groot scholencomplex op bachpletn Geestelijke volksgezondheid opende districtsbureau heetman j POOLS VLOOTBEZOEK is Schiedam doet mee met Gewestelijk Orkest flHHffiK! AGENDA m DE KLERK&ZN Bestemmingsplan Hoofdstraat-Zuid itgesteld vasi - «i Verlichting. L van der Linden erelid van VSV Walstra \vil sociaal medisch centrum Burgerlijke stand Redders beloond Geiuigenoproep Veel meeleven bij begrafenis van L. T. van Bree Stapel kisten vloog in brand Hond bijt twee mannen EETHOEKEN QUEEN ANNE FAUTEUILS V-.rr, sfeervolle I!»!# TELEURGESTELD DRIE SCHOLEN VLAARDINGEN Maan dagmiddag heeft wethouder G, Walstra een nieuw districts bureau van de Stichting Geeste lijke Volksgezondheid in Zuid- Holland geopend. Het is het derde bureau in zijn soort na Sassenheim en Dordrecht. Het district Waterweg-Noord om vat de gemeenten Vlaardin- gen, Schiedam, Maassluis en Maasland. Concentratie Interlandpagina vandaag MARCONI-PLAN TSOEN L6UPEZUIVER IS EEN WOORD T DAT Wkl VOORZICHTIG HANTEREN Man onwel in zijn volkstuintje - 'mÊ - ri - '-vip IblL 'imdnac en morgen en dagelijks m. SI dE ROTTERDAMMER^ Pagina 3 DINSDAG 28 MEM968 Groenoord kan met markt gaan experimenteren (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Dc gemeenteraad heeft gisteravond twee be langrijke besluiten voor de nieuwe w(jk Groenoord genomen: weekmarkt op het Johannes Strauszplein kwam er royaal door en de plannen voor scholenbouw op het Bachplein kunnen in uitvoering worden genomen. Beide voorstellen van B. en W. heeft de raad met algemene instemming aanvaard. jjet waren dan ook slechts details waarover de raadsleden spraken. Ei genlijk was het alleen de heer G. P. Verhulsdonk (lib.) die, wat de markt betreft, geen juichende houding aan- r Tot op zekere hoogte kreeg hij de uitgetreden Boer C. Muijs in zijn straatje toen deze het argument van bet voorstel, „dat er in Groenoord nagenoeg geen winkels zijn", aan greep om de vraag te stellen wat daarvan de reden is» Wethouder, mr. P. Bochove ver mocht de heer Muys op deze vraag, zeker nadat burgemeester H. Roelfse ma de vraagsteller had afgehamerd omdat hij daarmee buiten de orde trad, geen antwoord te geven. Wel kwam de wethouder de heer J. J. Hoogcarspel (soc.) tegemoet, door staande de vergadering wat bij te schaven aan de nieuwe marktveror- dening die gelijktijdig onder de ha mer doorging. Het socialistische VLAARDINGEN De jaarlijkse algemene ledenvergadering van de Viaardingse Scheidsrech- tersvereniging. maandagavond ge houden in gebouw Excelsior heeft verloop gehad. De heer L. van der Linden werd tot erelid benoemd. Van de 25 jaren, die de vereniging bijna bestaat heeft hij de laatste 23 jaren de functie van penningmeester ver vuld. Om gezondheidsredenen moest hij nu bedanken. De heren C. Verbeek, hoofd bestuurder van de C.O.V.S. (Centrale Organisatie van Voetbal Scheidsrech ters) en G. van der Borden, voorzitter van V.S.V. hebben de benoeming bij de heer Van der Linden thuis bekend gemaakt en hem namens de leden een fruitmand aangeboden. Mevrouw Van der Linden kreeg een bloemstuk. SCHIEDAM De gemeenteraad heeft gisteravond de heer G. A. VerweiJ be noemd tot lid van de commissie voor het Stedelijk. Museum. De Rijnmondband en de Jeugd-Rijn- mondband hebben zaterdag op het drum bandconcours In Numansdorp een