wat u doet met ons geld is uw zaak Tweede waterleiding is wel noodzakelijk Aanvaring op Oude Maas AGENDA uit Oud Spoorhaven gesleept Verkeersdienst krijgt vele taken opgedragen Oud-leraar Van Bree plotseling overleden «frliolkrtammtr Morgen roept de Mok Centrum m Europoort bij evenementen 70 betrekken Koninlkijk zilver voor EHBO'ster Antivoord B en W over stagnatie Einde van Santa Reina Isabel Burgerlijke stand C. KOLFF (70) OVERLEDEN Adviesbureau voor jongeren Raad Maassluis Verordening is nu gereed 10 JAAR GARANTIE s SS* Bemind en actief Vlaardinger Bestemmingsplan voorziet in 558 woningen boogaard - PHILIPS Plaatsing van benzinepompen beteugelen r GE2NS jnV/B KREDIET!^ OPENHARTIG GELOVEN Kijk vanavond Kom morgen SERVICE boogaard Lokomotief botst tegen auto tfHaringbal" in Vlaardingen f (Van een onzer verslaggevers) MAASSLUIS Burgemeester en wethouders hebben geant woord op vragen van de heer P. Westerhof over de stagnatie in de drinkwatervoorziening op za terdag 11 mei. Reactie Niet nodig SCHIEDAM Vandaag .en dagelijks Geld en sieraden gestolen Vlaardinger naar Griekenland (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN In de leef tijd van 73 jaar' is donderdag, plotseling overleden de heer L. T. van Bree, een bekend en be mind Vlaardinger, die in ver scheidene functies de plaatse lijke gemeenschap, maar vooral de hervormde gemeente heeft ge diend. Kerkmuziek Restauratie Ter goedkeuring aan raad DE SPECIALIST MET EEN GOEDE Voor ménsen die letten op KWALITEIT en PRIJS ROTTERDAM Het voorlich- •„«centrum over de werkzaamhe- l.fsan de havenmond dat in Euro- norl in aanbouw is. kan een bclang- „iike ról vervullen in de evenemen- die voor 1970 (25 jaar bevrijding) voorbereiding zijn. Het college van en W. zegt dat in een raidsvoorstel waarin over de finan- (,èn van het centrum wordt gespro- ken.. Het centrum zal worden gesticht geëxploiteerd door de Combinatie Havenmond Hoek van Holland, op «xnwaarde dat eventuele exploita- i-etekorten door de gemeente en het dik worden gedragen. Deze tekorten «orden gedurende de vijf jaar dat het centrum dienst zal doen, geraamd oo 440.000 gulden. Op basis van de eenderde-regeling betekent dit voor <ii> eemeente een jaarlijkse last van 30.000 gulden. De kosten van inrichting van de expositie worden geraamd op 160.000 jolden en zullen voor de helft door je gemeente worden betaald en voor je helft door het rijk. Een uitgave dus van 80.000 gulden. B. en IV. stellen de raad voor de benodigde kredieten te verlenen. De mogelijkheid wordt nog beke ken parkeergeld bij het centrum te heffen. ROTTERDAM Op de kruising Eoopaweg—Noordzeeweg werd gister middag de auto van de 49-jarige Deense ingenieur L. D. Pedersen ernstig be schadigd toen een lokomotief er tegen aan botste. De auto beschadigde daarna een auto van een Nederlander waaraan de Deen zojuist de weg had gevraagd. De ingenieur had er kennelijk geen erg in dat hij op de rails was gestopt Hijzelf liep lichte verwondingen aan zijn voet op. b 1 j -/ SCHIEDAM Vanmiddag heeft me vrouw E. E. Kockx van Gerven uit handen van burgemeester Roelfsema in het gebouw voor Chr. Soc. belangen de zilveren ere-medaille ontvangen ver bonden aan de orde van Oranje Nas sau. Mevrouw Kockx maakt al meer dan