Van Bochove praat liberale motie iveg 98 AGENDA Waterscouts verkenden week lang Engeland Grond uitgegeven voor acht winkels in Kethel zakken zaken j ALFA ROMEO GARAGE DE STER ,ö'öl cleMent Burgerlijke stand Buitenbad Kolpa woensdag open ViWUWW* Herdenking der gevallenen Ruimtelijke ordening Reorganisatie van administratie? i m I Ml Gewonden bij val met bromfietsen Spaarderstegoed in maart gestegen Public relations voor sociale dienst Kritisch bekeken Brandje onder auto snel geblust Bejaarde man op fiets tussen auto's beklemd Opbrengst collecte EXPOSITIE VAN TON ZUIDGEEST IN DE PASSAGE KW-MARS WORDT „GLAS-MARS" Ie VERKOPER lp-?: -/beduidend goedkoper 2t/m6jr 'wrfmg •■'.,en morgenv '•••..en dagelijks COMMISSIE GEEN BEHOEFTE PROVENIERSHUIS PLEIT BESLECHT DEALER SPECIALIST Menselijk leed kHlEbAM. 7, p® "'Sillllto KOELKASTEN kolleklie CQRJ0< ROTTERDAMMER Pagina 5 D'KSD/G 23 APRIL l?58 Stichting Brandersbuurt ontvangt geen garantie (Van een onzer verslaggevers) aCHIEDAM De Stichting J Ontwikkeling Brandersbuurt jjrijgt van de gemeente geen ga- ^tie voor het aangaan van Geldleningen die nodig zijn om laar plan met deze buurt uit Ie voeren. De gemeenteraad heeft jit gisteravond met algemene leder* Moeder weet maar te goed. wat die kleine robbedoe- xen in de zomer nodig hebben «es lekkere, etevige speelbroek, dia tegen een «ootje kan gn dat zijn dete Blu® denim ipteibroeken, om fijn mee te «elen en te wonen In tuin, of op *t «rand, van die broeken, die Ideaal zijn voor camping, «oor de school of de speeltuin. Een zeer solide kwaliteit denim- broeken met 2 steekzakken. ver stelbare galgjet en elastiek ach-, terln de taille, leuk doorgestikt, door elkaar voor nog géén drie gulden. Morgenvroeg om 9 uur begint in onze Kleuterafdcllng beneden de verkoop van dm Slue Denim tuin- of speeibroeken, voor jongens en meisjes, nn 2 t/m 6 Jaar, door elkaar voor OHfl laf. of schrift., bmt. Schiedam ondertrouwd: c. j. m. Srwice, 3 en G. Korevaar 21; G. Buijs. 23 si J, U. L. de Gier, 21; A. T. J. van Celsveo, 16 en L. de Visser, 21: J. C. A. oromsteom, S en S. Kan, 23; G. M. X*. «o 't Hoen, 38 en F. van Westen. 34; R. J. JeBJt, 34 en w. J. Sticber, 24; K. C van Ketel, S en T. van Walsum 26; J. W. C. 27 en A. W, H. van Wassenaar» 21; J. F. Ram, 24 en Y. Ruseier, 20; 3. Rootus, ■l«i l. A. But, 23; K. van Rosse, 28 en J. vra v-uuren, 23; R. van Soest, 26 en E. H. SWt, H, Veer 20 en T. Sommer, 20; O. 'flens, 22 en J. Lucas, 20; H. H Weber, 19 C. P. L. Maftla, 13; A. A. M. Weijnen, 63 ra C. Hertog, 56; D, Zwambom, 23 en D. Zmlsiee. 31. Getrouwd: a. J, van Delft. 53 en H. MOM, 24; P. G. Pelle 23 en J. Triet. 53; H. C. van Velren, 34 en A. Crams, 58: G. C. Tis otterJoo, 51 en J. van Noortwljt, 52: ft van Gogh, 21 en T. G. Vermeulen, 20; Harms, 22 en K. Piambeek. 18; M. G. «aathekke, 23 en IV. H. van Knotsenburg. J' 3. A. van der Hoeven 36 en H. van Stoa, 38. Geboren: Frans, z.v. C. P. van Rooyen «M. van Buuren; Leenden L,. z.v. C. P, I» Booyen en M. van Buuren: Marlnus tv, M. J Spits en M, Rade maker; ««lêl A., Z.V. p. ,t. G. Sozcf ©n J. S. A. «usenburg;. Varvara, d.v. E. Kakoyannls ra S Batórlzoglou; Hendrikus Lz.v. H. a J. Reijnart en C. E. Wennekes; Patrick G S.V. L. J, v. Altlrtk en H. c. Beck- Hugo O. W„ z.v. H. C. van Waal lis van Doorn en U E. Poot. Overleden: A. KooUman. 