Geen hom aan boord US A-oorlogsschip Helft van Bosjeskerk kan blijven bestaan iiriH Eerste paal geslagen voor tehuis Rehoboth ers er naar Rotterdams theater Rome blijft Rome en in wezen verandert niets 13: Jubilarissen ontvingen vererend getuigschrift heettnan A Val gesel voor dief: hoofdagent buiten functie Drie mensen onwel en overleden Vals bericht via telefoon Ruimte maken voor ivoontoren Pastorie wordt kantoorpand Ds. A. Oliemans sprak over samenwerking ÉS»»! Lijdensiveg van negen jaar met record aan het slot Reeds zeven aanmeldings-bureaiis Ds. Bouw voor chr. geref. jongeren: ■23«r •gfrSS" DIRKSMARK MORRIS Vierhonderd man gehuldigd WC Scbliïhioica Beroemd om hun spreekwoordelijke betrouwbaarheid, grote precisie en tijdloze èlégance. Kamerkring CHU Orgelconcert ss Auto en pistool in beslag genomen Mej. Noordzij ovèrleden Sportdag leerlingen Prinsessescliool ivas zeer geslaagd Volkstuinders vieren 30-jarig jubileum Rotterdammer m mi 1 (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Een geheim zinnig anoniem telefoontje dat bij de politiemeldkamer zondag middag binnenkwam, zorgde voor grote consternatie. Er zou, aldus het bericht, een bom zijn. geplaatst op het Amerikaanse oorlogsschip Warrington dat, met een zusterschip," aan de Parkkade ligt. :J7\ I m Jrevira 2000 jersey 140 cm breed unl en fantasie Jacquard ROTTERDAM In samen werking met het Nieuw Rotterdams Toneel is de Dienst van de Gemeentelijke Kunst gebouwen gekomen tot de instel ling van een aantal bespreek bureaus in gemeenten buiten Rotterdam. Dit systeem heeft tot doèl meer publiek uit het Rijn mondgebied,' naar de schouw burg en andere kunstgebouwen in Rotterdam te trekken. ENTHOUSIAST (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Onder zeer grote belangstelling heeft ds. L. Rijksen zaterdagmorgen aan de Miehelangelostraat in de P.A. polder de eerste paal geslagen voor het bej aardendencentrum Rehoboth van de Gereformeerde Gemeenten (Rotterdam-cen trum, Rotterdam-West en Capel le a.d. IJssel). Het gebouw krijgt 127 bej aarden wonnigen waarvan zestien met één kamer, tien met drie en de rest met twee kamers. Omdat het een verzorgingsflat is, krijgt iedere woning een eigen keuken. Twaalf procent Pagina 3 2A MAANDAG 13 MEKl 968 E'ge'! service-atelier UJN8AAN 92 OOSTZEEDIJK155-1S7 ROTTERDAM BOTTERDAM De 33-jarige hoofdagent D. M. van de Rotter damse politie is zaterdag buiten functie gesteld, nadat hij op heter daad werd betrapt bij het stelen van pakje shag uit een automaat in de kantine van het hoofdbureau. pe hoofdagent kon worden aange houden, omdat men een val' voor de jnan had gezet. Reeds eerder waren pakjes uit de automaat zoekgeraakt Tegen de hoofdagent is proces-ver haal opgemaakt. Hij zaL worden voorgedragen voor ontslag. ROTTERDAM Drie mensen zijn dit weekeinde onwel geworden en kort daarop overleden. Het is de 79- jarige J. M. Schox van de Vredehage die op de Lodijk liep te wandelen. Zijn stoffelijk overschot is naar het Zuiderziekenhuis gebracht. Verder de 66-jarige Hjalmar Rich- nau van de Mathenesserweg die voor zijn woning in elkaar zakte en naar het Dijkzigtziekenhuis werd gebracht en ten slotte de negentienjarige me juffrouw C. G. L. Riper van de Ma- thenesserdijk die zondagavond, toen zij op de Nieuwe Binnenweg liep te wandelen, onwel werd. Ook zij bleek bij aankomst in het Dijkzigtzieken huis te zijn overleden. WEESP Het 17-jarige meisje R. H. Hennipman uit Weesp liep gisteravond op de Kanaalweg met haar verloofde toen een automobi list, die in dezelfde richting reed, rnet grote snelheid een rijdende auto inhaalde. Hij drukte daarbij het meisje van de weg af. In zeer ernsti ge toestand werd ze naar het zieken huis gebracht, waar ze overleed. -V -]L tr^r. vv'-., - i De' luxe - van Trfivira 2000 