Bouw m is begonnen Leegstaande scholen als atelierruimten wat u doet met ons geld is uw zaak Nieuwe plannen in Hoek van Holland Morgen roept Mok stand AGENDA krediet Scjloltcrtfammrr boogaardPHILIPS/ - m Wethouder slaat paal Lij densmeditatie Leger des Heils Toenemend aantal woningzoekenden Finales begonnen damkampioenschap Culturele commissie: Paaswake in Grote Kerk Medische dienst Maasland krijgt premiewoningen Krediet aankoop van radarmeter GEZINS jvjV/5 Club Méditerranée LI KEN SERVICE Leidi ng Spel groep in andere handen Jubileumuitvoering van Balletschool voorn modern Rotterdam Gcmeente-zangavond in Bethelkerk Comité besprak plannen voor jeugdvakantie INDUSTRIE t e Bazar voor inrichting Herman Frantsenhuis VLAARDINGEN fnndnns en maandag en dagelijks y ohtterdammer Raadvoorstel Schiedam ZENDINGSAVOND FN SCHIEDAM DE SPECIALIST H met een goede Voor ménsen die letten op KWALITEIT en PRIJS {Van een onzer verslaggevers) VLAARDINtJEN Wethouder E. P. van' der Veen heeft donderdagtnïd- tlag de eerste paal geslagen voor', de houw van een 10 kilovolt sehabeista- lion in de wijk Holy, öc wethouder zei bij deze gelegenheid, dat het ge-" bouw dringend nodig is om de gehele wijle Holy van clectiicitcit te kunnen voorzien. De gemeente heeft lang moeten wachten voordat het rijk de financie ringsmiddelen. voor. het; schakelsta- tión beschikbaar;'stelde. „We hebben met smart op' het slaan van ttêze eerste;'paal gewacht", aldus directeur ir, Meijer van de' gemeentelfjSe energie- 'en waterleidingbedrijven. Hetgebouw wordt 35, meter lang en tien me'cer breed. Bouw en monta ge zullen ongeveer 15 maanden in beslag nemen. De totale kosten zijn geraamd op 1.250.000. De N.V. be- ton- en aannemingsmaatschappij j Koudijs bouwt het station naar het ontwerp van gemeentearchicect G. N. v.d. Gugten. Het schakelstation bestaat uit een schakelruimte met daarin ruimte voor de opstelling van 24 sehakelvel- den, waarvan vier voedende velden, alles uitgevoerd in een dubbel rail systeem om revisie te. kunnen uitvoe ren zonder onderbreken van de stroomlevering. Onder de schakelruimte bevinden zich een kabelkelder, toonfrequentie- ruimte, compressorruimte. accuruim te, werkplaats en een meet- en be vei- Tigin'gsruimte. Verder is in het ge bouw nog opgenomen een transfor matorhuisje. De functie van het schakelstation is het verdelen van deelectrische stroom, die nodig zal zijn voor de totale Holywijk (Holy-zuid en -noord), dus voor ongeveer 10.000 wo ningen. Het schakels'cation is daarom ook gelegen in het electrisch zwaar- teuun) van,deze wijk.-. "Tevens dient 'het station, voor'' hét beveiligen van kabels, zodanig dat bij een storing een zo'n klein mogelijk gedeelte van de wijk zal ui'cvallen. In, de toekomst zai het schakelstation worden gevoed uit een nog te bou wen transormatorstation 25/10 KV door middel van parallelkabèls. In afwachting daarvan zal de voeding vanuit schakelstation-west moeten worden verzorgd. VLAARDINGEN „Klanken van Golgotha" luidde het thema van de Goede Vrijdagbijeenkomst, zoals die werd gehouden in zaal van het Leger des Heils aan de Baanstraat waar alle plaatsen waren bezet. De „Lijdensmeditatie" was niet be doeld als een muzikale manifestatie, maar als een devote belevenis aan het lijden en sterven van Christus; gezien als een heilsfeti waar iedereen bij betrokken kan zijn. Brigadier Hofman, die met zijn echtgenote de bijeenkomst leidde, sprak in zijn openingswoord de wens uit, dat de aanwezigen zouden afstemmen op de juiste golflengte en hoopte tevens dat iedereen een an tennen zou betten om de boodschap van het Golgotha-gebeuren op te kunnen nemen. Het muziekkrops onder leiding van kapelmeester Dick Geus opende met de „Meditatie Golgotha" en speelde later op de avond nog „De heuvel Golgotha". Het zangkoor onder lei ding van A. van Gulik zong twee korte koralen uit de Mattheus Pas sion en nog enkele andere liederen. In het programma