77; A. M. Bal. SCHffinAM - Geboren: Hans JntHJ •vobel en H Eshuls, Johanna L dv L Sehol- »en J van Oosten. Markus M C zv L H s *1,™ c L Veldhoven, Franceses M dv Lj Meerhof en M A C van Schalde, «nam h dv a c VUegenthart en E S i Johanna A C M dv A Korüngs en Borsboom. Yvonne 11 dv J verhaal u a Janse, Martin zv C van Walsum t Stretjl, Johanna C dv J G Bras en 1 van der Schee. *"*de: Mandoline Gezelschap O.N.I., ""voering, 20 JTtie: N-C.V.B.-centrum, jaarfeeest, 20 Jjacialia Oelkerk: Arjos, vergadering, 20 rrïJ. Sacrum: Toneelgroep Geron, uit stag, 20 Sacrum: Toneelgroep Gerot: tilt- 'wring, 2ü "t Bank: N C.V.B.-Ketliel, laatfeest, 20 ■f»m°ts,c!laP »'De Rotterdammer", me- 1,1 J- van Gog. Dr. ZamenhoEstraat 139, HM (ook klachten bezorging). Alarra- ^mmer brandweer: 2SM23. Alarmnummer GD: 268290. Apotheek: Apotheek vsuwland. Dr. Wlbautpleln, tel. 357532 stemmen besloten conform het pré-advies van B. en W. Een motie van drs. J. Houtman om over te gaan tot het instellen van een commissie ad hoc, die in samenwer king met de stichting en andere be langstellenden de plannen opnieuw in studie zou nemen, moest door de indiener worden teniggenomen, na dat wethouder van financiën mr. P. van Bochove had betoogd dat onder de kwestie Brandersbuurt een streep dient te worden gezet. Met name de fracties die fervente voorstanders van de Brandersbuurt- plannen waren wijdden uitvoerige beschouwingen een het pré-advies. Zij stemden toe dat het verzoek van de stichting om financiële redenen niet te verwezenlijken is, maar over de conclusies van het pré-ad vies. De WD hield bij monde van de heer Houtman de stichting de hand boven het hoofd. Hij stelde dat zij in haar aanpak is verdwaald en. het contact met de realiteit heeft verlo ren. De heer Houtman ontkende dat er bij de bevolking geen belangstelling voor het herstel van de Bran dersbuurt zou bestaan, maar achtte de berekening van het bedrag dat daarvoor nodig is aanvechtbaar. Aan het eind van zijn bewogen be toog diende hij een mede door de heren B. E. Collé (comm.), C. Muijs (afgescheiden BP) en A. Roede (BP) ondertekende motie in, die tot strek king had een commissie te vormen die moest gaan bestuderen of in sa menwerking met de stichting alsnog tot herstel van „het buurtje" zon kunnen worden gekomen. Met deze commissie zou hulp gebo den moeten worden aan een onlangs in het leven geroepen werkgroep, die zich bereid heeft verklaard de zaak opnieuw te willen bestuderen om de stichting „uit het moeras te helpen". Volgens de heer Houtman mafken reeds drie raadsleden (van de WD, de PvdA en de PSP elk één) reeds van deze werkgroep deel uit. Mevrouw J. H. H. Gerding-Eggink (pac. soc.) had eveneens een concrete bijdrage: zij stelde voor de uitvoe ring van het restauratieplan terug te brengen tot de twintig pandjes die eigendom van de gemeente zijn en zei „gerechtigd te zijn namens een paar burgers"1 mee te delen dat deze bereid zijn een pandje te adopteren om daarin de vestiging van een vest zaktheater in mogelijk te maken. Ook de heren Roede („er moet een nieuwe ziel in de Brandersbuurt"), Muys („er moet geholpen worden") en Collé („de raad moet zijn fantasie laten spreken") drongen er sterk op aan de stichting nieuwe kansen te geven om alsnog, op