Nota B. en W. Vla „Recreatiegebied Voorne en Futten moet blijven Organisatie verwacht weer 5000 deelnemers "oio* EMOUS AGENDA h Grote tent opgezet voor jeugdfestijn feel belangstelling op bazar voor 2e H. Frantsentehuis MN BELUN JA mw I li administratief assistente Zet die fles gerust midden op tafel. Hij mag gezien worden. iypiste/telefoniste Meer aandacht besteden aan bouw tunnels Koningin Wïlhelmina Mars „Aktie ambulances" nog geen halve ton opgebracht >ij Liesveldviaduct Expositie over winkelcentra van morgen Ds. Roodenburg doet intrede M? BESSEN JENEVER Bedrijfsvoetbal EM0US 2 DISCUSSIE 9 Vandaag en morgen en dagelijks DAGELIJKSE RENTE VERGOEDING GEMEENTE SCHIEDAM gemeente schïedam gE ROTTERDAMMER Pagina 5 DONDERDAG 25 APRIL 1965 NIEUW ROOD 37* VLAARDINGEN Het ver als recreatiegebied is voor Vlaar- loren gaan van Voorne ne Putten dingen onaanvaardbaar. Dit schrijven B, en W. in een nota aan de gemeenteraad naar aan leiding van het rapport over de zeehavenontwikkeling in Zuid- Nederland. De „goedgekeurde" cn de „verlengde" Maasvlakten zullen zich als het ware krommen om Voome en Putten. Deze uitbreiding betekent naar de mening van het gemeentebestuur een versnelde aantasting van de natuur lijke recreatieve bestemming van de kust van Voorne en Putten. B. en W. vinden dat de onrust, die hierover in de gemeenten op deze eilanden heerst, terecht is ontstaan. De vestiging van industriële grootbe drijven op de Maasvlakte zal ver moedelijk op den duur ook de daar bij behorende verzorgende bedrijven naar zich toetrekken. Volgens het gemeentebestuur ver dient het aanbeveling de Maasvlakte te beperken tot het „goedgekeurde" gebied. De economische noodzaak van de uitbreiding met de „verleng de" Maasvlakte is niet aangetoond. Zolang dat niet gebeurt moet men -zich maar tot de reeds goedgekeurde uitbreidingsplannen beperken. B. en W. schrijven in hun nota, dat zij zich niet buiten deze discussie kunnen houden, omdat het van be lang is dat in de nabijheid van (Van een onzer verslaggevers) Vlaardingen recreatiegebied aanwe zig blijft. Voorkomen moet worden dat opnieuw recreatiegebied verloren gaat, zoals dat op Rozenburg is ge beurd. Het college vreest een sterke aan tasting van de leefbaarheid in de woongebieden pp de noordelijke Wa terwegoever, indien het recreatiege bied op Voorne en Putten verloren gaat en wanneer daar bovendien een sterke concentratie van basisin dustrieën zal ontstaan. De grote industriebedrijven zullen zich in de toekomst steeds verder ontwikkelen en zich, geheel o£ ge deeltelijk, verplaatsen naar de Maasvlakte* Scheldemond en Moer- PAARBANK VUUUROifKUENI SCHIEDAM Dc 24stc Koningin Wilhelmina Mars. die zaterdag 18 ad gehouden wordt, zal in het teken sUan van de glasindustrie. De N.V.' Vereenigde Glasfabrieken verlenen medewerking. Evenais voorgaande Jaren rekent de organisatie van de mars op .zeker „vijfduizend deelne mers. - Elke groep die zich voor het Schie- damse sportgebeuren laat inschrij ven, krijgt een kristallen karaf met inscriptie aangeboden, de deelnemers tullen naast de gebruikelijke medail le een in kleur uitgevoerd boekwerk je over glas en glasfabricage ontvan gen. Voor jeugd-, school-, gym nastiek-, padvinders-, speeltuingroe- pen en militairen zijn weer vele ex tra prijzen beschikbaar. Muziekkorpsen en drumbands zijn aangetrokken om de mars te om lijsten. Na binnenkomst van de groe pen die aan de acht kilometer hebben deelgenomen, begint een muzikale show in het openluchttheater in de Plantage. De show zal worden onder broken voor het uitreiken van de prijzen. De KW-mars begint met een défilé op de Grote Markt voor het.ereco- mité, dat door het gemeentebestuur op het stadhuis zal worden ontvan gen. Inschrijvingen vooi' de tocht in de eerste plaats bij de heer Ph. van Oordt, Van Oldenbameveltstraat 79, telefoon 263309. Verder bij .J. van Schanke, Brekelsveld 106, Botterdam, J. Vogelaar, Lepelaarsingel 328 te Vlaardingen, J. H. F, v. d. Brugge, Vondellaan S2b en M. Faasse, Groe- nsiaan 50b, beiden te Schiedam. De inschrijfgelden zijn: ƒ1,10 (acht kilometer), 1,20 {veertien km), 1,25 (twintig km), ƒ1,30 (25 km) en ƒ1,50 (40 km). De inschrijfgelden kunnen ook worden gegireerd en wel op nummer 10.83.97 tn.v. K.W.