Heeft pensionhoudster Turken opgelicht nen van Gebruik trein in de stad nu mogelijk W.-Brabant wil Shell aan Moerdijk HAL BEZORGD OVER Felle brand bij Aluchemie Geïnspireerd Symphonia met Italiaanse muziek jJcJIoUcrdatmufr vaart DEKLERK&ZN Geknoei met overmakingen Inbraak Newspub: buit f1200 Spoedig iveer dividendbetaling? GETUIGEN NIET AANGEKOMEN ROTTERDAM Met ingang van 26 mei heeft Rotterdam er een paar metrolijnen bij, bij wijze van spreken dan. Die nieuwe lijnen hintten het, zeker wat de frequentie betreft, niet halen bij de RET- metrolijn. Toch blijken de NS-lijnen, want daarover gaat het, heel geschikt voor stads- en voorstadsvervoer. UOo-ZH) INTERN OVERSTAPPEN g Stadhuis# P Beur w Leuvehavenl BLAAK if (H-3S") Rijnhaven ZUID LOMBARDIJEN mBARENDRECHT- Uit onze 7- magazijnen- ruimen wij 2700 strek kende meter MM in diverse kwaliteiten, op king size kamerbreedte. Deze gehele voorraad gaat nu weg DINSDAG 14 'MEI 196? nnTTE SPAMMER hen dat nooit om geld kaarten. In een ander geval zou het haar: over handigde geld gediend hebben om kostgeld te voidoen.„Nee mama", werpt een dér Turken, die onze taal een beetje machtig is, vriendelijk maar beslist tegen. Wat de cheque, betreft: de vrou» zegt deze wel op verzoek van ae Turk te hebben geïnd, maar hem het geld te hebben afgedragen. gratis folder bij uw groentemau fVan onze verslaggeefster) ROTTERDAM Heeft de 46-jari ge pensionhoudster A.B.-B. misbruik gemaakt van het vertrouwen dat haar Turkse gasten in haar stelden? Of is er sprake van een complot om de pensionhoudster uit rancune een hak te zetten? Officier van justitie rnr. X Andreae stelt voor de recht bank, dat het eerste het geval is. Hij ziet geen enkele aanleiding om dc vier .Turken te betichten van een ge meen' spelletje en van het afleggen van valse verklaringen. Mr. Andreae eist een gevangenisstraf van zes maanden met aftrek. Raadsman jhr. mr. A. E. Stoop echter oordeelt, dat het bewijs niet is geleverd. Hij meent, dat er een grote kans bestaat dat er van een samenspanning tegen de vrouw sprake is. Er zijn de vrouw twee feiten ten laste gelegd. In de eerste plaats zou zij verscheidene malen slechts een deel circa tien procent van het geld totaal vermeldt de dagvaar ding ƒ850 dat zij voor de Turken naar hun geboorteland moest over maken, hebben gestort. Op het be- wijsstrookje zou zij dan het bedrag hebben ingevuld, dat gestort moest worden. Op die manier zou zij bijvoorbeeld slechts dertig 'gulden via het post kantoor hebben overgemaakt en-het 'bedrag op het bewijsstrookje met een nulletje vermeerderd hebben. In de tweede plaats zou zij een kinder- bijslagcheque, bestemd voor een van haar Turkse pensiongasten, hebben geïnd en 'het geld in eigen zak heb ben gestoken. Een lange reeks getuigen legt ver klaringen af, die alle in het nadeel van de vrouw zijn. Vier P.T.T.-be- ambten verklaren, dat Turken meestal grote bedragen honderd gulden of meer naar hun familie leden overmaken. Geen dertig gulden 'bijvoorbeeld en een getuige stelt, dat zij wel haar eigen handschrift her kent maar dat 'het extra nulletje op het bewijsstrookje niet van haar hand is. De drie andere beambten leggen soortgelijke verklaringen af. Zij zijn allen werkzaam op het P.T.T.