Mobiele Colonne haalt 250 gewonden uit puin I Gesubsidieerd proletendom op toneel Vier gewonden bij botsing Trams met automatische deuren wéér voordeliger! braadlappen xSfl riblappen 975 bieflappen iefstuk soep osse eieren karbonade Fernando sherry tongeworst magere ham hausmacher Laat weten dat U deze krant leest Een der beste van Nederland mÊËm berliner ontbijtspek ieverkaas LI. J A-bmo op Centraal Station Na-examen voor gewonde jongens iets doorregen runder 500 gram 198 - kilo magere originele ïïioïriïi-s - voordeel slagerijen TARIEF VOOR „W00RD"-K0ERIERS TARIEF VOOR M.M.-K0ERIERS KAMERBREED DE IDEALE VLOERBEDEKKING Firma STRUIK HAMERSLAG TIMMERLIEDEN en HOUTEN SCHIPMAKERS BUITENMONTEUR HALFWAS DRAAIER L.WITTERN.V. HANDSTEDE-SCHOONMAAKBEDRIJF RUILT UW OUDE MEUBELENIN VAKBEKWAME CHAUFFEUR 500 gram FLINKE JONGELUI ALS VERKOPER. KANTINEMEISJES VOOR DE PERSONEELSKANTE. boterzachte 500 gram VERKOOPSTERS (leeftijd 17-20 jaar.) VERKOOPSTER Handelskantoor JONGEDAME MET MULO-OPLEIDING. 500 gram ft grote IU legverse no. 2 medium dry pale nu nog per fles TYPISTE-FAKTURISTE VERENIGDE STENOTYPISTES EUROCENTER PHILIC0RDA TYPISTE JONGE MEDEWERKERS(STERS) NEDERLANDSE OVERZEE BANK N.V. Telefoon 010-19.15.34 BERGWERFF - TELEFOON 193519' POSTZEGELVERZAMELINGEN m (Van een onzer •verslaggevers) "O OTTERDAM De „herha- Iers" van de Mobiele Colon ne zijn dinsdag voor enkele uren Rotterdam komen binnenvallen. En als bet allemaal echt waar zou zijn, dan zou u dit stukje niet lezen, want er was een A-wapen op het Centraal Station gevallen en deg rens van de totale ver- eerd' ton hydra Auto in brand woesting lag tot voorbij het ge bouw van onze krant, zodoende. Ontwaardings- apparatuur moet nog wachten Woninginrichting Personeel gevraagd Fa. J. H. S. Brinkman Diversen CHEMISCH REINIGINGSBEDRIJF M. JANSEN N.V. «aenRbo^!1)n 32' **V«i Auto's, rijwielen, motoren UN0X per 200 gram naar keuze mager en zonder zwoerd per 200 gram naar keuze Vakantie Radio, televisie, grammofoon Muziek- instrmnenteu Te koop aangeboden Voordelige Aanbiedingen Onroerend góed Te buur gevraagd Te buur aangeboden Te koop gevraagd Een Koerier kunt u om een boodschap sturen DE ROTTERDAMMER Pagina 4 2A WOENSDAG '5 WÊgË S BOTTERDAM Leden van de Nederlandse Comedle hebben maan dagavond Ia de Rotterdamse Schouwburg een voorstelling gegeven van René de Obaldla's spel «Wind in de takken van de Sassafras". Wat ons betreft hadden zij het mogen laten. Niet zozeer vanwege het handjevol bezoekers (want dat is met zoveel malaisestukken cru gewoon beeld ger worden), maar omdat de Franse schrijver weinig-meer biedt dan kin derachtige grollen, slaapverwekkend gezwets en kwajongetnsachtig gebruik van blasfemische elementen. Bedoeling zou zijn geweest een pa rodie te maken op de Wild-Westfilm, op: hèt Stereotiepe, rechtlijnige en zwart-witte van situaties en figuren. Opzet was dus kennelijk ook, geestig te zijn en toeschouwers te laten kraaien van plezier. Voor zoiets zijn wij te porren, echter het pakte an ders uit Zelden hebben wij zoveel inventi