-Mars Schiedam. Inschrijving aan de start is ook nog mogelijk. SCHIEDAM De Algemene Be drijfsvoetbal Competitie gaat in de eerste week van mei van start. Eerst a.s. maandag met alle scheidsrechters en afgevaardigden van verenigingen een vergadering ge houden worden en wel in de grote zaai van gebouw Irene. Daar zal scheidsrechter Lou van Havens o.m. Uiteenzetten wat de bedoeling pre cies is van zijn benoeming in de com missie. samen met de heren W. Hieuwstraten, Chr, van Dijk en L. van Sijll. Om acht .uur begint deze vergadering. Uw garantie voor onbezorgd kampeergenot KAMPEER- en TUINSTOELEN vanaf11.75 verstelbaar vanaf 22.50 all. met schuimrubber- kussens, verstelbaar vanaf 39.75 KURZ IDEAL VELDBEDDEN met garantie vanaf 49.75 TUINPARASOLS vanaf 39.95 STÓELPARASOLS vanaf 9.95 STRAND- en WINDSCHERMEN 4 mtr. 140 cm. hoog metalen stokken vanaf 23.50 CAMPING HOOGSTRAAT 83 KETHELWEG IA (bij Opel garage) VLAARDINGEN (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN De aktie „Een ambulance voor uw veiligheid" heeft 40.000 opgebracht» De heren A. Meerman, J. Hoogstad, A. Werner en J. Thurmer hebben het hoofdbestuur van het Nederlandsche Eoode Kruis een cheque met het resultaat van de aktie overhandigd. Zoals bekend heeft de Industriële Kring Vettenoord de aktie eind vorig jaar georganiseerd ter gelegenheid van haar eerste lustrum. Het was de bedoeling op elke twintig kilometer van alle rijkswegen en belangrijke autoroutes een ziekenwagen te sta tioneren. Dat zou neerkomen op hon derd ambulances, die 35.000 per stuk kosten. Het Viaardingse aktiecomité had gehoopt op voorlopig veertig wagens, waarvan Vlaardingen er twee voor zijn rekening zou nemen. De 40.000 is bijeengekomen door een oliebollen- aktie, bokswedstrijd en giften var, particulieren en,bedrijven uit geheel Nederland. Hoewel de aktie niet aan de ver wachtingen heeft beantwoord, heeft het hoofdbestuur van het Rode Kruis zich zeer ingenomen met het resul taat getoond. Van verschillende zij den is het hoofdbestuur benaderd door mensen, die het werk voor de aanschaf van ambulances willen voortzetten. De Tros is reeds met een dergelijke aktie begonnen. BURGERLIJKE STAND SCHIEDAM Geboren: Sylvia SdvPG van der Llnd en M P sehaddelee, Hendrik zv J H de Koster en M M Dal, Mare zv G A M van de Put en R A van Baardwijk, Mirella M tlv L Ups en M W O Remkes, Sylvia dv J Aalbregt en W J van Dijk» Sandra dv H J Nagelhout en E K Schotte, Overleden: M Biommesteljn, 80, L F Dik- mans, 67. W Bakkers 82, W A van Es, 2 mnd., H C Baartrnans I. Musis Sacrum: S. G, Toneelwedstrijd, Geron, uitvoering. 30. Huize Brabant: Tuinlaan 98, demonstra tie-avond fotografie 20. Arcade: Voetbalver. D.E.M.O.S., dansavond, 20. Cbr. Soc. Belangen: CBB, besturenbon den, jaarvergadering, 20. Sursum Corda: NCGOV, bestuursverga dering, 20. Agentschap „De Rotterdammer", me vrouw J. van Cog, Dr. Zamehofstxaat 139. tel. 152400 (ook klaehtenbezorging). Alarm nummer brandweer: 269122. Alarmnummer GG GD: 269290. Apotheek: Apotheek ieuwland. Dr. Wibautpleln, tel. 367532. 