Verkoping bracht f. 7500 op Restauratie aan dak van Grote Kerk vordert snel IEMEENTE WEIGERT TAPVERGUNNING AGENDA Schoolverzuim nam in Schiedam opnieuw toe Veel medewerking aan actie Schiedam Zegel Zakken zaken Raadslid stelt vragen bij bouw van opslagtanks Valkenf A vierde derde verjaardag IE1LTUM Gecompliceerde drankwetkivestie Commissie wordt opgeheven Schiedams loop der bevolking Nieuw groeppiun? voor Karei Doorman BEGEER, VAN KEMPEN VOS N.V. m Voorbarig Vrachtauto verloor lading onderweg PPSC houdt tornooi KLAUTERMATERIAAL ENCK-elftal leidt in bedrijfsvoetbal alle maten koelkasten., zijn belangrijke de ri lde tor ike A- zal Ka net tn- gratis folder bij uw groenteman II Keltum ontmoet u by Polaroid ÏLAiUDMCEX Vandaag .en morgen .en dagelijks SCHIEDAM Vandaag. en .en dagelijks Sloop Verbreding DEZE WEEK EXTRA GOEDCOOP NACHTHEMD MET DUSTER goedkoper® ROTTERDAMMER Pagina 5 2A DINSDAG 21 MEI 1968 het ger- «ffe kii 3ia- t d« est. tea, )iw het jen- bad mt- iUtO ste lle- lea er id, Dg. de -in H. test SCHIEDAM Is. een brie! aan het i.' var, burgemeester en wethou- heeft het raadslid G. P. Ver tolk (UW enkele vragen gesteld aanleiding van de mogelijke "Dmwlng voor de lak-, verf- en 1 ijjfabriek Veveo NV om diverse iffea in onder- en bovengrondse 0p te slaan op het aan de Ha airaat grenzende fabrieksterrein. paar hier vergunning wordt ge- 4jgd om zeer brandbare en bij een laaide temperatuur zelfs explosie- chemicaliën in een dichtbevolkte «inwijk op te mogen slaan, neem ï(je vrijheid u enige vragen te stel- a!» zo schrijft de beer Verhuïsdonk. 3iê'vragen zijn: „Aan welke voor- sasrden moet de Veveo NV voldoen m de risicofactor tot een verant- foord minimum te reduceren?" en h het in de toekomst nog wel aan vaardbaar (gezien enige recente on- .{lukiten in de chemische industrie), «slagplaatsen met gevaarlijke stof- f p in woonwijken toe te staan?". E® aantal bewoners van de Ba nstraat ontving een schrijven van Stagemeester en wethouders. Daarin jferd meegedeeld dat het college jrenveegi om Veveo NV vergunning it verlenen voor de opslag van stof fes in boven- en ondergrondse tanks. SCHIEDAM In het verslag van ie Koningin Wiiheimina-mars te Schiedam in onze editie van maan- fsg; werd vermeld dat iedere deelne- aa na afloop een „handgeblazen fiss-bokaal met inscriptie" in. ont- rsngst mocht nemen. Uit nadere in formatie bleek echter dat niet iedere isdnemer, maar iedere groep een dergelijke bokaal werd overhandigd. sai in- 87 dt: Mei en jnni trakteren op pverse] .V r: f VLAARDINGEN In het kader van het driejarig bestaan van het bejaar dencentrum „De Valkenhof" is maan dagavond m de tot de laatste plaats I bezette ontspanningszaal een uitvoering gegeven. Het eigen koor werkte mee en verder was er pianospel en decla matie. Het koor, dat onder leiding stond van de heer M. Drop zong Du Hirte Israels, Kantate 147 en Het Russische Vesperkoor en onderscheidde zich na de pauze met het bekende en veel gezongen lied Eendracht maakt macht, Meiiied en rondde zijn aandeel af met het altijd mooie Domme Salvam fac. De voordrachten werden gebracht door de heer J. Krock („Arme Vis ser"), mevrouw Grol, die succes had met „Crinoline" en mevrouw P, Boer- dam met „De nul van lijst 11". Samen met zijn dochter, mevrouw H. H. Groenboom-Drop speelde de heer Drop na de pauze de „Polonaise" van Translateur, waarmee men vier handig pianospel te horen kreeg. MAASSLUIS Zaterdagmiddag half vier verricht burgemeester W. J. D. van Dijck de officiële opening van het nieuwe groepshuis van de p?d- vindersgroep Karei Doorman. Na vele jaren te hebben gebivak keerd in verlaten woningen, onge bruikte bedrijfsruimten, enz. heeft Karei Doorman nu eindelijk aan de Sportlaan een definitieve behuizing, die geheel naar de eisen van het groepswerk is ontworpen en inge richt is het meesterteken van de Koninklijke van Kempen en Begeer. Het staat voor edel vakmanschap in onvergankelijk tnelaaL U vindt het in couverts van zilver, juwet..