B EN WSCHIEDAM: PLAN NIET DUIDELIJK! AGENDA Oude man (82) op straat beroofd Gastvrije VVV gaf drankjes BSB Paasvolkszang sloeg in Burgerlijke stand OPEN HU! 1295.- I winst voor GSS en ODI m déze Jas? Ja! L van Ravens leidt interlands Euromast: drukste weekeinde Auto over kop op afrit rijksweg IEK ZN Portemonnee gestolen Meisje (5) bij botsing zeer ernstig gewond Opname Muziekschool voor VARA-programma Wm TSF -overwinningen in promotiestrijd GRONINGENi T&ilmkw Aantal leerlingen Dr. A. Kuypersehool vermindert niet Investering Winkelcentrum Schiedamse scholieren tafeltennissen in Yelp Receptie Deze jas.... Ja! Mooi? Jal' Mannelijk? JalGoedgemaakt? «ai Voor lente, zomer, herfst en winter? Ja! ja! ja! jal ja! en morgen en dagelijks (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Het college van B. en W. heeft de gemeenteraad voorgesteld het verzoek om financiële medewerking van de Stich ting Ontwikkeling Brandersbuurt af te wijzen. De Stichting, die een aantal panden wil restaureren en in deze buurt een pretpark wil aanleggen, vroeg een gemeentelijke garantie op een hiervoor te sluiten geldlening. In zijn vergadering van januari besloot de raad dit verzoek voor het uitbrengen van een pre-advies in handen van B. en W. te stellen. nu beduidend goédkoper iwprtmo linnen SS (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Een top drukte van buitenlandse toeris ten heeft zich in het Paasweek einde over Rotterdam uitgespreid. De WV, die op alles was voor bereid, ondanks de minder guns tige verwachtingen, heeft 15.800 buitenlanders onderdak kunnen geven. Het aantal van 15.800 wordt door insiders erg hoog genoemd. '.-v- FORMULE U bent welkom bij De Klerk. Om te vergelijken, te combineren, te kiezen, te rekenen... in alle rust. De Klerk houdt open huis om ook £r te bewijzen, dat werkelijk woonplezier niet duur hoeft te zijn. *n Voorbeeld: Deze ivoorwitte, strak-moderne wandkast waarin schuifdeur, lijst en plinten - uitgevoerd in Rio palissander - voor een fraaie contrastwerking zorgen. De kastenwand is met krasbestendige poiyesterlak afgewerkt. Opvallende karakte ristieken: de geraffineerde indirecte verlichting van het barvak via de doorzichtige onderplaat en het draaiplateau voor de TV (die geheel achterde schuifdeurkan verdwijnen). Deze „all-in"-combinatie, speciaal bij De Klerk RECORDS herstel Brandersbuurt Geen (Van een medewerker) SCHIEDAM GSS heeft de wedstrijd tegen het sterke Herkingen op verdiende wijzè met 2—0 gewon nen. Herkingen had nog promotie kansen, maar GSS heeft daardoor voorlopig een streep gehaald. In de eerste helft was er van goed voetbal geen sprake, al moest keeper Schnir- manni enkele malen handelend op treden na snelle uitvallen van de gasten. Er vielen geen doelpunten. Na rust tapte GSS uit een ander vaatje en na een kwartier slaagde Van Duym erin na een goed genomen vrije trap de Herkingen-doelman te passeren (10). In de 25-ste minuut werd het 2—0, nu door Wessel. Herkingen probeerde met fors spel tot een tegentreffer te komen en scheidsrechter Hopstaken moest de teugels strak in handen houden. GSS moest zich weliswaar defensief distellen, maar de defensie gaf geen kansen meer weg aan de gasten. Op korfbalgebied heeft ODI het ook tot winst gebracht en wel in de uitwedstrijd tegen THOR. Een uitge breid verslag van deze wedstrijd staat op de sportpagina's. Na het eerste feestelijke program ma van het gouden ODI (de vraagte- kenreis met diner van vrijdag 5; april) volgt vrijdagavond a.s. in Chr. Soc. Belangen een receptie, die van 20.00 - 21.30 uur zal duren. Zaterdag is de reünistendag, die om twee uur 's middags begint met een vertrek vanaf het station met enkele bussen, waarna een tochtje gemaakt wordt langs de speelvelden, een