jersey, de modestof bij uit nemendheid, morgen binnen het bereik vari al die 'kianten, die een fijne neus" hebben voor iets bijzonders. De ideale japonstof (want U voelt ze*niet, zo soepel en licht...), dié modieus Is en waarvan de eigen- schappén welbekend zijn... snel gewassen - zó droog... "deze Trevira- Jersey, verkopen wij morgen in twee uitvoeringen, guldens goedkoper dan normaal. De politie haalde onmiddellijk alle be zoekers van het schip. Op dat ogen blik was er namelijk bezoekuur. Het publiek werd op veilige afstand achter de dranghekken gezet. Aan. boord stelde de bemanning en de marechaussee een uitgebreid onder zoek in. Er werd geen bom gevon den. Evenmin volgde om vijf over .vijf een explosie, zoals was voor speld. Om kwart over vijf werden dan ook alle voorzorgsmaatregelen ingetrokken. ROTTERDAM De r.k. Bosjeskerk aan de Noordsingel wordt gehalveerd. Op het bij deze halvering vrijkomende terrein zal een torenflat voor bejaarden worden gebouwd. Het van de Bosjeskerk overblijvende ge deelte zal als kerkgebouw dienst blij ven doen. Zoals men weet besloot het bisdom Rotterdam enige tijd geleden tot een ingrijpende reorganisatie. De Bosjeskerk, die na de oorlog is ge bouwd, zou worden afgestoten, zodra er een kleinere, vervangende en meer centraal in de niuwe parochie gele gen kerkruimte beschikbaar zou kun nen komen. Tegen het afstoten van de Bosjeskerk is van de zcjde van. de direct bij deze kerk betrokken paro chie hevige oppositie gevoerd. Wat men nu wil, is verkleinen van de Bosjeskerk tot een kerkgebouw van driehonderd zitplaatsen. Hoe de gehalveerde Bosjeskerk er ten slotte zal uitzien is nog een grote vraag. De toren zal waarschijnlijk niet worden gehandhaafd. Als het kerkbestuur de plannen gereed heeft, zal het biscom nog goedkeuring moetèn verlenen. Op de door deze halvering vrijko mende grond zal een torenflat voor alleenstaanden komen en de dienst (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Ds. A. Olieraans, lid van het hoofdbestuur van de CHU. heeft voor de Kamerkring Dor drecht in het Groothandelsgebouw te Rotterdam gesproken over „Het sa menwerkingsverband van de ARP, de CHU en KVP". Over zijn referaat zijn vele vragen gesteld, zoals „kan de buiten-parle mentaire druk uitgeoefend door pres sie-groepen (een nette uitdrukking voor straattereur), geen heilzame in vloed. hebben?" Ds. Oliemans ant woordde hierop het altijd op prijs is te stellen om ideeën of wensen naar voren te brengen, maar-dat dit moet gebeuren via fatsoenlijke kanalen. Bij het doornemen van het inte rim-rapport van de groep van acht tien merkte ds. Oliemans op dat in de politiek niets „absoluut" is omdat de geschiedenis voortdurend in bewe ging is. Deze relativering noemde hij echter geen uitgangspunt. „Indien wordt .gesteld", zo vervolg de ds.. Oliemans, „dat men. ODk als partijformatie de Evangelische boodschap tot uitdrukking wil bren gen, dan is dit een andere volgorde dan de groep Aarden wenst. Hij wil eerste.de zakelijke-politiek behandelen en pas daarna toetsen aan de nor men. Een vreemd verschijnsel voor wie pretendeert „radicale christelijke politiek" te bedrijven. Op de jaarvergadering te Gronin gen, vertelde voorzitter H. Grasmeij- er, zal niet de heer J. T. Mellema spreken maar vier anderen. Tijdens deze vergadering, te houden op vrij dag 17 en zaterdag 18 mei zullen de vier stellingen aan de orde komen in verband met de kernproblemen. Een commissie bestaande uit de heren dr. J. W. Beerekamp, dr. E. Bleumink, drs. G. van Leijenhorst en dr. H. A. Schuring,, zal een concept-beginsel- program opstellen. SCHIEDAM In de gereformeer de kerk aan de Westvest geeft orga nist Koos Bons zaterdagavond 18 mei een concert. Op het programma staan werken van J. S. Bach, Handel, raalbewerkingen. De