Groep top-mensen zal proberen alsnog debacle te voorkomen KWOT mBêBË icjiottrrflaimnfr Steeds meer kritiek, ook uit de raad Drs. F. W. ter gesteld -Woimerk^)))) tapijt rcm DE KLERK&ZN Niet altijd eens met beleid van Rijnmond Burg. Thomassen aclit torens knap ontwerp I ll Verbouwing van„Koinoona" begonnen Kritisch bekeken Samenstelling Rotterdam '70' en wilt u nog meer zekerheid koop dat tapijt dan bij de Klerk - die weet wel wat u wilt. NCVH-jubileum in De Doelen B. en W. van Vlaardingen: Interesse van andere gemeenten 1 N\ II fnijn huis is geen mu seum en geen toonka- roer. Mijn huis is mijn huis - met meubelen van KRITIEK En met opnemen wordt dan niet bedoeld dat bepaalde initia tieven een tplaats krijgen in het zeer ruime maar vrijblijvende programma van de werkgroep van het Comité Rotterdam '70, maar dat Rotterdam '70 zelf de uitvoering van deze plannen ter hand neemt. De vergadering van vrijdagavond, waarop men zal praten naar aanleiding van de jongste kritiek in de gemeente raad is dan ook vooral bedoeld om de heer De Waal Malefijt duidelijk te maken, dat een feest geen kwestie is van het aaneen- knopen van manifestaties, maar van het realiseren van een aan tal mogelijkheden, die de Rotter dammers de kans geven feest te vieren. PLANHERSTEL 1 II I 't: .e snrrgRPAMMER Pagina 3 2A DONDERDAG 18 APRILr.1958 IS ROTTERDAM '70 NOG TE REDDEN. OF NIET? {Van een onzer verslaggevers) T> OTTERDAM Morgenavond komt een kleine groep Rotter- dammers bijeen om te bespreken hoe het feest Rotterdam '70, waarmee de Maasstad de vijfentwintigste verjaardag van de bevrij ding wil vieren, alsnog te redden is. Deze Rotterdammers top mensen uit het bedrijfsleven met organisatorische ervaring vre zen een vreselijke mislukking ondanks het raadsvoorstel, dat nu ein delijk spreekt van vijf miljoen voor de organisatie van het feest. Het comité Rotterdam '70, dat al In 1965 plannen beraamde voor een bevrijdingsmanifestatie die nog meer allure zon moeten hebben dan een Ahoy' of E 55, heeft tot nn toe geen concreet voorstel voor een feest, waar aan alle Rotterdammers plezier beleven, kunnen doen. In het raadsvoorstel wordt de gemeente feitelijk gevraagd een krediet van een kwart miljoen te geven om het mogelijk te maken dat tenslotte vijf miljoen gulden wordt gespendeerd aan de „prestatie van stad en baven, zoals deze zich in de afgelopen 25 jaar hebben ontwikkeld". B, W. DE WAAL MALEFUT wat nu? Vuurwerk van VARA DE NW heelt nu ook «Ie VARA rich geschaard achter degenen die vinden dat het Waterweggebied een bom is die op scherp «iaat en dat de gemeen telijke Brandweer van Rotterdam niet in stut is te sorgen voor voldoende veilig, beid van de bevolking. Daarentegen zou den, de raffinaderijen en industrieën alles doen om ougelukken te voorkomen. Dit bleek uit een reportage die woens dagavond via de radio was te beluisteren. De VARA beeft niet vurwerk gespeeld. Men had moeten weten dat omgaan met vuurwerk door mensen die er niet vol doende van weten heel gevaarlijk is. De VARA heeft zich dan ook lelijk gebrand. Hopelijk blijft de schade intern. In Rot terdam zal men de reportage waarschijn lijk niet se- rinu nemen. De president hoofdman J. J. Oster jr. mocht alleen maar een opmerking maken over de burgerzin. Hij kon niet uit voerig ingaan op liet belang van de vrij- willige brandweer. Verder liet de VARA alleen maar mensen aan het woord die een volledige gespecialiseerd beroepsbrandweer willen en niets zien in vrijwilligheid. Twee wer den met name genoemd, iemand van een bedrijfsbrandweer die vertelde liever niet met een gemeentelijke brandweer tc wil len samenwerken ouder liet mom vari «potentieel aan mannen