-kan- toor aan de Witte van Haamste destraat. De vrouw verklaart dat de Turken haar wel geld ter storting gaven, maar het soms terugvroegen om speelschulden te kunnen betalen. Slechts een van de drie Turken ech ter, die ter zitting als getuigen optre den, zegt dat hij speelt. De overigen zouden hun godsdienst verbiedt ROTTERDAM In de Newspub in de Witte de Withstraat is vannacht ingebroken. Uit een lade van het buf fet is een envelop met 1200 gesto len. Dertienhonderd gulden was de buit bij het kantoor van N.V. Waning en Co aan de Nijverheidsstraat. Bij een inbraak werden daar zeven loonzak jes met in totaal 1300 gestolen. In een openbare school van de Kra- lirrgse Werkgemeenschap aan de Ta- borstraat is eveneens ingebroken. Er worden spaarzegeis met een waarde van 440 vermist. Dat er bépaalde kleine bedragen zijn overgemaakt staat, aldus de, offi cier, onomstotelijk vast. Ook, dat op de bewijssttookjes daarvan andere bedragen staan vermeld, die niet in Turkije zijn aangekomen. Mr. Andreae acht ook bewezen, dat de vrouw met behulp van een'valse handtekening de cheque geïnd.heeft. Een deskundige stelt, dat deze hand tekening hoogst waarschijnlijk van de verdachte afkomstig ïs. Voor" de raadsman blijft een aantal vragen over. Er zou sprake kunnen zijn van een soort wraak, omdat drie Turken uit het pension waren gezet. Bovendien kan het volgens hem zijn. dat zij door spelen en gokken slechts kleine bedragen konden overmaken en een manier moesten vinden om hun vrouwen uit te leggen, waarom die niet meer geld kregen. Mr. Stoop vestigt er voorts dé aan dacht op, dat het hier niet gaat om een vrouw, die het onderste uit de kan wil halen. Haar pensiongasten Turken en Joegoslaven betalen' ongeveer vijftig gulden per week en het gebeurt wel, dat er gasten naar hun geboorteland vertrekken zonder hunschuld aan kostgeld te hebben voldaan. De raadsman vraagt onmiddellijke invrijheidstelling en vrijspraak voor zijn cliënte. De rechtbank wijst het verzoek om onmiddellijke invrij heidstelling af. Uitspraak 27 mei. (Van een onzer verslaggevers) Twee wijzigingen in de nieuwe NS-dienstregeling zijn in staat om het hele ^.lijnensysteem in en om de stad daarvoor veel bruikbaarder te maken. Ten eerste wordt het voorstadsstation Rotterdam-Alexander in gebruik ge steld en - verderkrijgt, zij het voorlopig één maal per uur, het „Hofplein- lijntje" het Centraal Station als eindstation. BEIT HAAG BERKEL-ROBENHIJS 3 (to-24) WILGENPLAS Men dient altijd minstens een keer over te stappen. Wil men met de trein van Schie- broek naar Lombardijen (IJsse'mon- de) dan kan dat vanaf 26 mei,-.maar op het Centraal Station moet worden overgestapt. Nu zijn gelukkig de overstapt!jden voor die verbinding .slechts zeven, tot dertien minuten. Men doet er dan ongeveer 'een half uur over, gegarandeerd, ook in de spitsuren. Dat is het voordeel van een railverbinding op vrije baan. Wat de interne verbinden betreft, is het zelfs mogelijk ons per trein van Sehiebroek naar de Prins Alexanderpolder 'te rijden. Maar nie mand zal dat waarschijnlijk doen. Het betekent een omweg, vooral nu eveneens met ingang van 26 mei bus 35 (tussen Sehiebroek en Ommoord) tot aan de NS-halte Alexander wordt doorgetrokken en omdat ook 36 zijn eindhalte verlegt van het Bramante plein naar de nieuwe NS-halteis er dus een vrije regelrechte RET-busverbinding (een keer overstappen). Of van de halte Alexander even druk gebruik zal worden gemaakt als van Lombardijen moet nog worden bewezen. Maar in samenhang met het hele RET-bus-, tram- en metro net is er veel te bereiken. Vooral omdat op de meeste NS-stations overgestapt kan worden op het RET-net. •Dat zijn voor: - - Alexander bus 35 ep 36; Noord' bus 39 en 49 en trams 4 en 6; Wilgenpias (met stukje lopen) bus 45; Kleiweg bus 40, tram 6; Bergweg bus 45, tram 3, 4, 5, en 22; Hofplein bus 38 en 45 en trams 1, 3 en 6; Blaak bussen 32, 34, 39 en 49 en trams I en 8; Zuid bussen 43 en 66; Lombardijen bussen 48 en 70 en trams 2 (en 12) Centraal AMSTERDAM DEN HAAG ALEXANDER NOORD UTRECHT AMSTERDAM Het totaal aantai NS-stations en -haltes is nu (inclusief Schiedam - Rotterdam-West maar exclusief Sta dion) elf. Kijken we iets verder en tellen, we er de metrostations bij dan beschikt Groot-Rotterdam (met inbe grip van