Hartelijk onthaal voor Tsjechisch kinderkoor Ton van SSR voor bouw Holy-centrum Schiedams Rode Kruis gaat eeuwfeest vieren GESLAAGDEN Creatieve kleuterkunst AGENDA I a A DORZOmS Koffie zetten inde huiskamer? AAN DEIÜN J mw Feestelijke Pinksterdienst ILANTINGA TOYOTAS boogaard Expositie en receptie Doofstomme man neergeslagen Uw ideale keuken vindt u zeker bij Buit tien gulden bij zes inbraken Burgerlijke stand I GARAGE J. van Dorp naar Apeldoorn M7 Mèomfmèjp,. 1 verkoopt geen damesschoenen ra Meer parkeerruimte in binnenstad Viaardingen SUCCES VERZEKERD metSNELBEHANG WEEKTORPERS BOERDAM ■lïfö ^^asiephasren Vandaag en morden fit dagelijks H MAASKANT BEHANGSEL AUTOMOBIELBEDRIJF bachstraat 27 viaardingen KEUKENCENTRUM LÜXÉSflHÏr en SmAAT 74 - T - VLAARDINGEL L: 010- v rij dagavond tot 9 uiir opén Auto grijpt fietser GENERAL® ELECTRIC Jeugdverkeersexamen Arm gebroken bij val OF BROMMER EEN FIETS. DE VARI NOTEBOOM NIET DUURDER In de r v ^speciaalzaak KORTE HOOGSTRAAT 15 - VLAARDINGEN •jo'n luxe Acryl kant }umper- tje een en al zomerse luchtig heid. flatteus en zéér a la mode... fciest U morgen uit voor nog géén zes gulden. Een koopje, want normaal ligt <je prijs vele guldens hoger... en dat is begrijpelijk, wat deze fcant pullovers, met beeldig bloemmotief bedrukt of in wit an zwart met' lurex draad, bei den met ritsje én fantasieboord jes, ï>jn die prijs volledig waard. VLAARDINGEN Niets is zo internationaal als de muziek. Een stukje van dit internationa lisme was donderdagavond te horen in de Stadsgehoorzaal. Daar trad het )SAussiger Kinder koor" op uit TJstigelegen in het Boheemse deel van Tsjecho-Slo- wakije. Het koor opende met het Tsje chische volkslied en met het in het Nederlands gezongen eerste vers van j ons „Wilhelmus". Daarna voerde het een reeks kinderliederen van deze tijd uit. vervolgens een reeks, waarin klassieke zowel als moderne liederen voorkwamen, o.a. van de in ons land als componist van orkestwerken be kende Bohuslav Martinu en van Petr Eben, wiens orgelwerken hier meer malen zijn gespeeld. Na de pauze Vrijdagavond om 6 uur begintde verkoop van deze charmante lenteblije Acryl kant-pull- overs, in of blue bloem motief of met lurex In zwart en wit, In de maten 38t/m46door elkaar voor GUn til, 'of rcitf/fGtwt. VLAARDINGEN De Gerefor meerde Kerk van Viaardingen zal van de SSK (Stichting Steun Kerk bouw) als bijdrage in de bouwkosten van het Holycentrum 100.000 ont vangen in de vorm van een schen king. Het bedrag ligt ongeveer 25.000 hoger dan werd verwacht. Ondanks de royale gift. van -de SSK moet gereformeerd Viaardingen nog zorgen, dat er ongeveer ƒ550.000 op tafel komt. Een (klein) deel hiervan werd tot dusver bijeengebracht door de bouwfondsactie onder leiding van ds. Joh. Lever. zong het koor volksliedjes, die voor kinderkoor zijn bewerkt. De Tsjechische zangeresjes en zan gertjes van wie de laatsten net als bij ons ver in de minderheid waren hebben onder de 2eer deskundige leiding van hun dirigenten Vlastimil Kobrle en Josef Riha en met een vlotte pianobegeleiding van Jan Oli- va beschaafd, zuiver, muzikaal en duidelijk van uitspraak gezongen. Het grote succes was verdiend. Dirigente Jo Mulder, van wie het lofwaardige initiatief tot dit uitw.sse- lingsconcert is uitgegaan, zong met haar Jeugdkoor „Viva Me.odia" Duitse, Franse. Italiaanse en Engelse werkjes, met de gezamenlijke Vlaar- dingse Kinder- en Jeugdkoren een door afwisseling