i één gulden i uw trotse bezit deH. Duizenden meters kantoor aan de wandel Soe. afd. gaat naar Grootscheepse verhuizing in zomer maanden volkshuisvesting R'dam - Zuid Standbeeld Wiïhelmina koningin Park m Folklore uit Israël K.VT. ...Wolmerk tapijt m JLl DEKLERK&ZN Van Nievelt Goudriaan: sterk gedaalde winst Sul SfclttfUcrOammrr l demonstraties lillililillilliiljilUtUtliil Geen dividend bij Rademakers Unitas: meer beleggingen in Nederland fe, en -wilt n nog meer zekerheid» koop dat tapijt dan hij de Klerk - die weet wel wat n wilt. Hoop op betere resultaten MAASSLUIS CONTAINERHAVEN Veel werk voor Smit-slepers Bevredigend jaar voor Van Nelle i wereld merken i I Van Ommeren: 14 pet. dividend-voorstel Tijdelijk Israëlisch toeristenbureau Langspeelplaat van Esther Ofarim Pantomime-optreden mm» in mijn huis staan meu belen om in te leven. Mooie, eerlijke meube len - van Burgemeester naar Roemeense collega RDM bouwt drukvat 2A vanaf 325.- contant plus per dag ook leert spelen met j joh.de Heer's unieke systeem I I keuze uit meer dan 100 instru- j 1 menlen CONN - HAMMOND I PHILIPS - Ri-HA - SOUNA VISCOUNT e.a. u kunt elke vrijdagavond tus- u kunt erne vrijaagavona ïus- I S9n8-10uurgehee!vrljblijvend I i de orgels horen, zien en zelf i I bespelen. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM In de loop van juli en wellicht ook nog augustus zal een groot aantal ge meentelijke diensten verhuizen. Dat wordt een grootscheepse operatie, waarvoor zelfs een aparte dienstregeling noodzake lijk is. Die dienstregeling is in handen van het bureau organisa tie en efficiency van de Rotter damse gemeentesecretarie, welk bureau zelf óók lustig aan deze verhuizerij meedoet. In totaal is bij deze operatie enkele duizen den vierkante meters kantoor ruimte betrokken DRINKWATER l - i \s BLAAKPUZZEL frti:HMi»rei] TILBURG EtENVOOR NOORD SUMATRA cE ROTTERDAMMER^ Pagina 3 DONDERDAG 2 ME! 1968 ROTTERDAM Aan de op 21 mei gehouden algemene vergadering van aandeelhouders van metaalbedrijf Rademakers N.V. zal worden voor gesteld geen dividend over 1967 uit te keren. Vorig jaar bedroeg het divi- dendacht pet. ROTTERDAM De raad van be heer van Phs. van Ommeren N.V, deelt mee dat in de maandag gehou den vergadering van de raad van commissarissen werd besloten aan de op 31 mei te houden algemene verga dering van aandeelhouders voor te stellen over 1967 een dividend uit te keren van 14 pet., waarvan 10 pet. in contanten en 4 pet ten laste van de sgioreserve in aandelen resp, met-royeerbare certificaten van aan delen (v.j. 14 pet. geheel in contan ten}. De aanleiding die de bal aan het rollen bracht is de gemeentelijke school voor individueel vormend on derwijs. Die heeft het scholencom plex aan de Slaak nodig, waarin thans zijn gehuisvest een deel van <Ic kantoren van de drinkwaterleiding en de sociale afdeling van de dienst volkshuisvesting. De sociale afdeling van de dienst volkshuisvesting gaat maar een nieuw gebouw aan de Hiliedijk, waarin on der meer het Nederlands Talen Insti tuut is gevestigd. Het is de bedoeling, dat de sociale afdeling van volkshuisvesting daarin anderhalve etage krijgt. De in het schoiengebouw aan de Slaak ondergebrachte kantoren van de drinkwaterleiding gaan naar een groot kantoorpand, dat niet zo lang geleden werd gebouwd in het Zomer hofkwartier en dat bekend werd door twee boven elkander gelegen par- keerplateaus. In datzelfde gebouw zullen ook de directie van de drinkwaterleiding en de andere thans aan de Honingerdijk gevestigde drinkwaterleidingkantoren terecht moeten komen: zoals men weet staat het bedrijf aan de Honin gerdijk een ingrijpende verbouwing en modernisering te wachten. x X - X X 4 f -C x\' x4 X X X I A'x..V.xk.k-J.jxJ X ^Mt'SxX V Hifi x^ 3 x x\ x ROTTERDAM Woensdag is het standbeeld van koningen Wiï helmina, dat koningin Juliana za terdag zal onthullen, in het Park geplaatst. Het beeld staat aande rivier bij de hoek Westerka- delWesterlaan. De onthulling