de stations langs de lijn naar Hoek van Holland en vérder Berkêl/Rodenrijs en Barendrecht over 23 stations en haltes aan geheel vrije railbanen.. Men moet er het spoorboekje bij hebben, om dit 'systeemvolledig te kunnen benutten, maar de mogelijk heden zijn dan ook legio. Op dit kaartje dat de NS-lijnen en dé metro-lijn aangeeft, zijn die mo gelijkheden af te lezen. Ook te zien is dat geen van de interne stadsverbin- dingen (over rail) rechtstreeks zijn. BERGWEG ,2(io-bé) 9 HOFPLEIN (Van een onzer verslaggevers) BREDA Tijdens een conferen tie. van een aantal Westbrabantse burgemeesters is maandagavond be sloten alle benodigde stappen bij betrokken instanties te nemen om te bevorderen dat de Shell Chemie in het toekomstige industriegebied Moerdijk wordt gevestigd. Komst van een. dergelijke onder neming, zal van groot belang zijn-om de werkloosheid'in dit deel van de, provincie op te lossen, menen de burgemeesters: Zij zullen' er naar streven op korte termijn het reeds tussen Zevenbergen, Kliindert en Hoge en Lage Zwaluwe bestaande overleg (Zekliiza-or.gaan) in relatie te brengen met alle overige West- brabantse gemeenten." Y Op deze wijze dienen de krachten, zoveel mogelijk te worden gebun deld. De bedoeling is een 'vuist te maken om een aantal levenskansen voor .dit gewest te benutten. De Sheli-kwestie en het afstoten voor defensie Van de vliegbasis Woens- drecht waren mede aanleiding tot dit initiatief. Mogelijk wordt een N.V. opgericht om dit vliegveld voor bur gerluchtvaart te benutten. Funktieverdeling tussen Woens- drecht en Seppe moeten nader wor den geregeld. Dit zou ook passen in het bestuurlijk overleg van al deze gemeenten dat in een bepaalde .vorm moet worden gegoten. Zuidplein DORDRROHT uauumaaui-mTTEiWAU-Ta.ii6«rs-iiu«s Station metro, bussen 33, 38, 41, 45 en 49 en trams 1, 3, 4, 5,11 en 15. Even belangrijk zijn echter ook de mogelijkheden om in tegengestelde richting te rijden, namelijk de stad uit. Sehiebroek heeft er nu een trein verbinding naar het zuiden: Dor drecht en verder maar ook naar Hoek van Holland. Van Alexander polder kan men eveneens gemakke lijk naar het strand in De Hoek rij den, iets waarvan vermoedelijk velen gebruik zulten maken. De bewoners van de PA-polder rei zen gemakkelijk naar het Zuiden, maar ook naar het oosten via Utrecht en naar Den Haag en Amsterdam. Nog een stapje verder zouden we zijn ais de NS tussen deze verschil lend»» stads- en voorstadshalten re gelrechte treinen zou laten lopen zo als Wilgenpias (maar dan beginnen in bijvoorbeeeld Pijnacker) naar Lom bardijen (e.v. tot aan Zwijndrecht). Ook mogelijk Alexander (beginnen in Gouda) naar Lombardijen (Zwijn drecht) of Lombardijen (Zwijndrecht) naar Hoek van Holland. Dat laatste is al eens een enkele maal vertoond met speciale treinen naar het strand. Maar zover is de NS nog niet. De maatregelen die op 26 mei ingaan komen we ai een stuk in de goede richting. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Grote schade is maandagmiddag veroorzaakt bij een brand in een bouwkeet op het terrein van de Aluchemie aan de Botlekweg. De brand is ontstaan door overver hitting van een gaskachel. De keet ging verloren maar ook een hoeveel heid gereedschap, machines, twee lastrafo's, vaten met petroleum en drie flessen propaan. Nadat aanvankelijk met de blus sing. was begonnen is die later over genomen door de Rotterdamse en de Spijkenisser brandweer. De brand ontstond om kwart voor zes. Er werd geblust met drie-«stralen lage druk. Uitgerukt waren van Rotterdam de G '7 en de bluseenheid 713. De -leiding had onderbrandmeester K. Boer. Het juiste schadebedrag kon nog niet worden vastgesteld. voorbehoud, over het passagebedrjjf, dat voor ongeveer de, helft vant de omzet van de