boeiende potpourri „Jong en blij!", in het Tsjechisch lie deren van Oto Ferenczky, en met de 35 meisjes en jongens, met wie zij eind juni naar Usti hoopt te gaan, canons en liederen uit verscheidene landen. Ook deze. zang klonk goed verzorgd, zuiver en muzikaal, en oogstte terecht telkens hartelijk bij val, waarin pianiste Lydia Pool- man-Martinius verdiend deeide. Ten slotte zongen alle koren teza men een volksliedje uit West-Bohe- men, „Poznarn, poznam". De ambassadeur in buitengewone dienst van Tsjechoslowakije en me vrouw Pospisil waren de eregasten bij -dit concert. Aan het eind van de avond bood de wethouder van culturele zaken, de heer G. Walstra bloemen aan en voor alle Tsjechische bezoekers een lepel tje met een afbeelding van het stad huis, waar zij door het gemeente bestuur van Viaardingen waren ont vangen. VLAARDINGEN Op I oktober zullen de panden Westnieuwland 81 tot en met 89 ter beschikking komen van de gemeente. In het kader van de sanering van de binnenstad zullen deze panden worden gesloopt. Dit terrein zal verhard worden, waarvoor een krediet nodig zal zijn van 24.900 gulden. Ook andere terrei nen, die nog niet voor bebouwing in aanmerking komen, zullen voor het parkeren verhard worden. De kosten hiervoor worden geraamd op 24.500 gulden. Het terrein aan de Havenstraat, waar de werf Figee was gevestigd, zal ook geschikt gemaakt worden voor het parkeren. De directeur van gemeentewerken heeft een plan ont worpen, dat voorziet in de aanleg van een parkeerterrein met een capa citeit van 64 parkeerplaatsen. De kosten worden begroot op 37,150. Bij uitvoering van deze plannen zal er in het centrum van Viaardingen aanzienlijk meer parkeerruimte aan wezig zijn. B. en W. stellen de raad voor akkoord te gaan met de plan nen. en met onze voordeel in prijs en kwaliteit Zie onze etalages VOOR BEHANG ook voor FLEXA-verf J. v. d. Windtstr. 18 - Viaardingen Tel. 3482 31. daarom onverdeelde aandacht voor de heren- schoenenmode. Sportief, klassiek of exclusief, groot of klein. Uw smaak is er altijd bij, Géén schoenen voor U, mevrouw, we zeiden het al,maar mocht U desondanks Uw man willen assisteren bij zijn keuze, U bont van harte wel kom 1 Heren- en Jongensschoenen Rotterdam Scheepstimmermanslaan 9 (Zaterdags volop parkeerruimte) „Oude" Binnenweg 129 Groene Hilledrjk 255 (bij Sandelingplein) VLAARDINGEN in de zaal Harmonie zijn woensdag en donderdag Mulo-exa mens afgenomen. Voor het diploma A met wiskunde slaagden de dames A. Bodeker, A. J. Ostermeier en I. M. Boas uit Schie dam en de Vlaardlngse dames D. Goedk- (Van een onzer verslaggevers) SCnXEDAM De afdeling Schie dam van het Ncdcrlandsche Roode Kruis beslaat honderd jaar en houdt op vrijdag 14 juni tussen vijf uur en half zeven In het Rode Kruis-gebouw aan de Warande 95 een receptie. Er is tegelijk een kleine expositie van de activiteiten. De afdeling is bloeiend en er is een kolonne van een zeventigtal helpsters en helpers onder leiding van com mandant dr. J. Stevens. De primaire taak van de kolonne blijft paraatheid CARAVANS - VOUWWAGENS ROEI-VIS-ZEILBOTEN BUITENBOORDMOTOREN Weiterkacfe 24«tel.0lQ-264850«Sch!edAm VRAAG NAAR ONZE UITGEBREIDE FOLDER De Bron SG Jeugduitwisseling, reünie met discobal. 20 Gercf. Jeugdhuis: Chr Leesbibliotheek, uitlening, 14.30 - 16.30 Chr Soc Belangen: Adventskerk, !0 Opstandlngskerk: Panique. lanavoad, 20 Arcade GRABS, dansavond. 