Lagere tarieven voor auto-reizigers Nieuwe schepen Iloek- Harwich varen in Station Lombardijen september klaar 1 Mr. H. Vlug nam afscheid van ABN ïr^oUcrOamiMt Lichamelijke penible e eindexamens nnen m POLITIE KREEG WERVINGSFILM Tentweek-aetie in kader van evangelisatie-werk C0UZY Stubbenkammer in stukken o déze Jas? Ja! T&denkw in a Spinozaivegtunnel half juli open is s»sii mÊmmm Meisje van tas beroofd GRONINGEN^ I» icus gewond Epilept bij val in fabriek Vrachtauto schampt spelend jongetje Bromfietser gewond bij valpartij Gouden ON voor jubilaris Tems Zilveren ON voor H. J. Olden liillS! SUPER SEN0RITAS Matroos gewond bij val in ruim Mr. Beemink: tekorten ingelopen VERUCHTINGS-ORN AMENTEN Zeeland en de Britse Spoorwe gen gaan tevens vanaf die datum nauw samenwerken. DEN HAAG De politiekorp sen van Amsterdam, Rot terdam en Den Haag beschikken sinds dinsdagmiddag over een nieuwe film die bij de werving DP ROTTERDAMMER Pagina 3 2A WOENSDAG 17 APRIL >963 Beza jasJa! Mooi? Ja! Mannelijk? Ja!Goed gemaakt? Ja! Voor lente, zomer, herfst en winter? Ja! ja! jól ja! ja! Utpa.tr, (Van onze scheepvaartredakteur) ROTTERDAM De nieuwe autoveerschepen Koningin Julia na en St. George in Engeland in afbouw gaan eind juli va ren tussen Hoek van Holland en Harwich. De Stoomvaart Mij. ROTTERDAM In de loop van de vorige week is men begonnen met het plaatsen van de liggers voor de perronoverkapping van het spoor wegstation Lombardijen in de lijn van Rotterdam naar Dordrecht, evén ten zuiden van het noodstation, dat redds de nodige tijd in gebruik is. Het is de bedoeling dat het nieuwe station Lombardijen omstreeks 1 sep tember in gebruik wordt genomen. Dat is heel wat later dan het krappe werkschema bij de aan- het verkeer worden geopend en daar mee komt dan een eind aan een nare situatie. Nu nog is de beruchte smalle spoorwegovergang de enige directe verbinding tussen IJsselmonde en Lombardijen! vang van het project aangaf. De oor- raak van deze vertraging is te vinden in de techniek: zo bleek het trekken van damwanden in de praktijk meer tijd te vergen dan men oorspronke lijk meende. Overigens is deze vertraging voor VLAARDINGEN In een fa briekshal aan de Industrieweg viel dinsdagmorgen de 57-jarige bankwer ker J.H.v.C. Hij moest met een sche- delbasisfractuur in het Holyzieken- huis worden opgenomen. De man lijdt aan de vallende ziek te. het publiek niet belangrijk. Want als het station volgens tijdschema gereed was gekomen, zou de tunnel, waar mee de Spinozaweg onder de spoor baan doorduikt, nog niet klaar zijn geweest. Die tunnel zal half juli voor ROTTERDAM De acht jaar ou de Leendert Saarloos uit de Van Ha renstraat is dinsdag, terwijl hij naast de rijbaan van de Spaansebocht zat te spelen, geraakt door de aanhang wagen van een vrachtauto. Hij moest roet een flinke beenwond naar het St. transiscusg as thuis gebracht worden. ROTTERDAM De 44-jarige bankwerker C. J .van Geffen uit de uirkslandstraat schrok gisteren zo van een passerende auto dat hij op j kruising Dorpsweg Alba- troslaan met zijn brommer over de P s'üeR. De man is met een flinke yjeurwonti aan het voorhoofd naar «et Zuiderziekenhuis gebracht. van 50 jaar geleden Broodkoren voor de Fransche hinde- Naar het Departement van Buiten- aoase Zaken mededeelt, heeft de Fran sche Regeering aangeboden, in verhand inet het verblijf hier te lande van Fran- eche kinderen, broodkoren beschikbaar Je stellen ter vervanging van het door "en verbruikte. De Minister van Buitenlandschc Za- en heeft dit aanbod met waardering aanvaard. (Van een onzer verslaggevers) ceptie heeft dinsdagmiddag mr. Her man Vlug afscheid genomen als di recteur van de Algemene Bank Ne derland NV. Op de druk bezochte receptie kwamen ook talrijke mensen buiten de