34'A, 5 en 5'A 9c per jaar. Telefoon 350800 Schiedamseweg 12/2 an Hogend orplaan 45 Dirk de Derdelaan 41 Rijdend bijkantoor wijk Holy. dijk. Het gemeentebestuur heeft zich afgevraagd of deze ontwikkeling de economische positie van Vlaardingen gunstig of ongunstig zal beïnvloeden. Zullen de kleinere bedrijven, die op de grote industrieën geënt zijn, dezelfde richting opgaan? Het college meent dat het antwoord zal afhangen van doeltreffende oeververbindingen met de Maasvlakte. Indien Vlaardin gen zijn aantrekkelijkheid als vesti gingsplaats voor deze bedrijven wil handhaven, zal met name de Blan kenburgtunnel moeten worden ge bouwd, evenals andere tunnels. Als er voldoende aandacht aan de ze oeververbindingen wordt besteed, behoeft men niet bang te zijn dat de werkgelegenheid in Vlaardingen zal verminderen, aldus het gemeente bestuur, Maar meer nog dan. vroeger dient Vlaardingen aandacht te beste den san zijn verzorgende functie op het gebied van wonen, werken en recreatie. B. en W. stellen de gemeenteraad voor, indien de leden het eens zijn de inhoud van de nota, de regering. Ge deputeerde Staten en Rijnmond op de hoogte te stellen van het Viaar dingse standpunt. SCHIEDAM Ter afsluiting van het filmseizoen vertoont dé Stichting Chr. Film Actie op zaterdag 27 april in de bijzaal van de Magna- lia Deikerk de kleurenfilm „Songbus naar Triest", een vlotte komedie met zang, muziek en dans. Toegankelijk voor aile leeftijden, onder het voor behoud dat kinderen beneden twaalf jaar alleen onder geleide toegang hebben. ij- 'De Schiedamse Handels- en Bedrijfsraad adviseert de winkeliers, op Koninginnedag hun zaken 's mid dags om een uur te sluiten en ver zoekt het publiek met deze vrije middag van het winkelpersoneel re kening te houden. Vanaf vrijdag 26 april .tot 27 mei wordt in het Stedelijk Museum een tentoonstelling gehouden van Deense kunstnijverheid. Lis Ahlmann exposeert textiel en Gertrud Vase- gaard keramiek. De tentoonstelling wordt vrijdagavond geopend. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Woensdag is naast het Liesveldviaduct aan de Cronjéstraat/hock Veerplein een tent van veertig bij twintig meter opge zet, waarin de CJV Liefde cn Vrede het „Jeugdfestijn 1968" gaat houden. Het feest zal bestaan uit een groots opgezette fancy-fair met ongeveer twintig attracties. Het raadslid M. Mooij, oud-voorzit ter van het centraal bestuur van Liefde en Vrede, zal het jeugdfestijn vrijdagavond am zeven uur openen. De tent zal vier dagen geopend zijn en afgsrnde op voorgaande jaren re kent mer. op zo'n tienduizend bezoe kers. Voor het. jeugdfestijn is al driftig reklame gemaakt Leden van de ver eniging hebben huis aan huis 20.000 folders verspreid 'en woensdagavond is opnieuw de aandacht op de fan cy-fair gevestigd. Dat gebeurde met een optocht van. versierde fietsen, met spandoeken en een geluidswa gen. De opbrengst van het jeugdfestijn is bestemd'voor de CJV Liefde en Vrede. Het is onder meer de bedoe ling gebouw Obadja een grondige opknapbeurt te geven. Dit werk zal door eigen krachten en be roepsmensen, worden uitgevoerd. Elke club heeft opdracht een van de twintig stands in te richten en ie bemannen. Met de inrichting is woensdagavond begonnen. Ongeveer 250 jongens en meisjes van de di verse clubs zullen in de weer zijn om het jeugdfestijn tot een geslaagd feest te maken. Onder meer zullen aanwezig zijn het rad van avontdur, kop van Jut, Hollandse keuken, spooktent en schiettent. De openingstijden zijn vrijdagavond van half acht tot tien uur, zaterdag van 's morgens tien tot 's avonds tien, maandag alleen 's avonds van half acht tot tien uur en op dinsdag 30 april .van tien uur 's morgens tot half zes 's middags. In samenwerking met het Oranje comité houdt de CJV Liefde en. Vrede op de avond van Koninginnedag in de tent een non stop beatfestijn, dat om acht uur begint. Tijdens het jeugdfestijn kan men kaarten in voorverkoop krijgen bij de theetuin in de tent en op Koninginnedag van af half acht aan de kassa van de tent. Zo werd gisteravond al driftig reclame gemaakt voor het jeugd festijn van Liefde en Vrede, dat morgenavond officieel wordt ge opend. Spreekuur Burgemeester Op 29 april 1968 is de Bur gemeester verhinderd zijn wekelijks spreekuur te houden. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN De heer C. Brouwer opent maandagmorgen om half elf een instructieve ondeme- mersexpositie in het schoolgebouw aan dc Westhavenkade 95. De heer Brouwer is tweede voorzitter van de Viaardingse Christelijke Mid denstands Vereniging en secretaris van de Stichting Winkelcentra Holy. De tentoonstelling krijgt als titel „De winkelcentra van. morgen". De expositie is ingericht door de Neder landse Middenstandsbank op uitnodi ging van de Christelijke Detailhan delsschool. Men acht de informatie niet alleen van belang voor de leer lingen, maar voor de gehele detail handel. De Viaardingse Middenstandscen trale heeft zich daarom achter deze expositie geplaatst. Het bestuur schrijft de leden, dat de gehele ont wikkeling rond de winkelbedrijven om deskundige voorlichting "en goede financieringsmogeïijkheden vraag:. „De winkelcentra van morgen" werkt daaraan mee. Bovendien blijkt uit de expositie hoe en op welk niveau in Vlaardin gen de „ondernemers van morgen" hun opleiding ontvangen op de Mid delbare Ondememersschool. Na de opening houdt mr. H. A. F. Velu van ■de Nederlandse Middenstandsbank een met dia's geïllustreerde inleiding. BURGERLIJKE STAND HOEK VAN HOLLAND Overleden: D Aalbrecht man v J j de Koning 55. HOEK VAN HOLLAND De Her vormde Gemeente zal zondag haar nieuwe predikant verwelkomen. Aan de vaka'ture ontstaan door hef ver trek van ds. Wassink op 1 oktober van het vorige jaar, zal dan een ein de zijn gekomen. De nieuwe predikant, ds. F. V. M. Roodenburg uit Elkerzee-Scharen- dijke zal in de morgendienst om tien uur in zijn ambt worden be vestigd door ds. D. Noordmans van Hoogeveen. De intrede is 's middags om drie uur. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Mevrouw Th. A. Heusdens-Mansholt heeft woensdagavond in Triangel onder grote belangstelling de opening ver richt van de bazaar, waarvan lie op brengst is bestemd voor de Inrichting van het tweede Herman Frantsenhuis voor geestelijk gehandicapten. Me vrouw Heusdens draaide aan het rad van avontuur, waarvan de loten kort daarvoor waren verkooht. „Het Herman Frantsenhuis leeft onder ons allemaal", aldus de eerste burgeres van Vlaardingen. Zij vertel de over de oprichting van de ouder vereniging Helpt Elkander in 1954. De vereniging besloot in 1958 een te huis te stichten voor die kinderen, waarvoor de ouders niet meer kun nen zorgen. Dit besluit heeft geleid tot een enorm aantal akties, waardoor in 1966 het tehuis aan de Schiedamse- weg kon worden -geopend. Veertien pupillen vonden daar een nieuw thuis, maar nog zeven kinderen staan op een steeds groeiende wachtlijst, zodat begin dit jaar een tweede te huis werd aangekocht, eveneens aan de Sehiedamseweg. De inrichting vraagt een bedrag van 30.000. „Het aktiecomité ver wacht van. deze bazaar een opbrengst van 10.000. Ik wil u op het hart drukken diep in uw portemonnee te tasten en zoveeL te kopen als u kunt missen", aldus mevrouw Heusdens. Zij kreeg van eeh van de kinderen uit het Herman Frantsenhuis een handboeket. Vervolgens werd het aktiecomité in het zonnetje gezet. Dit bestaat uit het raadslid mevrouw M. de Vries-Van der Spek en de gebroeders Joh. en Jac. v.d. Veer. Mevrouw Heusdens vroeg zich verbaasd af hoe dit kleine comité erin was geslaagd een zo grote bazaar op touw te zetten. Daarbij komt nog de loterij, die 20.000 in het laatje moet brengen. De heer W. v.d. Gaag, autohande laar, bood de drie initiatiefnemers een asbak en sigarettenhouder in de vorm van een auto aan. Ook de heer M. Vaster, voorzitter van Helpt El kander, bracht het aktiecomité hulde. Mevrouw De Vries: „Dit allemaal is helemaal niet nodig. Wij doen het werk voor onzegeestelijk gehandi capten graag". Op de bazaar zijn grote hoeveelheden goederen te koop, die -vrijwel alle maal door particulieren zijn geschon ken en over