viteit, zien opbrengen om zoveel in fantiliteiten te spuien. De vertoning zit barstensvol invallen van regisseur Johan Greter en décor- en oostuum- ontwerper Cor Hezemans, doch dit al les resulteert slechts een enkele keer in een pure grap die tot lachen dwingt Voor de rust is er de domme ongein, het van ouderdom befechim- melde voer voor dijenkletsers, die harder lachen - gieren - brullen naarmate het niveau zakt. Ontzettend goedkoop en laag bij de grond is het bovendien, gebeden te banaliseren, het aanroepen van God te verkolderen en een lied als „Nader mijn God tot U" dat toch in on middellijke relatie wordt gebracht met grote rampen en geestelijke nood te misbruiken als kluchteffect Zo is dit „gesassefras" in feite zwaar gesubsidieerd proletendom. Het zijn o.a. Bob de Lsnge, Ank van der Moer en Alex van Royen die hieraan hun talenten hebben verslin- (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Bij een gecom pliceerde aanrijding vanmorgen op de John F, Kennedyweg z«n vier mannen gewond geraakt en twee wagens vernield. Het ongeluk ge- beurde toen de achttienjarige ver tegenwoordiger B. van 't Zeilde uit Slikkerveer plotseling moest remmen voor een naar links uitwijkende Volkswagen en daardoor de macht over het stuur kwijt raakte. De heer Van 't Zelfde botste met zijn auto tegen de middenberm, sloeg over het talud en kwam op het weggedeelte van het tegenoverge- stelde verkeer terecht. Daarna ksn- ■telde de wagen over het volgende ta lud en kwam op de zes meter lager gelegen rijbaan terecht. Daar raakte de wagen een Volks wagen, die in brand vloog- be stuurder van. deze auto, de -1-jart- ge monteur A A. Bravenboer van de Moldenburg kreeg snij wonden aan hand en knie. Hij is voor be handeling naar het Zuiderzieken huis gebracht evenals de 33-jarige monteur D. P. A Spierings uit Gil- ze-Rijen die een heup- en armfrac- tuur kreeg, deachttienjarige kan toorbediende A. J. Plezier uit Rid derkerk die een hoofdwond en een pijnlijke kaak kreeg en de heer Van 't Zelfde die borstklacbten had. De Volkswagen brandde uit, de auto van de heer Van 't Zelfde was total-loss. De brandweer doofde het vuur. Het werd gelukkig allemaal gespeeld. De ongeveer zeshonderd mannen van de reddingsdienst van de MC kwamen de Rotterdamse BB te hulp die een dergelijke calamiteit uiteraard niet alleen aankon. De MC-mannen werden hoofdzake lijk ingezet op de Sluisjesdijk waar branden en instortingen waren ontstaan door de ontploffing van de bom. Die branden waren al geblust, maar her en der verspreid lagen liefst 250 gewonden. Deze moesten worden geholpen en worden „afgevoerd" naar de verza melplaats-gewonden die was inge richt door de geneeskundige dienst van de MC in het gebouw van Gene ral Motors aan het Parmeniterplein en in de Havenvakschool. Daarbij gebruikte de MC'ers aller lei geïmproviseerde voertuigen zoals handkarren enzo. Aangezien de ge wonden (voor het grootste deel mari niers) ook bovenop gebouwen lagen en tussen het „puin" moesten ook andere hulpmiddelen worden ge bruikt. De BB hielp de colonne snel door Rotterdam heen en verleende allerlei hulpdiensten. De afgelopen nacht hebben de MC'ers een bivak gehad en vandaag, de laatste dag van de herhalingsoefeningen brengen ze el ders in ons land door. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM De automatie van de RET gaat steeds verder. Op het ogenblik wodden proeven genomen met automatisch sluitende tramdeu ren. Het aanbrengen van ontwaar- dingsapparatmir op trams en bussen is echter vertraagd. De hele kwestie Is opnieuw in studie genomen. Dat komt omdat het aantal reizi gers met abonnement (week en maand) zo groot is geworden dat in de spitsuren tachtig procent toch langs de bestuurder zou moeten voor controle. En dan zullen er toch weer stremmingen zich voordoen en het personeelsbesparend element van de ontwaardingsapparatuur zou daarbij te niet worden gedaan. Men gaat zich bij de RET nu op andere systemen beramen. Mogelijk zal een bepaald deel van de tram alleen door abonnementhouders toe gankelijk zijn via de achteringang. Maar dan moeten de straffen voor overtreders wel hoger worden. De proeven met de' automatische middendeur gaan wel door. Deze- deur heeft een contact in de treep lank zodat de automaat weet wan neer de laatste passagier de wagen heeft verlaten. Na vier seconden gaat de deur dan dicht. Mocht er een pas sagier bekneld raken dan springt de deur weer open. Bovendien is het niet mogelijk weg te rijden met een geopende deur. In feite loopt de RET hiermee vooruit op de komst van de 35 nieuwe wa gens van Düwag die aan het eind van het jaar worden afgeleverd. Deze trams krijgen geen conducteursplaats omdat het plan was ze van ontwaar dingsapparatuur te voorzien. Voorlo pig zal dus de lopende conducteur zijn intrede weer doen, zij het tijde lijk. Uiteindelijk wil de RET zover komen dat op iedere tram maar een man dienst doet de bestuurder. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM De twee leerlin gen van het Charloise lyceum die bij proeven op 1 april ernstig gewond werden, mógen toch nog examen doen. Doktoren moeten er nog beslis sen of Martin van der Dussen en Rudi Zweistra zo ver zijn opgeknapt of zij dat examen aankunnen. Daarom zullen zij vermoedelijk maar een vak per dag krijgen. Het ongeluk gebeurde bij het maken van rookbommetjes die een rol zouden moeten spelen bij de kolderdag op de laatste schooldag. De scheikundeleraar die eveneens gewond werd, de heer Van Dijk is ook weer thuis. 1 tot 10 woorden 1,30. Elfcè 1 tot 5 woorden meer: 0,85. Voor advertenties onder nummer 39 ct, est». Bewijsnummer alleen op verzoek (kosten 25 et Bij kontrakt van: Los per mm f C.26 500 m.m, 2H& ct.! 1000 m.m. 20& ct: 2500 m,m. 19ct. xn.ro. koeriers kunnen worden gezet over 1 kolom (4 cm breed) of 2 kolommen (8 cm breed). Maximum lettertype: 10, 1?, 18 Dnt. (Spartan). in nylon, wol en bouclé. Groot assortiment steeds in voorraad. Breedten: 300 cm - 366 om - 457 cm. Alle prijsklassen. Ook in tegels. Vanaf 59,— per str. meter. Alleen voor vakwerk Gebr. Fontaine INTERIEURVER