eerste prijs met lfiO.S punt behaald. Z.ij lieten slechts de Euroband met zeven punten achter zich. De jeugd behaalde een eerste prijs met 161 punten in dc juniorenafde ling. De drumband van Wilton-Fijenoord en die van DOK verwierven respectieve lijk een eerste prijs met 1S7 en een tweede prijs met 157,5 punten. Donderdag om zeven uur wordt op het ODI-terrein op Harga een bijzondere kort- balwedstrijd gespeeld. Een selectieteam met de sterkste spelers(sters) van de clubs uit de afd. zuldhellanü-Zuld spelen tegen een geselecteerd team van clubs uit Zuld- Holiand-Noord. "Wlm van Winden ts de enige ODI-aan die hiervoor werd gekozen. Zijn clubgenoot Costic Tousssint is als reserve aangewezen. raadslid had de vinger gelegd bij en kele kronkelige redactievormen in het concept. Eén raedslid bleek na de beant woording van de wethouder teleur gesteld, Dat was de heer H. W. Me taal (kath.), die zich met de ijdel gebleken hoop had gevleid dat de dames van Groenoord al tijdens de aanstaande vakantiesluiting van de winkels zouden kunnen markten. Ze zouden dan niet genoodzaakt zijn voor hun dagelijkse inkopen hele maal naar het centrum te moeten. (Interruptie van centrum-winkelier Verhulsdonk: „Dat is geen noodzaak, maar een genoegen"). Maar mr. Bochove wist dat het zo gauw niet kon: Gedeputeerde staten moeten het raadsbesluit eerst goed keuren en de wet schrijft hun voor dat zij daartoe eerst de omliggende gemeenten, waar eveneens week markten worden gehouden, moeten horen. Op zijn vroegst zou de dinsdagmorgenmarkt in Groenoord in september of oktober een feit kunnen zijn, dacht de wethouder. De markttijden (van S tot 14 uur) zag de heer Van Bochove voorlopig als een experiment. Hij wilde de zaak wat dat betreft eerst maar eens een half jaar uitproberen. „De prak tijk moet ons leren wat we met die markt gaan doen; in theorie is het ook nog mogelijk dat het een doodge boren kindje wordt". En welke kooplieden een plaats krijgen? De beste, zei de wethouder; als er gekozen moet worden mogen de Schiedammers meedoen, maar zij krijgen geen pré op collega's uit an dere gemeenten. Op het Bachplein komen drie lage re scholen met zeven en drie kleu- MR. P. BOCKHOVE uitproberen terscholen met drie lokalen: één l.o.- en kleuterschool voor de Sint Willi- brordusstichting, één voor de Vereni ging voor Christelijk Volksonderwijs en één voor het openbaar onderwijs. Tot stichting van de openbare kleuterschool had de raad al eerder besloten: de kleuters zijn voorlopig ondergebracht in houten noodlokalen aan de Eduard van Beinumlaan. Daar is op het ogenblik ook een dependance van de christelijke Dok ter Sauerschool gehuisvest, die straks een zelfstandige kleuterschool zal worden. Voor deze school voteerde de raad een extra krediet van ƒ7.000 voor spel- en ontwikkelingsmateriaal. Bij de openbare l.o.-school komt een gemeentelijk gymnastiekgebouw voor gezamenlijk gebruik van alle scholen. Mevrouw A. C. M. Blaauw-Rieu (pac.soc.) had bij dit voorstel geen onaardig idee: zij dacht dat de bouw van een groot complex, bestaande nit drie vleugels (voor elke zuil één) voordeliger zou zijn dan het bouwen van drie aparte schoolgebouwen. Met de winst die daardoor zou worden in een voor de opening speciaal ALLES MOET LEEG vóór de grote verbouwing van onze magazijnen in de - Spaanse Polder een aan-, vang neemt U kunt nu profiteren van een leeg- verkoop met koopjes zoals u nog zelden hebt meegemaakt. 