^spleet en edclstaal. In serviezen en exclusieve geschenken, gouden ringen en origineel Limoges porselein. Prinses, i In juwelierspleet 74231 per couvert. origineel Llmogcs porselein, vanaf f per bord. 18-karaUs gouden verlovings ringen. Vanaf f 68.75 per stuk Lijnbaan 77, Rotterdam, ,^j|. TeL (610) 11 Si 45 (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Tussen de ge- jnttnte en de NV Hotel Café Restau rantbedrijf „Funtjak" bestaat sinds IJK een geschil over een (apvergun- s ug voor het pand aan de Smalle irmfmt 7. Hierin is het Chi nees-Indisch Restaurant „Kow Loon" pvestigd. B. en W. hebben gemeend de tap- rergunning te moeten intrekken. De WJjt u eigeniyk allang een Polaroid zonnebril Kom dan eens naar Mostert. Mostert weet er alles van en de prijs zal u meevallen i fogshMl 146450 VtoanHnsM - TtL 343007 lo er en if- ea 3- ie- Stadsgehoorzaal: Samen uit. samen thuis, (film a 1W. s ZvalBWenterreln: Voetballen Ver. voor ito. schoolonderwijs, 19. ■f Stadhuis: jeugdgemeenteraad, 20. -'Stadsgehoorzaal*. Samen uit. samen thuis, jfilra a 120. i Rthobothkerk: Vergadering NCVB-west, 10 Klachten bezorging: H. Verheij. Wan* Jtrsiraat 24b, tel. 343345. dazeliiks van 18 30 M 19 00 en 's zaterdags van 18.00 tot 19.08 jlrar. 4 Apotheek: Ir. L. Backer, Hoogstraat 208. M 342162. Alarmnummer meld- en regelkamer voor •iMhtïn iBchtvcrontrelniging, tel. 282887. Agentfchap „De Rotterdammer". „Maassluis: Mevrouw N. Klein. Damstraat at (oofc voor klachten bezorging). Belangen: prijsuitreiking p, Chr. Soc. Belangen: CMB, Itienvergade* 20 ■C Miagnalla Delkerk: NCVB - Kieuwland, Bijeenkomst, 20. j Wijkcentrum Nleuvvland: Hengelsport ver, Schiedam e.O., bijeenkomst, 19.30. „,Cbr. Soc. •Llchtstoet, 20. Agentschap „De Rotterdammer": me~ 3K0'jw J van Gog, Dr. Zamenhofstraat 139, si81:152100, ook klachten bezorging Aianamimmeic brandweer: 269123. Alarmnummer GO GO; 289290 „fjMtheek: L. Evers, Lamre Haven 81. tel, i Politie: 264886. vergunning was verleend voor een inrichting, die voldeed aan de eisen. De situatie in het pand aan de Smal le Havenstraat 7 veranderde echter zo, dat de vergunning nu niet meer aan de eisert voldoet Kort voordat de beslissing van de gemeente om de vergunning in te trekken de NV Puntjak toereikte, heeft zij B. en W. verzocht de ver gunning over te schrijven op naam van Man Sut van het Chinees restau rant B. en W. en de staatssecretaris hebben op dit verzoek negatief gere ageerd. Hiertegen is de NV in beroep gegaan bij de Kroon. Hangende dit beroep heeft de NV" Puntjak gepro testeerd tegen de beslissing van B. en W. de vergunning in te trekken. Vorige week hebben Gedeputeer den van Zuid-Holland pro en contra gehoord. De NV redeneert, dat een dergelijke beslissing voorbarig is, zo lang niet op dit beroep door de Kroon is beslist. B. en W. overigens achten dit beroep niet ter zake. De inspecteur voor de drankwetge ving meent, dat het aanbeveling ver dient de beslissing op het beroep te gen het intrekkingsbesluit aan te houden, totdat de Kroon een beslis sing heeft genomen. Hij is wel van mening, dat de intrekking geheeL overeenkomstig de wettelijke bepa lingen is geschied. Merkwaardig genoeg blijkt, dat in middels de Kroon al een beslissing heeft genomen en wel voordat deze kwestia voor Gedputeerde Staten Jrwam, namelijk negatief. De ge meente staat nu niet andera te doen dan de vergunning m te trekken. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Van de toren van de Grote Kerk heeft men een goed uitzicht op de restauratie van het exterieur van de kerk. Van restauratie kan men eigenlijk nauwe lijks spreken, want het dak van mid denschip en zijbeuken was al lang hard aan een stevige onder houdsbeurt toe. De foto toont de verschillende fasen van dit herstelwerk. Op de reehterbeuk is men bezig met het verwijderen van de oude leistenen. Het rechtergedeelte van het mid denschip toont het vernieuwen van de houten spanten, die van een nieu we betimmering worden voorzien. Het resultaat ziet men op de linker zijbeuk. - Wat het interieur van de kerk be treft: de drie verkoopdagen van het aktiecomltë „De kroon op bet werk" heeft volgens een voorlopige telling ƒ7500 netto opgebracht. Ook Is het aantal bestellingen van gouden kro nen gestegen. Van het eindbedrag zullen aankopen worden gedaan voor het liturgisch centrum van dc kerk, De „toren biedt verder een goed uit zicht op een, zij het klein deel, van het oude Vlaardingen. Nog even, dan zal ook deze plaat verouderd zijn. Want in tegenstelling tot de restaura tie van de Grote Kerk zijn slopers al hard bezig met het neerhalen van het oude gebouw van sociale zaken aan de Dayer hoek Lijnstraat. Het pand is geheel rechts bovenaan nog te zien in zijn oorspronkelijke staat Het gebouw heeft op de ontwerp- lijst van beschermde monumenten gestaan. Het is van de lijst afgevoerd omdat de restauratie te veel zou kosten in verhouding tot de histo rische waarde. De gemeente had ook andere be langen om er bij de minister op aan te dringen het pand van de monu mentenlijst te schrappen. Het ge bouw moet namelijk verdwijnen om een verbreding van Dayer' en Zo merstraat te kunnen realiseren. De bedoeling is dat langs het cen trum een brede verkeersweg komt naar de Westhavenplaats. Deze weg is noodzakelijk om het verkeer op de Markt, een deel van de Hoogstraat en op de Brede Havenstraat te ont lasten. Voorlopig zal alleen het oude ge bouw van sociale zaken worden gesloopt. Binnenkort zal de gehele zuidelijke kant van Dayer en Zo merstraat tot aan de afrit van de Maassluisedijk volgen. Maassluise delegatie van Ipswich SCHIEDAM Maandag verloor een vrachtauto, die op de Horvath- weg m de richting Botterdam reed, een doos met lege conservenblikjes, een doos koperen kranen en afslui ters en een pak carbon. De chauffeur merkte niets. De politie die juist met een gatso- meter het verkeer aan het controle ren was (waarbij vijftien automobi listen een proces-verbaal kregen we gens overtreding van de maxi mum-snelheid), was spoedig ter plaatse. Zij bevrijdde de rijbaan van de obstakels en bracht alles naar het hoofdbureau van politie aan de Lan ge Nieuwstraat. Daar kan de eigenaar de verloren voorwerpen afhalen. MAASSLUIS Op uitnodiging van de directie van de rederij Van Waling en van Geest en Zonen, die voor haar coastervloot Maassluis als thuishaven heeft, heeft een deputatie van het gemeentebestuur een twee daags bezoek aan Engeland gebracht. Allereerst bezocht het gezelschap Spalding, de hoofdzetel van het con cern Van Geest. Men kreeg "daar een duidelijk beeld van de omvang en belangrijkheid