avond wordt besloten met im provisatie en samenzang. Aanvang acht uur. van de stadsontwikkeling der ge meente Rotterdam zal het plan voor deze torenflat en de hierbij aan te passen gehalveerde kerk ontwerpen, zodanig dat beide gebouwen een aan trekkelijk geheel worden. Dat torenflatgebouw wordt heel hoog: twintig etages op een opper vlak van 25 bij 25 meter. Het is de bedoeling dat deze woontoren wordt gebouwd volgens de bepalingen van de woningwet, dus met volledige rijkssubsidie. De bij de Bosjeskerk behorende pastorie zal waarschijnlijk worden verkocht aan de Pastoor Rakenstich ting, die dringend om ruimte verle gen zit. De pastorie zal dan kantoor ruimte worden. Op deze manier wil men bereiken, dat c!e gehalveerde Bosjeskerk een functie als kerkgebouw blijft vervullen, waarbij men onder meer denkt aan kerkdiensten voor buiten landers. Als voordeel van de zeer hoge woontoren ziet men, dat daarmee aan deze stadswijk, die sterk aan het „afsterven" is, nieuw leven wordt toegevoegd. De Noordsingel kan een dergelijke injectie heel goed gebrui ken. Voorlopig is er over dit plan reeds een basis van overeenstemming tus sen kerkbestuur en bisdom. A., vV AA A kn - «"y v, tS"im! m m - Y Y-'A'AAc CV S... IPSnSi MNRH pROTE drukte (er was zelfs een extra bus ingelastrond het slaan van de eerste paal voor het bejaardentehuis Reho- both. (op de achtergrond de contouren van de Capelse wij ken Schenkel en Middelwatering. yO WORDT het bejaardencen- trum Rehoboth, waarvoor in de PA-polder de eerste paal is geslagen. is Morgenvroeg "om 9 uur begint de speciale verkoop van deze bijzonder fraaie Trevira Jersey, in uni, fantasie of jacquard, 140 cm breed, voor prijzen, die uniek zijn. Géén ttl. of schrift. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Rome bleef Ro me, al is er veel veranderd en al spreekt men over de protestanten niet meer als over ketters, zei de Christelijke gereformeerde predikant ds. G. Bouw van Den Haag-Scheve- ningen in een drukbezochte samen komst van het bondsdistrict Rotter dam en omstreken van de Christe lijke Gereformeerde Jongerenvereni gingen in de Rehobothkerk aan de Noordsingcl. Dat Rome in wezen niet is veran derd wordt volgens ds. Bouw aange toond door de geloofsvervolgingen in Spanje en Columbia, waar veel ker ken werden gesloten en waar menige predikant in moeilijkheden verkeert. Rome is toeschietelijker- geworden, maar men handhaaft Trente nog zeer concreet. De onfeilbaarheid van de paus, de mariologie, de verdienstelijkheid der goede werken in tegenstelling met het reformatorische sola fide, de waarde van de traditie, niets werd opzij gezet, al staan vele Nederlandse rooms-katholieken als progressief be kend. Als er iets veranderde, meende ds. Bouw, dan zijn dat de kerken der reformatie, die zich te veel blind sta ren op alle vriendelijkheid en steeds meer de rooms-katholieke kant uitschuiven, getuide velerlei litur gische handelingen en inrichting van de kerkgebouwen. Dat men gemeenschappelijke diensten houdt tot zelfs diensten ter herdenking van de kerkhervorming toe, acht ds. Bouw wederzijds bedrog, ook tegenover de wereld, die de in druk krijgt dat de verschillen wel meevallen. Toch meent ds. Bouw dat men dankbaar mag zijn voor de verande ringen die bij Rome zijn te bespeuren en voor het feit dat vele particuliere rooms-katholieke theologen ijverig verder gaan, Ds. Bouw wil een gesprek met Rome dan ook niet a priori afwijzen, al ziet hij daarin voorlopig weinig heil. Veeleer wil hij een oproep doen horen tot gebed om bekering dezer aloude en wereldwij de „moederkerk". Pas zo kan men tot een ware oecumene komen. In de op deze inleiding volgende vaak vrij scherpe discussie bleek een groot deel var, de jongeren de zaak anders te bekijken. Men meende dat het feit