franse troepen naar kazernes \[}e Gaulle sprak met legerleiders 1 Commentaren Felle brand na explosie in chemisch bedrijf Ontbranding door de zon oorzaak? Controle van deviezen in Frankrijk eren uren bezet ITkJ Staatslening van 6,5 pet. Bod Unilever vervallen VUURZEE IN SCHIEDAM Zomers Grens langer open voor wegvervoer I»*!11 1 3H Barstjes (RITA) De meest makkelijke verf heet Noodsprong CHRISTELIJK NATIONAAL DAGBLAD Boterbiesjes (Van onze speciale verslaggever Link van Bruggen) PARIJS De grootste vakbond van Frankrijk, de communistische CGT, is bereid de onderhandelingen over de loon- en salariseisen met regering en werk gevers voort te zetten. De bond liad het maandag morgen bereikte akkoord direct al van de hand gewe zen, waardoor de omvangrijke staking onverminderd voortduurde. Henyelen lijkt in zoverre op wiskunde, dat het nooit vol komen geleerd kan worden. WALTON Hervormd en ge reformeerd moeten elkaar ontmoeten - pagina Kernmerk Troepen Discussie „Revolutie" krokant jés 200 gram van 99 Voor 89 De Rotterdammer p,:«cl«ur: jtoa}ire<l3Cfcur F. Diemcr Dr. E. Diemer „Stantvastich is ghebleven mijn hert in teghenspoet!" Vraagt winkelier! Vraagt winkelier! (j^jdkantöör Soiterdam Witte de Withstraat 25 gnattaKaniw^. - i Giro 39639 Abonnementsprijzen per week 1,04, per maand 4.50. per kwartaal 13,35 Parijs betoogt vóór de Gaulle Mitterrands bittere reactie Wordt staking gebroken? De tekst van de Gaulles rede (geen af treden, wel verkiezingen op pagina 9. VAKBOND WIL PRATEN Maar vanmorgen liet dc secretaris-generaal van de CGT weten, dat zijn bond toch opnieuw wilde praten. De kans dat de aeht miljoen Fransen het werk na Pinksteren zullen hervatten lijkt iets groter tc zijn geworden. Afgewacht moet worden in hoe verre regering en werkgevers bereid zijn aan de wensen van de arbeiders tegemoet tc komen. De Gaulle deed gisteren in zijn radiotoespraak geen enkele poging om de stakers aan het werk te krijgen. Hij zei niets over eventuele concessies. Ook deelde de CGT mee, de door president De Gaulle aangekondigde algemene verkiezingen op geen enke le wyze te zullen dwarsbomen. Een enorme grote brand in het centrum van Schiedam heeft vandaag tenminste drie oude panden van een chemicaliënbe- drjjf verwoest. De brand die bij het afstuiten van deze editie nog voortduurde, bracht een groot leger van brandweerlie den uit verscheidene gemeenten en een duizendkoppige menigte .van toeschouwers"dp de been. MONTREAL Vanmorgen is in de Canadese stad Montreal het hart van een jonge vrouw' overgeplant in het lichaam van de 58-jarige slager Murphv. De harttransplantatie is uit gevoerd door dr. Grondin van het I hartinstituut in Montreal. I Ook de nier van de donor is ge- i transplanteerd. „Pap zit in de kamer. Hij leest me een verhaaltje voor." DE BILT Vlak voor de Pinksterdagen krijgt het weer een zomers karakter. Het hoge- drukgebied blijft een belangrijke rol spelen en stuurt de wind iets meer naar oostelijke richting. Daarmee wordt wat warmere lucht aangevoerd, zodat de mid- dagtemperaturen ook in het westen boven de 20 graden zul len komen. Een zv/ak front bij Ierland komt iets dichter bij maar dit gebeurt zo langzaam dat het de eerste twee tot drie dagen nog geen bedreiging vormt. DE BILT Droog weer met heldere nacht. Morgen zonnig en vrij warm. Zwakke rot matige wind uit oostelijke richtingen. Juni i: zon op 4.27, zon onder 20.30; maan op s.30, maan onder ü,47. (Van. een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Een onschuldig begonnen brandje op de binnen plaats van een groothandel in chemicaliën, Kappelhof en Hovingh, is vandaag in korte PARIJS In Frankrijk is weer dcviezencontroie ingesteld om weg- vioeiing van kapitaal door speculaties te voorkomen. Dit werd in het staatsblad vas vandaag bekend ge maakt. De maatregelen zijn onmid dellijk ingegaan. Er zal onderscheid worden ge maakt tussen francs-saldi van ingeze tenen en n iet-ingezetenen. Rekenin gen van niet-ingezetenen kunnen niet meer worden gecrediteerd wegens betalingen in Frans bankpapier. De overboeking van rekeningen van in gezetenen naar die van niet-ingezete- nen kan niet meer vrij geschieden. De maatregelen zullen weer wor den ingetrokken zodra de toestand dat mogelijk maakt. In