ZORGING. Roderrrijsetaan 19b. Tel. 281630, .Alle soorten ka merbreed tapl.it. luxaflex, gor dijnen, vitrage, bedden de kens, tafelkleden, bekleden van trappen enz. Wij geven K.E.S. zegels. Ro23. vraagt: Aanmelden:. J. M. STRUIK, Aamoudstraat 33, telefoon 01023438! J. B, HAMERSLAG, Jan Thijssenstraat, Zwijndrecht, telefoon 01850—25383 G. BLOM, R'dam weg 64, Vlaardingen B. MAASDAM, Rilland Bathstraat 38, Rotterdam. Ro 102 Wij vragen een voor het plaatsen van zonneschermen. Bekendheid met metaalbewerking vereist. Tevens gevraagd een of een draaier voor halve dagen. SOETENDAALSEKADE 55SS ROTTERDAM-NOORD Jonker Fransstraat 91 - 93, Rotterdam. Telefoon 010 - 12.34.62 - 14.37.S6. Rol23 GRATIS VLOERBEDEKKING KAN NIET. We', geven wij tot 40 pet, korting en gratis ge legd op alle soorten. De VJoer- bedekklngseentrale, Slkkelstr. 51. R'dam Zd. Tel. 17.08.77 en 32.04,87 en Gaffelstraat 30, H'dam-C. Tel. 23.7*.72. RöZS. "oor a'le voorkomende werkzaamheden Tel. 010 - 26.04.92. slaapbanken. Siaapmeu- bels, slaapkamers, bedden, moderne en klassieke bankstellen, wandmeubels. sa- lonkasten, eethoeken. vloerbe dekking, enz. enz. Alles uit voorraad leverbaar. „De Spe cialist*', Noordsingel 60-62, Botterdam. Telefoon 010 - 239938. vraag gratis catalogus. Ro23. RUNE 'VI EE5 bij aankoop van nieuwe. Vraagt vrijblijvend taxatie COR ROS MEUBELEN, Oostzeedijk 344 - 364, -hoek Oostplein, telefoon 13 37 's Maandags gesloten. Rol 14 GEBRUIKTE DINGEN OM ZETTEN IN GELD, velen de den het met 'n koerier. Merk waardige ervaringen. Noem een redelijke prijs !n de koe rier, dat werkt verbluffend goed. Schriftelijk of telefo nisch opgeven aan ons kan toor. Rol4 TELEFOON 010—24.33.37—28.58.61. Ro 102 vraagt voor filiaaltransport. Alleen rijbewijs B/E vereist. Sollicitaties aan MERCURIUSSTRAAT 32 - Vlaardingen - telefoon 010—34.63.00. Ro 102 Ter MEUXjHN -"vraagt voor diverse afdelingen- Salaris afhankelijk van leeftijd en ervaring, tot f 800,-- per maand bruto. Met vacantie-afspraken wordt reke ning gehouden. 5-daagse werkweek, 3 wekten vaeantie, vrij metro/tram abonnement. Pers. soil, dagelijks van 9—5 uur Ter Meulen, Binnenweg 23, Rotterdam (dienstingang adh-terzijde). Ro.102 Ter MEULEN vraagt voor direct: Leeftijd boven 18 jaar, salaris vanaf 350,bruto per maand. 5-daagse werkweek. Vrij metro/tram abonne ment. Pers. soil dagelijks van 9—5 uur, Ter Meuien, Binnenweg 23, dienstingang achterzijde, Rotterdam. Ro.102 wfaarntif w MAAK GELD van wat u niet meer gebruikt, plaats een koe rier. De ervaring leert dat u er dan het meeste voor krijgt. Veelal bent u het binnen eet; dag kwijt. Noem een (rede lijke) prijs ln de koerier, dat werkt het best. Bel 115588 en vraa-g naar toestel 58. Rol4 BEDDEN REPARER£,.V"T speciaa! vak. wij doei f0 ree as meer dan 50 Ja??L- 1,51 succes. Vraagt Hendriksen OM Pril Jtienarissen BeddVLL,, r;is- Oostpleln 51. naln vr ^S' -Tel. 13.18.92. Ron j€ Vo't PROBEER HET EENS MET 'N KOERIER. U jou niet de eerste zijn die tocli een huip vindt voor de huishouding, of toch een woongelegenheid op het spoor komt of toch eer gebruikte goede flets ontdekt. Probeer het eens, plaats ee koerier. En groter wordt uw kans als u het twee of drie keer achtereen doet bijvoor beeld met een dag ertussen. Roll MEUBELREPARATIF overtrekken van' degelijk werk, niS raag prijs. A i Metz Metz, Pretoriafb Tel. 270340. R0Ï4 t0rialaa* beddenreparatie TT** uw matrassen vakkunrit» v,?