Schiedamse middenstandsbeurs geopend Bezoeker komt ogen tekort op gevarieerde Inhabé '68 geld uitlenen is bij ons geen gunst isjVS Wervelend dansfeest Veel woorden van voor gouden O Dl m gast in EEN ROMANTISCHE BRUHOFT m d klok krediet II Morgen roept Jaarvergadering van Hnurdersvereniging Vlaardingse Balletschool 10 JAAR GARANTIE Sur Overstekend kind brak been bij aanrijding Uitgebreid programma M7 I GEZINS GRAAFSTROOM jBfffé Wimik tfeÉÉSs Vergadering ARJOS GRATIS BOOT AÜTORIJTEST Mevr. Th. Heusdens opent bazaar voor H. Frantsenhuis vlaardingen I'nidnwz .en dagelijks Voorwedstrijden van school tornooi nu besloten SCHIEDAM Van Riebeeckstraat maandag gesloten Beat Pleegouders melk heerlijk boter vers kaas kostelijk Club Méditerranée II SI tl o'E ROTTERDAMMER^ Pagina 5 2A ZATERDAG 20 APR1 1918 """V ï.WWSS*. - s-;S AMBl VLAAR DINGENHerv Gem Grote kerk 9 en 10.30 cis Bouterse. 3 ds Kolkert, Nieu we kerk 10 dhr Hoogendam. 5 ds Bos. Bethelkerk 10 ds Naüta. 7 ds wissink, immanuelkerk 10 drs Broeren, 7 ds Nauta; Behobothkerk 10 ds Koikert, 7 ds Lecn- mans; ichthuskerk 10 ds Van veen, com- bodtenst, 7 dhr Hoogendam: Holykapel 10 ds Bos. 7 dhr van zetten. HoJyziekenhuis 9 ds Bos: Zonnehuis 16' ds Hoorn. Chr Geref kerk Emmastraat 116, 10 en 5 ds Buys; Philips de Goedestraat 162, 10 leesd, 3 ds Buijs. Geref Gem "Westnieuwland 56, 10 en 5 ds Huisman, belijdenis. SCHIEDAMGeref Oosterkerk 30 cis Meijering, 5 ds De Vries, ds Meijering; Magnalta Dei Kerk 10 ds Xammensma, 5 ds Oppedijk: tPDe Goede Haven" 10 ds Everaars. 5 ds Nammensma; Julfanakerk 10 ds De Vries, 5 ds Everaars. Chr Geref Kantine Kartonagefabr 9 en 4 ds Den Butter. Herv geref evang Geb Irene 10 ds Hovius, Grote kerk a ds Kaste lein. Herv Gem Grote kerk 10 ds Spaling, 5 ds Kastelein, 7 ds Eek hof; Bethelkerk 10 ds Ie Coq; Opstandingskerk 10 ds Zimmer- I man. 7 cis le Coq: Vredeskerk 10 ds Groe- newegen. 7 ds Jansen; De Rank 10 ds Blonet, 7 cis Meijer, st Martinuskerk 9.30 ds Wuister. „De Ark" 9.30 ds Oppedijk, 5 MAASLAND: Herv gem 10 d Keijzer, 7 ds Kalkman. Geref io ds visscher, 7 ds Bever. MAASSLUIS: Herv gem Grote kerk 10 ds Jansen 7 ds Spailng, Ichthuscentrum 10 ds Vogel, Zalencentrum 10 ds Kalkman, gem huis 9.45 'dhr Van Ftooy, geref Imma nuelkerk 9.30 ds Duursema 4.30 ds Aaftink, Maranathakerk 9.30 ds Aaftink, 7 ds Vons en ds Duursema. Geref vrijg 8.: en 5 ds Van Tongeren. Chr geref 9.30 ds Tanis, 3 ds Tanis, NPB 10.15 ds Mulder. BOZENBUBG: Herv gem immanuelkerk 9.45 ds Evelein, 6,30 ds Westerveld, De Schans 9.45 dhr v d Zaal. Geref 9.30 en 6.30 ds Hendriks. Chr geref 9.30 en 5 ds Wijnsma. Geref vrijg 9.45 ds Deddens, 4,25 ds Veefkind. Geref gem Poortugaal 10 en 3.30 student Stuivenberg. BURGERLIJKE STAND SCHIEDAM Geboren; Johannes z v J G M Vis en C Schuurmans. Overleden; J M Molenaar, 83, wed v P van Zwet; A ■Warbout, 75; A P A Hen- drikz. 74: C J P Her.sbach, 84: J Collens. 71, echtgen v F J Zillig. 1U VLAARDINGEN In verband rnet c!e wijziging in de omzetbe lasting per 1 januari 1969 zullen de bouwkosten aanmerkelijk gaan stij gen, hetgeen betekent, dat ook de huishuren omhoog zulien gaan. Te verwachten is, dat binnen drie jaren de huurprijzen met 20 percent zuDen worden verhoogd en als we tien jaar verder zijn, bedragen de huurprijzen het dubbele van de huidige prijzen. Aldus de heer P. Th. Biersma, voorzitter van de federatie van wo ningbouwverenigingen te Roterdam, vrijdagavond tijdens de jaarvergade ring van de Huurdersvereniging „Vlaardingen", gehouden in de zaal Harmonie. De heer Biersma hield daar een inleiding over: „Het toekomstige huisvestingsbeleid". Uit het jaarverslag van de secreta ris bleek dat het ledental zich in stij gende lijn bevindt. Veel huurders zoeken thans bescherming bij de ver eniging nu zij dreigbrieven hebben ontvangen van de huiseigenaren, die hen sommeren, met ingang van 1 april de vier procents huurverhoging te betalen en indien zij binnen twee weken niet daarop ingaan, hun het huurcontract per 1 april werd opge zegd. Het is een normale zakelijke aan- gelegenheid. U krijgt de vrije beschik king over contant geld. Dat gaat bij ons prettig, soepel, en snel. Bijna een half miljoen gezinnen ondervon den dat reeds. Kom, schrijf,of bel gerust eens op. Binnen 5-10 dagen contant geld tot 9.000,—. Op wet telijke voorwaarden. Aflossing in maximaai 3 jaar. Geen borg. Zonodig 3 maanden gratis uitstel van aflos sing. Kwijtschelding restant iening bij overlijden. N.V. NATIONALE VOLKSBANK mmHm mmmm Rotterdam Mauritsweg 45 tel. 13S743 Den Haag Riviervismarkt 4 tel. 639586 Amsterdam Westeinde 10 tel. 237271 Arnhem üariënburgsiraatlQ tel. 27561 SCHIEDAM De Arjos houdt dins dagavond een vergadering in de grote zaal van de Magnalia Dei-kerk. Spre ker is dr. J. H. Scheuerer oud-voorzit ter V2n het Arjos-hoofdbestuur, over ..Hoe zit het met de democratie?" Aanvang 20 uur. SCHIEDAM Het is gelukt: na drie dagen keihard opbouwend werk kon de middenstandsbeurs Inhabé 1968 vanmiddag in de Sport hal Margriet worden geopend. Op deze beurs, die een week lang te bezoeken is, worden de Schiedammers onder het motto „koop in eigen stad" aangespoord, in eigen huis te blijven en niet in andere grote plaatsen te gaan winkelen. Dat de Schiedamse middenstand over een assortiment van nationaal niveau beschikt, wordt de be zoeker van de groots opgezette en rijk gevarieerde beurs wel duide lijk. Dc organisator de her Barkmeijer, heétf bjj de verkoop van de tentoon stellingsruimte terdege gelet op de afwisseling van het geëxposeerde. De bruto-oppervlakte van de Margriet hal is 3.000 vierkante meter; onge veer 1,700 m2 eiste Inhabé 1968 op. Zestig welverzorgde, kleurrijke stands maken het inmogelijk in een korte tijd een goede indruk van de tentoonstelling te krijgen. Men komt er werkelijk ogen tekort. Nieuwtjes op velerlei gebied, demonstraties, „proef-stands" en talloze andere ac- tracties laten de bezoeker volledig aan zijn trekken komen. Eï zijn twee „eilanden" met de meest uiteenlopende meubel- en wo ningstoffering en een geheel ingerich te woning. Hometrainers zullen wel licht de belangstelting krijgen van automobilisten-met-buikjes. Een taaie stand met tropische planten en dieren bevat ook een aantal moeilijk verkrijgbare natuurboeken. beoordeeld. De Koninklijke Neder landse Natuurhistorische Vereniging exposeert o.a. een fraaie collectie op gezette vlinders. Boten worden ook tentoongesteld. Een daarvan, een sportyak, kan ge wonnen worden door de bezoeker, die de meest originele slotzin van een vierregelig rijmpje maakt en/of door de beste oplosser van de quiz, die de stichting Huishoudelijke en Gezins- Een autorijtest-apparaat, die de remreactie registreert, zal aftrek vin den, evenals het marionettentheater dat geleid door de her Hartman vrijwel non-stop uitvoeringen zal ge ven. Een nieuwtje uit Denemarken vormen de Carmen-haarkrullers. Een gratis ogentest voor weggebruikers kan de bezoeker bij een opticien af leggen. Een