ste meer I m V „Schotjesgeest is aan het verdwijnen" nieuw clubgebouw gewonde y Meer ongelukken met minder gewonden an is voor verandering vatbaar mmmm WÊ&SÊBt I it» a sissImI Burgerlijke stand Nieuwe uitslagen damkampioenschap De pandjesbaas indrukwekkend filmwerk Ver. van Huisvrouwen ewo aanrijding MHMi R*wSw®k|,1ï''*" mmm. mm mmm Él®mmyj'A ;Vw -' mÊmsmmsmsmm nubecluïcBenct goedkoper SOCIAAL WERK NEEMT PUBLIC RELATIONS TER HAND ODI LEED GROTE NEDERLAAG Voorlichting Uppsala in gespreksdienst Voetbalcompetitie van bedrijven begonnen MAASKANT BEHANGSEL FLEDDERUS IN MAANDBLAD: Onwel en overleden nubedluidend Films voor bejaarden - w 3®%l EEN LAURENS PRODUKT «^ï'4 r^a F- fv,:^.#;**yjfr-r|:" kwaliteit, dsrm(ja*i voor far%/ir (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM-Burgemeester H. Roelfsema heeft zaterdag avond bij de 23ste herdenking van de gevallenen in de Tweede Wereldorlog namens het gemeen tebestuur de eerste krans bij het monument in Öe Gerrit Vér- boonstraat gelegd. Daarna volg den de familieleden en de afge vaardigden van bonden, de ver enigingen én de scholen. GROTE KERK Vandaag en "morgen .en dagelijks Mil DRY GIN TILBURG ETEN VOOR NOORD SUMATRA trevgra 2QOO jersey! 140 cm breed unl en fantasie 1# »ï'Sn' f OSStSMMi c - - - - *-' i.*> 5 t --: <*«- s«! V ,-*vvv BURGERLIJKE'STAND SCHIEDAM Geboren: Marinus zv T B Specter en M. yan" katwijk;- Marco zv J Kriek1 en. M Nels;: Elisabeth' M L B.dv J. L J Dries en E M L B Wlilemsé: Nicole dv K. A P Bouts en A iL -E Wagenborg; Antonie zv A Blom en A C Immerzeel; Miranda dv A van 't Hel en J"H Tammln- ta;.Maria J dv E Martinez Mateo en J M Fernandez Aranda; AIs'U morgén, een vlot shift Jurkje kunt kopen, dat niet alleen thuis-,bij 't werk, maar ook iri de zon, of op de camping of in de tuin makkelijk draagt, «en jurkje voor nog, géén negen gulden,, blijft U dan rustig thuiszitten? - Een gezellig vrije •tijdsjurkje, met eeintuur .en 'twee vlotte zakken, In diverse vlotte dessins en mooie kleuren, voor een prijs waarvoor U 't zelf niét kunt waken. Morgenvroeg om 9 uur begint de verkoop van deze moderne, makkelijk zittende shift-jurk- j«, in de maten 38 t/m 52, in diverse fraaie dessins en in een Prachtige Giin tel. of schrift. bitt. De stoet was groter dan hét vorige jaar. Ook was er van de zijde" van het publiek meer belangstelling dan gewoonlijk, ondanks het feit dat het weer niet meewerkte. Bij het monument 'bracht de kapel van het Leger des Heils gewijde mu ziek ten gehore. Om acht uur klonk het hoomsignaal voor twee minuten stilte. Vervolgens werden twee' cou pletten van het Wilhelmus gezongen en daarna volgde de afmars. Ook voor de Dodenherdenking in de Grote Kerk bestond meer be langstelling dan in jaren het geval' was geweest. Onder de talrijke aan wezigen bevonden zich rnr. V. G. M. Marijnen, voorzitter van Rijnmond, burgemeester H. Roelfsema, drie wet houders, de eer P. Mak, oud-com- Irene: Dierenbescherming, jaarvergade ring. 20. Sursum Corda: ledenvergadering, NCGOV, 20. Arcade: Natuurgenot in Huis. lezing, 20. De Amstelbron: Ned. Bond van Oud-Strijders, contactavond, 20. Chr. Soc. Belangen: Chr. Bond van Ou den van Dagen, oprichtingsvergadering, 14.30. Agentschap „De Rotterdammer", me vrouw J. van Gog. Dr. Zamenholstraat 139, tel. 152400 (ook klachten bezorging). Alarmnummer brandweer: 269123. Alarmnummer GG GD: 269290. Apothetk: Van Westendorp, Parkweg 207. tel. 267674. Politie: 264668. mandantv.'m, B.S.