Interessant recreatieplan voor oostelijk oorne L.T.S.-ers Boogaard Elektr citeit N.V. EMOUS S.P.D.-er TEKENAAR-CALCULATOR Boogaard Elektriciteit N.V. Vertraging bij start winkelbouw in I e ly Postdirecteur I. C. Kremer was „enthousiast vechter Vanaf 6 mei bij politie voor visakten Financiering van twaalf miljoen uit zandwinning Rotterdam zal bouw ,Rehoboth garanderen Marmerindustrie met interessant jubileumboek NOG ENKELE MAANDEN EN U VERLAAT DE SCHOOL vlotte verkoopster -Centrum niet later Maar Kapitein mag half aar niet varen Com nu met Sang in Rivierahal Oorlogsmonument Jsselmonde verplaatst roots opgezet afscheid Pac. soc. vragen na brief gemeentelijke woningstichting Knieschijf gebroken in botsautootje Bijbelonderwijs in montessorischolen gesubsidieerd Vraagt "inlichtingen bij Boogaard over de mogelijkheden voor uw verdere opleiding EMM ASTRAAT 9 - VLAARD1NGEN Ban wodrt U opgeleid tot een goede elektro-monteur kadees anders dan andere kadoos ton groeneveld Boogaard Elektriciteit N.V. DE ROTTERDAMMER (Va?i een onzer verslaggevers) HEENVLIET Het Rotterdamse aannemingsbedrijf Oos- terwijk N.Y. gaat het eerste grondwerk uitvoeren voor een inte ressant recreatieplan van de gemeente HeenvHet. Het omvat het gebied tussen het Yoornse Kanaal en Zwartewaal en dat ten noorden van de Groene Kruisweg. De totale uitvoering van het plan is geraamd op twaalf miljoen gulden en zal tien a twaalf jaar in beslag nemen. Boogaard installeert o.a. i e-d* EMM ASTRAAT 9 BOOGAARD Lederwaren - Sport Camping HOOGSTRAAT 82 - VLAARDINGEN INENTING TEGEN DIFTERIE - KINKHOEST TETANUS KINDERVER. LAMMING EN TEGEN POKKEN Be!i 010-341044 na 18 uur 010-342281 VLAARDINGENN/ V. HOGENDOBPLAAN139 to Mn dagblad zit n dm flood m idvorSoniiw Pagina 6 2A WOENSDAG 1 mei ia. ROTTERDAM Op maandag s mei zal met de uitgifte van visakten. lujdrage- Jcaarten en gemeentelijke visvergunningen worden begonnen. De prijzen zijn dit Jaar gelijk aan die van he; vort»; jaar, namelijk voor: een srote vlsakte f 22.-. kleine vlsakte 8.-, budragekaart 2,"3, gemeenteHJkft visver gunning I.- Van 6 ne tot en met 21 Juni 1988 zijn deze visbescheiden verk» aan de volgende politiebureaus: 'HliiegezSberg Straatweg 138, oversehte, Burgemeester Baumanmaan i90, Lombardljen Molen vliet. De SUnge De Slihge 1,82. Charlois ..harloisse Kerkslngel 2, Hoek van Hol land, Eietdijksfraat. Rivierpolitie, Sint Jobswes: S en aan de psec ïtarleën Hoogvliet. Middenbaan 41 en Perais, pasto- De aandacht wordt er op gevestigd dat aan het politiebureau Sanaelingplelri geen visbeseheiden meer worden uitgereikt. Aan de politiebureaus geschiedt de uitgifte van maandag tot en met vrijdag van 9 tot 12 uur en van 13.39 tot 16 uur. Collectieve aanvragen kunnen alleen aan net bureau Rivierpolitie worden gedaan Na 21 jun tan men uitsluitend terecht bij de politiebureaus Rivierpolitie en Hoek vart Holland en. de hulpseéretsrieën Hoog vliet ennPernls. ROTTERDAM De brief, die de di rectie van de gemeentelijke woning stichting met het oog op de facultatieve huurverhoging heeft gezonden aan de huurders, heeft aanleiding gegeven tot vragen van het pac. soc. gemeente raadslid W. Remeijer aan het college van B. en .W. De heer Remeijer meent dat een ge- meentelijke dienst over- deze aangele genheid voorlichting behoort te bieden die voor iedere burger