SIHSBOEP een „eeriijk kostuum van i zuiver Ischeerwol Plan kerkcentrum Holy is nu bestekklaar AGENDA WEGWIJZER GROENOORD w Vfllfü! IE flS Ir li! 20.- t HULDE AAN VERPLEEGSTERS Schiedam gebruikt te weinig warm water h Cineast trok van leer tegen „stervende stad" KOFFERS nc w Ir ACTIE TOT EIND MEI WW* boogaard i%ï£ieAUnf Gregorio Dania onderscheiden Voorjaarsconcert van Schiedams Chr. Mannenkoor mm mimm Inbrekende jongens gepakt Kind aangereden Burgerlijke stand Oud-directeur gemeentewerken overleden Nieuwe cursus Chr, Technische School Oriënteringsavond in Schiedam Burgerlijke stand h Bemetelprifs Gereedschap gestolen EMOÜS SUCCES VERZEKERD BOERDAM J Films voor de jeugd in ïchihuskerk Eardameer/IfaliB gn Costa Brava/Spanje I Beierse Bergland 5" Beg AMSTERDAM: ECL 020-122753 lncl.loQieev.a. incUsniesva. 1 DIRK VAN DEN BROEK nv. NIETDUURDER iSsiS^llKSilB vrijdagavond tót 9 uur open vrijdagavond tof 9 uur open - tiv» MET LEER MEER KANS NAGELGARNITUREN LEREN BEURSJES enz. b(j Lederwaren Hoogstraat 82 hij Afrol Ketheltveg IA Vandaag en morgen en dagelijks Derodateam verloor V.. 810-231300 'fis goed mogelijk dat wij urvog zo'n fijne vakantiereis kunnen bieden op de datum die u uitkomt «010 7lisgiesu Vi uw gratis folder- ligt klaar bij: AMSTERDAM: BilMjks!r.12S BOTTERDAM: URlNnM EEN FIETS OF BROMMER DE VARI voorn modern DESTRUCTIE ONWETENDHEID speciaalzaak BiMBM KORTE HOOGSTRAAT 15 - VLAARDINGEN Pagina 5 2 VRIJDAG 70 MEI 1968 tij SCHIEDAM Gregorio Dania, af komstig van de Nederlandse Andse Antillen, is donderdag gehuldigd in de kantine van de Dok- en Werf- maatschappij Wilton-Fijenoord N.V. Gregorio is een van de leerlingen van "de bedrijfssehool. Hij heeft op zijn Bemetelexpmen de beste resultaten bereikt Mevrouw Maas Geesteranus over handigde hem een oorkonde, een bronzen legpenning en tweehonderd gulden. Deze prijs wordt elk jaar uit gereikt aan maximaal de tien beste leerlingen, die een Bemetelexamen hebben afgelegd. De prijs is genoemd naar wijlen ïr. W. Maas Geesteranus, voormalig di recteur van N.V. Werkspoor. Zijn ini tiatieven hebben onder meer geleid tot de oprichting van de Stichting Bemetel, Het te zijner gedachtenis in het leven geroepen fonds verstrekt financiële steun aan die jongeren, die wegens financiële omstandigheden niet in staat zijn een verdere oplei ding te volgen. Ook de prijs is naar hem genoemd. De onderscheiding werd uitgereikt in aanwezigheid van de gevolmachtigde minister van de Nederlandse Anti! len, dr. E. Jonckheer, de heer G. C. M. Hardebeck, secretaris van het ir. W. Maas Geesteranus-Fonds en se cretaris van de Stichting Bemetel. Verder waren alle leerlingen van de bedrijfssehool bij de uitreiking te genwoordig. SCHIEDAM Van de 53-jange loodgieter-uitvoerder B.V. werden donderdag uit een in aanbouw zijnd gebouw van Huize Liduma op de hoek Nieuwe Haven-St. Liduinastraat een aantal apparaten ter waarde van duizend gulden ontvreemd. GAARDINGEN Er komt schot iu de kerkbouwplaimen in de Holy- .wijk, waar zoals bekend een kerke lijk centrum zal verrijzen. De teke ningen zijn inmiddels bestekklaar en it architecten hebben eenvoudige maquettes gemaakt. Het is de bedoeling dat in het Ho- lycentrum, enkele zalen worden inge richt, voor de Stichting „Gerefor meerd Jeugdcentrum", bestemd voor het open jeugdwerk, waarmee de Ge reformeerde Kerk, als kerk niets te maken heeft. De jeugdzalen krijgen dan ook een aparte ingang. Bij' elkaar wordt het een fors com plex, dat de Gereformeerde Kerk laat bouwen en waarvan het de bedoeling is, dat het ook plaats zal bieden aan de hervormde wijkgemeente Holy. Zeer waarschijnlijk zullen de plan nen vrijdag 17 mei