wedstrijd zal worden gespeeld op het Hargaierrein en 's avonds zal gedi neerd worden in restaurant „Euro poort". Een speciale oud-ledencommissie, o.l.v. de heer D. Breman (Meeu wensingel 118, tel 267162) heeft dit festijn in handen. Er zijn al meer dan honderd deelnemers. Een overzichtsfoto van de ver krotte Brandersbuurt. B. en W. hebben er nooit wat in gezien en nu het er ondanks alle gemaakte drukte op uitdraait dat er eigen lijk niemand voor warm loopt, zal. het lot van de buurt wel spoedig beslist zijn. SCHIEDAM Vrijdagmiddag is m Arcade een opname gemaakt van de Schiedamse Muziekschool voor een programma van de VARA. Zeer in tensief is gewerkt onder leiding van Kees Bak, die vertelde, dat er neg grotere plannen bestaan. J Het programma is woensdagmiddag om 5.20 uur te beluisteren onder de titel „Spelen met beton". - - f' rri v'v, (Van een medewerker) SCHIEDAM De drie TSF-teams in de promotiecompetiUe zijn wel uitzonderlijk goed van start gegaan: alle wonnen hun eerste wedstrijd. TSF 1 uit van De Hollandiaan 1 met 7—3, TSF ,2 thuis van Gulf I even eens met 73 en TSF 4 in Vlaar- dingen nóg wel met 9I van URTTC 1. Deze start brengt het eerste team een goed eind op de weg naar de eerste klasse, al moet (over 14 dagen) ook de wedstrijd tegen de verliezer van de opnieuw te spelen driekamp Insuiinde 1 Hermandad 1 SVA 1 gewonnen worden om de promotie tot een feit te maken. Het tweede en derde team zijn door hun overwinning reeds vrij zeker van promotie naar de 2e klasse, daar twéé van de drie teams promoveren! Het TSF-succes van deze week werd compleet doordat het in degra datiegevaar verkerende TSF 4 zich veilig wist te stellen. De beslis- singscompetitie tussen dit team, Her mandad 2 en Telefoon 2 eindigde in het nadeel van laatstgenoemde, welk team dus naar de 4e klasse degra deert. TSF 1 heeft het Vlaardingse Be Hollandiaan 1 zonder al te veel moei te van zich afgeschud, dank zij Peter v.d. Broek (3 overwinningen), Paul de Looze (2), John SohiLperoord (1) en een dubbelspelzege van v.d. Broek/Schilperoord. De Schiedam mers liepen vrij vlot naar een beslis sende 61 voorsprong; toen zij daar na iets verslapten kon De Hollandi aan tot 6—3 terugkomen, waarna de eindstand 7—3 werd. De degradant uit dé eerste klasse, die deze poule moet completeren, is nog niet bekend. De halve beslis singscompetitie die werd gespeeld bracht geen verliezer: Insuiinde 1 won van SVA 1 met 54, SVA 1 versloeg Hermandad 1 met 63 en Hermandad 1 deed op zijn beurt Insuiinde 1 met 54 in het zand bij ten. De met enige zorg tegemoetgeziene promotiewedstrijd van TSF 2 tegen Gulf 1 heeft de Beursbespelers toch een zege opgeleverd. „Via 4—0, 41, 5—1, 52 en 72 werd een 73 eindstand bereikt. Huug Wittop Ko ning, Will Baard en Jan Bouwer had den in de overwinning een gelijk aandeel: twee overwinningen; een dubbelspelzege leverde het 7e Schie damse punt op. TSF 4 had in Vlaar- dingen met URTTC 1 niet de minste moeite. Na een 05 voorsprong kon URTTC 1 wel de eer redden; daar bleef de tegenscore echter toe be perkt. Bram Koogje en Peter v.d. Le- ly bleven ongeslagen, Fred Geyp won twee enkelspelen. SCHIEDAM Het zag er enige jaren geleden, naar uit, dat het aantal leerlingen van de Dr. A. Kuy persehool aan de Stadhouderslaan re gelmatig minder zou worden. Het hoofd van de school, de heer A. Don kers heeft geconstateerd, dat deze achteruitgang thans tot stilstand is gekomen. Zoals de zaken er nu voorstaan komen er tweemaal zoveel eerste klassers bij als er zesde klas- sers afgaan. Nog meer nieuws over deze school: de hee1- Van der Vegt zal met ingang van juli afscheid nemen wegens een benoeming aan de Mavo-school te Oud-Beijerland. Op 30 mei maken klas 3, 4 en 5 een schoolreisje naar