verkleinde schaal, aan een verwezenlijking van het bekende doel te gaan werken. Drs. J. H, Simons (soc.) tracteerde de raad op een uitgebreide finan- cieel-technisehe verhandeling. Hij betuigde zijn instemming met de voorgestelde weigering van het ver zoek om garantie, maar had kritiek op de conclusies waarop dit voorstel stoelde. Ook hij drong aan op conti nuering en versterking van de mede werking aan de stichting, maar deed in eerste instantie geen uitspraak over de ingediende motie. De KVP ei de PCG, vanouds ge reserveerd zijnde ten opzichte vast het Brandersbuurtplan, hadden weinig woorden nodig om hun instemming met het voorstel van B. en W. te betuigen. De heer H. A. D. Campman (kath.) zag er de juistheid van beto gen in eerdere vergaderingen in aan getoond en de he«r A. Sonneveld (prot.) concludeerde dat elke grond (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN In maart is bij de Spaarbank Vlaardingen 4.796,000 ingelegd en 4.656.000 terugbetaald. Hierdoor steeg hek totale tegoed aan spaarders vorige maand met 140.000 tot 60.199.000. Het aantal rekeningen steeg met 191 tot 51.751. Volgens het premie spaarplan is in maart voor 15.600 verkocht aan spaarbewijzen. Hiermee kwam het saldo uitstaande spaarbewijzen te staan op 380.325. In de spaarbusjes is vorige maand 60.683 gespaard en op 38 scholen 7.954. De 3125 deelne mers aan de jeugdspaarwet beschik ken over een tegoed van 2.512.171. (Van een onzer verslaggever^ Hoi|iji|iiijl njib'i). jlcj .wajpf ijl HH vttli ijl verivsliiliil, ihdli!i» da_ vaii hef ftniiiaimt de jiabsliiii ft ill I (Ie tempëralutir uat nodig maakt. Ondanks hel mooie weer vim de laaide dngen Is het ijultntliud geslo ten gebleven, omdat In verband met verfwerkzaamhedep de verf eersf moest drogen voordat tie bdsslns niet vvufei Ittmcjefi vtltde)l p/i|r| MR. P. VAN BOCHOVE streep eronder om aan het verzoek van de stichting gevolg te geven geheel ontbreekt. Hij zwaaide B. en W. lof toe voor hun grote meegaandheid met de stichting: „U hebt er zich bepaald niet van afgemaakt," Aan de motie had noch de heer Campman noch de heer Sonneveld be hoefte. Uit deze beraadslaging concludeer de mr. Van Bochowe dat geen der raadsleden zich tegen de voorgestelde weigering had uitgesproken. Hij stel de vast dat allen die zich zo warm voor het plan hebben gemaakt, hun kans hebben gehad en adviseerde de raad zich nu te concentreren op plan nen die wèl te concretiseren zijn. In dit verband noemde hij het Pro veniershuis. Hij zag daarin een mo gelijkheid voor een „machtig interes sant centrum", maar, zo zei hij, daar zal een belangrijke investering voor nodig zijn. De wethouder distantieerde zich duidelijk van de kritiek die vooral de heer Houtman op de houding van B. en W. had geuit: „Niemand mag ons kwalijk nemen dat wij geen geloof hadden, en nog niet hebben, in deze onderneming, maar dat neemt niet weg dat wij de besluiten van de raad loyaal hebben uitgevoerd." Ter illustratie van dat laatste ver telde de wethouder al eens de opmer king te hebben gemaakt dat de bur gemeester van Schiedam harder voor de Brandersbuurt loopt dan de stich ting. Zij heeft van het gemeente bestuur de grootst mogelijke mede werking en tolerantie gekregen. Deze zelfde loyaliteit, zo zei de heer Van Bochove, willen wij nu aan