kun je overal *el krijgen" en het lid van de Rijnmond- raad. Mr. II. Versloot (socialist) die vond dat er te weinig gecoördineerd wordt en dat de toestand daardoor gevaarlijk is. Verder kwamen nog twee mannen aan bet woord van wie de namen niet wer den genoemd en die opmerkingen maakte dat bij diverse branden in Rotterdam con flicten waren ontstaan tussen beroeps en vrijwilligers en zelfs dat er bij hlussen grote fouten zouden zijn gemaakt. Minder duidelijk wen! dat bet bij de nyV (en nu ook via spreekbuis VARA) ?uat om alle brandweerlieden binnen de vakvereniging tc krijgen. Mensen die over de veiligheid in dit gebied iets te zeggen hebben, zijn van die doeleinden wel op de hoogte. 6So!mSSSi!1,,m-0W!!iï95s ROTTERDAM 5iEl.0?0/1l61Ba PEN HAAG S»I52 TÈl.CC-0/18900 UTRECHT wawtS3 TEL0S?00/l2Stt DEVENTErt van 50 jaar geleden Distributie a La Treub. Te Deventer tollen deze weck nieuwe bonboekjes voor de distributie worden uitgegeven in verschillende kleuren teneinde van de meergegoeden een boogeren prijs te kun- ne" opvragen voor de distributiewaren. ook wil men ben die voorraden van ^cn en ander hebben, uitsluiten van de "tributie van die artikelen (o.a. aard appelen), waarvan deze personen nog grooterc of kleinere kwantums hebben. Dc kritiek van de gemeenteraad heeft zich dan ook vanmiddag hierop toegespitst De gemeenteraadsleden waren toch al ontstemd omdat zij nauwelijks geïnformeerd zijn over een plan, waarvoor zij in principe wel vijf miljoen op tafel moeten leg gen. De gemeenteraad si trouwens helemaal niet van plan om zonder meer die vijf miljoen beschikbaar te stellen. Hij wil eerst op papier zien wat er precies gaat gebeuren, wat het pre cies kost en wie er allemaal plezier van heeft voordat hij een definitieve toestemming geeft. Hoofdpunt was daarbij, dat wanneer niet duidelijk het hele feest Rotterdam '70 op de Rotterdammers is toegespitst het feest helemaal geen doorgang moet vinden. Aan een feest voor officiële Instellingen en instanties en aan feestelijke uitbreidingen en mani festaties van het bouwcentrum bestaat in dit kader hoegenaamd geen behoefte. Wat In de gemeenteraad niet lek ker zat, zit een groep Rotterdammers, die nauw betrokken zijn geweest bij tal van andere manifestaties in de stad, nog veel minder lekker. Hun kritiek komt er op neer, dat er bij het opstellen van plannen nauwelijks iets aan coördinatie en organisatie is gedaan. De heer De Waal Malefijt heeft zich voornamelijk beperkt tot bet leuren langs vele instanties en bedrijven om maar zoveel mogelijk plannen te vernemen, waarbij hij niet aarzelde om voort te borduren op nauwelijks uitgewerkte suggesties alsof het kant en klaar gemaakte plannen betrof. Zo nam de heer De Waal Malefijt een plan over dat in de boezem van dein 1970 jubilerende Stad Rotter dam nog maar aarzelend was gelan ceerd zonder dat de hoofddirectie zelfs maar het bestaan van het plan kende. Het gaat hier om het idee Rotterdam een blijvend monument (in wat voor vorm dan ook) ten geschenke te geven. Een kwalijke zaak wordt het ge vonden, dat noch het Comité '70 (een stukje van de Intellectuele bovenlaag van Rotterdam) noch '3e heer De Waal Malefijt echte organisatoren zijn, die visie ontwikkelen en door duwen, Het gemeentebes uur is trou wens ook van mening dat de heer De Waal Malefijt niet de aangewezen fi guur is voor de organisatie blijkens de hulp die hij heeft ingeroepen van de E-55 en Floriade-organlsator, de heer Jac Kleiboer. Opmerkelijk Is (Sat men twee jaar geleden nog de heer Kleiboer, die bijna zeventig jaar is, te oud vond om een dergelijk karwei ROTTERDAM Om een idee te krijgen over het comité Rot terdam 1970 laten