bankwereld afscheid ne men van de heer Vlug, die talrijke nevenfuncties bekleedde. De heer Vlug werd in Rotterdam geboren (in 1902), waar hij ook het gymnasium doorliep. In 1926 behaal de hij zijn titel meester in de rechten en in 1928 werd hij kandidaat-\nota- ris. In 1938 werd hij directeur van de NV Het Onderling Crediet, in 1946 van het Rotterdamse kantoor van De Twentse Bank NV, in 1960 directeur van De Twentse Bank NV en in 1964 directeur van de Algemene Bank Ne derland NV. Bekendheid kreeg de heer Vlug vooral als voorzitter van de VVV Rotterdam, als vice-voorzitter van 4e ANVV en als voorzitter van de Rot terdamse Kunststichting. Vroeger is hij voorzitter geweest van het R.Ph.O.. voorzitter van de Mij. tot Bevoordering der Toonkunst, voorzitter van de Sociëteit Harmonie en penningmeester van het Instituut door Doofstommenonderwijs en van de Nijverheidsscholen voor Meisjes. De heer Vlug is president-commis saris van de Kon. Tapijtfabrieken Bergoss NV te Oss en hij bekleedt diverse commissariaten. Mr. Herman Vlug werd drie maal onderscheiden. Hij is Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, Of ficier van Oranje Nassau en drager van het „Kruis van Verdienste" van de Bondsrepubliek Duitsland. De heer Vlug is onlangs verhuisd naar Noordwijk, Hij is van plan zijn functies in Rotterdam neer te leggen. De schepen zullen siechis kort in de havens liggen. Het Nederlandse schip dat in de dagdienst uit Hoek van Holland vertrekt, zal diezelfde avond weer uit Harwich terugkeren naar De Hoek. De St-George verzorgt de dagliienst Harwieh-Hoek van Hol land en de nachtdienst in omgekeer de richting. Deze nieuwe vorm van samenwer king heeft ertoe geleid dat de hoofd- agenten van de Mij. Zeeland te Hoek van Holland Wm H. Muller en Co. NV en de agenten van de Britse Spoorwegen Hudig en Pieters NV overeengekomen zijn hun kantor ren te Hoek van Holland samen te voegen en daartoe een nieuwe maatschappij op te richten: NV Har wich Ferry Agentuur. Deze maatschappij zal alle reser veringen wat betreft passagiers- en autovervoer voor de dag- en nacht diensten alsmede voor de aanslui tende boottreinen naar Londen en Manchester v.v. verzorgen. Gelijktijdig met het in de vaart komen van de nieuwe schepen zullen nieuwe tarieven worden ingevoerd voor het vervoer van auto's en inzit tenden, die voor beide diensten gel den. In sommige gevallen betekent dit een verlaging van 50 procent op ROTTERDAM De voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Vererif- ging van Leraren en Onderwijzers in de Lichamelijke Opvoeding, de heer J. P. Kramer, heeft vanmiddag op de in Rotterdam gehouden jaarvergade ring ernstige tekorten gesignaleerd in de lichamelijke opvoeding van het Nederlandse volk. Hij sprak van „een penibele situatie" en bepleitte één instantie voor gecoördineerde plan ning van de lichamelijke opvoeding en de sport „Ons volkswelzijn wordt ernstig bedreigd", aldus de heer Kramer, die dit .toelichtte met de volgende gege- vens: een tekort van enkele duizen-. den gymnastieklokalen en van 200 overdekte instructiebaden, toene mend houdingsverval bij schoolkin deren, slechte physieke conditie van jonge mannen in de dienstplichtige leeftijd. Door het ontbreken van voldoende gymnastieklokalen zijn er jaarlijks duizenden kinderen, die geen lessen in lichamelijke opvoeding ontvangen, vooral bij het basis- en het MA- VO-ondenvijs. De accommodaties bij het VHMO zijn", aldus de heer Kra mer, „lang niet voldoende. De gymnastieklokalen, die bij dé scholen gebouwd worden zijn qua af metingen en inrichting niet voldoen de ingesteld op de buitenschoolse sportieve activiteiten. Het tekort aan zwembaden leidt er verder toe dat 47,1 procent van de leerlingen, die de zesde klas van de lagere