test voor kleuren- en diepte- waarneming kan ook worden gedaan. Nieuw is de opklapbare zonnebril met glazen, die bij ultraviolet licht van tint veranderen. Bij de slagerijstand kan de kwaliteit van worst worden (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Mevrouw Th. A. Heusdens-Mansholt zal woensdagavond 24 april om half acht de bazaar openen, die in Triangel wordt gehouden voor de inrichting van het tweede Herman Frantsenhuis. Yoor dit tweede tehuis heeft de stichting het pand Schiedam- seweg 98 gekocht, dat na een verbou wing aan het eind van dit jaar veertien geestelijk gehandicapten zal opnemen. De bazaar zal drie dagen geopend rijn. De openingstijden zijn woensdag 24 april van 19.30 tot 22 uur. donderdag van 14 tot 17 en van 19 tot 22 uur e:i vrijdag van 14 tot 17 en van 19 tot 23 uur. Vorige week zaterdag is begonnen met de verkoop van 20.000 loten voor hetzelfde doel. Met beide acties wil mén proberen ƒ30.000 bijeen te bren gen. Voor het welslagen heeft een aktie- comité zich met de organisatie van bei de akties belast. Dit comité bestaat uit net raadslid mevrouw M. de Vries-Van «er Spek en de twee, broers Johan en Jacques van der Veer. De loten kosten een gulden per stuk en dankzij de medewerking van de CVkardingse middenstanders zijn waardevolle prijzen beschikbaar ge steld met als hoofdprijs een personen auto. De trekking zal eind juli van dit jaar worden verricht.' Wanneer niet alle loten worden verkocht zal de actie ncn verplaatsen naar Maassluis. jrstjJdsgehoorzaaI: „4 for Texas", film 14 ^Weeshuis: bazar oecumenische jeugd, tot Muzanda: instuif Club in the jVlood, 20. 2j)Trlaiigel: instuif CJV Liefde in Vrede, neilfl-lü,cbz°rcIncH. Verheij. Was- fnt 24b- 'e'- 31345. dagelijks van 18.30 «u_ 19.1)0 en 's 2;atert)agS Van 18.00 tot J9.00 JUyninuirmer meld- en regclkamer wwaoJr ^achten luchtverontreiniging), tel. (Van een medewerker) SCHIEDAM De voorwedstrijden van het schoolsporttomooi 1968 zijn vrijdag op Harga besloten met hand balsport, waaraan tal van scholen hebben deelgenomen. In poule E 1 werd St.Jozes winnaar met zes punten door een beter doel- gemiddelde dan J. Ligthart, dat ook zes punten behaalde. St. Aloysius was eerste in pcule E 2 met zeven punten. Ongeslagen bleef J. H. Gunning in poule E 3 en daar door werd deze school kampioen. Alb. Magnus 2 toonde zich met acht punten het sterkst in poule Er 1 en in poule Er 2 was dat St.Jozes 2, dat tot zes punten kwam. Deze poules waren de jongens van de lagere school. De uloscholen scoorden er ook lustig op los en vooral RKTS 1 (jon gens) deed het goed door met tien punten over de eindstreep te gaan. CTS 1 verloor hier alle wedstrijden. In poule B 1 (jongens) kwam TSS 1 met tien punten uitstekend voor de dag. CTS 2 kwam hier ook niet ver der dan nederlagen. St.Jozef 5 won in poule B2 (jongens) alle wedstrijden en werd winnaar. CTS 3 bracht het hier tot twee punten. De meisjes in poule C 1 zagen Wil lem de Zwijger B 1 met tien punten kampioen worden. Poule C 2 (ook meisjes) moesten ook al in Willem de Zwijger de meerdere erkennen en wel team A 1 dat tien punten vero verde. LEAO 1 werd in poule D 1 (meisjes) winnaar met negen punten. In poule D 2 (meisjes) eindigden drie scholen met zes punten (Huishoud en Ind. 2, Mater Dei 5 en Mater Dei 6) waarvan Huish. en Ind. 2 door een beter doelgemiddelde winnaar werd. Poule D 3 (meisjes) had Mater Dei 7 als winnaar met acht punten en pou le D 4 RK Huish. 