Werven werven j Schiedams Vrouwenkoor op tournee naar Praag AGENDA EMOUS ABN Spaarbiljet 1968/72 SLUITINGSUUR VAN CAFE'S VERLENGD? 4. Roussac CESHOUT m I fi r m E E'ö U F: S "5C H Q L Jaarvergadering Dierenbescherming boogaard Spelers van ODI geselecteerd Algemene Bank Nederland Raad Maassluis werpt balletjes op DIRKSMARK MORRIS m 1! pen|M im Weêmüof£/o RIINMONDBAND Bil OPENING VAN DE VIJFSLUIZEN Man breekt been bij val met scooter PPSC speelt Deroda Vandaa" zij dromen van zon Ontheffing Hangijzer Atletiek tot 9 uur open MAASKANT BEHANGSEL SCHIEDAM De grote werven zoeken jong perso neel. In de krant van giste ren een bericht over de Werf Gusto die een open huis" gaat houden en vandaag een foto van Wilton-F eijenoord die met de kreet „Kom naar onze bedrijfsschool" de aan dacht van de voorbijgangers op de Vlaardingerdijk pro beert te vangen. Morgen is het openbare les, ryog voordat de eind-examens van de scholen afgelopen zijn. vrijdagavond tot 9 uur open 'ter meuten NIET DUURDER Inde speciaalzaak KORTE HOOGSTRAAT 15 -VLAARDINGEN AUTOMOBIELBEDRIJF -1 i; - sp -SCHIEDAM Vrijdag 10 mei start het Schiedams Vrouwen koor samen met het Bijswijks Vrouwenkoor onder leiding van Ria Borgmeyer een concertreis naar de Tjechische hoofdstad Praag. naar 7-2 nederlaag TILBURG ETEN VOOR NOORD SUMATRA Geef MOEDER de kans zich te ontspannen EMOUS CAMPING f 100,™ groeit veilig tot f 130,— in vier en een kwart jaar Dat is een samengestelde interest van 6,36% per jaar- Bovendien is fiscaal voordeel mogelijk door verschuiving van inkomstenbelasting. Ai onze kantoren kunnen u nader inlichten over de voordelen, verbonden aan het ABN Spaarbiljet 1968/72. U bent welkom bij de .en dagelijks MET LEER MEER KANS EMOUS Lederwaren Hoogstraat 82 bij Afrol KetHelweg IA dus van reisbureau SUCCES VERZEKERD met.... SNELBEHANG WEEKT0PPERS BOERDAM reis- en passagebureau Rotterdamsedijk 401 tel. 010-266735-156807 SCHIEDAM DRY Gr HST Politiebureau vrijdagavond tot 9 uur open p bachstraat 27 vlaardingen zeifstrijkende popeiine mjs if 3g cOTTERDAMMER Pagina 5 VRIJDAG 3 MEI 1968 Zo'n leuk klsuterpakje, dat Uw peuter vast schattig zal staan en dat zo ideaal is tijdens de vakan tie en weekenden, vindt U nu in onze aanbieding. Kleuterpakje van een prima tcwalitelt tricot badstof, met tricot manchetten en boorden, in diverse frisse kleuren zoals bleu, koren, rood, wit en geel. Dit leuke pakje, geschikt voor jongens en meisjes, een ideaal speel pakje voor aan het strand In de tuin of voor de vakantie verkopen wij nu voor nog géén drie gulden. Onze mooie behangsel-dOmms met een keuze uit 600 soorten, direct te leveren beJumgwls, worden gratis thuisbezorgd. 2e MIDDELLANDSTR AAT2 - TEL 23.3192 WOLPHAERTSBOCHT 236 - TEL27.4325 Vrijdagavond om 6 uur begint de verkoop van deze tricot badstof kleuterpakjes mee tricot, manchetten en boorden, In de kleuren bleu; koren, rood, wit en geel, voor dejeeftijdert van 1± t/m i 5 jaar voor G'tin ter. of schriftbest. Het driejarige Turkse jongetje A. Achmad uit Schiedam, is gisteren met brandwonden in de Dr. No- letstichting opgenomen, toen hij ach ter de Parallelweg een vuurtje stook te, een gloeiend stuk' ijzer eruit haal de en er per ongeluk op ging zitten. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Maandagavond 6 mei houdt in gebouw Irene de afde ling Schiedam van de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Die ren haar jaarvergadering. Aftredend zijn de secretaresse mevrouw C. Bij- loo-Kikkert, penningmeester A. Bronwasser en mevrouw A. Dit is weer zo'n aanbieding waardoor het ritje naar ter Heulen "een "geld-verdien" festijn wordt! Aeryl .damespullovers, die handige vlotte ail-season pulls, die U 't hele jaar door kunt dragen, guldens goedkoper... voor nog géén zeven gulden. Een charmante pull, fully fashio ned en met ritsje in de hals, in de kleuren beige" en .tiirquoise. fully fashioned Vrijdagavond om 6 uur begint de verkoop van deze Acryl damespullovers, fully fashio ned, in de maten 38 t/m 46, in de kleuren sen turquoise voor Géén tel. of schrift, bat, VLAARDINGEN Bij de RlJKspostspaarbanlj is in april i 318.000 In gelegd in 1.441 posten en 388.000 uitbe taald In 1.073 posten. Staal-Maartense, die zich niet her kiesbaar stelt, en inspecteur C. Sper- moo. Mevrouw A, G. Kapel-Boulo- nois en de heer A. Stip hebben mee gedeeld, dat ze hun functie -willen neerleggen, terwijl de heer J. C. Me lis om gezondheidsredenen heeft be dankt. Als nieuwe bestuursleden worden voorgedragen mejuffrouw M. F. E. Reuvers en de heren P. A J, Broe ders, J. B. RenskerS, H. J. Zegers en G. van Boenen. Na het huishoudelijke gedeelte worden de films „Journey inio spring" en „The living pattern" ver toond. De jaarlijkse collecte bracht het recordbedrag van 5200 op. De Red dingsboeiactie onder leiding van mevr. M. Pluymers-Jansen bracht de eerste week reeds een bedrag van zevenhonderd gulden op. Het geld is voor het nieuwe dierentehuis, dat aan de Anth. Fokkerstraat komt Ar chitect R. Beekink maakte een schetsontwerp voor een asiel met be handelkamer, kantoorruimte etc. en een aantal hokken voor veertig hon den en tachtig katten. x Verleden jaar is men gestart met een officieïe cursus EHBO voor die ren o.l.v. dierenarts J. J. de Kaper. Van de dertien kandidaten slaagden er twaalf. Het schriftelijk gedeelte werd afgenomen door de heer J. J. de .Kaper en het mondeling door prof. G. H. B. Teunissen en drs. N. F. Werckman. 4_ SCHlEDAM De leden van ODI, Costiek Toussaint, Wim van Winden, Rie van Veen en Ria Zeeuw (deze laatste als reserve) zijn geselecteerd voor de op 16 mei te spelen korfba'l- wedstnjd Rotterdam Merwe- destreek. Deze wedstrijd wordt op het Spi rit-terrein m Vlaardingen gespeeld. Op 30 mei wordt op het ODI-veld de wedstrijd Zuid-Holland Zuid tegen Zuid-Holland Noord gespeeld. SCHIEDAM Zaterdagmorgen zal de Rijnmondband de opening van het volkstuinencomplex „De Vijfsluizen" door de burgemeester met muziek opluisteren. Om ongeveer tien uur vertrekt de band vanaf de Spiering- hoekflat, om een rondwandeling door de tuinen te maken. De 'Minders wor den verzocht zich achter de band aan te sluiten. De leden van het koor vertrekken per bus naar Schiphol om vervolgens met een DC-8 naar Praag te vliegen. In deze stad zijn de dames de gast van het Frager Lehrerinncnchor van SCHIEDAM De 29-jange kraan drijver L. V. S. is gisteren met zijn scooter op de Burgemeester Knap- pertlaan tegen de taxi van de 29-jari ge P. V. gebotst. De bestuurder van de scooter viel en brak op twee plaatsen zijn rechter been. Hij werd in de Dr. Noletstichting opgenomen. De kraandrijver had bij het linksaf-" slaan niet op de taxi gelet. De auto werd beschadigd. JT Chr. Soc. J SCHIEDAM Een te sterk team van PPSC 'heeft gisteravond met 72 het