was veel samen zang opgenomen. Het mannenkoor beslo de bijeenkomst met „De Dure prijs". VLAARDINGEN Het aantal woningzoekenden is vorige maand opnieuw toegenomen. Per 1 april stonden bij het gemeentelijk huisves tingsbureau 860 aanvragers inge schreven en dat was 26 meer dan per 1 maart. De grootste toename in de maand maart betrof de aanvragers die te klein zijn behuisd. Van hen werden 32 aan een grotere woning geholpen, maar er kwamen 58 nieuwe gegadig den bij, waardoor nu nog 860 gezin nen wachten op de toewijzing van een groter huis. Na de, ,;te klein behuisden" is de categorie bewoners van een onge schikte woning met 762 het grootst. Verder, zijn er 402 aanvragers die in Vlaardingen. werken, maar daar rog- niet wonen. SCHIEDAM De finalesvande strijd om het damkampioenschap van Schiedam zijn bij de Damclub Schie dam begonnen. De heren R. W. de Vries en J. J, van Kuyk hebben na deze eerste ronde de leiding geno men. De Vries versloeg de veelvuldige kampioen van Schiedam, J. C. Onink en v. Kuyk klopte de jeugdige W. Vrijland. De partij tussen C. W. Sleeuwenhoek en L. Breevoort ein digde rémise, terwijl uitgesteld moesten worden: C, Korpel - C.den Boër en W. C. Heuvelman A.. D. Kinnegin. - Vrijdagavond volgt de tweede ron de met de volgende partijen: C. den Boer - W. Vrijland, L. Breevoort - J. J. v. Kuyk, J. C. Onink - C. W. Sleeuwenhoek, A. D. Kinnegin - W. Vrijland en C. Korpel - W. C. Heu velman. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN De leiding van de Spelgroep van de jeugdsociëteit Club Saiut Les Diabies is overgegaan In handen van Roel Isendoorn. De heren R, Harskamp en J. C. Reitsma hebben wegens studie en ziekte hun functies neergelegd. De nieuwe regisseur heeft enige tijd nodig om zich in te werken, zo dat bestaande plannen wat zijn op geschoven. De spelgroep heeft onder meer Huis Clos (Met gesloten deuren) van Sartre in voorbereiding. Het to neelstuk zou in maart zijn première beleven. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN De Vlaardingse Balletschool geeft vrijdag 19 en za terdag 20 april een balletuitvoering in de Stadsgehoorzaal voor leerlin gen, ouders en belangstellenden. Me vrouw M. Judels-Kemény schreef de choreografieën en ontwierp de costu mes. Het is de tiende keer dat de bal letschool een uitvoering geeft. Het jubileumoptreden is over twee dagen verdeeld, namelijk op vrijdagavond 19 april om acht uur en de volgende middag om twee uur ir. de Stadsge hoorzaal, De behandeling is zakelijk, soepel en snel. Zoals reeds honderdduizenden gezinnen hebben ervaren. U krijgt de vrije beschikking over contant geld tot f 9.000,-. Aflossingen in maximaal 3 jaar. Zonodig 3 maanden gratis uitstel van aflossing. Kwijtschelden restant lening bij overlijden. Vraag geheel vrijblijvend inlichtingen. N.V. NATIONALE VOLKSBANK Rotterdam Maurltsweg <15 tel: 135743 Den Haag Riviervismarkt 4 tel. 639586 Amsterdam WasteindelO tel. 237271 Arnhem MariënburgstraattO tel. 27561 HOEK VAN HOLLAND Op de gemeentesecretarie liggen voor ieder een weer drie plannen, die aansluiten op reeds uitgevoende werken in de gemeente, ter inzage.. Het zijn de plannen voor verdere bebouwing plan-Noord, industrie aan de Haak- weg en verbeteringen bij de Har- wichkade. Het uitbreidingsplan Noord zal verder worden volgebouwd. De ge projecteerde bebouwing zal aanslui ten op de bestaande. Na de voltooiing zullen er ih totaal 558 woningen YlflflRMNGENI HOEK VAN HOLLAND Donderdag kregen de bejaarden van de Unie van Vrouwelijke vrijwilligers een paasmaaltijd aangeboden in de sociëteitszaal aan de Mercatorweg. Er werd een Paasverhaai voorgelezen en ook muziek gespeeld. O MAASLAND —De raad van Maasland komt op clinsdat» 16 april om 19.30 uur in openbare zitting bijeen. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN De culturele commissie heeft een onderzoek in gesteld naar de behoefte aan atelier- en werkruimte voor kunstenaars. De enquête heeft zich uitsluitend be perkt tot de beeldende kunstenaars. Op zeventien van de 29 formulieren is de behoefte aan een goede of bete re werkruimte uitgesproken. Ter motivering wordt aangevoerd, dat de huidige ruimte te klein is. In een aantal gevallen wordt gesproken van te weinig licht of een te hoge huurprijs. In sommige gevallen is het atelier ongunstig gelegen, hetgeen blijkt uit klachten van omwonenden over geluidshinder. .Van de zeventien kunstenaars, die behoefte aan atelierruimte hebben, houden vier zich uitsluitend bezig met de beeldende kunsten. De overi ge dertien besteden een of meer da gen per week aan ander werk van uiteenlopende aard. De commissie adviseert te streven naar een concentratie van atelier ruimten. Dat zou kunnen gebeuren in leegstaande schoolgebouwen. De schoollokalen 'komen het meest tege moet aan de wensen van kunste naars. Vooropgesteld dient te worden, dat de huurprijs redelijk moet zijn. De commissie wijst op de manier, waarop de gemeente Rotterdam in de behoefte aan atelierruimte voorziet. De Maasstad heeft eveneens een aan tal niet meer voor onderwijsdoelein den in gebruik zijnde schoolgebou- VLAARDINGEN In de Bethel kerk was donderdagavond veel be langstelling vcor de gemeente-zang avond, die geheel op Pasen was ge richt. Medewerking werd verleend door het Bethelkoor en door de heer A. Kuisaard aan het orgel, de heer L. K. Prins, declamatie, mej. E. van Noort meditatie en de heer Henk de Buck met solozang. De leiding berustte bij de hen orm- de vvijkpredikant, ds, A. P. Nauia ft MAASSLUIS De bevolking is in de maand maart vermeerderd met 190 perso nen van 22.590 tot 22.750. Er werden 45 jongens en 25 meisjes geboren en er vestigden zich elt mannen en 114 vrouwen. In dezelïde maand overleden vij£ mannen en drie vrouwen en er vertrokken naar elders 51 mannen en 16 vrouwen. wen een bestemming gegeven als r,Te- lierruimten voo- kunstenaars. Deze schoollokalen worden per jaar ver huurd voor 25 per maand, inclusief electriciteit en onderhoud. De verwarming komt echter voor rekening van de gebruiker. Bij af braak van de schoolgebouwen kan geen aanspraak worden gemaakt op een tegemoetkoming in welke vorm dan ook. De ruimte mag uitsluitend als wek- ruimte worden gebruikt. Het ontstoppen van gootstenen en het herstellen van kapotte ruiten is voor rekening van de huurder. Van. de in het gebouw aanwezige gangen mag geen .gebruik werden gemaakt, ter wijl zonder toestemming van het ge meentebestuur geen verandemgen mogen worden aangebracht. De commissie adviseert een derge lijke regeling ook voor Vlaardingen aan te houden, temeer daar deze re geling in Rotterdam goed voldoet. De commissie acht het van belang na te gaan bij welke kunstenaars de be hoefte aan atelierrüimte het meest urgent is. SCHIEDAM Zondagmorgen om zeven uur is er in de Grote Kerk een Paaswake, waarin de liturgi sche elementen, onlangs in onze se rie „Terug naar de kerkdienst, een feest" genoemd, zeer duidelijk hun plaats hebben gekregen. En kwar tier voor de dienst begint de voor oefening. Voor het eerst na alle voorberei-- dingsweken zal in deze dienst het Gloria weer klinken: alle muziekin strumenten vallen daarbij in en de klokken worden .geluid om te ver kondigen dat de dood is overwon nen en de .Heer waarlijk is opge- staan, "f"h In déze Paaswake wordt naar oud christelijk gebruik de doop aan twee kinderen bediend, waardoor de voorbereiding rondom de doopvont een duidelijk accent zal krijgen. De ze dienst culmineert en eindigt met de open viering van het Heilig Avondmaal. Wie belangstelling voor liturgische diensten heeft krijgt eert unieke ge legenheid er indringend mee kennis te maken. Met opzet zijn in dit ver band bekende en/of gemakkelijk te zingen liederen gekozen. VLAARDINGEN De vakantie-, weken zullen ook dit jaar drie volle weken duren en wei van zaterdag 20 juli tot en met zardag 10 augustus. Het comité Jeugdvakantievreugd on der voorzitterschap van de heer G. B. H. Niestadt besprak woensdag avond in het stadhuis de plannen. De Stichting Vlaardingse Jeugdge meenschap, is bereid om het comité uit te breiden. Vanzelfsprekend gaat het om jonge mensen, die enthousiast en actief zijn. HOEK VAN HOLLAND Het Rode Kruis heeft met de laatst gehouden bloed transfusie-avond weer een nieuw record geboekt. Deze maal waren er 136 flessen tegen 130 in november 1997. HOEK VAN HOLLAND A. W. L, Hut, Harwich wég HM, tei. 3496, .MAASLAND J. W. Ottmans. 