170 cm breed, uitgevoerd in I polyester hoogglans, met In- j gebouwde bar en verlichting, lade met ft Cf) bestek-indeling van 635.- nu voor Nrvlla"" DAUIfCTEI I EN ruime 3-zits bank en 2 fau- I DHnfiw I ELLEd teuils, met losse zit- en rug- kussens. Bekleding van prachtige dralon-velours in naturel of goud, aan de onderzijde af-" gezet met koordfranje, van 1435.-nu voor LEUKE [bestaande uit 4 palissander stoelen, bekleed met sterk I kunstleder. Bijpassende ronde [tafel met tulmelblad. Nu icompleetvoorslechtsgj^ Klassieke fauteuils, met tos zlt-| S kussen en bekleding van bij- zonder mooie mohair-veiours. Een heel speciale Oflll ..J I aanbieding. Nu voor t-vt* 1 COMPLETE WONINGINRICHTING BINNENWEG 7 - BEIJERLANDSELAAN 72-73 ingerichte kamer in het gebouw van de stichting aan de Schiedamseweg 38, sprak de wethouder er zijn vreug de over uit dat dit bureau zich In Vlaardingen heeft gevestigd. Hij sig naleerde het feit, dat er hoe langer hoe meer instellingen komen die zich bezighouden met de geestelijke volksgezondheid. Het is een harte- wens van wethouder Walstra dat er in Vlaardingen een sociaal medisch centrum komt, waar verschillende instellingen onderdak kunnen vinden. De wethouder dacht aan onder an dere de stichting voor geestelijke volksgezondheid, het sociaal pedago gisch centrum, het Medisch Opvoed kundig Bureau en de schoolartsen- dienst. Wanneer vanuit dit centrum de contacten worden onderhouden met de gemeentelijke diensten, zou vee! gewonnen zijn. De heer Walstra meende dat het zeker niet ondenkbaar is, dat verscheidene specialisten voor di verse instellingen daar werkzaam zouden kunnen zijn, waardoor de kosten lager worden. Boven dit alles staat evenwel, al dus wethouder Walstra, de zorg voor de geestelijk gehandicapte mens. Met de verwachting, dat dit bureau ertoe zal bijdragen dat in de toekomst een optimale zorg aan deze groep mensen zal worden gegeven, verklaarde de wethouder het districtsbureau voor geopend. Aan het bureau zijn verbonden de heer C. M. van der Meulen, zenuw arts, mevrouw H. E. A. Talma, psy chologe, de heer R. W. Eland, peda goog en twee districtsverpleegsters. Het bureau dat dagelijks is geo pend wil hulp verlenen aan mensen met psychologische aanpassingstoor nissen. Verder adviseert het bij ge- drags- en leermoeilijkheden van jeugdige personen, die niet vallen binnen het kader van een behande ling door een medisch opvoedkundig bureau. Het wekelijks spreekuur van de ze nuwarts C. M. van der Meulen, dat tot dusver op dinsdagmiddag van 13.30 tot 14.30 uur in de polikliniek van het Holyziekenhuis werd gehou den is met ingang van heden ver plaatst naar het nieuwe districtskan toor, Schiedamseweg 38. Het tijdstip blijft onveranderd. Een betreurenswaardig misver stand is cr gisteren oorzaak van geweest dat in twee van onze edi ties de sportpagina met het ver slag van de interland-voetbalwed strijd NederlandSaarland niet is opgenomen. De betrokken pa gina wordt vandaag alsnog gepu bliceerd (pag. 17). Wij bieden de lezer onze verontschuldiging aan. verkregen wilde zij een filmlokaal, een dokterskamer en liefst ook een sportveld en een