NYLONS J9Ï mm SS Afbouw viaduct gestart w Arts Van Lon kreeg onderscheiding AGENDA Achtste wielerronde zaterdag van start Ander netnummer telefoon lethel Bromfietsdieven actief MOEDERDAG-GESCHENKEN elleboog I êMMêëëëï&mêm KIJK WAAR U WILT biedt beter Drie BOEKEN Koeriers worden gespeld! nas MOEDER Burgemeester opent showoom van Dorzo Burgerlijke stand Veel bekende renners INHABÉ '68 WAS SUCCES Sch weitzer school nam afscheid van mejV.d. Voorde Burgerlijke stand Auto over de kop op rijksweg 20 JS M Schaakclub Schiedam ontloopt degradatie R, van Dantzig houdt lezing over ballet G. v. d. Berg official van sportfederatie Let op: overstekende eenden m .mm mmm -i mm die uw aandacht waard zijn Onwel en overleden "18 ÉSWÉ VlAARDINGEl* Vandaag en morgen en dagelijks SCHIEDAM Vandaag en morgen en dagelijks Koffiezetapparaten Strijkijzers Mixers Haardrogers en krulsets Diverse leuhe hado's Stofzuigers Koelkasten Wasautomaten Muziek in de keuken Philips droogtrommel Afwasautomaat Radio grammofoonmeubel AART PONTIER, Boekverkoper Nieuwelingen zonneschermlinnen breed Jé L „niTER DAMMER ^a^ma 5 2A DINSDAG 7 MEI 1968 alleen de mooiste en de beste Nylons, die helemaal zijn, zoals nylons moeten zijn: sterk, extra sterk en toch dun! van nylons met een lang leven. £r zijn twee soorten in héél fijne kleuren: SPACE WALK voor slechts f. 2.65 FIFTH AVENUE,nógdünner nóg meer luxe voor f. 3.50 TA1T van JOVANDA! Udoet ill er Moeder een geweldig "v'plezier mee! IN ALLE 21 FILIALEN VAN E 23 EN (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Vrijdagmiddag om vier uur zal burgemeester mr. J. Heusdens de showroom openen van de Vlaardingse Renaultagent Dorzo NV, Het sinds 1960 m Vlaardingen gevestigde automobielbedrijf heeft zich vooral in de laatste twee jaar enorm uitgebreid. Onlangs kreeg Dorzo NV., gelegen heid naast haar quickservice station aan de Schiedamseweg (tegenover de Stadsgehoorzaal) een moderne show room te vestigen. Hiermee krijgt de afdeling verkoop een eigen vestiging in Vlaardingen. De garage aan de Bachstraat is nu geheel gereserveerd voor werkplaats en magazijn. Aansluitend op de officiële opening volgt een weekendshow van alle nieuwe Renaultmodellen. SCHIEDAM In de laatste ronde van de Promotieklasse ln de RSB heelt het eerste tiental van de Schaakvereniging Schiedam" door een overwinning op Spangen 2 de degradatie naar de le klasse ontlopen. H«t werd een kleine overwinntn- ning van 5'/«—av>. Eén partij ls ter arbitra- fe opgezonden. Door deze degradeert pangen 2, samen met NRSG dat slechts éèn punt wist te verzamelen Het leek aanvankelijk een grote over winning voor Schiedam te v rden J. v. d. Drlesscne, H Planken, H - Uyl en C. Vrijland hadden voor h«> ,e punt ge zorgd. terwijl r. Maas er nog een halve punt aan toevoegde. Jammer was het dat de partij van C. Sloof door niet-opkomen verforen ging. Na de hervatting verloor J. Hölzleen een fewonnen staande partij en met A. Noor- egraaf boterde het ook niet al te best ln zijn strijd tegen mejuffrouw A. v. d. Glos sen. De laatste overzag echter in hèvelge tijdnood de juiste voortzetting en moest toen met remise genoegen nemen. Dat halve puntje was net genoeg voor Schie dam om boven Spangen te eindigen. Het tweede tiental deed het minder goed door met 5lhIV, te verliezen van Papen- drecht 1. c. Troost. G Raderaaker en w. den Uyl wonnen. F. Maas. D. Dekker en H. Stoof behaalden elk een half punt. Het derde tiental tenslotte besloot de competitie met een 6—4 zege op Slledrecht 3 J. van Leusden. 