worden bekend gemaakt Met de bouwer is reeds een afspraak gemaakt voor het plaatsen MAASSLUIS In de maand mei over leden In Maassluis vijl mannen en vier vrouwen; 24 jongens en 33 meisjes werden geboren. Er vestigden rich 107 mannen en 108 vrouwen en or vertrokken 53 mannen en 57 vrouwen naar elders Het totale bevolkingscijfer steeg van 22 749 tot 22 802 (11,605 mannen en U.297 vrouwen). MAASLAND De uitgaansdag van de bejaarden is vastgestedl op dinsdag 25 ju ni. Het doel van de reis blijft een verras sing. om moeder echt te verrassen. UITGEBREIDE KOIXEKTIES tassen. VLAARISINGEN Magnolia Dei-kerk: Gerei Ver. voor ziekenzorg en Maatschappelijk Werk, ver gadering, 20 Irene: Buurtver. Gusto, feestavond, 20. Musis Sacrum: Ned. Ver. van Huisvrou wen, feestavond, 20. SPORTFONDSENBAD: Dipiomazwem- Wen 1 en 2.19. öpstandingskerk: Sociëteit „Den Tert- nuasth", dansavond, 29 De Rank: Prema. sommenbal, 20 Wijkcentrum Nieuwland: Gerepareerde]-,. contactavond, 20 Geref. Jeugdhuis: Chr. Leesbibliotheek, uitlening. 10 - 12. Aeentscha „De Rotterdammer", mewen, feestavond, Asenstschap „De Rotterdammer", me vrouw j. van Gog, Dr, Zamenholslraat 139, tel. 152400 (ook klachten bezorging). Alarmnummer GG GD: 269123 Alarmnummer GG GD: 268290. Apotheek: Van Westendorp, Parkweg 207 Tel, 267674. Politie: 264666. van een extra bouwkeet, d.e voor het houden van diverse bijeenkomsten en het geven van catechisaties zal wor den bestemd. Het bouwfonds Holy is inmiddels de 63.000 gepasseerd. SCHIEDAM Op zijn voor jaarsconcert gisteravond in de Mag- nalia Dei Kerk heeft het Schiedams Christelijk Mannenkoor onder leiding van Jan van der Ree afwisselend ernstige en luchtige koorzang laten horen. Voor de opening door voorzit ter W. Groenewe gwerden Gebhardts „Hymne" („O, God, wij Loven U") en een Franse versi evan de zang over de dochteren Ziora uit Handels „Joshua" gezonden, die in deze grote, geheel met toehoorders gevulde ruimte bijzonder fraai klonken. Vlot werd „Wer sich die Musik er- kiesst" van H. Lau gezongen en de tenoren en bassen lieten zich van hun beste kant horen m het vorlijke „Wohlauf in Gottes schone Welt" van P. Zoll en in het leutige „Katinka". Ook in de koorgedeeiten met de so listen heeft Jan van der Ree zijn mannen beschaafd, zuiver, mooi van. klank en fijn genuanceerd laten zin gen. Het succes was dan ook terecht groot. Die solisten waren de jonge sor- paan Trudi Koeleman, die o.a. ge deelten uit operettes van Frans Le- har meeslepend zong, één ervan sa men met de tenor Simon van Tnrum, wiens stem helder en zuifer klonk. Samen zongen zij ook „Edelweiss" uit „The sound of music" van Rod- gers en „Schenkt man sich Rosen in Tirol" uit „Der Vogelhandler" van Karl Zeiler, waar echte rozen aan te pas kwamen. Dit duet met koor had zo'n succes, dat het laatste gedeelte herhaald werd. Bijzondere vermelding verdient de bas uit het koor Bernard Versteege, die de solo in „O Isis" uit Mozarts „Die Zauberflote" bijzonder fraai zong. Mevrouw Langejan-Leemburg ver zorgde een goede muzikale begelei ding en oogstte met het spelen van twee Impromptu's van Franz Schu bert terecht een groot succes. G. M. Dersjant MAASLAND Het voetbalelftal van De Rotterdammer heeft ook de tweede wedstrijd met grote cijfers verloren Na de 7—2 nederlaag tegen PPSC werd don derdagavond in Maasland verloren van een jeugdig MW-team, waarin enkele oudge dienden een goede wedstrijd speelden. Met 40 werd Deroda naar een verdiende ne derlaag gespeeld. De ruststand was l—O voor MW. Er werd prettig en sportlef gespeeld en scheidsrechter Ten Broek uit Maassluis had het dan ook niet moeilijk. Dinsdag avond wordt deze nederlaagserie