begrijpelijk is. Voorts heeft de beer Remeijer vragen gesteld over het feit, dat bewoners van de Pastoriedijk hun klachten over slech te riolering beantwoord kregen met op zeggen van de huur en de opdracht, hun woningen op 30 juni bezernschooi op te leveren. ROTTERDAM De 43-jarige direc teur P. L. M. Brand uit de ie Fèvre de Montignilaan brak dinsdag zijn knieschijf, terwijl hij met zijn zoontje m een botsautootje zat op het terrein aan het Schuttersveld. Hij is in het St Franciscusgasthuis opgenomen. Reeds in 1962 werd het idee geop perd in de Heenvlietse gemeenteraad. Het plan dat toen werd vastgesteld gaf echter uitsluitend een bestem ming in hoofdzaak aan. De nadere detaillering bleef een. -vraagpunt, vooral omdat men aanvankelijk niet wist op welke wijze het plan zou moeten worden gefinancierd. Tegen deze achtergrond ontstond de gedachte door landwinning in komsten te verwerven die de uitvoe ring Mogelijk zouden maken, n ver band hiermee werd de N.V. Grontmij BELGRADO Oe 23-jarige Zuidslavische voetballer Stevan Nesticki is in de nacht van zondag op maandag bij een auto-ongeluk om het leven gekomen. De achterspeler van Vojvodina Novi Sad was een vaste keus Voor het Zuidslavische elftal onder de 23 jaar. Hij maakte een keer, op 7 oktober van het vorige jaar tegen West-Duitsland in Ham burg, deel uit van de nationale ploeg. Nesticki werd als een van de beste en talentrijkste naoorlogse Zuidsla vische spelers beschouwd. opgedragen een voorlopig onderzoek in te stellen naar de aanwezigheid van zand ter plaatse, de kwaliteit daarvan en een economisch verant woorde winning. Nadat dit onderzoek tot positieve resultaten had geleid bleken Rijkswaterstaat, de Provinciale Wa terstaat en de gemeente Rotterdam, alle geïnteresseerd voor de afname van het zand. Om tot een goede gecoördineerde en technisch verantwoorde opzet van de zandwinning te komen werd de technische commissie Heenvliet in het leven geroepen. Vertegenwoordi gers van de drie genoemde instanties kregen hierin zitting. Als basis voor de activiteiten van de commissie werd voor het betrok ken gebied eên schetspian opgesteld, dat het Instituut Oor Stad en Landschap van Zuid Holland ont wierp. Dit ontwerp voorziet in de aanleg van een meertje met een oppervlakte van ongeveer vijftig ha, dat een open verbinding zal krijgen met het Brielse Meer, en eea groene krans eromheen met een aantal recreatieve elementen. Gedacht wordt aan een toadstrand met ligweiden, een jacht haven, visplaatsen, terreinen voor zomerwoningen en een recreatiebos. Alles wordt van ruime oarkeerge- legenheden voorzien. Goede toe gangswegen zijn eveneens in het plan opgenomen. De twaalf miljoen gulden die voor de investering nodig zijn denkt men te kunnen dekken uit de opbrengsten van de zandwinning en de berging van baggerspecie. Met de belde Wa terstaten en Rotterdam is inmiddels overeenstemming bereikt over de hoogt- van de te betalen zandrech» ten. Zij hebben zich bereid verklaard periodiek voorschotbetalingen te doen, zodat de financiering voor de uitvoering van de te verrichten •werkzaamheden verzekerd is. Het Is de bedoeling na de voltooi ing van het werk het gebied in be heer en exploitatie over te dragen aan het recreatieschap „De Brielse Maas". Met het grondwerk wordt op korte termijn een begin gemaakt. ROTTERDAM