HAL zorgt De. reorganisatie-voorziening van 80 miljoen'is, als er zich geen ram pen voordoen, voldoende. Als straks weer winsten worden gemaakt, zul len deze niet worden weggeboekt of gereserveerd, maar aan aandeelhou ders worden uitgekeerd. „We hebben het oogmerk zo spoedig mogelijk de dividendbetaling te hervatten." Een suggestie van een der aandeel houders om uit te zien naar een fu sie, werd door het bestuur nadruk kelijk afgewezen. ROTTERDAM President-com missaris mr. J. J. Fokma van de Holland-Amerika Lijn heeft maan dag in de aandeelhoudersvergade ring zijn bezorgdheid geuit over de resultaten van de transatlantische passagiersdienst in 1967. Het verlies van 19,2 miljoen gulden dat de rede rij heeft geleden noemde hij zeer ernstig. De eerste drie maanden van 1968 waren niet ongunstig, maar er is toch minder geboekt dan in voorgaande jaren. De boekingen blijven ook ach ter bij de prognoses. Gunstig sprak de heer Fokma over de gang van zaken bij de Atlantic Container Line, waarin de HAL met 20 procent deelneemt; de schepen zijn steeds volgeboekt. Er is alle aanleiding te verwach ten dat de in het verslag aangekon digde bezuiniging van 15 miljoen gul den in 1968 zal worden gerealiseerd. „Het mes werd er diep in gezet", zei mr. Fokma. De bezuiniging heeft voor ruim tweederde betrekking op het walbedrijf en voor bijna eender de op de vloot. Het verloop der kos ten heeft zich tot nu toe overeen komstig de prognoses ontwikkeld. Mr. Fokma maakte een duidelijk ROTTERDAM Het bestuur van niet het minst voor Henk Briër, die de Koninklijke Orkestvereniging ook nu weer heeft laten horen, dat „Symphonia" kan tevreden zijn over hij uit het goede dirigentenhout is de keus van haar voorzitter, de heer gesneden. W. Janssc, om ter gelegenheid van zijn vijftigjarig lidmaatschap de ba- Na hét eerste gedeelte van het con- ten van het concert gisteravond In de eert heeft het orkestlid ir. K. van der Rivièrahal ten goede te laten komeii Pols de jubilerende voorzitter toe- aan het werk van Padre Borrel!! oil- gesproken als. vervanger van de Itali- der de Napolitaanse zwervertjes, aanse ambassadeur, die wegens ver- Want deze keus had ten'gevolge, dat kiezingen in zijn vaderland moest het een Italiaans concert, is gewor- zijn. Hij dankte hem voor de keuze den, dat van Maria Luigi Cherubini en hoopte, dat de vele Italiaanse arti- tot Giacomo Puccini ging. kelen deze avond veel aftrek zouden De ouverture „Anacreon" werd een vinden, al was het alleen maar uit stevige inzet van eerstgenoemde, sympathie van de bezoekers voor waarin de strijkers zowel als de bla- Symphonia's voorzitten zers zich al dadelijk onderscheidden door sprankelend spel. Dat Muzio dementi - de helft van zijn leven in de galante eeuw heeft doorgebracht, was in zijn „Sin- fonia in D, op. 44" goed te horen, vooral in het opgewekte, vaak Mo- zartiaanse Minuetto en in de beide vlugge delen, waarvan het eerste op viel door de fraai -zingende gedeelten. Yincenzo Bellini is vooral en vaak alleen maar bekend door zijn opera's, en daarom was het interessant, zijn „Concert in Es voor hobo en strijkor kest' te horén, waarvan het Allegro op een leutig motiefje .het.,-yöór? naamste deel was. Dit werk werd door het oud-orkestlid mr. H. G. van der Waals muzikaal en vol tempera ment gespeeld in uitstekende samen werking met het orkest. Na de pauze klonken vier topstuk ken uit de Italiaanse operazang, zeer volgzaam door het orkest begeleid; twee uit „Don Pasquale" van Gaeta- no Donizetti, van Giacomo Puccmi één uit „La Bohème" en van Guiseppe - V Verdi één uit „La Traviata". De tot in "v de hoogste hoogte zuivere en in de j VvC-v colorctturen zeer vlotte sopraanstera - van Klasiene van -der Vinne vulde deze grote ruimte stralend, en