van Der oda voortgezet met een wedstrijd op Har- ga tegen HBSS 0 MAASLAND De dorpsvolière hij het hertenkamp nadert haar voltooiing. Er Is nu ook een fontein geplaatst. Giften kun nen alsnog worden overgeschreven op giro 166545 van de Boazbank te Maasland onder de vermelding „dorpsvolière". jA QCHIEDAM Bij de toegang O tot de nieuwe woonwijk Groenoord is een duidelijke plat tegrond met straatnamen van de wijk geplaatst. De visites van de nieuwe bewoners en alle zaken mensen die op een bepaald adres moeten zijn hoeven zich niet langer een ongeluk te zoeken de plattegrond wijst duidelijk de weg. En op de Schiedamse grond verhuurt de -Rotterdamse Tram paalruimte aan een modezaak in Vlaardingen. Hier wijst men de weg'... met.... SNEIBEHANG en met onze WEEKTOPPERS VOORDEEL IN PRIJS EN KWALITEIT Zie onee etalages VOOR BEHANG, ooit voor Flexaverf J v. d. Windtstraat 18 - Vlaardin gen - Telefoon 34 82 31 (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN De Fico geeft zaterdag een aantal filmvoorstellin gen voor de jeugd in de toneelzaal van de Ichthuskerk aan de Van. Maerlantlaan. De voorstellingen be ginnen om half elf, half twee en bij voldoende belangstelling om half vier. Vertoond wordt een leuk voorpro gramma met als hoofdfilm Toto en de stropers; het verhaal van een Af rikaans jongetje, dat in het wildpark vele avonturen beleeft met als hoog tepunt zijn ontdekking van de stro pers Zaterdagmorgen kan men tussen tien en twaalf uur aan de zaal kaart jes in voorverkoop nemen. De toe gangsprijs bedraagt twee kwartjes. INTERNATIONALE REISORGANISATIE bij Vierombochtstr. 3iP in Rotterdam-Noord tevens boeken bq. Weeren's reisbureau le Pljnackerslr. 130 a-b (010-285153) J SCHIEDAM Zondagmorgen tussen half tien en half elf krijgen alle zusters van het Gemeente-ziekenhuis en de Dr, Noletstichting, maar ook alle wijkver pleegsters en gezinsverzorgsters hun moedebdagcadeautje. Dit wordt het resultaat van een actie die de heer P. C. Mouthaan van de Van Hallstraat 8 enige maanden geleden heeft opgezet Zoals eerder gemeld kwam de heer Mouthaan tijdens een kort verblijf in bet Gemeenteziekenhuis onder de indruk van het zware, maar dankbare (en vaak ook ondankbare) werk van de verpleegsters. De spmbolische overdracht van de attentie geschiedt zonda morgen om half elf aan de directrice van het Gemeente-ziekenhuis. Het Rotte's Mannenkoor, waarvan de heer Mouthaan lid is, brengt dan met honder mannenstemmen een gezongen hulde aan de Schiedamse zusters. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM In samenwerking met achttien erkende plaatselijke installateurs en de Stichting voor Huishoudelijke en Gezinsvoorlichting voeren de Gem. Technische Bedrij ven deze maand de actie „Warm Wa-, ter". Het doel van de actie is, warm water-apparaturen als boilers en geysers meer ingang te doen vinden. Een derde deel van het totaal aan tal woningen van. Schiedam is van dit type moderne gemakken versto ken. In de toonzaal aan de Broersvest is tot eind mei een expositie inge richt, waar men alle voorlichting kan krijgen. De zaal is ook elke vrijdag avond geopend. De aanschaf van de toestellen kan worden gefinancierd. Voor huiseige naren bestaat een subsidieregeling: rijk of gemeente draagt een derde van de kosten bij. Dat deelde de di recteur van de GTB, de heer J. van Hartingsveld, gisteren op een bijeen komst mee. Adjunct-directeur dr. ir. J. van Willigen wees erop, dat 37 procent van de Nederlandse bevolking zater dags geen schoon ondergoed aantrekt, dat een op de zes mensen zioh twee maanden of meer achtereen niet wast, dat vijftien procent van de pa- met dit embleem is door