20 Agentschap „De Rotterdammer": me- vromv J van Cos. dr Zamenhoïslraat 133, te!. 152400, ook klachten bezorging. Alarmnummer brandweer: 269123. Alarmnummer GG en GD: 2SS2.W. Apotheek: L Evers. Lance Haven 81, tel. 263242, rolltie: 25466S. in geval van rampen, maar ze gaat steeds meer sociaal werk doen. Zo begeleiden de leden elke donderdag avond de gehandicapten van de orga nisatie ..De Ooievaars" in de Sport hal. Er heerst een hartverwarmende te amgeest bij de kolonne en het mooiste is, dat alles gebeurt op vrij willige basis. Elke woensdagavond houden ze binnenhuisoefeninger. in het Rode Kruisgebouw aan de Wa rande en meermalen houden ze in groter, interlokaal of provinciaal ver band buitenoefeningen. Andere taken zijn het Welfare Werk (in Schiedam met 15 dames en even zoveel patiënten), de bloed transfusiedienst o.l.v. de internist dokter A. C. Taverne, boottochten voor chronische zieken en vakantie weken voor invaliden, iectuurdepot en niet te vergeten het Jeugd Rode Kruis, waarvan de leden elke dinsdagavond in het r.k. gebouw oe fenen. Hieruit komen later nogal eens kolonneleden voort. Sinds acht jaar bezit het Rode Kruis het solide gebouw aan de Wa rande (een ideale plaats, zegt waar nemend voorzitter drs. M. B, ten Ha- ve). Maandag 12 augustus maken onge veer 40 chronisch invaliden uit Schiedam een dagboottocht met het m,s. Koninginneplaat. De kosten zijn voor rekening van het Roode Kruis. De chronisch invaliden die aan de dagtocht willen deelnemen, kunnen zich schriftelijk aanmelden bij het Rode Kruisgebouw, Warande 95, tus sen l en 15 juni a.s. Het bestuur zal zo spoedig mogelijk beslissen wie aan de tocht kunnen deelnemen. Onze mooie behangsel-albums met een /rente uit 600 soorten* direct to leveren behangsels* timden gratis thuisbezorgd. 28 MIODELLANDSTHAAT 2-TEL.233192 WSIPHAERTSBOCHT 236 - TEL 27.48.25 BARENDRECHT Dezer dagen zijn de Rotterdammers J. L. en J. W. aangehouden, die hebben bekend dat ze onlangs op de vuilnisstortplaais aan de Mlddeldijk een doofstomme man hebben mishandeld.- De man, die toezicht op de stortplaats houdt, hacl de Rotterdammers (handelaars in oud ijzer) te kennen gegeven dat zij van het. terrein moesten verdwijnen. De mannen namen dat niet en sloegen de waker neer. Deze liep o.a. een gescheurde bovenlip op MAXlMftT- k aanbottVJKBUken, Zodra U meer aandacht besteedt aan de mode onder de mode valt het verrassend resultaat U op... Uw japonnen en pullovers zitten oneindig beter. En dat er voor een correct fi guurgeen handenvol geld nodig zijn, bewijzen wij U met deze aanbieding. Lycra stretch beha, met voor gevormde cups, verstelbare schouderbandjes, ondersteu- ningsbeugei en geheel Lycra stretch panden. Nu verkopen wij deze Lycra stretch beha van 4.98 voor nog géén driegulden SCHIEDAM Creatieve kunst in de kleuterklas. Dat zou het motto geweest ktinnen zijn van een leuke expositie gisteren op de kijk avond van de gerefor meerde kleuterschool in de De Wildestraat. Typisch Hollands waren de „dertien molens van de Kinderdijk", waarbij een bruidspaar compleet met bruidsmeisjes en -jonkers niet ontbrak. Verleden jaar gaf de kleu terschool een ouderavond mét kijkavond, nu was het alleen tcijkavoitd, maar hoofdleidster mejuffrouw P. van den Berg vond dat een nog veel grotere opgaaf. Vandaag zijn da kleuters tot en met volgende week woensdag met Pinkstervakantie gegaan. Vrijdagavond om 6 uur begint de verkoop van deze Lycra Stretch beha's met prima