B. en W. stellen de gemeenteraad- voor, ten behoeve van de bouw van een bejaardencen trum aan de Michelangelostraat en Homanohof in de Prins Alexander- polder garantie te geven voor een lening van ten hoogste vijl miljoen gulden, aan te gaan door de Stichting Bejaardencentrum „F.ehoboth" der Gereformeerde GemeentenRotter dam-Centrum, Rotterdam-West en Capelle aan den IJssel. Dit centrum wordt een herhaling van het in Rey- eroord in aanbouw zijnde „Avond rust". Er zal plaats zijn voor ongeveer 240 bejaarden in één-, twee- en drieka merwoningen Verzorging zal niet worden geboden. Wel zullen de bewo ners een zekere mate van dienstbetoon kunnen krijgen. Daartoe zal er in het complex een dokterskamer komen en kamers voor een verpleegster, een maatschappelijk werkster en een pe dicure. Bovendien kunnen aan de bewo nen desgewenst warme maaltijden worden verstrekt. ROTTERDAM De NV Rotter- damsche Marmerindustrie aan de Zestienhovensekade bestaat veertig jaar en ter gelegenheid van dit jubi leum heeft zij een boekwerk „Veertig jaar natuursteen" uitgegeven, dat in tegenstelling van wat algemeen voor boeken van jubilerende bedrijven ge bruikelijk is, niet zozeer een histo- rieschets van het bedrijf geeft maar iets iaat zien van natuursteen, de winning, de verwerking en de toepas sing. Dat alles is verlucht met bijzonder fraaie foto's en verduidelijkende te keningen. Natuursteenverwerking is in feite zo oud als de mensheid. Maar in de ontwikkeling van de techniek heeft ook de toepassing van deze zo aantrekkelijke delfstof niet stil gestaan. Het boek Is hoogst interessant voor de vakman op bouwnijverheidsge- bied, die met natuursteen wil werken en er veel noodzakelijke wetenschap in zal vinden. Maar het is evenzeer belangwek kend voor de belangstellende leek, die natuursteen in bouwwerken al leen maar mooi vindt en zich interes seert voor alles wat er komt kijken om zou mooi resultaat te krijgen. En deze leek maakt kennis met al lerlei oeroude vaktermen en technie ken, waarvan hij wellicht nooit heeft gehoord. ROTTERDAM Teneinde bijbel onderricht op de scholen Van de Rotterdamse Montessori Schoolvere niging mogelijk te maken op dezelfde manier ais op de openbare scholen stellen B. en W. de gemeenteraad voor -het subsidiebesluit bijbelonder richt te veranderen. De kosten zullen ongeveer ƒ23.000 per jaar zijn, Deze subsidie kan worden toege kend aan d „Stichting Interkerkelijk Overleg in Schoolzaken IKOS-NPB", welke stichting ook het bijbelonder richt op de openbare scholen ver zorgt. f Stuur onderstaande coupon in en u ontvangt per post alle inlichtingen. Ook jongelui met MULO-dtploma of L.T.S.ers die reeds in de praktijk werken kunnen solliciteren. Goede sociale voorzieningen Afwisselend werk Werkkleding ter beschikking Extra jeugd vakantie Personeelsvereniging Eigen, bedrijfsschool Part-time onderwijs voor VR V.