1. Koudijzer, S Koster, J. Marbus en H Boele waren de overwin naars. H. Bogers en c. Wassenaar speelden remise. De nederlaag van het tweede noch de overwinning van het derde tiental brach ten wijziging in hun bescheiden klassering. maasland in het eerste kwartaal 1358 heeft de jeugd voor Hemava ruim ƒ345 opgehaald. J *r "i 'i HOEK VAN HOLLAND De huisarts J. J, van Lonkhuijzen is maandagavond in het Groene- Kruisgebouw onderscheiden met de hoogste onderscheiding, die het Kode Kruis kent: het kruis van verdienste. De heer Van Lonkhuijzen treedt al zeventien jaar op als colonnecom- Gotef- Gem. In Ned.: Jac. v. d. wmdtstraat 17, ds. G. Dorsman uit Stap horst, 20. Stadsgehoorzaal: De grootste geldrool al ia tijden, film 14 Jr., 20. Stadsgehoorzaal: De grootste geldroof al ter tijden, film 14 jr., 20. imrnatmttLkerk; jaarvergadering ■w VB, Ambacht, 20. Klachten bezorging: H. Verhei), Wag- io£raat Mb' 3ms- dagelijks van 18.30 tot ii w en 's zaterdags van 18.00 tot 13 00 uur. alarmnummer meld- en regelkamer voor «ociuen luchtverontreiniging, tel. 282887. Agentschap „De Rotterdammer". uis; Mevrouw W. Klein, Damstraat '°°te voor klachten bezorging). Arcade: Natuurgenot in huis, lezing, 20. Amstelbron: Ned. Bond van Oud-StriJ- Qors, contactavond, 20. Soc- Belangen: Chr. Mannenverenl- «iag, bijeenkomst, 20 Agentschap „De Rotterdammer", me- R.J van Gog, Dr. Zamenhofstraat 139, lil tb°k klachten bezorging), marmnummer brandweer: 269123. Alarmnummer GG GD: 269290. Iei*di Van Westendorp, Parkweg 207, Politie: 264666. mandant voor de afdeling Hoek van - Holland. Bij strandingen van schepen verleent hij eerste hulp. Hij vaart ook met de reddingboot mee wanneer zieken of gewonden in volle zee moe ten worden opgehaald. De secretaresse van de afdeling mevrouw J. Vroombout-van der SLuis kreeg de medaille van verdienste in zilver. ■Op de foto van links naar rechts: de heer J. J. van Lonkhuijzen met echtgenote, de heer C. de Gróót en mevrouw Vroombout en de heren C. J. van Leeuwen en M. v. d. Windt. VLAARDINGEN Geboren: Arie rv B W Spruljt en H Visser, Maassluis, Guido Gazellestraat 126; Pietertje dv H Leentfaar en M H Bakker, Maassluis, Matthijs van Heelstraat 2. Dennis Martin zv D Hadde- man en O C Smldt, W Barendszstr 19, Pleiter Alexander zv G Braster en A Heijn- dljk, Spoorslnge! 120; Franclsca Cornelia dv F Hoekveen en van Dijk Hoek van Holland, Seirpad 31, Eva Maria Madeleine dv I H Soederhulzen em M Y A P van Weezei Errens, van Blankenheimstraat 68, Marcel Peter Alexander zv D van den Kerkhof! en A Lankester, Maasstraat 17, Denise dv W van der Tas en H G Gruben var, der Driftstraat 43, Stephanus Laurenti- us zv H C Kemper en M J Ansems, Thomas Kempisstraat 120, Martinus Arie zv C van der Knaap en A H Hordijk, Maassluis, Stationsstr 13, Hendrika Jacoba dv A de Bruijn en W C vrijland, Fotgie- terstr 67, Barbara Wllhelndna