elfeal van „De Rotterdammer" naar huis gestuurd. PPSC kwam o.a. uit met eerste-elftalspeler Jan Teeuw en dat was teveel voor de Derodaspe- lers. PPSC scoorde het eerst, maar Bep van Houdt maakte via een strafschop gelijk. Nog voor de rust vergrootte PPSC zijn voorsprong tot 3—1. Na rust werd het doelpuricenfeest voortgezet tot 7—2. Het tweede doelpunt van Deroda werd door PPSC in eigen doel geplaatst. Rudolf Zeman, dat vorig jaar op uit nodiging van het Sehiedamse koor een concert in Schiedam verzorgde. De beide dameskoren geven in to taal vier concerten in Tsjechoslowa- kije. Zondag 12 mei zingen de dames bij de opening van de Nederlandse tentoonstelling door minister De Block. De volgende dag 'geven de koren in Praag een anderhalf uur durend con cert. Dinsdag 14 mei wordt geconcer teerd in het Kurhaus te Karlovu Vay. Een dag later wordt een programma gebracht voor de Praagse school jeugd. De dameskoren keren een dag later uit Praag terug. Chr. Soc. Belangen: EHBO-examen. 19 30. Aula Rljks-HBS: Sehiedamse Filmkrmg, Xllmavond, 20. Irene: vriendenkring, eontactavonö, 20. «Wijkcentrum NIeuwland: wljkver. Nicuv?!and, contaciavond, 20- .EU Plantsoen G. denking, 19.45. 20.30. Verboonstraat: Dodenher- Geef haar een heerlijk luie stoei van KAMPEER- en TUINSTOEL vanaf 11.75 verstelbaar vanaf 22.59 all. met schuimrubber- kussens, verstelbaar vanaf 39.75 KURZ IDEAL VELDBEDDEN met garantie vanaf 49.75 TUINPARASOLS vanaf 39.95 STOELPARASOLS vanaf 9.95 HOOGSTRAAT 82 KETHELWEG IA (bij Opel garage) VLAARDINGEN om moeder echt te verrassen. UITGEBREIDE KOLLEKTIES tassen NAGELGARNITUREN LEREN BEURSJES enz. b(j VLAARDINGEN Agentschap „De Rotterdammer", me vrouw J. van Gog, Dr. Zamenhofstraat 133, tel. 152400 (ook klachten bezorging). Alarmnummer brandweer: 269123. Alarmnummer GG GD: 269290. Apotheek: Apotheek Rembrandt. Rem- brandtlaan 5. tel. 268855 Politie: 264665, Van een onzer verslaggevers MAASSLUIS Zullen de cafés en andere etablissementen binnenkort later geopend mogen blijven? Het is niet onmogelijk, dat de gemeenteraad een derge lijk voorstel in de nabije toe komst te behandelen krijgt. De kwestie kwam zijdelings aan de orde in de vergadering van gister avond, toen burgemeester W. J. D. van Dijck meedeelde, dat de cafeta ria van de heer J. G. Storm aan de Westlandseweg voortaan op vrijdag en zaterdagavond tot twaalf uur open mag zijn. „Geldt dat ook voor andere zaken?", wilde de heer P. Westerhof (ar) weten. „Dat schept precedenten voor andere gelegenheden", vond de heer C. van der Lely (kath). „Onderzoek die kwes tie eens en zet desnoods de hele zaak op de helling", zeiden de heren N. van Dijk (pac) en M. B. Tuimelaar (soc). „Nee", zei burgemeester Van Dijck beslist, „dat schept geen precedenten. De raad heeft in de politieverorde ning het algemene sluitingsuur be paald op elf uur. Ik heb uitsluitend de bevoegdheid van geval tot geval ontheffing te verlenen. Maar als u vindt, dat het sluitingsuur van de cafés opnieuw moet worden bekeken stuurt u dan een verzoek in." In ieder geval heeft de heer Storm niet het onderste uit de kan gekre gen, want zijn verzoek behelsde een verschuiving van het sluitingsuur van elf tot een uur middernacht. Dat vond de burgemeester kennelijk te overmoedig, want hij maakte er twaalf uur van. Dat sluitingsuur blijkt nog maar een wissewasje voor de heer Storm vergeleken bij de andere