BOUW KERKELIJK CENTRUD IN HOLY START AUGUSTUS Geref. wijk NieuivEntd luidde ds. Everaars uit AGENDA eo van leiiand De krant VOOR GEZAMENLIJK GEBRUIK Excelsior organiseert j speciale wedstrijden Tóonkuhs tconcert trok veel publiek Excelsior klopte VFC met Jubilarissen bi, glasfabrieken onderscheiden boogaard TV. REPARATIE 1B-Keusi in 12 kleuren van 25.50 per meier UW SONY-SPECIALIST VOOR ROTTERDAM Deroda behaalde eerste winstpunt Burgerliike stand Ton Groeneveid SNELLER EN BETER BIJ DE SPECIALIST -»»«. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN In augus tus zal de eerste paal worden ge slagen voor dé bouw van de ge reformeerde kerk in de wijk Holy. Men verwacht dat het be- dehuis'reeds een jaar later in ge bruik zal kunnen worden geno men.'Dit eerste definitieve ker kelijke centrum van de jonge wijk Holy zal verrijzen aan de Reigerlaan. Dé heer A. Meerman, voorzitter van de bouwcommissie, heeft het nieuws dinsdag tijdens een bijeen- dat met het bekendmaken van de bouwplannen de animo voor het stor ten van giftene nhetvo erenvan ten van giften en het voeren van acties nog groter wordt, tn elk geval wil de Gereformeerde Kerk het nieu we bedehuis sehuldvrij neerzette,,. i Trouw herder en morgen en dagelijks Kadoos anders dan andere kadoos kunt U Volledige veiligheid voor perfekt briUant y/ missen va" Ci,r0ë"msarage Reparaties contant TELEFOON TECHN. DIENST (RADIO-T.V.) 346000 diamantairs sedert twee generaties. WÖENSDAQfl' MEI\96 8 gntTERDAMMSR PROPAGANDIST W. v. Tuijl (Randweg 92b Rotterdam,- tel. 193080) vraagt het zo bescheiden, dat ik alweer iets over „Ikazia" moet schrijven. Niet zozeer over het zie kenhuis zelf dan wel over de actie die men nu voert voor het kopen van een orgel, zonder welk instru ment de kapel niet volledig is. Goed, het 'ging vorige' keer over de concerten, die voor de nodige gelden moeten zorgen." Inmiddels is de stand de j 8.000 gepasseerd. „Met de concerten hopen we de helft van het benodigde bedrag, te weten 10.000. te bereiken'', „zégt de heer Van Tuijl. En hij vertelt over de avond in Oud-Bcijerland: „bijzonder mooi, flinke opkomst en een batig saldo van 500." TJTET donkere gedeelte van de maquette in de kerkzaal, be staande uit twee in elkaar ge schoven kubusvormen. De klein-, ste steekt twee meter boven de andere uit en de beide zwarte zijden zullen van glas worden, dat voor de lichtinval moet zor gen. Rechts van de kerkzaal ligt de ruime hal en daaromheen ziet men de tien kleine en grotere zalen: drie voor de gereformeer de kerk,: drie voor de hervorm de gemeente en vier voor de stichting gereformeerde jeugd- centrale: De maquette zal te be ginnen- metaanstaande zondag in de Hoiykapel in alle kerken worden tentoongesteld. Het ontwerp is het derde plan sinds 1963. Aanvankelijk zou een veel duurdere kerk worden gebouwd, ge zamenlijk met de hervormde ge meentel Dit kon op deze basis niet worden gerealiseerd, zodat ne gere formeerde-kerk besloot de houw zelf te financieren. Ook de plaats waar de kerk zou verrijzen is gewijzigd. Men dacht aan het terrein aan de Torenvalklaan, waarop de tijdelijke Hoiykapel ie ge bouwd. Later heett men gekozen voor een terrein aan de Reigerlaan. vlakbij het nog te bouwen winkel centrum. Het ontwerp laat een kerk zien zonder klokketoren. De mogelijkheid is echter aanwezig een klokketoren' te bouwen. Het geld hiervoor hoopt men door schenkingen bijeen te krij gen. Het is nog niet bekend wie de eer te beurt zal vallen de eerste paal te mogen slaan. In elk geval zal