school-instructiebad gerealiseerd zien. Het idee was niet gek, maar wet houder van onderwijs mejuffrouw G. D. de Graaff zag er toch geen moge lijkheden voor. Zij voorspelde dat Schiedam, zich daarmee buiten de rijksvoorschriften zou stellen en dat zou betekenen dat, zo de goedkeuring al werd gegeven, daarop veel langer zou moeten worden gewacht. Daar kwam bij dat de wethouder niet overtuigd was van de technische voordelen van zo'n mammoetcom plex. En de aanleg van een sportveld en de bouw van een instructiebad laat de beschikbare ruimte op het Bachplein niet eens toe. Ook het zuiden van de stad kreeg gisteravond weer een beurt: voor herstel van het plantsoen aan de Marconiweg stelde de raad 136.000 beschikbaar en voor de aanleg van een kinderspeelplaats aan de Ful- tonstraat werd voor 24.000 in de gemeentebeurs getast. Uit de beraadslaging werd duide lijk dat het in de bedoeling ligt het plantsoen Marconiweg voor een groot deel te betegelen. Dat was voor mevrouw J. H. H. Gerding-Eggink (pac. soc.) („met genoegen woon ik al dertien jaar tegenover dit plantsoen") een aanleiding om weer eens een ge voelvolle afgrijzing uit te spreken over „onze versteende wereld". Zij voerde een hartstochtelijk pleidooi voor de handhaving van het bestaan de gras en zou het betreuren ais de spelende jeugd straks geen natte voe ten meer zou kunnen halen, als de glooiing naar de vijver wordt verwij derd. Drs. H. J. Simons (soc.) herinnerde aan hei bij de buurtvereniging „Het Singelkwartier" bestaande verlangen naar een gesloten speeltuin en de heer Verhulsdonk pleitte ervoor de bevolking van het Singelkwartier over het plantsoen suggesties te laten doen. Burgemeester Roelfsema beloofde het allemaal te zullen bekijken. Wel wist hij dat deze plaats ongeschikt is voor een gesloten speeltuin omdat daarvoor zeker een oppervlakte van 2500 3000 m2 nodig is. Voor de wens van de buurtvereniging wordt daarom naar een ander terrein ge zocht. De bestemming voor de grond die vrijkomt door de voorgenomen sloop van acht huizen aan de Hoge- banweg is nog in onderzoek. Voor de verlangens van mevrouw Gerding bon de heer Roelfsema wel begrip opbrengen. Hij liet haar ech ter weten dat aan de noodzakelijke ophoging van het plantsoen niet valt te ontkomen, maar stelde haar gerust met te zeggen dat alles in het werk zal worden gesteld om de jeugd van het Singeikwarfier een terrein te ge ven waar ze echt wat aan heeft. pSlipïMMPiiSl! J 't' 1 Flnlw I e. wj, m, v« I I I 1 Mnpwftet Absoluut zuivere brillanten zijn nu een maal zeldzaam. De meeste hebben kleine Insluitsels, die de schittering niet beïn vloeden, maar wèl een veel aantrekke lijker prijs mogelijk maken. Elke briilant wordt bij ons met de modernste appa ratuur genadeloos op zijn zuiverheid onderzocht. De resultaten van dit on derzoek worden vastgelegd in een wetenschappeiijk-objectief Certificaat - kompleet met diagram en microfoto - dat u bij aankoop van een steen ontvangt Dit voor Nederland unieke Certificaat geeft u volstrekte zekerheid omtrent de waarde van uw briilant. wu EDELSTEENKUND1GE F.G-A. DIAMANTEXPERT G.I.A. ROTTERDAM LIJNBAAN 92 TELEFOON 116670 FILIAAL: OOSTZEEDIJK 155-157 TELEFOON 122344 (Van een nozer verslaggevers) SCHIEDAM De gemeenteraad heeft gisteravond het bestem mingsplan „Hoofdstraat-Zuid" met