-cursus B Alle onderwijs op de dag O Fabrieken Scholen Winkels Kantoren Ziekenhuizen Bejaardentehuizen Woningen g Naams Straat: I Plaats: g 1 verzoekt schriftelijke inlichtingen leerlingen opleiding s Handtekening liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinigiiiiiiiiiiiiiiiiniuiiüHiiiiiiininiiiiiiiifiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiüniisiiiiiiiiiiiiii Deze coupon inleveren op ons kantoor of per post N.V. Installatiebedrijf Emmastraat 9 - Vlaardingen vraagt voor heide filialen leeftijd 16 - 18 jaar. Als je interesse hebt in deze- leuke baan kom dan even langs by een der filialen. Ook 's avonds Schiedamsetoeg 60 of Lepelaar- singel 192. Op DONDERDAG MEI 19® van 1.30-2.00 uur mm. zal or ren Jiulze van de Vlaardlngae arUen gelegen heid worden gegeven voor kosteloze inenting tegen pokken voor kinderen, die de leeftijd van twee jaar nog niet hebben bereikt; tegen difterie - kinkhoest - tetanus - kinderverlamming voor zuigelingen en kleuters. Aan kinderen, die een half jaar geleden driemaal werden ingeönt tegen difterie- kinkhoest - tetanus - kinderverlamming, moet nog een vierde Injectie worden gegeven om de verkregen immuniteit voor een aantal jaren te bestendigen. Men kan zien zonder voorafgaande aan melding bij da hulsarts vervoegen, waarbij het oranje inentingsboekje moet worden overgelegd. Ouders, dfe hun kinderen geboren In 1964 volledig tieten inenten tegen difterie - kinkhoest - tetanus - kinderverlamming, worden er aan herinnerd, dat deze kinderen nu voor een herinentlng In aanmerking komen Hierdoor wordt de Immuni teit weer verlengd Deze herinentlng vindt plaats door gebruik van een gemengd vaccin tegen de genoemde ziekten. Door de hulssrta zal bon 5 uit het oranje Inent Inge boekje wor den Ingenomen. bij kuiperstraat 19 naast C A te; 351804 VLAARDINGEN Wij zoeken op korte termijn voor het groeiende bedrijf met enige jaren ervaring in een moderne bedrijfs administratie. Hy zal als leider van een klein team in een modern kantoor o.a. middels budgettering-resultaten over zichten - financiële verslaglegging de direktie adviseren in beleids-beslissingen. Ons bedrijf voert grote en kleinere werken uit op het gebied van elektrotechnische installatie, zomede de elektro-detailhandel (aparte N.V., 3 winkels). Het totale personeelsbestand breidt zich dit jaar gestadig uit tot 80 a 90 medewerkers, Eigenhandig geschreven brieven met vermelding van de nodige persoonlijke gegevens (a.u.b. foto bijvoegen) worden verwacht en vertrouwelijk behandeld door de direktie. EMMASTRAAT 8 VLAARDINGEN Boogaard-Elektriciteit N.V., Vlaardingen, vraagt voor haar afdeling bedrijfsbureau een TEKENAAR-CAL CULATOR, Hij zal ln Hein teamverband reiding gaan verzorgen. mede de werkvoorbe- Boogaard installeert zowel heel grote als kleine werken zoals: ziekenhuis, bejaardengebouwen, zwembaden, scholen, woningen, winkels e.d. De juiste kandidaat zal minimaal een TJ.T.S.-opleiding hebben gevolgd. De mogelijkheid is groot dat hij de opleiding van onze leerlingen, middels het V.E.V. leerlin genstelscl, zal moeten leiden. Uitsluitend schriftelijke sollicitaties te richten aan de direktie EMMASTRAAT 9 VLAARDINGEN of een eend of in elk geval een Citroen. Maak zo voor delig kennis met de klasse van Citroenen garage (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Be bouw van het winkelcentrum In de wijl Holy zal vermoedelijk niet, zoals de bedoe ling was, begin mei van start gaan, Het wachten Is nog op de premie van het rijk voor de boven de winkels te bouwen huizen. „Dit hoeft niet te be tekenen dat de winkels later dan gepland nl, Sn het najaar van 1959, klaar zullen zijn". Dit zei de heer C. Brouwer, secre taris van de Stichting Winkelcentra Holy, maandag bij de opening van de expositie