- vullen, overtrekken beddenhuis. i j ,V .t5 Zwart Janstraat 67. Tel uuS Reparatie in één Hoi' Vrljhl. prijsopgave. Roy. wachten' instituut DenmwP Hoogstr 40, R'dam. fel t'ÏÏL' Te bereiken met tram-.T' 198 Ter Meulen vraagt voor,diverse afdelingen:, Hoog aanvangs-salaris, 5-daagse werkweek, vrij me- tres/tram-abonnement. 3 weken vakantie, met va kantie-afspraken wordt rekening gehouden. Pers. soil, dagelijks 9—5 uur, Ter Meulen, Binnenweg 23, Rotter- dam (dienstingang, achterzijde pand). Ro.102 Gevraagd, voor direct: Van Meer - Klassieke Verlichting Karei Doormans'traat 336, Rotterdam. Telefoon 12.75.44. Ro.iC'2 op cte Goudsesingel zoekt een accurate Leeftijd ca. 29 jaar. Voor het noteren van telefonische orders en administratief werk. Type-ervaring vereist. Telefonische inlichtingen: telefoon 134980, toestel 130 s avonds na 7 uur 334S49. Ro.102 69 98 149 89 VLIETJONGE Groothandel in IJzer en Staal - Nij-megenstraat 27 (Waalhaven Pier 2) - Rotterdam vraagt voor spoedige indiensttreding Met vakantie-afspraken wordt rekening gehouden. Vervoer van en naar Metrostation Zuidplein met onze Person eelsb-us Soil, en tal. aan bovenstaand adres, Postbus 5035, Rotterdam, telefoon 29.06.11. Ro.102 het enige uitzendbureau dat op coöperatieve grondslag werkt en boven de verhoog de tarieven een extra vaean- tie-uitkering geeft. Wij heb ben dringend nodig typistes, steno-typistes en ander vri. kantoorpersoneel WESTZEEDIJK 106, R'DAM-2 TEL 135135 HOOFDVERKOOPSTER ge vrsagd in brood- en banket- •winfcci voor Rotterdam - Cen trum. -Aanmelden EWALB BEHLE. Tulpstraat 17, telefoon 010 - 11.87.80. Ro.2 Gevraagd op klein kantoor: aankomende en geroutineerde TYPISTES, lïuto-opleldlns ge wenst Steno rtrekt tot aanbe veling. Mogelijkheid tot Plaatsing op directiesecreta riaat, Tel. «KÏ5 2308TJ tot S740 uur. Ro.3 Gevraagd op reclamebureau ASSISTENTE met enige ty pe-ervaring. Mulo atreict tot aanbeveling. Min. leeftijd l« Jaar. Mogelijkheid van verdere opleiding. Tel. <010) 2S09TJ tot 17.30 uur. RoJS Gevraagdervaren IBM POSTYPISTE op free-lance basis. Loon 4,50 per uur. lal. tel. 010 - 13974!. Ro7 Gevraagd FLINKE VER KOOPSTER en leerl. ver koopster. S-dg. w.w. Banket- bakk, v. d. Kolk, Nwe. Bin nenweg 184. Bo2 NOODHULP gevraagd, maan dag en vrtjd&g van 8.3b-<12.30 u. Tot half Juli. geen schoon maak, Mevr. Goud. Bergweg 237. Tel. 018—«1.