school ver laten, niet kan zwemmen." Zo gaat het nieuwe veerschip Koningin Juliana eruit zién. dé- vrachtprijs voor een auto. Op de huidige schepen kan slechts een be perkt aantal auto's mee, die aan boord moeten worden gehesen. Op de nieuwe schepen kunnen auto's via eén ,klep in. het achterschip snel aan en van boord rijden. De tarieven voor individuele passa giers die zonder auto reizen en. voor gezelschappen blijven ongewijzigd. De huidige schepen Koningin "Wil- heimina en Avalon zullen achter de hand wórden gehouden en worden ingezet bij'grote drukte. De Koningin Juliana en de St.George bieden elk overdag plaats aan 1200 passagiers, 's nachts aan 750. De autodekken heb ben ruimte voor 220 personenauto's. ROTTERDAM Vanmorgen heb ben 25,000 leerlingen van middel bare scholen zich in het gehele land weer over de schriftelijke eind- examenopgaven gebogen. Voor zowel de examinandi zelf als voor het onderwijzend personeel be ginnen spannende weken, want op het .schriftelijk volgt snel het mon deling examen. En intussen moet er vaak nog flink „bijgespijkerd" wor den. "Vóór Pasen deden al 56.000 jongens en-meisjes schriftelijk Mulo-examen. Nu zijn het 5845 gymnasiasten, 18.300 HBS'ers en 800 leerlingen van de vierjarige handelsdagschool. Op 22 april volgen (voor het eerst) 900 leerlingen van experimenteerscho- len voor het HAVO-diploma, op 24 april 6300 MMS'ers-oude-stül. Vanmorgen was er Grieks voor gymnasium a, goniometrie voor 'gym nasium' b en HBS-b, en boekhouden voor HBS-a. Vanmiddag bogen allen zich over het Frans. De kandidaten van dé handelsdagschool deden van morgen handelswetenschappen en vanmiddag een Duitse vertaling. Op hét Marnix atheneum-hbs aan hét - Henegouwerpleln startten van morgen twintig hbs-a leerlingen met boekhouden, terwijl 23 hbs-b leer- lingèn zich wijdden aan vraagstuk ken van goniometrie. Vanmiddag kregen beide afdelingen een Franse proei'vertaling onder de neus. Rector J. Notenboom vond het examen goniometrie „beslist niet moeilijker dan vorige jaren". Waren de leerlingen nerveus? „Ja, altijd wel. een beetje. Maar dat neemt meestal af 'tijdens het schriftelijk' zelf. We hebben speciaal in het examenlokaal leuke tekeningen op gehangen. Dat maakt de sfeer onge dwongen." Voor de a-afdeling eindigt het examen pas volgende week donder dag. De b-leerlingen zijn een dag eerder klaar. Dan hebben de leerlin gen er resp. zes en vijf dagen gees telijk ploeterwerk op zitten. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM T>e bee- M. Ti ms, hoofdmarktmeester van Rotter dam, die gisteren zijn 40-jar:g jubi leum vierde, gaat de geschiedenis in a's de laatste visafslager van Rotter dam. De direkteur van het Marktwezen Rotterdam, de heer P. Rijkee vertel de tijdens een bijeenkomst dat de jubilaris in 1928 zijn loopbaan begon ais ambtenaar bij het Maatschappe lijk Hulpbetoon (nu sociale zaken). In 1936 k\.am de heer Tems bij de vlsafsiag, in een moeilijke periode, aangezien de visaanvoer toen gewel dig terugliep. Op 15 mei 1965 werd de visafslag geliquideerd, waarna de heer Tems benoemd werd tot hoofo- marktmeester. Hij kon goed met kooplieden omgaan, hij verstond hun taal. wat- zeer belangrijk was, want de heer Rijkee vergeleek de markt met een grote familie met veel lasti ge kinderen die een goede, strenge vader nodig hadden. Van de gemeente Rotterdam ont ving de jubilaris, die tevens zijn ver jaardag vierde, een cadeau onder couvert plus het boek „Rotterdam, stad in beweging". Tot slot werd hem de gouden eremedaille verbonden aan Oranje Nassau opgespeld. ROTTERDAM De heer H. J. Ol den, eerste commies bij dé gemeente lijke socjale dienst, heeft in verband met zijr. pensionering de ere-medaille in zilver verbonden aan de Orde van Oranje Nassau ontvangen. De medaille werd hem vanmiddag uitgereikt door de heer J. van Mill, direkteur van deze dienst. AGIO 20 ROTTERDAM Tijdens werk aan boord van het- motorbinnenschip Esperance in -de Binnenhaven, is de 39-jarige matroos W. M. Mulder, wo nende aan boord van dat schip, uit gegleden en in een drie meter diep ruim gevallen. De man is met een gebroken rechter pols naar 'het Zui derziekenhuis gebracht. Minister Beenlink linksover handigt burgemeester Thomas sen een kopie van de film. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM De Interkerke lijke Raad voor Straatprediking houdt van 22 tot 27 april een evange- lisatie-tentvveekactie. Het doel is om buitenkerkelijken de gelegenheid te a geven kennis te laten maken met het evangelisatiewerk. Tegelijk wordt gestreerd om de banden van kerke lijke mensen te verstevigen. Voor deze actie zal bij de Zuid- plein-flat bij de Wevershoekstraat éen tent worden neergezet, die aan 600 mensen onderdak kan bieden. Eveneens zal een tentweekaktie wor den gehouden in IJsselmonde, van 27 mei tot 1 juni. Aan de actie doen vertegenwoordi- VOOR MENSEN MET SMAAK - KEUZE UIT VELE STIJLEN BIJ 1e MIDDELLANDSTR. 72 TEL. 010-235327 (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Het Oostduitse vrachtschip Sfubbenkammer dat in november enige mijlen buiten de Nieuwe Waterweg na een aanvaring met de Engelse tanker Zenatia zonk is vrijwel zeker verloren. Gedu rende de maanden dat het schip on der water heeft gelegen, is het voorschip (dat al ernstig door de botsing was beschadigd) losgeraakt. Het overige deel van het schip is er ook niet best aan loc. Vrijdag is het voorschip met een drijvende bok van het Hamburgse bergingsbedrijf Ulrich Harms de Nieuwe Waterweg binnengebracht en aan de noordkant van de rivier aan de grond gezet (zie foto). Deze week zullen drie bokken van Harms die nu nog in Europoort liggenproberen het restant van de Stubbenkammer te lichten en binnen te brengen. Het schip is kort na de aanvaring onder de Wrakkenwet geplaatst, het geen betekent dat het zo snel moge lijk moet worden opgeruimd. De Stubbenkammer ligt iets zuidelijk van de vaargeul. gers mee van de Baptistengemeente, Gereformeerde kerken. Leger des Heils, Nederlands Hervormde kerk, Vrij Evangelische Gemeente en Ver gadering van Gelovigen. De tentweekactie bij de Zuidplein- flat begint zondagavond om 9 uur de Christelijke Gereformeerde kerk, mete en bidstond voor alle medewer kers. De overige avonden van de week beginnen om acht uur, waaraan om 19.45 uur samenzang aan vooraf gaat. Verder zal er woensdagmiddag om 14.30 uur een speciale bejaardenmid dag worden gehouden. De leiding hiervan is in handen van mevrouw C. Mostert, directrice van Walestein. Zaterdagmiddag, eveneens om 14.30 uur, wordt een kindermiddag gehou den. Deze middag elidt de heer J. Schouten. Tijdens de tentenweek zullen als sprekers optreden: kapiteine K. F. Heynekamp (Leger des Heils), D. Hartkamp (Herv. kerk), broeder A. Ramaker (Vergadering der Gelovi gen), W. F. Harten (Chr. Geref. kerk), J. Klein-Haneveld (evangelist uit Bo degraven), ds. F. H. Veenhuizen uit Haarlem, ds. J. de Ole (herv. pred.), ds. S. Wijnsma (Chr. Geref. Rozen burg), F. Niemeijer (evangelist), ds. G. van Duineen (geref. pred., Wasse naar), P. Stehouwer en D. Mooerker- ken (Herv. kerk). Van de koren- en zanggroepen ver lenen de volgende hun medewerking: korps Texelsestraat, tamboerijnen band en gitaar- en zanggroep van net Leger des Heils; The Young Credo Singers; De Brada's: Jeugd '67; Het Gereformeerde kerkkoor „De Roepstem"; het Baptistenkerkkoor IJE; The Salvation Beats en Gospel trio IJE. Organisten zijn Wim Har- denbol, Rens Beukema, C. Am- bachtshheer, A. de Krou en W. Booy. Sopraan, is Diny Knetch. kerkelijke