veertig jaar deel uit van het bestuur van de EHBO afdeling Schie dam. VLAARDINGEN De stichting Sociëteit Club Salut les Diables com penseert het feit, dat Vlaardingen geen Vlaggetjesdag heeft met het ge ven van een groot „haringbal". Het bal zal gehouden worden op zaterdag 25 mi in de sociëteitszaal. Medewerking verleent de groep Full of Soul, een furore makende groep met op haar repertoir zeer populaire soul-muziek. De behandeling is zakelijk, soepel en snel. Zoals reeds honderdduizenden gezinnen hebben ervaren, li krijgt de vrije beschikking over contant geld tot f9.000,-. Aflossingen in maximaal 3 jaar. Zonodig 3 maanden grab's uitstel van aflossing. Kwijtschelden restant lening bij overlijden. Vraag geheel vrijblijvend inlichtingen. N.V. NATIONALE VOLKSBANK Rotterdam Maurltsweg 45 tat; 135743 Den Haag fttviervlsmarkt 4 tal. 539596 Amsterdam WestelndelO tel. 237271 Arnhem Mariênbwgatraat 10 tel. 27561; De heer Westerhof stelde de vol gende vragen: zou de stagnatie zijn voorkomen als er een tweede water leiding vanaf Rotterdam had bestaan; acht het college het wenselijk voor bereidingen te treffen voor de aanleg van een tweede toevoerleiding en ten derde: was het niet mogelijk geweest op 11 mei de bevolking tijdig te waarschuwen, toen bleek dat de wa- iervoorraad uitgeput raakte. I B. en W. delen hierover mee, dat voorzover zij kunnen beoordelen de i waterlevering bij een leidingbreuk i(niet gestaakt had hoeven te worden s een tweede wateraanvoerleiding aangesloten was geweest op het pompstation aan de Sportlaan. Zij zeggen verder, dat reeds gerui- jPie tijd geleden met het gemeente- I °eshiur van Rotterdam is gesproken over de noodzaak van de aanleg van J sen tweede toevoerleiding. Nadien nebben zij verschillende keren om |een reactie gevraagd, maar tot op heden geen antwoord ontvangen. De I recente buisbreuk is aanleiding bij I Rotterdam aan te dringen op een spoedige uitspraak. Wat de derde vraag betreft: al" in e ochtend van zaterdag .11 mei was TV.-uitiendlng 10.20 uur Nederland r. Diensten Pinkstergemeenten - Rotterdam Alle zondagen West: Aleidisstraat 68. 10 en 19 uur Tel. 177229—198571 Nozenianstraat 10. 16 uur Tel. 070—661556 Zuid: Bonaventurastraat 15, 10 en 19 uur Tel. 270417 Hoogvliet: Mosoelstraat 42, 10 uur Tel. 363826. bekend, dat er een breuk was ontstaan. Uit een onderzoek kwam vast te staan, dat de breuk tegen half zeven 's avonds gerepareerd kon zijn. De watervoorraad bleek voldoende tot die tijd. Het was daarom niet nodig de bevolking te waarschuwen. Wel zijn 's morgens enige grootver bruikers van de breuk in kermis gesteld. Om 19.45 kwam de melding van een tweede lek binnen. Onmiddellijk zijn toen maatregelen getroffen, aldus B. en W. cm de 'bevolking op de hoogte te stellen. Om half twaalf werd aan alle woningen weer water geleverd. Deze kwestie zal in de raadsvergadering van 4 juni worden behandeld. ZWIJNDRECHT Het met benzeen geladen schip Ablzia (1419 ton) is gis teren op de Oude Maas ter hoogte van Zwjjndrecht in aanvaring gekomen met het 218 ton metende motorschip Victo ria. Het ongeluk liep göed af. De Vic toria moest met ernstige schade aan bakboordzijde naar de Drechthaven worden gesleept. De Ablzia kon de reis met haar licht ontplofbare lading ver volgen. Irene: Volleybalclub Schiedam, feest avond. 