de nieuwe werkgroep geven en wij wachten met belangstelling him resultaten af. De wethouder ging zelfs zover dat hij namens B. en W. toezegde wel enige tijd door de vingers te willen zien als de stichting en de werkgroep nog een paar maanden meer nodig zouden hebben dan het jaar dat ge geven is om het plan rond te krijgen en dat over twee maanden afloopt. Hij zei; „Er is nu al zoveel gemeente- tijd en gemeentebelang door onze vingers gelopen, dat die paar maan den er ook nog wel bij kunnen. Maar, zo stelde hij nadrukkelijk, als men dan ng geen 'blijk geeft van concrete realiteiten, dan moet eide- lijk eens een streep onder deze affai re worden gezet. Aan de motie, die hij als war, vaag en onduidelijk bestempelde, had de wethouder geen enkele behoefte. Burgemeester H. Roelfsema even min. Hij waarschuwde ervoor dat aannemen van de motie geen ver plichting voor enig raadslid kan in houden om m de te vormen commis- sie-ad hoe zitting te nemen. Ais men behoefte heeft aan een werkgroep kan die ook zonder motie starten. De tweede ronde leverde aanvan kelijk geen nieuwe gezichtspunten op. Maar toen de heer J. Scheffers (soc.) verklaard had op grond van toezegging van de wethouder (Pro veniershuis) de motie niet te zullen steunen, was het pleit beslecht. Hoewel de heer Houtman, als eerste spreker in de tweede ronde, nog had verklaard zijn motie te zul len handhaven, trok hij deze in vlak voor het ogenblik dat burgemeester Roelfsema haar in stemming wilde brengen. Intussen wierp de communist Collé nog een balletje op, toen hij financiële medewerking vroeg voor een concreet plannetje om binnen één jaar vijf Brandersbuurtpandjes te restaureren voor gemiddeld achtdui zend gulden per pandje. De wethouder concludeerde daaruit dat de heer Collé als hij het zo gauw kan wel een enor me medewerking voor de stich ting moet zijn, maar overigens maakte mr. Van Boekhove hem duidelijk dat hij met zijn voorstel wel buiten de orde was. I. S. LOKKERBOL ZN. Verkoop Nlauwlandpl. 18-19 Schiedam Telefoon 010—267335. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De Waterscouts hebben hun Paasvakantie in Enge land doorgebracht. Twee jaar gelden zocht de 1st. Cuddlngton Sea Scout Group contact met de Schiedamse Waterscouts In het kader van het World Friendship Year, om tot een uitwisseling te komen. Verleden jaar pasen zijn veertien Engelsen te Schiedam te gast geweest. Dit jaar zijn ,de Scouts met tien verkenners naar Engeland geweest. Ze logeerden bij de Engelse zeever kenners thuis in Worcester Park (Surrey). De reis werd gemaakt met de dagboot Hoek van Holland-Har wich en verder met de trein. „Het programma voor de volgende dagen was in één woord geweldig, evenals de gastvrijheid, die we bij de Engelsen genoten", vertelt leider Dick van der Lugt, thDe klompen, die we bij aankomst in Engeland droe gen, kregen enorme belangstelling. We kwamen 's morgens om tien uur aan en gebruikten de maaltijd in het groepshuis. Daarna maakten we ken nis met de gastouders. We hebben geroeid op de Theems, cricket gespeeld op een schoolsport- terrein, geluncht in het sportpavil- joen en vele bustochten gemaakt. We bezochten London Airport en een verkeerstentoonstelling en de heuvel achtige South Downs, we beklom men enkele bergen, zoals Shankton- bury Ring