-S.G,, deken Oudshoorn»-en de ■vöorzfttér. van de Stichting- Vereniging Nationale Féést en,, gedenkdagen de heer J. van" der Griendi Verder waren 'vele'predikan ten en r.rk. geestelijken aanwezig. Pater H. J. A. M.Segers, s.J. en de hervormde predikant ds."-"W. Veins memoreerden in hun' toespraken ..de vele "offers, .dié tijdensde 'Tweede Wereldoorlog werden gebracht. ...Ze -vondèri -hét- een:' verheugend vérschi jnsel- dat deoecumenischege dachte» steeds" meet do'örhrëekt en de oudé- schotjesgeest" aan hét ver dwijnen'is. ;•••-•. - - X:: Bijzonder, sfeervol, was de, muzikale eri vokale. .omlijsting, van .de jbijeen- fkómstt' „Wenn ich einmal soil .schei- jdén."van Joh.- Seb. Bach, gespeeld door-hetIjarmoniegezelsehap O.B.K. onder leiding van de. dirigent/J. van dén Bergen VeniCreator, van - Die7 penbrockgezongen door hét Konink lijk Schiedams Mannenkoor „Orp- 'heus" 'onder leiding van 'de dirigèrit Chris Verhoog' warén ontroerende hoogtepunten van het programma. SCHIEDAM Ondertrouwd:' R. de Heer 25 en M I T Nij man 20.- J Hoogland 20 en J van "t Zeilde 17. LT M Jongenengel 23 en M H Czabanla 20. A Jongste 25 en A J van Eijk '22. A Kok 66 en G B Bouwman 59. N G de KrutI 22.en M A Lagewaard 20. K F E F, Marschall 26 en CM van IJzen- doorn 21. J C de Mos 24 en C A van Sehellebeek 19. P van O'everen 21 en Y J Steenbruggen 21. B Opschoor 21 en I Poel man 18. G Schoots 28 en M B van Geloven 25. J C Tri/el 20 en W F Cornelissen 19. A van der Tuijn 25 en J G M Nlemarkt 21. Getrouwd: G Burger 29 en J C Bronk- horst 28. D Koster 33 en J P Korporaal 24. H A Rooslóot 21 en H J weerman 21. j Talsma 21 en G. M de Bruijn 19. H Franken 19 en. D de Bruin-18. G G M Olsth'oorn 21 en E ML Jacobs 22. R J Schoo 25 en T P Versteeg 21. A A M Wijnen 63.e'n C Hertog 56. J J Hogendoom 25 'en J Nijs 20. G M L van 't Hoen 38 en P van Westen'34. A Stompe 27 en M T J Elderkamp 21. G J van den Hondel 23 en D S Wiese 23. M L T Hakkennes 23 en W F A Meijer 25. I Ouborg .25 en TE H Sommer 21. H Deurloo 21 en M J Vredenbregt 20. Geboren: Marco, z v P C K Heidweiller en G R Jasper. Annemieke I, d v J Polet en A M Gouwenb'erg. - Overleden: N J van Loon 79 wed v J Alot. P van Bochove 65. A A J Sonneveld 86. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Alle Schiedamse instellingen voor maatschappelijk werk zullen in de naaste toekomst behalve hun voorzitter en secretaris een afzonderlijk bestuurslid aanwij zen, die zich zal belasten met public relations. Gedacht wordt aan externe voor lichting, die zuiver gericht moet zijn op de juiste informatie van het pu bliek en aan een interne taak, die zal omvatten de onderlinge voorlichting van bejaardenhelpsters, gezinsver zorgsters, maatschappelijk werksters, en overig personeel. Een voorstel hiertoe werd gedaan tijdens een excursie, die de Gemeen telijke Sociale Dienst had georga niseerd naar de Volkshogeschool 't Óude Hof te Bergen. Met deze ex cursie werd de serie oriëntatiebijeen komsten in het afgelopen seizoen af gesloten. In zijn inleiding zei dte heer L. J. H. Pijpers, ambtenaar