20. Musis Sacrum: E.H.B.O.. feestavond met bal, 20. Opstandingskerk: Sociëteit ..den Teir- quasth'% 20» Sporthal Margriet: Jeugdfeestdag t.g.v. 100-jari-g bestaan KNGV, Chr. Soc. Belangen: 1SW cursus, ass.-eco- noom. 39; Wijkver. Nieuwland, klaverjas sen, 20: 2e Tuinslngel: Wijkver. Nieuwland. teke nen en schilderen. 19.30. Agentschap „De Rotterdammer": me vrouw j. van Gog, Dr. zamenhofstraat 139. tel. 152400, ook klachten bezorging. Alarmnummer brandweer: 269123. Alarmnummer GG GD: 269290. Apotheek: Jansen. Zwammerdamsingel 41. tel. 264917. Politie: 264666. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Na vele jaren onttakeld in de Spoorhaven te heb ben gelegen, schijnt er nu een eind te komen aan het bestaan van het vroe gere zeilschip Santa Reina IsabeL Twee drijvende heistellingen van het gemeentelijk Jiavcnbedrijv hebben namelijk deze week het scheepje naar een werkhaventje op de Hey- plaat verscheept, waar het in een hoek tegen de wal is gezet- ROTTERDAM Door verbreking van een raampje van de voordeur is in een woning aan de Beatrijsstraat uit een kast voor een waarde van 3700 gulden aan geld een gouden sieraden gestolen. VLAARDINGEN Geboren: Cornells Johannls Willem, z.v. W Ktetdifk en L. Franehlmont, Thorbeckestraat 2; Willem, z.v. J van den Berg en F'J van Leeuwen, VI: Verheijatr 55; Cornelia Johanna Wil helm! na. d.v. J W van der VHet en W. J J Verhallen, RJouwIaan 164; Robin Salomon. z.v. L. van 't Oor en A. van den Berg, P.K. Drossaartstr. ISO; Johannes Gerar<i, z.v. H, van <Je Stolpe en W S Botermans, Ant. Duyckstraat 27; Anna Maria Helena, eJ.v. J Bill en X van der Marei, Lijsterlaan 36. overleden: Arij - Boogaart, echtgenoot van MA VreugdenhlU oud *'46 jr, v. Bolsotstraat 35.r f. - Gehuwd: Leendcrt Struljk. 28. jr en LouiSe van der Pijl» 24~jr; Jan Hofman, 22 jr en Elizabeth Johanna Hendrtka van Toor. 22 Jr; Huig van Bofckum, 23 jr en Martina Adriana Poot, 21 jr; Fieter Willem Hoogendijk 35 jr en Helena "Wilhelmlna Floor. 35 Jr; Hermanus Sprorvk, 30 jr en Neeltje Maria Christina Sprij, 21 Jr; Lu-d- wtg Dumont, 24 jr en Yvonne Beatrix Sluimer. ai jr; Ment Cornells Blok, 24 jr en Maria Hendrlka van Wasbeek, 23 jr; Robert Arend Anderson, 25 jr en Woutje van der Zwan, 21 jr; Cornells Schetter, 23 Jr en Angerietje Fetronella Timmermans, 22 jr. De Santa Reina Isabel kwam kort na de oorlog in Rotterdam aan met een lading gesmokkelde sigaretten. De autoriteiten ontdekten dit en het schip werd, na door de eigenaar ver laten te zijn, als troephuis aan een padvindersgroep gegeven. Deze brachten het naar de Spoorhaven, waar het schip werd verwaarloosd en de laatste jaren" zonder masten en half onder water heeft gelegen. De groep wilde het schip verkopen, maar er bleken geen gegadigden te zijn. Het havenbedrijf had de ruimte in de Spoorhaven nodig als ligplaats en heeft na lang wachten nu het schip weggehaald. De groep zou ver antwoordelijk zijn voor het verschul digde havengeld. Er is van de Santa Reina Isabel nu niet veel meer over. Alleen de houten romp resteert nog, maar die zit vol gaten en is er zeer slecht aan toe. VLAARDINGEN De heer G. Homstra, voorzitter van de Kythera Vriendenkring