dat Rome zich allerwegen in beweging heeft gezet, aanduidt dat er wèl iets aan het veranderen is, maar dat dit alles in één keer niet zal kun nen geschieden. MORRIS en MG - agent voor Rotterdam Baan'4 - Rotterdam - Tel.OIO -13315b importeur: WOLSELtY. RILEY' (Van een onzer verslaggevers) Deze service-dienst gaat vrijdag 24 mei om 11 uur van start. Voorlopig Maassluis, Capelle, Krimpen, Poortu- gaal, Rboon, Hendrik Ido Ambacht ea Ridderkerk, zich bjj de instelling aangesloten. Acteurs van het NRT- zuilen b(j de start in deze zeven ge meenten de eerste kaartjes aan de burgemeesters verkopen. Behalve in Maassluis en Hendrik Ido Ambacht worden al deze voor bespreekbureaus gevestigd in de ge meentehuizen. In Maassluis wordt dit gedaan bij het agenda-bureau van de Maassluise Gemeenschap en in Hen drik Ido Ambacht in het Dorpshuis. Naast dit initiatief- om mensen bui ten Rotterdam de gelegeheid te geven culturele instellingen in de havenstad te bezoeken ligt het eveneens in de bedoeling van de acteurs van het NRT om voorlichting en lezingen in de aan gesloten plaatsen te 'geven. Dit ge beurt niet uitcommerciële maar uit ideële overweging, zo verzekerde de directeur van het NRT, Robert de Vries. Om een beter contact met de jeugd te krijgen zal op middelbare scholen worden gesproken over het toneel. Verder worden zij in de gelegenheid gesteld de generale repetities bij te wonen en kennis te maken met de to neel-producenten. een nadere organisatie in de gemeen ten zelf. De burgemeesters zjjn ju ieder gevai bijzonder enthousiast over het plan, omdat zij vinden dat nog te weinig mensen naar toneelvoorstellin gen in Rotterdam kunnen gaan. Zij hebben daarom een speciale ambte naar met de verkoop belast. Ook zal het waarschijnlijk mogelijk worden dat bussen voor dit doel worden ge charterd, die met gemeentelijke sub sidie naar de kunstgebouwen in Rot terdam rijden. Indien bij het gemeentehuis een be paalde plaatst is besteld, dan krijgt de aanvrager een zogenaamde thea- tercheque die in drievoud wordt op gemaakt. Een van de regu's gaat naar het betreffende theater en de andere houdt het aanmeldingsbureau. Vanzelfsprekend moet dat theater- bure.au nauwe contacten onderhou den met het theater, omdat anders misverstanden kunnen ontstaan. De cheque moet in principe drie tot zeven dagen van tevoren bij het be treffende theater zijn, maar in de praktijk kan het mogelijk zijn dat op de dag van de voorstelling nog kaar ten kunnen worden verkregen. Met opzet hebben „Kunstgebouwen" en het NRT bij het opstellen van het systeem die gemeenten genomen waar nog geen schouwburgen aan wezig zijn, om zodoende protesten van andere beroeps-theater-gezelschappen te voorkomen. Als eerste voorstelling waarbij het systeem van kracht wordt, brengt het NRT „Mimicry". De tele visie zal aandacht schenken aan dit gebeuren. Een dergelijk systeem wordt reeds toegepast in Tilburg, waar het een groot succes is. In Rotterdam ver wacht men dat velenn van deze servia- vorra gebruik gaan maken. Wel ver wacht men. dat deze voorbesprekingen nog een aanloopperiode nodig zullen hebben, wil het goed functioneren. Tegen het begin van het nieuwe sei zoen hoopt men zover te zijn. Rond het trappenhuis zijn de di verse gemeenschappelijke voorzienin gen gegroepeerd. Er komen in totaal zeven bouwlagen. De stichtingskosten bedragen 4.500.000. De bouwtijd zal vermoedelijk twee jaar zijn. Archi tecten zijn de heren K. Landers en K. Kemper. Het aannemingsbedrijf J. G. Mak NV voert de bouw uit. Ds. A. Vergunst zei dat voorberei dingen een negenjarige lij densgeschiedenis vormen. Er zijn veel kosten voor niets gemaakt. En er zijn veel teleurstellingen geweest met het plan het gebouw, in Capelle- Oostgaarde te plaatsen. Gelukkig kwam zeven maanden geleden