's He renstraat 4, tel. 01899 - 2039. Veeartsen- dienst, A. Slikkerveer, Kon. JuÜanaweg 184, tel. 01899 - 4470. MAASSLUIS J. J. P. Smijers, Haven 40, tel. 2109. ROZENBURG H. C. van de Graaf, Anemonenlaan 2, tel. 2208. VLAARDINGEN J. van de Pol. Bin nensingel 47, tel. 343370; H. A. van de Hoeven, Emmastraat 115, tel. 434395; T. H. de Vries, Petuniastraat 52, tel. 344201. SCHIEDAM Geref Oosterlrerk 10 ds Van Veen 3 ds De Jong. KETFIEL „De Ark" 9.30 ds Kapteyn; ..De Rank" 7 s Van Vaan en ds vons interk dienst: Magnaüa Del Kerk 10 ds Everaars 5 ds Kapteyn. „De soede Haven" io ds Baaven 5 ds Everaars; Jullanakerk 10 ds Tevel 5 ds Baayen Herv seref evang Geb Irene 10 dhr Buitelaar 5 Grote kerk ds Brasser 15/4 10 geb Irene ds Wiszerhof Herv gem Grote Kerk 7 ds Le Coq 9 ds Le Coq 5 cis Brasser 7 oecumenische Paaszangdlenst 15/4 10 ds Groenewegen; Bethelkerk 10 ars wisslnk: Opstan- dingskerk 10 ds Zimmerman 7 ds Zlmmer- van 50 jaar geleden ilongerrelletjes. Nog steeds blijft bet rbcrig in de stad. Goudschcsingel en Ginifbcbeweg was weer bel brandpunt den ganselieit dag. Telkens unrest politie cn cavalerie clmrgeeren op deze plaatsen. Ook op het Oostpleiu werd de straat schoongeveegd cn werden klappen met bet blanke lem met uitgedeeld. man Vredeskerk 10 ds Jansen t7 ds Grone- wegen. K ETHEL De Rank 10 d's Vons 7 ds Van veen en ds Vons; St Martinuskerk 9.30 ds Verwaal. VLAARDINGEN Herv Gem Grote Kerk 9 en 10.30 dhr Codee 5 ds Bouterse: Nieuwe Kerk 10 ds Bos 5 dhr Hoogendam: Bethelkerk 10 ds Nauta 7 ds Bos; Immanu- eikerk 8 ds Hoorn (HA) 8.45 Paasontbijt 10 ds Hoorn 7 ds Bouterse; Rehobothkerk 10 ds Blei 7 dhr Hoogendam: Iehthuskerk 10 dhr Westmaas 7 ds Kalkman: Fax Cristi- kapel 11 dhr Van zetten en cis Krol dienst met geref kerk: Zonnehuis 10 ds Kolker: Pniëtkerk 8 interkerkelijke jeugdeinst. Geref Oosterkerk 10 ds Tlemersma; Nieu we Kerk 5 ds Bos en ris Timersma: Em- mauskerk 10 ds Swen 5 ds Lever: Holyka- pel 9 ds Krol 5 ds Ter Hart: Pniëikerk 9 ds Kouwenhoven 10.30 ds Ter Hart 5 ds Swen: Maranathakerk 10 ds Lever 5 ds Krol; Holykapel S ds Ter Hart; zonnehuis 10 ds Kotkert. Chr Geref Kerk Em mastraat 116 10 leesd 5 ds Buijs: Philips de Goedestr 162 10 en 3 ds Buijs. Geref Gem: Westnieuwland 45, 19 en 5 ds Huisman. M Herv Gem Grote Kerk 9 dhr Van Delen. Chr Geref Kerk Emmastr 116 10 leesd ds Buijs Geref gem; West nieuwland 56, 10 en 5 ds Huisman. MAASLAND —Herv gem 10 en 7 c.s Keii- zer M 10 interk dienst ds Keijzer en ds Potier. Geref 10 ds De jong 7 ds Potjer. M io dienst ln de herv kerk. ROZENBURG Geref gem (Poortugaal) 10 en 3.30 leesd. Herv gem Immanuel- kerk 9.30 ds Westerveld 6.30 ds Evelein De Schans 9.30 ds Evelein. Geref 3.30 en 6.3D ds Mantz; m 9.30 evang zangdienst. Chr geref 9.30 en 5 ds plantinga; m 9.30 evang zangdienst ln ce geref kerk. Geref vrijg 9.45 en 5 ds Deddens. staan: tien villa's op het terrein langs de Harwichweg, 152 eengezinswonin gen, 126 etagewoningen en 260 wo ningen in hoogbouw. Evenals in het al uitgevoerde ger deelte wordt gestreefd naar ruime parkeergelegenheid door brede we gen met parkeerstroken en goede verbindingen naar de uitvalswegen. Men hoopt in totaal te komen tot 648 parkeerplaatsen. Voor winkels in dit trailers voor de rij-op/rij-afdiensten. plan voelen B. en W. niet. Het bestaande winkelcentrum aan de Prins Hendrikstraat wordt voldoende geacht. Voor de vestiging van industrie