Nederland, vertrekt zondag met zijn echtgenote weer naar het Griekse eilandje Kythera, om daar de toestand in ogenschouw te nemen. Hij zal er enkele nieuwe acties voorbereiden en Griekse voorwerpen kopen, die ten bate van het werk voor Kythera in Nederland zullen worden verkocht. VLAARDINGEN De Ge meenschap van Kerken heeft een commissie in het leven geroepen, die de opdracht heeft de mogelijkheden te bestuderen een bureau op te rich ten ter voorlichting van mannelijke jongeren. Het bureau, of, zo schrijft drs. J. E. van Veen in Hervormd Vlaardingen, „spreekuur voor mannelijke jonge ren" zal gaan dienen om voorlichting te geven over de mogelijkheden om in dienst te treden dienst te weigeren en ontwikkelingswerk. In Groningen bestaatreeds een dergelijke bureau, dat een goede sa menwerking heeft met het ministerie van defensie. Het gaat er niet om, zo schrijft drs. Van Veen verder, om de jongeren in een bepaalde richting te sturen, maar hen te helpen tot een verantwoorde eigen beslissing te komen. Een gesprek hierover heeft plaats gehad, waarbij de partners waren hervormden, Rooms - katnolieken en humanisten. MAASSLUIS De gemeenteraad vergadert dinsdag 4 juni om half acht in de aula van de Caland-LTS. De agenda bevat de volgende punten: behandeling van de vragen van de heer P. Westerhof over de stagnatie in de drinkwatervoorziening op 11 mei, stich ting van een openbare ulo-school in de Dijkpolder van twaalf leslokalen en drie vaklokalen en verhoging van huurprijzen van verschillende gemeen tewoningen, -winkels en -bedrijfspan den. ROTTERDAM Op de begraaf plaats Crooswijk is vrijdag in stilte ter aarde besteld het stoffelijke overschot van de heer C. Kolff, fir mant der firma Tollens en Co., die maandag op zeventigjarige leeftijd is overleden. Cornells Kolff, op 28 juni 1897 in Rotterdam geboren, was bekend in de wereld van de luchtvaart in bin nen- en buitenland. Hij was ver voor de Tweede Wereldoorlog, als voorzit ter van de Rotterdamse Aeroclub, promotor van de privé- en zaken- luchtvaart. Hij werd na de Tweede Wereldoor log, als upvolger van dr. ir. M. H. Darame, voorzitter van de Konink lijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart. Hij was vele-Jaren voor zitter en werd, toen hij aftrad, en werd opgevolgd door de heer H. Schaper, tot ere-lid benoemd. Hij maakte eveneens verscheidene jaren deel uit van het dagelijks bestuur der Féderation Aeronautique Internationale, die hem bij zijn afscheid tot ere-vóorzitter benoemde. In 1951 ontving hij voor zijn ver diensten voor de luchtvaart in het algemeen en voor die der kleine luchtvaart in het bijzónder de gou den medaille der K.N.V.V.L. In de cember 1959 werd hem de „Gouden Generaal Snijders-medaille" ver leend. Hij was naast lid van bestuurscol leges in.de luchtvaart ook jaren lang lid van de Kamer van Koophandel van Rotterdam. De heer Wolff was Officier in de Orde van Oranje Nas sau. (Van een onzer verslaggevers) Rotterdam b. en w. zijn nu zo ver met het instellen van een verkeersdienst dat de verordening gereed ligt-om door de raad te worden goedgekeurd. I enen toelichting op het voor stel schrijven B. en W. dat de Verkeersdienst Rotterdam (VDR) een afzonderlijke gemeentelijke dienst wordt die een eigen admi