algemene stemmen vastgesteld en de daartegen ingebrachte bezwaren niet ontvankelijk en ongegrond verklaard. Het plan omvat het gebied dat be grensd wordt door de Voorhaven, de Nieuwe Maas, het Hoofdplein, de Ha- vendijk en de Lekstraat. In het kader van de voorgenomen algehele reconstructie van de Gorzen behoelt het bestemmingsplan nog een nadere uitwerking. Burgemeester H. Roelfsema ging dan ook niet diep in op enkele vra gen die erover gesteld werden. Hij zei dat „het plannetje" eigenlijk voortijdig bij de raad is ingediend om vast het tracée van de waterke ring te kunnen vaststellen. Het dijk- gedeelte tussen de Rijnstraat en de Rotterdamsedijk moet namelijk als een onderdeel van de Deltawerken daaraan worden aangepast. Om het nieuwe dijktracee ruimtelijk te kun nen uitstippelen moest nu het 'bestemmingsplan worden vastgesteld. B. en W. zijn van oordeel dat dc voltooiing van dit dijk gedeelte eert zaak van algemeen belang van de eerste orde is, waarvoor de belangen van derden onherroepelijk zullen moeten wijken. SCHIEDAM Tijdens zijn werk zaamheden op het volks tuinderscom plex Vijf Sluizen werd maandag de 64-jarige C. Kruining uit de Huismanstraat 26a onwel. Hij werd door de GGD naar de Dr. Noletstich- ting gebracht, waar hij bij aankomst bleek te zijn overleden. téj».. ■?':V IN ink jf I ;V' V. "i.'c \l - F"- fi ':V:: I P I II «•Svi-T iï" •-- ROTTERDAM Een Pools smaldeel brengt tot vrijdag een bezoek aan de Rotterdamse ha ven. Het smaldeel bestaat uit de onderzeebootjager Wicher en de onderzeeboten Sep (in 1938 bij de RDM gebouwd) en Bielik. Commandant van het smaldeel is KTZ Marian Zaloga. De aan de Parkkade afgemeer de schepen zijn donderdagmid dag van li tot 16 uur voor het publiek te bezichtigen. Aan boord van de Wicher bevindt zich de Poolse marinekapel, die woensdagmiddag van 12.30 tot 13 uur op het Stadhuisplein een lunchconcert geeft. Het gemeentebestuur biedt de Polen woensdagmiddag een ha- venrondvaart aan. SCHIEDAM Geboren: Nils A zv B A Lundgrcn en K E Kronholm: Astrld J dv W J de Jel en C A M van Helvert; Karin dv J n A Beuman en A W A Boersboom; Uesberh J dv L A Seelen en A lubben ga; Miche! zv W Hoorman en J J Brunner; A drianus zv A P J van der Meijde en J G Koos; jolanda dv H Noordhoek en G de Roller; Cliltord J H zv M Menlek, en J F Kneefel; Anne H dv K M van der Giessen en H A M Balm; Jacob F zv J J van Hoorn en F Blome: Kasper F zv J R A Schouten en J E W Draobe; Benjamin K zv K Hugenhollz en E J Engelsman. Overleden: A Massers 76 echtg C den Ridder. SCHIEDAM Burgemeester H, Roelfsema heeft gisteren aan drie moedige redders het diploma van het Carnegie Heldenfonds uitgereikt. Het waren de heren K. F. M. Ver meulen van de Anthony Muysstraat 8a, C. M. Koppenhagen van de Nieu we Maasstraat 3 en J. W. van Oeve- len van de Sperwerlaan 565 uit Vlaardingen die op 11 november 1967 een drenkeling van de verdrin kingsdood hebben gered. MAASSLUIS Zaterdag jl. omstreeks 8.20 uur werd in de Jan Luykenstraat de personenauto van de heer D. Luijendijk aangereden door een tot nog toe onbekend gebleven vrachtauto. Volgens getuigen zou de auto het kenteken ZS-70-68 voeren. Vermoe delijk is dit echter niet goed opgeno men. Bij de aanrijding werd voor 1.500,— schade aangericht. De Maassluise politie