hebben B.' en W. het oog laten vailen op een terrein buiten Hoek van Hol land. Het terrein is gelegen tussen, de Haakweg, de Dwarshaak en de spoorbaan. Het is oorspronkelijk tuinbouwgrond, waarop echter al' lang geen glastuinbouw meer mag worden uitgeoefend. Op het terrein kan worden 'ge bouwd voor handel en' nijverheid en- voor de rioolwaterzuiveringsinstalla tie van Hoek van Holland, Naaldwijk en 's-Gravenzande, terwijl het ook als' opslag- en werkterrein kan worden gebruikt. Het derde plan omvat de afsluiting van de Stationsweg over een lengte van 65 meter, de voormalige toegang tot de autopassage op de Harwichka- de. Dit houdt verband met de ingrij pende verbetering van de parkeerge legenheid bij de Harwichboten. Be halve gelegenheid voor parkeren komt er een speciaal terrein voor SCHIEDAM De KNVB zoekt voor het schoolvoetba! in Rotterdam voor dinsdag en. woensdag nog enige 'scheidsrechters. Aanmelden bij de heer W. Nieuwstraten, Havendijk 54a té Schiedam, telefoon 26.65.42. 31 exclusieve vakantiedorpen rond de Middellandse Zee voor echte vakantie- genieters, AMSTERDAM Amstel 24 - Tel. 02(1—6.29.77 ROTTERDAM Blaak 4 - Tel. 010—11.44.20 TVfOG juist voor Pasen is er goed nieuws ie melden met betrekking tot het Wereldhandels centrum, waarover ik onlangs nog schreef. Een belangrijk voorstel van B. en W. is uitgekomen, het eerste officiële stuk, waarin dit grote pro ject gestalte begint aan te nemen. U leest er in deze krant meer over. In dit hoekje wilde ik alleen maar zeggen dat dit concrete begin me verheugt. Reeds enkele jaren wordt achter de schermen, gewerkt aan deze zaak. En dat is natuurlijk beter dan vage- wensen voor zo'n centrum te laten horen zoals elders wel eens gebeurt. Dan duurt het meestal lang voordat je weer eens iets hoort. In Rotterdam hebben we regel matig iets gehoord, gelukkig maar. Het is zaak de bewoners op de hoogte te houden van een onderne ming als deze, die terdege haar stempel op de stad gaat drukken. "Dat er nu een voorstel is betekent in feite eigenlijkdat de zaak in kannen en kruiken kan komen. Eerst kijken of iets in grote lijnen mogelijk is en dan pas de raad officieel vragen er mee in zee te gaan. Zo gaat het vaak in de Maasstad. En dat is goed, want zo wordt er niet op los zand gebouwd en kunnen teleurstellingen worden vermeden. Het zou me al heel erg tegenvallen als over een paar jaar geen gedreun van heimachines in de (te: dempen) Leuvehaven klinkt Bijzonder prettig vind ik te ver nemen dat er ook wordt gedacht aan het beeld van Zadkine „De verwoeste stad". Dit monument doet ons allemaal wat, Rotterdammers en ook anderen. We 20uden het niet graag op die plaats willen missen. Bovendien is er in de afgelopen jaren genoeg gesjouwd met beelden, die dan weer eens hier en dan weer j eens daar stonden. Waarom zou Zadkine ook niet bij het Wereldhandelscentrum kunnen staan, op een plein, zoals er nu is. Misschien niet meer aan het water, wel aan een waterpartij of met wat groen rondom. Vooral als het Churchillplein klaar is wordt het plein 1940-1945 (dat moet dan zo wel blijven heten) een nog grotere pleisterplaats dan voorheen. Die plaats zal zelfs veel drukker worden als het wereldhandelscen trum er staat (in ieder geval een eerste deel). In het handhaven van Zadkine bij het gigantische grote gebouwencomplex zie ik ook symbo liek. De herinnering aan de gruwe len, die Rotterdam doorstond er. waaruit het zich vernieuwde tegen het decor van een supermoderne hoogbouw is zoveel als het levende verleden en het alles overvleugelen de heden dat naar de toekomst reikt. Die toekomst is: een stadscentrum met wolkenkrabbers. De eerste te kenen zijn er al voldoende. Hoe jammer het misschien ook ergens is, tegen te houden valt liet niet. En moet niet zeker een stad als Rotter dam voortdurend aan zijn toekomst denken? Met deze overpeinzing wens ik, u goede Paasdagen. VLAARDINGEN Geboren: Stephan Rudolf