nistratie zal verzorgen en een eigen budget krijgt. Wel zal de dienst ten nauwste moe ten samenwerken met andere ge meentelijke diensten. Men is nog niet zo ver dat de benoeming van een directeur en dc huisvesting van de dienst al ter sprake gebracht kunnen worden. Voorstellen hierover zullen pas volgen als de voorbereidingen ge heel voltooid zijn. De Verkeersdienst krijgt, volgens ce verordening de volgende taken: Het adviseren en het doen van voorstellen, aan B. en W. uit eigen beweging of op verzoek; het verza melen van gegevens over verkeer en vervoer in en om Rotterdam, het ver werken of doen verwerken, het sta- tistisch vastleggen en het analyseren en 'het interpreteren van deze gege vens voor eigen gebruik of ten be hoeve van anderen; de voorbereiding van verkeersplannen met inachtne ming van structuur- en bestem mingsplannen, daarbij rekening hou dende met alle facetten zowel van het verkeer als van het openbare- en particuliere vervoer. Verder de voorbereiding van ver keersmaatregelen in de ruimste zin waaronder begrepen regelingen van verkeerslichten, parkeervoorzienin gen, wegmarkeringen en verkeerste kens op borden en op het wegdek met uitzondering van die maatrege len die tijdelijk zijn in verband met werkzaamheden. Dat is een zaak van de politie; de voorbereiding van maatregelen tot verbetering van ver keerssituaties, het maken van ver keerstechnische ontwerpen, het afwe gen van nut en kosten van alterna tieven alsmede het opstellen van ver dere verkeerstechnische uitgangspun ten voor de uitwerking en uitvoering van de plannen door gemeentewer ken. Tenslotte: de voorbereiding van maatregelen met betrekking tot het personenvervoer met garagewagens en taxi's: het- bijhouden van de ver- keersongevallenregistratie en het beschikbaar stellen van gegevens daaruit voor de politie; de verzorging van verkeerstechnische voorlichting en het verstrekken van verkeerstechnisch mcentelijke en andere over heidsinstellingen; de verzorging van de algemene verkeersvoorlichting aan burgerij en publiciteitsmedia. op pro-rato basis tegen afblad deren, afbrokkelen, afschilfe ren kortom op de hechting van Surfakote op de onder grond. Daardoor wordt op on derhoudskosten van uw pand bespaard, omdat de muren niet elke 2-4 jaar opnieuw be hoeven te worden geverfd. Uw. gebouw stijgt met Surfakote in waarde. SURFAKOTE wordt opgespoten in één laag, die 20-35 maal dikker is dan een gewone verflaag. Het beschermt tegen re gendoorslag, isoleert en is gemakkelijk te rei nigen. Kleuren-sta- len van onze 18 standaardkleuren worden op aanvraag gaarne verstrekt. Geef uw huis met SURFAKOTE een „tweede huid" Montfoort (U.) Tel. 03484-587. De heer Van Bree was ais leraar MO-Engels en Duits en beëdigd verta ler, een onderwijsman, die zUn vak be heerste op basis van een gedegen prak tische ervaring, HU kon namelijk bogen op een zeer actief aandeel in de admi nistratieve sector van de haringhandel. Toen in de dertiger jaren ook in die handelstak de malaise Intrad stapte hü over naar het onderwijs. Hij werd leraar aan de hbs in Dor drecht en aan kweekscholen in Rot terdam en Den Haag. In eigen stad ver bond hij zich als docent aan de han delsavondschool „Kennis is Macht", waarvan hij na het overlijden