-09.08, ro.2 Te koop enkele grote STACA RAVANS, compleet lngericht met vaste staanplaats. Betaling mogelijk met 7 22 per week. Tevens te huur voor hele sei zoen of per tt dagen. Inlich tingen 08888 11031. Kolï Te huur aan zee: zeer LUXE STA-CARAVANS, voorz. v. al le comt, eigen w.c. en dou che, -warm en koud atromend water en verwarming. Nog en kele wagens vrij voor Hemel- vaart-weekend en Pinkster- week en enkele u-eken te juni en na 18 aug. Alleen 's avonds te bereiken tussen 7 en g uur. TeL 01115—813. Adres: J. c. Put, PopuBereniasa ie, Haamstede. Iiois GERRITSEN'S TELEVISIE DEFECT? EUROCENTER HELPT U DIRECT- Reparaties aan alle merken radio's, tv.'s, bandrecorders enz. Vooraf prijsopgave, 3 maanden garantie, Mathenesserslraat 65, tel. 158840, 158846. Na 18 uur 246258. Rol07 Te koop Tel. 01820 - 6703. Rc.108 Lessen 10 AUTORIJLESSEN voor f 47,58. Vervolg- en losse lessen 6.58. Fonkelnieuwe V.W.'s, gedipl. instructeurs. Theorie lessen met kleurendia's. Gratis halen en brengen. Bondsauto- rijschool ,.De Centrale", Aan- meldtngsadressen: Schermlaan 23a. Rotterdam, Tel. 258739 b.g.g. 14.02.32, wolphaertsbeebt 48b. Rotterdam, Tei. 294078. Dordtsestraatweg 5S3b Rotter dam. Tel, 178996. Vlaardingen, Sehied. weg 242. tel. 343656. Schiedam BK Laan 175a, tel. 263526. Rol Te koop een (Carl stock) OR GEL. 18 registers, doorl. harp, moderne eiken kast. Billijke brij*. Uimee Hllie-weg 136. tel. 17.61.78. Ros SCHRIJFMACHINES. Diverse machines, beter genre, vanaf ƒ108. Nieuwe portables. Inte ressante prijzen. Tel. 234561. Van Gemert. vierambachtsstr. 40a. Ros NAAIMACHINES! Bekende merken elektrische naaimachi nes. comnieet ii '-.offer. ƒ195. Event, kredletse e. De Wits Naaimachinehuis Meent 23a, tel. 112381. Ro5 WINTERAARDAPPELEN, 25 kfflo 2,50. Voordak «3, Baren- fireeht. Tel. 2502, ro4 Voor spoedige indiensttreding vragen wij een Voor onze afdeling rekening courant. Leeftijd tot 23 jaar. Bij voorkeur enige jaren Mulo-opleiding Kunnende typen, voor diverse afdelingen. Een afgesloten Mulo-opleiding is gewenst o.a. met het oog op de in ons internatio nale bedrijf nodige talenkennis. Gunstige salariëring en verdere arbeids voorwaarden. Met vakantie-afspraken wordt rekening gehouden. Sollicitaties schriftelijk of mondeling na telefonische afspraak, toestel 26. WlllilnlJ - IiIiIim 1)4140 - CITROSN I.D. 21 BREAK dec. '65 CITROEN I.D. 19 m. schuifdak '64'65 CITROEN I.D. '63 m. radio CITROËN I.D. '61 SUvICA 1300 G.L. '63 SIMCA 1500 G.L. '64—'65 6500,- J" 4509.- 1200,- 460,- 2400,- 38W - Ro 306 Bovenstraat 43 AUTOVERHUUR RolOó GELD NODIG? Persoonlijke leningen van 500,— tot 10.000,—, Rente volgens wettelijke, bepalingen. Aflossingen tut 48 mnd. Ass.-ftaanc.-kantoor J. W. JANSSEN, Hellevoetstr. 18 (bij Brielselaan), R'dam-Zuid Teiefoon-17 65 55. Rol06 Autóflnanc'.erlnÉ PERSOON LIJKE: LENINGF.N ook cara van. snelle afwlkk. Ook 's avonds en zaterdags. W. Win kelman. Bergsingel 210, Rot- lerdam. Tel. 249228. R06 CORTINA ESTATE 19S5. zeer zuinige wagen. Ideaal voor va. ka-ntie, 2980,-. Inruil en finan ciering mogelijk. Autobedrijf van 'Domburg, Moi-cn.waferweg 23-25. Rotterdam. Tei. 240901 en 233275 R0.6 FORD CORTINA 1966. pracht- wagen. zeer zuinig en weinig gelopen 2750,-. Inruil en fi nanciering mogelijk. Autobe drijf van Domburg, Molenwa- terweg 23-25. Rotterdam. Tel. 240004 en 28S27S. ROj6 TRABANT.. statoac SS, 