Alexander, zv R G A van Dijck en N W Klut. Binnensingel 160; Marcel, zv H Bagchus en P Plomp. Dr Abr Kuijperstr 2i, jGhanna Maria Marcelle. dvPA Tuitel en E M Andriessen, Talingstr 85: Mark Oyvind, zv D R Nilsen en A C van der Horst, Maassluis, van Beethovenlaan 409; Annema- rie Helena, dv W J de Jong en M A Ploeg, Sportlaan 216; Geeske Use, dv V A de Boer en H van der Schaaf. Lt'asveld 39, Marinus Johannes Anthonius zv M Nobel en A C A Voorham, Schepenstr 27, Michael Kornelis Jozef, zv G J Drachm an en E T A alders, Salviastr 3, Robertus Edwin, zv A J Snaauw en C K van t' Hoog, Prof Teldersstr 368, Carolina Katiijka, dv A J Snaauw en C K van 't Hoog, Prof Teldersstr 368, Joyce Marcia, dv B P van Kempen en J J Spaans, Mendelssohnpl 16d, Cornells Hendrik, zv H Maliïe en G A Steenbakker, Maassluis, Bilderdijklaan 68, Huibert Phtlippus. zv P Mooij en H M de Jong, le Maasbosstraat 4, Maria Lena, dv J A Cohen en 3VI Janse, Stationsstraat 168, Lydia, dv C van Krimpen en L van der Slikke, v d D Van Maasdamlaan 53. Overleden: Leendert Cornells S^erk, 45 jr, echtg v Verbrugge, W vi: paulus Buys- straat 24. Arie Moerman, 71 jr echt van van der Vliet E G Maassluis: Paul Kruger- straat 4, Johanna Wilhelmina Happee. 84 ir, echtg van Van Varik W VL: Flatgebouw 129, Getrouwd: Gauke Jan Geus, 23 en Corne lia Zwartveld 20, Gerrit de Heide, 28 en Paulina Hendrika Anthonise 29,. Willem Rduofl van Teeseling, 18 en Anna WUlemi- na Anemaet, 20. Johannes Koevoet, 22 en Gerda Clarlna van der Molen 19. Wilhelmus Johannes Theodorus Leliveld, 25. en Joke Marijke Bravenboer. 23. Jacob Timmer, 24 en Cornelia Janna Noordhoek 21. Cornelis Noordam, 24 en Apolonia Johanna Goeden- dorp. 19. Robert Eduard- Righarts. 24 en Frederieke Hellen Vos, 23. Ondertrouwd: Jan Noordhoek 22, Groene- weg 6 en Francisca Josephina Houdijk. 20. Mauritssingel 22. Hermanus spronk, 30 Prof Rutgersstr 292 en Neeltje Maria Christina Sprlj 21. Schiedamseweg 206. Fredrik Sche per, 24, Maassluis, Patrijsstraat 18 en Yvonne Marijke Schenk 20, Kievitlaan 2a. Simon Teunus Stasse, 24, Vettenoordstr 60c, en Antj Sneelooper; 21, Datheenstr 149, Maas van Dijk, 24, Alphen a d Rijn, Blijenbergstraat 23 en Maria Cornelia Scha per, 22, van Schravendijkplein 54, Ment Cornelis Blok, 24 Vaartweg 112C en Maria Hendrika van Wasbeek. 23 Vaartweg 112C, Gouke wietse de Vries 22, Brug. Pruissingel 10*8c en Fokje Trijntje Altena, 21 Rotterdam, Meidoornsingel 181, Jan vink. 23 Callen- burgstraat 95 en Andrea Adriaantje Lank- haar, 20 Deltaweg 20. Fulps Kornaat 21 Boterbloemstr 47 en Johanna Antonia de Ligt 21. Rotterdamseweg 4 4, Jan Gerrit Schouten, 22 Maassluis, zandpad 10 en Cornelia Laurentia Poldervaart. 21 van Vlandenstr 7. Hesterinus Nelis Krijgsman 22 Duifstraat 14 en Hermina Catharina Eliza- be lit Farber 20 F L de Vijfdelaan 158. 6.13 PVEA Rl 11 2416 VLAARDINGEN Geboren: Gabrielle dv C Smit en A Spee; Jacqueline J M dv J F J Verschuur en J A M van der Sluijs; Yolanda A C dv W van der Jagt en M A C van Straalen; Mirjam dv P van der Wees en E M TAbbernai. ,v Overleden: M J dos Santos 25 (Portugal); J Bos 79 ev A Buitelaar; c H M van Viet 4S; J I Trees 81 ev C M Kesting; A vonk 3SGetrouwd: K J Pleke 27 en P M Verhee- zen 18; J van der Ende 38 en T Vellekoop 32; C J J Hoffman 25 en G C Doelman 18; j van der Schalk 43 en M A F van Miltenburg 35; L M Verduijn 21 en R R Brouwer 21. VLAARDINGEN Geboren: Cornelia Catharina, d.v. C A van Iperen en J Rip, Datheenstr 257; Jacob, z.v. C A van Iperen en J Rip, Datheenstr 257; Maria. d.v. A de Blois en G P Brouwer, van Riebeeckstraat 49; Gerardus z.v. G van Gelderen en B A Holle man. 2e Spoorstraat 8B; Evelien, d.v. p a Beun en J A Fielemon. Maassluis, van Scorelstraat 58; Johannes Lucas, z.v. J A- kihary en M Boeren, Klaproosstraat 13B; Maria Teodora, d.v. A Pardo Ortube en E Suarez Luengos, Nieuwsteeg 9; Ronald, z.v. P den Ouden en P. Meesters, Spechtlaan 343; Xicolaas Willem, z.v. W van den Berg cn A M Vermaat, Klaproosstr 14B. Overleden: Adrianus Gerardus de Wit, wedr v M C de Wit, 66, Streefkerk, Bergstoep 15: Maria Magdalena Visser, 85, Dillenburgsingel 5: Albert Nab, echtg v K Spijker. 