van de eerste directeur de heer Van der Schaar tot diens opvolger werd be noemd. Negen jaar geleden moest hij deze functie om gezondheidsredenen neer leggen. De heer Van Bree, die commis saris was van de N.V. Industrie en Handeirrüj Maasland, het verkoopkan toor van Ouwenbroek's meubelfabriek N.V., is enige jaren kerkvoogd van de hervormde gemeente geweest. Zijn gro te liefde ging uit naar de kerkmuziek en alles wat daarmee verband houdt. Toen hij organist werd van de Nieu we Kerk betekende dat officieel het einde van zijn werkzaamheden voor de kerkvoogdij, maar niettemin heeft hij zich tijdens de vele jaren dat hij dit kerkorgel bepeelde en daarna tot aan zijn dood ingezet voor allerlei akties die tot doel hadden de kerkvoogdij haar taak te helpen verlichten. Hij was een aantal jaren geleden de grote animator van een aktie voor de restauratie van het grote kerkorgel en gaf ook de stoot tot de zatèrdagse dien sten onder het motto „Kom zing met ons en doe als wij". HOEK van HOLLAND Aan de gemeenteraad van Rotterdam is het: bestemmingsplan Hoek van Hol land-Noord voorgelegd. Het ontwerp plan omvat drie woongroepen, elk bestaande uit een vUlaterrein, zeven 'bkftjes eengezinsh uizen, twee blok ken etagewonlngen in drie woonlagen en een woongebouw met ten hoogste negen woonlagen. De totale capaciteit van het plan. bedraagt tien villa's, ^152 eenge zinswoningen, 126 etagewoningen in drie lagen en 270 woningen in hoge bouw, samen 558 woningen. Aan de Rijpstraat is een terrein gereser veerd, waarop een bebouwing kan worden gesticht voor een sociaal of cultureel doel of een gebouw met een bijzondere woonvorm, bijvoorbeeld eèn service-flat De woonbuurt wordt aan de west-, noord- en oostzijde omsloten door een groengordel met singels, water partijen en openbare paden. Er zijn in tótaal 648 parkeerplaatsen, wat hij een aantal woningen van 558 niim voldoende is. van 50 jaar geleden (farm ingepakt! Aan de Groninger greus is een Duitscbe vrouw aangehou den, die „dik", te dik", was gekleed; 5 borstrokken en dito 5 onderbroeken werden door de visiteuse in beslag ge nomen en nog welgekleed kon de vrouw daarop verder gaan. SCHIEDAM Geref: Oosterkerk 30 ds v Veen 5 ds Schuring KETHEL „De Ark" 9.30 ds Xam- mensma 3 ds v Veen; Magnalia Dei Kerk 10 ds- Everaars 5 ds Nammensma; „De Goede Haven" 10 ds Hindriks 5 ds Eve raars: Julianakerk 30 ds Schuring 5 ds Couvé. Ilerv geref evang: Gebouw „Irene" 10 dhr De Waard. Grote kerk 5 ds Kooien. Leger des Heils: Lange Haven 27. Vrije Chr geref gem: Tuinlaan 50. Chr geref: kantine kartonagefabrlek 10 leesd 3 ds Piantinga. Herv Gem: Grote kerk 10 ds Hoffman 5 ds Kooien, Bethelkerk 10 ds Jansen, Opstandingskerk. 10 ds Zimmerman 7 ris Schiedamseweg 41 r. Voor alle PHILIPS producten naar het PHILIPS-CENTRUM (uw vertrouwen waard) Spaling, vredeskerfc 10 ds Spaling 7 ds Gras. De Rank 10 dhr vd Hek 7 ds vons, St Martlnuskerk 9.30 ds Verwaai. MAASLAND Herv gem: 10 ds Kcijzer 7 ds Alers. geref: 10 7 ds De Jong. MAASSLUIS Herv gem: Grote kerk. 10 ds Meijer 7 ds Kalkman, Ichthuscentrum 10 ds Van Es. Zalencentrum 10 ds Kalk man. gem huis 9.45 dhr vd Waal. Geref: Immanuelkerk 9.30 ds Jonkhof 4.30 ds Bohimeijer, Maranathakerk 9.30 ds Bohl- meijer. 