we hier de volledige samenstelling volgen: Voorzitters zijn burgemeester W. Thomassen en de voorzitter van de Kamer van Koophandel ir. J. v, d, Berg. Secretarissen zijn de gemeente secretaris mr. J. C. Knap en de heer J. G. M. van Nass, secretaris van de Kamer van Koophandel. Leden zijn de wethouders H. W. Jettinghoff, R. Langerak, mr. H. C. G. L. Polak, G. Z. de Vos, J. Reehorst, drs. J. G. v. d. Ploeg en verder ir. B. Fokkinga, ir. Th. Brouwer, ir. F. Posthuma, ir. J, A. C. Tillema en de heer J. Bax als hoofden van gemeentelijke diensten. Overige leden zijn: H. J. E. van Beuningen, mr. G. M. Bierman, ir. F. W. C. Blom, mr. A. Blussé van Oud-Alblas, mr. B. J. de Boer, J. P. van Eesteren, ir. J. van Ettinger, mr. W. H. Focke- ma Andreae,, D. van Hengel, O. E. E. Kleyn van Willigen, L. C. Kok, C. Kolff, mr. W. F. Lie h- tenauer, A. A. Louwhoff, mr. dr. K. P, van de Mandelen, mr. V. G. M. Marijnen, M. Sterk, J. van Tilburg, mr. H. Vlug, ir. A. J. de Wildt. Het werkcomité heeft, in enke le maanden tijds, achtereenvol gens onder leiding gestaan van de wethouders Langerak, De Vos, V, d. Ploeg, weer Langerak en op het ogenblik V. d, Ploeg. op zijn schouders te nemen, terwijl hij nu niet te oud is om te proberen een debacle te voorkomen. De kritiek van de groep, die mor genavond nog eens wil bezien wat er nu aan het hele feest gedaan moet worden, wil het inderdaad een volksfeest worden en geen semi-cul- turele manifestatie waarin men zich van expositie naar expositie moet spoeden met een" plaats op de sport- tribune om uit te rusten, richt zich ook tegen, de opmerkelijke houding van het Comité '70 ten aanzien van particuliere suggesties. Een goed voorbeeld daarvan Is het al eerder besproken Deltapark, in feite een aansprekend project, opge zet om mensen plezier te iaten ma ken. Het comité heeft de suggestie niet overgenomen maar gezegd: „Als jullie het zelf rond kunnen krijgen idan mag dat eventueel wel onder on ze vlag" alsof er in de eerste plaats het belang van de initiatiefne mers mee gemoeid zou zijn. Toen het eenmaal zo gelopen was dat het Del- tapark buiten de manifestatie om ge financierd moest worden, begon ech ter de strijd eerst goed, want waar men het ook wilde realiseren, altijd zat er wel een bestemmings- of sane ringsplan in de weg. Samenvattend kan men zeggen, dat enerzijds in de kring van het Comité '70 hard wordt gewerkt aan een plan waarmee niemand gelukkig is, waar bij dan nog opgemerkt kan worden dat men voor een goede opzet van deze ongelukkige plannen al veel te laat is. Aan de andere kant blijkt het niet mogelijk om een aantal particu liere initiatieven die betrekkelijk weinig geld kosten en waarvoor trouwens geldgevers te vinden zijn omdat het allemaal attractief is, zoals bijvoorbeeld het Deltapark in de opzet van Rotterdam '70 op te nemen. Geen concreet plan dus maar wel een wirwar van vage ideeën die de aangetrokken coördinator van Rot terdam '70, de heer B. W. de Waal Malefijt, wanhopig bijeen heeft ge raapt en die als los zand aan elkaar hangen. Deze ideeën, die in het stuk aan de gemeenteraad een basisplan worden genoemd, komen op het vol gende neer. Er moet een driepootsbrug komen van het station en het Stationsplein over het Weena naar het Bouwcen trum enerzijds en De Doelen ander zijds. De kosten van het project zou den zelfs in de buurt van een half miljoen gulden liggen. Op de brug zou een computer geïnstalleerd moe ten worden, die alle gewenste infor maties over de stad geeft. In het station zou dan een interna tionale expositie van spoor wegma Ie - riaal ingericht moeten worden, ter wijl op het Weena een overzicht ge geven zou moeten worden van de