verzoekt eventuele getuigen zich met haar in verbinding te stellen (tel. 01899 - 3444). SCHIEDAM De gemeenteraad j heeft gisteravond de in oprichting zijnde Stichting Gewestelijk Orkest voor Zuid-Holland een jaarlijkse subsidie van 8.000 toegekend. De raad volgde daarmee het voorbeeld van Delft, Dordrecht, Leiden en Vlaardingen en hoopte dat ook Den Haag en Rotterdam zich in deze rij zullen scharen. Gouda doel om budgettaire rede nen (dezelfde reden waarom het rijk zich afzijdig houdt) niet mee. Om die tegenvaller op te vangen is het de bedoeling dat een aantal kleine ge meenten nog eens tienduizend gulden extra op tafel brengt Het Gewestelijk Orkest voor Zuid-Holland zal in grote lijnen ontstaan door een fusie van het West-Nederlands Symphonie Orkest en het Zuid-Hollands Orkest. Het wordt zijn taak in kleine en middel grote Zuid-Hollandse gemeenten (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Naar schatting tweehonderd meelevenden hebben maandagmiddag de heer L. T. van Bree, in leven leraar Engels en Duits MO naar zijn laatste rustplaats ver gezeld. Onmiddellijk aan de begrafenis voorafgaande was er in de Nieuwe Kerk, waar de heer Van Bree tot voor kort organist was, een zeer druk bezochte rouwdienst Ds. A. A. Bos, predikant van de hervormde wijkge- meente Nieuwe Kerk, bediende er het Woord naar 1 Corinthe 15: 26 „De laatste vijand die teniet gedaan wordt is de dood". De predikant schetste de overlede ne als een man met rijke gaven en veel liefde voor de Kerk. Vooral de vormgeving van de eredienst de ge meente-zang en het orgelspel ging hem zeer ter harte. Hij kende het wonder van de taal, maar boog ook voor het Woord van God als in de kerk het Evangelie werd verkondigd. „Dat Evangelie is de boodschap van het leven en van de nieuwe toe komst en de heer Van Bree on dersteunde die verkondiging met zijn orgelspel en gaf haar door in zijn leven", aldus de predikant. De dienst, waarin de heer Gijs de Graaf het kerkorgel bespeelde, werd besloten met samenzang van het be kende „A Toi la gloire" Voor de aanvang van de dienst werden in de kerk enkele toespraken gehouden. De heer J. Ouwenbrcek, directeur van Ouwenbroek's Meubel fabriek memoreerde de kwaliteiten van de overledene, die commissaris van deze N.V. was. De heer A. Thur- mer sprak "amens de centrale kerk voogdij der Hervormde Gemeente en namens de commissie „Kom zing met ons en doe als wij", waarvan de heer Van Bree voorzitter was. De heer G. van Teylingen, een persoonlijke relatie van de overlede ne zei ónder meer dat muziek en taal twee grootheden in het leven van de heer Van Bree raast zijn gezin zijn geweest. Laatste spreker was de heer G. van Zeijl namens de Koningin Wilhelmina Kweekschool in Den Haag waar de heer Van Bree vele jaren leraar is geweest. Een schat van bloemen dekte de baar. koorbegeleidingen te verzorgen en zelfstandig op te treden iij school- en jeugdconcerten. Dat laatste zou in Schiedam, vol gens B. en W. het best in kerkgebou wen kunnen gebeuren, al was de heer W. J. C. Willemse (kath.) het daar gisteravond niet mee eens. Fi nancieel verwachtte hij een helpende hand van een „Stichting Opbouw Schiedam" waarvan hij vertelde dat zij in oprichting is. Burgemeester H. Roelfsema vond het kennelijk niet prettig dat de heer Willemse dat