dat j I- deed ook de heldere tenor, van Henk CXj ^4 Meyer, die fraai genuanceerd zong. s r - '."is®® I In de twee duetten bleken beide J stemmen goed bij' elkaar te passen. t en het succes van beide vocalisten ,,-S was ovationeel. De ouverture „Guillaume Teil" van Rossini werd een briljant gespeelde uitsmijter, waarin alle groepen van 31MBBBËBMBB het orkest nog eens een goede beurt maakten. In het begin konden de cel- - jÉ listen hun hart ophalen 'met hun aan- voerder, de heer O. G. van Vreeswijk, als bewonderenswaardig ROTTERDAM De Hornland solist. Het stormgeweld kwam don- vaart weer. Oktober vorig jaar kwam derend tot klinken, de fluitiste deed dit Duitse 4234 brt. metende schip voortreffelijk werk en de trompetten in de Nieuwe Waterweg in aanva- schetterden, dat het een lieve lust ring met het Franse schip President was. Pierre Angot. Het bergen van beide Geen wonder, dat de ovatie na dit gelukkig buiten- de vaargeul ge- werk geen einde scheen te willen ne- legen wrakken leverde nogal wat men. Het was een verdiende hulde, eerst het grootste deel van de la- Mei en juni trakteren.op gratis folder bij uw groenteman Als .li nu óf. binnenkort toch nieuwe overgordijnen nodig heeft en een prijs van rond de vier gulden lag wel... dan is dit een aanbieding voor U... Prachtige franse damast; het klassieke gordijn, gedistingeerd, soepel cn als zijde glanzend, in verschillende fraaie dessins «n kleuren, per: meter voor, nog geen twée gulden tachtig. 'In zijn dankwoord zei de heer Jansse, dat het hem buitengewoon heeft verheugd, vijftig jaar lid van Symphonia te zijn geweest. Zowel het werken in. het orkest als het spe len voor een goed doel geeft een gro te' voldoening.' Hij hoopte daarom, dat veel jonge amateur-musici lid van het orkest zouden worden en dat de opbrengst van dit- concert voor Padre Borrelli een bedrag in Itali aanse lires van zeven cijfers zou op leveren. Daarna klonk een spontaan gezongen en gespeeld „Lang zal hij leven!". G. M. Dersjant van 50 jaar geleden Ken verklaring van Chamberlain. Lon den, 14 Mei. lil ten lieden te Londen gebonden re de, zeide Austin ChamberlainWij zijn in een gigantisehen strijd gewikkeld. Er mag op liet oogenldik ilist beerschen, maar de volkeren der Geallieerden zijn bereid alle offers voor hun legers te brengen. De regecring was niet onver schillig voor den vrede, maar liet was divaas' over vrede te spreken, lot de groote krachtmeting uitgestreden en de beslissing op liet slagveld gevallen is. COOP. TUINBOUWVEILING ROTTERDAM EN' OMSTREKEN ROTTERDAM,. 14 mei Sta A 6—8. B 6. staand glas komkommers: 75 en op: 40(8, ao en op: 39W, 50 «n op: 31—32. 40 en op: 25—28, 35 en op: 22-23 Kromme komkommers: 4547. stek komkommers: 19—27, tomaten A 7.187.30 extra,5.80 7.20, B 6.80—7J0, C 7.50—8.30 extra, 5.80— 7.50, CC SJtG6.40. bloemkool A 89—85, B 6069, C 3710, stam-pr. bonen 4.40. snij bonen 2.50—3.40. andijvie 50—57, spinazie 20—32, rabarber 4—5. Morgenvroeg om 9 uur beginc de verkoop van deze frame da mast, in fraaie dessins en prach tige kleuren, 120 cm breed. ding een klein deel was reeds eerder geborgen met in hel schip gespoelde bagger worden verwijderd. Vandaag hield de herboren Hom- land de technische proefvaart naar zee. Zeer binnenkort zal de Verolme- werj hel schip overdragen aan de reders. moeilijkheden op en pas op 11 janu ari kon de Hornland in de stroppen van een aantal drijvende bokken naar dok IV van de Verolme-werj in de Botlek om daar grondig onder handen te worden genomen. Eer met het eigenlijke reparatie- werk kon worden begonnen moest 180 ca» breed J,79 V*0W tSUi nt. af ttbrift. fcwt. COMPLETE WONINGINRICHTING BINNENWEG 7 - BEIJERLANBSELAAN 72-78

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1968 | | pagina 1