geleverd. Wij staan borg voor een GOEDE SERVICE SCHIEDAM In het hoofdbureau van politie aan de Lange Nieuwstraat logeren voor enige dagen vijf jongens van 14 tot en met 17 jaar, die verscheidene inbraken hébben ge pleegd. O.a. in een levensmiddelen bedrijf aan de Laan, m de VGLO-school aan het Oude Kerkhof, in 'het tjeehuis Kethel, Prinses Bea- tnxark en m een aantal kantines van sportverenigingen. Zij ontvreemden hoofdzakelijk geld en eetwaren. De oudste van (het vijftal was uit een tehuis weggelopen, en had onder weg een bromfiets gestolen. SCHIEDAM Bij het oversteken van de Buitenhavenweg werd don derdag de daar wonende vierjarige Leida van der Heide aangereden door een personenauto, gestuurd door de 27-jange bankwerker B A.L.V. De bestuurder had krachtig geremd, maar kon het ongeval met voorko men Met een hoofdwond werd het meisje naar de Dr. Noletstichting ge bracht en daal opgenomen. BKiLLcN 'aPcLlRI. r—e/y/y-- m VtOORPfNGEK M SCHIEDAM Geboren: Hendnkus G zv G H Boensma en T J J Blom, Marco zv A de Jong en G de Idioter, Esther dv B verkaaik en R C Schouten, Sonja dv H P Zonneveld en J W de Wolf, Amanda dv W van der Ree en A Oosterwijk. Irma M A dv J J Dessens en B M Hersbach, Petrus J G zv B W Heppe en H S Esbach, Monique dv J C Verdoes en W Molendijk Overleden: L Ostermeier, 74, P van Doesburg 80 c E Xofjons b5, C van Saus 54 J V Rjtman 71. tienten met ongewassen voeten In de wachtkamer van de dokter zit. Een recent onderzoek 'heeft dat uitgewe zen. Het gebruik van wat meer warm water zal al veel goed kunnen doen. Duur is het gebruik zeker niet. Als men tien minuten onder de douche staat, wordt nog voor igeen twee cent water gebruikt. In Schiedam zijn nog aansluitmogelijkheden te over. De in woners moeten alleen over de drem pel worden geholpen en daarvoor is de actie „Warm Water" op touw ge zet. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Op tachtigjarige leeftijd is in Doorn overleden de oud-directeur van gemeentewerken, ir. H. B, J. Aikema. Woensdagmorgen was de teraardebestelling op de alge mene bgraafplaats van Doorn. Na de opleiding tot watrbouwkun- dige in Wagemngen kwam de heer Aikema in 1920 naar Schiedam. Hij verliet de Gemeentelijke dienst op 1 april 1941. Onder zijn leiding kwam de Wilhelminahaven tot stand. Verder had hij een belangrijk aan deel bij de aanleg van een aantal belangrijke .gemeentelijke projecten, zoals de nieuwe Koemarktbrug, de verbreding van de Hoofdbrug, de nieuwe Oranjebrug en de aanleg van de Westerhaven. Aan de plannen voor de brandweerkazerne en het abattoir heeft de heer Aikema even eens gewerkt. SCHrEDAM Voor theoretisch minder 'begaafden gaat half augustus, bij het begin van het nieuwe leer jaar, een nieuwe C.T.O.-cursus van start. Deze cursus lijkt als twee druppels water op die voor I T.O. (Individueel Technische Onderwijs). Dit deelde de heer H. van der Waal, directeur van de Chr. Technische School aan de Nieuwe Damlaan, tij dens de openbare lessen van woensdag- en donderdagavond mee. Voor de eerste maal zal verder de zg. brugklas worden ingesteld, met dertig lesuren va nelk vijftig minu ten. Twee lesuren zijn gewij aan de wijze, waarop de leerling moet stude ren en aan de organisatie van de school. Alle leerlingen ontvangen in de brugklas hetzelfde onderwijs. Aan het einde van het jaar moet een keus worden gemaakt: metaalbe- werken of timmeren. Aan 'het einde van het weede jaar metaaibewerken splitsen zich af de groepen auto- 'herstellen en eiectrotechniek. Metaal bewerkers en timmerlieden ontvan gen na het derde jaar het ge tuigschrift; autoherstellers en electri- ciens studeren een jaar langer. VLAARDINGEN Ds