het algemeen onder de winkelwaarde worden verkocht. De afgelopen weken zijn vele dames op stap geweest om zoveel mogelijk goe deren te verzamelen. Er is een grote voorraad le vensmiddelen en textiel, ge bruiksvoorwerpen, handwerk, speel goed en boeken. AUe artikelen zijn overzichtelijk uitgestald. In de bo venzaal is een fancy-fair ingericht. Op het toneel van Triangel staan de hoofdprijzen van de grote loterij: een personenauto en een electronïsch orgel. Bedrijfssohoten van Wilton- Fijenoord, Figée en HVO -hebben werkstukken geschonken, evenals de Viaardingse en christelijke lts in Schiedam. De bazaar is vanavond geopend van zeven toe tien uur en vrijdag van 's middags twee tot vijf en 's avonds van zeven tot elf uur. VLAARDINGEN In verband met de viering van Koninginnedag zal het ge meentelijke voorlichtings- en inlichtingen bureau In. de benedenzaal van de Valken hof op dinsdagavond 30 april .gesloten zijn. QNVÓORSTELBAAR wat de voor- jaarszon voor toverkracht heeft Nauwelijks een maand geleden waren het de kale bomen en dorre takken die nog een wrange nasmaak gaven van de winter, die, gelukkig voor ons, reeds lang naar andere barre oorden is vertrokken. Wat een verschil met de aanblik die Het Park (aan de Westzeedij-k in Rotterdam, 'bedoel ik,) nu heeft Geen sombere -gezichten, maar opge wekte mensen tussen felle kleuren van bloeiende bloemen. Het gegons van de eerste bijen, de aangename geur verspreid door duizenden bloemkelken, het frisse groen van de nog jonge blaren, maken -het tot een groot genot nu door het park te wandelen. De vroege en dubbele tulpén bij voorbeeld staan in volle glorie tus sen het Noorse kerkje en het Heren huis. In wel zeven soorten en kleu ren. Nu staan ze recht op, dein btfi- gen ze weer wat voorover of wiegen heen en weer door de zoele wind. Samen met de blauwe druifjes vor men zij grote kleurmozaïeken in een omlijsting van gazons, bomen en vijvers.- Midden in het park bij Tollens* beeld zijn het weer de violen en primula's die zich op zijn mooist laten zien. Andere composities van voorjaarsbloemen zijn te vinden bij het Dijkzigtziekenhuis, Bij het museum Boymans-Van Beunlngen en Melkkoppad staan eveneens di verse tulpensoorten. Zij waren reeds eerder in bloei, dankzij hun goede beschutting. - In Het Park zelf weer aangeko men laat de Heemtuin vrij veel bloeiende inheemse flora zien. De Japanse sierkersen dragen ook veel bij tot het sprookjesachtig geheel. En wat te denken van de fraaie rode essedoom. Dë bolbloesem en narcissen staan her en der verspreid op de groene weiden. Daartussen door lopen eenden met het wagge lende jonge kroost erachter. Het ge zang van vogels is overal te horen. In tegenstelling mee de rustende mensen op banken, vliegen zij af en aan voor het bouwen van nesten. In het hart van Het Park (opzette lijk met hoofdletters) vergeet je haast te leven in een wereldstad. Dat gelukkige gevoel is echter maar van korte duur. De rand van Het Park naderend ruik je weer de in dustrieën, hoor je het denderende verkeer, zie je de als maar jach tende mens. Haast zou je willen dat iedereen eens uit die race met de tijd stapte, voor een wandeling door dat sprookjespark. Maar daar zal het wel weer te kléin voor zijn. Toch biedt Het Park nog voldoen de ruimte aan al die duizenden die zich de tijd gunnen op een bankje, of gewoon zittend op het gras, in stilte te -genieten van de natuur, midden in Rotterdam. Zij beseffen de enorme waarde van een Park in een stad als die van ons. Helaas zijn nog te weinig tot deze wetenschap gekomen. Anders waren er vast meer parken geweest! Voor 4e gemeentesecretarie zoeken wij een en een bij voorkeur tussen 17 en 20 jaar met ulo-diploma en typeyaardigheid. Sollicitaties graag binnen 10 dagen aan burgemeester en wethouders

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1968 | | pagina 1