plannen, die hij koestert. Ais het aan hem ligt wordt Maassluis een „swinging city": enige dagen geleden vroeg hij de rijksgoed- keuring aan voor de bouw van een groot motel - restaurant - snackbar aan de Westlandseweg. Als de plan nen doorgaan is dit de eerste vesti ging van een dergelijke allure. Ook zou hij de panden Hoogstraat 7 en 9 hebben gekocht om hier een pension te vestigen. Deze kwestie vormde weliswaar in geheel andere verpak king voor de raad een heet hangij zer. De huidige eigenaar de heer D. L. van der Linden bad een be zwaarschrift ingediend tegen de af wijzende beslissing van B. en W. om in deze panden een coffeeshop te vestigen. „Een nare zaak", vond de heer v. d. Lely, „deze man heeft een hoop kosten gemaakt. Is het niet mo gelijk hem een tijdelijke vergunning te verlenen?" Burgemeester Van Dijck merkte op, dat de heer Van der Linden pas te elfder ure een bouwvergunning en ontheffing van de bevriezingsveror dening had gevraagd. Hij wees de opmerking, dat hier door de gemeen te fouten zouden zijn gemaakt, met beslistheid van de hand. De zaak is opnieuw in handen van B. en W. gesteld voor een nader advies. en met onze voordeel m prjjs en kwaliteit. Zie onze etalages VOOR BEHANG Ook voor Flexa verf J. v. d. Windtstr. 18 - Vlaardingen Te». 34 82 31 LJ K WRICKS Speels, -vrolijk, blij, dat zijn de be drukte goidijnstoKen. Kunstige weef- technlek uit Frankrijk. Naast vele andere bekende, bedrukte en onbe drukte gordijnstoffen ia onze show room, Boussao de Paris bij Van lies hout Boussac de Paris kleurig keur werk. JONKER FRAN3STOMT 10t>1 OB - AOTTEROAy-TEL. Q}10) ttüHt Deze kwesties vormden de enige onverwachte punten in deze raadsvergadering, die verder in snel tempo werd afgehandeld. Vragen werden gesteld over een krediet van 23.880 voor de aanleg van atletiek- voorzieningen voor de atletiekvereni ging „Maassluis-West". De heer H. G. van Hoeven (ch) wilde weten of deze vestiging definitief was en vond de huur van 350 aan de lage kant. Wethouder J. Smit ver zekerde he"m, dat niet gedacht was aan vestiging op korte termijn en vond de huurprijs wel meevallen. De verkoop van een terrein ten zuidoosten van de Nachtegaallaan aan Eurowoningen NV voor de bouw van 114 eengezinswoningen en 65 ga rages leverde vragen op van me vrouw M. P. M. A. van Eck-Grootveld (lib). Zij had er bezwaar tegen, dat juist op deze plek met een riant uitzicht op de Waterweg garages worden neergezet. Bur gemeester Van Dijck verklaarde, dat met het bouwplan nog alles kan ge beuren. De gemeenteraad ging zondex* enige .discussie akkoord met een krediet van een miljoen voor de bouw van het nieuwe politiebureau. Deze post houdt verband met belangrijke stij ging van lonen en materiaalprijzen. Verder werd besloten tot de bouw van een nieuwe openbare kleu terschool in Maassluis-West, bestaan de uit drie lokalen. Die Is een aanbieding speciaal voor die mannen die hoge eisen stellen aan hun overhemden, maar die hun vrouwen uren strijken willen besparen. Zelfstrijkende popeiine over hemden (beslist niet strijken) een pracht kwaliteit, uitgevoerd in moderne dessins - een fijn streepje in pasteltinten uit de series van 13.95, Nu kiest U ze uit, te kust en te keur, moderne hemden - bijzon der praktisch - beslist zelf- strljkend voor nog géén negen gulden. Diakonie, ISSA en SIX onder één dak /.V/A.j VLAARDINGEN Onder grote belangstelling