en Leith Hill. In Ldtiden luchten we in BP-House, bezochten ■het Shell Viewing Centre, en zwom men in het Shell-zwembad. SCHIEDAM De ambtenaren van de gemeentelijke sociale dienst heb ben zaterdag een excursie gemnnjit paar dé volkshogeschool 't Oude Hbf In Bergen. De heer L, J. H. Pijpèrs, ;ensar van cje sociale dienst, we li |i|| leljje eëk de sociale IHijeri rriél ïiPt iieeitijfsleveri lljri uit i5 I. v. Gucrmoninpz, -til' villi ije Volkshogeschool, on- erstreepte dat de volkshogescholen het contact tussen de mensen verbe teren lift dé dlaiifia'.le hwlnii r( voorstel iiuur voren dat elite Sclile- iamse sociale irisieliing een jestuurslid zal aanwijzen vlior de jm- 7 ie relations iii de lilluiste zin tem let woiJI q Ook hebben we gewinkeld in Kingston en Hampton Court Palace, 's Zondags hebben we een kerkdienst in St Marty's bijgewoond. Op een troepbijeenkomst van 36 Engelse verkenners heeft de burge meester van Epsom and Ewell, Coun cillor J. A. Webb, de cadeaus aan ons uitgereikt, bestaande uit twee groepsfoto's genomen voor St. Mary's met de Engelse en Nederlandse ver kenners erop. Daarna inspecteerde hij de troep en woonde een deel van de basketbal-wedstrijd bij. Donderdag vertrokken we weer", besluït Dick van der Lugt. T\E brandende kwestie Brandersbuurt lijkt te zijn uitgebrand. Ze zal nog wel wat nasmeulen, maar veel is er niet meer van te verwachten. De gemeenteraadsvergadering van gis teravond is een complete afgang gewor den voor de VVD en de linkse meerder heid van de raad. Met verwijten naar on derscheiden richtingen heeft men getracht houdingen te redden. Politiek begrijpe lijk, maar bepaald niet dapper. Waarom niet rniterlïjk toegegeven dat men zich op het gevai heeft verkeken? De raad zal er inderdaad v erstandig aan doen deze ver gadering te be schouwen als een definitieve streep onder alie verspeelde energie. Laat men maar eens rustig afwachten welk concreet plan op verkleinde schaal het particulier initiatief nu nog zal kunnen opbrengen. Wethouder Van Bochove, die gisteren jarig was verwacht er niet veel meer van. Hij sprak over „wonderdokters" toen hij vernam dat weer nieuwe enthousiastelin gen zich op het verkrotte buurtje willen gaan werpen De inspanning van het gemeentebestuur is een betere zaak waardig. Eu zulke za ken zijn er in overvloed! SCHIEDAM In het kader van de herdenking der gevallenen wordt za terdag 4 mei in de Grote Kerk een bijeenkomst gehouden waarin een protestants en een rooms-katholiek geestelijke het woord zullen voeren. De verenigingen Orpheus en ÖBK zulien deze bijeenkomst met zang en muziek begeleiden. Vrijdag 3 mei 's middags om vier uur komen in de aula van het Stede lijk Museum deputaties van leerlin gen van de zesde klassen der lagere scholen bijeen. Zij zullen van burge meester Roelfsema het gedenkboekje „Volk in verdrukking en verzet 1940 1945" in ontvangst nemen. SCHIEDAM Een brandje onder de achterbank van een afgesloten personenauto van de 27-jarige bank werker J. C. J. K. uit Den Haag, die maandagmiddag op de Buitenhaven weg voor de Verenigde Glasfabrieken geparkeerd stond, werd met een ne- velstraal geblust door de brandweer onder leiding van de waarnemend commandant J. Keuzenkamp. Om 'bij het vuur te komen had men eerst een portierraampje moeten