Marina dv J C Prinjen en L W de Bijl, Maassluis, Schoolsiop 1 rd, Edwin zv T A van Heuke- lom en J G de Ridder, van Hoornbeekstr 15d. Overleden: Jacob van Vierzen 65 eehtg van M Smal. 2e Paulus Buysstr 7. VLAARDINGEN Maandag is men begonnen met het slaan van deeerste palen voor het doortrekken van het Liesveldvia duct naar de Markgraaf laan. Met de afbouw zal, indien alles naar wens verloopt, ongeveer vijftien maanden gemoeid zijn. Vermoe delijk zal deze belangrijke ver keersverbinding door het hart van de stad augustus 19G9 in ge bruik kunnen worden genomen. De afbouw is de laatste van drie fasen, waarin het viaduct wordt gebouwd. Aansluitend op het gereedzijnde gedeelte begint de weg te dalen. Over een lengte van 140 meter moeten de palen worden geheid. Voor het door trekken van Jict viaduct zijn aan de Van Riebeeckstraat en Schoutstraat zo'n dertig huizen gesloopt. De afbouw is opgedragen aan het Rotterdamse beton- en aan nemingsbedrijf Gebr. Koudijs NV., dia ook beide vorige fases heeft uitgevoerd. De aanneemsom bedraagt f 1.806.000. 9 VLAARDINGEN De Hervormde Vrouwengroep Hoiy komt woensdagavond om kwan over acht bijeen in de Holyka- pel. De heer J Sluis houdt een causerie over: „De vrouw en haar sieraad". MAASLAND De postzegelclub Poslta komt zaterdagmiddag om 14 uur voor de laatste maai van dit seizoen bijeen ln het Trefpunt Er is een gratis verloting en er zullen 38 kavels zegels uit diverse landen worden geveild Ook zal de vergadertijd voor het komende seizoen besproken wor den. O MAASLAND Werden enige weken geleden twee nesten met kostbare eieren in de Maaslandse hertenkamp leeggehaald thans ls weer een gewei van een hert ontvreemd. Zoals bekend werpen de -her ten als hun gewei volgroeid ls dit af, om plaats te maken voor een nieuw gewei. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Zaterdagavond zal de choreograaf Rudi van Dantzig een lezmg houden over het ontstaan van het ballet voor de kunste naarsvereniging VI. 65. De lezing be gint om negen uur m de sociëteit aan de Zomerstraat 31. Rudi van Dantzig (35) is verbonden geweest aan Ballet Recital, Het Nedelar.cls Ballet en Het Nederlands Danstheater, respectievelijk onder leiding van Soma Gaskelï en Benja min Harkarvy. Momenteel is hij ar tistiek leider en choreograaf van Het Nationale Ballet. Bïj het maken van zijn eerste bal let Nachteiland is hij beïnvloed door de Amerikaanse dansgroep van Mar tha Graham. Hiervoor kreeg hij de Pnx de la Critique. Rudi van Dantzig heeft met verscheidene balletten in ternationale bekendheid gekregen. Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Zaterdagmid dag houdt de Vlaardingse ren nersclub de Coureur de achtste natio nale „bevrijdings" wielerronde. Aan de organisatie van dit jaarlijks terug kerende sportevenement hebben meegewerkt de Vlaardingse raad (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN De heer G. van den Berg, hoofdagent van politie, is benoemd tot official voor het afne men van proeven die recht geven op het diploma van de Nederlandse Sport Federatie. Voor dit vaardig heidsdiploma moeten zeven tests worden afgelegd. De heer Van den Berg is official voor de proeven atle tiek. touwklimmen en