Winkelcentra van morgen in de christelijke Detailhandelsschool aan de Westhavenkade 95. Deze ten toonstelling is voor de leerlingen In gericht door de Nederlandse Mid- denstandsbank. De bouw van het winkelcentrum Holy heeft bij de voorbereiding met veel moeilijkheden te kampen gehad. De bouwplannen kwamen in een con- ROTTERDAM - De Raad voor de scheepvaart in Amsterdam heeft ka pitein J. A. W. uit Rotterdam wegens het stranden van zijn m.s. „Arvo" op 12 april van het vorig, jaar op de zuidwestkust van Zweden de be voegdheid om als kapitein op zeeschepen te vare» ontnomen voor de tijd van zes maanden. De Raad is van oordeel, dat de kapitein volkomen gefaald heeft in zijnnavigatie. Er mag van geluk gesproken worden, dat de gevolgen niet ernstiger zijn geweest. De kapi tein heeft gedurende het traject de navigatie zelf geleid. Uit het onder zoek is niet gebleken, dat slecht zicht en/of een miswijzing van het kompas een rol hebben gespeeld. De kapitein heeft echter, hoewei hij ter plaatse niet bekend was en naar hij zelf verklaarde zijn kompas sen niet vertrouwde, slordig, onvoor zichtig en ondeskundig genavigeerd. ROTTERDAM - Vrijdag as. voert het Gereformeerd gemengd koor, „Oom nu met Sang" onder leiding van Dirk Jansz. Zwart Haydn's meesterwerk Die Schbpfung" uit in de Rivierahal. Een bijzondere noot bij ieze uitvoering is wel, dat de Zuid-Afrikaanse sopraan Trudi Koe- iemaii, die verleden jaar aen verras send debuut maakte bij dit koor voor het eerst de omvangrijke sopraan partij van een compleet oratorium zal zingen. Zij deed examen conservatorium in Pretoria, kwam naar ons land en be haalde hier haar diploma conservato rium en studeert thans bij de beken de zangpedagoge Jo BoUenkamp voor de Pnx d'excelience. De andere solisten zijn de bekende Willy van Hese. tenor er. Henk Smit, bas. Een versterkt Zuid Ho.land Or kest verzorgt de begeleiding. ROTTERDAM De Paul Nijgh- penning de onderscheiding voor gro te verdiensten op sociaal-cultureel terrein, is dit jaar toegekend aan me vrouw B. M. van Oort-Wegelin, di rectrice van het bureau voor levens- en gezlnsmoeilijkheden van de Stich ting Spreekuren voor levensmoeilijk heden in Rotterdam en voor haar werk in de sektor van de geestelijke volksgezondheid. Tevens is hij toegekend aan ir. F. W. C Blom, oud-directeur van de Koninklijke Houthandel NV Abr. van Stolk Zoonen voor zijn werk in de maatschappelijke zorg. De uitreiking van de penningen is in verband met de afwezigheid van de heer Blom in jun uitgesteld tot september. fhctstadiurr; terecht, toen de gemeer teraad eind vorig jaar de Sticht^ Winkelcentra Holy een u f stelde. De stichting moest voor u januari van dit jaar tot de bouw besluiten. Dat is gebeurd met de mededel'n* dat de eerste spade begm mei in grond zou gaan. De heer Brouwer maandag: „Het is geen eenvoudlzè zaak om in deze tijd een -aak ti beginnen en zeker met, wanneer het een winkelcentrum betreft". Ondanks alle moeilijkheden wil fl» stichting het met laten bij dit en» project. Het bestuur wil ook d<= *.on naamde. Loper, het winkel«mtnlm voor de gehele wijk Holy, tot ontwin- keling brengen. „Er zijn besprek» gen gaande met gegadigden, gemeen tebestuur en eer bouwer" aldus de heer Brouwer. ROTTERDAM Het monu ment voor de m de oorlog omge komen betooners van /Jsselmon de, dat in het parkje