Amsterdam; de klassen 1 en 2 gaan vrijdag 14 juni naar de Efteling. Chr. Soc. Belangen: Gymnastiek, ver. D.O.K., ledenvergadering, 20 Agentschap „De Rotterdammer", mevr. J. van Gog. Dr. Zamenhofstraat 139. tel. 512400 (ook klachten bezorging). Alarmnummer brandweer: 2691Z3. GG GD: 269290. In een toelichting op het voorstel schrijft het gemeentebestuur dat daadwerkelijke belangstelling voor de Brandersbuurt bij de bevolking vrijwel ontbreekt. B. en W1 verwach ten niet dat de bevolking medewer king zal verlenen aan de plannen zo als de Stichting die heeft gelanceerd. Financieel zal er geen medewerking zijn, ook niet van het bedrijfsleven, aldus B. en XV., die opmerken dat vrijwel-de gehele last van de investe ring door de gemeente zal moeten worden gedragen. In totaal bedraagt de investering vier miljoen gulden. Uitgaande van een rente van 6% procent per jaar en een afschrijvingstermijn van veertig jaar en de overige kosten, die naar schatting twee procent van de in vestering zullen bedragen, moet reke ning worden gehouden met een jaar lijkse last van 367.000,-, Na onge veer vijf jaar zal die op het gemeen tebudget drukken. B. en W. zijn van oordeel dat de gevraagde garantie voor het restau reren yan panden in de Bran dersbuurt elke duidelijkheid mist Onteigening van deze panden op ba sis van het bestemmingsplan „Schie- noko" is niet mogelijk. B. en W. vervolgen: Voor een goe de beoordeling van de Ideeën van de stichting is een weldoordacht plan met een kostenbegroting en een ex ploits tieopzet nodig. Geconcludeerd wordt dat bij het ontbreken van een uitgewerkt plan voor de Brandersbuurt een wijziging van het bestemmingsplan Schicnoko niet mogelijk Is en ook niet gewenst. Op grond van deze overwegingen stellen B. en W. de raad voor de gevraagde medewerking niet te ver lenen. De Stichting Ontwikkelingsbureau Winkelcentra en de Nederlandse Middenstands financieringsmaat schappij voor bedrijfsobjecten NV hebben een verzoek ingediend om uitgifte van grond aan de Boródin- laan in het plan Groenoord voor de bouw van. een wijkwinkelcentrum. Gedacht wordt aan vestiging van een supermarkt, banketzaak, slagerij, groente- en fruitzaak, zuivelhandel, slijterij, drogisterij en een textiel zaak. Als een van deze bedrijven uit valt Is ook vestiging van een apo theek, rijwielhandel of-wasserij-dry- cleaningbedrijf mogelijk. Gegadigden kunnen de winkels la- "Zelf gemaakt, is toch 'c eerst verdiend..." en dat geldt te meer, als U Uw stoffen voor een prikje kunt kopen. En dat kunt U morgen... een grote partij voorjaars-stoffen, In véle dessins en kleuren, uit de series van 3.75 tot 475, voor een zonnig fleurig jurkje cf pakjé, per mètèr voor nog géén twee gulden. Morgenvroeg om 9 uur begint de verkoop van deze voordelige vobrjaamtoffen, in uni, fantasie en imprimé dessins, j 90 cm breed, per meter voor ti, fantasie m Ciin t«F. of schrift, telt. ter kopen, terwijl in sommige geval len directe 'overdracht mogelijk is. Zodra de grond door de gemeente beschikbaar is gesteld zal voorlich ting over dit project worden gegeven en zullen gegadigden worden gezocht. Bij het winkelcentrum zal parkeer ruimte voor vijftien auto's worden gemaakt. De raad wordt voorgesteld de grond in erfpacht uit te geven. VLAAKDINGEN Een oude man van 82 jaar is vrijdagmiddag om on geveer half zes in de Peperstraat be roofd van ƒ325. De onbekend gebleven dader sprak hem aan en wist hem met een smoesje te bewegen zijn geld te tel len. Toen de bejaarde daarmee be zig was rukte de man het geld uit zijn handen en rende weg. Het slachtoffer kon het signale ment van zijn overvaller opgeven: een nette verschijning, gekleed in regenjas, ongeveer 45 jaar oud en ca. 1,75 meter lang. ROTTERDAM Zondagmiddag is de 