geschiedt op die plaats om 12.30 uur. Mr. dr. ft P. v. d. Mandele zal een korte rede houden, waar na de Koningt.n de plechtigheid verricht en een krans bij het beeld legt. Burgemeester W. Tho massen spreekt een aanvaar dingswoord. Het geheel wordt omlijst met muziek en duurt tot 13 uur. Voor het publiek is er ruimschoots gelegenheid de plechtigheid van zeer nabij gade te slaan. Het aantal officiële ge nodigden is zeer klein. De totstandkoming van dit mo nument spruit voort uit een ac tie, waarmee een klein comité op initiatief en onder leiding van mr. v. d, Mandele in 19S5 is be gonnen, De beeldhouwster me vrouw Charlotto baronesse van Pallandt kreeg opdracht. Oorspronkelijk was het de be doeling het beeld uit brons te gieten. Met volledige instemming van het comité ging mevrouw Van Pallandt echter over tot het uithakken van het beeld in hard steen. Het beeld_ geeft een indruk van koningtin Wiïhelmina, zoals zij na de oorlog Rotterdam bezocht en zoals zij op 4 mei 1952 het monu ment voor de gevallenen op het Stadhuisplein onthulde. Bij het kiezen van de plaats is uitgegaan van de voorkeur die de vorstmg gaf aan het gezicht op de ritker. De voor de vervaardiging van het beeld benodigde gelden zijn bijeengebracht uit bijdragen, zo wel van het bedrijfsleven als ook in belangrijke mate van de Rot terdamse bevolking, die daartoe met een speciale actie in de gele genheid werd gesteld. Ook van buiten de Maasstad kwamen bij dragen. Het comité acht zich ge lukkig op zijn streven een dusda nig antwoord te hebben gevon den. Bovendien is de mogelijkheid in overweging het gemeentelijk reken centrum, dat nu aan de Wijnhaven is gevestigd, naar het Zomerhofkwar tier over te brengen. Bovendien wordt overwogen de raad voor bet maatschappelijk wel zijn naar het gebouw aan de Hdle- dijk te doen verhuizen. In de daar door vrijkomende ruimten aan de Westblaak zou het bureau organisatie en efficiency kunnen komen, dat de thans m gebruik zijnde lokaliteiten aan het Ammanpiein zal moeten afstaan aan de inspectie van het on derwijs. De mogelijkheid bestaat echter ook, dat het bureau organisatie en efficiency naar de Hiliedijk gaat en dat de raad voor het maatschappelijk welzijn een ander onderkomen krijgt toegewezen. De school voor individueel vor mend onderwijs zal voor 1 augustus moeten kunnen beschikken over het gebouw aan de Slaak, waarin sedert de oorlog de sociale afdeling van de dienst volkshuisvesting duizenden en duizenden woningzoekende Rotter dammers meer of minder gastvrij al naar gelang de omstandigheden heeft ontvangen. Daaraan moet het gehele verhuis- schema worden aangepast. Het bu reau voor organisatie en efficiency van de Rotterdamse gemeentesecreta rie hoopt dat voor september de ge hele gemeentelijke verhuisoperatie tot een goed einde zal zijn gebracht. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Vanmorgen heeft de heer A. Arad, directeur van het in Amsterdam gevestigde Israëlische verkeersbureau en vertegenwoordi ger in de Benelux van het Israëlische ministerie van toerisme in het pand van Dankers NV een tijdelijk bureau geopend. Het zal tot volgende week zaterdag geopend zijn. Zoals de heer Arad zelf zei is het de bedoeling dat dit bureau informa tie in de ruimste zin biedt over toe ristische mogelijkheden in en naar Israël. Deze informaties zijn strikt objectief: „Wij zijn een overheids instelling van de staat Israël en géén reisbureau", zei de heer Arad. Belangstellenden, die dit bureau bezoeken, kunnen met een kleurrijk en interessant stapeltje folders, plat tegronden en kaartjes meenemen. ROTTERDAM Al zijn de me ningen in Israël zelf verdeeld over Esther en Abraham Ofanm, al gel den zij welicht niet als de beste Is raëlische zangers, zij zijn in West- Europa in ieder geval de populairste zangers, zij hebben een geheel eigen charme. Ter gel'egenheid van de Israël- week heeft Darikers NV een lang speelplaat uitgebracht met He breeuwse liederen die Esther