hij het te selmondsehoofd heeft gestaan, is overgebracht naar de Cranen- donckweg achter de hervormde Adriaen Janszkerk. Het ivas hoog nodig, dit monu ment een waardiger plaats te ge ven dan het parkje bood. Want die plek liep hi; hoop lopende vloed enige malen per jaar onder en bovendien zal het parkje moe ten worden opgeruimd «oor de nieuwe Delta-dijk rond het et- land 1Jsselmonde Zaterdagavond 4 mei legt een vertegenwoordiging van de wijk raad ter gelegenheid van de Do denherdenking een krans bi; dit monument. Familieleden van de omgekomenen leggen bloemen, er is een défilé. (Van een onzer verslaggeefsters) ROTTERDAM „Je hebt gevoch ten voor de service, voor de efficien cy en voor ie image van de post. Je zong ongeremd de lof van de post en soms alleen van de Rotterdamse, daardoor bleven ook wel eens de ge breken onopgemerkt", zo sprak tie hoofddirecteur van de PTT, de heer A. G. de Vries, dinsdag de heer J. C. Kremer toe, bij diens afscheid ais directeur in het postdistrict Rotter dam. „Aan het enthousiasme hebben we ons echter altijd gewarmd. Het paard mag dan wel eens doorgedraafd heb ben. Het was wel vurig. En je toewij ding voor de post was groot. Hoewel je kritisch bleef ten opzichte van postale mechanisatie en automatise ring" vervolgde de heer De Vries. De groots opgezette afscheidsbij eenkomst, waarop vele belangrijke figuren uit de PTT-wereld het woord voerden, werd bijgewoond door ruim 150 mensen, onder wie mr, dr. K. P. van der Mandele. De Koninklijke Rotterdamse Postharmonie gaf het afscheid met fragmenten uit de musical „Sound of Music" een muzikaal tintje. Vijf jon ge leerlingen van de opleidingsklas van de Rotterdamse Balletschool bo den de scheidende postdirecteur een blijvende herinnering aan van alle postkantoren in zijn district. De plaatsvervangend directeur-ge neraal, mr. X J. Klaasesz bracht zijn waardering in een kort toespraakje onder woorden. „Ais iemand een ex ponent is van de grote oewijdini aan de Post, dan bent u dat weL Als we een vergelijking trekken Met schrijver Jan Cremer dan dacM u dat de post een bestseller was." Hij bood de heer Kremer een fscheidspenning van de PTT en een kalender aan. Bij de installatie van de nieuwe directeur, de heer J, J. Lugte, noem de mr. Klaasesz de heer Lugte tea deskundige op het gebied van mecha nisering en automatisering'. „Een ga- bied waar u in uw toekomstige func tie veel mee te maken krijgt" In een dankwoord toonde de heer Kremer dat hij ondanks zijn afscheid zich nog steeds sterk betrokken voel de bij de PTT. „Een denkbeeld ver ontrust mij erg, het plaatsen van postbussen in centra van wijken waar de burgerij zelf hun post kan afhalen. Dit is niets voor bejaarden, hulpbehoevenden, zieken, al leenstaanden enzovoort. De gedachte alleen al doet mijn posthart pijn betoogde hij fel. En verder „Het bestellen van post is een ethisch verantwoorde norm- waarop bij de begroting best wat meer in rekening mag worden ge bracht Het bedrag wat per jaar op deze service door de PTT moet wor den toegelegd loopt tussen de 40 en 50 miljoen!" Namens het gehele personeel van het postdistrict Rotterdam bood de heer J. Aukes de heer Kremer een kleurentelevisietoestel aar Op de feestelijke bijeenkomst volgde e® drukke receptie.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1968 | | pagina 2