COVS-COndltle- test, die jaarlijks wordt gehouden onder auspiciën van de landelijke Centrale Op leiding van Voetbal Scheidsrechter, wordt dit jaar afgenomen op het VFC-sportpark aan de Sportlaan. De organisatie is toever trouwd aan de Vlaardingse Scheidsrechters Vereniging Morgen, zaterdag, worden on geveer 140 kandidaten verwacht, afkomstig uit heel Zuid-Holland; onder hen bevinden zich twee vrouwelijke arbiters Om 10 uur begint het programma, dat bestaat uit 4 x 25 meter en 700 meter hardlopen. SCHIEDAM De Christelijke Leesbibliotheek, Gereformeerd Jeugdhuis, Lange Haven 97 heeft voor zaterdag 11 mei de uren van uitlening veranderd m tien tot twaalf uur 's morgens in plaats van de nor male tijden van half drie tot half vijf. Vanaf volgende week 18 mei geschiedt de uitlening weer op de gewone tijd. XADinsdag 4 juni wordt het traditio nele schooikorfbaltomooi op de Hargavelden gehouden. De teams van de lagere scholen zullen weer bestaan uit achttallen, verdeeld over vier meisjes en vier jongens. De teams voor de scholen van het voortgezet onderwijs bestaan uit zes meisjes en zes jongens. De scholen kunnen tot 17 ïnei zich aanmelden bij de Centrale Schoolsportcommissie. Baldadige elementen hebben kans gezien de nieuwe houten speelwerk- tuigen op de speelweide aan de Viaardmgerdijk bij de Burg. Van Haarenlaan te vernielen. Burge meester Roelfsema is hierover zeer verbolgen. Hij verklaarde aan dit er gerlijke vandalisme gauw een eind te zullen maken. Een grof schandaal noemde de burgemeester het en hij doet een beroep op de burgerzin van de ouders om op korte termijn deze onmaatschappelijke vernielzucht de kop m te drukken, De afdeling Centrum van de NCVB houdt donderdag 16 mei in het Geref. Jeugdhuis haar laatste verga dering voor de vakantie. De schrijver Sipke van der Land zal aan de hand van kleurendia's vertellen over hri leven op Sicilië. Hij was daar zelf geruime tijd m een straatarm vis- sersgezm en verzamelde er stof voor kinderboeken. Tevens verneemt men, hoe een predikant van de Waldenzen daar evangelisatie- en ontwikke lingswerk begon. Laat het kamperen voor LI niet worden tot een behelpen met minder dan thuis, maar zorg voor een comfortabel kamp... en vooral dat U uitgeslapen bent! En dat bent U met deze slaap zakken, met lichtgewicht vulling, vlo. 70% Acryl, geheel uitritsbaar, prima wasbaar en fn leuk fantasie dessin. Nu zoekt U 'm uit, als speciale aanbieding voor nog géén twee tientjes. Vrijdagavond om 6 uur begint op de 2e etage de verkoop van deze heerlijk warme slaaplakken, snijmaat 160x190 cm, VOO' Géén tel. of schrift, bat. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Het „afslachten" van zoveel mogelijk oude gebouwen, waaraan men zich in deze tijd te buiten gaat, verstoort het organische leven en het evenwicht van de stad. Alleen nieuwbouw betekent de dood in de pot. Oude buurten zijn makke lijk te revalideren. De moderne ste den hoeven niet eens door atoom bommen te worden vernietigd, omdat ze al kapot zijn. Dat waren enkele stellingen, die de cineast Jan Schaper donderdagavond in het Zakkendragershuisje aan de Oude Sluis ten beste gaf. Hij trad op als inleider en gespreksleider over het thema „De aanstaande onleef baarheid. Vluchten wij ervoor ox vechten wij er tegen?" Jan Schaper heeft drie oriënte ringsavonden in Schiedam belegd. Donderdagavond was de eerste, de andere twee worden op donderdag 16 mei en vrijdag 24 mei gehouden. Als sprekers zullen dan optrede nMaurits va nHaalen van de Stichting Ruimte voor de Jeugd te Rotterda men dr. M. H. M. van Huiten te Amsterdam. Een verheugend verschijnsel noem de Jan Schaper het, dat er de