van het internationale bedrijf en de heren hoorden van mr. L. van Geest, dat men bijzonder te vreden is over Maassluis als thuisha ven. Wethouder van der Snoek dankte als loco-burgemeester, voor de uitno diging om naar Engeland te komen en zes dat er in de loop der jaren SCHIEDAM Op 30 april had Schiedam 82539 inwoners. Acht meer dan een maand daarvoor en 467 meer vrouwen dan mannen. Sinds 31 de cember 1967 is het inwonertal met 57 teruggelopen. Geboren werden 119 kinderen. Het aantal sterfgevallen was 71. Er vestigden zich 275 perso nen en er vertrokken 215 personen. Er werden 45 huwelijken gesloten en vier echtscheidingen uitgesproken. Van de 119 baby's waren er 48 eerst geboren. In april verhuisden binnen de gemeente 148 gezinnen. Hierbij waren 577 personen betrekken. nauwe betrekkingen zijn gegroeid waarvan hij hoopte dat zij ook in de toekomst bestendigd zullen blijven. Hij bood namens het gemeente bestuur, de heer Van Geest een door de Rotterdamse kunstschilder Char les Kemper vervaardigd aquarel van de buitenhaven van Maassluis aan. De tweede dag werd besteed voor een bezoek aan Ipswich, de haven waar de containerschepen van Van Geest hun vanuit Maassluis aange voerde lading lossen en de retour vracht innemen. Het Maassluise Gezelschap werd 's middags in het stadhuis van Ipswich (120.000 inwoners) door het gemeen tebestuur ontvangen. Hier sprak de heer Van der Snoek de mayor van Ipswich toe. Hij hoopte, dat de ont moeting van de beide gemeentebestu ren een mogelijkheid zal openen een relatie te bewerkstelligen, waaraan beide gemeenten in de toekomst veel goeds zuilen beleven. Ook hier werd een zelfde aquarel aangeboden. De mayor van Ipswich was verrast met deze attentie en bracht daarvoor dank aan het gemeentebestuur van Maassluis. Hij gaf de verzekering, dat van zijn kant alles zal worden gedaan om de banden, die tussen Ipswich en Maassluis waren gelegd, in de toekomst nader gestalte te ge ven. Behalve de heer Van der Snoek maakten de wethouders P, van Gel- deren en J. Smit, gemeentesecretaris II. Kramer, directeur Gemeentewer ken J. H. Kloet en politie-korpschcf inspecteur J. de Jomgh deel uit vaa het Maassluise gezelschap. Burge meester W. J. D. van Dijck was ver- Nylon nachthemd met bijpassende duster, in een zonnige kleur. Afgezet met kant. Ideaal voor uw vakantie. Nu extra voordelig: f 39.95 Coppers corsetterie-specialisten Rottprdam - Liïnbaan 49 - Tel. 135692 SCHIEDAM De Commissie tot Wering van Schoolverzuim heeft in het 'afgelopen jaar 149 gevallen be handeld. Dat waren er 51 meer dan in het jaar daarvoor. Het aantal „langdurige gevallen" is vooral toe genomen, want het aantal kinderen dat betrekking had op de verstrekte opgaven liep slechts met één op. In totaal werden 374 opgaven van onge oorloofd schoolverzuim van hoofden van scholen ontvangen. Van de 149 gevallen betroffen er 67 jongens, 82 meisjes. Dertig procent van de ouders, die een uitnodiging kregen om voor de commissie ie verschijnen, gaven aan de oproep ge hoor. Dat is tien procent meer dan het voorgaande jaar. In de overige gevallen (zeventig procent) werd® het schoolverzuim zonder meer als onge oorloofd aangemerkt. Zestig procent van de kinderen verzuimde meer dan tien dagen. Het toezicht op de naleving van de leerplicht wordt, met de inwerking treding van de leerplichtwet 1968, een gemeentelijke aangelegenheid. Burgemeester en wethouders zullen een ambtenaar aanwijzen, die het proces-verbaal van zijn bevindingen op het terrein van het schoolverzuim