7 ds Jonkhof, Andreaskapei 7 ds Bohimeijer, geref vrljg: 8.30 ds Los 5 ds v Tongeren, chr geref: 9.30 4.30 ds vd Molen, NPB: 10.15 ds Zuurdeeg, Leger des hells 10 7.30 dienst, $.30 openl samenk. ROZENBURG Herv gem: Imma nuelkerk 9.45 ds Vd Most 6.30 ds Wester- veld. De Sehans 9.45 ds vd Bos, geref: 9.30 ds De Kleer, 6210 ds Koster, chr geref: 9.30 s.30 ds Bikker, geref vrljg-. 9.45 4.15 ds Deddens (Huk.) geref gem: (Poortugaal) 10 3.30 leesd. VLAARDINGEN Herv gem: Grote kerk 9 10.30 ds Zethof 5 ds Bouterse, Nieu we Kerk 10 ds Bos <HA> 5 ds Spaling. Bethelkerk 10 dhr vLambalgen, 7 ds Bou terse, Immanuelkerk 10 ds Hoorn 7 dhr v Lambalgen, Rehobothkerk 30 ds Beens 7 dhr Hoogendam, Ichthuskerk 8,30 ds Blei 10 ds Blei, Holykapel 10.30 ds Van Veen, en dhr Van Zetten, Holyzlekenhuis 9 dienst, zonnehuis 10 dienst. Geref: Oosterkerk 10 ds Bergenia 5 ds Lever. Emmauskerk 10 ds "Wlerslnga, 5 ds Kóuwenhoven, Zonnehuis 10 ds Kouvvenhoven, Holykapel 5 ds Krol, Pnlëlkerk 9 10.30 dr Bos 5 ds Wlerslnga. Maranathakerk 10 ds .Krol, 5 ds Bergema, De Wetering 10.15 ds Lever. Geref gem: westnieuwland 56, 10 5 leesd. Rem kerk en NPB: 10 ds Beukman. Chr geref: Emmastr 116, io ds Buljs (HA) 5 ds Buijs; Philips de Goedestr 162: 3 ds Buljs. Juist vanmorgen kreeg deze samen komst in de grote kerk een bijzonder cachet omdat hij voor de 250-ste ach tereenvolgende keer werd gehouden: De heer Van Bree, die voorzitter was van de commissie „Kom zing met ons" heeft ook dit werk met veel toe wijding verricht, hoewel hjj zelf daar in minder op de voorgrond trad. Ogen schijnlijk was de heer Van Bree goed hersteld van een hartaanval, die hem verleden jaar ongeveer in dezelfde tijd van het jaar had getroffen. De hartverlamming van donderdag kwam dan ook geheel onverwachts. De begrafenis is bepaald op maandagmid dag om half vier op de algemene be graafplaats in Vlaardingen. Om half drie is er een rouwdienst in de Nieuwe Kerk. TT/E rijden nu alweer zo'n paar maanden met de metro. Ja, ja, de tijd gaat snel. De Rotterdammer heeft de nieuwe manier van vervoer geaccepteerd en er zullen er in de stad maar weinigen zijn die nog niet een keertje ondergronds zijn geweest. Vooral de eerste weken na de ope ning door het prinselijk paar is er een ware run op de loketten geweest. Iedereen wilde er als de kippen bij zijn om met zijn of haar eigen ogen dat nieuwtje te bekijken. Ontelbaar zijn de aantal plezierritjes geweest die vooral de jeugd toen heeft ge maakt. Voor een kwartje kon je net zo lang heen en weer rijden als je ielf maar wilde. Als je ér bij Centraal Station maar niet uitging en direkt een tréin terug pakte, dan zat dat: wel goed. Maar nu zijn we toch langzamer hand wel gewend aan die goeie metro. Er wordt elke dag en elk uur een druk gebruik van gemaakt: We kunnen nu omgaan met de kaartjes-apparatuur. Er zijn wel wat strubbelingen en storingen geweest, maar de HET schijnt het nu toch onder de knie te hebben. Er zijn on dertussen ook al wat mensen van dé: roltrappen getuimeld, gelukkig niet met ernstige gevolgen. Dat zal on getwijfeldjammer genoeg nog •menigmaal gebeuren. We hebben een professor uit Delft gehad die beweerde dat de remmen van onze eigen métro niet deugden en gevaarlijk zouden zijn. Het is fel tegengesproken doof