Ofarim omstreeks 1960 zong vóór zij in West- Europpa bekend werd. In die tijd trad Esther Ofarim op in het cabaret „Omar Khayyam' in in Jafo, de eeuwenoude stad die een wijk van Tel-Aviv werd. Van. die toen nog pretentieloze maar bijzon der welluidende liedjes is ene ge luidsband bewaard gebleven, deze geluidsband werd de basis voor de ze plaat. Een aardig idee is dat de hoes he lemaal „toeristisch" is aangeklead. Allerlei tips, opmerkingen en ad viezen voor hen, die denken aan een reis naar en door Israël. (No DL 1004,- 33 toeren). (Van een onzer verslaggeefsters) ROTTERDAM In de toneelzaal van het Rudolf Mees Instituut aan het Ammanpiein heeft een groep oud-leerlingen van het instituut woensdagavond een eerste presenta tie gegeven van haar kunnen op het gebied van pantomime-toneel. Onder regie van de Joegoslavische dramaturg en regisseur Branko May- erhold, die in zijn land 15 jaar met doven heeft gewerkt en sinds een jaar in Nederland woont, brachten zij een mimo-dramatische bewerking van Prosper Mérimée's novelle „Mat- teo Falcone" en „Dne Vrienden", een groepsspel op basis van individuele improvisatie. Was het eerste zuiver pantomime, bij het tweede stuk, dat een wat meer experimenteel karakter droeg, kwam toch hier en daar door gebaar en expressie het doventoneel om de hoek kijken. Toch droeg ook „Drie vrienden" duidelijk het karakter van pantomime en gezien het feit dat de groep nog maar een paar maanden bezig is, lykt de veronderstelling dat hieruit een goede, volwaardige ama- teurgroep kan groeien zeker gerecht vaardigd. Het publiek, bestaande uit een aan tal genodigden, kreeg na afloop de gelegenheid commentaar en kritiek op het" gebodene aan de regisseur over te brengen. ROTTERDAM Een van de festiviteiten m het kader van de Israèlweek, die weer gehouden wordt naar aanleiding van het twintigjarig bestaan van de staat Israël, is het optreden van een Isra ëlische dansgroep. Zes meisjes en vier jongens ge kleed in a'orikooskleunge jurken en groene kielen brengen al dansend en zingend een stukje folklore. Van morgen deden, zij dit'in de Bijenkorf temiddenvan de jumpers en* de rekken jurken. De groepbestaande uit studenten aan de Hebreeuwse universiteit in Jeruzalemwordt begeleid door een accordeonist, die evenals de rest op blote voeten loopt. JbU BOTTERDAM „Uniitas dn van plan verder te gaan met belegging in onroerend goed in Nederland, dit met de bedoeling om een eventuele devaluatie van de gul den beter te kunnen opvangen" aldus de president-commissaris van de Beleg gingsmaatschappij XJnitas N V„ jhr mr. D. p. M. GraswJnckel, op de aandeelhou dersvergadering. Dit zei hij naar aanleiding van vragen over de in 1967 opgerichte 100 pot. dochter Industriepark Weesp. Deze N.V. kreeg 2 ha industrieterrein, -die geschikt zijn voor ex peditiebedrijven en andere kleine onderne mingen, welke de binnenstad van Amster dam hebben verlaten, Unitas was zeer optimistisch gestemd voor 1969 Zij verwachtte weer J6 pet. dividend te kunnen uitkeren over een met 10 pet verhoogd kapitaal .Aanleiding tot dit optimisme was onder meer de goede ontwikkeling bij de rmjn Sophla-Jacoba an Duitsland. De winst was over dit eerste kwartaal aanzienlijk hoger dan over die periode in 1967. Door een jaren geleden uitgevoerde modernisatie van de mijn wordt nu met 500 a 600 mijnwerkers minder eenzelfde produktie bereikt als 4n vorige jaren. Ook het bouwproject in Portugal stemde tot tevredenheid. Wat de landgoederen in Nederland betrof was de balanswaarde nu Jager dan de reeele waarde. In verband met de onzekerheden rond de goudprijs zijn de liquiditeiten in 1967 verminderd en in aandelen belegd. Het dividend is vastgesteld op de gewone aan delen van 150 op ƒ16, waarvan desgewenst ƒ2,50 in aandelen en vijf pet in aandelen ten laste van de aporeserve <o.j 15). De statutenwijziging kon niet worden afgehandeld, maar het voorstel houdt on der meer in een leeftijdsgrens voor de commissarissen (72), beperking