zwemmen. Zij die het diploma behalen, en dat zijn er maar een paar per jaar, kun nen zich erop beroemen aan de zwaarste test van veelzijdige vaar digheid te hebben voldaan. Be langstellenden kunnen zich wenden tot de heer Van den Berg, Kamer- Onnesstraat 9, tel. 349879. De hoofdagent is sinds 1963 ook official voor de examens van het di ploma Harmonische Lichamelijke Ontwikkeling, een bewijs van sport- vaardigheid dat eveneens door de NSF wordt verleend. SCHIEDAM Een automobilist heeft deze week op de Stadhou derslaan een eend overreden. De eend broedde in een aangrenzende tuin en wilde de weg oversteken. Daar op meer plaatsen ln de stad broedende eenden worden aangetrof fen, verzoekt de politie de automobi listen er rekening mee te houden, dat deze dieren plotseling de rijweg kun nen oversteken. SCHIEDAM INHABE 68 heeft volgens de organisatoren aan zijn doel beantwoord. Zowel voor de be zoekers als voor de standhouders is deze huishoudbeurs geslaagd. Vooral de modeshows trokken veel be langstelling. Hoewel het bezoekersaantal evenals dat van de Amsterdamse huishoudbeurs, die vrijwel tegelijker tijd werd gehouden, bij dat van het vorig jaar is achtergeoieven, is het thans wel zeker, dat de Inhabe ook in de toekomst jaarlijks zal worden gehouden. (Van een medewerker) l VLAARDINGEN —In de dr. Al- bert Schweizerschool aan de Delftse- veerweg heeft mejuffrouw M. B. van der Voorde maandag afscheid geno men in verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Sinds 1 september 1952 was zij ver bonden aan het buitengewoon lager onderwijs te Vlaardingen en van 1 mei 1926 tot 1 september 1952 aan de Adriaianstichting te Rotterdam-Hille- gersberg. In een bijeenkomst met de leerlin gen sprak de gemeentelijk inspecteur van onderwijs C. Baan, mejuf- frouw-Van der Voorde waarderend toe. Zij kreeg verscheiden cadeaus. Gisteravond was er een bijeen komst met het personeel en de ou dercommissie. De heer J. de Rooij, hoofd van de school, typeerde mejuf frouw Van der-Voorde als een goede juf voor de kinderen en merkte op, dat rij ook het volste vertrouwen ge noot van alle ouders. Namens het gemeentebestuur bood wethouder G. Walstra enkele boek werken aan. De heer J. Walrecht sprak namens- de Algemene Bond van Onderwij- zend Personeel (A.B.O.P.). SCHIEDAM Met Ingang van woensdag IS mei om 13.00 uur .wordt het netnummer van de automatische telefooncentrale Kethel gewijzigd van 01808 in 01898. Op het oude net- nummer wordt een spreekmachine geplaatst die naar hët nieuwe num mer verwijst. Het nieuwe netnummer heeft vroe ger aan Vlaardingen behoord. Hoewel Vlaardingen als wijkcentrale van Rotterdam reeds sinds begin decem ber 1966 het netnummer 010 heeft gekregen, wordt nog vele malen per dag ten onrechte het nummer 01898 gekozen. Dit kan voor abonnees van Kethel het ongerief met zich brengen dat verkeerde verbindingen tot stand worden gebracht door onjuist kiezea .Op de niet uitgegeven nummers van Kethel zal een spreekmachine met een verwijaesde tekst worden geplaatst. SCHIEDAM Geboren: Edwin, zv G J van MalKenhorst en N. de Jong; Mirjam, dv H Lammers en M Schweig; Marcel C, zv C M W Langeveld en D de Koster; Astrid da W J van Pelt en A