laatste jaren steeds meer belangstelling komt voor het geestelijk woonmilieu. Dat was vijf jaar geleden nog anders. Nu, 32 jaar van het jaar 2000 verwij derd, voelt men dat er geleidelijk een noodtoestand is ontstaan. „De destructie van de hedendaagse agglomeratie is op mars door een hy- pertechnische ontwikkeling en een economisch utilitarisme. Onze bin nensteden hebben differentiatie en volop keuzemogelijkheden nodig," al dus de cineast. Hij toonde gefilmde opnamen van de oude volksbuurt Crooswijk in Rotterdam en van de gloednieuwe Aiexanderpolder iets eenzaams en schuws over zich heb ben, zo stelde de heer Schaper. Stadsplanning moet er zijn, maar met de onpersoonlijke, de van-bo- ven-opgelegde van nu. Een mentale planning, waarbij de gehele bevol king betrokken is, is noodzakelijk. Jan Schaper had geen goed woord voor de binnenstad van Rotterdam en het Vlaardmgse Liesveld. „Er is -niets gecompliceerder dan een stad. Deze gecompliceerdheid spot met alle rechtlijnigheid. Het grote gevaar schuilt in de zalige on wetendheid, waarmee de mensen, zich die veranderingen van hun woonmi lieu en leefklimaat laten welgevallen. Ze laten alles over zich heen komen, alsof ze er niet persoonlij kverant- woordelijk voor zijn en alsof ze er machteloos tegenover zouden staan." Jan Schaper bepleitte de totstand koming van een mentaal verweer: „Er moet een gesprek ontstaan, want er staat te veel op het spel om deze desastreuze ontwikkeling op zijn be loop te laten." Als illustratie van het betoog, dat door een geanimeerde discussie werd gevolgd, werd de film „De stad hemel en hel" vertoond. SCHIEDAM Ondertrouwd: W C C M van Beurden, 27 en A T Brouns 22. J Brouwer 29 en H J van Lint 24, J Hollan der 22 en A Meulstee 21, H w G den Hollander 24 en E MA H Kampert 21. H van Holten 38 en C E Timmerman 27, G Huijzer 21 en M S op den Brouw 22, M P P Kanters 20 en M w van Walsum 19. J A Naaktgeboren 28 en E J M Tllman 26. J G A Olde Monnikhot 21 en O I den Hartogh 21, p Oudenaarden 20 en J C M Klaasse 22. J Ris 23 en F C J van Oosterom 20. C P J van der Toorn 27 en J A C van Oers 21, H M Triel 21 en M Heiman 18, J Vroom 23 en P G Blokland 21. J de Waard, 20 en H A van der Pluljm 20, J 3 van der Stok 25 en W Koppend 20, R Bunsee 25 en A M Kasten 22 Getrouwd: H T Llesting 23 en E den Uijl 29, A C Bockkom 21 en A C van der Heiden 18, H J Visser 24 en N van der Hoeven 23, J A Meijer 21 en C H M van Veelen 18, 1 C Osterholt 25 en C Bras 23, J C Putter 28 en S J van WHUgen 24, N van Til 22 en A M Feelders 20, T Zwanenburg is en B Maronier 17, A A Nikken 19 en w E Vis 17, H H Weber 19 en G P L Matla 18, H E var- der Keijken 29 en B van Wag- tendonk 18. F Sieerman 24 en E C Hooger- boord 20 Geboren: D aniél zv H Ouwen- dijk en J H Weerman, Victoria E dv R V Roelols en H M van Es, Miriam dv A H Bloem en S Muijsson, Arlj M zv M oester- lee en H van Wieren, Nicole dv K Teeuw en J M Mannee. Overleden: S Smit 81 wed C Zwamborn In ieder huisgezin is in deze tijd wel behoefte aan een tweede radio... vooral nu de tijd voor camping of een dagje uit weer voordedeurstaat! Een all transistor radio» met complete lange- en middengolf, met uitstekende geluidsweer gave, in een luxe 100% lederen draagtas» een radio uit de ver gelijkbare series tussen 40 en 50 gulden, koopt U nu voor nog géén dertig gulden. 6 mnd. garantie Vrijdagavond om 6 uur begint de verkoop van deze draagbare radio ontvangsttoestellen, in fraaie zwart- en zilverkleurige uitvoering, 6 maanden garantie, compleet met oortelefoon en batterij, in doos Sk*0 Ciin «el. of schrift, bat.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1968 | | pagina 1