Parijs dacht men echter niet, dat de franc zal worden gedevalueerd „in de naaste toekomst", ondanks het feit dat er in een aantal landen niet meer in francs wordt gehandeld en de valuta in het algemeen niet wordt gesteund. Volgens dezelfde kringen is er thans sprake van „algemene vrees van vlucht uit de franc, maar niet van een panieksituatie". De grenswisselkantoren NV te Amsterdam hebben besloten de koers te wijzigen in ƒ65,- per 100 Fr. frs. Per persoon wordt slechts 100 Fr. frs. ingewisseld. tijd uitgegroeid tot een uit slaande brand. De brandweer van Schiedam moest met alle beschikbare materiaal uitrukken en kreeg later assistentie uit Rotterdam en Vlaardingen. Tien minuten na het begin van de brand volgde een zware explosie, ge paard met een steekvlam- Het gevolg was dat de achtergevel van het pand, aan de Korte Haven, instortte en ge deeltelijk in de haven viel. Honderden ruiten in de omgeving sneuvelden. Aan de Dam, de voorzijde van het bran dende pand, moesten alle woningen tot de Vlaardingcrstraat worden ont ruimd. In hetbedrijf waren toen de brand uitbrak drie mensen aan het werk, die tijdig konden ontsnappen. Nie mand werd gewond. De personeelsle den hadden eerst zelf geprobeerd de brand te blussen, maar moesten hun pogingen opgeven. Terwijl duizenden mensen aan de Korte Haven toekeken, probeerden de ruim honderd brandweerlieden het vuur in te sluiten. Het naast het bran dende perceel gelegen houtbedrijf van de firma Swiderski werd nat gehou den en bleef gespaard. Om kwart voor een kon het sein ..brand meester" worden gegeven. Voor vervolg zie pag. 7! De inwoners van het Franse dorp Nog ent xur Seine keken wel wat vreemd op toen deze tank door hun straten rolde. Er toets geen sprake van troepen bewegingen. Alleen moesten dc tanks, die van een oefening terugkeerden, over de weg rijden... ook al vanwege de staking. Alarmerende berichten in de Franse pers over troepenbewegingen in de omgeving van Parijs, zijn vanmorgen door officiële Parljse kringen min of meer tegensproken. Meegedeeld werd dat de tweede i pantser-brigade, die sinds twee we- ken oefeningen heeft gehouden in het kamp van Mailly op 150 kllo- .meter ten oosten van Parijs .in de afgelopen nacht naar de kazernes in het westen van de hoofdstad is terug gekeerd. Het marsregiment Tsjaad trok via Noord-Parijs naar zijn kampement in Pontoise, op dertig kilometer van de hoofdstad. Intussen keerden het 501ste tankregiment en het derde re giment artillerie via het zuidelijke deel van Parijs terug naar Rambouil- let, op veertig kilometer van Parijs. Als gevolg van de spoorwegstaking moesten de betrokken troepen over de weg naar hun kazernes terugke ren, aldus de militaire zegslieden. Pas gisteravond lekte uit dat het staatshoofd woensdag in alle geheim naar Mulhouse gevlogen is, waar zich het hoofdkwartier van het Franse le ger bevindt. Vandaar liet gTote tijd verschil tussen zijn vertrek uit het Elysée (elf uur 's morgens) waar hij plotseling een streep haalde door de belegde kabinetszitting, en z'n aan komst in zijn in Colom- bev-Ics-Deux-Egiiscs gelegen land huis (half zeven 's avonds). Hec Franse staatshoofd heeft in de Elzas met ten minste elf legerleiders gesproken, onder wie z'n schoonzoon, de pantser-generaal Alain de Bois- sieu, en de veelbesproken „Algerijn se" parachutistengeneraal Massu- De laatste voert thans het bevel over de twee Franse divisies (tezamen 60.000 man), die in West-Duitsland ge legerd zijn. In Bonn is vanmorgen, officieel meegedeeld dat De Gaulle woensdag middag ook eeu bezoek heeft ge bracht aan het hoofdkwartier van de Franse strijdkrachten in West-Duits land. Ook vanmorgen waren er nog steeds sterke geruchten dat de Franse troepen in West-Duitsland in staat van paraatheid waren gebracht. Ze zouden gereed staan om naar Pa rijs te trekken met al hun wapens en materiaal, als er, als gevolg van de stevige positiename van De Gaulle onlusten zouden uitbreken, of als de uitgeschreven algemene verkiezingen niet behoorlijk zouden kunnen wor den voorbereid. De Franse ambassade in Bonn heeft dit bericht ten stelligste tegen gesproken. Hetzelfde hebben leden van de zogenaamde gemengde de- fensiecommissie gedaan. Van de ver plaatsing van in West-Duitsland