Vredenbegt; Eduardus L, zv J L van Giels en P M T van Alphcnj Madeion M, dv W B P Klein en P M de Kok: Elizabeth dv II Vuijk en E Krabbendam: Christina W, dv C W Alleblas en J van der velden; Patrick, zv G H van der Most en E Vermeer. Overleden: J Kuiper, 60. A Abel, 59, echtg H Boele; J K W Verbeke, 85. SCHIEDAM Bij de politie heeft het gisteren aangiften van vermiste brom fietsend geregend. De gestolen voertuigen waren zondagmiddag of zondag avond op bepaalde plaatsen In de stad neergezet en bleken 's avonds laat of de volgende morgen te zjjn verdwenen. De meestea stonden niet op slot. boogaard AEG. f automatisch) van 129,voor 98,— PHILIPS (automatisch) 49,95 1NVENTUM (automatisch) 99,50 WIGOMAT (automatisch) van 129,v. 98, AEG. STOOMSTRIJKIJZER nu 44,— PHILIPS STOOMSTRIJKIJZER nu 49,95 A.EG LICHTGEWICHTIJZER nu 22,— PHILIPS LICHTGEWICHTIJZER nu 29,— R.EISSTRUKIJZER nu 9,75 PHILIPS MET GARDEN BRAUN MET GARDEN INVBNTUM MET GARDEN CITRÜSPERS (nieuw) 39,95 48,- 53,50 A.E G. MET TAFELSTATIEF 45,— PHILIPS MET VLOERSTATIEF,.... 69,50 KRUPS MET VLOERSTATIEF67,— PHILIPS HAARKRULSET69,50 CARMEN HAARKRULSET 62,— PHILIPS MESSENSLIJPER 19,95 PHILIPS BEAUTY-SET 49,95 PHILIPS LADY SHAVE24.95 G.E. ALTOM. BROODROOSTER - 39,95 KRUPS SNIJMACHINE 89,75 ROESTVRIJSTALEN PANNEN van 212,voor 149,50 SILT AL (3 pannen) .nu 69,50 AEG. van 125,voor PHILIPS van 182,— voor ERRES van 182,voor H.E TOPPY van 188,voor 79,50 129,— 149,— 169,— SILO 140 LITER TAFELMODEL 198,— INDESir 140 LITER TAFELMODEL 218,— PHILIPS 140 LITER TAFELMODEL 239,— BOSCH (slechts 45 cm breed) 298,— INDESIT (export) van 598,voor 478, CANDY van 698,voor 498,— PHILIPS INCLIMATIC 799,— A.E G. TURNAMAT van 998,— voor 795,— A.EG. PRINCESS van 998,— voor.. 798,— GRUNDIG (leuk klein toestel) 168, PHILIPS (makkelijk mee te nemen) 79,— KORTING (ook geschikt bij kam peren) 79,50 PHILIPS KLOKRADIO 229,— NOG MEER MOGELIJKHEDEN Droogt uw -was strijk of kastdroog Dagelijkse vaat brandschoon een sierraad in uw huiskamer prijzen 378,— - 449,— - 459,— - 548/- boogaard WINKEL 1: SCHIEDAMSEWEG 41, TEL 348744 WINKEL 2: VAN HOGENDORPLAAN 33, TEL 344996 WINKEL 3: KORTE HOOGSTRAAT IS, TEL 343714 (SPECIAAL VERLICHTING) J werk Let altijd op de mouw van een costuum. Dat is bepalend voor de snit, U zult zien dat ook dit onderdeel bij een FORTEX kostuum „uit de kunst" is. Omdat juist bij een FOR TEX kostuum aan alle details de grootste aan dacht wordt besteed. Kies uit onze prachtige koliektie FORTEX Korte Hoogstraat 11 a Te!, 346151, Vlaardingen S® BINNENSINGELYS5.TEL: 842486 VLAARDINGFJJ W. Aalders, Theologie der verontrusting 7.90 Martin Luther King, Waar gaan wü heen Chaos of gemeen schap? 9.90 Van Randwijk, Heet van de naald Keuze uit het werk van een man in verzet. Ingeleid door Matthieu Smedts 17.50 Ze worden u geleverd door: Sm. Havenstraat 3 Telefoon 34 43 04 voor sport en recreatie en de Vlaar dingse bond voor lichamelijke opvoe ding. De wedstrijden worden verreden, op het bekende parcours rond het Kolpabad en Van Heu.tsz.park. De nj- route is Riouwlaan (start en finish), Burgemeester Prutssingel, Broekweg, Floreslaan en Riouwlaan. De amateurs rijden negentig kilo meter en starten om half