de wijle Holy vol gend jaar augustus het eerste difini- tievc kerkgebouw rijk zijn. Deze kerk is de vierde die de Gerefor meerde Kerk van Vlaardingen na de oorlog bouwt. komst bekend gemaakt. Hierbij wa ren tevens aanwezig de predikanten ds. Y. J. Tiemersma, praeses van de kerkeraad, en ds. Joh.Lever, die de - financiële actie voert ter versteviging van het bouwfonds (giro 777.777). De kerkzaal met 18 bij 18 meter en telt 500 zitplaatsen, gegroepeerd ron dom het liturgische centrum. Via een ruime hal, die tevens diénst kan doen als ontmoetingscentrum, heeft men toegang tot de kerkzaal. Ook de Hervormde Gemeente, die in de bouwcommissie vertegenwoord igd is, zal in het nieuwe bedehuis kerken. Verder krijgt zij de beschik king over drie van de zes zaaltjes, die om de kerkzaal en hal liggen gegroepeerd. De hervorihde gemeente heeft een huurovereenkomst aangegaan op ba- sis van de helft van de exploitatie kosten. Zoals bekend zon de tweede kerk in Holy door de Hervormdege meente worden gebouwd. Op redelijk korte termijn is dit net té verwach ten, gezien de financiële situatie "pij de hervormde gemeente. Vier van de zes bijzalen hebben een vloeroppervlak van veertig vier kante meter cn twee van zeventig vierkantemeter. In het complex zijn nog eens drie zalen van' elk 70 m2 opgenomen. Deze zullen. voor -eigen rekening van 'de' Stichting, Gerefor meerde Jeugdcentra!? Vlaardingen werden gebouwd. In deze zalen zal het zogenaamde open jeugdwerk ruimte vinden. Opvallend is de constructie van het platte kerkzaaldak, dat uit twee in elkaar geschoven vierkanten bestaat. Het kleinste vierkant steek wee meer boven het andere uit en wordt aan twee zijden voorzien van glas, dat voor de lichtinval zorgt. Vereer heeft de kerkzaal geen ramen. Het dak komt te rusten op muren met een dikte van een meter, opge trokken in kioostersteen. Het ont werp is een schepping van de archi tecten-werkgroep Boot en Kemper te Delft. Het juiste bedrag van de bouw is nog niet bekend gemaakt, omdat de onderhandelingen met de aanne mer nog niet zijn afgesloten: Vast staat dat de gereformeerde kerk zo'n 550.000 op tafel moet leggen. Het bouwfonds beschikt momenteel .over ruim 67.000. Ds. Lever hoopt Zaterdag "dus .naar Bridle, in de Grote Kerk. ,;In .deze kerk .sorej-en de eeuwen tot je. Machtig zoals onze voorvaderen it; gebouw hebben op- gezet". Jan Krant r kan', hetalleen maar beamen. De' Grote of St. Ca- tharijnekerk is indrukwekkend. Een week later: .dé geref kerk' yah Ri jsoord, waar hetzelfdeprogramma wordt uitgevoerd. ..Zangers; dirigent en organist wil len daarvoor nog" "eens gen avond zingen; We hopen' ook. daar enkele "orgelpijpen bij elkaar te. zingen", al dus de Ikazia-prppagandist. En. de heer .-Van Tuijl doét nog een; sug gestie: ..Als- alle-.-- Ikaziatedein die verhinderd warén nu een girootje zenden, dan! is het b* drag cr ineens". Nou. daarl sltiit ik me; 'graag bij aan. Maar die giro (368120) staat ook voor anderen open, zeg ik, er. bij. Als we allemaal èens, éven.tja, dan kan dat orgel er gauw staan! Tot slot: wie nog mee.wil, zaterdag naar Br-elle, moe; snel zijn,, want op,.bei laatste ogenblik kan meneer Van Tuijl gé. n bussen- meer huren. COMPLETE WONINGINRICHTING BINNENWEG 7 - BEIJERLANDSELAAN 72-78 MAASSLUIS De jubilerende vereni ging Excelsior heeft voor dinsdagavond SI mei eer, wedstrijd georganiseerd tussen een Westlands zaterdagelftal en het mili taire B-elftal. Het Westlandse elftal bestaat uit spelers van de 's-Gravenzandse Sportvereniging. Monster, MWÏT