de RET-direk- teur en ook dat Stormpje is weer geluwd. - WAT mij een beetje is tegengeval- len dat is de beslist'niet: min der gewonden opeenstapeling van 'auto's in het stadscentrum. Of;' de autobezitters rijden niet graag met de metro van zuid naar het centrum óf er komen elke dag meer auto's. Ik kan het niet helemaal beoordelen. Feit is echter dat het op parkeer plaatsen, in straten of waar dan .ook volle» is met auto's dan ooit. Het wordt elke dag moeilijker om een plaatsje te vinden als automobi list. Halfnegen isvandaag de dag zo'n beetje de spertijd. Kom je la ter in het centrum, dan is het zoe ken geblaizen. Een oponthoud van enkele minuten iri het verkeer kan betekenen dat je je auto een kilo meter verder moet neerzetten dan dat je gewoon bent. Nee, wat dat betreft is er nog niet veel ver beterd. En eerlijk gezegd zie ik daar voor geen oplossing! U misschien? ROTTERDAM B. en W. zijn van mening dat'er wat het plaatsen van benzinepompen betreft een ongunstige ontwikkeling te constateren valt. Er worden teveel pompen geplaatst die uit het oogpunt van voorziening in de be hoeften overbodig zijn. r B. en W. vrezen dat er teveel pompen in bepaalde stadsdelen komen. Zij zien daarin niet slechts een gevaar uit ste debouwkundig opzicht, maar ook ten aanzien van een vlotte doorstroming van het verkeer. Al deze zaken wonden echter onvol doende geregeld in de huidige Verorde ning Benzinepompen. B. en W. stellen de raad voor nu een. nieuwe verorde ning vast te stellen. Uitgangspunt is dat pompen slechts geplaatst mogen worden van garagebedrijven voor herstel- en onderhoudswerkzaamheden. Men wil tegengaan dat pompen worden gezet bij kleine bedrijven of service punten." Er zijn teveel bedrijfjes die zich slechts garage noemen om een of meer pompen te kunnen eploiteren. De verordening gaat oók het plaat sen van pompen tegen bij gespeciali seerde au tornobielbedrijven zoals ban- eatiebedrijven, uildeukerijen, spuite- rijen, autowasserijen en dergelijke. Bovendien wordt in de verordening de huidige maatstaf van honderd me- ter minimum tussen twee pompen van verschillende bedrijven verhoogd tot driehonderd, meter. Het maximum aan tal pompen per bedrijf mag slechts vier zijn, of twee dubbele. DE LIER, 24 mei VeUlnzvereniglns Westerlee. Andijvie 93—112, 20.600 kg. rode bessen 135 per ons. dubb. bonen 436—560. 65: snij 366—410. 1800. allcante 550. Franke- thaler 670—730, 66; komkom (krom) 4548. 12.000: posteleLn 65—89. 2300: pruimen 120. rabarber 18—29, 18007 kg: snpinazie 83—110, 3400: spitskool 6887, 4400: prei AI2I 3240, 1400: bospecn 78—117, 10.100 bos: peterselie 25—32. 2900; radijs 33—2200; selderij 71;.20'/!. 5900. kroten 24—40. 3400; komkom AA 54—56, 12Z.KH) stuks; A 49—53, B 47—31, C 41—42, D 36—38. netmeloen (blank) 6: 170—270. 9100, 8: 145—220. 10: $5—135. Rijp: 5: 205. 8: 185, 10: 125—350. 12: 100—130: papri ka 4—54 600; pruimen 3—27. 3600. perziken 25—78. 600: sla 7'/,34, 83.060 II 6—23'/:: bloemkool 6: 152—160. 79-200 stuks. E: 123—134, 10: 103—320. 12: 81—108. 15 52—58: tomaten A 730—730, Extra c 740—770. toma ten I A 7-780, 3 840—950. C 7—770, CC 580620; ogenmeloen 10 230—260, 220; 120 165, 15) 85.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1968 | | pagina 1