67-jarige J. P. Trompet uit de Hoog landstraat toen hij naast zijn schoon zoon in de auto zat op de Oranjeboom straat onwel geworden. Bij aankomst in het Bergwegziekenhuis bleek hij te zijn overleden. Toegegeven moet worden dat in de Brandersbuurt sfeervolle foto's tc maken zijn. (Van een medewerker) SCHIEDAM Aan de Nationale Scholierenkampioenschappen. tafel tennis 1968, die morgew, woensdag in Velp worden gespeeld, nemen ook vier Schiedamse schoolteams deel. Ze zijn samengesteld en gekozen aan de hand van de prestaties bij de Schie damse scholierenkampioenschappen, die in december werden gehouden.. Bovendien gaan nog vier jongeren uit Schiedam naar Velp, die uitslui tend deelnemen aan de individuele wedstrijden. In totaal zullen twaalf jongens en meisjes uit Schiedam in Velp onze sta-d vertegenwoordigen. Om bij1 de meisjes te beginnen: de Mater Deo-Ulo levert het meisjesteam C. Vesters.'J. Landsber gen. Het Stedelijk Gymnasium vaar digt bij de jongens de broers Hans en Peter v.d. Broek af. Bovendien Ruud v.d. Linden, die individueel speelt. Van de Technische School St. Jozef neemt het team J. Blomsteel/H, De- genaar deel. met P. v.d. Hoeven voor de individuele strijd. Het derde jon- igensteam komt pan de Domicus Sa- vio-school en bestaat uit J. Landsber gen/W. v.d. Poort. Individueel nemen bovendien nog deel B. Koogje (Chr. Technische School) en A. Marijnissen (St. Liduina Lyceum). OOUDS£aMSaZ21-ROTIEBOAM.TH.11M73.1230S2 (Van een medewerker) SCHIEDAM Donderdag 25 april komt televisie-commentator Koen Verhoeff in de kantine van SW óp Harga de prijzen van de spelregel wedstrijden van Schiedamse Scheidsrechters-Verenigïnguitreiken. Na het officiële gedeelte wordt een amusante film vertoond, waarna de film „De Saint" voor de nodige span ning zal zorgen. Iedereen is welkom op deze sportavond, die om acht uur begint. (Van een medewerker) SCHIEDAM De Schiedamse scheidsrechter Lou van Ravens heeft van de KNVB twee vererende uitno digingen ontvangen. Eerst leidt hij woensdag 1 mei de wedstrijd Cardif City HSV Hamburg (in Wales te spelen) voor de halve finale van be kerwinnaars. Direct na zijn terugkeer uit Wales reist Lou van Ravens naar Boedapest om daar de interlandwedstrijd Hon garije Rusland te leiden die op zaterdag 4 mei zal worden gespeeld. UTRECHT Vermoedelijk door een klapband is 'gisteren bij IJssel- stein een personenauto met zes in zittenden gaan slingeren, tegen een lboom gebotst en op de kop in een drie meter lager gelegen kloot te rechtgekomen. De 65-jarige bestuur der en zijn 66-jarige echtgenote werden ernstig gewond. SCHIEDAM De Paasvolkszang, die het Leger des Heils zondagmorgen om half negen voor het stadhuis op de Grote Markt .verzorgde, is kennelijk goed ingeslagen. Behalve de leden van het Leger des Heils-korps te Schiedam en een groep jonge Heilskadetten uit de Opleidingsschool te Amstelveen waren er ongeveer honderd belangstellenden van verschillende kerken, die aan de paaszang deelnamen. De leiding was in handen van brigadier Mast van de kweekschool te Amstel veen. Majoor G. C. Gerstel uit Schiedam wees de aanwezigen op verschillende samenkomsten van het Leger des Heils. De muzikale begeleiding overstemde het voorbijrijdende verkeer, zodat daarvan geen hinder werd ondervonden. Wel was het storend toen om kwart voor negen de klokken van de Grote Kerk het paasfeest inluidden, vooral omdat dit vijf minuten duurde. Er werden in totaal negen paasliederen gazongen. .Majoor Meyberg besloot deze Paasvolkszang. GULPEN Een personenauto is vanmorgen op de rijksweg in Gul pen onder een afslaande vracht auto geschoven. De bestuurder van de personenauto, de 54-jarige J. P. Frisesnen uit Maastricht 'kwam om het leven. De chauffeur van de vrachtauto, die