienst, 20: Irene: .V.H G E kerkdienst, 20; Sursum Corda: N.C G O V., bestuursver gadering, 30. Chr. Soc. Belangen: Adventsdlenst, kerk* ■dienst, 10, Arcade: Green 's R en B dansen, 30. De bouwhoogte varieert tussen vijf en veertien woonlagen. In Scbiedam komen vier blokken van 108 wonin gen in negen woonlagen en één blok met 104 woningen in tien woonlagen. De bouwer, de Industriële Bouw maatschappij Eiementum N.V. te Maassluis, heeft dit Mok vijf maan den nadat met de montage werd begonnen, opgeleverd. De snelle bouw is een gevolg van sterke mechanisatie en rationalisatie bij de afbouwtechniek. De afwerking van de gevels zal worden uitgevoerd in verschillende kleuren en patronen. Na de opening hield burgemeester Roelfsema een toespraak m café restaurant Europoort, waarin hij on der meer professor ir. S. J. van Emden citeerde. „Het bouwen is begonnen met beslotenheid. Nadat m 1874 de oude vestingwet was opgehe ven konden de steden zich verder uitbreiden. In dit tweede tijdperk werden de tuinsteden gebouwd als verbinding tussen natuur cn stad. Nu is men begonnen met de bouw van woonblokken, waarbij wordt ge streefd naar lalionalisaüe, comfort en kwaliteit. De lieer Roelfsema noemde het opmerkelijk dat uit een enquête is gebleken dat een aantal inwoners nog altijd heimwee heeft naar de huizen van vroeger. Hij deelde mee dat overleg wordt gepleegd met de woningbouwvereni ging Volkshuisvesting om de exploi tatie van gemeentewoningen aan de ze vereniging over te dragen. De burgemeester schonk ook aan dacht aan klachten van bewoners van Groenoord, dat er in deze wijk geen gelegenheid is om overtollige rommel kwijt te raken. Wethouder mr. P. van Bochove heeft onderzoek ingesteld waaruit bleek dat de reini gingsdienst op diverse punten in Groenoord containers heeft geplaatst Een aantal bewoners gooit echter het vuil gewoon vanaf het balkon naar beneden. „De strijd tegen de vervui ling van deze woonwijk is in de eerste plaats een zaak van de bewo ners zelf," aldus de burgemeester. De directeur van Eiementum, ir. F. Brouwer, noemde, sprekend over dienstverlening, goede busverbindin gen met het stadscentrum een eerste vereiste. HU was verder van mening dat in de hoogbouwbiokken een receptionist, en het aanbrengen van brievenbussen veel service kunnen verlenen aan de bewoners. I De genodigden, onder wie de wet- i houders en gemeentesecretaris als- j mede een aantal raadsleden en hoofdambtenaren, brachten vervol gens een bezoek aan de woning Bachplein 76. die wordt bewoond door het echtpaar H. Holierhoeic- Tettero met hun 12-jarige zoon Jacques. De genodigden bezichtigden de woning en genoten van liet uitzicht vanaf de bovenste verdie ping. Op de foto: Burgemeester H. Roelfsema kmpt het lint door van het eerste bouwblok dat hij daarmee in Groenoord opende. BURGERl.t.lKE STAND SCHIEDAM Geboren: Jlené zv K Snijders en E M H BogaareT Gracia dt A B J van wezat en E Hinten; Maria de la Paz dv m Blanco Vega en p Fernandez Lafuente; Michel A ïv A lï verheezen en J Pleke Overleden M van Santen 77 wed A Bezemer; T van Gerwen 74 echtg J J Snep, (Advertentie) Ter gelegenheid van de heropening van hun zaak aan de Straatweg organiseren de Meubelmeesters N.V. een fotowedstrijd. Deelnemers dienen voor 27 april een foto in te zenden van de Koninklijke 'Harmonie jPieter Aafjes" uit Culem- borg, die op de openingsdag, zaterdag 13 april, een rondgang door de stad zal maken. De aankomst van de Har monie op de Straatweg 45 zal ongeveer half elf zijn De hoofdprijs van deze fotowedstrijd is f250,- terwijl er vereder nog vele andere prijzen te winnen zijn. De foto's mogen zowel in zwart-wit als in kleur worden ingezonden. De kleur zal echter bij de beoordeling oeen rol spelen. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Het orgelcentrum „Schielandkring" heeft voor dit jaar een aantal concerten vastgesteld, die zulien worden gegeven in verschil lende kerken. Het programma wordt op donderdag 2 mei geopend door Ru Stolk, organist van de Liduinakerk te Hiliegersberg. met een concert op het orgel van de II. Joannes de Doper- kerk aan de Mgr. Nolenslaan 99. Op het orgel van de oud-katholieke kerk aan de Dam 28 geeft Jan J. v. d. Berg, organist van de Nieuwe Kerk in Delft, donderdag 6 juni een con cert. Simon C Jansen, organist van de Westerkerk in Amsterdam, zal don derdag 20 juni het orgel van de Juh- ''anakerk aan de Burg. Knappertlaan 29 bespelen. Het orgel van de Goede Havenkerk aande West Franke- landsedijk wordt donderdag 29 augustus oespseld dcor André Ver woerd, organist van de Pauluskerk te Rotterdam. De serie concerten wordt besloten met een bespeling van het orgel van de Magnalia Deikerk aan de Albar- dastraat 67 door Kees Bak, organist te Delft, op donderdag 19 september. De heer Kees Bak, directeur van de Sehiedamse muziekschool, heeft het. initiatief genomen om aan deze orgelconcerten een aanta! jonge veel belovende musici medewerking te la ten verlenen. Dit zijn onder meer Hans Knijff, hobo; Frans Vreugden- hll, viool en Rob Hail, zang. De Schielandkring stelt zich tot doel belangstelling te wekken voor de kerkmuziek in het algemeen en de orgelkunst in het bijzonder. Dona teurs (tien gulden per jaar) kunnen zich opgeven bij de penningmeester, de heer S. W. J, Schade van Westrum, mr. L. A, Kesperweg 33b, te Vier dingen (gironummer 284.073). Donateurs kunnen de concerten bijwonen tegen halve prijs en krijgen het programma gratis toegezonden. Verdere inlichtingen verstrekL de se cretaris, de heer C. lasschier, ."Iwa- luwlaan 64 te Schiedan SCHIEDAM Voor het schoot- voetbal in Rotterdam zoekt de KNVB afdeling Rotterdam voor dinsdag en woensdag nog enige scheidsrechters, die ziph voor de schooljeugd be- senskbaar Willen stellen. Degenen, die deze schoolvoetbaiwedstnjden willen leiden gelieven zich zo spoedig mogeüj ko pt egeen bij de lieer W. Nieuwstraten, Havendijk 54-a te Schiedam, die telefonisch (bereikbaar is onder nummer 256542. SCHIEDAM De Sfadsbeiaardier, de heer C. Don, zal op tweede Paasdag des middags van 12.00 'tot 12.30 uur op het carillon in de toren van de Grote Kerk een programma van Paasliederen ten gehore bren gen. SCHIEDAM g Hert gem Grote kerk 19 ds Jansers, 20 30 da Hoffman; Bethelkerk 19 ds Wtssink; Opstandlngskcrk 19 ds Zimmerman, 20 38 ds Spaling; Vredeskerk 19 ds Groenawegen; De Rank 10 ds vons; Kapel Spaland 15 30 ds Verwaal, De Rank IS 30 ds Verwaal Herv Evangelisatie: Irene 20 ds Vroegindeww met SNEIBEHANG en met onze WEEKTOPPERS Voordcel ln prijs en kwaliteit Zie onze etalages VOOR BEHANG Ook voor FLEXA verf J. v d. Windtetraat 18 - Vlaardingen Telefoon 34 82 31 Door de "uitbreiding van onze werkzaamheden hebben wij momenteel plaatsingsmogelijk heden voor: Wij bieden goede sociale voorzieningen en vast werk. Mocht U belangstelling hebben, kom dan eens praten op onze VOORLICHTINGSDAG: Wij zijn op zaterdag 13 april a.s. tussen 10.30 en 12.00 uur in Café-Rest. De Amstelbron, Broersvest 13, Schiedam. Ook kunt U alle gewenste inlichtingen verkrijgen op de afdeling Personeelszaken van ons bedrijf fe Maassluis, van maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 16.00 uur. Geen gelegenheid voor een persoonlijk bezoek Vul dan bijgaande coupon volledig in en zend hem naar de afdeling Personeelszaken van Verolme Elektra N.V., Postbus 33 te Maassluis. Binnen enkele dagen nemen wij dan contact met U op. VEROLME ELEKTRA N.V. Naam Adres Woonplaats Geb datum Beroep VE B18R VOOR NAAR 11- u allerlei GEMEENTE SCHIEDAM Sluiting Gemeentelijke bureaus en diensten I Op vrijdag, 12 apnl 1968 GOEDE VRIJDAG zullen de gemeentelijke bureaus en diensten (de afd 1 Bevolking ook 's avonds) voor het publiek gesloten zijn Burgerlijke stand Het Bureau voor de Burgerlijke Stand (Nieuwstraat 26) ral op die dag geopend zijn van 9.00 - 9 30 uur v,m e\ «nwel uitsluitend voor het doen van overlijdensaan- 1 giften. Bureau