van de dienst, dat er een recht op bijstand in geld is, maar daarmee is men beslist niet klaar. Er is ook een ongeschreven recht op dienstverlening in de meest ruime zin van het woord. Efficiency is in het maatschappelijk werk al evenzeer nodig als in het bedrijfsle ven. De directeur van de Volksho geschool, mr. O. L. V. Guermonprez, zei, dat de creatieve waarde van de mens en de groepsgevoeligheid bij de Volkshogescholen op de eerste plaats staan. Tijdens de hierop volgende discus sie werden vragen gesteld over de public relations en contacten van verenigingen voor maatschappelijk werk onderling en tussen maatschap pelijk werk en overheid. De.waarne mend directeur van de Gem. Sociale Dienst,; de heer B. H. Bongaards, gaf de nodige inlichtingen. W ;H (Van een medewerker) SCHIEDAM Op verrassende -wijze is ODI zaterdag door het laag geklasseerde Sagitta met 5—2 versla gen. ODI, dat in theorie nog promo tiekansen had, moest toezien hoe zwak spel in de eerste helft tot deze nederlaag leidde. Sagitta scoorde' het eerst (01), waarna Wim van Winden de gélijk- maker aantekende (11). Sagitta kwam verdiend op 1—2 en 13. Na rust tekende Rië van Veen 2—3 aan; maar het laatsté woord was toch weer aan Sagitta, dat met twee tref fers. de punten mét' een» 5-2 zege meenam. Bij de voetballers nadert het einde van de competitie. GTB kon niet te gen Egelantier Boys op en verloor met 20. Thijssen en Brouwer scoor den na rust de beide treffers. GSS daarentegen zag- de verre uit wedstrijd tegen Flakkee beloond met een verdiende'21 zege na een span nende wedstrijd. •SCHIEDAM Zondagavond om zeven uur spreekt ds. C. Beukman, remonstrants predikant te Vlaardin- gen, in een oecumenische gespreksdienst .in een. zal van de Opstandingskerk. De dienst wordt gehouden in het kader .van de voor lichting over de komendeWereldcon ferentie van Kerken te Uppsala en staat.in het teken van sectie 6: nieu we levensstijl. Ds. Beukman studeert sociale ethiek en is betrokken bij het werk iri de bedrijven en bij het zoeken naar nieuwe vormen van kerkelijke opleiding, vooral: ten aanzien van het werk in de industrie. Iri de dienst wordt geen preek ge houden en er zal' ruimschoots gele genheid zijn', .voor hetstellen van vragen en 'voor discussie. De Oecumenische Raad van Ker ken, .onder wiens auspiciën de dienst wordt gehóuden, nodigt ieder, die in dit onderwerp belang stelt uit de bij eenkomst bij te wonen. (Van een medewerker) SCHIEDAM De strijd om het persoonlijk damkampioénschap van Schiedam is voortgezet met de vol gende partijen: C. W. Sleeuwen- hoekA. D. Kinnegen 02, R. W. de VriesW. C. Heuvelman 1—1, J. C. Onink—W. Vrijland 2—0, A. D. Kin negenJ. 'J. v. Kuyk afgebr., C. den BoerL. Breevöort uitg., C. Kor- pelC.. W. Sleëuwenhoek 20. De stand is nu: J. C. Onink 46, R. W. de Vries 35, W. C. Heuvelman 34, C. den Boer 23, C. Korpel 12, J. J. v. Kuyk 22, A. D. Kinne- gin 32, L. Breevoort 11, W. Vrij land 30. Uitslagen verliezersronde: J. ZwartA. v. Bladeren 2—0, C. W. van Dam—J. de Rond 2—0/J. Nij- huisv. És 1—1, P. Lansbergen—J. Bogerd 0—2, J. PauwW. Heeze 2—0. VLAARDINGEN Op het Zuid- buurt-sportcomplex is een begin ge maakt met de zomeravond-bedrijfs- voetbalcompetitie 1968 van de Com binatie van Vlaardingse Perso