vernielen. Mogelijk is de brand ontstaan door vuur van een sigaret SCHIEDAM De 71-jarige E. W. raakte maandag op de Broersvest met zijn fiets klem tussen een stilstaande vrachtauto en een voorbij rijdende, tot dusver onbekend geble ven personenauto. De fietser kreeg een bloeduitstorting aan zijn linker arm en een schaafwond aan zijn rechterarm. De GGD heeft hem ter plaatse behandeld. SCHIEDAM De SAKOR-straatcol- lecte van de samenwerkende kinder- besehermingsorganisaties heeft zater dag ƒ4500 opgebracht. Verleden jaar was de opbrengst 3400. Ongeveer 80 collectanten hebben meegewerkt. VLAARDINGEN «-> De plaatselijke afdeling van de Christelijke Histo rische Unie houdt donderdagavond in samenwerking met de CHU-vrou- wengroep een bijeenkomst in de Re- hobothkerk aan de Billitonlaan, die om acht uur begint. Mejuffrouw mr. E. Haars, lid van de CH-fractie van de Tweede Kamer, za! een inleiding houden over „Ruimtelijke ordening". (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De gemeenteraad heeft gisteravond aan de Nederlandse Middenstands Financie ringsmaatschappij een stuk grond aan de Borodinlaan in erfpacht uit gegeven voor de bouw van acht win kels. Zij vormen een voorloper van het grote winkelcentrum voor Kethel, dat deel uitmaakt van het structuur plan. Hoewel dat gisteravond nog niet aan de orde was drong mr. J. B. Schueler (kath.) e rbij B.enW. op aan de realisering van het grote winkel centrum zoveel mogelijk te bespoedi gen. De nieuwe wijken moeten spring levend worden, zei hij. Voor de acht winkels die nu ge bouwd worden staan de branches vast. De eerste levensbehoeften zijn ermee gedekt. Burgemeester H. Roelfsema voelde er weinig voor de bewoners wat betreft de branchever- deling te laten meespreken. Als we hun over elke vestiging inspraak moesten geven, zouden we in 1975 nog niet aan het bouwen zijn, zei hij. Het voorstel tot het verbouwen van het voormalige ventilatorengebouw der Technische Bedrijven tot kantoor voor de mechanische administratie hebben B. en W. op verzoek van ir. C. Boeman (soc.) aangehouden. Wethouder mr. M. J. M. van Kin deren stemde daarin toe omdat bin nenkort een beslissing zal worden ge nomen over het al of niet toepassen van een reorganisatie in de gemeen- (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Bij Galerie Wieg man in de Passage hangen opmerke lijke gouaches en een tekening van de 22-jarige Schiedamse kunstenaar Ton Znidgeest. Ze zijn opvallend vanwege hun eigen vormgeving te het figuratieve vlak en te vriende lijke, rustige kleuren. Vooral de kleu ren spelen een belangrijke rok ter- wij! het perspectief ontbreekt. Zelf zegt Ton Zuidgeest hierover: „Ik maak mijn werk niet zoals een schrijver een detectiveroman schrijft Bij hem is het verrassende element bijzonder belangrijk. In mijn werk blijf ik van die verrassingseffecten af om het onderwerp zo diep mogelijk te kunnen benaderen. In veel van mijn werken laat ik bewust het perspectief weg om op die manier het platte vlak tot zijn recht te doen komen." Ton Zuidgeest bezocht de Rotter damse Kunstacademie. Om de kroon op zijn studie te zetten ging hij als beeldhouwer en 'kunstschilder naar de Rijksacademie te Amsterdam. Hij liep echter vast in de bureaucratie en „vastgeroeste en verouderde onder- richtsvormen", zodat