ontwikkeling van paardetram tot me tro. Zeer ambitieus lijkt ook de Rot terdam Promenade (op de begroting is er 650.000 gulden voor uitgetrok ken), die blijkens de voorlopige plan nen toch niet meer inhoudt dan een versiering van Lijnbaan, Coolsingel, Stadhuisplein en eventueel de Hoogstraat en de Meent. Onder versiering wordt verstaan illumina tie, bloembakken en perken. Ook zijn er plannen voor een aan tal pleinen, waarin iets is uitgewerkt van het zogenaamde tien pleinenplan van wijlen wethouder Bavinck, die tien pleinen extra wilde aankleden als geschenk aan de bevolking. Deze aankleding, die voor het merendeel niet permanent is, komt nu neer op een kunstmarkt en een volksdansfeest op het misschien vol tooide Schouwburgplein, een dag- markt op de Laurensplaais en een fontein op het Stadhuisplein. In het basisplan komt ook een. ha venmanifestatie voor (die toegespitst is op de opleiding van de havenarbei ders), een beeldententoonstelling in het rosarium van Museum Boy mans-Van Beuningen, een Rotter- damtoer met tramstellen uit andere steden, een luchtvaartexpositie op de Rotterdamse Luchthaven, waar .men ook voor rondvluchten boven de stad zal kunnen boeken, een bloemenex- positie in de Energiehal, die dan ver plaatst zal zijn naar de Abraham van Stolweg, een honden- en kattenten toonstelling nog uitgebreid met al lerlei pluimvee in de Diergaarde en de opening van da uitbreiding van het Bouwcentrum met een reeks van exposities. Ook zon er in de Alioyhal een ex positie gemaakt moeten worden, die Iaat zien hoe nu precies een auto ontstaat. Min of meer sluit daarbij aan een plan dat de heer De Waal Malefijt dankbaar heeft geleend om op de Parkkade een Oud-Hol lands schip te bouwen. Als kleinere activiteiten rond het eigenlijke be vrijdingsfeest in mei 1970 zijn ge pland een internationaal autocongres in De Doelen, een autorally voor zo genaamde old-timers. een cupfinal in het Feijenoord stadion, waarvoor de directie van het stadion inmiddels een aanvraag heeft gedaan. Voor de sport is heel veel plaats ingeruimd zij het dat er een rela tief zeer klein bedrag voor op de begroting is gezet. Voor een kwart miljoen gulden zouden er een Pinkstersport-manifestatie, een inter nationaal jeugd-polo-toemooi, een gymnajuventa, een internationaal tennistoernooi, een atletiek Europa cup wedstrijd voor dames en een rui- terfestijn met onder meer een Spaanse rijschool gehouden moeten worden. Uitgangspunt hierbij is dui delijk, dat de sportverenigingen voor het grootste deel zelf de lasten dra gen van de activiteiten, die Rotter dam '70 ten goede moeten komen. Het klapstuk: een sport- en exposi tiecomplex al of niet in het Zuider park een project waar Rotterdam niet alleen in 1970 wat aan zou heb ben, maar waarvan de stad vele ja ren daarna o-k <nog zou kunnen pro fiteren komt wel degelijk in het basisplan voor, maar daarvan is al lang bekend dat de vijftig miljoen gulden voor de uitwerking niet op te brengen zijn en dat nu de gemeente hooguit wil proberen er iets van te realiseren zonder dat dit overigens op de begroting van het feest Rotter dam '70 drukt. In het basisplan, zoals de heer De Waal Malefijt dat 'op papier gezet heeft, komt ook een recreatief pret park voor, dat de voorlopige wei k- naam Deltapark heeft gekregen. Dit park, dat ergens op de Rechter Maasoever bijvoorbeeld bij de Plantage gerealiseerd zou moeten worden, is opgezet door de stichting Bevordering Volksgezondheid, die het park niet alleen in 1970 zou willen exploiteren, maar een definitieve stichting op het oog heeft, die in de loop der jaren uitgebouwd zou kun nen worden zoals dat ook is gebeurd met het beroemde Tivoli