GOUD Uit u VOOR ZUSTER EHRENTRUDE uw overtuiging kon bergen verzetten PRISMA7 m Vernieuwde chr. geref. kerk in gebruik AGENDA IJ» JA verkoper Royal Club Tonic t? ff ffiüü Soms laat Sir Christian zijn Royal Club "Ionic staan voor een glas Slivovitch... (maar dat nemen wij hem niet kwalijk) VffcKADS isjes gewond na val van fiets Burgerlijke stand 1m7 t$/CHIESSER. Sterke drank uit bergplaats gestolen Vier koplopers bij thuisdamtornooi 11! naQstert j P RI SMA dameshorloge 2) sportief model - incabloc shockproof - onbreekbare veer edeldoublé 69.- PRISMA o.m. verkrijgbaar bij: JUWEL,BEDRIJF TON DE GROOT KOPÊIiW,EK DELMONTE HORLOGERIE SSff™ 286(1 JUWELIER J. DRENT STREVELSWEG 61a Schranders Goud- Zilverhandel N,V. GK- JUWELIER v. SLOBBE molen™ •■■•■Dint'. en morgen cn dagelijks VERMEVWING Verbetering Ruil in, die oude camera ELEKTRISCHE^ 'WüISHjART Advertenties bekijken even prettig werk als winkelen J. A. VOGEL Vanzelfsprekend niet. Slivovitch hoort evenzeer bij Sir Christian als Royal Club Tonic. Want Sir Christian - Chris voor zijn friends - wéét van drankjes. Drinkt Royal Club Tonic omdat die zo heerlijk pittig is. Piekfijne drank, vindt hij. En perfect voor de mix. Sir Christian weet zo goed wat goed is, dat hij het ook zijn gasten voorzet. Royai Club Tonic. De pittigste tonicèver! schiedamseweg 61 vlaardingen 343202 Vrijdagavond koopavond Wekenlang waren vele klanten reeds vertrouwd geraakt met het afgesloten gedeelte in 't hart van onze zaak. Achter die muren werd koorts achtig gewerkt aan de installatie van zes nieuwe roltrappen. Maar nu Is 't dan zover, spik splinternieuwe roltrappen, liefst aes stuks, die alle verdiepingen onderling verbinden van bene den naar boven en omgekeerd... De meest moderne comfortabele en veilige roltrappen, ais extra service aan onze klanten. Nu alle ongemak achter de rug is, danken wij U voor de echt Rotterdamse manier, waarop U het lawaai, geklop, gehamer en het zoeken naar verplaatste afdelingen heeft verdragen. Ter Meulen, er op uit om steeds nieuwe wegen en middelen te joeken om U, onze klant beter te bedienen, het beste te geven voor Uw geld, de grootst moge- .Ifjke service... Vandaar onze koopavond, van daar de nieuwe trappen, de liften, de Koffiehoek voor dames... Nu kunt U ze gebruiken, geen trappen meer lopen, of U nu beneden bij het gereedschap of boven In het Tuincentrum moet zijn... U komt er als vanzelf om te proficeren van de tientallen hoopjes in onze afdelingen. Wij hopen U spoedig te zien. PRISMA herenhorioge 1) sterft: waterdicht horloge met moderne sportband en luxe étui - shockproof.- onbreekbare veer edelchroom met stalen bodem 69.- idem met kalender 79.- V m Telefoon 33 46 69 ROTTERDAM RRÜNOTT N V WINKELCENTRUM binnenweg 11 66 15 ROTTERDAM aST f- H I 1 23 26 13 12 65 16 ROTTERDAM Telefoon 27 47 70 ROTTERDAM P MERKES N V NIEUWE BINNENWEG G6-G8 Telefoon 25 04 40 ROTTERDAM ROTTERDAM (LombardUen) Telefoon 19 6016 SCHIEDAM Op de Rotterdamse- dijk viel de 18-jarige W. De Gids uit de IJsselmcmdesestraat van haar fiets. Zij verloor de macht over het stuur. Met een wond boven het rech ter oog en schaafwonden werd zij naar het Gemeenteziekenhuis ge bracht. Op de Parkweg viel ook een meisje van haar fiets: de 15-jarige R. van Eijk. Zij reed tegen het achterwiel van een voor haar