3 met zes punten. VEILING 7VESTERLEE DE LIER. 19 april Aardappelen 6—1 2800 kg. Andijvie 3184 52000, Dubb. bonen 600—650 150, Snijbonen 440 —490 520, Kom kom. (krom) 50—52 93C0, Witlof 57—93 1400, Waspeen A 35—39 5300, Rabarber 36—72 6900, Spinazie 23—50 17000. Spitskool 66—62 380, Stoofsla 65 900. Prei-Al 22—35 2700. Tomaten A 1300—1480 13.805 bakjes. Extra C 1380—1430. Tomaten AI 7410—1478, BI 1640—1910. Cl 1420—1470. CCI 1260—1320, Komkom. AA 52—56 102.000 stuks. AI 45—50. BI 43—45, Cl 38—37, Dl 28—29. EI 25, Papri ka 8—68 1350, Sla I 1424V: 690.000, II 14-18'/:. Cl 12—13. Bloemkool 6 157 5500, 8 124—162. 10 07—128, 12 93—116, 15 63—93, Peterselie 15—35": 2200 bos. Raapstelen 2—8'/: 3900. Radijs 20—38 8000, Selderij 723'/» 10500. „De Rotterdammer", 1, "-yOLi Mevrouw N. Klein, Damstraat Wok voor klachten bezorging). Vandaag.... Musis Sacrum: ASK Cultura, Bal Maca bre. 20. De Waag: Dansavond. 20. Irene: Gruno, feestavond. 20. Opstandingskerk: Sociëteit „Den Teir- quasth", dansen. 20. De Rank: Prema. dansen. 20. ....en maandag Arcade: Hengelsportver., filmavond. 20. Geref. Jeugdhuis: SGP. bijeenkomst. 20. Schaakkantine Wilton-Fijenoord: Schaakver. Schiedam, persoonlijke kampi oenschappen. 20. en dagelijks... Agentschap ..De Rotterdammer", me vrouw J. van Gog. Dr. Zamenhofstraat 139, tel. 152400 (ook klachten bezorging). Alarm nummer brandweer: 269123. Alarmnummer GG GD: 269290. Apotheek: Apotheek Nieuwland. Dr. Wlbautplein. tel. 267532. voorlichting dagelijks Iaat maken. De kledingshows van de fa. Ruseier zijn in verband met ziekte van de „dressman" vervallen. In de plaats daarvoor komen demonstraties met haarstukjes voor dames en heren. Woensdagmiddag treedt de gooche- lar Jo-fra-dé voor de kinderen op. Een stand met: Bijbels cn boeken met evangeliserende strekking ont- brekt evenmin. De heren C, den Boer, X van Kampen, J. Koch, J. Pietersen hopen in samenwerking met de Am sterdamse evangelist Van der Roest en met behulp van een flanellen wand de figuur van Jezus te laten leven. VLAARDINGEN In verband met de afbouw van het Liesveldvia duct wordt maandag de Van Rie beeckstraat, tussen Cronjéstraat en Joubertstraat, voor alle verkeer gesloten. Ook de Schoutstraat zal dan voor het verkeer gesloten zijn. Voor de bewoners blijft alleen een voetpad over, waarop het verboden zal zijn fietsen en brommers te plaatsen. _n SCHIEDAM Het vijftigjarige ODI heeft vrijdagavond in de grote zaal van Christelijke Sociale Belan gen veel woorden, van lof mogen aan- hren bij de drukbezochte receptie, die in de beste stemming verliep. De heer W. F. H. .Grashoff, bestuurder van NCSU, opende een iange rij van sprekers. Hij bracht een eresaluut aan de mensen, die in het kerkelijk klimaat van 1918 de op pro-rato basis tegen afblad deren, afbrokkelen, afschilfe ren kortom op de hechting van Surfakote op de onder grond. Daardoor wordt op on derhoudskosten van uw pand bespaard, omdat de muren niet elke 2-4 jaar opnieuw be hoeven te worden geverfd. Uw gebouw stijgt met Surfakote in waarde. SURFAKOTE wordt opgespoten in één laag, die 20-35 maal dikker is dan een gewone verflaag. Het beschermt tegen re gendoorslag, isoleert en is gemakkelijk te rei nigen. Kleuren-sta- len van onze 18 standaardkleuren worden op aanvraag gaarne verstrekt. Geef uw huis met SURFAKOTE een „t veede huid" Montfoort (U.) Tel. 03484-587. VLAARDINGEN De tiende uit voering van de Vlaardingse Bal letschool, vrijdagavond in de Stadsgehoorzaal, was een werveling van