79. Maasland, Kluiskade 17. Getrouwd: Hendrik Johannes Breimer, 23 en Roelfien Berends, 23; Marinus Johannes Dominicus Josephus Vredenbregt, 24 en Jansje Schoneveld, 20. VLAARDINGEN Ondertrouwd: Robert van der Windt. 21 Spoorsingel 134 en Ca^. tharma Vos, 16 Johan Westerweel straat 9; Huig van Bokkum, 23 Schiedam: Vlaardin- gerdijk 45a en Martina Adriana Poot, 21 Geraniumstr. 28; Johannes Crhlsti-aan Bouwman. 23 Rotterdam: Schilperoordstr 69a en Magdalena Maria van den Berg, 19 Petuniastr 26a; Adrianus Jacob Voogd, 24 Produktiestraat 15 en Maartje Maria de Winter. 21 Merellaan 4: Arie Fetrlus Glasbergen, 27 Maassl. dijk 65 en Evelina vrijland, 21 van Riebeeckstr A; Willem Alexander Paul Frederik Lodéwijk Ang£- nent, 19 Spiegelstr 47 en Geertruida Catha rina Marina Bakker, 17 Huijgensstraat 4; Robert Arend Anderson, 25 Riouwlaan 81 en Woutje van der Zwan, 20 Goudsesingel 54; Pieter George Klootwijk. 23 Markt 38 en Adriana Elizabeth Zweers, 21 Jou- bertstraat 5; Pieter Willem Hoogendijk, 35 Verpl. Chassépleln 3 en Helena Wilhelmina Floor, 35 Amsterdam, van Boshuizenstraat 311; Cornelis Frederik Nieuwmeijer, 28 Amsterdam. Wilhelmlnastraat 115 I en He lena Hendrika Kimpei, 23 van der Waals straat 82, Geboren: Marcel Alexander Peter, z.v. A A Bongers en M van Spijk Nassauiaan 6, Willem, zv D van der Lee en J P van Eijk. Maassluis. Mozartlaan 32: Bianca Sa ra Maria Helena dv H de Jongh en M W Vtielander Groen van Frinstererstraat 94. Overleden: Maria Louisa van Asperen. 78 echtg van C Pietersen Westhavenkade 104. Getrouwd: Johannes Martinus Roeleveld, 21 en Gerard3ena Christina Mechteltje van der Schee, 19; Arie Willem van der Kooi.K 22 en Dirkje Breederveld, 20; Cornelis Storm. 24 en Paulina van Noort, 20. MAASSLUIS Geboren: Edwin Alexan der. zn v c J Slolk en w van Leeuwen; Marinus Johannes, zv R Kampman en L de Rijke; Leendert, zv H Amersfoort en C J Hoogstraten; Bernardus Petrus zv C van der Heide en C J M v d Valk; Arend Johan. zv J A Wansink en S L A Noorlan- der: Fhillppus Alexander, zv C van 't Wout en J. Visser: Sonja, dr v G C Zomer en E Koster; Nicolette Nathalie, dr v W J van Leeuwen en Y Merle; Jacqueline Co- rinne, dr v w J van Leeuwen en Y Merle: Lambertus Hendricus Sirach, z v A C M Duifbuis en J H van Wijk; Robert Chrjsti- aan, zv c Smits en J M Goedknegt; Eke Sabrina Marjolein, dr v B K Noorderwerf en M E van Dam. Ondertrouwd: C J van den Rijk en M Pronk: H Don en P van den Hoek. Getrouwd: A van Batenburg en C S Steevensz; w de Roo en C H van der Knaap; LR de Roo en G C Stigter. Overleden: Marie Francoise L'Hours, we duwe van p Briegoos, 80. MAASSLUIS —Geboren: Theresla Hermi na Maria dv A H G Verouden en Th 2 M Solleveld; Arie Johannes Hendricus zv A J van Helden en G w vd Driessehen; Elisabeth dv D Voogd en J F Frïngs; Inge dv A J Blom en M F van Datsum; Patrick Robin zv w H van der Waal en C Dreijhus; Robert z vF Vogelaar en E H Hemmes; Geerard Pieter zv G P Nleuwenhuijze en A Kapoen. Ondertrouwd: J A F Saenen en E "W Schuchmann; J A de Ruiter en K Vermeer; L F Magnin en A J G Wlllebord; G L de Lange en C van Baaien. Getrouwd: M de Klerk en A Kooijman; M J Wijnands en P w Mooi mans. Overleden: Pietertje Boxhoorn echtg van H C van Aalst 70. MAASLAND Ondertrouwd: J M Geest 27 en C P M Dijkshoorn 25. 