is donderdagmiddag het gebouw aan de Emmastraat 71, waarin de bureaus van de Diakonie der Hervórmde gemeente, de Inter kerkelijke stichting voor sociale ar beid en het Sociaal pedagogisch cen trum zijn ondergebracht geopend. Namens deze drie instellingen sprak de heer J. G. Bon, die enkele kanttekeningen maakte bij de geschiedenis van het gebouw, dat in 1898 tot stand kwam m opdracht van de diakonie van de Hervormde ge meenten te Vlaardingen en te Vlaardmger-Ambacht, Het is onder heid met 367 zware houten palen. De buitenkozijnen, ramen en goten, zijn van buiten- en inlands grenenhout. Voor natuursteen zoals draag- en sluitstenen en afdekkingen is Bent- heimer-zandsteen gebruikt en voor de raamdorpels hardsteen. Het gebouw dat als rusthuis dienst heeft gedaan en als zodanig in sep tember 1986 werd ontruimd in ver band met de ingebruikneming van het bejaardencentrum Vaartland, )s gerestaureerd en ingericht als sociaal centrum, om te kunnen bijdragen aan een goed sociaal leefklimaat in Vlaardingen, aldus de heer Bon. Het Architectenbureau Snijders te Vlaardingen werd bereid gevonden, ontwerp-tekeningen te maken. Een geheel nieuwe indeling van het ge bouw werd op paier gezet, die moest voldoen aan de wensen van de nieu we bewoners, De ISSA heeft een aantal kamers op de eerste verdieping. Daar bevin den zich ook het bureau van het So ciaal pedagogisch centrum en een ruime kamer voor de leidster van de hervormde gezinsverzorging. Op de begane grond is een kantoorruimte ingericht voor het Algemeen zieken fonds „Waterweg-Noord". Het is de bedoeling om in IS- SA-verband zo snel mogelijk over te gaan tot het uitreiken van warme maaltijden aan alleenstaanden. De beschikbare zalen zullen ook gebruikt worden voor bijeenkomsten van de wijkgemeente Nieuwe Kerk en zo men dit wenst ook voor ande ren. De kosten van de restauratie zijn uiteraard voor rekening gekomen van de eigenares, de hervormde diakonie. Daartoe is een lening gesloten van 230,000.- bij het Grootboek van de Nederlands Hervormde Kerk. De to tale kosten bedragen ongeveer drie ton. De restauratiewerkzaamheden en het schilderwerk, zijn verricht door het Aannemersbedrijf L. van Hij te Vlaardingen. Een rij van sprekers was dankbaar gestemd over het gerestaureerde ge bouw, dat een goede sociale functie zal gaan vervullen. De heer F. O- versluizen sprak namens de diakonie; de heer J. Hannewijk namens de IS SA en de heer G. Buyse namens het Sociaal pedagogisch centrum. Wethouder G. Walstra liet de feli citaties van het gemeentebestuur ge paard gaan met een bloemstuk. Waarderende woorden spraken verder ds. K. Blei namens de centrale kerkeraad van de herv. gemeente; mejuffrouw Maurits namens het - landelijk Sociaal pedagogisch cen trum en ds. F. v.d. Vloed sprak na mens de Provinciale diakonie. Ds. A. A. Bos, wijkpredikant bood een elektrische wandklok aan en ar chitect Snijders overhandigde een enveloppe met inhoud. Het gebouw is morgenmiddag, za terdag, van 2 tot 4 uur te bezichtigen. Vrijdagavond om 6 uur begint de verkoop van deze zeifstrij kende popeiine overhemden in parelkleurige dessins, in alle courante maten en in div. tinten o.a. bleu, beige enz. voor Gein tel. of schrift, best. MORRIS en MG-agent voor Rotterdam Baan 4Rotterdam-Tel.010-1331 bb mcorteur WOLSEIEY, RILEY jiigél "Jr i

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1968 | | pagina 1