kleurige costuums. Directrice mevrouw Maria Judels-Kemény heeft opnieuw getoond over een enorme dosis ideeën te beschikken, waarmee zij zowel met haar jonge pupillen als met de oudere ballerina's veel weet te bereiken. Burgemeester mr. J. Heusdens sprak haar voor de pauze toe en. complimenteerde haar met de jubi leumuitvoering, „die'het.oog streelt": Haar school telt momenteel 230 leer lingen en van dit aantal deden 170 mee aan het ballet. „Dat spreekt boekdelen", aldus de burgemeester. Aan het begin van de uitvoering zei mevrouw Judels dat verscheidene van haar leerlingen nu een beroeps opleiding polgen en dat anderen bin nenkort daarmee zullen beginnen. Ook voor amateurs is ballet zo be langrijk, zei ze. De leerlingen krijgen een goede houding, leren al hun spe ren gebruiken en ondervinden de vreugde van het zich uitleven in vorm en beweging. De proloog, waaraan de jongeren meededen, was een vermakelijke geschiedenis met borden, die samen het publiek een welkom toeriepen. De meisjes waren gekleed in gekke clownspakjes en hadden zonnetjes op de wangen geschilderd. De hele kleintjes (vanaf vijf jaar) maakten er met hun nog ongecoördineerde bewe ginkjes een verrukkelijke opening van. Daarna volgde tot de pauze de geschiedenis van de dans; enkele gre pen over het ontstaan, de evolutie en de vele takken van de dans. Na de „primitieven" volgde de fraai gesty- leerde dans van de Egyptenaren in bizarre costuums. Bij de dans van de oude Grieken had mevrouw J idels -het gezocht in het enigszins pathetische zoeken naar schoonheid en zuiverheid. Dit ballet werd gevolgd door een luchtig menu et, een brokje romantiek dat met zijn pruiken, hoofse bewegingen en mu ziek van Boccherino bijzonder aansloeg. Ook werd aandacht besteed aan het moderne ballet, de jazz (knappe interpretaties van de muziek van Brubeck) met tot slot van deze dansgeschiedenis een persiflage op de beat. Na de pauze volgde het serieuze ballet Lumière et Ombre, dat de strijd tussen het licht en de duister nis dramatisch verbeeldde. •Na het luchtige Tarantelle, een spel met tamboerijnen, danste Liesbeth van der Schaar La Cygne, de zwaan waarmee zij bewees over veel tech niek te beschikken. Na vlotte dansen uit Mexico kwamen de kleintjes weer aan bod met Vrolijk Pasen, dat tal v,an humoristische hoogtepunten had. Sluitstuk vormden enkele Hon gaarse dansen met een- knap uitge voerde rapsody van Anneke Van Gel- dem. Samen met Katja Dijksman nam Maria Judels-Kemény een on derdeel voor haar rekening, hetgeen met een daverend applaus werd be loond. Nadat de directrice met bloemen was overladen bocid Liesbeth van der Schaar namens alle leerlingen (sym bolisch) een hond aan. Als laatste voerde een vader van een der leerlin gen het woord. De uitvoering is van middag herhaald in de Stadsgehoor zaal, die beide keren was uitver kocht. SCHIEDAM De tienjarige Jo hanna de Jong uit de Mgr. Nolenslaan is donderdagmiddag bij het overste ken van de Minister Donkerstraat ge grepen dóór een passerende personen auto, bestuurd door de 24-jarige Rot terdamse kantoorbediende X P. E. Het kind brak haar rechter onderbeen en kreeg een snij wond in het gezicht. Ze is opgenomen in het Gemeente-zie kenhuis. De 31-jarige chauffeur C. A. V. uit Hoogvliet is door een scooter, be stuurd dor de 25-jarige gemeente ambtenaar M. P. R. omvergereden toen hij de weg overstak nadat hij uit zijn vrachtauto was gestapt. De man werd met een geschaafd been naar het Gemeenteziekenhuis gebracht. De 72-jarige mevrouw F. J. van Os viel gisteren op het kruispunt Nieuwe Haven-Vlaardingerdijk van haar fiets toen zij wilde afremmen om het ver keer voorrang te geven. Zij kreeg een wond boven het linker oog die in de Dr. Noletstichting moest worden ge hecht. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Een uitgebreid programma is opgesteld in verband met het bezoek van het Kinderchor des Kultushauses und Tsjechoslowa- kischen Rundfunks uit TJsti aan Vlaardingen van dinsdag 28 mei tot en met dinsdag 4 juni. Alle gasten zullen worden ondergebracht bij le den van de koren van Jo Mulder. Op het programma, dat het werk comité van het jeugdkoor Eroza heeft opgesteld, staan onder meer een offi ciële ontvangst in het stadhuis, con cert in de Stadsgehoorzaal, optreden voor de radio en een bustocht. Ook zal een bezoek worden gebracht aan de Tsjechische ambassade in Den Haag. Dit gaat uiteraard nogal wat geld kosten en daarom zal een aantal ac ties worden gevoerd. De leden van het koor is verzocht Kranten en tijdschriften te verzamelen, hetgeen al een aardig bedrag heeft opge bracht. Ook de opbi engst van de kin deroperette, die donderdagavond in de Stadsgehoorzaal is uitgevoerd, is bestemd voor het buitenlandse be zoek. Zaterdag 4 mei zal in zaal Excelsi or aan de Oosthavenkade een fan cy-fair worden gehouden. Een ex-lid van het jongenskoor beschildert pol lepels die voorzien van haken kun nen dienen om pannelappen aan op te hangen. Hiervan zijn er al 200 verkocht. Dinsdag'28 mei krijgt het koor na aankomst een maaltijd voorgezet in gebouw Excelsior, waarna de pleeg ouders de kinderen zulien ophalen. Na de officiële ontvangst in het stad huis op woensdag geeft het Tsje chische koor donderdagavond met de koren van Jo Mulder in- de Stadsge hoorzaal een uitvoering. Vrijdag 31 mei volgt een bustocht naar Den Haag en omstreken, waar de gasten een bezoek zullen brengen aan de Tsjechische ambassade en zullen zingen in een bejaardentehuis. Van zaterdag 1 juni tot maandag 3 juni zullen de kinderen de Pinkster dagen bij de pleegoudere doorbren gen. Dinsdag 4 juni is er een optreden voor de Vara-radio en nog dezelfde avond zal in gebouw Excelsior afscheid worden genomen.. Hierbij zal het kinderkoor van Jo Mulder aan wezig zijn. Dit koor zal op 8 juli een tegenbezoek brengen aan Tsjechoslo- wakije. MAASLAND Jan Marcus Geest, zoon van dokter Geest uit De Lier, is gisteren in Maasland getrouwd met Cormarie Dijkshoorn. Beiden zijn lid geweest van de landelijke rijvereniging De Maasruiters, waarvan een delegatie met de vroegere boerenkapelj aan de huwelijksvoltrekking geestelijke luister bijzette. Jan Geest heeft altijd liever boer dan dokter tvillen worden. Daarom zei hij zes jaar geleden zijn Cormarie vaarwel en vertrok naar Californië. Cormarie nam van de weeromstuit de wijk naar Parijs, waar ze Frans ging leren. Dezer dagen vloog Jan Marcus naar de Franse hoofdstad om. zijn aanstaande af te halen, en samen zijn ze naar Maasland gereisd om daar te trouwen. Een romantische bruiloft met een ro mantische voorgeschiedenis. blosksnsgraaf 01840.246 moed konden opbrengen een christe lijke sportvereniging op te richten. „Toen werd nauwelijks getolereerd dat men ging hollen achter een bal." De heer Grashoff wees erop dat de C in de vereniging bewaard moet blijven en wenste het jeugdige ODI een goede toekomst. Erelid en oud-voorzitter VV. M. van Hoogdalem zei, dat ODI in de begin jaren net zoveel leden