pas- vóFm, vooigevormde cups'en verstelbare schouderband) es, in B-ciip en Beha maten 32 t/m 40 voor in wit. 2% Géén tel. óf schrift, btst SCHIEDAM In de nacht van woensdag op donderdag is bij zes be drijven ingebroken. De totele buit was al bijzonder klein: tien gulder,. De bedrijfsschade bedroeg ongeveer 450 gulden. Vijf van. de zes bedrijven zijnaan de Nieuwe Mathenes- serslraat gevestigd, de zesde aan de Van Deventerstraat. VLAARDINGEN Op de Schie- damseweg reed de negentienjarige P. de L. donderdagmorgen met zijn auLo de zeventienjarige wielrijdster M. Y. O. aan. Zij viel en liep een gekneusde voet op. Het gebeurde tijdens het wegrijden bij een voctgangcrso- versteek plaats. VLAARDINGEN De recherche hoeft twee broers, de 16-jarige L. C. K. en de 21-jarige B. A. K. aangehou den. Zij worden verdacht van brom- fietsdicfstnl. Het tweetal dat in Viaardingen woont, heeft bekend een bromPetr. te hebben gestolen. SCHjlKDAM Ondertrouwd: jp adrl- aanse 24 en E Schuits 21, F Bak 23 en AL Donkers 21, WJJD Baron thoe Scluvart- zenberg en Hohenlansbere 32 en C C Scha de van Westrum 32. M vd Burg 23 en M Henkeltnan 23, A L van Dooren 22 en A Hutgen 18, LA Feijen 21 en W J v Steeno ven 17, D de Goede 33 en Y J W van Haaren 21, WJD Hoenderkamp 22- en G T J G van Harmeten 20, S Kistemaker 24 en A van vliet 27. 3 G A van der Linden 25 en tic Kemper 22, A Meutstee 29 en T Benne 24, GH Mietes 21 en ME Uijl 21, R A C M Neffcens 22 en M P van der Hoek 20. A M Nouwets 25 en A J A van Dooren 21, A Stok 22 en F G Aflourttt 21, J W Toutijn 20 en EAdmiraal 19, J Vis 25 en J A de Jong 19, J van Vulpen 24 en A v Dijk 20, Getrouwd: J Hollander 22 en A Meutstee 21. J B Klcünekoort 25 en M C Tameris 22, E J van Erk 22 en A vd Sloot 21. J C van S trien 25 en E Spiekman 21. D vd Gaag 26 en E D V Scheüebeek 21, HF v Dijk 23 en P J Post 21. J LEMMEN 23 en J C Cljs 23, JEN- Landsvater 21 en E.S M H Kouwen- berg 23. G Schools 28 en M B v Geloven 26. R vd Tuin 27 en MJ In 't Veld 18, CJ Garnaat 24 en W Maagdenberg 22, J A Gerrets 31 en CHS Herben 28, J Hoogland 20 en J v 't zeilde 17, E den Hertog 21 en J den Brinker 23, W K Heilbron 19 en MC den Boer 20, MH Hermsen 23 en mam Keijzer 23. J H Haverkamp 31 en MCBI te Rtele 29, J C A Groenenboom 25 en S Ram 23. 3 M Maat 20 en M "Weergang 19, F van der Spoel 19 en J Slagmolen 16, 3 Billoo 21 en R E P Ogilby 24. Geboren: Ecluard zv W C M Rotteveel en H D J vd We rif, Johanna T A dv J W Sen- ne en C A J vd Zijden, Johanna C dv J C Buljtenhek en A W Hoogteijling. Overleden: MJ Raaiimakers 81 wed C Rokven. W Blokland 73 echtg D Wester- veld. C v Dijk 60 echtg J Muijhvijk. HOEK VAN HOLLAND Geboren: Ru- di P zn v J Kletjwegt en J Heijsiek. ondertrouwd: F L Kranenburg 21, en F Holleman 20. Getrouwd: p c Bruijnooge 21. en A A Nieuwenhuizen 22. Overleden: G Jiileba 80, W van Dijk 59. agent CITROËN voor Viaardingen Maassluis en omstreken y. HOGENDORPLAAN 139 - VLAARDINGEN TEL. (010) 341044, na 18 (010) 3422 81 Dat kan met de General Electric coffeemaker. Automatisch en 3 tot 15 kopjes tegelijk. Keuze uit mild, medium of sterk. Eenspaar- element houdt de koffie uren lang warm en geurig. Kijkglas geeft aan hoeveel kopjes u nog schenken kunt. Prijs 4 85,50 Handêluneri Milasson i Co N.V. A'dam - Tol, 64876 negt, E. M. Schotel, R. Bick, C. E. Drop- pert, J. Droog. J. Harms, M. G. M. de Jong, M. J. de songe, W. L. Griinmerink B. M. Homans, M. W. L. van