rijdende fietser, j Met een hersenschudding en een j pijnlijke wond aan de knie werd zij j in de Dr. Noletstichtlng opgenomen. SCHIEDAM Uit de bergplaats van de NV Herman Jansen aan de Breedstraat 3 zijn in de nacht van dinsdag op woensdag 33 dozen met flessen gedistilleerd, gevuld met cog nac, jonge jenever en whisky ter waarde van ongeveer 5000 ont vreemd, Om binnen te komen had men de deur met geweld geforceerd. SCHIEDAM In dankbare stemming hebben staf en bewo ners van de Dr. Noletstichting gisteren het drievoudig feest van de inrichting gevierd. De Nolet bestond veertig jaar, zuster Ehrentrude was even lang in dienst en de vernieuwing van de klasse-afdeling en de polikliniek kwam bijna gereed. Hoogtepunt van de feestelijkheden was de koninklijke onderscheiding die zuster Ehrentrude ten deel viel. Tijdens de gistermiddag in het zie kenhuis gehouden receptie reikte burgemeester H. JRoclfscma haar de eremedaille in goud verbonden aan dc orde van Oranjc-Nassau uit. Zuster Ehrentrude werd in Essen (Duisiand) geboren en trad op 20 no vember 1924 toe tot de Congregatie Onder de Bogen te Maastricht, j Twaalf mei 1928 kwam ze naar Schiedam, waar ze drie dagen later in de Nolet begon. Jarenlang was ze j hoofd van de kinderafdeling. In de i loop der jaren is ze Nederlandse ge- j worden. I „Veel kinderen hebt u vertroeteld en met liefde verzorgd. Met een trouw, die ons stil maakt. U deed dit j vanuit uw godsdienstige overtuiging, waarbij u bergen kon verzetten", al- i dus de burgemeester. Mr. A. F. A. van Velzen bracht JDEN zonnewijzer voor zuster Ehrentrude van de Dr. Nolet stichting. Vc.n links naar rechts mr. A. F. A. van Velzen, voor zitter, van het stichtingsbestuur, burgemeester H. Roelfsema, de jubilaresse en twee van haar collega's. „We willen onze medewerking ge- dank namens het bestuur en schok j ven aan elke vorm van samenwer- I ROTTERDAM Voor het door de dam- ver. Constant georganiseerde tornooi voor ömsdammers Is deze week do derde ronde gespeeld. De uitslagen waren: v. d. Boven- Kamp p. J. v zijp 0-2; v. Dalen H. v. Zijp 2—0; Regard—v. Dalen 0—2: Jansz Regard uitgesteld. De stand na de derde ronde is: Van Dalen, Wiskerke: H. van Zijp en p. J. v Zijp elk 5 punten uit 3 partijen; Regard en Jansz belde 2 uit 2; Bruinsma 2 uit 3: v. d. Bovenkamp zonder punten uit 3 partijen. De vierde ronde wordt donderdag bij Constant gespeeld. Dc Rank: Kon. Juüanaschooi, afscheid se klas. 20 De Bron: S.G.-Jeugduitwisseling, reünie, 20 Agentschap «De Rotterdammer": me vrouw J. van Gok. dr. Zamenhotstraat 139. tel. 152400, ook klachten bezorging. Alarmnummer brandweer: 269L23. Alarmnummer GG en GD: 269290. Apotheek: L. Evers, Lange Haven 81, tel. 268242. Politie: 264666. SCHIEDAM Geboren: Danlëlia d.v. D. Esbach en J. Harte; Pau! S. 2.v, C. Smits en J. van Haarlem: Marcel z.v. H. O. Nleuwland cn B. M. van den Bout; Walter z.v. M. van Harmeien en A. van den Berg: Wendy d.v. H. de Vos en F. J. van Dam; Marco z.v. J. Jongste en A. van den Berg. Overleden: C. J. A. Krulnlng. 84. SCHIEDAM Geboren: Patrick G zv S A Gorllng en C r Hermelijn; Edwin zv J van Haren on J van der Struis; Sylvia dv A Kalkhoven en A Suvaai; Corstlaan zv P van Dam en P Matslnger: Margaretha J dv B A van den Berg en J M De Koning. Overleden: F A Meijer. 