van tan tièmes van commissarissen en directie en een wijziging van de Uquidatiebepalingen, in die zin dat de directie en commissaris sen geen recht meer hebben op een liqui datiesaldo. <ï?m_ O'A K.V.T. Kroontapijt is een topklasse-tapijt van zuiver scheerwol waardoor u zeker bent van de duurzaamheid, onontviambaarheid, kleur echtheid en motechtheicL Het trekt geen vuil aan en kan gemakkelijk worden gereinigd. K.V.T. Kroontapijt is een luxueus hoogpolig tapijt, in tal van kleuren en verschillende des sins leverbaar. Liefhebbers van klassiek inte rieur kunnen bijvoorbeeld kiezen uit ver schillende kleurstellingen van zeerapart*'Lo- dewijk"-dessirr. Voor moderne interieutszijn er fraaie "kleine wolk"-dessins. Kroontapijt is 400cm breed en kost52,50 per m2. ma per strekkende meter L IU«" rnr Rotterdam - Binnenweg 7 - tel. 010-117700 Rotterdam Beijerlandselaan 72-78 -tel. 010 -193500 COMPLETE WONINGINRICHTING ROTTERDAM DEN HAAG UTRECHT/ VLISSINGEN HOORN DE LIER t j I "f r,4 POTFRP AM v«or Van Nie velt. Goudriaan pi Co's Stoomvaart Maatsehaunii is 1967 een zeer moei lijke periode geweest, zo meldt net jaarverslag. Het saldo exploitatiere kening daalde van f115 milioen tot ƒ5,6 miljoen, terwijl na afschriïving de winst blijkt te zijn teruggelopen van 9,2 miljoen tot 1,8 miljoen. Op verkochte schepen werd een boekwinst gemaakt van fl.l milioen (vorig jaar ƒ386 000). Ditmaal werd noch een bedrag gereserveerd voor belasting (f 3,1 miljoen) noch een be drag toegevoegd aan de reserve voor vlootvernieuwing (ƒ3 milioen). Zoals bekend wordt voorgesteld het divi dend van 8 tot 5 pet. te verlagen. Door rationalisatie van verschil lende afdelingen van het bedrijf en door aanpassing aan de gewijzigde omstandigheden in de lijnvaart hoopt de directie de resultaten in 1968 te verbeteren. Daarbij zal het streven gericht blijven op een verdere di versificatie, om de maatschappij min der kwetsbaar te maken. De achteruitgang in de exploitatie rekening werd vooral veroorzaakt door de onbevredigende uitkomst van de exploitatie van de Black Diamond Lines, de verminderde resultaten van de Constellation Line en de kust vaart. Een bedrag van ƒ1 miljoen kon worden onttrokken aan de reserve voor onderhoud en worden toege voegd aan de exploitatierekening. De resultaten in de algemene vrachtvaart waren iets beter dan in 1966. Het resultaat van de Rotter dam-Zuid Amenka Lijn was wel iswaar nietongunstig, maar onder vond een nadelige invloed van een KOPJE UJNDAAM 21 TEU010/112955 BOTTERDAM GRGTEl.lARKTSiaOTEL.070/116162 PEN HAAG MAHIAPIMTS2 TEL.030/1S900 UTRECHi ERINK93 TEL.05700/12411 DEVENTER MAASSLUIS In de Maassluise haven is gisteren een portaalkraan van de 's Gravenzandse rederij Van "Waling van Geest geïnstalleerd die een vlucht heeft van acht tot twintig meter. De kraan maakt het mogelijk vier vrachtauto's met oplegger, elk beladen met vijf containers op de kade op te stellen. Het ruimtegebrek op de smalle Maassluise kade wordt hiermee effectief bestreden. Het sor teren van containers geschiedt op een parkeerplaats met behulp van een tien ions heftruck. Nadat deze maand precies twee j'aar geleden de eerste container in Maassluis kwam worden er daar op het ogenblik rond 60.000 per jaar ver werkt. Dit aantal overtreft dat van Bremerhafen. aantal kostenverhogende factoren waartegenover geen verhogingen, van vrachttarieven stonden. 