door de 'botsing was omgeslagen, werd ernstig gewond. De VVV heeft tot laat In de avond mensen een bed bezorgd. Evenals verleden jaar waren twee grote Rijnschepen gecharterd om de toe risten op te vangen. Ongeveer 350 toeristen konden van die gelegenheid gebruik maken. Ook moesten alle bij de VW bekende particuliere adres sen worden gebruikt. In Rotterdam is een verschuiving in het bezoek te zien geweest. De Fransen maakten namelijk de helft van liet bezoek uit Dat de Duitsers SCHIEDAM Ondertrouwd: C J Evan Beurden, 25 en J H B Bambelt, 21. J L van Bokkem, 25 en W. Pranger, 22. G Burger. 29 en J C Bronkhorst. 28. J D Clements. 65 en T. Blokland. 67. P K Currie. 24 en H M Kamp. 20. H Franken, 19 en D de Bruin. 18. C Kerdel. 23 en H Schwagermann. 20. H T Liesting 23 en E den Uiji, 20 A T Maissan. 21 en C P M van Haasteren, 20. W Nesse, 23 en D. van Ark, 13. A Noten boom, 22 en c M L Vlek. 21. M Overgoor, 19 en p j Kamp. 21. w E Schumacher, 27 en M Ayal, 19. J Tatsma, 21 en G M de Bruijn, 19. J W Tintel, 24 en'B Frledrich, 20. c J A van den Toorn, 23 en A M Goddljn, 21. R van der Tuin, 27 en M J In 't Veld, 18. H Vermeer, 29 en J J Schwa- germann, 21. R Visser. 24 en M J Elderson, 23. W van de Vooren. 21 en H A' Kool). 17. A Swaneveld, 25 en F H Snoep, 24. E Bouwknecht. 37 en M F de Nljs, 27. Getrouwd: K A Tlmmers. 22 en M van Bommel, 20. G R van de Geijn. 23 en L C van Gameren, 21. C Harder, 25 en G M van Hest. 29. .1 de Jong 21 en E. Blokland. 18. G de wit. 23 en L. Schippers. 20. J Eibers 23 en C H van Berk. 21. J C Kuiper. 26 en N G G van der Hoek, 21. A D Wapenaar, 20 en J C Quartel, 20. J H Speelmeljer, 51 en H M Hoffmann. 13. G E T de Groot, 22 en C A A Eerenberg 21. K A van der Vlies, 20 en A van Wolfswinkel, 19. F Groenc- weg. 25 en S G 3aron. 19. P Korporaal, 33 en M E C van der Hul. 22. E A Hilmans, 26 en C van der Lubbe. 20. H D M Geul. 46 en M L Scutcher. 26. Geboren: Constance J d.v. XJ E van den .Worm en J H.Waterloo. Nicole d.v. M R van der Kraan en M L Slnke. Yael d.v. A A Hogenkamp en M T B Smit. Angela d.v. A H Sekker en C A van Dijken. Karianne d.v. J Zeeman en H Peters. Josephus J A z.v. J J Hetlemons en W M Schoenmakers. Patrlca d.v. G G F Meijer en K van der Most. Overleden: J Barziiaij, 55. VLAARDINGEN Te hoge snel heid en onvoldoende rij-ervaring zijn er vermoedelijk de oorzaken van ge weest dat maandagmiddag een per sonenauto, bestuurd door de 22-jarige P. N. op de afrit van rijksweg 20 bij het Holyziekenhuis van de weg raak te. De wagen sloeg om en werd zwaar beschadigd. Persoonlijke on gelukken deden zich niet: voor. ■mvi- -rjkwtw s'.vv.v. '•.•■w' COMPLETE WONINGINRICHTING BINNENWEG, BEIJERLANDSEUAN Vraag onze gratis meubelcatalogus ROTTERDAM/DEN HAAG/UTRECHT VUSSINGEN/H00RN/DEUER zijn verdrongen, houdt niet in dat het aantal Duitsers is gedaald, maar dt Fransen zijn echter enorm geste gen. Het bezoek uit Engeland, met uit zondering van de zevenduizend bol- lenbezoekers die op de Rotterdamse luchthaven arriveerden en weer ver trokken, viel wat tegen. De devie zen-beperkingen en de devaluatie zullen waarschijnlijk hiervan de oor zaak zijn. Vermoedelijk zullen veel Britten de tweede vakantie in het voorjaar niet maken en zo sparen voor de „grote vakantie". Dat de Fransen zijn komen opzet ten is een ontwikkeling die in de laatste jaren te zien was. Rotterdam is voor dat land een toegangspoort voor Nederland. Men neemt Rotter dam dan gemakkelijk als uit gangspunt voor excursies, ondermeer naar de bollen. De drie Rotterdamse attracties boekten records. De Euromast heeft met 21.500 bezoekers in een weekein de het sinds de opening van de mast tijdens de Floriade nog nooit zo d"uk gehad. De diergaarde Blijdorp boekte eveneens een