85. een radiotoestel. Dokter Th. M. G. F. Moolhuijzen overhandigde uit naam van de medische staf en de rector een zonnewijzer. Zuster Alma sprak namens de Congregatie Onder de Bo ven. Zr. Ossenbeck namens het personeel en zuster Walburg ia be dankte namens de jubilaresse. Ze bracht in het bijzonder een woord van dank aan de directeur-ge neesheer, dokter A. L. L. Kunze. Zonder hem was dit feest niet moge lijk geweest, zei ze. Tevens werd het veertig-jarig bestaan van het ziekenhuis herdacht, waarbij de voorzitter van het Stich tingsbestuur, mr. A. F. A. ,van Vel zen, een terugblik wièrp en de verschillende stadia van uitbreiding memoreerde. In de tweede helft van deze maand zal de ingrijpende verbouwing van de oude klasse-afdeling en van de polikliniek voltooid zijn, en in okto ber wordt begonnen met de kapel, het laboratorium en de uitbreiding van het verpleegstershuis. Met een nieuwe vleugel van het gebouw aan de Stadliouderslaan hoopt men binnen vier jaar alle uit breidingsplannen te hebben gerea liseerd. Dan is er trouwens ook geen grond meer over. Mr. Van Velzen wees op de ingrij pende veranderingen op het gebied van ziekenzorg in de laatste jaren. Er is een stormachtige ontwikkeling in de medische wetenschap en in het ziekenhuiswezen, die men moet bij houden. Katholieke en andere zieken zorg hebben de opdracht de wereld zo leefbaar mogelijk te maken, waar bij de liefde voor de mens centraal staat, zei hij. king om "de efficiency van dc zieken zorg te bevorderen", zo besloot mr. Van Velzen. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM In een speciale dienst is gisteravond het vernieuwde gebouw van de Chr. Geref. Kerk op de hoek van de Warande en de Burg. Knappertlaan in gebruik genomen. Ds. G. J. Buijs uit Vlasrdingen, consulent, leidde de dienst. Het interieur van het kerkgebouw is ingrijpend veranderd. Er is een vergaderzaal bijgebouwd, alsmede een ruime hal, een garderobe, een keuken en drie toiletten. De nieuwe ruimte kan van het schip der kerk door schotten worden afgesloten. Als men de schotten weghaalt, kan het kerkgebouw ruim honderd personen meer bevatten. Er kunnen dan 390 a 400 mensen de kerkdienst bijwonen. Bijr.a alles is door eigen leden ge daan. Het aannemingsbedrijf J, Du- dok te Rotterdam heeft alleen de ste nen constructie gemaakt. De heer A. den Hartog, verbonden aan een ar chitectenbureau, had de leiding van de omvangrijke restauratie, waarmee men op 2 oktober 1987 begon. Het laatste half jaar heeft men kerkdiensten gehouden in de kantine van de Schiedamse Cartonnagefa- briek, belangeloos door de directie afgestaan. Een belangrijke verbetering is, dat de ingang niet langer aan de Waran de is, maar nu aan de B.K.-laan is gemaakt. De oude ingang dient alleen nog voor de kerkeraad. De Chr. Geref. Kerk te Schiedam telt ongeveer driehonderd leden. Sinds het vertrek van ds. Zwiep, die inmiddels is overleden, ruim tien jaar geleden, heeft men geen eigen predikant meer gehad Oa de foto: links het aangebouwde gedeelte. MAASBAND De voetbalvereniging MVV '27 houdt op tweede Pinksterdag een junlorentornooi onder de naam „Mevrouw De Bruyn-wisseibekertorrool". B- en C-elftal!en van de volgende verenigingen zullen in het veld komen: TSB. Maasdijk, xieuwenhoorn. Hoekse Boys en MVV '27. Het tornooi begint om 10 