vier. Van de ongeveer 300 inschrijvers konden maar 85 renners meedoen, zodat se lectie moest worden toegepast. Wet houder G. Walstra zal het startschot lossen en de winnaars huldigen. Tot de gecontracteerde amateurs behoren de bekende wielrenners Harry Jansen, Jan Hordijk, Wim Lie- brechts, Leen Poortvliet, Gerry Veld huizen, Bob Croonen, Rudi Lie- brechts, Wim Deelen, Jan Timmers, Bert Romeyn, Manus Brinkman, Peet Heijster, Stem van Dongen, Herman v. d. Lugt, Ton Schilperoord, Wim Breukel en Mannus v. d. Klooster. De wedstrijd voor nieuwelingen staat opnieuw sinds jaren op het pro gramma van de bevrijdingsronde- Het aantal inschrijvingen bedroeg 250, zodat ook hier moest worden geselecteerd. De wedstrijd begint om twee uur over een afstand van vijftig kilomete: De adspiranten rijden voor het eerst hun nationale bevrijdingsronde. Zij starten om één uur voor een rit van 25 kilometer. Aan de start verschijnen 37 beginnelingen in de wielersport, jongens van veertien en vijftien jaar. De wedstrijden worden verreden onder de reglementen van de Koninklijke Nederlandsche Wiei- ren Unie te Den Haag. De wedstrijden zijn gratis toegan kelijk. Het bestuur van de Coureur stelt zich niet aansprakelijk voor schade of ongelukken, die eventueel uit deze wedstrijden voortvloeien. Belangstellenden wordt verzocht zich stipt te houden aan de orders van politie en controleurs. ROTTERDAM De 61-jarige Amerikaan F. E. Bergeron, presi dent-commissaris van een Olie maatschappij, is maandag in hotel Savov aan de Hoogstraat plotseling onwel geworden en overleden. De man woonde in de 4818 Fairlanen, Dr. Canada Californië. SCHIEDAM Maandag sloeg op rijksweg 20 een personenauto, bestuurd door de 32-jarige J. de T. uit Schiedam over de kop. De inzit tende, de 32-jarige mevrouw R. A de T.-R., werd gewond. Ze kreeg enkele smjwondjes en klaagde over pijn in de borststreek. De auto die niet ernstig werd beschadigd, had achter een aantal andere voertuigen gereden waarvan er een plotseling afremde. De bestuurder van de verongelukte auto J. de T. gooide daarna zijn stuur om. Hierdoor kwam z'n auto van de ene baan op de andere terecht en sloeg over de kop. Maandagavond reed in de Lange Nieuwstraat de veertienjarige Joke H. op haar fiets met een trompet in haar hand. Op een gegeven ogenblik raakte de trompet het stuur dat daardoor omsloeg, waarna het meisje op straat viel. Ze verrekte haar en kel. De fiets had geen schade. De trompet kreeg een deuk. Een extra aanbieding zonne- schermllnrien, op de tweede etage in onze Camping-afdeling, komt jufit van pas, nu het zonnetje weer menens wordt! Zonneschermlinnen, voor het maken van windschermen, strand- en speeltentjes voor de kinderen, zódat U meer kunt genieten van Uw plekje in de zon. Zonneschermlinnen, in leuke gestreepte uitvoering, bijna 140 cm breed, nu, per meter voor nog géén twee gulden. Horgen begint in onze Camping afdeling, 2e etage, de verkoop van d|t zonnesdiermtinnen (ook voor eenvoudige zonwerin gen) 138 cm breed, In blauw- oranje-geel gestreept, per meter voor Ligstoelloper db 42 ca breed, p.m. 128 CUn Ut, of tebrlft, eert ■rJ SB t

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1968 | | pagina 1