neelsverenigingen (C.V.P.). De twaalf deelnemende elftallen zijn verdeeld in twee groepen: A: Grifijn, Van Neerbos, Chloride, Van Dooren, Aire- tool' en'Fóntijrie^en B: Enéégie Boys, A. de Jong, Muylaert, DVO '65 PTT- ENCK en Hollandia. De uitslagen van de eerste ronde waren: GriffijnVan Neerbos 21, Hollandia—DVO '65 PTT 0—3, Chlo rideFontijne 3—0, Muy laert—ENCK 1—5, Airetool—Van Dooren 02 en A. de Jong-Energie Boys 23. SCHIEDAM Het opleidingsschip Jacob van Gelder, dat in de Niéuwe Haven ligt, heeft zondag korte tijd twee patiënten in zijn ziekenboeg'ge had. Het waren de 23-jarige Rotter damse havenarbeider C. J. B. en de achttienjarige Schiedammer W. R. die op de hoek van de Nieuwe Haven en de Schoolstraat met hun bromfietsen op elkaar waren gebotst toen de Rot terdammer geen voorrang gaf. Beide bromfietsers liepen hersen- RE PU JA TtC DOOR RCCDMhA HDAJIC DE SPECIALIST J CflLLENSÜRCSIR.fZ HOEKEHHBSIR TELOIO'-alZZÏl VLRRRDIHGEH SCHIEDAM Er gebeurden in maart in Schiedam 189 verkeersonge vallen, vergeleken met dezelfde maand van '67 een lichte stijging. Het merendeel van de ongevallen had weinig te betekenen. Slechts in 31 ge- vmllen was sprake van ernstige beschadigingen. Met de persoonlijke letsels viel het in maart nogal mee. Zowel het aantal zwaargewonden (3) als lichtgekwetsten (25) daalde, vergeleken met vorig jaar. ï>e 'belangrijkste oorzaken waren ge 'envoorrang verlenen (57) on voorzichtig passeren (26 onoplettendheid (24) geen. afstand bewaren (15) en onvoorzichtig oversteken (14). Bij de ongelukken waren 222 auto's, 43 bromfietsen, 15 wielrijders en 19 voetgangers betrokken. schuddingen op. Zeekadetten brach ten hen naar het opleidingsschip en assisteerden later de politie en de GGD toen de gewonden naar het Ge meenteziekenhuis werden gebracht. Op het kruispunt Lange Nieuw- straatOranjestraatGerrit Verboon- straat gaf de zeventienjarige Rotter damse bromfietser E. R. G. zondag geen voorrang aan een personenauto bestuurd door de vijftigjarige P. de R. uit Schiedam. Bij de botsing die volg de viel het vijftienjarige meisje J. J. M., die op de duo van de bromfiets zat op straat. Ze klaagde over pijn in hoofd en benen, maar de GGD die haar onderzocht kon niets vinden. Men heeft het meisje op de-tram ge zet. Vrijdagavond viel op de Polderweg in Kethel de achttienjarige mejuf frouw E. M. Vogelaar uit Berkel van haar bromfiets toen een andere brom fietser, die uit tegenovergestelde rich ting kwam, haar met zijn schouder raakte bij het passeren van een stil staande auto. Het meisje dat een val helm droeg kwam er met een hersen schudding nog goed aft Na in het Ge meente-ziekenhuis behandeld te zijn kon zij naar huis. Zaterdag is ingebroken in het thee huis Kethel in het Prinses Beatrix- park. Uit een automaat werden tien pakje zat vijftig cent wisselgeld. Om parkje zat vijftig cent wisselgeld. Om binnen te kunnen komen forceerden de inbrekers een ruit en vervolgens maakten ze een raam open. De politie heeft vrijdag op de Hor- vatweg 23 processen-verbaal voor het overtreden van de maximum snelheid opgemaakt. De overtreders reden tus sen de 71 en 82 kilometer per uur. Zaterdag tussen een en vijf uur kre gen vijftien bromfietsers die gemid deld. 45 kilometer reden een bekeu ring. Burgemeester H. Roeljsema heeft zaterdagmorgen op het volkstuinencomplex Klein Bab- berspolder de officiële opening van het nieuwe clubhuis De Vijf Sluizen verricht. Naast veel be langstelling van leden en zus tervereniging. gaf ook de heer P. Visser, landelijk voorzitter van de volkstuindersvereni- gingen, acte van presence. Voor afgaande aan de gebeurtenis maakte de Rijnmondband een mars langs het tuinencomplex. 