4 Van de havens aan de oostkust van de Verenigde Staten naar Paraguay werd met de schepen van de Holland Pan-American Line ongeveer dezelf de hoeveelheid lading vervoerd als in 1966. De onder de naam Lignes de l'Etoile Blanche geëxploiteerde lijn diensten hebben ook in 1967 een on bevredigend resultaat opgeleverd. Het aandeel van de Portugal Lijn in het verkeer van en naar Portugal was bevredigend. Een verhoging van het vrachtenpeil blijft echter gewenst om een lonende exploitatie ook in de toekomst te kunnen waarborgen. ROTTERDAM Het merendeeel van de zeesleepboten van L. Smit en Co's Internationale Sleepdienst is be zig met of begint aan belangrijke rei zen. De 9.000 pk sterke Zwarte Zee heeft 1 mei het booreiland Sedco 135E van Portland (Victoria) afgele verd in Noord-Bomeo. De 4.8GQ mijl lange reis werd in 68 dagen gemaakt. De Zwarte Zee gaat nu een bak verslepen van de Perzische Golf via Kaap de Goede Hoop naar New Orle ans, een afstand van 13.000 mijl. Het zusterschip Witte Zee sleept momenteel de kraanbak Ingram 5 van Bordeaux naar Melbourne, waar het transport half mei wordt ver wacht. Ook deze reis is 13.000 mijl lang. De Hudson heeft een kraanbak versleept van Curacao naar Martini que. De Orinoco, die onlangs een der gelijk object van Japan naar Borneo heeft gebracht, gaat binnenkort een zuiger slepen van Australië naar Sin gapore. De Schelde is met twee kranen en een bak onderweg van Point Noire (West Afrika) naar Oran en Bor deaux. De sleper Humber trekt aan een kraanbak van Tasmamë naar Singapore. Met een kraanbak en twee beladen bakken gaat de Oostzee op weg van Port Latta naar West Australië. De sleepboot Tasman Zee heeft 1 mei het m.s. Damaskus vanuit Cu- ragao in Hamburg afgeleverd. Dit schip had in Caraïbische wateren schade opgelopen. De Noordzee is met drie bakken op weg van Hongkong naar Bombay; de Loire maakt binnenkort een zelfde reis van Calcutta naar Bombay. Contracten zijn afgesloten voor een reis met een booreiland van Bremer haven naar Nigeria en met een boor installatie van New Orleans naar An gola. ROTTERDAM Burgemeester W. Thomassen zal van 2 tot 7 juli op uitnodiging van de burgemeester van de Roemeense stad Constantza aan deze stad een bezoek brengen. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM De omzetten van de bedrijven der erven de wed. J. van Nelle NV zijn gestegen met twaalf procent van ƒ152.395.000 in 1966 tot ƒ171.056.000 in 1967. De net to-winst nam toe met 17,5 procent van ƒ2.978.000 tot ƒ3.501.000. De ge zamenlijke reserves van het concern bedragen thans 15.500.000. Over 1967 wordt een dividenduitkering voor gesteld van twaalf procent. In het jaarverslag wordt gesproken over een bevredigende omzetstij ging, die men toeschrijft aan de voortdurende produktievemieuwmg en kwaliteitsverbetering. Ook zou dit te danken zijn aan de vernieuwing van de marketing-organisatie en het gebruik van t.v.-reclame. De totale koffie-omzet van het con cern is in 1967 belangrijk toegeno men, wat zijn oorzaak vindt in de voortgaande ontwikkeling van de va- cuum-verpakte merken. De aanvan kelijke vrees voor het tegenvallen van de thee-oogsten bleken onge grond. De totale omzet van kerftabak in Nederland steeg met dertien pro cent. De jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders wordt donderdag 16 mei gehouden m Rotterdam. Er wordt onder meer een voorstel loc statutenwijziging gedaan en verder een voorstel om het maatschappelijk kapitaal te verhogen tot vijftig mil joen. ROTTERDAM De RDM, partici pant m Neratoom, heeft samen met Ruhrstahl Apparatenbau GmbH, een dochteronderneming van Siemens, te Erlangen opdracht gekregen voor een kernenergiecentrale in Argentinië een drukvat te bouwen. Na reaktordrukvaten voor Dode- waard, Spanje en Zwitserland is het voor Neratoom de vierde opdracht smds de oprichting. Het vat wordt lll/t meter hoog en krijgt een maximale diamter van 6,20 meter. Het gewicht zal 470 ton bedra gen. van 50 jaar geleden De moordenaar Princip gestorven. Frankfort a/M., 30 April. Aan de „Frank furter Zeitung" wordt uit Praag gemeld: Gabriêl Princip, de moordenaar van den aartshertog en zijne gemalin is heden in de vesting Theresienstadt aan tuberculo se gestorven. De burgemeester wordt vergezeld door zijn '.touw, mevrouw A. Tho- massen-Lind, de wethouder van stadsontwikkeling mr. H. C. G. L. Polak en de gemeentesecretaris mr, J. C. Knap. Zaterdag 6 juli keert het gezelschap om 16 uur op Schiphol terug.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1968 | | pagina 1