record met 38.000 en de Spido kreeg meer dan het drievoudi ge aantal rondvaartgasten van vorig jaar Pasen, namelijk nu 25.000 tegen achtduizend in 1967. De drukte op de luchthaven !s goed verwerkt. Rotterdam heeft voor de vlotte en goede medewerking reeds de erenaam van „Friendly Airport" gukregen. Alle WV-krachten, twintig, zijn alle dagen in touw geweest om het iedereen naar de zin te maken. De mensen die bij de VW-kantoren moesten wachten kregen als bewijs van gastvrijheid een drankje aange boden. De VW is met de resultaten van het Paasweekeinde bijzonder tevre den. Algemeen is de Pasen een test-case voor het komende seizoen. Veel, verwacht de VW nu ook van het 1 mei-weekeinde. Het kan "dan, afgezien van het weer, erg druk wor den. ROTTERDAM In de Adrianalaan is zondag de portemonneevan de 37- jarige kelner C. H. gestolen. Er zat 400 in. Het gebeurde- toen een onbe kende de kelner vroeg geld te wisselen voor een automaat. Toen de kelner zijn portemonnee pakte! werd deze uit zijn handen gegrist. De dader .vluchtte in een DAF-personenauto. A In het weekeinde is Ingebroken in het kantoor van de N.V. Astrea aan de Vliegveldweg. Er is 2000 gestolen. SCHIEDAM De politie heeft vanmorgén omstreeks vier uur twee Duitse matrozen van het in de Mer- wedehaven liggende motorschip Lea- rina aangehouden omdat zijop een gestolen motorfiets rondreden. De 29-jarige Vlaardingse chauffeur H. van G. heeft zijn groen-zwarte Opel Rekord ZP 27-OL die hij op 'het parkeerterrein bij het station (Singel), had neergezet daar niet meer terug-' gevonden. Uit de bloemenkiosk: in dc hal van het station zijn een transis tor-radio en enkele boeken ont vreemd. De ruit van de kiosk werd daarvoor vernield. Maandagavond is ingebroken bij de heer J.J.A.C. aan de Schiekade 49c, waar 1250 uit een kast werd gesto len. De 31-jarige havenarbeider A.H.D. en de 21-jarige Rotterdamse reclametekenaar A.C.A. van B. heb ben aangifte van vermissing van een damesmantel en een regenjas gedaan. Deze kledingstukken zijn in de nacht van zondag op maandag spoorloos verdwenen uit een etablissement op de Vlaardingerdijk. i Uit de Spieringhoekflat is een kin derwagen gestolen en de 23-jarige bakker O.T.H.T. was de Paasdagen aan zijn woning in de Van Heuven Goedhartstraat gebonden omdat zijn Vespa-scooter, die hij daar voor de deur had gezet, zondagmorgen bleek te zijn verdwenen. Zondagavond waren er bij de poli-' tie al zoveel diefstallen van, brom fietsen aangegeven dat de politie tot een extra controle op bromfietsen besloot over te gaan: in korte tijd werden er zestien aangetroffen die niet op slot stonden. SCHIEDAM De vijfjarige ïngrid Nahunuri uit de Zalmstraat 389 is bij een botsing zeer ernstig gewond ge raakt. Zij heeft waarschijnlijk haar nekwervel beschadigd. Op het kruispunt Dwarsstraat. - Vissersstraat stak zij plotseling cW rijbaan over. Een personenauto, bestuurd door de 28-jarige groente-, handelaar N. van P., kon haar niet meer ontwijken. Zij werd naar de Dr., Noletstichting gebracht. Tijdens de Paasdagen raakte cok de achttienjarige schilder J. W. Voogd vrij ernstig gewond toen hij viel op de Nieuwe Damlaan. Ilij reed op een motorfiets waarvan de voor vork brak. Hij liep een hersenschud ding en een snijwond boven het lin ker oog op, waarvoor hij naar het Gemeenteziekenhuis wérd gebracht. In de Jan Vermeerstraat moest een personenauto, bestuurd door de 36-jarige ijzerwerker A.B. plotseling remmen voor een groep meisjes die op de rijbaan met een springtouw aan het spelen waren. Door de schok schoot zijn echtgenote die naast hem zat, voorover en verbrijzelde niet een hand de voorruit. Zij liep echter geen verwondingen op.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1968 | | pagina 1