aan de officier van justitie zal opzen den. De Commissie tot Wering van Schoolverzuim zal dus verdwijnen. In het jaaroverzicht stelt de commissie, dat men „door de toekomstige ge meentelijke instantie met de wet in de hand tot rede gebracht zal kunnen worden. Dat is iets waartoe de commissie met haar beperkte be voegdheden niet m staat was." De commissie is er wel tevreden over, dat haar preventieve werk (het steeds voorlichten van honderden ge zinnen in de loop van bijna 70 jaar) SCHIEDAM Hemelvaartsdag (hoedt PPSC op Th ur lede een voet baltoernooi voor junioren, Van half negen tot half vijf zullen de junioren A, B en C van SFC, ExceSsior'20 en organisator PPSC elkaar op het groe ne veld sportief bestrijden. Zaterdag 15 juni volgt voor de junioren het traditionele uitstapje, dat dit keer naar Gelderland zal gaan, waarvoor reeds twee bussen zijn gereserveerd. ertoe heeft geleid, dat het ernstig on geoorloofd schoolverzuim een betrek kelijk klein aantal gezinnen omvat. SCHIEDAM Voor het aanschaf fen van klim- en klautermateriaal voor de kleuterschool aan de Wil- destraat vragen B. en W. de gemeen teraad aan de Vereniging voor Gere formeerd Schoolonderwijs een kre diet van 975 te verlenen. Voor de aanschaffing van nieuwe schoolbor den in de Prinses Ireneschool voor u.I.o. wordt een krediet van 2.875 gevraagd. Dezelfde school heeft ver der een nieuwe verkeersmethode no dig, Hiervoor zal de Vereniging tot ■bevordering van Chr. Onderwijs een krediet van 9.00 ontvangen. hinderd de reis mee te maken. VLAARDINGEN In de zomer- avond-voetbal-eompetitle voor bedrljfself- taïlen, siet het er naar uit, dat ENCK de titel gaat veroveren. De overwinningen van dit team worden steeds «roter. Eerst werd van Muylaert gewonnen met 5—1; daarna werd DVO'65 PTT met 7—1 versla gen en maandagavond moesten de Energie Boys met Uefst 21—0 het onderspit delven. Volgende week speelt de ENCK tegen A. de Jong de laatste wedstrijd en aangezien De Jong de enige vereniging Is zonder mmten Is er geen vuiltje aan de lucht bij ENCK. In de andere groep heeft GriffUn de leiding met zeven punten, gevolgd door Fontijne met zes en Chloride met vijf punten. De ontmoeting Grif fijn Fontij ne, die voor maandag 27 mei op het pro gramma staat, brengt in leder aeval de beslissing. Eén van deze teams speelt dan In de finale tegen de winnaar van groep B met als Inzet de wisselbeker. v De uitslagen van de maandagavond gespeelde wedstrijden waren: Van Neerbos Fontijne 0-4; A. de Jong DVO 'SS (PTT 5f: Chloride Van Dooren 5—S en Energie Boys ENCK 0—11. BARENBRECHT. 2 Omei Aardbeien: 80—93 aanvoer 980 ds. Andijvie: 60—73 aan voer 28.000 (kg. Bloemkool: 1.02—1.18 10: 84—95 12: 68—75 aanvoer 3100 st. Komkom mers: 1690 54—55 61—75 41—44 51—SO: 36—38 41—50 32—34 3540 28 aanvoer 23.000 st. Komkommers: krom: 41—45 aanvoer 1.800 kg. Kroten: ös: 3S—45 aanvoer io.oqo bs. Peterselie: 16—24 aanvoer 1.109 bs. Postelein: 86—92 aanvoer 809 kg. Prei: 18—24 aanvoer 1.850 kg. Rabarber; 10—18 aanvoer 5.600 kg. Radijs: rood: 36—48 aan voer 9.000 bs. Radiis wit: 25—33 aanvoer 2.000 bs. Selderij: 6—10 aanvoer 4.400 bs. Sta natuur'. 