hij daarna te leurgesteld zelfstandig zijn weg zocht. Het resultaat kan men zien bij Galerie Wiegman. SCHIEDAM De 24ste Koningin Wilhelmina-mars, die zaterdag 18 mei wordt gehouden, krijgt de naam „Glas-mars". Deze naam is gegeven op grond van de medewerking van de NV Vereenigde Glasfabrieken te Schiedam, waardoor de tocht een speciaal karakter zal krijgen. De organisatoren (het vendel Schiedam van de Oranje Garde) wil len weer een groot aantal deelnemers krijgen, waarvoor buiten Schiedam enkele weken, lang propaganda wordt gemaakt. De afstanden zullen gaan over 8, 14, 20, 25 en 40 km. De start van de 40 km is 's morgens om tien uur, de rest om half drie. Binnenkort bomt vacant de func tie van in onze afdeling HUISHOUD Deze afdeling omvat de verkoop van huishoudelijke gebruiksarti kelen, verwarmings- en kookap- paraten en electro-technische ar tikelen. Een juiste voorlichting achten wij van het grootste belang, Daarom wordt een gedegen vakkennis ver- ëlst, die de basis moet vormen voor een goede en onafhankelijke voorlichting aan de consument. Wie meent over voldoende ervaring te beschikken om deze taak te kunnen aanvaarden, en niet jonger is dan 23 jaar, wordt vriendelijk verzocht schrif telijk te solliciteren. Wij bieden u een prettige af wisselende baan met goede socia le voorzieningen en een beloning in overeenstemming met de be langrijkheid van de functie. Sollicitaties, met vermelding van persoonlijke gegevens, en ob we j op ke wijzd 'ervaring cü obletaliig is vérjcfegèri, gaarne ie rtchi de chten aan edrijfsleider van het CO-OP CENTRUM Rwfitisii lij 1 65.TEL* 342466 VLAARDINGEN P.fPVIfiJil DO OP fiUC.IHAHDtnC bV SPECIALIST gpMBMM HawnMNMI CIILLtliDliFI03iR.il HOEK tllllFDtR TtL-0 lil-3S2Z2I KlHRÜDWBtH ZIJN BELANGRIJKE Ze moeten ineenvloeien met de lijn van het kos tuum. Ze mogen niet uitzakken. Ze moeten glad zitten. Dat is het geval bij de zakken van een FORTEX kostuum. Daaraan ziet u dat aan elk onderdeel van 'n FORTEX kostuum de grootste aandacht wordt besteed. Er is niets aan het toe val overgelaten. Kies uit onze prachtige Korte Hoogstraat 11a. Tel. 346151, Vlaardingen, lelijke administratie. De heer Boe man achtte het niet verantwoord :n afwachting van het resultaat van de hierover aan de gang zijnde studie, nu bijna honderdduizend gulden voor een verbouwing te voteren. Hij stelde zich op het standpunt dat met dit bedrag veel menselijk leed zou kun nen worden verzacht. Dat laatste was mr. Van Kinderen wel met hem eens, maar hij achtte de toestand op het kantoor van Tech nische Bedrijven zo langzamerhand van dien aard, dat men ook wat dat betreft van „menselijk leed" kan spreken... m m TJET IS lang gelegen dat ik u J"t iets vertelde over het werk van de „Comunldad Evangelica Espano- la", die werkgemeenschap van Rot terdammers, die zich inzetten om de buitenlandse werkers in dit gebied met het Evangelie te confronteren. Nu is er weer een aanleiding, name lijk het vijfjarig bestaan van de Co munldad, die inmiddels niet meer alleen op Spaans taalgebied werk zaam is. Zondag 14 april was het vijf jaar geleden, zo schrijft me de heer G. den Braber, dat in de Oude Kerk, Rotterdam-Charlois, de eerste kerk dienst in de Spaanse taal werd gehouden. Zondag 28 april wordt daarom een dankdienst gehouden. „Om de Here