4 Onze mooie behcmgsel-atbums met een keuze uit 600 soorten, direct te leveren behangsels, worden gratis thuisbezorgd. 2b R1DDEUANDSTR AST 2 -TU. 23.31.92 W0LPHAERTSB0CHT236 - TEL 27.48.25 SCHIEDAM De leden van de Schiedamse Filmkring en een groep middelbare scholieren keken vrijdag avond in de aula van de Rijks HBS en MMS ademloos naar Sidney Lu- met's schrijnend filmwerk „De Pand jesbaas" dat werd vertoond 2ls „hommage" aan de gevallenen in de tweede wereldoorlog. „De Pandjesbaas" is een inwoner van de negerwijk in New York die „geteisterd" wordt door oorlogsherin neringen. Nooit is hij ook maar een moment zonder deze geestelijke con frontatie met het vreselijke verleden: Auschwitz. Zijn naam is Sol Nazerman. Hij wordt uitstekend vertolkt door de ac teur Rod Steiger (hij kreeg een Oscar voor zijn rol van de politiecommissa ris in „In the Heat of the Night"). Het is een diepaangrijpende film. Aangrijpend, omdat hij handelt over een mens die het geluk had Ausch witz te overleven. Dankzij de Filmkring kon men met dit reeds klassieke filmwerk kennis maken. Vooraf werd een boeiende TV-do- cumentaire van ds. W. J. Koole en Alexander Leffelaar vertoond onder de titel „Monumenta Judaica" over een tentooftelling van Joodse kunst in Keulen. De Filmkring besluit haar actief filmseizoen op vrijdagavond 31 mei met een Engelse humor film: „Paspoort naar Pimlico" van Henry Cornelius. SCHIEDAM De afdeling van de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen houdt volgende week woensdagmorgen o elf uur een kof- fie-uurtje in gebouw Irene. De dames kunnen dan zien wat ze de komende winter op dé kralencursus kunnen le ren. Op vrijdag 10 mei wordt de slui tingsavond gehouden in Musis Sa crum. Twee dames uit Castricum verzorgen het programma, getiteld „Two women show". Donderdag 16 mei maken de dames een excursie naar Piet Maree, een doe-het-zelver te Harmeien. Op don derdag 6 juni wordt een vraagteken- tocht gehouden. SCHIEDAM „Het is begrijpelijk dat, wanneer de ontwikkeling door niet te voorspellen omstandigheden een richting neemt, die niet overeen komt met de verwachtingen neerge legd in het structuurplan, het ge meentebestuur zijn beleid aan veran derde omstandigheden zal moeten aanpassen. Dit betekent niet, dat het struc tuurplan daardoor onbruikbaar wordt: altijd zal dit plan als een soort ideaalbeeld en richtsnoer de bestuurderen voor ogen moeten staan", aldus schrijft de stedebouw- kundig'e Rein H. Fledderus in de „Schiedamse Gemeenschap" van april, dat voor een deel is gewijd aan de herstructurering van Schiedam. De heer Fledderus noemt het grote voordeel „van een structuurplan de fleribiliteit. Hij acht het belang rijkste 'deel van hét plan de oude stadskern, die zich ten dele zal kun nen ontwikkelen tot een compact en efficiënt city-winkelapparaat,, een cultureel centrum, waarin