14.000 km gcC. Opel Rekord 65, 4-d. met auh-tslfdak en (nieuwe ban den. Tauitus -12M ''65. Taurhuz ITm 4-d. '34. VW de luxe '63. Dunant garage. Dunantstraat 22-36. Td. 233118-250788. P.o.6 Honderden guldens voordeel! op koelkasten en wasauto maten. Licht beschadigd. Alle bekende merken: Miele, AEG, Marijnen en Electrolux. Stofzuigercentrale Boezemsingel 114b, ld. veemarkt, tel. 124213, na 6 nur: tel. 140063. V Roll7 Timmerbedrijf BONCAARDS. Alle soorten timmer- ens'men- belmakerswerk aan ivtaitels, kantoren en woonhttósi. Werkpl. Dirk Smitsstraat 'li, Tei. 144425, Woonhuis NaaM- wijkstraat 3a. R'dam. 8017. Pahr-vksnieuwe WASAUTO MATEN v.a. 293,-. Wascombl--' naties met 4 motoren ƒ345.-en diverse koelkasten, Waandscs, SuIlKtraat 4. 6. a.- votteff-w, tel. 010 - 23.58.26. Brietle: V)s- straat 3, tel. 01886 - 3015. 'Rolt.' Heer N.H., leeftijd 53 jaar, vast dagwerk zoekt per 1 juail KAMER met al-gehele verzor ging. J. C. van Oordt, Azalea- straat 72, Tel, 223754. RoA VOLKSWAGENBUSJES zon der chauffeur 20 p. dag, 108 km vrij. Middelhamisstraat lila (Pendrecht). TI. €18 - 272981 - 272882. RolO 50 NIEUWE V.W.'S ZONDER CHAUFFEUR. 9 pers. busjes. Open en gesl. bestelauto's en luxe V.W. caravan en Opel Kadett '64. Garage A.V.O., Ke- telaarstr. 9 bij de Baan. Tel. 133450 - 248862. Van Bokelvreg 2. Schiedam, achter het Sta tion. Tel. 150940. RolO Nurr.ansdorp, Te koop tengc- zins 4-kam.woning. plm. i jaar oud. Ccntr. verw. op aardgss. ged. gestoffeerd, met geljser, vliezotrap. zonnescherm enz. Kosten plm. 36.000.. inL: JuU- anastraat 37. Voorstraat Numansdorp. tel. 01865 - 776. RolS Krimpen a/d rjssel. Te koop 4-KAJi. WONING met veste trap naar zolder, met, berg ruimte en 5e kamer. Tula voor en achter met schuur. 3 jaar oud. Ambachtstraai 31, tel. 01885 - 4469. Rol5 ZEELAND. Wacht niet op bet seizoen maar koopt nu u® stenen bungalow. Keuze uit 3 types: prijs 12.500, 13.500 en 20.500. Event, huuropbrengst plm. 4500 per jaar. H?o. beschikbaar. Inl. P.' Dinse- manse, Patljnweg 46, Goes. tel. OHO» - 5639. R016. ZEELAND. Te koop een zeer riant herenhuis, gelegen ptbs. één km. van de Westerscheh e. Prijs ƒ25.008 .k.k. Hyp. beschikbaar. Ook nog ket'ze uit zomerwoningen en lande lijk gelegen boerderU'ys. Prijzen v.a. B.000. In!. P. Dln- gemanse. PatUnwee 46, Goes- Tel. 01100 - 5»9. Ro!6. Te huur Cer.tr. Verwerm-e MAISONNETTE in centrum van Ridderkerk aan de Geei- laan 47. Grote woonzamer, comptete badkamer, crota keuken, drie slaapkamers. Huurnrijs 943.-. per kwart- (ƒ314.35 per maand) mol. ser vice en kosten van warmte- verbrutk. Te bevragen: NV. v/h N. Roos. Burg. Hazen berglaan 403. Rotterdam, .TeL 010 - 19.10.44. Rol6. TE KOOP GEVRAAGD: EN BETERE LOSSE ZEGELS Van Nederland en alle Europese landen. E. van Zijl, Van Adrichemweg 168, tel. OIO - 154836, Ro.104 Te koop gevr. KRANTEN EN TIJDSCHRIFTEN, tegen de hoogste prijs. U belt zonder dralen, wij komen het halen. Fa. Gebrs. Bal. Goudserijweg 163 tel. 118237 - 170923. Ro4

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1968 | | pagina 2