Toor, P. E. Klink. C. Noordam, N. C. v. Houdt, C. M. de Keijzer en V. M. v. Vliet en de heren p. Koster, M. G, Zand, F. C, Maltha, A. Ottens, W, van Pelt, R. H. Ruseier, J. J. H. van der Steen uit Schiedam en uit Viaar dingen de heren E. Abresch, F. A. Korpel, J. Poot, H. van Ravenzwaaij, W. F. Wage naar, A. Hardick, A. Schaar, H. Sondorp, W. van der Toorn, R. W. van Hutten. K. van der Graaf, W. S. Savonije, D. Valck en A. van rjperen. Voor het diploma Mulo A met han delskennis slaagden de Schledamse dames J. Eggink, A. van der Helden, O. A. van Oosten, c. M. Poot. G. M. Poot, J. A. van der Hock, M. Teekamp, M. Tessers, w. den Gijl, J. A. Drenth, L. Noordzij, E. Sluimer, M. IJzerman, C. Winkel ,E, van Vliet en N. van der Vlugt. Voor hetzelfde diploma slaagden even eens utt Schiedam de heren H. Donks. K, L. Lankester, R. J. Paulussen, H. van Pelt, F. Post. P. Lagendijk en M. W. Salij. Afgewezen acht kandidaten. In de kantine van de Technische School aan de Deltaweg zijn donderdagavond ge tuigschriften uitgereikt aan cursisten, die het seizoen met succes hebben besloten. Voor het diploma B 2 Metaal slaagden uit Schiedam F. van der Linden. J. K. Tanis en C. K. Visser. Uit Maassluis: P. de Groot. M. Dubbelman, C. J. Hulsman, A. Koud ijzer en H. J. Verbrugge en uit Viaardingen P. van den Berg. M. E. van de Boogert, D. A. van Dorp, C. van Hees, B. C. de Kruijs. L. G. Maat, A. Moerman, H. J. L Rumste. J. F. M. Schubert, R. Smaal en H. Vogelaar. De diploma's van diverse lascursussen werden toegekend aan: Beginners A: M. Bleljie. J. de Bruijne. D. D Kollenberg, L. Hollenbcrg, C. Kndok, J. Kcrpershoek, A. Langhorst. E. Ozbek. P. Serhalawan. A. van der Veer en T. Zevenbergen. Beginners B: L. C. Hoogst3d. W. Oor- tgijs. J. W. Ouwendtjk, A. Sommer. P. A. Ticïemon, G. v.d. Velde en K. van Wasbeek. Beginners C: N. de Ba, A. Eeijer, J. van den Berg, R. H. Burghart, A. L. M. Carras. A. Dtlorcnzo. A F. Etman, A. v.d. Geest, B. Moerman. P. Mostert en P. van Opstal. Gevorderden: A. Bal, G. Brons, L. M. de Bruijne, B. van Papeveld. A. Ram, H. N. Ruiter, L. van der Steen, C. M. van Toor en L. Lopez. Deze geslaagden wonen allen te Viaardingen. De diploma's werden uitgereikt door de direk-teur van de Vereniging „De Am bachtsschool" te Vlaaringen, de heer A. Jongejan. VLAARDINGEN Alle zeven H.B.S. A, kandidaten van het Gemeente lyceum zijn geslaagd. Het zijn: Martha de Bruljn; Le- nie Bulsman:-Nico de Hoog: Yvonne Ja- niczek: Henk Schenk; Henk Schruyer; Wim Toutenburg. SCHIEDAM Aan hj>t jsugver- keersexaTnen, dat dinsdag en donder dag werd afgenomen, namen 1249 leerlingen van 44 scholen deel. Op de eerste dag reden er 693 jongens en meisjes, op de tweede dag 546. De leerlingen van drie scholen, die op het moment op het schoolbuitenhuis te Oosterhoirt verblijven, zullen op een later tijdstip examen doen. SCHIEDAM Op de burgemeester Van Haarenlaan viel de vijftienjarige Jacob van der Have uit de Celsius- straat donderdagmiddag, toen de dy namo van zijn fiets, losraakte. Met een gebróken linkderarm moest hij naar de Dr. Noletstichting wonden gebracht. met dit embleem is door geleverd. Wij staan borg voor een GOEDE SERVICE MAASSLUIS De heer J. van Dorp, lid van de gemeenteraad voor de AR, gaat Maassluis verlaten. Hij is met ingang van 1 september be noemd tot productmanager bij de N.V. v/h De Haas en Van Brero te Apeldoorn. Hij is thans bij het Unïle- verconcern ïn Rotterdam werkzaam als marketingmanager voor Lever's Zeep Maatschappij. De heer Van Dorp, die sinds sep tember 1966 deel uitmaakt van de gemeenteraad, heeft als zodanig ontslag aangevraagd. Voor de benoe ming in de vakature die door zijn vertrek zal ontstaan komen volgens de kandidatenlijst van de ARP achte reenvolgens de heren I. van der Knaap en J. Vermeulen in aanmer king. IK KOOP EEN OERDEGELIJK! 