in Kopenha gen. Dit plan staat niet op de begroting \;an Rotterdam '70. Nauwelijks is ze ker dat het plan ook maar een kans maakt, omdat de bezwaren van de kant van de gemeente legio zijn, wat men al eerder heeft ervaren toen men voor dit park aan Biijdorp en later aan het Zuiderpark dacht. Alles bijeen geeft de dorre opsom ming van de activiteiten, waarmee de heer De Waal Malefijt en de werk groep uit het comité Rotterdam '70 gestalte willen geven aan een feest, dat de herbouw van de stad na 25 jaar geleden op de puinhopen op nieuw begonnen te zijn, moet on derstrepen, niet de indruk, dat er een volksfeest aan de gang zal zijn. ROTTERDAM De rechtbank heeft vanmorgen drs. F. W. wegens mis handeling en schennis van de eer baarheid veroordeeld tot vier maan den gevangenisstraf en een voor waardelijke terbeschikkingstelling van de regering. Officier L. M. van Leeuwen had acht maanden cel geëist waarvan vier voorwaardelijk. zuiver scheerwol Dessoiux is een topklasse-tapijt van zuiver scheerwol waardoor u zeker bent van dé duurzaamheid, onontvlambaarheid, kleur echtheid en motechtheid. Het trekt geen vuil aan en kan gemakkelijk worden gereinigd. Dessoiux heeft de weelde van een handge knoopt tapijt: luxueus en toch een tikje "ruig". Opvallend is de ruimtelijke werking. Leverbaar in 5 decoratieve tintenop kamer breedte van 375 cm. en kóst per m2 52;80 per strekkende meter!98«"" i COMPLETE WONINGINRICHTING Rotterdam Binnenweg -7 tel. 010-117700 Rotterdam .Beijerlandsetaan 72-78 tel. 010-193500 ROTTERDAM DEN HAAG UTRECHT/ VL1SSINGEN HOORN DE LIER ROTTERDAM De NCVH, de Ne derlandse Vereniging van Christe lijke Handelsreizigers en Handelsa genten, viert' zaterdag 4 mei haar veertigste verjaardag met een feeste lijke algemene vergadering in „De Doelen" en een fcoffietafiel. Tevoren, vrijdag 3 mei, is'in „De Doelen" de tiende algemene leden vergadering van de CIRCCE, de In ternationale Federatie van Han delsvertegenwoordigers in de EEG, waarbij de NCHV is aangesloten. De heren PI. van Aken en Jac. de Gans vertegenwoordigen de NCHV in het bestuur van de CIRCCE. Als voorz'tter van de vergadering van 3 mei treedt op de 'heer H. P. ie Ferme' uit Parijs, president van c!e CIRCCE, als secretaris de heer Mari- us Lechat, eveneens uit Parijs, secre taris-generaal van de CIRCCE. De daaraan voorafgaande donder dag zal burgemeester W. Thomassen de deelnemers aan deze vergadering ten stadhuize ontvangen. Behalve de leden van de CIRCCE zullen er deze dagen ook afgevaardigden aanwezig zijn uit het niet bij de EEG aangeslo ten Zwitserland, waar de organisaties nauwe banden met de CIRCCE on derhouden. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN B. en W. zijn het niet eens met bepaalde onderde len van het beleid, dat het openbaar lichaam Rijnmond voert. Zij zuilen onderzoeken of de gemeenteraad de mening van het college deelt. Dit heeft het college geantwoord op schriftelijke vragen van mevrouw J. Jungerius-Mulder van de Boerenpar tij. Het raadslid had gevraagd naar de visie van het college op de structuur van Rijnmond, zoals die in de nota van B. en W. van Rotterdam wense lijk wordt geacht. B. en W. van Vlaardingen hebben geantwoord, dat zij tevens hun visie willen geven op het interim-rapport van Rijnmond. Daartoe zal op de vergadering van donderdag 2 mei de gemeenteraad worden voorgesteld een commissie in te stellen, die zich zal bezighouden met de .ontwikkeling in het Nieuwe Waterwelgebied. Het college zal zijn standpunt toetsen aan het verslag, dat deze commissie uitbrengt. Op de vraag of het college reeds (Van een onzer verslaggevers) BOTTERDAM Een heel knap ontwerp, waarvan het zeker is