én x- celsior. Het militaire elftal, wordt samen gesteld uit spelers van de semi-proi'clubs, zowel uit. de ere-divlsie als uit de eerte divisie. De wedstrijd begint om 19 uur. De jeugdafdeling van Excelsior heeft voor donderdag 23 mei een groot jeugdtor nooi samengesteld. Naast Excelsior komen uit Zwart-Wlt'28, Sparta. TOGR, Hoogvliet en SW. De wedstrijden worden gespeeld op het complex aan de Rozenlaan. Donderdagavond om 19 uur spelen voor het tweekamp Excelsior VDL in de dijk- polder de elftullen Excelsior 3 - VDL 3 en Excelsior 7 - VDL 7. var, der Steen, voorzitter van .de wij-" kaktiviteitenkommissie. Deze voerde ook het woord voor de zuster-1 en werkcommissie en', wenste de schei dende predikant vooral Gods steun in zijn nieuwe gemeente Groningen- Helpman, toe. Het Nieuwlandkoor met dirigent G. van der Schoor en organist C. Dub- beld, als begeleider, zette zijn. beste beentje vcor. Voora lGezang 111 als wisselzang met de gemeente maakte indruk. Er was deklamatie door Ger- da Voogd en mevrouw Pelgrim.. Wijk Nieuwland bood ds. Everaars een radio-grammofooncombinatié aan. Meer cadeaus kwamen van me- vrouw G. Westerveld-Goudswaard namens de vrouwenvereniging, Leo Mackenbach namens de Stichting Geref. Jeugdraad Schiedam en Nel Wijnmalen en Joke Mulder namens de catechisanten. SCHIEDAM „Ik heb geen dag spijt gehad, dat ik in Schiedam geko men'ben. Ik heb veel meegemaakt en veel geleerd. Ik ben dankbaar voor de teamgeest in de kerkeraad. De band met de gemeente wordt verbro ken, maar daarboven gaat fic trouw van God." Met deze woorden dankte gister avond een geëmotioneerde ds. P. R. Everaars de wijk Nieuwland van de Gereformeerde .kerk. Zeker 270 ge meenteleden wjtre.n gekomen orn in de Mtónölia; Deïkèrk pèrsopnlijk van hun ..binnenkort vertrekkende, pr'edir kant afscheid tè nemen. Het was eèn afwisselende avond, die geopend werd door de heer J. SCHIEDAM Er bestond een ver heugend grote belangstelling voor het concert, dat dinsdagavond onder auspiciën van de Maatschappij tot bevordering - der Toonkunst, afdeling Schiedam werd gegeven. De uitvoering van deze manifests- tie in' de Grote- of St. Janskerk be- rusite--bij' -het' Toonkunstkoor, -het- i Zuid-Hol!ands Orkest onder'de dlri- graten Aad- van-der Hoeven en Jan I van der, Waart, en de zangsolisten Trudy Koelemar.. sopraan, Els Kloos. I alt,- Marius van Altena, tenor en Rob I Hon; bas, terwijl Addie de Jong de j cembalo bespeelde. 1 Vergeleken met het vorig:' jaar i heeft het koor aanzienlijk gewonnen qÜa homogeniteit. Er werd de gehele avond zeer-beschaafd en' behoorlijk i lui ver'gezongen. Op het punt van nuancering bleven nog wel wensen, maar ook hier viel reeds een aanmer kelijke vooruitgang té constateren. Samen met het 'attent reagerende orkest, dat steeds voor een goéd slui tende begeleiding zorg droeg, werden werken van-Telemann Psalm 117, Msrc-Antoine Charpentier -het Te Deum' (waarvan de Preludium-aan vang zo bekendis geworden door de Eurovisie-uitzendingen' op de TV) welk werk een bijzonder hoogtepunt van het' concert voTmde, en Antonio Vivaldi met', wiens klankrijke Gloria het concert op stralende wijze wérd besloten. De solisten hébben -met hun niet geringe prestaties' .het publiekstellig weten te imponeren,getuige het voortdurend opklinkende warme ap plaus. Dirigent Aad van der Hoeven, die genoemde composities krachtig leidde 'en. die zijn bedoelingen duide- lijk op'dé medewerkenden wist over i te dragen, kan terugzien op een I geslaagde avond. Bijzondere .vermelding verdient tenslotte'de weergave van het'con cert'voor'viool, hobo en orkest van J. S. Bach. Onder de vakkundige lei- ding van Jan van der Waart, vaste j dirigent van het orkest, en met so- listische medewerking van Henk Em- melot, viool, en Wim van Har- tingsveld, hobo, -kwam er een lof- waardige verklanking van dit mooie opus tot -stand, .waarbij de solisten j met name verrasten door hun ex- pressieve spel. 0 MAASSLUIS In tegenstelling -tot wat gisteren werd gemeld zal de kermis" van zaterdag 18 tot en met 25 mei niet aan dc Rozenlaan worden gehouden maar op het terrein aan de BUderdljk- laan-G.A.Brederoluan. FR valf vandaag nogmeer te helpen. En, zoveel moeite kost dat niet/-Het, gaat .om postzegels. Misschien had u nooit, eerder ge hoord- van de Stichting „De Postze gelvriend". Ik oók '.niet Leest eerst maar wat 'diestichting schrijft: „Stichting ,,De Fostze- gelvriend" is een vereniging voor en door invaliden enchronische zieken. Initiatiefneemster is, me juffrouw B. Crans. die zelf "al meer dan 20 jaar gedeeltelijk verlamd is. Zij heeft voor dit schitterende werk een-on derscheiding, gekregen, Zij sorteert dagelijks vele zegels, die zij dan aan de ongeveer-500 leden toezendt. Maandelijks ontvangen de cluble den een aantal postzegels, een brief je en een clubblad. Als tegenpresta tie sturen zij dan wat dubbele zegels om daar een andere verzamelaar weer een. plezier mee-te doen. Van zelfsprekend wil „De Postzegel- vriend" zo veel mogelijk invalide en chronisch zieken, helpen. Een eerste vereiste is te kunnen beschikken over een ruime sortering zegels. Maar behalve „bijzondere" 2egels kunnen ook de gewone zegels zeer goéd worden gebruikt Deze leveren namelijk geld op om de gemaakte kosten van papier, zegels, telefoon e.d. te kunnen bestrijden. Er- ver dwijnen maandlijks vele brieven met postzegels in de vuilnisbakken. Gooi mets meer weg, maar bewaar ze voor dit doel." Dit schreef mij de heer A. Otte- vanger, Westerbeekstraat 12d, Rot- terdam-25.' Hij voegde er aan toe dat „De Postzegelvriend" een actie met 500 brieven heeft gevoerd om vele bedrijven te vragen de ge bruikte postzegels te mogen hebben. Maar op de meeste brieven was het antwoord dat men „reeds voorzien" was van een adres voor de zegels. „Daarom dit verzoek aan uw krant om hulp voor. de club", zegt de heer Ottevanger. „De invaliden en chronisch zieken zullen u voor deze hulp zeer erkentelijk zijn. Mo gen zij op een 'gunstig antwoord uwerzijds rekenen?" Jan Krant hoopt van wel. Hij weet dat vele van zijn. lezers ook al „voorzien" zijn. Vele anderen vermoedelijk niet. Gooi dan geèn zegels weg, maar stuur ze aan het adres dat ik noemdè. - Het kost u een envelop en. een. •postzegel, niet veel, dacht ik.Mag Jan Krant u het voorbeeld, geven? Hij haalt steeds alle postzegels van de brieven en stopt' ze in een bu reaula. Ze gaan er nu uit en naar „De Postzegelvriend"! AERTV. NESSTRAAT 38 1e MIDDELLANDSTR. 72 TEL. 110811-235327 DE COMPLETE SONY-SORTERING VINDT U BIJ De heer P. Wolters, kerkeraadslid tekende ds. Everaars als een trouw herder. „Misschien zijn we niet van die makke schapen geweest,mis schien zijn we wel bokken geweest." De Stichting Geref. Jeugdraad Schiedam voerde bij monde van de heer G. Veen het woord. Déze zag ds. Everaars als dé. promotor van „Ons Home". „Ds. Everaars laat voor het gereformeerd jeugdwerk, geen faillie te boedel achter". De heer C. Dub- beldreleveerde het samenspel op verschillend niveau tussen dsi'.Evè- raars en hem. Bij al deze