van de Vleeskeuringsdienst De dienst van het Bureau van de vleeskeuringsdienst t zal worden uitgevoerd zoals op zon- en feestdagen, met I dien verstande dat aangifte van destructiematenaal normaal zal kunnen plaatsvinden en bovendien op za terdag, 13 apnl 1968, van 10-11 uur v.m. De Gem. Vervoer-, Reiniging»- en Ontsmettingsdienst Er zal op die dag geen huisvuil worden opgehaald Gemeentelijke en R.K. Openbare Bibliotheek De bibliotheken en de filialen zullen op deze dag alsmede op zaterdag, 13 april 1968 gesloten zijn. Stedelijk Museum Het Museum is op Goede Vnjdag op de normale uren geopend (10.00 uur v.m. tot 5.00 uur n mOp de beide Paasdagen is het Museum geopend van 12 30 uur tot 5 uur n m Koopavond De regeling voor de koopavond geldt met op Goede Vrijdag. De winkels zullen derhalve op vrijdag, 12 april a.s. des n m om 18 00 uur gesloten zijn. Schiedam, 9 april 1968 373 Verzoekingen archeologische on- en uit prehisto risch vondsten is komen vast te staan, dat de mammoet helemaal met zu> enni-in dier is geweest als men thans over het algemeen denkt. Zo'n mammoet was echt niet gro ter dan een normale olifant. Ook de levenswijze van de mammoet kwam overeen met die van de olifant en het staat vast, dat mammoet en pre historische mens goede buren wa ren, die het best met elkander kon den vmden. Er is zelfs geen enkele reden om met te veronderstellen, dat mammoeten, net als Indische olifanten van nu, onder bepaalde omstandigheden ais „tamme" dieren werden gehouden en de mens bij zonder gewaardeerde diensten kon den verlenen, Want net als de Indische olifant beschikte de goedaardige mammoet over een aanzienlijke hoeveelheid li chaamskracht en daarvan kon de mens als hij het dier temde goed gebruik maken. Aan dat alles moest ik denken, toen ik de vanwege de gemeente Rotterdam huis aan huis verspreide brochure „Onderwijsvernieuwing" in handen kreeg en toen ik via de televisie allerlei uiteenzettingen over dit onderwerp ie zien en te horen kreeg. Want m de volksmond staat de wet, die een geheel nieuwe constel latie van het onderwijs in al zijn geledingen regelt, bekend als „mam moetwet". Omdat die „volksmond" de mammoet ziet als een reusachtig, onhandelbaar en onbegrijpelijk we zen, een prehistorisch monster om bang van te zijn. Net als het beeld, dat wij in onze verbeelding van de mammoet heb ben, niet klopt met de =- gewezen werkelijkheid, op dezelfde na- nier is de mammoetwet lang niet zo onbegrijpelijk en onhandelbaar als wij doorgaans denken, Onze wereld is de laatste tien tot vijftien jaar op een verbazingwek kende manier aan het veranderen. De mens moet de technische veran deringen kunnen bijhouden. Of lie ver gezegd: daaraan voor blijven, omdat het per slot van rekening de mens is die in de door de techniek veranderde wereld moet heersen. Die opdracht is hem reeds in de Biibel gegeven. De enige manier om die mens daartoe in staat te stellen, is het kind van jongs af aan tot deze taak op te leiden. Daarvoor is de nieuwe onder- wijsconstellatie hoog nodig en die onderwijs constellatie is vanzelfspre kend niet zomaar uit de lucht ko men vallen. De hbs, waarop de kin deren van nu de laatste jaren on derricht kregen zit al heel anders m elkaar dan dezelfde hbs, toen ie mand. die nu op middelbare leeftijd is daaraan zim eindexamen deed. En de studie, die dezelfde maan indertijd volgde, zal nu om hetzelf de te bereiken heel andere eisen aan de studenten moeten stellen. Er is met de „mammoetwet" in feite wei nig anders gebeurd, dan een tech nische aanpassing aan hetgeen gelei delijk aan is gegroeid en nog door groeit. Ik geloof, dat we de archeologie als exacte wetenschap goed voor ogen moeten houden; de werkelijke mammoet vroeger was een dier dat heel wat begrijpelijker was dan het dier, dat wij er m onze geest van hebben gemaakt' 5» *41 ?.s d éi J' sy „1 r% f* fh V," ÏL5 tl lï !>^S hl

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1968 | | pagina 1