een doorbraak waarna er een record werd geboekt, door nu reeds de eerste paal te kunnen slaan. Hij zei: „Het is Gods hand, Gods goedheid, die ons dit bereidde." Hij vroeg ten slotte een zegen over de bouw. De bouw is ondermeer mogelijk ge maakt doordat de leden van de kerk in drie weken tijd een half miljoen op tafel wisten te brengen. Een vro lijke noot vormde het optreden van scholieren van de Reholjoth-school die een heipaal aanboden. Zij hadden 1365,25 bijeengebracht. Ir. J. Klap, directeur van de dienst volkshuisvesting, zei dat er een bij zonder goed samenspel is geweest de afgelopen zeven maanden. Hij wees (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM „Noch nijverheid, noch handel kunnen in Nederland slagen, mits er geen trouw en aan hankelijkheid van de werknemers te genover staat. In Amerika redeneert men: hij is niet goed, hij is maar bij twee werkgevers geweest. In Neder land daarentegen ligt dit anders." Jhr. P. H. G. Na'huys, voorzitter van de Nederlandse .Maatschappij voor Nijverheid en Handel afdeling Rotterdam haalde zaterdag in de Ri- vièrahai tijdens de jaarlijkse uitrei king van vererende getuigschriften ■met deze woorden de jubilarissen met vijftig dienstjaren op het po dium. De 22 heren, die hun vijftigjarig dienst jubileum kunnen vieren, viel een aparte huldiging op het podium ten deel. De overige jubilarissen, bij na vierhonderd in totaal en met veertig, dertig of 12Vü dienstjaren achter de rug, ontvingen het ge tuigschrift uit handen van bestuursleden van de maatschappij. Aan deze uitreiking was zoals ge woonlijk weer een feestprogramma verbonden. De Harmoniekapel van de Koninklijke Rotterdamse Lloyd en de Spelbrekers verleenden onder meer hun medewerking. De volgende heren jubileerden met 50 dienstjaren: Toezichthouder Th. G, van den Berg van Van den Bergh's en Jur- gens Fabrieken; ijzerwerkersbaas H. van den Bolsem en bankwerker A. Rijsdijk van Boele's Scheepswerven en Machinefabriek N.V.; zeilmaker scheepstuiger D. P. Ruitenberg van Hageman Zn.; perser E. W. A. Ro vers, van N.V. Confectiefabriek Hertzberger; bloemtapper J. Zijder- veld van N.V. Meelfabrieken der Ne derlandse Bakkeri ;j employé W. Brussaard, machinezetter M. Karre- man, bandeerder, M. Pheijffer en employé G. Pons van de Nieuwe Rot terdamse Courant; elektrisch lasser J. den Ouden en magazijnbeheerder- ge reedschapsmaker C. P. Versluis van Smit Kinderdijk; Sleepbootkapi tein C. M. de Jong van L. Smit Co's Internationale sleepdienst; baas modelmakerij J. L, de Kool van N.V. Elektrotechnische Industrie van Wil lem Smit Co; voorman papiersnij- der W. A. ffers van Van Stolk Reese N.V.: afdelingsbaas W. A. J, Ortgiess en chauffeur J. Vonk van Abr. van Stolk en Zoonen; machine bankwerker J. de Vries van machine fabriek en reperatiewerkplaats Gebr. Van der Veen; werkmeester Chr. Da mes van VlR-lioht N.V.; administra teur/kassier P. A. Liefbroer van N.V. Mij Vrachtvaart; betonwerker X. Ou- werkerk van WACO-beton N.V.ko perslagen H. Ardewijn van Stoom vaart Mij. Zeeland, Kon, Ned. Post- vaart N.V. HOOGVLIET De politie heeft zondag op de Groene Kruisweg de achttienjarige chauffeur R. R. Z. uit Poortugaal aangehouden. Hij reed in een auto met drie gladde banden waarvan hij het kentekenbewijs niet kon tonen omdat hij het in Ernst aan een pompbediende als onderpand zou hebben afgegeven. Bij de aanhouding bleek een inzit tende, de zeventienjarige Rotter damse ijzervlechter J. P. S., in het bezit van een alarmpistool met twin tig patronen te zijn. Zowel de auto als het wapen werd in beslaggeno men. De jongens zijn eengezonden nadat proces-verbaal was opgemaakt. PERNIS Zondagmiddag is in haar woning aan de Vrijlandtstraat op 89-jarige leeftijd overleden mejuf frouw Elisabeth Noordzij. Zeer vele jaren was zij