blijken' van „genegen heid liet ds. Everaars zich niét onbe tuigd en samen met de heer C.' Dub- b'eld vergastte hij de aanwezigen op muzikaal samenspel op piano en or gel. Natuurlijk werd ook mevrouw Everaars in de huldiging betrokken. De predikant noemde haar zijn on- misbaré steun en de gemeenteleden zagen dit' ook zo, getuige, de bloemen en de cadeaus. MAASSLUIS In het kader van het 50-jarls bestaan tverd dinsdagavond de tegen VFC uit' Vlaardingen. Nadat vorige week Excelsior met 41 had gewonnen, moest „ook nu VFC ervaren, dat 2e klasse KNVB (zaterdag) zich beslist kan meten met de-2e klasse KNVB (zondag), VFC'begon met een meerderheid in het voetbal "zien. maar over het algemeen duurde het te lang voordat debal werd gespeeld. Excelsior kwam zich ook presen teren en toen in de 12e minuut een voor zet van- rechts van M. v. Gelderen voor het doel kwam wisten zowel de achterhoe de van' VFC als de voorwaartsen van Ex celsior-er geen raad mee, totdat uiteinde lijk A. v.d. Sar de bal in bezit kreeg en keeper -den. Herder gepasseerd werd: 1—9. Vijf minuten later was het alweer v.d. Sar, die de stand op 2—0 bracht, middels een strafschop wegens bands. In de 19e minuut kwam de stand op 2—1. ook door een strafschop wegens hands genomen voor Dekker. Er kwamen van beide kan ten nog wel enige scoringskansen, die on gebruikt bleven, zodat tot de rust er geen verandering meer in de stand kwam. Na de hervatting werd het reeds na 4 minuten 2—2. toen V.d. Meer een hard sehot afvuurde. Keeper Geurtsen had de bal niet klemvast en werd gepasseerd. Een minuut later bracht C. V. Wltzenburg met een klasse kopbal, uit een corner genomen door P. Wezemer de stand op 3—2. Ex celsior bleef gevaarlijk met aanvallen wat resulteerde in een doelpunt van A. v. Oosten: 4—2. Verhaas bracht het tenslotte op 5—2 in de 30e minuut. In de 37e minuut, werd bet uit een vrije schop 5—3, terwijl in de 39e minuut het 5—4 werd; beide doelpunten gescoord door Dekker. X Voor de afdeling Nieuwland var. de NOVB zal dinsdagavond21 mei om acht uur in de Magnalia Deikerk sprekèh mevrouw L. C. Bot-Don over „democratie en, gezag"; Na een .korte inleiding worden - groepjes -gevormd waarin met elkaar van gedachten wórdt gewisseld. X Donderdag 26 mei is er in de zaal van de Opstandingskerk een gecom bineerde vergadering met de NCVB-afdelingen Centrum en Ke- thel. Spreker: de heer E. de Vries uit Scheveningen. X De oefenwedstrijd van PPSC te gen CCC, die dinsdagavond op Thur- Iede werd .'gespeeld,, had weinig om het lijf. Als training beantwoordde het duel wel aan zijn doel maar qua voetbal viel er niet veel te genieten voor de weinige toeschouwers. .Na drie minuten scoorde CW 0I na een foutje van keeper Kalkhoven. In de twinti gsle minuut werd -het door de rechtsbinnen 0—2 en na 42 minu ten 03. Op de valreep voor de rust scoorden de Rotterdammers zelfs nog 0i. Zeven minuten voor de rust 5, waarna Jan Teeuw de eer. redde (1—5) en de ploeg uit Charlois het halve dozijn volmaakte. (16'). SCHIEDAM De Bond van Chr. Muziekverenigingen- in Nederland houdt zaterdag 18 mèi in de Goede Havenkerk' een concours, waaraan tien verenigingen zullen deelnemen. De organisatie berust bij bestuur en leden van de Chr. Harmonievereni- ging Harpe Davids. Concoursleider is de heer j H. S. Vogel, secretaris van de heer P. A. Planqué. De heren P. van Bruggen uit Assen en P. Westerhout uit Zutphen vor men de jury. Het evenement begint om ahalf twee en sluit tegen tien uur 's avonds. SCHIEDAM Het voetbalelftal van „De Rotterdammer" heeft dinsdagavond tegen HBSS op Harga het eerste winstpunt van dit seizoen 'geboekt. Na eenbijzonder plezierige en sportieve wedstrijd werd het 11, waarmee de verhouding het best is weergegeven. Bij HBSS speelde trainer Bierhui zen in de voorhoede een opbouwende rol, maar hij kreeg tegenover spil Ries Matthijssen en vooral keeper Dick Hogeweg.weinig kans.,Na twin tig minuten kreeg rechtsbuiten Mar tin v.d. Ven een vrije kans en zijn schot trof doel (10). Nadat Dick Hogeweg wegens een schouderblessure zich moest laten vervangen, kwam het Deroda team flink opzetten. Uit een vrije trap plaatste debutant Hans Overheul de bal naar rechtshalf Lies Mast, die met een hard schot keeper Den Har- tog passeerde (11). Na rust miste HBSS kansen door v.d. Ven en Fuk- kink, terwijl Weeda en De Groot aan de andere kant het doel op de ver keerde plaats zochten. dir. Soc. Belangen: CBC, ledenvergade ring. 20 Geref. Jeugdhuis: NCVB-centrum, leden vergadering, 20 Irene: SGP, vergadering, 20 Musis sacrum: SG-ton iel wedstrijd prijsuitreiking. 20 Agentschap ..De Rotterdammer",, me vrouw J. van Gog, Dr. Zamenhofstraat 139, tel. 152400, ook klachten bezorging. Alarmnummer brandweer: 2S9123. Alarmnummer GG (t GD: 289290. Apotheek: Gouka. Groerieiaan Jï?„ tci- 258035. Politie: 264666. SCHIEDAM Drie werknemers van de N.V. Verenigde Glasgabrieken vierden vandaag hun veertigjarig ju bileum bij dat bedrijf. Zij werden koninklijk onderscheiden met de ere-medaille in brons verbonden aan de Orde van Oranje Nassau. Het zijn de heren L. Lukas uit Delft, die metselaar ovenbouw is, C. Martijnse van de Lange Achterweg 15 wiens beroep chauffeur is en H, van Rijswijk uit Delft, oversorteur bij de afdeling sortering. Vanmiddag werden de jubilarissen in de Vegla-kantine gehuldigd. Bur gemeester H. Roelfsema reikte hun de medailles uit. 0 VLAARDINGEN Met ingang van C mei is. de melkprijs verhoogd met -.wee cent per liter. Als gevolg hiervan is de prijs van de schoolmelkkaarten eveneens verhoogd met twee cent tot 9,55. ROTTERDAM De 66-jarige me vrouw H. N. Boerman-van Yperen uit de Rubensstraat is, toen zij dinsdagmiddag op de Maasboulevard liep, plotseling' onwel geworden en overleden.. SCHIEDAM Geboren: .Gabrlëlle dv G H Rose en C R Henkcl; Reglna S M E dv CAL van Genen en C A DamenDirk J xv K Damen en C P van Leeuwen: Dirk zv J P K van der Ven en A Prook; Freddy zv A van Dijk en A A MCrtimo: Judith dv G J Killesteljn en C G Ktnne- sen; Maria C JMdvIil van der Moezel en A C P Hollander; Wendy dv H G U Stoker en E van den Bout. Overleden: H A van Noordennen. .47; M P Rulgrok. 17. L P J van Adtlchem. 79; A Itazchroek. 71 C XI W van Dljk. 69: J Vaik, 36: p Immerzeel. 79. Kwaliteitsuitdrukkingen zoals "V.V.S.", „licht piqué", „wesselton „commercial white", etc. komen in ons woordenboek niet voor. WIJ ZIJN DE ENIGE DIAMANTAIRS IN NEDERLAND die, behoudens een enkele occasion, uitsluitend perfekt brill ant in voorraad hebben. Perfekt wil zeggen, wit van kleur, loupe zuiver en 1ste slijpsel. Voor deze waarheid ontvangt U bij aankoop een loupe- zuivertieidscertiticaat. Kuiperstraat 19 naast C A Tetefoon «151804 VLAABD1NCEN' Indien 's morgens voor 9 uur aan Boogaard uw T.V.- reparatie melcfl. dan heeft U gegarandeerd dezelfde ayond, weer Éof een eend of in elk geval een Citroen. Maak zo voor delig kennis met de klasse Bel 010-341044 na 18 uur 010 - 342281 HOGENDORPLAAN139 LIJNBAAN S0 - ROTTERDAM

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1968 | | pagina 1