9—14 eanvoer 83.000 st. Snijbo nen: 3,60—4,10 aanvoer 160 kg. Spinazie: 64—05 aanvoer 7.500 kg. Tomaten: A: 7.80-3,00 B: 8,40 Cr 7,10—7,20 CC: S,3t aan- voer 2.300 bakjes, Jonathan; A: 30—54 B: 32—37 C: 20—24 Golden Delicious: Al 41—57 B: 30—39. To taal aanvoer fruit: 64.000 k-g. Mei en juni trakteren op gratis folder bij ow groenteman Verschenen: IK BEN DIE IK BEN (De grote Vragen uit „De Haven loods") door Pt Verweij, Prijs 9,75. DE NIEUWE PSALMBERIJMING voor Herv. en Ger. kerk. Pry's 2,50, AART PONTIER, BOEKVERKOPER Smalle Havenstraat 3 - Tel. 34 43 04 "K*, V> X.N w| hw SY *5 vjv.y.i v, "Wtrtyc 6'« f» V DHIEL BINNENSINGEL 165.TEL: 342486 VLAARDINGEN 5 in een dagblad zit u dus goed met uw advertenties moeten ineenvloeien van het kos- Ze met de lijn tuum. Ze mogen niet uit zakken. Ze moeten glad zitten. Dat is het geval bij de zakken van een FOR- TEX kostuum. Daaraan ziet u dat aan elk onderdeel van 'n FORTEX kostuum de grootste aandacht wordt besteed. Er is niets aan het toe vel laten. Kies uit overge- prachtige kollektle. Korte Hoogstraat 11 a Tel. 346151, Vlaardingen. SCHIEDAM De Stichting Op bouw Schiedam (SOS) is niet onte vreden. "Voor de actie „Schiedam Ze gel", zoals bekend op touw gezet voor de verwezenlijking van een kunst centrum, stonden zaterdag al negen tig deelnemers geregistreerd. Van de dertig benaderde zelfstan digen reageerden er 24 positief. Vier moesten er nog over nadenken en twee stelden zich afwijzend op. Dat was in het westen, waar geen winke liersvereniging is. Van de acht bena derde winkeliers op het Rubensplein haakten er vijf m op de actie. Dat deelde maandagmiddag in De Amstelbron SOS-voorzitter F. Ster- renberg mee. Op de voor de pers belegde bijeenkomst waren verder o a. aanwezig de bestuursleden W. J. C. Willemse en G. P. Verhuïsdonk, namens „Hoogstraatbelangen" de heer P. C. Mouthaan en voor de win keliersvereniging „Sehiedam-Zuid" de heer J. Groenewegen. De winkeliers in Schiedam-Zuid staan in het algemeen ook positief tegenover de actie. Van de dertig winkeliers in Nieuwland, die hun ei gen Nieuwlandzegel hebben (voor het mogelijk maken van bejaardentehui zen), wordt eveneens medewerking verwacht. De vereniging „Het Sin- gelkwarher" doet ook mee. Het bestuur zal trachten ook een aantal winkeliers in Schiedam-Oost en thousiast voor de actie te maken. Tien procent van de totale net to-winst zal beschikbaar worden gesteld voor de winkeliersvereni gingen in de verschillende wijken. Het aandeel wordt gebaseerd op het ledental. De winkeliersverenigingen krijgen dus inspraak, maar de beslis sing ligt bij het stichtingsbestuur. De bruto-winst van de actie wordt bij een deelname van 140 winkeliers ge raamd op 250.000 gulden per jaar. Eind augustus of uiterlijk begin september zal de zegelactie van start gaan. Aan „Schiedam Zegel" zullen speciale attracties zijn verbonden. Het bestuur van de actie vestigt er nadrukkelijk e aandacht op, dat winkeliers met de actie hun eigen stad dienen. SCHIEDAM Toen maandag de 71-jarige mevrouw J. H.-v. H. giste ren op de stenen portiektrap van haar woning aan de Prof. Kamerling Qnneslaan stond, verloor zij haar evenwicht en viel van vier treden hoog op straat. Ze kneusde haar heup en liep verwondingen op aan oog en arm. Ze werd in het Gemeen teziekenhuis opgenomen. Een grote partijkoop Meubel stoffen, zweedse meubelstoffen, die wij nu gaan verkopen voor een onvoorstelbaar lage prijs...! Prachtige meubelstoffen, waar mee U nu voor luttele guldens Uw meubels in het nieuw steekt. Zweedse stoffen, uit de normale series van 11,25, in diverse kwa liteiten en kleuren, voor min der dan de helft van de prijs, voor nog géén vier gulden. Morgenvroeg om 9 uur begint de verkoop van deze zweedse meubelstoffen, in diverse kleuren, 130 cm breed, per meter Yoor GtMn tel. of tchrlfl. jwt.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1968 | | pagina 1