dat allerlei andere gemeenten ook be langstelling hebben. Aldus zag burge meester \V'. Thamassen woensdag- middag het plan voor de hoogste woontorens van Nederland twintig etages op een onderbouw ra waar voor hij de eerste paal in de bodem van Ommoord sloeg. De burgemeester vertelde hoe bij de behandeling van het voorstel tot de bouw van deze hoge woongebou wen in de gemeenteraad er verschil lende sprekers waren, die nogal wat kritiek op het ontwerp hadden. Ten onrechte, meende de heer Tho massen, die ais bijzonder aantrekke lijk punt de verscheidenheid in de woningen zag: woningen voor bejaar den, vrijgezellen en jonge gezinnen in één complex. Op elke etage acht verschillende woningen „rond een pleintje". Al zullen, aldus de heer Thomas sen, de vele woningbouwcorporaties, die later het project ter verdeling overgedragen krijgen, zich over deze verdeling wel het hoofd breken. Over de verbindingen met Om moord kondigde burgemeester Tho massen aan, dat, zodra de metro naar Hoogvliet er is, de metro-verbinding met Rotterdam-Oost en Ommoord aan de orde komt. En voor burgemeester J. van Dijk van Capelle aan den IJssel die het slaan van deze eerste paal bijwoonde had de heer Thomassen een apart woord van begroeting: „Het zal de heer Van Dijk bijzonder veel genoe gen doen, dat de hoogste woongebou wen van Nederland juist in IJssel- dam komen te staan thans kan zeggen of Rijnmond niet boven, maar tussen de gemeenten be hoort te staan, antwoorden B. en W. ontkennend. De nota is naar hun me ning een zuiver Rotterdamse aangele genheid, wat niet wegneemt dat deze van invloed kan zijn op de toe komstige positie van Vlaardingen. Mevrouw Jungerius schrijft, dat de gemeente Rotterdam nogal slechte ervaringen heeft gehad met de Rijn mond in zijn huidige gedaante. Onder meer citeert zij de zinsneden: „teveel energie aan overbodig werk" en „be langrijke projecten worden vertraagd door bemoeienissen van de Rijn- mondraad". Hierop antwoorden B. en W. dat deze woorden geheel voor rekening van Rotterdam blijven, „hetgeen uit eraard niet wegneemt, dat wij be zwaren hebben tegen onderdelen van het beleid van 'het openbaar lichaam Rijnmond". Het gemeentebestuur van Rotter dam heeft over de nota geen overleg gepleegd met het college van Vlaar dingen. Wel heeft over de'structuur van Rijnmond contact bestaan tussen burgemeester mr. J. Heusdens en burgemeester W. Thomassen van Rotterdam, aldus B. en W. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM De verbouwing van de sociëteit Koinoonia van de Societas Studiosonun Reformatorum Roterodamensis aan de Mauritsweg is begonnen en men verwacht dat SSRR in september de groentijd kan ingaan in een geheel vernieuwd en vergroot huis. Zoals bekend was Koinoonia ge vestigd in de helft van een groot dubbel patriciërshuis aan de Mau ritsweg. SSRR heeft de andere helft, van dit pand kunnen verwerven en de bedoeling van deze verbouwing is, van de beide panden één grote stu dentensociëteit te maken. Er komt een nieuwe, centraal gele gen ingang er. op de begane grond wordt een open studentencafé inge richt. De mensa, die in de tuin is uitge bouwd, wordt afgebroken en vervan gen door een twee maal zo grote zaal, waar ongeveer 450 studenten de maaltijd kunnen gebruiken. Ook de sociëteitszaal op de eerste etage wordt twee maal zo ©root. Daar komen een grote barruimte en verschillende hoeken voor allerlei ac tiviteiten. Een deel van de vloer wordt ingericht als dansvloer. De tweede etage is bestemd voor bestuurskamers, de derde etage biedt ruimte voor disputen, commissies en dergelijke. "f| ;it| til

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1968 | | pagina 1