gele gerde Franse militaire eenheden zou niemand officieel iets bekend zijn. Wat niet ontkend wordt, is dat er reeds een aantal voorzorgsmaatrege len is genomen. Radiostations, muni tie-opslagplaatsen, brandstoftanks, elektrische centrales en vliegvelden worden reeds geruime tijd door para chutisten en manschappen van de luchtmacht bewaakt. De Nederlandse-Y vonne Pani (39) die al maanden lang probeert, de Verenigde Staten binnen te komen, is gisteren weer onverwacht op Schiphol teruggekeerd. De Ameri kaanse immigratiedienst hacl haar in New York op het vliegtuig ge zet. Ze had zonder toelatingsvisum de V.S, weten te bereiken dank zij de chaos bij de Frans edoitane. Enige tijd geleden verbleef ze we kenlang op' Schiphol. AMSTERDAM „De revo lutie is mislukt". Deze „verkla ring" van de initiatiefnemers van een groep linkse jongeren om theater Carré te bezetten werd vannacht omstreeks drie uur afgelegd toen bleek dat de meeste jongelui liever hun bed opzochten dan in het theater rond te hangen. Alle vlaggen, portretten, affiches e.d. werden van dc muren en ba lustrades verwijderd en de laatste jongelui verlieten het Amsterdamse theater, zonder dat de politie in had behoeven te grijpen. Hef begon allemaal aan het slot van het politiek-demonstratief expe rimenteel concert, uitgevoerd door een mobiel ensemble met als dirigent Edo de Waart. Na een rumoerig einde bleven een paarhonderd jongeren in de grote theaterzaal bijeen en ook talrijke oudere bezoekers bleven zit ten om te kijken wat er zou gaan gebeuren. De jongelui deden pogingen om tot een discussie te komen, maar het werd een uitermate verwarde toestand. Er was geen zaalmicrofoon beschikbaar en via.' een draagbare luidsnrsker poogden om beurten op gewonden jongeren zich boven het rumoer verstaanbaar te maken, maar er was nauwelijks iets te verstaan. Toen het concert, waarbij zieh reeds een paar incidentjes hadden voorgedaan, was beëindigd, werden vanaf de balustrade van de loges ro de vlaggen ontplooid en een groot aantal portretten van Ché Cuevcra, Ho Tsji Mïnh, Marx en Lenin opge hangen. Ook werd een Victcongvlag ontplooid. Reeds voor het einde van het laatste .programmanummer waren j twee jongens met een spandoek, waaron „revolutie" stond, op het to- j neel geklommen. Een groep zette de j Internationale in, maar er waren slechts weinig meezingers. Tegen 1 uur vannacht kwam de directeur van Carré, de heer Alex Wunnink, op het toneel voor het neergelaten brandscherm te staan. Hij zei dat niemand Zich zorgen be hoefde te maken over het voort bestaan van het theater. Hierover waren de jongeren ook aan het discussiëren geslagen. Hij zei dat de gemeente bijna eigenaar van Carré is (op het ogenblik is dat de heer Zwolsman). De belangstelling verflauwde en tegen half twee waren er nog zo'n 150 jongelui in de zaal. De heer 'Wun nink beloofde dat het theater op een avond in juni voor een openbare po litieke discussie zou worden open gesteld. Een delegatie van de jongelui bracht het idee wel over maar de jongelui toonden zich niet bereid de zaal te verlaten. Na enig discussiëren over de vraag of het wel of niet nuttig was Carré te bezetten, werd tenslotte de rode vlag van de voorgevel gehaald en werden de affiches van de muren verwijderd. De meeste jongelui gingen toen huiswaarts zonder dat de mobiele eenheid van de politie," die in een straat naast Carré verdekt stond op gesteld, ingreep. morgen - voordeel melk en puur niet duur wc! heerlijk DEN HAAG Minister Witteveen van financiën is van plan een staats lening tegen 6,5 procent uit te geven tegen een koers van 99 procent. Het bedrag van de lening wordt na slui ting van de inschrijving vastgesteld. De aflossing begint op 1 juli 1979, in vijftien jaarlijkse termijnen, afwis selend 7, 6 en 7 procent per jaar- De rente gaat in op 1 jli. Schuldbewijzen worden afgegeven in stukken van 1.000 en 100, ter wijl deelneming in de lening in de vorm van sehuldregisterinschrijvin- gen zal kunnen geschieden tot bedra gen van ten minste i 100.000. De in schrijving staat open tot 14 juni. ROTTERDAM Het bod van Unilever op de aandelen van de Britse firma Smith and Nepftiew geldt niet ineer, omdat 'heit aanbod niet voor een voldoende aantal aandelen is aanvaard. Unilever ihad 31 mei als uitersten Idatuim genoemd. 