het huidi ge Stedelijk Museum kan worden' op genomen en een open groene binnen ruimte, waar het goed wonen moet zijn. In het structuurplan, zo vervolgt de stedebouwkundige, is uiteraard veel aandacht gegeven aan liet be houd van de monumenten, stadsge zichten en de gebouwen in de andere saneringsgebieden, waarvan het Sin gelkwartier en de Gorzen wel de be- ROTTERDAM' De vijfjarige Charles D. C. Wolvekamp uit de Stampioenstraat is zondag aangere den door een bromfietser nadat hij plotseling met zijn step de Oranje boomstraat overstak. De jongen is met een schedelbasisfractuur naar het Dijkzigtziekenhuis gebracht. De bromfietser, de 45-jarige constructie schilder J. P. Erdtsieck en zijn 44- jarige vrouw hepen respectievelijk een her?pr„schudd ing en een been wond op. Beiden zijn in het gemeen teziekenhuis opgenomen. De 59-jarige koopman G. J. C. Feijen.uit Poortugaal is zondag met zijn brommer frontaal in botsing gekomen met een andere brommer op de kruising Zuidhoek-Van Blomme- steynstraat. Hij liep een schedelba sisfractuur op en moest naar het Dijkzigtziekenhuis gebracht worden. Zijn tienjarig dochtertje, dat achter op zat, kon ongedeerd naar huis. ROTTERDAM Tijdens werkzaam heden op het dak van de Maashaven aan een t.v.-antenne is de 69-jarige A. Schiks plotseling onwel geworden. De brandweer moest de man naar beneden halen. Bij aankomst in het Zuiderzie kenhuis bleek de man te zijn overleden. Eveneens onwel werd zondagavond de 68-jarige R. F. Patipeiluhu uit Krim pen aan den IJssel in een bus van de „Twee Provinciën". De man bleek bij aankomst in het Dijkzigtziekenhuis te zijn overleden. langrijkste rol spelen. Ook zal men het inbrengen van groene ruimten niet vergeten. Ten slotte merkt de heer Fledderus op, „dat het geëxposeerde kaartbëeld in de toekomst er wel eens heel an ders kan uitzien, want uiteindelijk moet hij toegeven, dat inzichten (vooral, tegenwoordig) zich snel ont wikkelen, de techniek doet dat nog sneller en ook in economisch opzicht kunnen zich van de ene dag op de andere veranderingen voordoen" De^ luxe-van Trevïra 200Q jérsey, de modestof bij uit nemendheid, morgen binnen het bereik van al dié klanten, die een fijne neus hebben .yoor Iets bijzonders. De ideale japonstof (want U voelt ze' niet, zo soepel en-licht,..), die modieus is én waarvan de eigen-' schappén Welbekend zijn... snel gewassen - zó droog... "deze Trevira- Jersey, verkopen wij morgen in twee uitvoeringen, guldens goedkoper dan normaal. V Morgenvroeg'om 9 uur begint de speciale verkoop van deze bijzonder fraaie Trevira Jersey, in - uni, fantasie of jacquard, 140 cm breed, voor-prijzen, die uniek zijn. Giin ut. of schrift, best. SCHIEDAM Dinsdag -4 mei be legt de afdeling Schiedam van de Al gemene Bond van Bejaarden voor haar leden een filmmiddag. Vertoont worden de geluids- en kleurenfilm „Zambezi getemd" (natuurfilm) en de amusementsfilm „Vacantie in Lissa bon". De bijeenkomst wordt gehou den in Musis Sacrum aan de Lange Haven en begint om half twee. Gratis toegangsbewijzen kunnen op vertoon van de contributiekaart wor den afgehaald aan het Blauw-Huis, Lange Nieuwstraat 181, donderdag 9 mei van 10 - 12 uur en van 2-4 uur.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1968 | | pagina 1