plan verklapte, en stelde hem subiet bui ten de orde. De burgemeester leende dri. J. Houtman (lib.) een williger oor, toen deze de suggestie opperde de voor malige kerk van Sint Joannes de Do per aan de Lange Haven voor de jeugdconcerten te gebruiken. In haar beantwoording beloofde wethouder van onderwijs mejuffrouw G. D. de Graaff dit idee te zullen bezien. De heer S. Kuiper (prot) wilde aanvankelijk voor zijn fractie een slag om de arm houden. Hij zei dat er in de PCG veel waardering voor het voorstel van B. en W. bestond, maar deelde mee dat er binnen de fractie niettemin verdeeldheid was. Er waren stemmen die zich afvroe gen of het, gezien de weinig rooskleurige toestand van de ge meente, verantwoord was andere noodzakelijke voorzieningen te laten wachten ten koste van de consequen ties die men zich met het gewestelijk orkest op de hals zou halen. Maar toen de wethouder haar ant woord. had. gegeven stemden alle PCG-ers met het voorstel in, zodat het met algemene stemmen had kun nen worden aangenomen, ware het niet dat de beide PSP-dames hun „tegen" lieten aantekenen omdat zij zich bezwaard voelden over de huns inziens onvoldoende sociale voorzie ningen die voor de musici van het or kest zijn getroffen. BINNENSINGEL165.TEL: 342488 VLAARDINGEN SCHIEDAM In een weiland aan de Schiedamseweg was een stapel kisten, die vernietigd moest worden, in brand bestoken. De vuurzee dreig de evenwel naar een nabij gelegen pand over te slaan, zodat de brand weer er bij geroepen werd om het vuur te doven. In een opslagruimte op de tweede etage van de distilleerderij A. Bitter aan de Elzens teeg 2 brak brand uit, waarschijnlijk door oververhitting van de schoorsteen. Ook hier zorgde de brandweer, dat erger werd voor komen. De schade o.a. van de vloer en aan de elektrische installatie, werd ge raamd op 25.000. ROTTERDAM Toen de 38-jarige kantoorbediende F. Wapenaar uit Vlaardingen en zijn 36-jarige collega J. Baas uit de Blommersdijkselaan maandagavond in de Van Vollen- hovenstraat liepen, werden zy aan gevallen en gebeten door een los lopende hond. De hond had zich namelijk losgerukt. Beide mannen zijn ter behandeling van diverse wonden naar het Dij kzigtziekenhuis gebracht. BRUSSEL Ruim 50.000 Bel gische boeren hebben zaterdag in Deinze bij Brugge bun misnoegen kenbaar gemaakt over het EEG-be- leid. De betogers verzetten zich fel tegen de voorgestelde verlaging van de Europese melkprijs, waartoe de- EEG- ministerraad vandaag in Brus sel zou beslissen. De leiders van de boerenbonden verzochten de Belgische minister van landbouw, Heger, niet te wijken voor druk van de andere EEG-ministers. De boeren verwachten een lager in komen, als de EEG de melkprijs zou verlagen. Chr. Soc. Belagen: Wijk ver. Nieuwland, ballet, 18.30, 20. Wijkver. Nieuwland: Hengelsport, uitrei ken van kaarten en abonnementen. 2®. Opstandlngskerk: Hervormde Gemeente classical® vergadering, 19.30. wijkcentrum Nieuwland: Handbalver. „Wilton-Fljenoord", 20. Agentschap „De Rotterdammer": me vrouw J. van Gog, dr. Zamenhofstraat 139. tel. 152400, ook klachten bezorging. Alarmnummer brandweer: 269122. Alarmnummer GG en GD: 269290. Apotheek: L. £vers. Lange Haven 01, tel. 268242. Politie: 264666.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1968 | | pagina 1