0 MAASLAND De veehouders kunnen in het paasweekeinde de kadavers aangeven tot dinsdagmorgen 10 uur. Telefoon 010 269180 (slachthuis Schiedam). LEKKER ETEN BIJ CHINKS-INÏMSCH «5TAUKAKT. - Wtit Krvï*o<ift 38 B - .T4.233684 MAASLAND B. en W. stellen de {emeenteraad voor, die dinsdag 16 april vergadert, het aannemersbedrijf Schouten te Lcidschendain grond te verkopen in het bestemmingsplan Doelenstraat. Het aannemersbedrijf heeft zich verbonden op deze grond premiewo ningen te bouwen, te weten 22 tus senwoningen, achttien hoekwoningen, zes tussenwoningen en' twee hoekwo ningen en 21 garages. Voor de grond prijs is. een bedrag overeengekomen?' van 506.025,-. M Verder stellen B. en W. voor in liet noordelijke gedeelte van In de Balije een stuk grond te verkopen aan het aannemingsbedrijf A. Borsboom te Vlaardingen voor 8.500,-. VLAARDINGEN De bazar in gebouw Triangel, waarvan de op brengst ten goede zal komen aan de inrichting van bet tweede Herman Frantsrnh'.ds zal worden gehouden op woensdag 24 april van 19.30 tot 22.30 uur; op donderdag 25 april van 14 tot 17 en van !9 tot 22.30 uur en op vrijdag 26 april van 14 tot 17 en van 19 tot 23 uur. Er zijn veel fraaie prijzen te beha len, terwijl diverse attracties een be zoek aan de bazaar aantrekkelijk zul len maken. De toegang is vrij. MAASLAND Dp voorjanrsschiet- vedsirUden van de scttletkring Westland vorien in bel schletlokaal van de S.Vl Maasland aan de Ho liaan gehouden. Van zaterdag 2D april lot en met zondag 27 april. Op 20 april om 15 uur Js de ofOciële opening. Tot en met vrijdag 27 april is de taal open vanat 19 uur. Zaterdag 27 april van ifl tot.IS uur en voor de vrije baan tot 17 uur. Een uur na afloop worden de prijzen uitgereikt. In de korpswedstrijden kan men uitko men niet vier vijftallen In A, B, C en D. >oor de hoogste korpsschutter is een prijs beschikbaar. Vervolgens is er de personele baan. Ceschoten wordt ln klasse A en B. Voor deze baan zijn 40 prijzen beschikbaar, voor de vas'.e baan (maximum 150 punten) ajn 15 prijzen beschikbaar en voor de ÏT n (maximum 80 punten) 23 prij zen. Ook wordt Beschoten om de Van naien wisselbeker en er kan een dagprijs worden behaald. Stadsgehoorzaal: Wacht tot 't donker is. dim, is jr., 20. ieSi»dsgehoorzaal» Wachten tot *t donker Js. film, 18 jr., 18.30 en 21.15. i*.??5mon*e: Ruil-beurs De verzamelaar, 10 tot 17, bezorging: H. Verheij, Wag- irt in aa 24^* tel. 34345. dagelijks van 18.30 0 uur en 's zaterdags van ib.oo tot 19.00 uur. /,™Iar?1,m,mmer mdd- cn regelkanter 282887 achten luchtverontreiniging), tel. ^°!heck: Ir- A. L. Backer, Hoogstraat 228, tel. 342162. iu^E:e?tschap "Dc Rotterdammer". fiiaassiuJs: Mevrouw N. Klein. Damstraat l (ook voor klachten "bezorging). teM£34 k Maassluis: De Jong, Markt 11, ZATERDAG 13 APRIL 1968 srfflEDAM Als de gemeente- a net bet voorstel akkoord gaat -,t de politie de beschikking over radarsnelheidsmeter, die zal «ten zebruikt voor controle op de ^^nurasnelhcid. Voor de aanschaf '„Arzs elektronische apparatuur ^i-eken B. en W. de raad een kre- van negenduizend gulden te Srilien voteren. In een toelichting op dit voorstel *V opgemerkt dat aan het ge- fnfkvan de twee gatsometers nog- wat 'bezwaren zijn verbonden. Le apparatuur kan alleen worden "Uftt voor rij verkeer in één nch- fne en op'een recht stuk weg van l/minste 200 meter Het bednjfs- o3,r maken van de gatsometers hist nogal wat tijd, terwijl de kans no beschadiging en verontreiniging «n de op 'het wegdek uitgelegde ap- paratuur groot is. Bij aanschaf en gebruik van een 'armeier vvorden deze bezwaren Lreheven B.. en W. delen tenslotte -ee jat, wanneer de radarmeïer in 'tjnijk is genomen, aan de Horvabh- yeg en de Rotterdamsedijk borden lullen worden geplaatst met het op schrift: „De politie controleert met elektronische apparatuur". SCHIEDAM In liet kerkgebouw van de Vrijgemaakte Gereformeerde Kerk aan de Westvvest zal donder dagavond een zendingsavond worden «fhouden. die voor ieder vrij toegan kelijk is. Er worden dia's vertoond alsmede ■een fikn over de arbeid van de zen- dingspredihar.t ds. Kurpershoek. die namens de kerk te Haarlem is uitge- ronden.-Ds. Kurpershoek zal zelf toe lichting geven via de bandrecorder. Aanvang acht uur. Pagina 5 Schiedamseweg 41

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1968 | | pagina 1