bestuurslid en presi dente van de Geref. meisjesverent- ging „Dient elkander door de liefde". Ter gelegenheid van het 90-jarig op het belang om woningen voor be jaarden door de volgende cijfers te noemen. Twaalf procent van de be volking van Rotterdam is 65 jaar of ouder. Maar deze groep bezet 24 pro cent van de totale woningvoorraad. Ten eerste zijn de woningen'niet ide aal voor de bejaarden en bovendien zijn ze dringend nodig als opschuif- woningen. Hij. noemde het systeem van een verzorgingstehuis ideaal omdat de bejaarden zo lang -mogelijk zelfstan dig kunnen blijven, maar toch om ringd z(jn door de nodige steun. De heer T. Dijkstra van de ge meentelijke sociale dienst zei dat de verzorgingsflat cok de financiële zelfstandigheid van de bewoners ga randeert. De heer K. Landers stelde dat de korte voorbereidingstijd mo gelijk was omdat de omstandigheden gunstig waren. Bovendien is de opzet gelijk aan het tehuis „Avondrust":- dat de Garef. Gem. Ln IJsselmonde heeft gebouwd. Voor het slaan van de paal zei ds, L. Rijksen dat het een „huis der lief de" moet zijn omdat we liefde moe ten betuigen aan ben die oud zijn geworden. Hij zei te hopen dat de „grote bouwer Jezus er zelf de hoogste plaats m zal willen inne men". (Van een onzer verslaggevers)- ROTTERDAM Ondanks het wat troosteloze weer is de eerste sportdag voor de leerlingen van de Prinses- seschool voor bijzonder lager onder wijs aan de Tweede Pijnackerstraat, die zaterdag op het sportterrein „Nenijto" is gehouden, een succes ge worden. De leerlingen uit de hoogste twee klassen kregen gelegenheid om het Harmonisch Lichamelijke Opvoe ding-diploma van de N.S.F. te beha len wat aan ongeveer 80 pet is gelukt en de eerste tot en met de vierde klassers deden mee aan groeps- eri individuele spelen op wedstrijdibasis, als bijvoorbeeld zak- lopen en hindemisbaan. Voor de prijswinnaars drie uit elke klas waren medailles beschikbaar en alle deelnemende leerlingen kregen een wimpeltje. Deze sportdag was het resultaat van samenwerking tussen de leer krachten en de vorig jaar opgerichte oudercom nissie. De ouders zijn de gehele dag actief bij de leiding be trokken geweest en hebben ook on der andere de medailles en de lunch verzorgd. Eén van de ouders, de oud-Sparta speler Verbeek, kon zelfs met de lerares l.o. de HX.O. examens afnemen, waarvoor speciale bevoegdheid nodig is. De eerste prijswinnaars van de sportdag waren in klas 1 Ingrid Pop- peliers; in klas 2 Martin Tweeboom; klas 3 Robert Vahle; klas 4 Daan van Golden; klas 5 voor de meisjes Mar lies van der Meijden en voor de jon gens Rinaldo van Ommeren en klas 6 voor de meisjes Betty van der Velde en voor de jongens Pim Verbeek. ROTTERDAM De volkstuin ders vereniging „Streven naar verbe tering", met zijn 504 tuinen de grootste in Nederland, vierde zater dag met een drukbezochte receptie zijn dertigjarig bestaan. De heer J. G. Bosma, voorzitter van de Raad van Lichamelijke Opvoeding, was een van de ruim twintig sprekers. In zijn toespraak tipte hij e\-en de grote vraag aan, of het complex per manent zal worden. De heer Bosma sprak echter zijn mening over dit vraagstuk niet uit. De voorzitter van de volkstuindersvereniging, de heer P. J. Pros, daarentegen pleitte sterk voor het behoud van het complex. Op de receptie, die ook bézoch werd door de beide ex- voorzitters van de vereniging, de heren G. A. •Hafken en S. Hollander, mocht het bestuur vele cadeaus in ontvangst nemen, waaronder een elektrische stencilmachine en een schrijfmachi ne. bestaan van deze vereniging, hield mej. Noordzij op de feestelijke bij eenkomst van zaterdag 27 april nog een korte toespraak. Zij was toen de oudste oud-presidente en ook het oudste oud-lid.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1968 | | pagina 1