010—19 S311. Nu bellen. T7EN wandeling door een van de oude wijken van Rotterdam heeft collega L. W. Schmidt van het „Open Boek" geïnspireerd, tot een alleraardigst verhaaltje in het tijdschrift „Maasmondig" van de Raad voor het Maatschappelijk Wel zijn te Rotterdam. In een „koffiehuis" maakte hij.,,f kennis met hétechtebargoens, -.wijfö natuurlijk voor" "ëeri buitenstaand^^, nogal vreemd in de óren klinkt. Wad? dacht u bijvoorbeeld van eerri" gesprek als „Hij is nou dood. We benne allemaal naar de knekelmijn geweest", wat dan het synoniem is voor kerkhof. Een glas bier kende men alleen als een kouwe toeter en als hij een bal gehakt bestelde, kreeg hij te horen „alstublieft één kurkezak". Hoewel het bargoens eigenlijk „dieventaal" betekent is het echt niet zodat het alleen maar wordt gebruikt door de mensen met de lange' vingers. Het is meer een soort van onderlinge verstandhouding tussen de buurtbewoners in de oude stadsgedeelten geworden en boven dien doet dit taalgebruik ergens wel gezellig aan. In hetzelfde koffiehuis wordt niet oVer kelners gepraat, dat Is te def- tig, maar over badmeesters. Een lin ke souger is weer een andere uit drukking voor handelaar en voor rechter gebruikt men in het bar goens het woord bef. Een verlinker, verrader, is over het algemeen wel bekend evenals de uitdrukkingen-' piek, knaak, joet, geeltje, bankie elg; rooie rug, voor respectievelijk een: gulden, rijksdaalder, tientje, vijfen7"; twing gulden miljet, honderd-, en duizend gulden biljet. Een goser en griet zijn de minder mooie gezegdes voor jongen en meisje en een skorumzager is een leugenaar. De woorden happen snuf en zatladder horen eigenlijk niet thuis in een koffiehuis maar toch wordt er wel graag over gepraat. Trouwens, wie lust geen echte va- derlandse borrel, hoewel men het natuurlijk niet met de happen moet overdrijven anders kan het gebeu- ren dat u voor zatladder, dronkaard, wordt uitgemaakt en dat is nu net niet de bedoeling, want het moet blijven zoals met het bargoens. Ge- woon gezellig. VLAARDINGEN Op Eerste Pinksterdag wordt in de Ichthuskerk een jongerendienst gehouden onder leiding van de hervormde jeugdpre- dikant ds, J. E. van Veen. De dienst draagt een feestelijk karakter, wat onder meer tot uiting komt in het feit dat bij goed weer het Bazuinkoor op het plein voor de kerk van kwart voor tien tot tien uur enige liederen zal spelen, die de kerkgangers kun nen meezingen. m tien uur begint de eigenlijke dienst onder het motto ,,'t Is feest vandaag". Er zal veel samenzang en koorzang van het Ichthuskir,derkoor zijn. Vertegenwoordigers van de drie kringen die in het afgelopen seizoen hebben gedraaid, te weten „Israël", „Kiare Wijn" en „Stad van dé mens", zullen in twee minuten- toespraken over hun ervaringen vertellen; de li- turgiekrïng verzorgt de voorbede. Na afloop van de dienst zal er op het kerkplein gelegenheid tot-' volksdansen zijn. Bij slecht weer ge beurt dit in de bovenzaal van de kerk. -

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1968 | | pagina 1