uur. m De komende weken geeft Mostert geld voor uw oude box. U hebt al een moderne Instamatic- camera voor 26,(bij inruil slechts 18,50). Kom ook naar Mostert. hocgilrool 150 - vioordingen telefoon 3007 Verschenen: IK BEN DIE IK BEN (De grote Vragen uit „De Haven loods") door H. Verweij. Prijs ƒ9,75. DE NIEUWE PSALMBERIJMING voor Herv. en Ger. kerk. Prijs ƒ2,50. AART PONTIER, BOEKVERKOPER Smalle Havenstraat 3 - Tel. 34 43 04 RVPUTATirnpaR Voor zo spoedig mogelijk gevraagd voor de afdeling ijzer waren en gereedschap pen. Leeftijd 20 jaar. Sollicitaties te richten aan EENDRACHTSTR. 21 - 23 VLAARDINGEN Telefoon 010 - 34.25.75 "DLONDE MIENTJE heeft een hart van prikkeldraad" zongen ze in de Tweede Wereldoorlog. Het lied is alweer twintig jaar de wereld uit, maar op eens werd ik eraan herinnerd bij het lezen van de nood kreet, die mevrouw J. de Jong-Sloendreeht uit Reijeroord (deel van Rotterdam-IJsselmonde) mij stuurde. Zij schrijft „Wij wonen in een nieuwe wijk (Reijeroord), overal waar je kijkt is prikkeldraad". Dit is een mededeling die ons verder nog geen pijn doet, maar dan komt het. „Wij hebber, vier kinderen van anderhalf tot zes jaar. De oudste heeft een duimgroot litteken op zijn hoofd, plus minus zes centimeter, door dat prikkeldraad." De toedracht van de val in het prikkeldraad schetst mevrouw De Jong ook. „Een moest ik hem op de fiets naar school' brengen met de tweede achterop. Ik zet de laatste op het zitje, maar kan de fiets niet meer houden. We vallen gedrieën in het prikkeldraad dat naast het pad gespannen was. Schade twee win kelhaken, dat 'viel nog meer, een kleine wond op mijn hand niet mee geteld." Maar de situatie wordt hoe langer hoe neteliger want zo schrijft me vrouw Dè Jong mij verder: „Giste ren kwarp-mijn zoon weer, huilend tRuis.Snëe'-'inlorrie, prikkeldraad". ;Oe'laatste associaUd«„Nnee sin knie, prikkeldraad" is éen 'pijnlijke ge worden. Én dan rijst dè vraag, eerst bij mevrouw De Jóng- natuurlijk, maar nu ook bij mij „Waarom?". „Voor hetzelfde geld (ja, is prik keldraad eigenlijk :wel zo goedkoop) spant men gewoon' draad. Als het nu nog is' voor bijzonder gevaarlijke dingen mee te bewaken, alla, maar gewoon langs gras en bloemperkjes spant men ook prikkeldraad". Ja, ik weet niet of-de gemeente de kinderen in Reijeroord, das ook de gehavende zoon van mevrouw De jong ziet als een gevaar voor het pril gewas. Het begint, er-in elk ge val op te lijken dat er rancuneuze gevoelens gewekt zijn bij de huisvrouwen in Reijeroord, die. regel matig hun kinderen uit het prik keldraad moeten plukken en een da gelijkse portie winkelhaken te ver teren krijgen. Mevrouw De Jorig heeft, tenminste naar de pen gegrepen en geprikkel de brieven naar de firma Kok Be heer en naar de wijkvereniging geschreven. Daar wisten ze blijk baar ook met het prikkeldraadpro- bleem geen raad, want antwoorden bleven uit. Maar intussen zitten ze er in Reijer oord mee. Met de winkelhaken en de hechtingen. Reijeroord heeft een hart van prikkeldraad. Wie doet er wat aan? MANNELIJK SPORTIEF PERFEKTE PASVORM DIVERSE KWALITEITEN Slips vanaf f 4,95 Singlets vanaf 4,95 BANLON zo gewassen Sportslips Singlets zo droog I 5,95 7,95 in de kleuren: Bleu, Blauw en Wit. mnaehut»

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1968 | | pagina 1