te .danken voor de genade, dat dit werk mocht worden begonnen, mocht worden voortgezet en Hem te bidden om Zijn zegen te geven op de verdere ontwikkeling daarvan," zo staat het in die brief. En verder: „Het doel dat ons voor ogen staat, is een Spanjaard als evangelist in het werk van de Evan gelisatie onder hier vertoevende Spaans sprekenden aan te trekken. Ook willen we dank betuigen aan. hen, die ons hun goede gezindheid toonden en die in daden uitten. Met deze zij u tot bijwoning van die dienst hartelijk uitgenodigd." U, le zers, bent dus ook allemaal welkom! Zondag 28 april om 15 uur in Atri um, Karei Doormanstraat 143, Rot terdam. TIE ARBEID van de Comunidad strekt zich ook uit tot Portuge zen, Turken, Frans sprekende Ma rokkanen. Het geheel onder het motto „Omzien naar de vreemde ling, die in onze poorten is". Bij dit lustrum past het natuurlijk iets te vertellen van de nog jonge geschiedenis. Dan blijkt dat reeds in juli 1962 geprobeerd werd evange lisatie- lectuur te pakken te krijgen, omdat contact was gelegd mest Span jaarden. In maart 1963 werd voor het eerst met Spaanse geloofsgeno ten een bijeenkomst belegd. Dat ge beurde in een zaal van de gerefor meerde Statensingelkerk, Van Hou tenstraat, Rotterdam. In dezelfde maand was er in Rot terdam-Zuid, bij de Chr. Geref. Ge meente, Putselaan. een dergelijke bijeenkomst. Op 14 april van dat jaar dus de eerste kerkdienst, die als de geboorte van de gemeenschap wordt gezien. Twee jaar later ging de trek meer naar het centrum. De Comunidad hield toen zijn diensten bij de Missions to Seaman, P. de Hoochweg. Per 1 november 196R trok men nog meer naar het centrum der stad. Toen begonnen de diensten in Atri um, waar nu nog de ontmoe tingsplaats is. Sedert juni 1963 verschijnt maandelijks het medede lingenblaadje „Campana". Voor de eerste maal werd op zondag 27 maart 1964 in de Oude Kerk in Charlois gevierd. Daarna, afwisse lend, als gast, in hervormde en gere formeerde kerk. De heer A. J. Kraayeveld, die op 31 december overleed, was vanaf het begin „stut en stuwer", zo wordt dat genoemd. De belangstelling van de kerken en hun daadwerkelijke steun is zeer groot. Aldus enkele notities, die uit de pen van de heer Den Braber vloeiden. Met gepaste bescheidenheid noemt hij zijn eigen rol maar niet. Laat ik dan zo te-ij dat te doen! U weet het nog wel, met'elkaar zijn we in de enkele jaren dat deze rubriek bestaat (jonger dan de Co munidad dus....) in staat geweest wat steun te verlenen. En daarom mogen we ook blij zijn dat de Co munidad zijn eerste „kroonjaar" viert. We kunnen nu weer helpen door de dankdienst bij te wonen. In de Dorpsstraat te Kethel kwam de 52-jarige bakker M. de L., toen hij uit een uitrit reed, in botsing met een bromfiets, bestuurd door de 20-jarige A. A. G. V. De bromlietsbestuurder viel en werd overgebracht naar de Dr. Noletstichting. Hij kreeg een hersenschudding en een wond aan zijn been. De 43-jarige tekenaar B. J. de H. viel op het Dr. Wibautplein met zijn bromfiets, toen een bal voor zijn wiel rolde. In deze omgeving waren enke le jongens op straat aan het voetbal len. De man - werd met een hersenschudding en een gebroken sleutelbeen opgenomen in het Ge meenteziekenhuis.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1968 | | pagina 1