had als thans het bestuur telt. Hij roemde de acti viteiten bij ODI, die bewezen zijn bij de bouw van het clubhuis op Harga en nog bewezen worden bij tal van acties, die iedere keer weer slagen. ,.U bent een vereniging waar pit in zit." SBLO-voorzitter J. D. Degreef deed een beroep op de vereniging om mee te werken de sport in Schiedam meer reliëf te geven. CKB-voorzitter P. M. Nagtegaai haalde een drietal sportknipscls aan uit „de kranten die tut bet Kwartet behoren" en onderstreepte die alle. daarbij de wens uitsprekend dat ODI haar leden op die voorbeeldige wijze zal opleiden, waarbij men het kader niet zal mogen vergeten. Voorzitter H. Róozenbeek kreeg een enveloppe met inhoudt. Andere sprekers waren de héren H. Breevoort jr., voorzitter van HBSS, A. Tieleman namens het Leidse Per- nix, J. van den Berg van PPSC en J. van den Driest namens de afd. Zuid-Holland-Zuid vein de CKB. 31 exclusieve vakantiedorpen rond de Middellandse Zee voor echte vakantiegenieters. AMSTERDAM: Amstel 24 - Telef. 020 - 62977 ROTTERDAM: Blaak 4 - Telef. 010 -114420 TAATST hoorde ik een meisje aan haar vriendinnetje vragen, terwijl ze samen op een bank zaten te ganzenborden„Wat.- voor muziek wil jij op je begrafenis? Even was het stil, de ander dacht na en toen zei zij doodernstig „Nou- geef mij maar s.o.s." Als iemand nu mocht denken dat dit vriendinnetje een groot gevoel voor ironie had, dan komt hij bedrogen uit. Zij meende - liet oprecht, want er bleek echt eeri liedje te bestaan .dat de naam „S.O.S." droeg. Ik heb het voorval echt niet op- gestuurd aan de ijverigë meester die grappige uitspraken uit de kinder mond trekt en ze dan gelijk in zijn schrift schrijft, waarna ze later worden ingelijfd bij vele andere grappige uitspraken om onder een pakkende titel op de markt te wor- den gebracht. Zo krijg je dan talloze gevolgen op „de juf, de weduwe en de boom". Want iedere vader en moeder en natuurlijk ook juffrouwen en meesters gaan nu aandachtig letten op argeloze kinderen, die letterlijk alles zeggen wat voor hun mond komt. En wie belet ze. De vaders, moeders, juffen en meesters zeker niet, zij juichen het zelfs toe en moedigen het aan. En -willen dan nog dat de kinderen argeloos blijven vertellen over koetjes en kalfjes, de bloempjes en de bijtjes enzovoort. Het is alzeer geliefd bij sommige leden van het onderwijzend perso neel om kinderen voor de klas te halen en ze grappig te laten zijn" Meestal draait dat dan op dezelfde figuur uit Jopie die zo goed kan nadoen. De klas lacht zich slap en de juf zet haar oren wijd ópen. Maar de kinderen zijn ook niet ge*. - Dat was overigens al gebleken, maar ik stip het nog eens extra aan. Dus, de kinderen laten zich niet voor het lapje houden... maar wij al te graag. De rollen worden omge draaid, wij nemen de kinderen heel serieus, terwijl zij wedijveren in lolligheid om ons erin te laten lo pen. Er verschijnen dikke boekwer ken over de scherpzinnigheid van bet kind en straks promoveert ie mand er nog op. Maar zover mag het niet komen. Nou ja, opsturen aan Simon Car- miggelt acht ik nog toegestaan, maar bundelen, drukken en uitge ven, nee het spijt me, ik vind het overdreven. Kinderen worden er heus niet grappiger op en moppige opmerkingen met boekladingen* te gelijk bevorderen niet bepaald de kwaliteit van de inhoud. Een geinig, unieke opmerking op zijn tijd. De eenvoud is het kenmerk van het ware.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1968 | | pagina 1