1VE OPMERKING van de anti-revo- Iutionaircn in de Tweede Kamer, dat het hun bijzonder veel waard zou zou zijn als minister Witteveen een loskoppeling van de belastingverla- ging-1969 van die van 1970 nog eens zou willen overwegen, juist vanwege het gezicht van dit kabinet, is veel zeggend. Het tekent de sfeer waarin de debat ten de laatste dagen zijn gevoerd. Aan de ene kant een minister, die de „smet op zjjn blazoen" wil uitwissen, dat hij in een vorige regeringsperiode een gat in de hand zou hebben gehad en die daarom nu dc koorden van de beurs stijf dicht houdt. Anderzijds een fractie die zich zorgen maakt over het sociaal beleid van het kabinet. Het knelpunt is dan, dat de. fractie van de ARP werkloosheids bestrijding duidelijk prioriteit geeft hoven belastingverlaging. Er zijn meer barstjes in de regerings coalitie. Het wijst erop, dat in het na jaar dc harde noot gekraakt gaat worden. Want men kan beslissingen natuurlijk wel blijven uitstellen, eens mueten verschillen worden uitgevoch ten. Bij het opstellen van de begroting- 1969 wordt die strijd hu al gevoerd, alleen niet in het openbaar. Uit wat tot nu toe bekend is geworden, zou men kunnen afleiden dat de wegen uiteen beginnen te lopen. Er zal stuurmanskunst gevraagd wor den om een principiële kloof te over bruggen. Dat klemt te meer, waar een alternatief in regeringsformatie zich vooralsnog niet heeft aangediend. JAE FRANSE president heeft toch niet dc grootheid kunnen op brengen, het faillissement van tien jaar gauUisme toe te geven en daar naar te handelen. Hij wil Integendeel tot elke prijs zjjn gezag handhaven, hoe de Fransen daar ook over den ken. Hij bewust Frankrijk daarmee..een slechte dienst omdat hij een burger oorlog riskeert teneinde zijn neder laag te maskeren.'En 'dat terwijl hij zich juist als samenbindende Hguur in dienst behoorde te stellen van het Franse volk. De ontbinding van de Nationale Ver gadering 'en de aankondiging van nieuwe verkiezingen betekenen geen concessie. Integendeel: de president is slechts de meerderheid vóór ge weest, die het parlement toch naar huis zou hebben gestuurd. De felle uitval naar de communisten is een poging de Fransen tegen elkaar op te zetten. Dezelfde man die het communisme als respectabel aan vaardde en daarvan profiteerde, schildert het nu als de boeman. Blijft over het bedekte dreigement, te plaatsen tegen de achtergrond van zijn overleg met generaals, dat hij de huidige staatsvorm met alle hem ter beschikking staande macht zal handhaven. De beruchte para's zou den al op weg zijn. De Franse president is nu kapitein op een zinkend schip. Hooghartig handhaaft hij nog het referendum, waarvan zelfs zijn aanhangers over tuigd zijn dat bet een misgreep is. Met de nieuwe verkiezingen tracht hij nu van dc nood een deugd te maken. Het enige wat de president straks overblijft is, art. 16 van de grond wet in werking te stellen, de nood toestand af te kondigen en de para chutisten van generaal Massu te be nutten tegen die Fransen die hem demonstratief hun steun ontzeggen. Tien jaar lang heeft de president niets gedaan aan herstel van de par lementaire democratie. Gelaten heb ben de Fransen ook de commu nisten hem destijds aanvaard o tc ontkomen aan de militaire die tatuur, die van Algerije uit dreigde. Nu de generaal zich alleen gelaten voelt, dreigt hij de klok tien jaar te rug te draaien. Als zijn dreigement niet werkt en hjj zijn toevlucht neemt tot geweld, heeft Frankrijk de militaire dictatuur, waarvan het in 1958 meende verlost te zijn. Het zal er dan duur voor moeten betalen. DEN HAAG Er is opnieuw verlichting gekomen in de regeling voor het beroepsgoederenverkeer tussen Nederland en West-Duitsland: Met ingang van 15 juni zullen vijf belangrijke Nederlands-Duitse grens overgangen langer geopend blijven. Voor het vervoer met vrachtauto's onder dekking van het Carnet-TIR zullen de kantoren zelfs 84 uur open zijn. De Eigenvervoeiders en verladers, de Koninklijke Nederlandse vereni ging van transportondernemingen en de NOB-wegtransport hebben staatssecretaris Grapperhaus hun erkentelijkheid betuigd voor dit suc ces.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1968 | | pagina 3