Raad voor Straatprediking is een bedrag gemoeid van 6.000. Een groot gedeelte van deze kosten Met de gehele actie van de Inter- hoopt men terugt e krijgen met de verkoop van een onlangs vervaardig de langspeelplaat met als titel „Jezus Alleen". Deze plaat kost f 9,75 cn heeft een evangelisch karakter. Veie koren en muziekgroepen hebben eraan meegewerkt. De plaat is te verkrijgen in dc tent zelf en kan verder worden besteld in a. diverse kerken, bij boekhandelaren en bij de heer D. Moerkerken, Grut tostraat 64, tel. 292727. vau politiepersoneel dienst moet doen. De 28 minuten durende zwart-wit geluidsfilm van ci neast Pim Korver is tot stand gekomen onder supervisie van het ministerie van binnenland- se zaken. Daarom was het mi nister mr. H. K. J. Beernink die de drie burgemeesters na de première in Studio 2000 copieën van de film overhandigde. De minister merkte op dat de film een Rotterdams initiatief was. Het is daarna toevallig ter sprake gekomen op een vergadering en toen bleken ook Den Haag en Amsterdam cr inte resse voor te hebben. De Rotter damse journalist Jan Ottens, die het scenario had geschreven, maakte daarop een nieuw aangepast scenario waarvoor in alle drie de steden opna-' men voor de film werden gemaakt. De minister stelde, vast dat de wer ving de laatste jaren succesvol is ge weest De tekorten in de sterkte kon den worden ingelopen. De organieke sterkte bij de gemeentepolitie nam in vijf jaar toe met 900 man, het aantal vacatures daalde van 1500 tót duif zend. Het aantal mannen en vrouwen in opleiding steeg van 444 naar 633. Hij deelde mee dat de drie korpsen gezamenlijk wervingsacties voeren, ondermeer in Groningen. Men is van plan ook in andere gebieden met een arbeidsreserve te gaan werven. De film, een productie van de- Rot terdammer Korver. die ook de regie verzorgde, beoogt een beeld te geven van de taak en het werk van de politie in de drie grootste steden. Zo laat men er iets zien van con troles op de weg, van dronken rij ders, van het redden van een drenke ling voor Scheveningen maar ook van een bankoverval in Rotterdam. Ook de Rotterdamse rivierpolitie k°m.' 'n beeld. De film begint en eindigt met opnamen van een bijzon der charmante Amsterdamse politiea gente. In de film komt duidelijk uit dat de politieman ook een mens is. In het commentaar klinkt eert zekere hoe veelheid gezonde zelfspot door. m Daardoor en mede door énkele humoristische opmerkingen en boei ende filmbeelden, werd de film geen loodzwaar geheel zoals dat met wér- vings- en voorlichtingsfilms vaak het geval is. Pim Korver is er in geslaagd „Van uur 0 tot 24", zoals de titel is, een vlot lopende rolprent te maken die in woord en beeld boeiend is en die aspirant poiitiemensen een eer lijke, niet te geromantiseerde kijk op de politie van de drie. grootste steden geeft. De film heeft het ministerie van binnenlandse zaken ruim ƒ40.000 ge kost. De voorbereidingen hebben- in •totaal 3,5 jaar geduurd. Er zijn geen acteurs gebruikt. Alle medespelenden zijn politiemensen of vrijwilligers. Het is voor Pim Korver de eerste eigen productie. Hij werkt als cineast voor tv en industrie. Het idee van de film is afkomstig van hoofdinspecteur K. Huiskamp, hoofd voorlichting van de Rotter damse politie die eens wat anders wilde dan de tot dusver gebruikte dia-serie. ROTTERDAM De twintigjarige hulp in de huishouding W. de K. uit Rotterdam is dinsdagnacht door een onbekende man in de Brielselaan be roofd van haar handtas. In de tas zat 15 en een paspoort. Omdat zij be gon te gillen, kreeg zij enige stompen in het gezicht. Het signalement van de man: der tig jaar oud, ongeveer 1.65 in. lang, donker haar, grijs costuum.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1968 | | pagina 1